Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april april 2008 J.nr Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet) samt til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift (samarbejdsforordningen), KOM(2008) 147 endelig. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Resumé af forslaget Kommissionen angiver følgende formål med forslaget: Skattemyndighederne i EU's medlemsstater får hurtigere adgang til informationer om samhandelen inden for Fællesskabet for at kunne bekæmpe momssvig effektivt. Harmoniseret periodisering og særskilt angivelse af momspligtige erhvervelser af tjenesteydelser, således at der kan foretages krydsrevision med oplysninger om momsfrie leverancer af samme tjenesteydelser. En betydelig forenkling for virksomhederne, idet skattemyndighederne i EU's medlemsstater forpligtes til i elektronisk form at modtage momsangivelser og lister over momsfrie leverancer inden Fællesskabet. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momssystemdirektivet og af samarbejdsforordningen for så vidt angår: Periodiseret forfaldstidspunkt for moms af leverancer af visse tjenesteydelser og udvidelse af momsangivelsen med særskilt oplysning om erhvervelser af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, ekskl. moms, hvor momsen er forfalden. Momsangivelse og indgivelse af lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet skal som hovedregel ske elektronisk. Side 1 af 11

2 Angivelsesperioden for moms skal som hovedregel være én måned. Medlemsstaterne får dog adgang til at undtage virksomheder, hvis erhvervelser af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet ikke overstiger EUR pr. kalenderår. Virksomheder, der har momsfrie leverancer inden for Fællesskabet, skal indgive lister over hver måneds leverancer inden for én måneds frist. Skattemyndighederne i en medlemsstat skal kunne oplyse skattemyndighederne i de øvrige medlemsstater om de indgivne lister over momsfrie leverancer/momspligtige erhvervelser inden for Fællesskabet inden for én måneds frist. Kommissionens forslag ledsages af gennemførelsesbestemmelser, hvorefter: Ændringerne af momssystemdirektivet og samarbejdsforordningen skal træde i kraft med virkning fra 1. januar Skattemyndighederne i EU's medlemsstater foretager indbyrdes indberetninger af lister over momsfrie leverancer for kvartaler før 1. januar 2010, henholdsvis for måneder efter 1. januar Forslaget er modtaget i dansk sprogversion den 18. marts Forslaget er fremsat med hjemmel i EF-traktatens artikel 93, hvorefter forslaget skal vedtages af Rådet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg. 1. Baggrund Den gældende ordning for udveksling af oplysninger om momsfrie leverancer af varer inden for Fællesskabet, der blev vedtaget ved indførelsen af Det Indre Marked pr. 1. januar 1993, anses ikke længere for tilstrækkelig til effektivt at kunne forebygge momssvig i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet. På denne baggrund vedtog Rådet (ECOFIN) på et møde den 5. juni 2007 en opfordring til Europa-Kommissionen om at udarbejde og fremsætte et forslag med henblik på at nedsætte referenceperioden for indsamling af informationer om transaktioner inden for Fællesskabet til én måned og at reducere fristen for fremsendelse af disse informationer mellem medlemsstaterne til højst én måned. Side 2 af 11

3 2. Forslagets indhold Gældende fællesskabsret og national dansk ret i forhold til de mest vidtgående ændringer i kommissionens forslag: Efter momssystemdirektivets artikel 252, stk. 2, 1. pkt. har medlemsstaterne adgang til at fastsætte angivelsesperioden for moms til én, to eller tre måneder. Efter artikel 252, stk. 2, 2. pkt. kan medlemsstaterne dog fastsætte andre angivelsesperioder, der imidlertid ikke må overstige et år. Efter den danske momslovs 57, stk. 2-4, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, er en dansk virksomheds angivelsesperiode for moms måneden, kvartalet eller halvåret, alt efter virksomhedens årlige omsætning: 57, stk. 2: Virksomheder med årlig omsætning over 15 mio. kr. Måneden 57, stk. 3: Virksomheder med årlig omsætning 1-15 mio. kr. Kvartalet 57, skt. 4: Virksomheder med årlig omsætning under 1 mio. kr. Halvåret. Momssystemdirektivets artikel 252, stk. 1, hvorefter medlemsstaterne fastsætter fristen for indgivelse af momsangivelse, idet denne frist dog ikke må overstige to måneder fra udløbet af angivelsesperioden, foreslås ikke ændret. Efter hovedreglen i momssystemdirektivets artikel 263, stk. 1 skal momsregistrerede virksomheder med momsfrie leverancer til andre momsregistrerede virksomheder inden for Fællesskabet udarbejde lister om leverancerne pr. kvartal, idet medlemsstaterne fastsætter fristreglerne for indgivelse af listerne. Efter hovedreglen i 72, stk. 1 i den danske momsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, skal danske momsregistrerede virksomheder med momsfrie leverancer til momsregistrerede virksomheder i andre EUmedlemsstater for hvert kvartal (listeperiode) udarbejde lister over leverancerne. Efter Rådets beslutning af 21. december 1992, 92/615/EØF, med hjemmel i artikel 22, stk. 12, jævnfør artikel 22, stk. 6, litra b, i dagældende 6. momsdirektiv, 77/388/EØF (svarende til artikel , jævnfør artikel 269, i nugældende momssystemdirektiv, 2006/112/EF), er Danmark bemyndiget til at indføre lempeligere frister for mindre danske virksomheders indgivelse af lister over momsfrie leverancer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-medlemsstater. Danmark har udmøntet disse undtagelser i momsbekendtgørelsens 72, stk. 2 og stk. 3, der har følgende indhold: Stk. 2. Virksomheder, der anvender første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperioder, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger for hver 6 måneder (listeperiode), når 1) virksomhedens omsætning ikke overstiger kr.* årlig, 2) virksomhedens leverancer til andre EU-lande uden afgift ikke overstiger kr.** årlig, og Side 3 af 11

4 3) virksomhedens leverancer ikke omfatter nye transportmidler. Stk. 3. Virksomheder, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få tilladelse til alene at afgive de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger for hvert kalenderår (listeperiode), når 1) virksomhedens omsætning ikke overstiger kr.*** årlig, 2) virksomhedens leverancer til andre EU-lande uden afgift ikke overstiger kr. årlig**, og 3) virksomhedens leverancer ikke omfatter nye transportmidler. * EUR i direktiv 112/2006/EF, artikel 271, litra a ** EUR i direktiv 112/2006/EF, artikel 270, litra b og artikel 271, litra b *** EUR i direktiv 112/2006/EF, artikel 270, litra a Efter momsbekendtgørelsens 72, stk. 5 gælder der følgende frister for danske virksomheders indgivelse af lister over momsfrie leverancer til det øvrige EU: Måned som angivelsesperiode: Den 25. i måneden efter listeperiodens udløb Kvartal som angivelsesperiode: 1 måned og 10 dage efter listeperiodens udløb Halvår som angivelsesperiode: Den 1. i 3. måned efter listeperiodens udløb. Forslaget til ændring af momssystemdirektivet og forordningen om medlemsstaternes administrative samarbejde om moms angår følgende emner: A. Periodiseret forfaldstidspunkt for moms af leverancer af visse tjenesteydelser og udvidelse af momsangivelsen med særskilt oplysning om erhvervelser af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, ekskl. moms, hvor momsen er forfalden. B. Momsangivelse og indgivelse af lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet skal som hovedregel ske elektronisk. C. Angivelsesperioden for moms skal som hovedregel være én måned. Medlemsstaterne får dog adgang til at undtage virksomheder, hvis erhvervelser af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet ikke overstiger EUR pr. kalenderår. D. Virksomheder, der har momsfrie leverancer inden for Fællesskabet, skal indgive lister over hver måneds leverancer inden for én måneds frist. E. Skattemyndighederne i en medlemsstat skal kunne oplyse skattemyndighederne i de øvrige medlemsstater om de indgivne lister over momsfrie leverancer/momspligtige erhvervelser inden for Fællesskabet inden for én måneds frist. Ad A. Periodiseret forfaldstidspunkt for moms af leverancer af visse tjenesteydelser og udvidelse af momsangivelsen med særskilt oplysning om erhvervelser af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, ekskl. moms, hvor momsen er forfalden. Side 4 af 11

5 Momssystemdirektivets artikel 64, stk. 2 foreslås ændret, således at en tjenesteydelse, der er blevet leveret løbende i en periode på over et år uden a conto afregning eller betaling, anses for at have fundet sted ved udgangen af hvert kalenderår. Svarende til nugældende artikel 64, stk. 2, vil medlemsstaterne i andre tilfælde kunne bestemme, at løbende leverancer af varer og tjenesteydelser, der gennemføres i løbet af en angivelsesperiode, anses for at finde sted mindst én gang om året. Endvidere foreslås indsat en ny artikel 65a, hvorefter moms af tjenesteydelser forfalder på tidspunktet for modtagelse af faktura og svares af det fakturerede beløb, såfremt fakturaen udstedes, inden ydelsen finder sted. Dertil foreslås indsat et stk. 2 i artikel 66, hvorefter medlemsstaterne ikke frit skal kunne vælge at fastsætte forfaldstidspunktet for tjenesteydelser til fakturatidspunktet eller betalingstidspunktet m.fl. Endelig foreslås indsat et litra f i artikel 251, hvorefter momsangivelsen for virksomheder skal udvides med en pligt til at anføre særskilt oplysning om erhvervelser af tjenesteydelser, ekskl. moms, fra momspligtige i Fællesskabet, for hvilken den momspligtige er betalingspligtig, og for hvilke momsen er forfalden i angivelsesperioden. Formålet disse ændringer er at sikre ensartede regler i Fællesskabet for forfald af momsen af tjenesteydelser, så udbydere af tjenesteydelser ikke skal følge forskellige regler for at kunne angive disse transaktioner, afhængig af, hvor deres kunde er etableret. Ændringerne anses for nødvendige for at sikre, at oplysningerne i de lister om leverancer, som leverandører af tjenesteydelser indgiver, kan anvendes til krydsrevision med oplysningerne i de momsangivelser, som indgives af virksomheder, der erhverver tjenesteydelser. Ad B. Momsangivelse og indgivelse af lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet skal som hovedregel ske elektronisk. Direktivets artikel 250, stk. 2 og artikel 263, stk. 3 foreslås ændret, således at momsangivelse og lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet som hovedregel skal indgives elektronisk. De enkelte medlemsstater får dog adgang til at fastsætte nationale undtagelsesregler, således at visse kategorier af momspligtige kan indgive momsangivelsen og lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet på en anden måde end elektronisk. Ad C. Angivelsesperioden for moms skal som hovedregel være én måned. Side 5 af 11

6 Direktivets artikel 252, stk. 2 foreslås ændret, således at angivelsesperioden for moms som hovedregel skal være én måned. De enkelte medlemsstater vil dog kunne fastsætte en længere periode, såfremt denne ikke overstiger et år, for virksomheder, hvis samlede erhvervelser af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet i året forud for det kalenderår, for hvilke de er afgiftspligtige efter direktivets artikel 196, ikke overstiger EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta. Tærsklen på de EUR er fastsat efter hensynet til, at kun beløbsstørrelser, som kan være af betydning i forbindelse med momssvig, er omfattet, og så der ikke lægges nye administrative byrder over på et stort antal momspligtige. Ad D. Virksomheder, der har momsfrie leverancer inden for Fællesskabet, skal indgive lister over hver måneds leverancer inden for én måneds frist. Direktivets artikel 252, stk. 1, artikel 264, stk. 2, og artikel 265, stk. 2, foreslås ændret med henblik på at sikre månedlig indsamling af listeoplysninger om leverancer inden for Fællesskabet. En virksomhed i en medlemsstat, der har leverancer af varer og tjenesteydelser til en virksomhed i en anden medlemsstat, og som således indgiver lister over disse leverancer, skal herefter indgive listen over hver måneds leverancer og inden for en frist på én måned efter udløbet af listeperioden. Ad E. Skattemyndighederne i en medlemsstat skal kunne oplyse skattemyndighederne i de øvrige medlemsstater om de indgivne lister over momsfrie leverancer/momspligtige erhvervelser inden for Fællesskabet inden for én måneds frist. Forordningens artikel 25, stk. 1 og 2 foreslås ændret, således at skattemyndighederne i en medlemsstat inden for en frist på én måned skal kunne oplyse lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet til skattemyndighederne i de øvrige medlemsstater, hvor leverancerne vil udgøre momspligtige erhvervelser. Efter de gældende regler i forordningen udgør fristen tre måneder. 3. Retsgrundlag EF-traktatens artikel 93, der kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemsstaterne. 4. Nærhedsprincippet Europa-Kommissionen anfører, at forslaget ændrer eksisterende fællesskabslovgivning, der kun kan ændres ved ny fællesskabslovgivning. Da forslaget endvidere begrænser sig til en tilpasning af de eksisterende bestemmelser, der har vist sig uegnede, anser kommissionen forslaget for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den danske regering finder derfor også, at forslaget må anses for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Side 6 af 11

7 5. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal høres i overensstemmelse med proceduren i EF-traktatens artikel 93. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. 6. Høring Europa-Kommissionens forslagspakke til bekæmpelse af momssvig er sendt i høring hos relevante danske myndigheder og interesseorganisationer m.v. med svarfrist den 30. april Den danske regerings foreløbige holdning Regeringen støtter generelt målsætningen om at forbedre indsatsen mod momssvig. Dog mener regeringen, at momssvig som udgangspunkt bør bekæmpes inden for rammerne af de nugældende momsregler. I den sammenhæng går regeringen endvidere ind for målrettede foranstaltninger, der belaster det ærlige erhvervsliv mindst muligt. Derfor er regeringen positiv over for den del af den samlede forslagspakke, der er af overvejende teknisk karakter, og som ikke eller kun i ringe grad må anses at ville indebære en forøgelse af de administrative byrder for virksomhederne. Det drejer sig om forslagene til ændringer af artikel 64 og 66 samt indsættelse af artikel 65a, hvorefter forfaldstidspunktet for afgiften af leverancer af visse tjenesteydelser periodiseres, og forslagene til ændring af artikel 250, stk. 2 og artikel 263, stk. 2, hvorefter momsangivelse og indgivelse af lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet som hovedregel skal ske elektronisk. Den danske regering har iværksat et nationalt program for at lette de administrative byrder for virksomhederne, og dertil har de samlede stats- og regeringscheferne fra EU-medlemsstaterne også vedtaget en målsætning om at lette de administrative byrder for virksomhederne. Derfor må den danske regering nødvendigvis være kritisk og skeptisk indstillet over for de delforslag i kommissionens forslagspakke, der må anses for at forøge de administrative byrder for virksomhederne i et ikke helt uvæsentligt omfang. Det drejer sig om forslagene til ændringer af momssystemdirektivet med indsættelse af et litra f i artikel 251, hvorefter momsangivelsen skal udvides med særskilt oplysning om erhvervelser af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, ekskl. moms, hvor momsen er forfalden, forslaget til ændring af artikel 252, stk. 2, hvorefter angivelsesperioden for moms som hovedregel skal være én måned, og forslaget til ændringer af artikel 263, stk. 1, artikel 264, stk. 2 og artikel 265, stk. 2, hvorefter virksomheder i en medlemsstat, der har momsfrie leverancer til virksomheder i de øvrige medlemsstater, skal indgive lister over hver måneds leverancer inden for én måneds frist. Endvidere må regeringen også være principiel betænkelig ved forslaget om månedlig angivelsesperiode for moms som hovedregel. Efter den synsvinkel, at en Side 7 af 11

8 gennemførelse af forslaget vil udgøre en ikke uvæsentlig indskrænkning i de enkelte medlemsstaters, herunder Danmarks, handlemuligheder for selv at fastsætte de nærmere administrative bestemmelser om momssystemet. 8. Generelle forventninger til andre medlemsstaters holdninger Det forventes, at et markant stort flertal af medlemsstaterne støtter delforslagene, hvorefter perioden for virksomhedernes udarbejdelse af lister over momsfrie leverancer afkortes fra kvartal til måned, virksomhedernes frist til at indgive listerne til de nationale skattemyndigheder fastsættes til én måned, og de nationale skattemyndigheder i én medlemsstat får én måneds frist til at stille de indgivne lister over momsfrie leverancer til rådighed for de nationale skattemyndigheder i de øvrige medlemsstater. Endvidere forventes, at et flertal af medlemsstaterne kan støtte forslagspakken i sin helhed, herunder forslaget, hvorefter angivelsesperioden for moms som hovedregel skal være én måned. Det bemærkes, at de fleste medlemsstater i deres nationale lovgivning i forvejen har fastsat angivelsesperioden for moms til måneden. En række af medlemsstaterne forventes imidlertid at forholde sig kritisk til forslagene til ændringer af momssystemdirektivet. 9. Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige: SKAT vurderer, at måned som periode og som frist for at indgive lister over momsfrie leverancer vil medføre engangsudgifter på 3,5-4,5 mio. kr. til omstilling af it-system og dertil evt. lidt større årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af systemet, der for nuværende udgør henholdsvis kr. 1,3 mio. og I forvejen arbejder SKAT på at integrere indberetning til listesystem/intrastat, og hele det projekt er estimeret til 6 mio. kr. samt årlige driftsomkostninger på ca. 0,5 mio. kr. Men det er tvivlsomt, om dette projekt kan nå at blive kombineret med en afkortning af periode og indgivelsesfrist for lister pr. 1. januar Nyt felt på momsangivelsen for EU-erhvervelsesmoms for tjenesteydelser og elektronisk indgivelse af momsangivelse som hovedregel bliver allerede foreslået indført med lovforslag nr. L 32 af 5. december 2007 om ændring af momsloven og andre love. I bemærkningerne til dette lovforslag er disse ændringer skønnet til at ville medføre en engangsudgift på 3,7 mio. kr. til systemtilretning. Forslaget skønnes også at ville medføre en engangsudgift på ca. 1,6 mio. kr. til ændring af det maskinelle omregistrerings-program samt information. Der foreligger ikke skøn over evt. administrative meromkostninger for SKAT ved en gennemførelse af forslaget om at indføre måneden som angivelsesperiode for moms for danske virksomheder med EU-erhvervelser af varer og tjenesteydelser for årligt 1,5-1,6 mio. kr. eller mere. Side 8 af 11

9 Økonomiske konsekvenser for det offentlige: Skatteministeriet skønner foreløbigt, at forslaget, om indførelse af måneden som momsangivelsesperiode for danske virksomheder med EU-erhvervelser af varer og tjenesteydelser for årligt 1,5-1,6 mio. kr. eller mere, medfører en varig årlig provenugevinst for de offentlige finanser på 40 til 50 mio. kr. som følge af mindre renteudgifter. Det første år vil der desuden være en teknisk forbedring af de offentlige finanser på omkring 1,5 mia. kr., fordi nogle betalinger bliver flyttet fra det ene regnskabsår til det andet. Beregningerne er behæftet med væsentlig usikkerhed. 10. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har vurderet de administrative konsekvenser for dansk erhvervsliv ved en gennemførelse af Europa-Kommissionens anti-momssvig-forslag. CKR vurderer, at forslaget indeholder væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet i form af omstillingsbyrder, lettelser og løbende byrder. Omstillingsbyrderne og lettelserne skyldes forslaget om, at momsangivelse og indgivelse af lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet fremover skal ske elektronisk. Virksomheder, der ikke i forvejen anvender systemer, der kan håndtere elektronisk indberetning, skal omstille deres systemer. Det skulle således blive betydeligt lettere for virksomhederne at indberette oplysningerne; dog afhængig af, om systemet f.eks. kan klare filoverførslen ved ét enkelt klik, eller om der stadig skal ske indtastning. Antallet af virksomheder, der indberetter listeoplysninger, er opgjort til , og SKAT oplyser, at ca. 30 procent af disse virksomheder indberetter manuelt. Lettelsens omfang kan dog på nuværende tidspunkt ikke estimeres nærmere, idet det vil afhænge af virksomhedernes it-systemer. De løbende byrder skyldes forslaget om, at momsangivelsen udvides med en særskilt oplysning om erhvervelser af tjenesteydelser inden for Fællesskabet. Ca virksomheder har pligt til at angive EU-erhvervelsesmoms på varer, uanset angivelsesperiode. Den løbende byrde herfor er opgjort til ca. 11,9 mio. kr. årligt. Det er alene virksomheder, der erhverver tjenesteydelser fra momspligtige virksomheder i andre EU-medlemsstater, der vil blive forpligtet til at udfylde momsangivelsen med en særskilt oplysning herom, og det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt estimeres, i hvilket omfang forslaget vil medføre løbende byrder. Endvidere skyldes de løbende byrder, at angivelsesperioden for moms ændres til én måned, hvilket vil øge hyppigheden for de virksomheder, der tidligere har haft kvartalet eller halvåret som angivelsesperiode. Forslaget vil umiddelbart medføre øgede løbende byrder på ca. 273,6 mio. kr. årligt for virksomheder, der skifter fra halvårlig til månedsvis angivelse samt løbende byrder på ca. 273 mio. Side 9 af 11

10 kr. for virksomheder, der skifter fra kvartalsvis til månedsvis angivelse, dvs. i alt ca. 546,6 mio. kr. årligt. Kommissionens forslag giver imidlertid mulighed for at undtage virksomheder, der årligt erhverver varer eller tjenesteydelser inden for Fællesskabet for mindre end ca. 1,5-1,6 mio. kr. Såfremt undtagelsesmuligheden benyttes fuldt ud, vil det medføre øgede løbende byrder på mellem ca. 0,4 mio. kr. og ca. 3,5 mio. kr. årligt. CKR anbefaler derfor, at Danmark benytter sig af undtagelsesmuligheden, hvilket vil fritage virksomheder for løbende byrder på mellem ca. 546,2 mio. kr. og ca. 543,1 mio. kr. årligt. Endelig skyldes de løbende byrder, at hyppigheden for indberetning af lister over momsfrie leverancer øges for de virksomheder, der tidligere har kunnet nøjes med at indberette kvartalsvist eller halvårligt. Byrden ved indberetningskravet er tidligere blevet målt for de forskellige angivelsesperioder: virksomheder har halvåret som momsangivelsesperiode, men indberetter lister hvert kvartal. På samfundsniveau medfører kravet for disse virksomheder løbende byrder på ca. 1,15 mio. kr. årligt virksomheder har kvartalet som momsangivelsesperiode og indberetter lister hvert kvartal, hvilket medfører årlige løbende byrder på ca. 4 mio. kr. på samfundsniveau. Endelig har virksomheder måneden som momsangivelsesperiode, men indberetter lister hvert kvartal, hvilket medfører årlige løbende byrder på samfundsniveau på ca. 7 mio. kr. Skatteministeriet oplyser, at stort set ingen af de virksomheder med halvåret som momsangivelsesperiode vil blive omfattet af forslaget, hvilket skyldes en EUgodkendt dansk undtagelse, som ikke berøres af forslaget. Forslaget om at indføre måneden som periode og som frist for indgivelse af lister over momsfrie EU-leverancer vil således alene medføre løbende byrder for de resterende danske momsregistrerede virksomheder med kvartal eller måned som angivelsesperiode. Men der vil være tale om væsentlige samfundsmæssige byrder svarende til i alt ca. 33 mio. kr. årligt. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet: Det med væsentlig usikkerhed forbundne, foreløbige skøn over den danske stats provenugevinst ved en gennemførelse af forslaget, om indførelse af måneden som momsangivelsesperiode for danske virksomheder med EU-erhvervelser af varer og tjenesteydelser for årligt 1,5-1,6 mio. kr. eller mere, formodes at ville afspejle sig i et likviditetstab af en tilsvarende størrelsesorden for de omfattede virksomheder. Dvs. i et varigt årlig likviditetstab for virksomhederne på 40 til 50 mio. kr. 10. Lovgivningsmæssige konsekvenser Ad A. Periodiseret forfaldstidspunkt for moms af leverancer af visse tjenesteydelser og udvidelse af momsangivelsen med særskilt oplysning om leverancer Side 10 af 11

11 af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, ekskl. moms, hvor momsen er forfalden. Nyt felt på momsangivelsen for EU-erhvervelsesmoms for tjenesteydelser bliver allerede foreslået indført med lovforslag nr. L 32 af 5. december 2007 om ændring af momsloven m.fl. En gennemførelse af forslaget om periodiseret forfaldstidspunkt for moms af leverancer af visse tjenesteydelser vil kræve ændringer af momsloven. Ad B. Momsangivelse og indgivelse af lister over momsfrie leverancer inden for Fællesskabet skal som hovedregel ske elektronisk. En gennemførelse af forslaget vil kræve ændringer af momsbekendtgørelsen. Men den ændring er allerede på vej, jf. følgende uddrag af bemærkningerne til lovforslag nr. L 32 af 5. december 2007 om ændring af momsloven m.fl.: "Papirudgaven af momsangivelsen (girokort) er i forvejen helt fyldt op med felter og kan ikke udvides med et ekstra felt. Derfor foreslås, at en bestemmelse indsættes i momsbekendtgørelsen om, at momsangivelse skal ske elektronisk (på TastSelv). Momsangivelse vil stadig efter anmodning kunne ske på papir." Ad C. Angivelsesperioden for moms skal som hovedregel være én måned. En gennemførelse af forslaget vil kræve ændringer af momsloven. Ad D. Virksomheder, der har momsfrie leverancer inden for Fællesskabet, skal indgive lister over hver måneds leverancer inden for én måneds frist. En gennemførelse af forslaget vil kræve ændringer af momsbekendtgørelsen. Europa-Kommissionen har for nylig tilkendegivet over for Skatteministeriet, at Danmark vil kunne opretholde de ovenfor under pkt. 2. nævnte undtagelser for danske virksomheder med halvåret som angivelsesperiode for moms, hvis kommissionens forslag vedtages på dette punkt. Ad E. Én måneds frist for en medlemsstat til at fremsende lister over momsfrie leverancer/momspligtige erhvervelser inden for Fællesskabet til de øvrige medlemsstater. En gennemførelse af forslaget vil alene kræve ændringer af administrative procedurer og omstilling af it-systemer hos SKAT. I øvrigt er der her tale om ændringer ifølge en forordning, som gælder umiddelbart efter EU-retten, og der som således ikke må implementeres via national lovgivning. 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Side 11 af 11

Supplerende grundnotat om

Supplerende grundnotat om Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. juni 2008 9. juni 2008 J.nr. 2008-251-0070 Supplerende grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 229 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem til fastlæggelse

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 110 Offentligt Notat 8. januar 2019 J.nr. 2018-8540 Kontor: Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Dette er et nyt notat. Grund- og nærhedsnotat oversendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Dette er et nyt notat. Grund- og nærhedsnotat oversendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 111 Offentligt Notat 6. januar 2019 J.nr. 2018-8525 Kontor: Moms, Afgiter og Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0021 Bilag 1 Offentligt Notat 6. februar 2018 J.nr. 2017-6413 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 284 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 KOMITÉSAG

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Supplerende Grundnotat om

Supplerende Grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. marts 2009 9. marts 2009 J.nr. 2008-251-0115 Supplerende Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2018 (OR. en) 14178/18 FISC 473 ECOFIN 1043 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. november 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik J. nr. DEP-243-00012 NSH/BXJ GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALG

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 113 Offentligt Notat 8. januar 2019 J.nr. 2018-8540 Kontor: Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Rådets gennemførelsesforordning om

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2012 KOM(2012) 2 endelig 2012/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Sagsnummer: Klik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 344 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006/ Den 6. juli 2006 MMO/ FVM 378 NOTAT TIL

Læs mere

Forslag til direktiv (COM(2016)0811 C8-0023/ /0406(CNS))

Forslag til direktiv (COM(2016)0811 C8-0023/ /0406(CNS)) 10.12.2018 A8-0418/ 001-021 ÆNDRINGSFORSLAG 001-021 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Gabriel Mato A8-0418/2018 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere