Grønt regnskab for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd"

Transkript

1 Grønt regnskab for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger om miljøforhold... 6 Vand- og energiforbrug... 6 Forbrug af råvarer og emballage... 7 Giftige og/eller miljøfarlige stoffer... 8 Spildevand... 9 Affald Udledninger til luft Ekstern støj Udslip Vilkårsoverskridelser Naboklager Kommentarer til bilag Bilag 1: Miljødata for Novo Nordisk i Bagsværd Bilag 2: PRTR data for Novo Nordisk i Bagsværd..18 Virksomhed: Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Tlf.: CVR-nr.: P-nr.: Kontaktperson: Johnny Henriksen Global EHS Krogshøjvej Bagsværd Tlf.: Holdingselskab: Novo A/S Tuborg Havnevej Hellerup Tlf.: CVR-nr.: af 18

3 Basisoplysninger Introduktion Novo Nordisk i Bagsværd er placeret i et industriområde, der grænser op til private boliger, andre industrier, Bagsværd by samt Hillerødmotorvejen med rekreative arealer mod vest. Virksomhedens samlede areal i Bagsværd udgør ca m 2. Bagsværd er hovedkvarter for Novo Nordisk A/S. Ved udgangen af 2013 beskæftigede Novo Nordisk personer i Bagsværd, hvortil kommer ca eksterne medarbejdere. Det grønne regnskab omfatter primært beskrivelse af miljøforhold og udviklinger i Novo Nordisks produktionsanlæg i Product Supply og forsøgsanlæg i CMC API Development (R&D). Miljødata i bilag 1 og 2 omfatter dog alle Novo Nordisks aktiviteter i Bagsværd. Novo Nordisk i Bagsværd Novo Nordisks hovedaktivitet i Bagsværd er omfattet af listepunkt 4.5 i bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s). Vores hovedaktiviteter i Bagsværd består i at udvikle og fremstille insulinpræparater til behandling af mennesker med diabetes. Endvidere har vi forsøgsanlæg inden for andre behandlingsområder, anlæg til fremstilling af tilbehør til medicinalprodukter, centrale råvare- og produktlagre, central indkøbsfunktion, kontrollaboratorier, vedligeholdelsesværksteder samt administrative afdelinger og koncernfunktioner. Derudover har Novozymes gasfyret kedelanlæg til produktion af varme, damp og elektricitet samt et affaldscenter til sortering af affald, som vi benytter os af. Novozymes er - ligesom Novo Nordisk - en virksomhed under holdingselskabet Novo A/S. Produktions- og udviklingsaktiviteter er organiseret i tre hovedområder, der hver udgør en selvstændig enhed: DFP (Diabetes Finished Products), også kaldet insulinfærdigvareproduktion, bygning 2H/2HM: Omfatter formulering, påfyldning, inspektion og pakning af insulinpræparater baseret på krystallinsk insulin, der er fremstillet på vores fabrikker i Kalundborg. CMC API Development (hvor CMC = Chemistry Manufacturing and Control, API = Active Pharmaceutical Ingredients), bygning 1S/1T og 4D: Omfatter udviklingslaboratorier og forsøgsanlæg til gæring/ celledyrkning og oprensning af farmaceutiske proteiner samt kemisk syntese af lægemiddelstoffer inden for bl.a. diabetesbehandling. Vi anvender genetisk modificerede mikroorganismer og pattedyrsceller i vores gærings/dyrkningsprocesser, der ikke er skadelige for mennesker eller natur. LMS (Local Manufacturing and Sourcing): Omfatter fremstilling af kapsler til hætteglas og Penfill til f.eks. insulin (bygning 4F) samt kvalitetskontrol af primære og sekundære emballager samt råvarer (bygning 1F). LMS har desuden råvarelager i bygning 8L samt emballagelagre i bygning 4E, der distribuerer råvarer og emballage til Novo Nordisks fabrikker over hele verden. Når forkortelserne ovenfor anvendes i dette grønne regnskab, dækker de udelukkende de aktiviteter, hvert organisatorisk område har i det geografiske område Bagsværd. Miljøforhold generelt Novo Nordisk i Bagsværd anvender relativt store mængder vand og energi samt en række råvarer og hjælpestoffer. De væsentligste miljøpåvirkninger omfatter spildevand, der ledes til Renseanlæg Lundtofte, affald, der bortskaffes efter Gladsaxe Kommunes regler, luftemissioner fra intern og ekstern energiproduktion samt organiske opløsningsmidler fra insulinfærdigvareproduktionen og CMC s forsøgsanlæg. I forhold til vores naboer er støj den væsentligste miljøpåvirkning. 3 af 18

4 Vores fabrikker arbejder efter certificerede ledelsessystemer, herunder ISO 9001 for kvalitetsledelse, ISO for miljøledelse og OHSAS for arbejdsmiljøledelse, der fastlægger procedurer for håndtering af alle væsentlige kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Endvidere er forsøgsanlæg i CMC API Development certificeret efter ISO Ledelsessystemerne for miljø og arbejdsmiljø er certificeret og bliver auditeret af Bureau Veritas Certification (BVC). Alle produktions- og forsøgsanlæg i Bagsværd er godkendt og reguleret efter Lov om miljøbeskyttelse. Der er i 2007 meddelt en samlet miljøgodkendelse af Novo Nordisk i Bagsværd, hvor der er fastsat vilkår for virksomhedens samlede udledninger. Genetisk modificerede organismer, der anvendes i laboratorier og forsøgsanlæg, er godkendt og reguleret efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø. De myndigheder, som godkender og/eller kontrollerer vores miljøforhold, er Gladsaxe Kommune (spildevand til offentlig kloak og affaldsbortskaffelse), Arbejdstilsynet (genetisk modificerede organismer i laboratorier og forsøgsanlæg) samt Miljøstyrelsen (øvrige miljøforhold). Der er i perioden sket flere væsentlige ændringer, hvoraf følgende skal fremhæves: Etablering af Bagsværd Campus, der omfatter to store kontorhuse NN1 og NN2. Etableringen medførte nedrivning af flere gamle bygninger samt opgravning og fjernelse af en del forurenet jord Etablering af fælles neutraliseringsanlæg i bygning 2N til neutralisering af spildevand fra Novo Nordisk s og Novozymes bygninger i trekantsområdet Flytning af Cell Culture Pilot Plant fra bygning 3B/3BM til ny tilbygning til bygning 1T Etablering af P-plads på Brudelysvej 24A. Ledelsens redegørelse Novo Nordisks miljøpolitik (2011) I Novo Nordisk vil vi reducere vores brug af ressourcer og miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter. Det betyder, at vi vil: forbedre vores indsats løbende integrere miljømæssige vurderinger i alle beslutninger i hele værdikæden fremme mere bæredygtige processer og produkter indgå i dialog og partnerskaber med interessenter overholde love, relevante krav og standarder samt FN s Global Compact Novo Nordisk i Bagsværd arbejder målrettet på at efterleve Novo Nordisks miljøpolitik med den overordnede målsætning at sikre en bæredygtig udvikling. For at sikre dette har vi som nævnt ovenfor - indført miljøledelse efter ISO standarden i vores fabrikker og forsøgsanlæg. Vi er efter ISO standarden bl.a. forpligtet til at forebygge forurening og sikre løbende forbedringer på alle væsentlige miljøområder. Dette arbejder vi målrettet på ved hvert år at fastsætte mål på miljøområder, hvor vi giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning, og hvor vi kan gøre det bedre. Arbejdet med miljøforbedringer foregår dels som løbende procesoptimeringer i vores fabrikker og forsøgsanlæg, og dels som specifikke miljøtiltag/-projekter. 4 af 18

5 Organisering af miljøarbejdet Vi har etableret en miljøorganisation med miljøkoordinatorer for vores produktions- og forsøgsområder, der støttes af miljøansvarlige i de enkelte afdelinger. Hertil kommer den centrale miljøafdeling (Global EHS), der bistår med rådgivning og myndighedskontakt. Alle medarbejdere trænes i miljøforhold og -procedurer, der er vigtige for deres arbejde, således at de er klar over, hvordan de skal leve op til Novo Nordisks miljøpolitik, herunder på hvilken måde deres arbejde påvirker miljøet, og hvad de kan gøre for at begrænse miljøpåvirkningen. Det vurderes på grundlag af interne og eksterne audits udført af interne auditorer og Bureau Veritas Certification (BVC), at vores fabrikker og forsøgsanlæg har et velfungerende miljøledelsessystem, der lever op til kravene i ISO standarden, herunder overholdelse af myndighedskrav, forebyggelse af forurening og sikre løbende miljø- og arbejdsmiljømæssige forbedringer. Miljømål og resultater for 2013 For at sikre ledelsens opbakning og medarbejdernes engagement er de vigtigste miljømål lagt ind i Novo Nordisks Balanced Scorecard, hvor der følges op på målene hver måned. På miljøområdet har Product Supply i 2013 haft fokus på og sat mål for vand- og energiforbrug, CO 2 - udledning fra energiproduktion som led i virksomhedens klimastrategi og affaldsmængde. Der er for hele Product Supply fastsat følgende miljømål og opnået følgende resultater for 2013: Parameter Enhed Mål for 2013 Resultat Energiforbrug GJ Klimastrategi / CO 2 -udledning Ton Vandforbrug m Affaldsmængde Ton < Product Supply har således nået de fastsatte miljømål for 2013 for energi, CO 2 og vand som følge miljøindsatsen i de enkelte områder. Målet for affald blev ikke nået, hvilket hovedsageligt skyldes ændrede produktionsplaner for insulinproduktionen. Novo Nordisk i Bagsværd har i perioden opnået gode resultater på miljøområdet, der understøtter Product Supplys miljømål. Her skal nævnes: Der er i perioden gennemført energibesparende tiltag med en samlet årlig besparelse på GJ og en CO 2 -reduktion på 793 tons. Der har ikke været klager og kun få mindre udslip og vilkårsoverskridelser i Det er i nogle udviklingsprojekter lykkedes at substituere miljøskadelige stoffer med mindre problematiske stoffer. Resultaterne af vores miljøarbejde i perioden er nærmere beskrevet på de følgende sider. 5 af 18

6 Oplysninger om miljøforhold Vand- og energiforbrug Vores største ressourceforbrug er knyttet til forbrug af vand og energi. Vandforbruget er steget med 50% fra m 3 i 2010 til m 3 i 2013, hvilket bl.a. skyldes øget aktivitet i påfyldningsfabrikken i bygning 2H og i BioProces Pilot Plant i bygning 1S/1T. I samme periode er energiforbruget faldet med 8% fra GJ til GJ, hvilket bl.a. skyldes energibesparende tiltag. Udviklingen i vand- og energiforbruget fra 2009 til 2013 fremgår af nedenstående figurer: Vand- og energibesparende projekter Der er i gennemført et enkelt vandbesparende projekt og flere energibesparende projekter. Vandbesparende projekter: Optimering af vandforbrug i forbindelse med udskiftning af vandbehandlingsanlæg i bygning 1S/1T. Effekten er ikke kvantificeret. 6 af 18

7 Energibesparende projekter: Der er i perioden gennemført energibesparende tiltag med en samlet årlig effekt på GJ svarende til 793 tons CO 2. Reduktionen i CO 2 skal ses i lyset af, at al elektricitet fra og med 2010 er baseret på vindenergi, der ikke medfører udledning af CO 2. El-besparende projekter har derfor ikke haft effekt på CO 2 -udledningen. 2H/2HM, Insulinfærdigvarefabrik Der er gennemført 5 energibesparende projekter vedr. Driftsoptimering af kølesystemer og kompressorer (488 GJ ~ 58,2 t CO 2 ) Optimering af belysning i forskellige områder (348 GJ ~ 41,5 t CO 2 ) Forvarmning af fødevand med kondensat (468 GJ ~ 30 t CO 2 ) Justering af ventilationssystem (159 GJ) 1S/1T, CMC API Development: Lækagesøgning af trykluftanlæg og tætning af lækager (453 GJ) Hele området: Udskiftning af naturgas med fjernvarme til rumopvarmning (naturgasbesparelse på GJ ~ 663 t CO 2 ) Forbrug af råvarer og emballage Forbruget af råvarer og emballage i produktionen er samlet set steget med 13% fra tons i 2010 til tons i Forbruget af råvarer er i samme periode steget med 31% fra 267 til 350 tons, mens forbruget af emballage er steget med 9% fra til tons. Disse stigninger skyldes øget aktivitet i påfyldningsfabrikken i bygning 2H og i BioProces Pilot Plant i bygning 1S/1T. Sammensætningen af råvare- og emballageforbruget for 2013 er vist i nedenstående figurer: 7 af 18

8 Miljøforbedrende projekter Alle fabrikker, forsøgsanlæg og laboratorier har i perioden arbejdet med CLP mærkning af kemikalier og opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger i samarbejde med Novo Nordisks Miljøafdeling. CMC API Development har endvidere arbejdet med substitution af miljøproblematiske stoffer i relation til REACH, og det er i nogle udviklingsprojekter lykkedes at substituere miljøskadelige stoffer med mindre skadelige stoffer. Der er gennemført et scrap-projekt i insulinfærdigvarefabrikken (2H/2HM) med det formål at minimere forbrug og kassation af primært pakkemateriale. Giftige og/eller miljøfarlige stoffer 5,3% af de råvarer og hjælpestoffer, der blev anvendt i produktionen i 2013, er klassificeret som giftige og/eller miljøfarlige, der omfatter 21 forskellige kemiske stoffer/produkter fordelt på følgende måde: Gruppen af giftige og/eller miljøfarlige stoffer er udvalgt efter følgende kriterier: Stoffer/produkter, der er mærket med T (giftig) eller Tx (meget giftig) Stoffer/produkter, der er mærket med N (miljøfarlig) Stoffer, der står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer Stoffer, der er klassificeret som A-stof og uønsket i spildevand. 8 af 18

9 Opgørelsen omfatter ikke produkter, der indeholder stoffer med ovennævnte fareklassificeringer i så lave koncentrationer, at produktet efter gældende klassificeringsregler ikke selv er klassificeret efter de nævnte kriterier. Spildevand Spildevand fra Novo Nordisk i Bagsværd udledes til det offentlige kloaksystem og behandles på Renseanlæg Lundtofte inden det rensede spildevand ledes ud i Øresund. Regnvand fra befæstede arealer afledes til det lokale vådområde Smørmosen. En mindre del af regnvandet pumpes over i spildevandssystemet og afledes til Renseanlæg Lundtofte. Der er i 2013 udledt m 3 spildevand, hvilket er en stigning på 63% i forhold til 2010, hvor der blev udledt m 3. Udledningen af COD er i samme periode steget med 115% fra 129 til 276 tons. Udledningen af kvælstof (N) er steget med 11% til 29,4 tons, mens udledningen af fosfor (P) er steget med 67% til 6,6 tons. Den kraftige stigning i COD skyldes hovedsageligt en enkelt prøve (ud af 12), hvor CODindholdet var usædvanligt højt. Årsagen hertil er ikke fundet. Udledningen af de tre stofgrupper i perioden fremgår af nedenstående figur: Spildevandsprojekter Vedligeholdelse af kloaksystemer: Der er i 2011 udarbejdet to handlingsplaner for TV-inspektion og vedligeholdelse af kloaksystemer i Bagsværd, en plan for det såkaldte trekantsområde og en plan for bygning 1S/1T. Der er i h.t. handlingsplanen udført TV-inspektion af kloakledninger ved bygning 4D og 1S/1T i Der er ikke observeret skader på kloaksystemet ved bygning 1S og 1T, mens der er observeret 9 mindre skader på kloaksystemet ved 4D, der dog ikke udgør nogen akut risiko for forurening af jord eller grundvand. ph-neutralisering af spildevand: Der er etableret et fælles neutraliseringsanlæg i bygning 2N til neutralisering af spildevand fra Novo Nordisk s og Novozymes bygninger i trekantsområdet. Anlægget er sat i drift i juli CMC API Development har forbedret regulering og kontrol af ph i spildevand fra bygning 1S/1T. 9 af 18

10 Affald Vi håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes affaldsregulativer. Det indebærer bl.a., at affaldet skal sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse. Ikke-farligt affald, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding på I/S Vestforbrænding eller til deponering på et godkendt deponi. Farligt affald som kemikalieaffald sendes som hovedregel til kontrolleret destruktion hos Nord i Nyborg. Udviklingen i mængden af affald i perioden 2009 til 2013 fremgår af nedenstående figur. Den samlede affaldsmængde er steget med 31% fra tons i 2010 til tons i Farligt affald er i samme periode steget med 59% fra 927 til tons, mens ikke-farligt affald er steget med 14% fra til tons. Den ekstraordinære stigning i mængden af farligt affald hidrører hovedsageligt fra en øget mængde ethanol-affald, der varierer meget fra år til år afhængigt af typen af forsøgsproduktion i bygning 1S/1T. Affald fordelt på bortskaffelsesform i 2013 er vist på nedenstående figur, der dog ikke viser bortskaffelsesformer, der udgør mindre end 1%. Nedenstående tabel viser den procentuelle udvikling for mængden af farligt affald og andelen af affald til genanvendelse. 10 af 18

11 Affald, total (tons) Farligt affald, % af total Farligt affald, genanvendelse i % Ikke-farligt affald, genanvendelse i % Genanvendelse i % af total affald Det ses, at andelen af farligt affald er steget fra 38% i 2010 til 46% i I samme periode er andelen af farligt affald til genanvendelse steget fra 25 til 34%, hovedsageligt som følge af en stigende mængde ethanol-affald til biogas. Andelen af ikke-farligt affald til genanvendelse er steget fra 43 til 51%, hovedsageligt p.g.a. stigende mængder papir, pap og træ. Samlet set er andelen af affald til genanvendelse steget fra 36 til 43%. Den lave andel af farligt affald til genanvendelse i 2011 på 1% skyldes, at ethanol-affald fra forsøgsanlægget i 1T er sendt til destruktion hos Nord i Nyborg p.g.a. kvalitetsmæssige problemer, hvilket betød at ethanol-affaldet ikke kunne anvendes til biogas. Affaldsprojekter Der er gennemført et scrap-projekt i insulinfærdigvarefabrikken (2H/2HM) med det formål at minimere forbrug og kassation af primært pakkemateriale. Effekten på mængden af kasseret pakkemateriale er ikke opgjort. Udledninger til luft De væsentligste udledninger til atmosfæren omfatter røggasser i form af CO 2, SO 2 og NO x fra intern og ekstern produktion af energi. Hertil kommer mindre udledninger af organiske opløsningsmidler samt tab af kølemidler. Udledning af støv fra vores fabrikker og forsøgsanlæg er minimal, da luftafkast fra støvende processer er forsynet med effektive støvfiltre. Vores anlæg og aktiviteter giver normalt ikke anledning til lugtgener. Udledninger fra energiproduktion og klimastrategi Novo Nordisk har i 2006 vedtaget en klimastrategi og tilsluttet sig Verdensnaturfondens Climate Savers program. Virksomheden har i den forbindelse forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 10% i 2014 i forhold til For at nå dette mål har Novo Nordisk i 2007 indgået et partnerskab med DONG Energy om udbygning af vindenergi i Danmark og hjælp til at identificere muligheder for energibesparelser på vores danske fabrikker. Sammensætning af energikilder til energiforsyning af Novo Nordisk i Bagsværd, der har dannet grundlag for beregning af energirelaterede emissioner i 2013, fremgår af nedenstående figur. Som følge af partnerskabet med DONG Energy er al elforsyning til Novo Nordisk A/S i Danmark fra og med 2010 baseret på vindenergi fra Horns Rev 2, svarende til 39% af Novo Nordisks samlede energiforbrug i Bagsværd. De energirelaterede røggas-udledninger stammer hovedsageligt fra Novozymes gasfyrede kraftvarmeanlæg, der forsyner Novo Nordisks og Novozymes bygninger i Bagsværd med damp og producerer elektricitet til el-nettet, samt fjernvarme og elforsyning til NNIT baseret på almindelig el-produktion. Se endvidere afsnittet Kommentarer til bilag for nærmere forklaring om beregning af energirelaterede emissioner. 11 af 18

12 Udledningen af CO 2 er samlet set faldet med 23% fra tons i 2010 til tons i 2013, hvilket hovedsageligt skyldes aftalen med DONG Energy og udskiftning af naturgas til rumopvarmning med fjernvarme. For de andre røggasser SO 2 og NO x er der i samme periode sket et fald på henholdsvis 42% og 29% af samme grund som anført for CO 2 samt driftsforhold på kraftværkerne. Udviklingen i CO 2 udledningen fra 2009 til 2013 fremgår af nedenstående figur. Andre luftformige udledninger Luftformig udledning af organiske opløsningsmidler omfatter primært ethanol og stammer hovedsageligt fra desinfektion i sterilområder i vores insulinfærdigvarefabrik i bygning 2H/2HM og forsøgsanlæg i bygning 1S/1T. Udledningen af ethanol udgjorde 9,8 tons i 2013, hvilket er en stigning på 69% i forhold til Stigningen skyldes øget rengøring i bygning 2H og øget aktivitet i bygning 1S/1T. Endelig skal nævnes tab af kølemidler til atmosfæren, der omfatter kølemidler med drivhuseffektpotentiale, der opgøres som tons CO 2 -ækvivalenter, samt ozonlagsnedbrydende stoffer og ammoniak, der opgøres i kg. Udledning af kølemidler med drivhuseffektpotentiale udgjorde 58 tons CO 2 -ækvivalenter i 2013, hvilket er et fald på 83% i forhold til Faldet i tab af kølemidler skyldes hovedsageligt bedre kontrol og vedligeholdelse af køleanlæg. Der har ikke været tab af ozonlagsnedbrydende kølemidler og kun minimale tab af ammoniak i årene 2011 til af 18

13 Der er udarbejdet en plan for afvikling af køleanlæg med kølemidlet R22, der vil blive erstattet af køleanlæg med ammoniak eller andre godkendte kølemidler. Ultimo 2013 var der 25 mindre R22-køleanlæg i Bagsværd med en samlet fyldning på 72 kg R22, der vil blive udfaset i løbet af Ekstern støj Ekstern støj fra Novo Nordisk i Bagsværd stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæg, køleanlæg og trafik til og fra fabriksområdet. Der er i den overordnede miljøgodkendelse af Novo Nordisk i Bagsværd fastsat krav til virksomhedens maksimale støjbidrag i 11 referencepunkter. Til dokumentation af overholdelsen af støjkravene skal der årligt gennemføres en støjkortlægning, der sikrer, at alle virksomhedens eksisterende og nye støjkilder måles inden for en 5-årig periode. Lydmålinger og beregninger er udført af NNE Pharmaplan efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måleresultaterne indarbejdes i et fælles støjkildekatalog for Novo Nordisk og Novozymes i Bagsværd, der vedligeholdes af NNE Pharmaplan. NNE Pharmaplan har hvert år kontrolmålt støjen fra Novo Nordisks bygninger i Bagsværd og har på grundlag af disse målinger beregnet virksomhedens bidrag til støjniveauet i de 11 referencepunkter. Resultaterne af støjmålinger og beregninger udført i 2011, 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel. Punkt Adresse Grænseværdi om natten db(a) Støjbidrag ultimo 2011 db(a) Støjbidrag ultimo 2012 db(a) Støjbidrag ultimo 2013 db(a) K1 Ibsvej ,8 31,8 28,8 K2 Frodesvej ,4 29,3 27,7 R1 Ibsvej ,1 35,6 33,4 R2 Frodesvej ,8 33,2 29,6 R2 Frodesvej ,1 33,0 31,1 R3 Vibevænget ,8 38,2 37,8 R4 Snogebakken ,7 29,9 29,7 R5 Smørmosen ud 45 32,2 32,8 32,8 for bygning 1J R6 Smørmosevej ,9 42,3 42,4 R7 Brudelysvej 23, 60 41,7 43,9 43,7 nordskel R8 Smørmosen ud for bygning 1A 45 32,1 33,1 33,1 Som det fremgår, er det beregnede støjbidrag i referencepunkt R3 i alle tre år højere end grænseværdien om natten, men da usikkerheden på beregningen er 1,8 db(a), er der ikke tale om en vilkårsoverskridelse. Det kan således konkluderes, at Novo Nordisk overholder de gældende støjvilkår i alle referencepunkter. Udslip Udslip omfatter utilsigtede udledning af råvarer, kemikalier, GMO-holdigt materiale og spildstrømme til det eksterne miljø. Tab af kølemidler til atmosfæren opgøres som luftemission og indgår ikke i statistikken over udslip, der er defineret på følgende måde: Et udslip er en utilsigtet udledning, hvor et stof, en stofblanding eller en spildstrøm er ude af kontrol og 13 af 18

14 har haft eller kan have indvirkning på det eksterne miljø (luft, jord eller vand). Hvis stoffet, stofblandingen eller spildstrømmen tilbageholdes og behandles i et af NN s neutraliseringsanlæg, opsamlingsbrønde, luftfiltre eller lignende, er hændelsen under kontrol og betragtes derfor ikke som et udslip, men som et spild. Der er i perioden registreret 5 udslip til det omgivende miljø, heraf 1 i 2011, 3 i 2012 og 1 i De 5 udslip er kort beskrevet i det følgende. 1S/1T, CMC API Development: Ca. 50 liter 28% natriumhydroxid løb til offentlig kloak fra palletank pga. af utæt ventil (2011). Ca. 110 liter 30% saltsyre løb til offentlig kloak pga. af brud på PVC-rør mellem lagertank og vandanlæg. Der blev spulet efter med masser af vand for at fortynde syren og dermed reducere evt. skadevirkninger på kloaksystemet. Det defekte rør blev straks repareret (2012). Ca liter ethanolholdig eluent løb til offentlig kloak i forbindelse med overførsel af eluent fra blandetank til lagertank pga. af åbenstående ventil, der ved en fejl ikke var blevet lukket. Det skønnes at indholdet af ethanol i det udledte spildevand har været ca. 8% (2012). Der er i f.m. rengøring og passivering af et nyt vandanlæg afledt 50 liter 32% natriumhydroxid (blandet op med 1000 liter vand) til proceskloak uden om neutraliseringsanlægget ved 1S og dermed ud i offentlig kloak (2012) liter ethanolholdig eluent (25% ethanol) løb til offentlig kloak i forbindelse med overførsel af eluent til kældertank pga. åbenstående ventil, der ved en fejl ikke var blevet lukket (2013). Der er i alle tilfælde tale om mindre udslip, der ikke har haft væsentlig miljømæssig betydning. Der er i alle tilfælde oprettet en afvigelse i vores miljøledelsessystem, hvor der er fulgt op med årsagsanalyse samt korrigerende og forebyggende handlinger for så vidt muligt at mindske miljøpåvirkningen og risikoen for gentagelse. Miljømyndighederne er informeret om alle udslip. Vilkårsoverskridelser Der er i perioden 2011 til 2013 registreret 6 vilkårsoverskridelser af grænseværdier, heraf 4 i 2012 og 2 i De 6 vilkårsoverskridelser vedrører ph og temperatur i spildevand, og de skyldes en fejlkonstruktion af prøvetagningsforhold på neutraliseringsanlægget, der har bevirket, at det ikke har kunnet dokumenteres, at vilkårene for ph og temperatur er overholdt i de pågældende måleperioder. Der er i alle tilfælde oprettet en afvigelse i vores miljøledelsessystem, hvor der er fulgt op med årsagsanalyse samt korrigerende og forebyggende handlinger for så vidt muligt at mindske miljøpåvirkningen og risikoen for gentagelse. Miljømyndighederne er informeret om vilkårsoverskridelserne. Naboklager Vi har i perioden modtaget 16 klager over generende støj i forbindelse med byggeaktiviteter, heraf 14 i 2011 og 2 i Årsagen til de fleste klager er byggeriet af Bagsværd Campus, og de aktiviteter, der følger af byggeriet. Der har været en enkelt klage over støj fra ombygning i bygning 5A, og en fra renovering af bygning 9F. 14 af 18

15 Kommentarer til bilag Bilag 1 Bilag 1 omfatter en sammenfatning af miljødata for 2009 til 2013 vedrørende Novo Nordisks væsentlige miljøforhold i Bagsværd. Miljødata, der indgår i grønt regnskab, er stikprøvevis kvalitetsvurderet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) som led i kvalitetsvurderingen af data til Novo Nordisks årsrapport. Bemærkninger til de rapporterede miljødata: Energirelaterede emissioner (CO 2, SO 2 og NO x ) er opgjort ved at multiplicere energiforbruget med en emissionsfaktor baseret på oplysninger fra den pågældende leverandør. Emissionsfaktorerne for er - med undtagelse af ekstern el-produktion - beregnet som vægtet gennemsnit af de tre foregående år, det vil for 2009 sige Denne beregningsmetode er indført i 2007 i forbindelse med Novo Nordisks klimastrategi for at dæmpe år-til-år variationer i emissionsfaktorer for ekstern el-produktion som følge af el-import/eksport mellem Danmark og Sverige. Beregningsmetoden er fra og med 2012 ændret således, at emissionsfaktorerne for 2012 og med undtagelse af el til Novo Nordisk A/S - er beregnet som 1-års gennemsnit for det foregående år, dvs. henholdsvis 2011 og Ændringen er indført som følge af, at Novo Nordisk har indgået en aftale med Dong Energy om, at al elforsyning til Novo Nordisk A/S i Danmark fra og med 2010 er baseret på vindkraft fra Horns Rev 2. Som følge heraf er problematikken med år-til-år variationer i emissionsfaktorer for elproduktion ikke længere relevant. Aftalen gælder dog ikke datterselskaberne NNIT og NNE Pharmaplan. I henhold til aftalen med Dong Energy er der for årene anvendt en emissionsfaktor på nul for elforsyning til Novo Nordisk A/S. For øvrige energiforsyninger samt elforsyning til NNIT og NNE Pharmaplan er der for 2012 og 2013 anvendt emissionsfaktorer baseret på 1-års gennemsnit for det foregående år, dvs. henholdsvis 2011 og Endvidere skal bemærkes, at elforsyning til Novo Nordisk fra Novozymes kraftvarmeværk i Bagsværd er opgjort uden energirelaterede emissioner, idet disse er opgjort i forbindelse med værkets forbrug af naturgas til fremstilling af el. I nedenstående tabel er vist en oversigt over anvendte metoder til beregning af emissionsfaktorer: År Ekstern prod. af el til NN Ekstern prod. af el til NNIT/NNE Ekstern prod. af damp/varme Intern prod. af damp/varme års gns. 3 års gns. 3 års gns. 3 års gns års gns. 3 års gns. 3 års gns års gns. 3 års gns. 3 års gns års gns. 1 års gns. 1 års gns års gns. 1 års gns. 1 års gns. Affald: Ethanolaffald er opgjort som faktisk volumen, dvs afhentet mængde. Alt elektronikaffald er for registreret under farligt affald til genanvendelse. Fra og med 2011 er elektronikaffald fordelt på farligt og ikke farligt affald i h.t. Affaldsbekendtgørelsens definitioner. Miljøeffektpotentialer er opgjort på følgende måde: Drivhuseffekt: Opgjort i CO 2 -ækvivalenter, og beregnet som udledning af CO 2 fra energiproduktion plus bidrag fra luftemission af organiske opløsningsmidler og kølemidler multipliceret med GWP-faktoren (20 år) for det aktuelle stof. Reference: UMIP. 15 af 18

16 Ozonlagsnedbrydning: Opgjort i CFC 11 -ækvivalenter, og beregnet som tab af ozonlagsnedbrydende kølemidler multipliceret med ODP-faktoren (20 år) for det aktuelle stof. Reference: UMIP. Forsuring: Opgjort i SO 2 -ækvivalenter, og beregnet som summen af SO 2 - og NO x - udledning fra energiproduktion, hvor NO x - udledningen er multipliceret med 0,7. Reference: UMIP. Eutrofiering: Opgjort i NO 3 -ækvivalenter, og beregnet som spildevandsudledning af N-total og P-total plus udledning af NO x fra energiproduktion multipliceret med følgende faktorer: N: 4,43, P: 32,03 og NO x : 1,35. Reference: UMIP. Opgørelsesmetoden (Målt, Beregnet, Anslået) er anvendt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens notat fra december 2006 om, hvordan begreberne målt (M), beregnet (B) og anslået (A) skal forstås. Bilag 2 Bilag 2 sammenfatter PRTR-data, som Novo Nordisk er forpligtet til at rapportere i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. 16 af 18

17 Bilag 1: Miljødata for Novo Nordisk i Bagsværd Miljødata Metode Enhed Vand Drikkevand M m Energi Energi (total) M GJ Ekstern produktion M GJ Elektricitet M GJ Fjernvarme M GJ 0 5, Intern produktion (naturgas) M GJ Materialer Materialer (total) M tons Råvarer M tons Emballage M tons Spildevand Volumen M m Suspenderet stof M tons COD M tons Kvælstof M tons 26,0 26,6 15,1 18,8 29,4 Fosfor M tons 5,2 4,0 4,5 5,7 6,6 Affald Affald (total) M tons Farligt affald (total) M tons Specialbehandling (primært Nord) M tons Genanvendelse M tons Organiske opløsningsmidler (ethanolaffald) M tons Andet (elektronikaffald m.v.) M tons 16,0 19,0 5,1 0 0,9 Ikke-farligt affald (total) M tons Deponering M tons 10,7 1,4 1,5 5,9 3,0 Specialbehandling (spildevand) M tons 5, Forbrænding M tons Genanvendelse M tons Bygningsaffald M tons Elektronikaffald M tons ,2 18,1 18,3 Glas M tons Metal (aluminium, kabler, blandet metal) M tons Papir og pap M tons Plast M tons ,6 30,7 Træ M tons 7,3 5,0 5,6 15,8 79,4 Andet ikke-farligt affald (til biogas) M tons 0 0,6 0,0 15,5 17,5 Luftemission Organiske opløsningsmidler (ethanol & acetone) B tons 5,5 5,8 4,9 6,5 9,8 Tab af kølemidler med drivhuseffekt B tons CO2-ækv Ozonlagsnedbrydende stoffer (HCFC22) M kg 42,9 19, Ammoniak M kg Kuldioxid (CO 2 ) B tons 23,5 15,1 13,6 12,0 11,6 Kuldioxid (CO 2 ) fra ekstern produktion B tons 12,2 4,3 4,4 4,9 5,6 Kuldioxid (CO 2 ) fra intern produktion B tons 11,3 10,8 9,2 7,1 6,0 Svovldioxid (SO 2 ) B tons 6,00 1,66 1,72 0,70 0,96 Svovldioxid (SO 2 ) fra ekstern produktion B tons 5,90 1,61 1,67 0,66 0,93 Svovldioxid (SO 2 ) fra intern produktion B tons 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03 Nitrogenoxider (NO x ) B tons 34,7 24,2 22,0 21,6 17,1 Nitrogenoxider (NO x ) fra ekstern produktion B tons 14,3 4,6 5,2 8,8 6,3 Nitrogenoxider (NO x ) fra intern produktion B tons 20,4 19,6 16,8 12,8 10,8 Miljøeffektpotentialer Drivhuseffekt B tons CO2-ækv. 24,1 15,5 13,7 12,0 11,7 Ozonlagsnedbrydning B kg CFC11-ækv. 6,0 2, Forsuring B tons SO2-ækv Eutrofiering B tons NO3-ækv Overholdelse af miljøkrav og klager Vilkårsoverskridelse af grænseværdier M Antal Grænseværdier med gentagne vilkårsoverskridelser M Antal Utilsigtede udslip (excl. tab af kølemidler) M Antal Klager M Antal af 18

18 Bilag 2: PRTR data for Novo Nordisk i Bagsværd PRTR data for udledning til luft og rensningsanlæg for spildevand Parametre Tærskel-værdi Recipient Opgørelsesmetode Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år CO Luft B SO Luft B NOx Luft B VOC Luft B HFC 100 Luft M 30, HCFC 1 Luft M N-total Rensningsanlæg for spildevand M P-total Rensningsanlæg for spildevand M TOC = COD/3 Rensningsanlæg for spildevand M PRTR data for affald Parametre Tærskel-værdi Recipient Opgørelsesmetode Tons/år Tons/år Tons/år Tons/år Farligt affald Andet affald 2 Nyttiggørelse (R) 2000 Nyttiggørelse (R) M M Anden bortskaffelse (D) Anden bortskaffelse (D) M M Bemærkninger: CO2: 2012-tallet er rettet fra kg til kg p.g.a. fejl SO2: 2012-tallet er rettet fra 258 kg til 697 kg p.g.a. fejl NOx: 2012-tallet er rettet fra kg til kg p.g.a. fejl Affald til nyttiggørelse er excl. forbrænding 18 af 18

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Hillerød...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Kalundborg... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2014 12.03.2015 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd April

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2007 17.03.2008. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2007 17.03.2008 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 1 1.1 Miljøgodkendelser...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere