Handelshøjskolen i Århus Maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelshøjskolen i Århus Maj 2009"

Transkript

1 HD (R) Afhandling Institut for Regnskabsvæsen Eksternt regnskab Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring indregning i årsrapporten samt den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter. Handelshøjskolen i Århus Maj 2009 Forfatter: Mette Hald Mikkelsen Vejleder: Finn Schøler

2 FORORD Den efterfølgende rapport er afhandling i HD (R). Besvarelsen tager udgangspunkt i faget eksternt regnskab, samt har et tværfagligt input fra den strategiske del af ekstern vurdering samt strategi generelt. Læser bør derfor have et grundlæggende kendskab til dette, men behøver intet kendskab til undersøgelsesspørgsmålet. Hovedspørgsmålet lyder således: "Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring indregning i årsrapporten samt den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter. Som opgaveteksten angiver, findes der i international sammenhæng i forhold til immaterielle anlægsaktiver International Accounting Standards 38 Intangible Assets. Det er IASB (International Accounting Standars Board) som udsteder de internationale standarder. IAS 38 omhandler immaterielle anlægsaktiver, herunder behandlingen af forskning og udvikling. Definitionen af om noget er forskning eller udvikling spiller en central rolle i forhold til hvorledes projektet skal indregnes i regnskabet. Dette afgør hvornår aktiviteten opfylder betingelsen for at være et immaterielt aktiv. Omkostninger i forbindelse med forskning vedrører driften mens udviklingsomkostninger skal aktiveres under immaterielle aktiver hvis indregningskriterierne herfor er opfyldt. Hvad angår danske regler og standarder på områder, behandler såvel årsregnskabsloven som regnskabsvejledning 7 emnet. Selve besvarelsen starter på side 1 og afsluttes med litteraturlisten på side 86 og 87. Ved kildehenvisninger benyttes formatet [initialer, forbogstaver i titel, årstal for udgivelse]. I kildehenvisningen vil der tit være en side eller en kapitelhenvisning. Ved internetadresser vil adressen være efterfulgt af den dato, jeg fandt kilden. Nogle internethenvisninger kan have ændret sig over tid. Odder, 1. maj 2009 i

3 ABSTRACT - RESUMÉ This assignment takes up the handling of immateriel fixed assets from an accounting point of view including how research and evolution expenses should be accounted for. Denne afhandling omhandler den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver. Samt herunder hvorledes forsknings- og udviklingsudgifter regnskabsmæssigt skal behandles. The assignment has been prepared as part of the HD course, subject bookkeeping at the Aarhus Business School. Afhandlingen er skrevet som et led i HD studiet inden for regnskabsvæsen ved Aarhus School of Business University of Aarhus. The assignment refers to IAS 38 immateriel fixed assets, the annual accounts law and a link to the danish accounting guidelines. Opgaven vil tage udgangspunkt i IAS 38 immaterielle anlægsaktiver, årsregnskabsloven samt have et link over til de danske regnskabsvejledninger. The central focus area of this assignment is the class C and D companies, however class B companies will be included if demeed relevant to the content of this report. Klasse C og D virksomheder vil være det centrale område for opgaven, dog vil klasse B virksomheder blive inddraget i det omfang det har relevans for rapportens yderligere indhold. As the assignment deals with the handling of immateriel fixed assets from an accounting point of view, audit and tax related issues have been left out of the report Da afhandlingen omhandler den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, er revisions og skattemæssige problemstillinger ikke inddraget i opgaven. ii

4 Over the last number of years the way businesses do business has changed from being based on traditional professions to more intellectual and knowledge based business. Therefore, immateriel assets play a more impeartive role in the businesses balance sheet today than earlier Verdenssamfundets erhvervsmæssige udvikling har gennem en årrække ændret sig fra, at være baseret på traditionelle erhverv til, at være mere interlektionelt og videns baseret. Derfor spiller immaterielle aktiver i dag en større rolle i virksomhedernes balance end tidligere. In the report the handling of immateriel fixed assets from an accounting point of view will be elaborated as well as the handling of materiel fixed assets. By doing it this way it will be visible to the reader why value estimates of immateriel assets are a lot more complicated to handle than value estimates of materiel assets. I afhandlingen vil den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver blive gennemgået. Ligeledes vil behandlingen af materielle anlægsaktiver blive berørt. På denne måde synliggøres hvorfor værdiansættelse af immaterielle aktiver er vanskeligere at håndtere end værdiansættelse af materielle aktiver. The handling of development projects from an accounting perspective will be the central area of attention for immateriel assets hence a comprehensive part of the report. To make a clear understanding of the theory the report highlights two practical examples, a) first example is about immateriel assets related to research & development in general, while b) second example is about research & development in connection with a merger of companies. Den regnskabsmæssige behandling af udviklingsprojekter vil være det centrale område indenfor gruppen immaterielle aktiver, og vil derfor være en væsentlig del af afhandlingen. For at bringe klarere forståelse af teorien, vil der i opgaven blive inddraget to praktiske eksempler, det første eksempel omhandler immaterielle aktiver, herunder forskning og udvikling generelt, mens det andet eksempel berører forsknings- og udviklingsprojekter i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. An immateriel asset is an identifiable, non-monetary asset without physical substance. An asset is defined as being Et immaterielt aktiv, er et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Et aktiv anses som værende identificerbart, når det er muligt at udskille aktivet iii

5 identifiable when it is possible to seperate the asset from the company. ikkemonetaert asset excludes financial assets as well as identifiable assest. Without physical substance means that all materiel fixed assets are excluded. fra virksomheden. Ikke-monetært aktiv, udelukker finansielle aktiver samt andre identificerbare aktiver. Uden fysisk substans, betyder, at alle materielle anlægsaktiver er ekskluderet. The law of accounting contains no clear definition of immaterial assets, however it gives an insight into the treatment of immaterial assets is conducted. The Annual Accounting Law stipulates what requirements have to be considered in terms of calculating the value of immaterial assets and the processing of depreciation and devaluation. In addition, it states that it is not permitted to write up such assets. Årsregnskabsloven indeholder ikke en egentlig definition af immaterielle aktiver, men giver alligevel et godt indblik i den regnskabsmæssige behandling heraf. ÅRL oplyser hvilke krav der er til indregning af immaterielle aktiver, behandler af- og nedskrivninger. Ligeledes oplyses, at det ikke er tilladt at opskrive sådanne aktiver. IAS 38 pays more attention to details than the law of accounting which is reflected in both the requirements for the calculation, measurement, depreciation and devaluation. In contrast to IAS 38 The Annual Account Law provides opportunity for appreciation of such assets. IAS 38 er mere detaljeret end ÅRL, dette afspejler sig både i kravene for indregning og måling, samt for af- og nedskrivningerne. Modsat til ÅRL giver IAS 38 mulighed for opskrivning af sådanne aktiver. Tangible assets are easier to value than intangible assets. This is due to the fact that they are represented in physical format/elements. The value of intangible assets is consequently more challenging as the companies have live up to the conceptual framework and to meet the requirements within the terms and conditions, Materielle aktiver, er lettere at værdisætte end immaterielle aktiver. Dette skyldes, at der er tale om fysiske elementer. Værdiansættelsen af immaterielle aktiver, kan derfor give nogle udfordringer, da virksomhederne skal leve op til begrebsrammen. Herunder, give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og iv

6 such as to present true and fair view of the company s financial position, end year results and balance sheet. On top of that, there are certain quality requirements which must be followed in working out the annual report. The preparation of the annual report has to support the decisionmaking of any readers and most importantly that all information is relevant and credible. passiver, finansielle stilling samt resultat. Hertil kommer, at der er nogle kvalitetskrav som skal være opfyldt når virksomheden udarbejder årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes, så den støtter regnskabsbrugeren i økonomiske beslutninger samt alle informationer skal være relevante og pålidelige. The distinction between Research and Development is also of paramount importance. However it is difficult to distinguish the two terms, it is crucial for the companies to specify whether they operate in a familiar business environment or unfamiliar business environment. An unfamiliar business environment is recognized and defined as Research whereas a familiar business environment is recognized and defined as Development. Sondringen mellem forskning og udvikling er derfor også af vigtig karakter. Det kan dog være svært at skelne mellem de to begreber. Det afgørende for om der er tale om forskning eller udvikling er derfor, om virksomheden opererer i et teknisk set kendt eller ukendt terræn. Hvis virksomheden befinder sig på et ukendt område er der tale om forskning, mens et kendt terræn vidner om, at virksomheden arbejder i udviklingsstadiet. Research can not be recognized in the balance sheet because it is not considered to meet the entry criteria expense. Instead the costs related to research activities should be recorded in the Profit & Loss statement in the exact period of their occurrence. Forskning kan ikke indregnes i balancen, da det ikke anses for, at opfylde indregningskriterierne. I stedet skal forskningsaktiviteter omkostnings føres i resultatopgørelsen i den periode hvori omkostningerne afholdes. Costs of development must be recognized in the balance, if the recognition criteria are met. Omkostninger i forbindelse med udviklingsaktiviteter skal derimod indregnes i v

7 balancen, hvis indregningskriterierne er opfyldt. In order that the development can be recognized in the balance sheet it has to be likely that this activity will give the company some economically advantages in the future and that the cost price of the activity can be measure in a reliable way. Should it be impossible to distinguish between Research and Development costs, all costs will be considered as Research costs and subsequently be treated accordingly to Research. For, at udvikling kan indregnes i balancen skal det være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets kostpris kan måles pålideligt. Hvis det ikke er muligt, at skelne mellem forskning og udvikling, anses alle omkostninger som værende forskning og skal derfor behandles herefter. As it may be complicated to determine the value for in-house/internal generated/related development projects, registration systems have been designed to make easier in practice. This ensures reliable allocation of the costs in connection with such projects. Moreover, statements of each individual project have to be documented in order to makes it possible to get an overview of the expected, future revenue which supports the measurement of costs recognized in the balance sheet. Da det i praksis kan være svært, at opgøre værdien i forbindelse med internt oparbejdede udviklingsprojekter, etableres der registreringssystemer. På denne måde sikres der pålidelig allokering af omkostningerne i forbindelse med projektet. Ligeledes skal der udarbejdes opgørelser over hvert enkelte projekt, således det er muligt, at danne sig et overblik over de forventede fremtidige indtægter, der understøtter målingen af de i balancen indregnede omkostninger. Since intangible assets are difficult to value, companies have to determine on each balancing day whether its value have dropped since the last balancing day. If this is the case a depreciation test will be conducted in which the recoverable value of Da immaterielle aktiver er vanskelige at værdiansætte, skal der ved hver balancedag vurderes om virksomhedens aktiver har lidt en værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nedskrivningstest, dette gøres ved, at aktivets vi

8 to the replacement value. The adjustment the asset will be calculated. If the value is lower than the accounting value/carrying amount, the asset should be written down has to be reflected the Profit & Loss statement. If the asset has undergo previous write-downs and the test concludes that the replacement value is higher than the accounting value, all previous writedowns have to be reversed, however it can not exceed the original accounting value. Example 1, Energinet.dk shows how the law of accounting works in practice genindvindingsværdi beregnes. Hvis værdien heraf er lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal aktivet nedskrives til genindvindingsværdien. Denne regulering føres over driften i resultatopgørelsen. Hvis der tidligere er nedskrevet på aktivet, og testen viser, at genindvindingsværdien er større end den regnskabsmæssige værdi, skal tidligere ned skrivninger tilbageføres. Tilbageførslen af nedskrivninger, kan dog ikke overstige den oprindelige regnskabsmæssige værdi. After the completion of a development project it should be depreciated according to its disposable life time. This period can according to the law of accounting be 5 to 20 years whereas IAS does not state any maximum number of years. Når et udviklingsprojekt er afsluttet, skal det afskrives over brugs tiden. Denne periode kan iflg. ÅRL variere fra 5 til 20 år, men det ifølge IAS er tilladt at afskrivningsperioden overstiger de 20 år. Development projects are segmented into two groups, a) development projects with determinable life times and b) development projects with indeterminable life times. Development of indeterminate life must balance at each day tested for impairment, while the development of destination life should be amortized systematically over the life. Udviklingsprojekter kan opdeles i to grupper, den ene gruppe er udviklingsprojekter med bestemmelig levetid, mens den anden gruppe er udviklingsprojekter med ubestemmelig levetid. Udviklingsprojekter med ubestemmelig levetid skal ved hver balance dag testes for værdiforringelse, mens udviklingsprojekter med bestemmelig levetid skal afskrives systematisk over levetiden. Eksempel 1 Energinet.dk viser hvorledes ÅRL fungerer i praksis, med henblik på vii

9 with regards to the treatment of intangible assets including to Research and Development. Energinet.dk meets the requirements for the level of information in the executive report, the methods used to keep the accounts and the information mentioned in the notes. behandlingen af immaterielle aktiver og herunder forskning og udvikling. Energinet.dk opfylder de i ÅRL givne krav, både med henblik på informationskravene i ledelsesberetningen, oplysningerne i den anvendte regnskabspraksis samt noteoplysningen. As the value of intangible assets is calculated based on estimates the risk of miscalculation is highly present, and therefore does the IAS 8 provide the necessary information on how to handle such issue. IAS 38 has a great level of requirements for the handling of intangible assets which facilitates to reduce the risk of using misleading estimates for the value calculation. Da indregningen af immaterielle aktiver er bygget på skøn, er fejlagtig værdiansættelse forbundet med en høj risiko. Derfor giver IAS 8 oplysning om hvorledes sådan en problematik skal håndteres. IAS 38 har en del krav til, den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, hvilket er med til at mindske risikoen for fejlagtige skøn. Business combinations are dealt with in IFRS 3, but the recognition of intangible assets in connection with business combinations, is based on the IAS 38 requirements. This means that the assets have to be separately identifiable, under full control of the company as well as be a source for future economical advantages. The economical advantage is naturally considered fulfilled in dealing with Business combinations. The value is determined according to the market value but if a similar asset cannot be found in the market, the value should be determined by how much the company would have to pay a third party Virksomhedssammenslutninger behandles i IFRS 3, men indregning af immaterielle aktiver i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, sker efter reglerne i IAS 38. Dvs. de skal være særskilt identificerbare, de skal være under virksomhedens kontrol, samt de skal være kilde til fremtidige økonomiske fordele. Sidst nævnte anses dog som værende opfyldt i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. Værdien fastsættes i relation til markedsværdien, hvis dette ikke er muligt fordi der ikke findes et aktiv marked for aktivet, skal værdien fastsættes til den værdi som virksomheden ville have givet for aktivet hos viii

10 for the asset based on the current, available information on the asset. tredje part, baseret på den information der er til rådighed. For better understanding of the theory behind business combinations, example 2 gives a practical approach to the topic. The example is based on the company "Dako- Cytomation. The report provides a clear picture of how the theory works in practice. However, in certain aspects the level of information about research and development is lacking a bit. Especially, the executive report contradicts with the law of account as it is missing proper information about research and development but also the Profit & Loss statement is not as reader friendly as it was the case in Example 1. Similarly, the income is not quite as orderly as was the case in Example 1 Income statement in "DakpCytomation" is fragmented and not species-disaggregated. Which means that in this context does not openly show the records relating to research. Besides that the report meets the requirements according to IFRS. For bedre forståelse af teorien bag virksomhedssammenslutninger, giver eksempel 2 en praktisk indgangsvinkel til emnet. Eksemplet tager udgangspunkt i virksomheden DakoCytomation. Rapporten giver et fint billede af hvorledes teorien fungerer i praksis. Dog er der områder, hvor informationsniveauet omkring forskning og udvikling kunne have været højere. Dette kommer i udtryk i ledelsesberetningen, da denne i strid med årsregnskabsloven mangler informationer om forskning og udvikling. Ligeledes er resultatopgørelsen ikke helt så overskuelig som det var tilfældet i eksempel 1. Resultatopgørelsen i DakpCytomation er funktionsopdelt og ikke artsopdelt. Hvilket i denne sammenhæng ikke åbenlyst viser hvilke poster der vedrører forskning. Men ellers lever rapporten op til kravene i IFRS. Innovation plays a greater part of companies today as innovation is essential in order to impact the future, be a part of the business evolution and to experience growth. Research and development is relevant in relation to the company s product composition and its market position. Moreover, innovation can create the Innovation spiller en større og større rolle i virksomhederne, dette er et udtryk for, at virksomhederne ønsker, at præge fremtiden og være med til at skabe udviklingen. Forskning og udvikling er relevant set i relation til virksomhedernes produktsammensætning og markedsposition. Hertil kommer, at innovation kan skabe oppor- ix

11 tunities of a potential acquisition or a merger but first and foremost growth. muligheder medhenblik på virksomhedssammenslutninger og vækst generelt. In closing, the current requirements stipulated by the law of accounting and the IAS 38 on how to handle intangible fixed assets are interpreted as being appropriate. Both include specific requirements with regards to development projects but the law of accounting is most specific on how to prepare the executive/management report whereas the IAS 38 is more detailed on rules in retail and on unique, special requirements. It should be considered to mix the two laws into one unified document taken the best from both the law of accounting and the IAS 38 which would help to make a simpler set of regulatory requirements going forward. Ser vi afslutningsvis på om de gældende regler for den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver er hensigtsmæssige, kan det konkluderes, at de to regelsæt, ÅRL og IAS 38 overordnet anses som værende hensigtsmæssige. Både ÅRL og IAS 38 indeholder hver i sær specifikke krav og regler vedrørende udviklingsprojekter. ÅRL er mest specifik mht. ledelsesberetningen, men IAS 38 opstiller mere detaljerede detailregler. Man kunne dog med fordel blande de to regelkrav og fremadrettet have mere ens formede bestemmelser. x

12 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...i ABSTRACT - RESUMÉ...ii INDHOLDSFORTEGNELSE...xi 1 Problemformulering Indledning Problemstilling Afgrænsning Begrebsforklaring Metode Den røde tråd Præciseringer og definition af begreber Hvem er omfattet af ÅRL Formålet med regnskabsvejledningerne Definition af aktiver Hvad er immatetielle aktiver Defenition af immaterielle aktiver Hvad siger ÅRL om immaterielle aktiver Eksempler på immaterielle aktiver Indregning og måling Opskrivng, af- og nedskrivning Oplysning i anvendt regnskabspraksis Hvad siger RV 7 om immaterielle aktiver Indhold Sammendrag Hvad siger IAS 38 om immaterielle aktiver Eksempler på immaterielle aktiver Kritik af afsnit Indregning og måling Opskrivng, af- og nedskrivning Oplysning i anvendt regnskabspraksis Delkonklusion Hvad er materielle anlægsaktiver Indregning og måling Opskrivning, af- og nedskrivning Sammendrag Begrebsrammen Retvisende billede Kvalitetskrav xi

13 5.3 Grundlæggende forudsætninger Sammendrag IASC Framework Grundlæggende forudsætninger Kvalitative egenskaber Forståelighed Relevans Pålidelighed Sammenlignelighed Sammendrag Immaterielle vs. materielle anlægsaktiver Forskning og udvikling Definition af forskning Definition af udvikling ÅRL IAS Sondring mellem forskning og udvikling Forskning Udvikling Definitionsmæssige forskelle mellem IAS 38, ÅRL/RV Delkonklusion Den regnskabsmæssig behandling af forskning og udvikling Indregning Måling Første indregning Efterfølgende omkostninger Igangværende udviklingsprojekter Værdiforringelse efter IAS Af-, ned og opskrivninger Afhændelse Præsentation og oplysning ÅRL, RV 7 og IAS Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Delkonklusion Forskelle mellem ÅRL og IAS Eksempel Beskrivelse af Energinet.dk Mission Vision Bag om virksomheden Forskning og unvikling Ledelsesberetning xii

14 11.4 Anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Af- og nedskrivninger Afhændelse Resultatopgørelsen Omkostninger Afskrivninger Balancen Delkonklusion Ændring i værdien ifølge IAS Anvendt regnskabspraksis Ændringer i anvendt regnskabspraksis Oplysninger i årsregnskabet Ændringer i regnskabsmæssige skøn Oplysninger i årsregnskabet Korrektion af fejl i tidligere regnskabsår Oplysninger i årsregnskabet Delkonklusion Ændring i værdien ifølge ÅRL Ændring af anvendt regnskabspraksis Ændring af regnskabsmæssige skøn Ændring som følge af fejl Oplysningsforpligtelser Regnskabsvejledning Virksomhedssammenslutning Indholdet i IFRS Definition af virksomhedssammenslutning Metode for regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Overtagelsestidspunktet Indregning Måling Identifikation af immaterielle aktiver Oplysninger i årsregnskabet Forskellen mellem IFRS 3 og RV Immaterielle aktiver, IAS 38 contra virksomhedssammenslutninger Eksempel Beskrivelse af DakoCytomation A/S Mission Vision Bag om virksomheden Brev fra den administrerende direktør Ledelsesberetning regnskabsberetning xiii

15 15.5 Anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Af- og nedskrivninger Resultatopgørelsen Omkostninger Af- og nedskrivninger Balancen Delkonklusion Hvorfor innovation Hvorfor forskning og udvikling Relativ analyse Strategisk analyse Organisk vækst eller opkøb Samfundssituationen Er de gældende regler hensigsmæssige Indregning Måling Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag Genindvindingdværdi Bilag Et aktivt marked Bilag Kostpris Bilag Dagsværdi Bilag Kapitalværdien Bilag Koncernoversigt Bilag Ledelsesberetningen Bilag... 5 xiv

16 8.1 Anvendt regnskabspraksis Bilag Resultatopgørelsen Bilag Note Bilag Note Bilag Immaterielle anlægsaktiver Bilag Note Bilag Virksomhedens milepæle Bilag Brev fra den administrerende direktør Bilag Ledelsens beretning Bilag Regnskabsberetning Bilag Anvendt regnskabspraksis Bilag Resultatopgørelsen Bilag Note 2, Bilag Note Bilag Balancen -Aktiver Bilag Note xv

17 1 PROBLEMFORMULERING 1.1 INDLEDNING I dagens Danmark er der meget fokus på globalisering og den internationale konkurrence, som globaliseringen tilfører. Globalisering er et relativt nyt begreb som har tilført verdenen store forandringer i form af bl.a. flytning af arbejdspladser til, lande hvor det er muligt at spare på omkostningerne, da lønningerne stadig er på et niveau, vi ikke har set herhjemme i årtier. Mens det er produktionen som flyttes uden for landets grænser beholdes medarbejdere til forskning og udvikling i større grad her i landet. Hertil kommer implementeringen af euroen tilbage i Det er et faktum, at globaliseringen er en udvikling, hvor kulturelle, politiske og økonomiske forhold bliver mindre nationale og i større grad et bredt aspekt over landegrænserne. Ligeledes har der i en årrække været øget opmærksomhed omkring udviklingen indenfor regnskabsprincipperne, derfor er der megen fokus på de internationale regnskabsstandarder, hvorfor flere og flere virksomheder vælger at aflægge regnskab herefter. IASB (The International Accounting Standards Board) er bestyrelse for de internationale standarder. Et komposition mellem UK og US termer. Det er dem der står for, at udstede IFRS (International Financial Reporting Standards) og IAS (International Accounting Standars). Viden om International Financial Reporting Standards (IFRS) er vigtig for næsten alle der arbejder med regnskab i dag. IFRS (og IAS) har igennem tiden ændret sig på flere punkter. Der er således visse forskelle mellem IFRS, IAS og ÅRL samt de danske regnskabsvejledninger (RV). Det kan derfor have stor betydning for et selskabs regnskab, at konvertere til aflæggelse efter de internationale standarder i stedet for ÅRL og RV. Det er især de børsnoterede virksomheder, der kan mærke udviklingen i globaliseringen og betydningen af den regnskabsmæssige udvikling. Børsnoterede virksomheder er alle de former for virksomheder, med begrænset hæftelse (A/S, ApS, Amba mv.), hvor kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven (herefter 1 [ januar 2009.] SIDE 1 AF 87

18 ÅRL). Betydningen heraf, er at virksomheder noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads og Xtra Market bliver opfattet af ÅRL klasse D ~ og dermed en børsnoteret virksomhed 2. Årsregnskabsloven (ÅRL) som er udstedt af regeringen i samarbejde med FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) har hidtil, så vidt muligt, været tilpasset de internationale standarder. Men den 5. juni 2002 besluttede EU, at alle børsnoterede selskaber fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab efter IFRS. De virksomheder der alene har gældsinstrumenter noteret skal dog først anvende IFRS fra og med Herunder er der en oversigt pr. virksomhedstype over reglerne for anvendelse af IFRS i henholdsvis koncernregnskab og årsregnskab. 4 Børsnoterede virksomheder som har aktier noteret Børsnoterede virksomheder som alene har gældsbeviser noteret Ikke-børsnoterede virksomheder Anvendelse af IFRS i koncernregnskabet SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere KAN anvendes. Standarderne skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 Anvendelse af IFRS i årsregnskabet SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere KAN anvendes. Standarderne skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 Verdenssamfundets erhvervsmæssige udvikling har gennem en årrække ændret sig fra, at være baseret på traditionelle erhverv til, i dag at være mere intelektionelle og videns baserede. Dette kommer bl.a. til udtryk i virksomhedens balance. Aktivsiden bestod tidligere hovedsageligt af, materielle anlægsaktiver (f.eks. bygninger, maskiner og andet produktionsinventar). I dag har de immaterielle aktiver vundet større indpas i regnskabet. Denne udvikling, er en 2 Jf. ligeledes ÅRL Deloitte; Introduktion til IFSR; Revisorhåndbogen 2007; side 61 SIDE 2 AF 87

19 spændende evolution af balancestrukturen, da dette betyder mere dybtgående arbejde for alverdens revisorer og rådgivere, da dokumentationen for værdiansættelsen af immaterielle aktiver er sværere at fremskaffe end til de materielle anlægsaktiver. Et af de mere væsentlige poster under de immaterielle aktiver som efterhånden præger regnskaberne er, udviklingsprojekter. Dette skyldes, at flere virksomheder ønsker at være på forkant med udviklingen og dermed er med til, at skabe fremtiden, de er derfor mere innovative og nyskabende end tidligere. 1.2 PROBLEMSTILLING Med de ovenstående afsnit taget i betragtning, har jeg i min rapport opstillet flere spørgsmål, for at anskueliggøre emnet. Jeg har derfor indplaceret følgende relevante problemtemaer, der giver et overblik over de forskellige punkter, som er knyttet til definition af immaterielle aktiver. Hovedspørgsmålet lyder således: "Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring indregning i årsrapporten samt den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter. 1) Hvad er immaterielle aktiver? Herunder en præcisering af ÅRL og IAS 38. Med henblik på indregning, opskrivning, samt af- og nedskrivninger. 2) Hvilke udfordringer er der ved indregning af immaterielle aktiver contra materielle aktiver? Her under en diskussion omkring opfyldelse af generelle krav til årsrapporten samt grundlæggende forudsætninger (begrebsrammen). 3) Hvordan defineres omkostninger til forskning og udvikling i henhold til årsregnskabsloven og IAS 38? Herunder sondringen mellem forskning og udvikling Samt om der er eventuelle definitionsmæssige forskelle på forskning og udvikling mellem IAS og årsregnskabsloven. 4) Hvilke virksomheder kan indregne forsknings- og udviklingsprojekter, samt hvornår forsknings- og udviklingsudgifter skal/kan aktiveres. 5) Hvilke virksomheder har indregnet forsknings- og udviklingsudgifter i deres balance? SIDE 3 AF 87

20 Herunder inddragelse af et eksempel, til en mere praktisk tilgang til hovedspørgsmålet. 6) Hvis man har indregnet forsknings- og udviklingsudgifter efter forkert værdiansættelse, hvorledes skal dette regnskabsmæssigt håndteres, og hvad vil konsekvensen være heraf? 7) Hvorledes behandles udviklingsprojekter i forbindelse med virksomhedssammenslutninger? Herunder inddragelse af et eksempel, til en mere praktisk tilgang til hovedspørgsmålet. 8) Hvorfor er forskning og udvikling attraktivt for virksomhederne? Herunder en diskussion af virksomhedens position på markedet og overfor forbrugerne. 9) Er de gældende regler for den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter hensigtsmæssige? Det er af min overbevisning, at ovenstående, valgte problemstillinger giver et fornuftigt indblik i min, såvel som rekvirentens anskuelse og forståelse af immaterielle aktiver med hovedvægten på forsknings- og udviklingsprojekter er. Det er af min opfattelse, at problemstillingen vil kunne give et overblik over eventuelle ligheder og forskelle set i relation til de internationale regler og de relevante bestemmelser i dansk regulering. 1.3 AFGRÆNSNING Afhandlingen vil, som det fremgår af emnet, have sin vægt på den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver med hovedvægten på forsknings- og udviklingsudgifter, hvorfor revisions- og skattemæssige problemstillinger ikke vil blive inddraget i rapporten. Ligeledes, vil der ikke blive inddraget behandlingen af andre immaterielle aktiver, men disse vil blot nævnes i det omfang, de er relevant for opgaven. Hertil kommer, at begrebsrammen vil blive behandlet i det omfang det er relevant for opgaven, men vil ikke gå i dybden med alle niveauerne heri. Endvidere vil problemstillingen omkring erhvervelse af forsknings- og udviklingsudgifter i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, jf. IFRS 3 blive inddraget, men problemstillingen omkring virksomhedssammenslutninger generelt vil blive holdt udenfor rapporten. Da jeg ønsker at belyse årsregnskabsloven såvel som de internationale regler, har jeg valgt, at koncentrere mig om virksomheder i regnskabsklasse C og D, der kan dog være tilfælde hvor regnskabsklasse B vil blive belyst, i det omfang det er relevant for opgaven. Ydermere, vil jeg kort komme ind på den overordnede forskel mellem immaterielle anlægsaktiver og materielle akti- SIDE 4 AF 87

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen 1 Indhold 2 Forord...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL.

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. 2013 Goodwill Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse 3 Ansvarsliste 4 Titelblad 5 Abstract 6 1. Problemformulering 9 1.1 Målgruppe 9 1.2

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Balancen. Balanceskemaer 19-09-2002 1. 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform

Balancen. Balanceskemaer 19-09-2002 1. 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform Balancen 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform Kun mindre forskelle mellem de to skemaer, bl.a. - kontoform, kort- og langfristet gæld i samme hovedpost (skal dog spec. kort - lang enten i

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling og revision af forskning og udvikling Speciale Cand.Merc.Aud Aalborg universitet 2013

Regnskabsmæssig behandling og revision af forskning og udvikling Speciale Cand.Merc.Aud Aalborg universitet 2013 Regnskabsmæssig behandling og revision af forskning og udvikling Speciale Cand.Merc.Aud Aalborg universitet 2013 Udarbejdet af Susanne Fjordside Bang Titelblad Titel Regnskabsmæssig behandling og revision

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning - Herunder det informationsgivende koncernregnskab Uddannelsessted: ASB, Aarhus Universitet Afhandling HD-R november 2012 Studerende: (Eksamensnr. 285421, studienr. RJ83036) Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Kenneth Kiel Rasmussen Vejleder: Torben Rasmussen REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING En teoretisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Handelshøjskolen - Aarhus Universitet Afhandling - HD Regnskab og Økonomistyring Efterår 2013 Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Regnskabsmæssige konsekvenser

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere