Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998"

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold og datagrundlag... 2 Datagrundlaget... 2 Oversigt over antallet af kriminalretlige afgørelser i Grønland... 2 Oversigt over sammenhængen mellem kriminalitet og alder... 4 Tabelafsnit pct. flere afgørelser i 1998 i forhold til 1996 Figur 1 viser udviklingen i antallet af registrerede afgørelser fra 1993 til Sammenlignet med perioden , har der været relativ få afgørelser i årene fra 1993 til 1998, dog med undtagelse af årene 1994 og 1998, hvor der blev registreret henholdsvis og kriminalretlige afgørelser. I perioden blev der i gennemsnit truffet afgørelser årligt, hvor det tilsvarende tal for perioden er afgørelser pr. år. Det hidtil lavest antal afgørelser blev registreret i 1996, hvor der blev truffet kriminalretlige afgørelser. I de efterfølgende år er antallet atter steget, således at der fra 1996 til 1998 har været en stigning på ca. 30 pct. i antallet af registrerede afgørelser. Figur 1 Udviklingen i antallet af afgørelser Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 1

2 Indledning Figur 2 Eksempler på kriminalretlige afgørelsestyper Kriminallov Færdselslov Politivedtægt Særlov Sædelighedsforbrydelser Spirituskørsel Iagttagelse af Lov om indførselsafgifter Voldsforbrydelser Promillekørsel orden mv. Brand og bygningslove Formueforbrydelser Lov om euforiserende stoffer Andre forbrydelser Fiskeri og fredningslove fx dyrplageri, husfredskrænkelse m.m. Siden 1979 er der publiceret statistik om kriminalretlige afgørelser i Grønland. Danmarks Statistik har udgivet tallene for perioden 1979 til 1990, hvorefter Grønlands Statistik har overtaget området. Denne publikation behandler de kriminalretlige afgørelser i Grønland i perioden fra 1993 til Hvert andet år udarbejdes der en recidivundersøgelse. Den næste recidivundersøgelse vil blive publiceret i år 2000, hvor udgangsåret vil være Kriminalstatistikkens indhold og datagrundlag Opgørelsesenheden er antallet af afgørelser Når der er rejst en sigtelse, vil der blive iværksat en retshandling, hvis resultat er en afgørelse. Afgørelsen registreres i Grønlands Statistiks krimalstatistikregister, der indeholder alle de indberettede kriminalretlige afgørelser, hvor der er givet udenretsligt eller indenretsligt bødeafgørelse, dom i kredsretten eller landsretten, samt de afgørelser hvor sagen er henlagt pga. ringe betydning. Afgørelsen registreres med oplysninger om sags- og personidentifikation, overtrædelsens art, afgørelsestype samt iværksat foranstaltning. Den gennemgående opgørelsesenhed i kriminalstatistikken er afgørelser. Indenfor de enkelte år kan der være personer, der har modtaget flere afgørelser. Statistikken siger derfor ikke noget om, hvor mange personer, der er blevet dømt indenfor de enkelte år. Statistikken indeholder alle afgørelser for overtrædelser af kriminalloven, politivedtægterne, færdselsloven og særlovene. Som følge af tallenes ringe størrelse offentliggøres der tal for flere år i tabellerne. Datagrundlaget Kriminalstatistikken udarbejdes på grundlag af blanketter, der udfyldes af de enkelte politikredse i Grønland. Disse afgørelsesblanketter sendes regelmæssigt til Politimesteren i Nuuk, som løbende videresender disse til Grønlands Statistik. Oversigt over antallet af kriminalretlige afgørelser i Grønland Stigende afgørelseshyppighed for overtrædelser af kriminalloven og særlove Som det fremgår af oversigt 1, er afgørelseshyppigheden for overtrædelser af kriminalloven og særlove steget markant fra 1997 til Stigningen i antallet af særlovsafgørelser grunder hovedsageligt i en stigning i antallet af afgørelser omhandlende euforiserende stoffer, jf. figur 3. For afgørelser i forbindelse med færdselslovovertrædelser og politivedtægterne er afgørelseshyppigheden stort set på samme niveau. Side 2 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

3 Oversigt 1 Afgørelser pr indbyggere på 15 år og derover Afgørelser i alt Kriminalloven Færdselsloven Politivedtægt Særlove i øvrigt ,3 35,2 5,7 1,9 8, ,9 38,9 8,0 2,2 11, ,7 35,1 7,0 1,8 10, ,6 31,9 5,2 1,7 8, ,3 31,2 7,6 1,3 8, ,2 35,3 7,6 1,4 12,4 Stigning i antallet af bødevedtagelser og domme Oversigt 2 Oversigt 2 viser, at der er sket en stigning i antallet af afgørelser indenfor alle afgørelsestyper fra 1997 til I den betragtede periode har domsafgørelserne relativt set udvist en faldende tendens; hvor domsafgørelserne i 1993 udgjorde 32,4 pct. af samtlige afgørelser, udgjorde de i 1998 kun 22,5 pct. Modsat er den relative andel af bødeafgørelser (bødeforlæg og bødevedtagelser) steget fra 58,6 pct. af samtlige afgørelser i 1993 til 63,5 pct. i Samtlige afgørelser fordelt efter afgørelsesmåde Afgørelser i alt Sagen henlagt pga. ringe betydning Bødeforlæg Bødevedtagelse Dom Uoplyst Omtrent 75 pct. af samtlige kriminallovvertrædelser er formueforbrydelser Oversigt 3 Ud fra oversigt 3, kan det ses, at formueforbrydelser er den hyppigste form for overtrædelse af kriminalloven, omtrent 70 pct. af alle bødeafgørelser og domme faldt inden for denne gruppe i perioden. Andelen af voldsforbrydelser udviste i perioden fra 1993 til 1996 en stigende tendens, efterfulgt af et fald til 21 pct. i Senest er andelen af voldsforbrydelser steget til 25 pct., hvilket svarer til niveauet i 1995 og Kriminalloven: Bødeafgørelser og domme fordelt efter overtrædelsens art Procent I alt Sædelighed Vold Formue Andet Anm.: Summen for de enkelte år giver ikke 100 pct., da afgørelserne kan indeholde mere end én type lovovertrædelse. Andelen af afgørelser omhandlende euforiserende stoffer er steget Oversigt 4 viser, at andelen af kriminallovsafgørelser fortsat udviser en faldende tendens, og kriminallovens andel af afgørelserne er i 1998 nede på 65 pct. Andelen af afgørelser om euforiserende stoffer har derimod været konstant fra 1994 til I 1998 steg andelen af afgørelser om euforiserende stoffer til 16 pct. Dette viser sig også i antallet af domme for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, hvor der i perioden fra 1993 til 1998 næsten er sket en fordobling, jf. figur 3. Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 3

4 Oversigt 4 Alle afgørelser: Bødeafgørelser og domme fordelt efter overtrædelsens art Procent Afgørelser i alt Kriminalloven Færdselsloven Politivedtægten Særlove Lov om euforiserende stoffer Anm.: Summen for de enkelte år giver ikke 100 pct., da afgørelserne kan indeholde mere end én type lovovertrædelse. Figur 3 Udviklingen i antal domme for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Indeks, 1993 = 100 Oversigt over sammenhængen mellem kriminalitet og alder Lille stigning i antallet af afgørelser pr personer blandt de årige Oversigt 5 Som oversigt 5 viser, er der ikke sket de store ændringer i antallet af afgørelser pr personer i de betragtede aldersgrupper. I 1998 fik 62 ud af årige en bøde eller dom for overtrædelse af kriminalloven, hvilket er en beskeden stigning i forhold til niveauet i 1997, hvor tallet var 54 ud af For de øvrige aldersgrupper gælder det, at der ingen væsentlige forandringer er sket fra 1997 til Kriminalloven: Bødeafgørelser og domme pr personer i aldersgruppen år år år Anm.: Summen for de enkelte år giver ikke 100 pct., da afgørelserne kan indeholde mere end én type lovovertrædelse. Side 4 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

5 Fald i foranstaltninger som indebærer forsorg eller anstaltsanbringelse Oversigt 6 Oversigtstabel 6 viser, at bøde er den hyppigst idømte foranstaltning, omtrent 75 pct. af foranstaltningerne i 1998 var bødeafgørelser. Der er i løbet af perioden sket et fald i antallet af foranstaltninger, som indebærer dom til forsorg eller anstaltsanbringelse. I 1998 udgjorde domme til forsorg og anstaltsanbringelse kun 4,7 pct. af samtlige foranstaltninger, hvilket er mindre end de forudgående fem år, hvor andelen var på henholdsvis 7,2 pct., 7,7 pct., 6,3 pct., 6,8 pct. og 6 pct. Bødeafgørelser og domme fordelt efter foranstaltning I alt Fuldstændig frifindelse Skyldig, men ingen foranstaltning Bøde Betinget dom Dom til forsorg Forsorg påbegyndt på anstalt Anbringelse i anstalt, ubestemt tid Anbringelse i anstalt, tidsbestemt Anstalt i Danmark Anbringelse på hospital/institution i Danmark Betinget dom med vilkår om børneungdomsforsorg Frakendelse af førerret Betinget frakendelse af førerret Frakendelse af anden ret Konfiskation Uoplyst Store forskelle mellem regionerne i antal afgørelser pr indbyggere Figur 4 Som det fremgår af figur 4, så er der forskelle mellem de grønlandske regioner i forhold til antallet af afgørelser pr indbyggere mellem 15 og 40 år. De enkelte politidistrikter er regionsfordelt på følgende måde: Nord og Øst: Qaanaaq, Ammassalik og Illoqqortoormiut. Disko: Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Midt: Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Kangerlussuaq, Sisimiut og Aasiaat. Syd: Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq. Politidistrikterne i det sydlige Grønland havde i 1998 det højeste antal afgørelser pr indbyggere i alderen år, mens det klart laveste antal blev registreret i Diskobugt området. De øvrige regioner, Midt samt Nord og Øst, ligger derimod tæt på det grønlandske landsgennemsnit, som i figuren er sat til 100. Afgørelser i 1998 pr indbyggere mellem 15 og 40 år fordelt på regioner Nord og Øst 99 Disko 76 Midt 104 Syd Indeks, hele Grønland = 100 Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 5

6 Tabelafsnit Tabel 1 Omhandler samtlige afgørelser inddelt efter politikreds. Tabel 1 Samtlige afgørelser fordelt på politikredse Afgørelser i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Kangerlussuaq Sisimiut Aasiaat Qeqertarsuaq Qasigiannguit Ilulissat Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uoplyst Tabel 2 Omhandler samtlige afgørelser for personer i alderen 15 til 40 år. Til beregning af afgørelser pr indbyggere, er der udregnet et middelfolketal for de angivne år. Tabel 2 Samtlige afgørelser pr indbyggere i alderen år fordelt på politikredse Afgørelser i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Kangerlussuaq Sisimiut Aasiaat Qeqertarsuaq Qasigiannguit Ilulissat Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Tabel 3 viser samtlige kriminalretlige afgørelser fordelt efter idømte foranstaltninger indenfor de enkelte lovområder. Side 6 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

7 Tabel 3 Samtlige afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsesmåde Afgørelser i alt Sagen henlagt pga. ringe betydning Bødeforlæg Bødevedtagelse Dom Uoplyst Kriminalloven i alt Bødeforlæg Bødevedtagelse Dom Færdselsloven i alt Bødeforlæg Bødevedtagelse Dom Politivedtægten i alt Bødeforlæg Bødevedtagelse Dom Øvrige særlove i alt Bødeforlæg Bødevedtagelse Dom Anm.: Ved bødeforlæg menes der udenretslige bødeforlæg, og ved bødevedtagelser menes der indenretslige bødevedtagelser. Afgørelser, der omfatter flere lovområder, er medtalt én gang under hvert lovområde. Tabel 4 Omhandler samtlige afgørelser fordelt efter forhold under efterforskning og evt. kriminalitet under igangværende foranstaltning. Tabel 4 Samtlige afgørelser fordelt efter forhold under efterforskningen og eventuel kriminalitet under igangværende foranstaltning Forhold under efterforskning mv. Tilbageholdelse under sagen i alt Under 7 dage dage dage dage dage dage dage dage dage dage og derudover Gennemsnitlig antal dage Uoplyst varighed Kriminalitet under igangværende foranstaltning Tabel 5 viser kriminalretlige afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og sagens udfald. Afgørelser der omfatter flere forskellige lovovertrædelser, fx én overtrædelse af kriminalloven samt én overtrædelse af færdselsloven er medtalt én gang under hver overtrædelsestype. For det nævnte eksempel, vil det sige én gang under kriminalloven og én gang under færselsloven. Hvis en afgørelse indeholder mere end én domfældelse indenfor samme overtrædelsestype, fx 5 forhold for tyveri, tælles disse kun med som én domfældelse. Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 7

8 Tabel 5 Bødeafgørelser og domme fordelt efter overtrædelsens art og sagens udfald Overtrædelsens art Dom Fri Uoplyst Dom Fri Uoplyst Afgørelser i alt Kriminallov i alt Uoplyst kriminalov Sædelighedsforbrydelser Blodskam, Voldtægt o.l., Kønslig udnyttelse, 52, 52A Kønslig forhold til børn, Blufærdighedskrænkelse mv., Forførelse af unge under 18, 54, Voldsforbrydelser Manddrab, Uagtsomt manddrab, Vold, Prisgivelse af menneskeliv, Uforsvarlig omgang med farlige ting mv., Formueforbrydelser Tyveri, Ulovlig omgang med hittegods, Bedrageri, underslæb, 74, 74A Mandatsvig, Skyldnersvig, Hæleri o.l., Tingsbeskadigelser, Brugstyveri mv., Selvtægt, Andre forbrydelser Bestikkelse v. udøvelse af off. erhverv, Landsskadelig virksomhed, Forbrydelser mod statsforvalt. øverste myndigheder, Dyrplageri, Ulovlig tvang, Frihedsberøvelse, Fredskrænkelse, Husfredskrænkelse, 69, 69A, 69B Fremsættelse af trusler, Æresfornærmelse, Undertrykkelse af bevismidler, Krænkelse af offentlig myndighed, Krænkelse af retshåndhævelsen, Ulovlig myndighedsudøvelse mv., Misbrug af særlig beskyttet kendetegn, Ulovlig alarmering, Alkoholmisbrug, Krænkelse af særlig værnet fred, Undladelse af at afværge forbrydelse mv., Misbrug af offentlig myndighed, Tjenesteforsømmelse, Falsk forklaring, Falsk erklæring, Falsk anklage eller anmeldelse, 33, 33A Dokumentmisbrug, Brandstiftelse, Driftsforstyrelse mv., Brud på tavshedspligt, Forbryd. vedr. pengeforfalskning, Hasard spil, Færdselslove Spirituskørsel Promillekørsel Færdselslov i øvrigt Politivedtægter Særlove Lov om indførelsesafgifter Brand og bygningslove Lov om euforiserende stoffer Fiskeri og fredningslove Øvrige særlove Anm.: Afgørelser, der omfatter flere lovovertrædelsesarter, er medtalt én gang under hver overtrædelsesart. Side 8 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

9 Tabel 5 (fortsat) Dom Fri Uoplyst Dom Fri Uoplyst Dom Fri Uoplyst Dom Fri Uoplyst Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 9

10 Tabel 6, 7 og 8 viser bødeafgørelser og domme fordelt efter køn og alder. Virksomheder samt personer med ugyldigt cpr. nummer indgår ikke i de tabeller, der indeholder personvariablerne køn og alder. Til udregning af afgørelser pr indbyggere, er der anvendt middelfolketal for de angivne år. Tabel 6 Bødeafgørelser og domme fordelt efter overtrædelsens art samt personens køn og alder Anm.: Jf. anmærkning til tabel 5. Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Afgørelser i alt 30,7 30,7 30,9 31,2 31,3 31,2 31,4 31,2 31,7 31,5 32,0 31,9 Kriminallov i alt 29,3 29,7 29,3 30,4 29,8 30,6 30,1 30,4 30,1 30,3 30,8 30,5 Uoplyst kriminallov 17, ,1-31,2-35,2 - Sædelighedsforbrydelser 34,7 25,0 33,1 32,5 33,0-32,5-34,2 33,6 35,9 - Voldsforbrydelser 30,8 30,5 30,8 32,4 30,8 28,7 30,7 29,5 30,7 28,4 32,0 29,4 Formueforbrydelser 28,0 29,0 27,9 30,4 28,7 31,3 29,0 30,2 28,9 30,7 29,5 31,2 Andre forbrydelser 30,6 32,5 31,7 29,4 30,5 30,3 33,0 34,8 32,9 33,4 32,0 28,1 Færdselslov 34,0 32,2 35,0 33,1 35,1 32,0 33,7 32,3 34,9 34,2 35,4 35,0 Politivedtægt 29,7 23,0 33,2 33,3 28,7 31,0 30,6 33,0 33,8 38,1 32,6 32,2 Særlov 33,2 34,0 32,0 32,2 33,4 32,1 34,2 33,0 32,8 34,6 32,6 34,0 Side 10 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

11 Tabel 7 Bødeafgørelser og domme for overtrædelse af kriminalloven fordelt efter alder I alt Mænd Kvinder år år år år år år år år år år år år år år år og derover Gennemsnitsalder 29,3 29,4 29,9 30,2 30,1 30,8 Uoplyst Afgørelser pr personer i hver aldersgruppe I alt Mænd Kvinder år år år år år år år år år år år år år år år og derover Anm.: Til udregning af afgørelser pr personer, er der udregnet et middelfolketal i de pågældende åbødeafgørelser og domme fordelt efter samlet foranstaltning Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 11

12 Tabel 8 Bødeafgørelser og domme fordelt efter samlet foranstaltning og personens alder Afgørelser i alt Uoplyst foranstaltning Fuldstændig frifindelse Skyldig, men ingen foranstaltning Betinget dom alene Betinget dom og bøde Dom til forsorg alene Dom til forsorg og bøde Anstaltpåbegyndt forsorg alene Anstaltpåbegyndt forsorg og bøde Anbringelse i anstalt i Grønland Anbringelse i anstalt i Danmark Anbringelse på hospital/institution i Danmark Bet. dom med vilkår om børne-ungd. alene Bøde alene Konfiskation alene Frakendelse alene Frakendelse og bøde Konfiskation og bøde Andet Tabel 9 Illustrerer de hyppigste foranstaltningskombinationer indenfor de enkelte afgørelser. Tabel 9 Bødeafgørelser og domme fordelt efter samlet foranstaltning. Afgørelser i alt Uoplyst foranstaltning Fuldstændig frifindelse Skyldig, men ingen foranstaltning Betinget dom alene Betinget dom og bøde Dom til forsorg alene Dom til forsorg og bøde Anstalt påbegyndt forsorg alene Anstalt påbegyndt forsorg og bøde Anbringelse i anstalt i Grønland Anbringelse i anstalt i Danmark Anbringelse på hospital/institution i Danmark Bet. dom med vilkår om børne-ungd. alene Bøde alene Konfiskation alene Frakendelse alene Frakendelse og bøde Konfiskation og bøde Andet Side 12 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

13 Tabel 10a og 10b viser, at i 1993 blev færdselsloven ændret, så man kunne i dømmes betinget frakendelse af kørekort. Tabel 10a Frakendelse af kørekort fordelt efter frakendelsestid I alt Under 1 år Mellem 1 år 11 mdr Mellem 2 år 11mdr år Over 8 år Gennemsnitlig tid 2 år 10 mdr. 2 år 6 mdr. 2 år 4 mdr. 1 år 11 mdr. 1 år 8 mdr. 2 år 4 mdr. Evig frakendelse Uoplyst tid Tabel 10b Betinget frakendelse af kørekort fordelt efter frakendelsestid I alt Under 1 år Mellem 1 år 11 mdr Mellem 2 år 11mdr år Over 8 år Gennemsnitlig tid 3 år 2 år 9 mdr. 2 år 11 mdr. 2 år 4 mdr. 2 år 9 mdr. 2 år 8 mdr. Evig frakendelse Uoplyst tid Tabel 11 Omhandler længden af anstaltsanbringelser. Tabel 11 Anbringelse i anstalt i Grønland fordelt efter anbringelsestid I alt md mdr mdr mdr år-1 år 11 mdr år-2 år 11 mdr år og derover Gennemsnitlig tid 1 år 1 mdr. 1 år 1 år 5 mdr. 1 år 2 mdr. 1 år 4 mdr. 1 år 2 mdr. Ubestemt tid Uoplyst tid Tabel 12 Indeholder en oversigt over afgørelser i sager, der kun indeholder et enkelt forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype. Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 13

14 Tabel 12 Afgørelser i sager, der kun indeholder ét enkelt forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype I alt Mænd Kvinder Fuldstændig Skyldig, frifindelse men ingen foranstaltn. I alt Kriminallov i alt Sædelighedsforbrydelser i alt Blodskam, Voldtægt o.l., Kønslig udnyttelse, 52, 52A Kønslig forhold til børn, Blufærdighedskrænkelse mv., Forførelse af unge u. 18, 54, Voldsforbrydelser i alt Manddrab, Uagtsomt manddrab, Vold, Uforsvarlig omgang med farlige ting mv., Formueforbrydelser i alt Tyveri, Ulovlig omgang med hittegods, Bedrageri, underslæb, 74, 74A Mandatsvig, Hæleri o.l., Tingsbeskadigelser, Brugstyveri mv., Andre forbrydelser i alt Dyrplageri, Ulovlig tvang, Husfredskrænkelse, 69, 69A, 69B Fremsættelse af trusler, Æresfornærmelse, Undertrykkelse af bevismidler, Krænkelse af offentlig myndighed, Krænkelse af retshåndhævelsen, Misbrug af særlig beskyttet kendetegn, Ulovlig alarmering, Alkoholmisbrug, Krænkelse af særlig værnet fred, Tjenesteforsømmelse, Falsk forklaring, Falsk erklæring, Falsk anklage eller anmeldelse, 33, 33A Dokumentmisbrug, Brandstiftelse, Driftsforstyrelse mv., Brud på tavshedspligt, Forbryd. vedr. pengeforfalskning, Hasard spil, Færdselslove i alt Spirituskørsel Promillekørsel Færdselslov i øvrigt Politivedtægter i alt Særlove i alt Lov om indførelsesafgifter Brand og bygningslove Lov om euforiserende stoffer Fiskeri og fredningslove Øvrige særlove Anm.: Der er ikke overensstemmelse mellem summen af observationer og de anførte totaller, da observationer, som er blevet fjernet pga. diskretionshensyn, er inkluderet i totallerne. Side 14 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

15 Tabel 12 (fortsat) Betinget Dom til Anstalt- Anbringelse Bøde og/eller Uoplyst/ domme 1) forsorg 2) påbegyndt i anstalt eller konfiskation 5) Andet 6) forsorg 3) på hosp./inst. 4) Noter: 1) Betinget dom alene; Betinget dom og bøde. 2) Dom til forsorg alene; Dom til forsorg og bøde; Betinget dom med vilkår om børneungdomsforsorg.3) Anstaltpåbegyndt forsorg alene; Anstaltpåbegyndt forsorg og bøde. 4) Anbringelse i anstalt i Grønland; Anbringelse på hospital/institution i Danmark. 5) Bøde alene; Konfiskation alene; Frakendelse alene; Frakendelse og bøde; Konfiskation og bøde. 6) Andet; Uoplyst foranstaltning. Kriminalretlige afgørelser i Grønland Side 15

16 Signatur forklaring:... Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse: Paw M. K. Gyldenkærne Kriminalstatistik 1999:2 Grønlands Statistik ISSN: Postbox 1025, 3900 Nuuk 07. december 1999 Tlf.: Fax: Side 16 Kriminalretlige afgørelser i Grønland

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Kriminalstatistik 2009

Kriminalstatistik 2009 Kriminalstatistik 2010:1 Kriminalstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Indhold og datagrundlag... 4 Skema 1. De fire love, som kriminalretlige afgørelser træffes i

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kriminalstatistikken for Grønland,

Kriminalstatistikken for Grønland, Kri m inalstatisti k 2001 :2 Kct-oolll' Nun-acnrl Nod!lo!J;ueqq~

Læs mere

Kriminalstatistikken for Grønland,

Kriminalstatistikken for Grønland, Krim inalstatistik 2001:1 Kc:t:oalll!NW'locnri NM'/Io!J;U~ctC:f~oa~orn: GI~krld5 S1d~tlk.. Sldf!!.lb Gf~~nlcr.d Kriminalstatistikken for Grønland, 1990-1999 Indholdsfortegnelse Kriminalstatistikken for

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk.

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Fiskeri og fangst 2001:1 Indhandlinger af sælskind for perioden 1988-1998 Figur 1 Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden 1988-1998 i stk. Stk 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1 BOLIGER Tilgangen af boliger 1994-1998, Boligbestanden pr. 1. 1.1999 og Beregning af boligbehov Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998.

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 BEFOLKNING Befolkningsprognoser 1998. Revideret udgave I denne publikation offentliggøres en række hovedresultater

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Samtale i stedet for husspektakler. Viggo Johansen Vicepolitiinspektør

Samtale i stedet for husspektakler. Viggo Johansen Vicepolitiinspektør Samtale i stedet for husspektakler Viggo Johansen Vicepolitiinspektør Livets rør Den onde cirkel vold i Nuuk: G-TIDSPUNKTER (måneder) Weekend JANUAR 33 22 FEBRUAR 20 12 MARTS 9 4 APRIL 27 13 MAJ 15 9 JUNI

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

2010 statistisk årbog

2010 statistisk årbog 2010 statistisk årbog Bolig 1. Boliger generelt Boliger generelt Størstedelen af boligerne i Grønland ejes af det offentlige, og udviklingen på boligmarkedet sker først og fremmest på baggrund af politiske

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag Konjunkturstatistik 2:2 Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer Indholdfortegnelse Indledning og datagrundlag... 1 Beskrivelse af den økonomiske udvikling, 1955 til 1999... 2 Metode...

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002 Arbejdsmarked 2004:1 Ledigheden 2003 Flere ledige i 2003 end i 2002 Ledigheden i Grønland har gennem de sidste fire år været stigende. I 2003 er ledigheden foreløbig toppet. Dette kan læses i denne publikation.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2012-2016 Indledning Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgørelser fra 2016. Der er sket en stigning på 7 pct. i antal anmeldelser

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2000

Befolkningsbevægelser 2000 Befolkningsbevægelser 2000 Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Efter et fald i fødselstallet gennem de senere år, steg fødselstallet for 2001 til 939 fra 887 i 2000. Fødselsraten steg tilsvarende fra 62,7 i 2000 til 66,3 i 2001 pr. 1000

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 114 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer dom til frihedsstraf, og som tillige

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 104 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer med dom til frihedsstraf, og som

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere