Handelshøjskolen i Århus Maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelshøjskolen i Århus Maj 2009"

Transkript

1 HD (R) Afhandling Institut for Regnskabsvæsen Eksternt regnskab Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring indregning i årsrapporten samt den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter. Handelshøjskolen i Århus Maj 2009 Forfatter: Mette Hald Mikkelsen Vejleder: Finn Schøler

2 FORORD Den efterfølgende rapport er afhandling i HD (R). Besvarelsen tager udgangspunkt i faget eksternt regnskab, samt har et tværfagligt input fra den strategiske del af ekstern vurdering samt strategi generelt. Læser bør derfor have et grundlæggende kendskab til dette, men behøver intet kendskab til undersøgelsesspørgsmålet. Hovedspørgsmålet lyder således: "Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring indregning i årsrapporten samt den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter. Som opgaveteksten angiver, findes der i international sammenhæng i forhold til immaterielle anlægsaktiver International Accounting Standards 38 Intangible Assets. Det er IASB (International Accounting Standars Board) som udsteder de internationale standarder. IAS 38 omhandler immaterielle anlægsaktiver, herunder behandlingen af forskning og udvikling. Definitionen af om noget er forskning eller udvikling spiller en central rolle i forhold til hvorledes projektet skal indregnes i regnskabet. Dette afgør hvornår aktiviteten opfylder betingelsen for at være et immaterielt aktiv. Omkostninger i forbindelse med forskning vedrører driften mens udviklingsomkostninger skal aktiveres under immaterielle aktiver hvis indregningskriterierne herfor er opfyldt. Hvad angår danske regler og standarder på områder, behandler såvel årsregnskabsloven som regnskabsvejledning 7 emnet. Selve besvarelsen starter på side 1 og afsluttes med litteraturlisten på side 86 og 87. Ved kildehenvisninger benyttes formatet [initialer, forbogstaver i titel, årstal for udgivelse]. I kildehenvisningen vil der tit være en side eller en kapitelhenvisning. Ved internetadresser vil adressen være efterfulgt af den dato, jeg fandt kilden. Nogle internethenvisninger kan have ændret sig over tid. Odder, 1. maj 2009 i

3 ABSTRACT - RESUMÉ This assignment takes up the handling of immateriel fixed assets from an accounting point of view including how research and evolution expenses should be accounted for. Denne afhandling omhandler den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver. Samt herunder hvorledes forsknings- og udviklingsudgifter regnskabsmæssigt skal behandles. The assignment has been prepared as part of the HD course, subject bookkeeping at the Aarhus Business School. Afhandlingen er skrevet som et led i HD studiet inden for regnskabsvæsen ved Aarhus School of Business University of Aarhus. The assignment refers to IAS 38 immateriel fixed assets, the annual accounts law and a link to the danish accounting guidelines. Opgaven vil tage udgangspunkt i IAS 38 immaterielle anlægsaktiver, årsregnskabsloven samt have et link over til de danske regnskabsvejledninger. The central focus area of this assignment is the class C and D companies, however class B companies will be included if demeed relevant to the content of this report. Klasse C og D virksomheder vil være det centrale område for opgaven, dog vil klasse B virksomheder blive inddraget i det omfang det har relevans for rapportens yderligere indhold. As the assignment deals with the handling of immateriel fixed assets from an accounting point of view, audit and tax related issues have been left out of the report Da afhandlingen omhandler den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, er revisions og skattemæssige problemstillinger ikke inddraget i opgaven. ii

4 Over the last number of years the way businesses do business has changed from being based on traditional professions to more intellectual and knowledge based business. Therefore, immateriel assets play a more impeartive role in the businesses balance sheet today than earlier Verdenssamfundets erhvervsmæssige udvikling har gennem en årrække ændret sig fra, at være baseret på traditionelle erhverv til, at være mere interlektionelt og videns baseret. Derfor spiller immaterielle aktiver i dag en større rolle i virksomhedernes balance end tidligere. In the report the handling of immateriel fixed assets from an accounting point of view will be elaborated as well as the handling of materiel fixed assets. By doing it this way it will be visible to the reader why value estimates of immateriel assets are a lot more complicated to handle than value estimates of materiel assets. I afhandlingen vil den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver blive gennemgået. Ligeledes vil behandlingen af materielle anlægsaktiver blive berørt. På denne måde synliggøres hvorfor værdiansættelse af immaterielle aktiver er vanskeligere at håndtere end værdiansættelse af materielle aktiver. The handling of development projects from an accounting perspective will be the central area of attention for immateriel assets hence a comprehensive part of the report. To make a clear understanding of the theory the report highlights two practical examples, a) first example is about immateriel assets related to research & development in general, while b) second example is about research & development in connection with a merger of companies. Den regnskabsmæssige behandling af udviklingsprojekter vil være det centrale område indenfor gruppen immaterielle aktiver, og vil derfor være en væsentlig del af afhandlingen. For at bringe klarere forståelse af teorien, vil der i opgaven blive inddraget to praktiske eksempler, det første eksempel omhandler immaterielle aktiver, herunder forskning og udvikling generelt, mens det andet eksempel berører forsknings- og udviklingsprojekter i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. An immateriel asset is an identifiable, non-monetary asset without physical substance. An asset is defined as being Et immaterielt aktiv, er et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Et aktiv anses som værende identificerbart, når det er muligt at udskille aktivet iii

5 identifiable when it is possible to seperate the asset from the company. ikkemonetaert asset excludes financial assets as well as identifiable assest. Without physical substance means that all materiel fixed assets are excluded. fra virksomheden. Ikke-monetært aktiv, udelukker finansielle aktiver samt andre identificerbare aktiver. Uden fysisk substans, betyder, at alle materielle anlægsaktiver er ekskluderet. The law of accounting contains no clear definition of immaterial assets, however it gives an insight into the treatment of immaterial assets is conducted. The Annual Accounting Law stipulates what requirements have to be considered in terms of calculating the value of immaterial assets and the processing of depreciation and devaluation. In addition, it states that it is not permitted to write up such assets. Årsregnskabsloven indeholder ikke en egentlig definition af immaterielle aktiver, men giver alligevel et godt indblik i den regnskabsmæssige behandling heraf. ÅRL oplyser hvilke krav der er til indregning af immaterielle aktiver, behandler af- og nedskrivninger. Ligeledes oplyses, at det ikke er tilladt at opskrive sådanne aktiver. IAS 38 pays more attention to details than the law of accounting which is reflected in both the requirements for the calculation, measurement, depreciation and devaluation. In contrast to IAS 38 The Annual Account Law provides opportunity for appreciation of such assets. IAS 38 er mere detaljeret end ÅRL, dette afspejler sig både i kravene for indregning og måling, samt for af- og nedskrivningerne. Modsat til ÅRL giver IAS 38 mulighed for opskrivning af sådanne aktiver. Tangible assets are easier to value than intangible assets. This is due to the fact that they are represented in physical format/elements. The value of intangible assets is consequently more challenging as the companies have live up to the conceptual framework and to meet the requirements within the terms and conditions, Materielle aktiver, er lettere at værdisætte end immaterielle aktiver. Dette skyldes, at der er tale om fysiske elementer. Værdiansættelsen af immaterielle aktiver, kan derfor give nogle udfordringer, da virksomhederne skal leve op til begrebsrammen. Herunder, give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og iv

6 such as to present true and fair view of the company s financial position, end year results and balance sheet. On top of that, there are certain quality requirements which must be followed in working out the annual report. The preparation of the annual report has to support the decisionmaking of any readers and most importantly that all information is relevant and credible. passiver, finansielle stilling samt resultat. Hertil kommer, at der er nogle kvalitetskrav som skal være opfyldt når virksomheden udarbejder årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes, så den støtter regnskabsbrugeren i økonomiske beslutninger samt alle informationer skal være relevante og pålidelige. The distinction between Research and Development is also of paramount importance. However it is difficult to distinguish the two terms, it is crucial for the companies to specify whether they operate in a familiar business environment or unfamiliar business environment. An unfamiliar business environment is recognized and defined as Research whereas a familiar business environment is recognized and defined as Development. Sondringen mellem forskning og udvikling er derfor også af vigtig karakter. Det kan dog være svært at skelne mellem de to begreber. Det afgørende for om der er tale om forskning eller udvikling er derfor, om virksomheden opererer i et teknisk set kendt eller ukendt terræn. Hvis virksomheden befinder sig på et ukendt område er der tale om forskning, mens et kendt terræn vidner om, at virksomheden arbejder i udviklingsstadiet. Research can not be recognized in the balance sheet because it is not considered to meet the entry criteria expense. Instead the costs related to research activities should be recorded in the Profit & Loss statement in the exact period of their occurrence. Forskning kan ikke indregnes i balancen, da det ikke anses for, at opfylde indregningskriterierne. I stedet skal forskningsaktiviteter omkostnings føres i resultatopgørelsen i den periode hvori omkostningerne afholdes. Costs of development must be recognized in the balance, if the recognition criteria are met. Omkostninger i forbindelse med udviklingsaktiviteter skal derimod indregnes i v

7 balancen, hvis indregningskriterierne er opfyldt. In order that the development can be recognized in the balance sheet it has to be likely that this activity will give the company some economically advantages in the future and that the cost price of the activity can be measure in a reliable way. Should it be impossible to distinguish between Research and Development costs, all costs will be considered as Research costs and subsequently be treated accordingly to Research. For, at udvikling kan indregnes i balancen skal det være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets kostpris kan måles pålideligt. Hvis det ikke er muligt, at skelne mellem forskning og udvikling, anses alle omkostninger som værende forskning og skal derfor behandles herefter. As it may be complicated to determine the value for in-house/internal generated/related development projects, registration systems have been designed to make easier in practice. This ensures reliable allocation of the costs in connection with such projects. Moreover, statements of each individual project have to be documented in order to makes it possible to get an overview of the expected, future revenue which supports the measurement of costs recognized in the balance sheet. Da det i praksis kan være svært, at opgøre værdien i forbindelse med internt oparbejdede udviklingsprojekter, etableres der registreringssystemer. På denne måde sikres der pålidelig allokering af omkostningerne i forbindelse med projektet. Ligeledes skal der udarbejdes opgørelser over hvert enkelte projekt, således det er muligt, at danne sig et overblik over de forventede fremtidige indtægter, der understøtter målingen af de i balancen indregnede omkostninger. Since intangible assets are difficult to value, companies have to determine on each balancing day whether its value have dropped since the last balancing day. If this is the case a depreciation test will be conducted in which the recoverable value of Da immaterielle aktiver er vanskelige at værdiansætte, skal der ved hver balancedag vurderes om virksomhedens aktiver har lidt en værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nedskrivningstest, dette gøres ved, at aktivets vi

8 to the replacement value. The adjustment the asset will be calculated. If the value is lower than the accounting value/carrying amount, the asset should be written down has to be reflected the Profit & Loss statement. If the asset has undergo previous write-downs and the test concludes that the replacement value is higher than the accounting value, all previous writedowns have to be reversed, however it can not exceed the original accounting value. Example 1, Energinet.dk shows how the law of accounting works in practice genindvindingsværdi beregnes. Hvis værdien heraf er lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal aktivet nedskrives til genindvindingsværdien. Denne regulering føres over driften i resultatopgørelsen. Hvis der tidligere er nedskrevet på aktivet, og testen viser, at genindvindingsværdien er større end den regnskabsmæssige værdi, skal tidligere ned skrivninger tilbageføres. Tilbageførslen af nedskrivninger, kan dog ikke overstige den oprindelige regnskabsmæssige værdi. After the completion of a development project it should be depreciated according to its disposable life time. This period can according to the law of accounting be 5 to 20 years whereas IAS does not state any maximum number of years. Når et udviklingsprojekt er afsluttet, skal det afskrives over brugs tiden. Denne periode kan iflg. ÅRL variere fra 5 til 20 år, men det ifølge IAS er tilladt at afskrivningsperioden overstiger de 20 år. Development projects are segmented into two groups, a) development projects with determinable life times and b) development projects with indeterminable life times. Development of indeterminate life must balance at each day tested for impairment, while the development of destination life should be amortized systematically over the life. Udviklingsprojekter kan opdeles i to grupper, den ene gruppe er udviklingsprojekter med bestemmelig levetid, mens den anden gruppe er udviklingsprojekter med ubestemmelig levetid. Udviklingsprojekter med ubestemmelig levetid skal ved hver balance dag testes for værdiforringelse, mens udviklingsprojekter med bestemmelig levetid skal afskrives systematisk over levetiden. Eksempel 1 Energinet.dk viser hvorledes ÅRL fungerer i praksis, med henblik på vii

9 with regards to the treatment of intangible assets including to Research and Development. Energinet.dk meets the requirements for the level of information in the executive report, the methods used to keep the accounts and the information mentioned in the notes. behandlingen af immaterielle aktiver og herunder forskning og udvikling. Energinet.dk opfylder de i ÅRL givne krav, både med henblik på informationskravene i ledelsesberetningen, oplysningerne i den anvendte regnskabspraksis samt noteoplysningen. As the value of intangible assets is calculated based on estimates the risk of miscalculation is highly present, and therefore does the IAS 8 provide the necessary information on how to handle such issue. IAS 38 has a great level of requirements for the handling of intangible assets which facilitates to reduce the risk of using misleading estimates for the value calculation. Da indregningen af immaterielle aktiver er bygget på skøn, er fejlagtig værdiansættelse forbundet med en høj risiko. Derfor giver IAS 8 oplysning om hvorledes sådan en problematik skal håndteres. IAS 38 har en del krav til, den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, hvilket er med til at mindske risikoen for fejlagtige skøn. Business combinations are dealt with in IFRS 3, but the recognition of intangible assets in connection with business combinations, is based on the IAS 38 requirements. This means that the assets have to be separately identifiable, under full control of the company as well as be a source for future economical advantages. The economical advantage is naturally considered fulfilled in dealing with Business combinations. The value is determined according to the market value but if a similar asset cannot be found in the market, the value should be determined by how much the company would have to pay a third party Virksomhedssammenslutninger behandles i IFRS 3, men indregning af immaterielle aktiver i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, sker efter reglerne i IAS 38. Dvs. de skal være særskilt identificerbare, de skal være under virksomhedens kontrol, samt de skal være kilde til fremtidige økonomiske fordele. Sidst nævnte anses dog som værende opfyldt i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. Værdien fastsættes i relation til markedsværdien, hvis dette ikke er muligt fordi der ikke findes et aktiv marked for aktivet, skal værdien fastsættes til den værdi som virksomheden ville have givet for aktivet hos viii

10 for the asset based on the current, available information on the asset. tredje part, baseret på den information der er til rådighed. For better understanding of the theory behind business combinations, example 2 gives a practical approach to the topic. The example is based on the company "Dako- Cytomation. The report provides a clear picture of how the theory works in practice. However, in certain aspects the level of information about research and development is lacking a bit. Especially, the executive report contradicts with the law of account as it is missing proper information about research and development but also the Profit & Loss statement is not as reader friendly as it was the case in Example 1. Similarly, the income is not quite as orderly as was the case in Example 1 Income statement in "DakpCytomation" is fragmented and not species-disaggregated. Which means that in this context does not openly show the records relating to research. Besides that the report meets the requirements according to IFRS. For bedre forståelse af teorien bag virksomhedssammenslutninger, giver eksempel 2 en praktisk indgangsvinkel til emnet. Eksemplet tager udgangspunkt i virksomheden DakoCytomation. Rapporten giver et fint billede af hvorledes teorien fungerer i praksis. Dog er der områder, hvor informationsniveauet omkring forskning og udvikling kunne have været højere. Dette kommer i udtryk i ledelsesberetningen, da denne i strid med årsregnskabsloven mangler informationer om forskning og udvikling. Ligeledes er resultatopgørelsen ikke helt så overskuelig som det var tilfældet i eksempel 1. Resultatopgørelsen i DakpCytomation er funktionsopdelt og ikke artsopdelt. Hvilket i denne sammenhæng ikke åbenlyst viser hvilke poster der vedrører forskning. Men ellers lever rapporten op til kravene i IFRS. Innovation plays a greater part of companies today as innovation is essential in order to impact the future, be a part of the business evolution and to experience growth. Research and development is relevant in relation to the company s product composition and its market position. Moreover, innovation can create the Innovation spiller en større og større rolle i virksomhederne, dette er et udtryk for, at virksomhederne ønsker, at præge fremtiden og være med til at skabe udviklingen. Forskning og udvikling er relevant set i relation til virksomhedernes produktsammensætning og markedsposition. Hertil kommer, at innovation kan skabe oppor- ix

11 tunities of a potential acquisition or a merger but first and foremost growth. muligheder medhenblik på virksomhedssammenslutninger og vækst generelt. In closing, the current requirements stipulated by the law of accounting and the IAS 38 on how to handle intangible fixed assets are interpreted as being appropriate. Both include specific requirements with regards to development projects but the law of accounting is most specific on how to prepare the executive/management report whereas the IAS 38 is more detailed on rules in retail and on unique, special requirements. It should be considered to mix the two laws into one unified document taken the best from both the law of accounting and the IAS 38 which would help to make a simpler set of regulatory requirements going forward. Ser vi afslutningsvis på om de gældende regler for den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver er hensigtsmæssige, kan det konkluderes, at de to regelsæt, ÅRL og IAS 38 overordnet anses som værende hensigtsmæssige. Både ÅRL og IAS 38 indeholder hver i sær specifikke krav og regler vedrørende udviklingsprojekter. ÅRL er mest specifik mht. ledelsesberetningen, men IAS 38 opstiller mere detaljerede detailregler. Man kunne dog med fordel blande de to regelkrav og fremadrettet have mere ens formede bestemmelser. x

12 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...i ABSTRACT - RESUMÉ...ii INDHOLDSFORTEGNELSE...xi 1 Problemformulering Indledning Problemstilling Afgrænsning Begrebsforklaring Metode Den røde tråd Præciseringer og definition af begreber Hvem er omfattet af ÅRL Formålet med regnskabsvejledningerne Definition af aktiver Hvad er immatetielle aktiver Defenition af immaterielle aktiver Hvad siger ÅRL om immaterielle aktiver Eksempler på immaterielle aktiver Indregning og måling Opskrivng, af- og nedskrivning Oplysning i anvendt regnskabspraksis Hvad siger RV 7 om immaterielle aktiver Indhold Sammendrag Hvad siger IAS 38 om immaterielle aktiver Eksempler på immaterielle aktiver Kritik af afsnit Indregning og måling Opskrivng, af- og nedskrivning Oplysning i anvendt regnskabspraksis Delkonklusion Hvad er materielle anlægsaktiver Indregning og måling Opskrivning, af- og nedskrivning Sammendrag Begrebsrammen Retvisende billede Kvalitetskrav xi

13 5.3 Grundlæggende forudsætninger Sammendrag IASC Framework Grundlæggende forudsætninger Kvalitative egenskaber Forståelighed Relevans Pålidelighed Sammenlignelighed Sammendrag Immaterielle vs. materielle anlægsaktiver Forskning og udvikling Definition af forskning Definition af udvikling ÅRL IAS Sondring mellem forskning og udvikling Forskning Udvikling Definitionsmæssige forskelle mellem IAS 38, ÅRL/RV Delkonklusion Den regnskabsmæssig behandling af forskning og udvikling Indregning Måling Første indregning Efterfølgende omkostninger Igangværende udviklingsprojekter Værdiforringelse efter IAS Af-, ned og opskrivninger Afhændelse Præsentation og oplysning ÅRL, RV 7 og IAS Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Delkonklusion Forskelle mellem ÅRL og IAS Eksempel Beskrivelse af Energinet.dk Mission Vision Bag om virksomheden Forskning og unvikling Ledelsesberetning xii

14 11.4 Anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Af- og nedskrivninger Afhændelse Resultatopgørelsen Omkostninger Afskrivninger Balancen Delkonklusion Ændring i værdien ifølge IAS Anvendt regnskabspraksis Ændringer i anvendt regnskabspraksis Oplysninger i årsregnskabet Ændringer i regnskabsmæssige skøn Oplysninger i årsregnskabet Korrektion af fejl i tidligere regnskabsår Oplysninger i årsregnskabet Delkonklusion Ændring i værdien ifølge ÅRL Ændring af anvendt regnskabspraksis Ændring af regnskabsmæssige skøn Ændring som følge af fejl Oplysningsforpligtelser Regnskabsvejledning Virksomhedssammenslutning Indholdet i IFRS Definition af virksomhedssammenslutning Metode for regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Overtagelsestidspunktet Indregning Måling Identifikation af immaterielle aktiver Oplysninger i årsregnskabet Forskellen mellem IFRS 3 og RV Immaterielle aktiver, IAS 38 contra virksomhedssammenslutninger Eksempel Beskrivelse af DakoCytomation A/S Mission Vision Bag om virksomheden Brev fra den administrerende direktør Ledelsesberetning regnskabsberetning xiii

15 15.5 Anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Af- og nedskrivninger Resultatopgørelsen Omkostninger Af- og nedskrivninger Balancen Delkonklusion Hvorfor innovation Hvorfor forskning og udvikling Relativ analyse Strategisk analyse Organisk vækst eller opkøb Samfundssituationen Er de gældende regler hensigsmæssige Indregning Måling Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag Genindvindingdværdi Bilag Et aktivt marked Bilag Kostpris Bilag Dagsværdi Bilag Kapitalværdien Bilag Koncernoversigt Bilag Ledelsesberetningen Bilag... 5 xiv

16 8.1 Anvendt regnskabspraksis Bilag Resultatopgørelsen Bilag Note Bilag Note Bilag Immaterielle anlægsaktiver Bilag Note Bilag Virksomhedens milepæle Bilag Brev fra den administrerende direktør Bilag Ledelsens beretning Bilag Regnskabsberetning Bilag Anvendt regnskabspraksis Bilag Resultatopgørelsen Bilag Note 2, Bilag Note Bilag Balancen -Aktiver Bilag Note xv

17 1 PROBLEMFORMULERING 1.1 INDLEDNING I dagens Danmark er der meget fokus på globalisering og den internationale konkurrence, som globaliseringen tilfører. Globalisering er et relativt nyt begreb som har tilført verdenen store forandringer i form af bl.a. flytning af arbejdspladser til, lande hvor det er muligt at spare på omkostningerne, da lønningerne stadig er på et niveau, vi ikke har set herhjemme i årtier. Mens det er produktionen som flyttes uden for landets grænser beholdes medarbejdere til forskning og udvikling i større grad her i landet. Hertil kommer implementeringen af euroen tilbage i Det er et faktum, at globaliseringen er en udvikling, hvor kulturelle, politiske og økonomiske forhold bliver mindre nationale og i større grad et bredt aspekt over landegrænserne. Ligeledes har der i en årrække været øget opmærksomhed omkring udviklingen indenfor regnskabsprincipperne, derfor er der megen fokus på de internationale regnskabsstandarder, hvorfor flere og flere virksomheder vælger at aflægge regnskab herefter. IASB (The International Accounting Standards Board) er bestyrelse for de internationale standarder. Et komposition mellem UK og US termer. Det er dem der står for, at udstede IFRS (International Financial Reporting Standards) og IAS (International Accounting Standars). Viden om International Financial Reporting Standards (IFRS) er vigtig for næsten alle der arbejder med regnskab i dag. IFRS (og IAS) har igennem tiden ændret sig på flere punkter. Der er således visse forskelle mellem IFRS, IAS og ÅRL samt de danske regnskabsvejledninger (RV). Det kan derfor have stor betydning for et selskabs regnskab, at konvertere til aflæggelse efter de internationale standarder i stedet for ÅRL og RV. Det er især de børsnoterede virksomheder, der kan mærke udviklingen i globaliseringen og betydningen af den regnskabsmæssige udvikling. Børsnoterede virksomheder er alle de former for virksomheder, med begrænset hæftelse (A/S, ApS, Amba mv.), hvor kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven (herefter 1 [ januar 2009.] SIDE 1 AF 87

18 ÅRL). Betydningen heraf, er at virksomheder noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads og Xtra Market bliver opfattet af ÅRL klasse D ~ og dermed en børsnoteret virksomhed 2. Årsregnskabsloven (ÅRL) som er udstedt af regeringen i samarbejde med FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) har hidtil, så vidt muligt, været tilpasset de internationale standarder. Men den 5. juni 2002 besluttede EU, at alle børsnoterede selskaber fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab efter IFRS. De virksomheder der alene har gældsinstrumenter noteret skal dog først anvende IFRS fra og med Herunder er der en oversigt pr. virksomhedstype over reglerne for anvendelse af IFRS i henholdsvis koncernregnskab og årsregnskab. 4 Børsnoterede virksomheder som har aktier noteret Børsnoterede virksomheder som alene har gældsbeviser noteret Ikke-børsnoterede virksomheder Anvendelse af IFRS i koncernregnskabet SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere KAN anvendes. Standarderne skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 Anvendelse af IFRS i årsregnskabet SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere SKAL anvendes fra 1. januar KAN anvendes tidligere KAN anvendes. Standarderne skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 Verdenssamfundets erhvervsmæssige udvikling har gennem en årrække ændret sig fra, at være baseret på traditionelle erhverv til, i dag at være mere intelektionelle og videns baserede. Dette kommer bl.a. til udtryk i virksomhedens balance. Aktivsiden bestod tidligere hovedsageligt af, materielle anlægsaktiver (f.eks. bygninger, maskiner og andet produktionsinventar). I dag har de immaterielle aktiver vundet større indpas i regnskabet. Denne udvikling, er en 2 Jf. ligeledes ÅRL Deloitte; Introduktion til IFSR; Revisorhåndbogen 2007; side 61 SIDE 2 AF 87

19 spændende evolution af balancestrukturen, da dette betyder mere dybtgående arbejde for alverdens revisorer og rådgivere, da dokumentationen for værdiansættelsen af immaterielle aktiver er sværere at fremskaffe end til de materielle anlægsaktiver. Et af de mere væsentlige poster under de immaterielle aktiver som efterhånden præger regnskaberne er, udviklingsprojekter. Dette skyldes, at flere virksomheder ønsker at være på forkant med udviklingen og dermed er med til, at skabe fremtiden, de er derfor mere innovative og nyskabende end tidligere. 1.2 PROBLEMSTILLING Med de ovenstående afsnit taget i betragtning, har jeg i min rapport opstillet flere spørgsmål, for at anskueliggøre emnet. Jeg har derfor indplaceret følgende relevante problemtemaer, der giver et overblik over de forskellige punkter, som er knyttet til definition af immaterielle aktiver. Hovedspørgsmålet lyder således: "Regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver, med udgangspunkt i en redegørelse og diskussion af de regnskabsmæssige problemer omkring indregning i årsrapporten samt den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter. 1) Hvad er immaterielle aktiver? Herunder en præcisering af ÅRL og IAS 38. Med henblik på indregning, opskrivning, samt af- og nedskrivninger. 2) Hvilke udfordringer er der ved indregning af immaterielle aktiver contra materielle aktiver? Her under en diskussion omkring opfyldelse af generelle krav til årsrapporten samt grundlæggende forudsætninger (begrebsrammen). 3) Hvordan defineres omkostninger til forskning og udvikling i henhold til årsregnskabsloven og IAS 38? Herunder sondringen mellem forskning og udvikling Samt om der er eventuelle definitionsmæssige forskelle på forskning og udvikling mellem IAS og årsregnskabsloven. 4) Hvilke virksomheder kan indregne forsknings- og udviklingsprojekter, samt hvornår forsknings- og udviklingsudgifter skal/kan aktiveres. 5) Hvilke virksomheder har indregnet forsknings- og udviklingsudgifter i deres balance? SIDE 3 AF 87

20 Herunder inddragelse af et eksempel, til en mere praktisk tilgang til hovedspørgsmålet. 6) Hvis man har indregnet forsknings- og udviklingsudgifter efter forkert værdiansættelse, hvorledes skal dette regnskabsmæssigt håndteres, og hvad vil konsekvensen være heraf? 7) Hvorledes behandles udviklingsprojekter i forbindelse med virksomhedssammenslutninger? Herunder inddragelse af et eksempel, til en mere praktisk tilgang til hovedspørgsmålet. 8) Hvorfor er forskning og udvikling attraktivt for virksomhederne? Herunder en diskussion af virksomhedens position på markedet og overfor forbrugerne. 9) Er de gældende regler for den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og udviklingsudgifter hensigtsmæssige? Det er af min overbevisning, at ovenstående, valgte problemstillinger giver et fornuftigt indblik i min, såvel som rekvirentens anskuelse og forståelse af immaterielle aktiver med hovedvægten på forsknings- og udviklingsprojekter er. Det er af min opfattelse, at problemstillingen vil kunne give et overblik over eventuelle ligheder og forskelle set i relation til de internationale regler og de relevante bestemmelser i dansk regulering. 1.3 AFGRÆNSNING Afhandlingen vil, som det fremgår af emnet, have sin vægt på den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver med hovedvægten på forsknings- og udviklingsudgifter, hvorfor revisions- og skattemæssige problemstillinger ikke vil blive inddraget i rapporten. Ligeledes, vil der ikke blive inddraget behandlingen af andre immaterielle aktiver, men disse vil blot nævnes i det omfang, de er relevant for opgaven. Hertil kommer, at begrebsrammen vil blive behandlet i det omfang det er relevant for opgaven, men vil ikke gå i dybden med alle niveauerne heri. Endvidere vil problemstillingen omkring erhvervelse af forsknings- og udviklingsudgifter i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, jf. IFRS 3 blive inddraget, men problemstillingen omkring virksomhedssammenslutninger generelt vil blive holdt udenfor rapporten. Da jeg ønsker at belyse årsregnskabsloven såvel som de internationale regler, har jeg valgt, at koncentrere mig om virksomheder i regnskabsklasse C og D, der kan dog være tilfælde hvor regnskabsklasse B vil blive belyst, i det omfang det er relevant for opgaven. Ydermere, vil jeg kort komme ind på den overordnede forskel mellem immaterielle anlægsaktiver og materielle akti- SIDE 4 AF 87

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Kapitel 8 - Anlægsaktiver

Kapitel 8 - Anlægsaktiver Kapitel 8 - Anlægsaktiver 1. Forstå hvordan anskaffelsessummen for anlægsaktiver opgøres ved ren handel, egenfremstilling og bytte 2. Forstå hvad afskrivninger repræsenterer 3. Forstå forskellen mellem

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Undervisningsnotat til lektion 7:

Undervisningsnotat til lektion 7: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til lektion 7: Immaterielle anlægsaktiver Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i reglerne den nye årsregnskabslov og regnskabsvejledninger

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 25. april 2016 Sag 2015-2583 /MiaSim Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 Indledning Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af forsknings- og udviklingsprojekter

Regnskabsmæssig behandling af forsknings- og udviklingsprojekter HD (R) Afhandling Forfatter: Jan Brøsted Rasmussen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af forsknings- og udviklingsprojekter Handelshøjskolen i Århus 2011 Summary The purpose of

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af forskning- og udviklingsomkostninger samt gennemførelse af nedskrivningstest. Af Patrick Orbæk (310791)

Regnskabsmæssig behandling af forskning- og udviklingsomkostninger samt gennemførelse af nedskrivningstest. Af Patrick Orbæk (310791) Regnskabsmæssig behandling af forskning- og udviklingsomkostninger samt gennemførelse af nedskrivningstest Af Patrick Orbæk (310791) HD (R) Afhandling 2015 Copenhagen Business School Executive summary

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes synsvinkel

Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes synsvinkel Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Aalborg Universitet Afleveret den 29. maj 2006 Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisions- og regnskabsmæssig behandling af udviklingsprojekter

Revisions- og regnskabsmæssig behandling af udviklingsprojekter Cand. merc. aud. Kandidatafhandling Forfatter: Linda Høegh Studienr. 270421 Vejleder: Torben Rasmussen Revisions- og regnskabsmæssig behandling af udviklingsprojekter Handelshøjskolen i Århus August 2008

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

IFRS for SME som fælles europæisk regnskabsstandard

IFRS for SME som fælles europæisk regnskabsstandard på cand.merc.aud. IFRS for SME som fælles europæisk regnskabsstandard - med fokus på udvalgte anlægsaktiver Afleveringsdato 2. august 2010 Indhold 1. Summary in english...6 2. Indledning...8 2.1 Problemformulering...9

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016 Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS Munkebakken 27, 8400 Ebeltoft Årsrapport for 2016 CVR-nr. 10 26 40 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/2 2017

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere