Nye kompetencer dine muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye kompetencer dine muligheder"

Transkript

1 Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober 2008

2 OM FOLDEREN Formålet med denne folder er at præsentere et sam let overblik over de eksisterende muligheder for efteruddannelse for kirkegårdens medarbejdere indenfor: AMU-kurser Videregående uddannelse Anden kompetenceudvikling Folderen omtaler kun i grove træk indholdet af de enkelte uddannelser og kurser. Du henvises derfor til at søge supplerende opdaterede oplysninger f.eks. på de enkelte kursusudbyderes hjemmesider. Der findes en oversigt over udbydere bagest i folderen. Folderen kan bruges ved den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale) mellem leder og medarbejder, hvor planlægning af efteruddannelse for den enkelte medarbejder drøftes. Vedrørende forberedelse og planlægning af MUS-samtalen henvises til Kirkeministeriets vejledning herom: > publikationer > vejledninger Folderen er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet i 2008 som del af et net værks arbej de om forskningsbaseret efter- og videre uddan nelse igangsat af Videnskabsministeriet i I netværksarbejdet vedrørende kirkegårdsområdet har følgende foreninger og institutioner deltaget: Kirkeministeriet Landsforeningen af Menighedsråd (LM) Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK) Provsteforeningen Foreningen for Kirkegårdskultur Nationalmuseet Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) Fagligt Fælles Forbund (3F) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Skov & Landskab (S&L) Repræsentanter for de kommunale kirkegårde Folderen er resultatet af de emner, der har været diskuteret på netværkets møder. Der tages forbehold for ændringer i kursusudbud, uddannelsessystem mv. Links og henvisninger er afprøvet i oktober

3 HVORFOR MERE UDDANNELSE? Der kan være mange grunde til, at du efteruddanner dig f.eks.: Ønske om at lære noget nyt Ønske om at holde sig fagligt opdateret Mulighed for at kvalificere sig til en anden stilling Behov for nye kompetencer i jobfunktionen Behov for nye kompetencer på arbejdspladsen generelt Spørgsmål om dine ønsker og muligheder for at udvikle nye kom petencer bør du drøfte med din leder. Hvis du ønsker vejledning om efter- og videreuddannelse, kan du henvende dig til en relevant erhvervsskole eller uddannelsesinstitution. Hvis du ønsker en mere generel vejledning, kan du også henvende dig til dit lokale jobcenter (www.jobnet.dk) eller et studievalg-center i din region (www.studievalg.dk). Du har desuden mulighed for at se mere om de generelle uddannelsesmuligheder på følgende adresser: som omhandler de offentlige efteruddannelsestilbud for voksne (uddannelsesguiden), som er en generel oversigt over alle uddannelsestilbud i Danmark UDDANNELSESSYSTEMET Det danske uddannelsessystem består af: Grunduddannelser oftest på fuldtid især for dem, som ikke er fast tilknyttet arbejdsmarkedet under uddannelsen Efter- og videreuddannelser oftest på deltid eller som korte kurser for dem, som er fast tilknyttet arbejdsmar kedet under uddannelsen Du kan se en generel oversigt over uddannelsessystemet på næste side. Uddannelserne udbydes på forskellige niveauer, f.eks. erhvervsuddannelser (EUD) og korte videregående uddannelser (KVU). Fag og kurser på samme niveau kan i et vist omfang overføres mellem forskellige uddannelser. En gennemført uddannelse på et niveau giver i princippet adgang til uddannelser på næste niveau, men der kan være særlige fagspecifikke adgangskrav for de enkelte uddannelser. Optagelse på efter- og videreuddannelser kræver ofte en vis relevant erhvervserfaring og visse uddannelsesmæssige forudsætninger. Ud over disse uddannelsestilbud findes der mange kortere uddannelsesforløb, konferencer, kurser og temadage, som udbydes af organisationer, fore ninger m.fl. i branchen. Disse tilbud er ofte tilpasset bestemte situationer eller arbejdsopgaver, men udgør normalt ikke et grundlag for adgang til de ordinære uddannelser. 3

4 OVERSIGT OVER UDDANNELSESSYSTEMET Grunduddannelser indenfor det officielle system OVERSIGT OVER UDDANNELSESSYSTEMET Efter- og videreuddannelser indenfor det officielle system Efteruddannelser udenfor det officielle system Lang og Mellemlang Videregående Uddannelse Bachelor, kandidat Skov- og Landskabsingeniør Diplomuddannelser Masteruddannelser Teknisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed Mulighed for enkelte moduler og kurser Kort Videregående Uddannelse Akademiuddannet Gymnasium HF Jordbrugsteknolog Erhvervs Uddannelse (EUD) Faglært Faglært gartner Erhvervserfaring Videregående VoksenUddannelse Pt. ingen gartnerfaglig Uddannelse på VVU Mulighed for enkelte moduler og kurser ArbejdsMarkeds- Uddannelser (AMU) AMU-kurser Faglært gartner via AMU eller særligt forløb Kurser, temadage, konferencer med videre i branchen Grundskolen Ufaglært Almen VoksenUndervisning (AVU) Forberedende VoksenUndervisning (FVU) HF Oversigten viser uddannelsessystemets principielle opbygning. Grunduddannelsessystemet starter i folkeskolen og går videre til en erhvervsuddannelse Oversigten viser eller uddannelsessystemets gymnasiet og måske derefter principielle en opbygning. er tilknyttet Grunduddannelsessystemet arbejdsmarkedet mens følger starter dem. i folke- videregående uddannelse. Grunduddannelserne er lagt an på, at du ikke Gartnerfagligt interessante uddannelser er markeret med fed skrift. skolen og går videre til en erhvervsuddannelse eller gymnasiet og måske derefter en videregående uddannelse. Grunduddannelserne er lagt an på, at du ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet mens du følger dem. Gartnerfagligt interessante uddannelser er markeret med fed skrift. Efter- og videreuddannelserne er lagt an på, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet, mens du efteruddanner dig. Deltagelse i efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelserne forudsætter, at du har en vis er erhvervserfaring lagt an på, at og du evt. har visse uddannelsesmæssige forudsætninger. Som ufaglært gartner har du mulighed for tilknytning at kvalificere dig til til arbejdsmarkedet, faglært gennem deltagelse mens i bestemte du efteruddanner (markeret dig. Deltagelse med lysegråt i efter- og stiplede og videreuddannelse pile). I stedet har du som forud- faglært AMU-kurser. For tiden er der ingen gartnerfaglig efteruddannelse for faglærte på VVUniveau mulighed sætter, for at følge du har grunduddannelsen en vis erhvervserfaring Dine til jordbrugsteknolog. muligheder og for evt. efteruddannelse visse 6 uddannelsesmæssige forudsætninger. Som ufaglært gartner har du mulighed for at kvalificere dig til faglært gennem deltagelse i bestemte AMU-kurser. For tiden er der ingen gartnerfaglig efteruddannelse for faglærte på VVU-niveau (markeret med lysegråt og stiplede pile). I stedet har du som faglært mulighed for at følge grunduddannelsen til jordbrugsteknolog. 4

5 DINE UDDANNELSESMULIGHEDER AMU-kurser Som ufaglært har du mulig - hed for at blive faglært. Det kan ske gennem den normale erhvervsuddannelse. Hvis du er over 25 år, kan du blive faglært gennem et individuelt forløb tilrettelagt efter en kompetenceafklaring. Det individuelle forløb kan være en voksenerhvervsuddannel se (VEUD) med prak tik plads (særligt forløb) eller en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) uden praktikplads. Du kan desuden blive faglært gennem AMU ved at deltage i visse AMU-kurser, suppleret med din erhvervs - erfaring. Spørg en erhvervsskole eller et AMUcenter om dine muligheder. Ved opfyldelsen af visse betingelser kan du som ufaglært kvalificere dig til løntillæg, se mere om betingelserne på Som ufaglært eller faglært har du desuden mulighed for at deltage i AMU-kurser samt kurser, temadage mv. som udbydes på området. Stillingsspecifikke kurser Som sikkerhedsrepræsentant eller arbejdsleder på folkekirkelige kirkegårde har du pligt til at deltage i kurset Arbejdsmiljøuddannelse i Folkekirken, som arrangeres af Landsforeningen af Menig heds - råd. Hvis du har ledelsesansvar, har du mulighed for at deltage i Foreningen af Danske Kirkegårdslederes (FDK) Lederkursus for kirke- og kirkegårdsansatte. Hvis kirketjeneste indgår i dit arbejde, er det et krav at du deltager i den obligatoriske graveruddannelse. Se mere på Kirkeministeriets side: hvor der også er en oversigt over efteruddannelseskurser indenfor kirketjeneste mm. De fleste kurser i graveruddannelsen er AMU-kurser. Videregående uddannelser Som faglært gartner har du mulighed for at søge ind på uddannelsen til jordbrugsteknolog, ligesom du har mulighed for at søge ind på professionsbacheloruddannelsen til skov- og landskabs ingeniør, hvis du supplerer din erhvervsfaglige uddannelse med visse kurser på HF-enkeltfag. Disse kan bl.a. gennemføres på VUC. Begge uddannelser er fuldtidsuddannelser i grunduddannelsessystemet. Som faglært har du desuden mulighed for at tage en Voksen VidereUddannelse (VVU), enten som enkelte moduler eller som en hel uddannelse indenfor emner som ledelse, økonomi, formidling eller forvaltning. Der kan være krav om visse forudsætninger for optagelse på de enkelte moduler. Du har også mulighed for at få tilrettelagt et fleksibelt forløb ud fra dine behov og forudsætninger. Som faglært, med en vis erhvervserfaring og visse uddannelsesmæssige kompetencer, som kan sidestilles med en kort videregående uddannelse, har du mulighed for at søge om optagelse på dispensation på parkdiplom-uddannelsen. Et eksempel på relevante uddannelsesmæssige kompetencer kan f.eks. være kurser om økonomi eller ledelse. Kontakt Skov & Landskab, som udbyder uddannelsen, for at høre om dine muligheder. 5

6 Både VVU er og diplomuddannelser gennemføres i større eller mindre grad som deltidsuddannelser. Som jordbrugsteknolog har du mulighed for at blive optaget på en diplomuddannelse, f.eks. parkdiplomuddannelsen. Du har også mulighed for at følge enkelte moduler, der passer til dine behov på diplomuddannelserne. Som jordbrugsteknolog har du også mulighed for at søge ind på grunduddannelserne til skov- og landskabsingeniør eller landskabsarkitekt. Det kræver dog at du supplerer din erhvervsfaglige uddannelse med visse fagniveauer, du kan opnå gennem HF-enkeltfag. Som skov- og landskabsingeniør har du mulighed for at videreuddanne dig på en diplomuddannelse, f.eks. parkdiplomuddannelsen. Derudover har skovog landskabsingeniører eller studerende som har gennemført parkdiplomuddannelsen mulighed for at følge en masteruddannelse som et reguleret eller fleksibelt forløb, f.eks. masteruddannelsen i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning på Skov & Landskab. Kurser, temadage mv. indenfor det officielle system Temadage og branchearrangementer udbydes af uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, interesseorganisationer m.fl. Der stilles som regel ikke nogle krav til forudsætninger hos deltagerne. Kurserne giver ikke formelle kompetencer til optagelse på de videregående uddannelser, men giver til gengæld mulighed for at netværke og holde sig fagligt opdateret. Blandt de vigtigste af de tilbagevendende arrangementer kan nævnes: Kirkegårdkonferencen i marts, udbudt af S&L, FDK og LM Vinterkurset på Løgumkloster Højskole i samarbejde med LM Udstillingen Have & Landskab Det kan desuden anbefales at holde øje med kurser fra følgende udbydere: Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Landsforeningen af Menighedsråd Foreningen for Kirkegårdskultur Fagligt Fælles Forbund (3F) Skov & Landskab Udviklingen af nye branchearrangementer sker hovedsageligt i foreninger og organisationer tilknyttet kirkegårdsområdet. Indholdet kan derfor påvirkes gennem foreningsarbejdet. I listen over uddannelses- og kursusudbydere bag i hæftet kan nogle af de væsentligste udbydere findes. Desuden tilbyder forskellige udbydere, f.eks. Skov & Landskab eller private konsulentvirksomheder, tilpassede kurser og temadage med udgangspunkt i specifikke behov hos den enkelte kirkegård. Kurserne kan arrangeres gennem de respektive foreninger, af de enkelte kirkegårde eller af en gruppe af kirkegårde, f.eks. indenfor et geografisk område. 6

7 UDBYDERE AF EFTERUDDANNELSE Uddannelser i det officielle system AMU-kurser Kurser med faglærte og ufag lærte som målgruppe, ofte af forskellig varighed. For en samlet oversigt over AMU-kurserne se: > voksenuddannelser > erhvervsrettet niveau Blandt udbyderne af AMU-kurser er: Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Roskilde Tekniske Skole Selandia CEU AMU-Fyn eneudbyder af kurser i kirketjeneste AMU Syd AMU Hoverdal Dansk Center for Jordbrugsuddannelse EUC MIDT AMU Nordjylland Skov & Landskab For informationer om AMU-kurser relevante for kirkegårdsansatte henvises bl.a. til: 3F s grønne brancheklubs halvårlige oversigt over aktuelle kurser i AMU-systemet og mulighederne for at blive tillært gartner: > uddannelse > efteruddannelse Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudviklings hjemmeside: > Uddannelse > AMU-guide > AMU-uddannelser fagområder > kirke og kirkegård Kirkeministeriets oversigt over uddannelsestilbud for gravere, gravermedhjælpere, gartnere og gartnerimedarbejdere: Erhvervsakademierne Ud over uddannelsen til jord - brugsteknolog er der mulighed for at følge videre uddan nelser på VVU-niveau, enkelt moduler på disse eller et fleksibelt forløb på erhvervsakademierne. Bl.a. Dansk Center for Jordbrugsuddannelse og SELANDIA- CEU udbyder af jordbrugsteknologuddannelsen. Se > Voksenuddannelser > Videregående niveau for en oversigt over VVU-uddannelser. Forvaltningshøjskolen Udbyder efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau indenfor offentlig forvaltning. Der er også mulighed for at følge enkeltmoduler og andre kurser. Skov & Landskab Københavns Universitet S&L udbyder parkdiplomuddannelsen (www.sl. life.ku.dk > efteruddannelse > parkdiplom), samt masteruddannelser f.eks. i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. Det er muligt kun at følge enkelte moduler eller at tage hele uddannelsen. Desuden udbydes de videregående uddannelser til skov- og landskabsingeniør og til landskabsarkitekt. Det er muligt at følge kurser på uddannelserne under Åben Uddannelse. Skov & Landskab udbyder desuden AMU-kurser indenfor skovbrug og landskabsdrift. 7

8 Uddannelser og kurser udenfor det officielle system Foreningen af Danske Kirkegårdsledere FDK udbyder en lederuddannelse over 3 moduler, hver af 3 dages varig hed og specielt udviklet til ledere i kirken eller på kirkegården. Herudover udbyder FDK kurser og temadage efter behov. Se FDK s hjemmeside for yderligere informationer. Landsforeningen af Menighedsråd Udbyder Arbejdsmiljøuddannelse i Folkekirken på fire dage for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere. Herudover udbydes forskellige korte kurser, ofte i samarbejde med andre aktører. Se hjemmeside for aktuelle oplysninger. Skov & Landskab Københavns Universitet Afholder Kirkegårdskonferencen i samarbejde med FDK og Landsforeningen af Menighedsråd. Desuden afholdes forskellige temadage, kurser og foredrag. Skov & Landskab kan også tilbyde tilpassede og lokalt afholdte kurser, f.eks. indenfor træpleje, opmåling og korthåndtering i GIS eller kirkegårdsdrift. Andre korte kurser Forskellige andre aktører udbyder også korte kurser, temadage og foredrag. Af udbydere kan nævnes: Foreningen for Kirkegårdskultur Løgumkloster Højskole 8

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Fødevareerhverv i. forandring. kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling

Fødevareerhverv i. forandring. kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling Fødevareerhverv i forandring kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjyllands særlige indsats Klog hverdagsmad som sund forretning understøtter indsatser, der bidrager

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Mål og visioner Såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesmønstret er under opbrud i disse år. Ændringerne på arbejdsmarkedet afspejler i høj grad

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere