Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland"

Transkript

1 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

2 Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj april 2013) er det sekstende grønne regnskab for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a. Regnskabet omfatter de væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold og er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. Det grønne regnskab skal anvendes som grundlag for at opstille mål for forbedringer på miljøområdet, ligesom det kan anvendes til at vise, i hvilken takt forbedringerne indtræder. Formålet med regnskabet er desuden at informere naboer, kunder, myndigheder og offentligheden i øvrigt om vores miljøforhold. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til vort regnskab, står vi naturligvis til rådighed. Toftlund, Juni Jens Christian Jørgensen Direktør Som ekstern rådgiver ved udarbejdelse af dette grønne regnskab har medvirket: Dansk Procesteknologi, Koldsmindevej 21, 9240 Nibe.

3 Side Indledning, som er et andelsselskab med ca. 255 andelshavere, har som hovedaktivitet at producere kartoffelmel og som væsentlige biaktiviteter at producere kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse. Der fremstilles kartoffelmel, kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse i perioden fra august til februar, den såkaldte kampagne. Fremstilling af kartoffelmel er fabrikkens vigtigste hovedaktivitet. Kartoffelmel indeholder 80 % kartoffelstivelse og 20 % vand. Kartofler består af stivelse, vand, cellemateriale (pulp), mineraler og næringsstoffer. I fremstillingsprocessen udskilles og udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregår ved hjælp af rent vand. Vandets kvalitet har derfor stor betydning for den færdige stivelseskvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til fremstilling af stivelse. Den ene væsentlige biaktivitet for fabrikken er at producere kartoffelprotein. Kartoffelproteinet udvindes af kartoffelfrugtsaften. Det er muligt at udvinde ca. halvdelen af den protein, der findes i frugtsaften. Det producerede kartoffelprotein indeholder 90 % protein og 10 % vand. Den nuværende produktion af kartoffelprotein anvendes til dyrefoder og i fermenteringsindustrien som vækstmedie. Den anden væsentlige biaktivitet for fabrikken er at producere kartoffelprotamylasse, der fremstilles ved inddampning af restfrugtvandet fra kartoffelproteinproduktionen. Kartoffelprotamylassen indeholder proteiner, peptider, aminosyrer og forskellige næringssalte (kvælstof, fosfor, kalium, magnesium m.fl.). Kartoffelprotamylassen (koncentratet fra inddampningen) produceres med ca. 40 % tørstof og anvendes som et værdifuldt gødningsprodukt både på traditionelle landbrug og tillige på økologiske landbrug. Restmængden fra inddampningen (kondensatet) er demineraliseret rent vand, hvoraf en del genanvendes forskellige steder på fabrikken, mens resten gemmes i laguner til vandingsformål i planternes vækstperiode. Produktion af kartoffelproteiner blev igangsat til kampagnen 2008/2009. Produktionen af kartoffelprotamylasse blev igangsat til kampagnen 2009/2010. Langt den største del (ca. 75 %) af en kartoffel består af vand. Spisekartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de kartoffelsorter, der benyttes til stivelsesfremstilling, indeholder i gennemsnit % stivelse. De resterende

4 Side 3 ca. 6 % af kartoflen består af cellerester, mineraler og næringsstoffer, herunder kartoffelproteiner. Indhold af kartoffel Vand 75% Stivelse 19% Cellerester m.v. ca. 6% Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af råvarer og hjælpestoffer er beregnet ud fra oplysninger om indkøbte mængder samt lageropgørelser. Fabrikkens produktion sker alene på basis af danske GMO-frie stivelseskartofler. Bi- og restprodukter Bi- og restprodukterne, der fremkommer under processen, genanvendes. Sigterester fra kartoffelmelproduktionen afhændes til dyrefoder. Pulpen, der består af fibre og cellulose, sælges til landmændene som et eftertragtet kvægfoder. Pulpen består af ca. 14 % tørstof og ca. 86 % vand. Med etablering af produktionen af kartoffelproteiner på basis af kartoffelfrugtsaften og kartoffelprotamylasse på basis af restfrugtvandet fra proteinproduktionen er restproduktet nu demineraliseret vand (kondensat), der anvendes forskellige steder på fabrikken og til markvanding. Kartoffelvaskevand med et tørstofindhold på ca. 0,6 %, er det vand, der er anvendt til at rengøre kartoflerne for jord, sand m.v. inden de ledes til stivelsesfremstillingen. Kartoffelvaskevandet anvendes som gødning på landbrugsjord. For at opnå en god udnyttelse af kartoffelprotamylassens gødningsværdi og undgå udvaskning af næringsstoffer, opbevares den i lagunebassin indtil foråret. Dermed kan kartoffelprotamylassen udbringes på landbrugsjorden på et tidspunkt, hvor planterne har en god optagelsesevne. Fabrikken har fremstillet udbringningsudstyr og forestår selv hovedparten af udbringningen af kartoffelprotamylassen på markjord. Kartoffelvaskevand udspredes gennem rørsystem ved hjælp af vandingsmaskiner.

5 Side 4 Iht. Slambekendtgørelsen må der ikke udbringes gødningsprodukter på landbrugsjord i perioden 1.oktober-1.februar. Mht. kartoffelvaskevand har Miljøstyrelsen meddelt dispensation til udbringning heraf på landbrugsjord i hele kampagneperioden således også i perioden 1. oktober 1. februar. I forbindelse med rengøringen af kartoflerne ledes de over en tørrenser, og jord og sand herfra udspredes på landbrugsjord. Sten, som frasorteres under vask af kartoflerne, anvendes til reparation af markveje o.lign. Energi- og vandforbrug Virksomheden har gennem årene arbejdet på at reducere såvel vandforbrug som energiforbrug. Virksomhedens varme-, el- og vandforbrug er hovedsagelig baseret på måleraflæsninger. Virksomheden har siden 2000 haft procesaftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. I efteråret 2012 indgås en ny 3-årig procesaftale ( ) med Energistyrelsen. Procesaftalen danner bl.a. grundlag for delvis tilbagebetaling af virksomhedens energispareafgift. Siden det første energisyn blev foretaget i 1994 har der systematisk været udført registreringer af energiforbruget. Disse registreringer er bl.a. sat i forhold til forbruget af råvarer og produktionen af færdigvarer. Virksomheden har hvert år udarbejdet en energistyringsrapport, der ud over oplysningerne om udviklingen i energiforbruget også indeholder beskrivelser af investeringer, som har energimæssige konsekvenser, samt vurderinger vedrørende udbygningen af energistyringen. De væsentligste ressourcemæssige forbrug er anvendelse af: råvarer i form af stivelseskartofler, energi i form af el og naturgas, og grundvand til vask af kartofler samt i forbindelse med produktionsprocesserne. Grundvandsforbruget i forbindelse med fabrikkens drift er relativt stort ( m 3 ), idet der samlet anvendes ca. 1,28 m 3 grundvand til oparbejdning af 1 tons kartofler til kartoffelmel. Dette svarer til et samlet grundvandsforbrug på ca. 5,2 liter til fremstilling af 1 kg kartoffelmel.

6 Side 5 De væsentligste miljøpåvirkninger af omgivelserne kan være: Emission af CO, CO 2 og NO x fra afbrænding af naturgas. Emission af støv fra tørrerier m.v. Støj fra produktionen. Forurening af vandrecipienter i forbindelse med udbringning af kartoffelvaskevand og kartoffelprotamylasse på landbrugsjord. Forurening af Fiskbæk i forbindelse med udledning af drænvand fra lagunebassinområdet. Opbevaring af kartoffelprotamylasse i lagunebassin. Udledningen fra energianlæggene er beregnet ud fra energiforbruget samt standardtal for CO-, CO 2 - og NO x -udledning ved afbrænding af naturgas. Luftudledning fra el-produktion er ikke medregnet, idet denne ikke produceres på virksomheden. Luftudledning fra energiforbrug i forbindelse med intern og ekstern transport er ej heller medregnet. Udledning af støv fra afkast er beregnet ud fra erfaringstal for tilsvarende anlæg samt antal driftstimer. Virksomhedens eksterne støjniveau er målt vejledende i september 2001 og overholder miljøgodkendelsens retningslinier herfor. 2.0 Basisoplysninger Virksomhedens navn Tøndervej Toftlund Telefon og Tlf. : Fax. : Hjemmeside : Kontaktperson Direktør Jens Christian Jørgensen CVR-nummer og P-nummer CVR-nummer : P-nummer :

7 Side 6 Tilsynsmyndighed Fabrikkens kartoffelstivelses-, protein- og protamylasseproduktion: Miljøstyrelsen, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg. Tlf.nr Fabrikkens laguner, håndtering af frugt- og vaskevand og affald: Tønder Kommune Teknisk Forvaltning Rådhusstræde Løgumkloster Tlf.: Branchebetegnelse Branchebetegnelse : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter. Listepunkt Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr.210 af og er i henhold hertil forpligtet til at udarbejde et grønt regnskab for regnskabsåret 2011/2012. Listepunkt - E108 Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis og listepunkt J101Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. Direktion Direktør Jens Christian Jørgensen. Regnskabsgodkendelse : Direktør Jens Christian Jørgensen. Miljødataperiode 1.maj 30.april. Hovedaktivitet Hovedaktiviteten er produktion af kartoffelmel, herunder modificeret kartoffelmel og sagogryn, som foregår på adressen Tøndervej 3 i Toftlund. Væsentlige biaktiviteter De væsentligste biaktiviteter er: Produktion af kartoffelproteiner til anvendelse til dyrefoder og vækstmedie i fermenteringsindustrien. Produktion af kartoffelprotamylasse som et værdifuldt gødningsprodukt i landbruget, herunder også i økologiske landbrug. Øvrige ikke-væsentlige biaktiviteter er:

8 Side 7 Produktion af kartoffelpulp, der er et biprodukt fra stivelsesproduktionen, som afhændes til kvægbrug som et eftertragtet foder. Udbringning af kartoffelvaskevand til anvendelse som gødning på landbrugsjord. Udbringning af kartoffelprotamylasse som gødning på landbrugsjord. Miljøgodkendelser mv. Godkendelse (kap.3) af til udledning og nedsivning af regn- og kølevand med tillæg af , meddelt af Nørre-Rangstrup Kommune. Godkendelse (kap.3) af til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand, meddelt af Nørre-Rangstrup Kommune. Miljøgodkendelse (kap.5) af til produktion af kartoffelmel, herunder modificeret kartoffelmel og sagogryn, og til produktion af kartoffelproteiner, kartoffelprotamylasse og kartoffelfibre samt til lagunebassiner til opbevaring af kartoffelfrugtsaft, kartoffelfrugtvand mv. Miljøstyrelsens dispensation af til udbringning af kartoffelvaskevand i perioden 1.oktober til 1.februar. Beredskabsplan Beredskabsplan foreligger for lagunebassiner og Vestre Grøft. Nøgletal for 2012/2013 Antal medarbejdere: 34. Nettoomsætning: 165,9 mio. kr. Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjyllands væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Langt størstedelen af ressourceforbruget finder sted i forbindelse med produktion af kartoffelmel, kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse. Der anvendes ikke brandfarlige eller miljøfarlige stoffer i produktionen, men enkelte sundhedsskadelige stoffer. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsfarlige eller miljøfarlige stoffer i virksomhedens produktsortiment. Emission af CO, CO 2 og NOx til luft stammer fra virksomhedens naturgasforbrug. Emission af støv stammer fra virksomhedens tørrerier m.v.

9 Side 8 Kartoffelvaskevand anvendes på landbrugsjord som gødningsprodukt, herunder også på økologiske landbrug. Husspildevand fra administrations- og personaleafdelinger ledes via en trixtank til et nedsivningsanlæg. Kølevand fra processen ledes til nedsivningsanlæg. Kartoffelpulp anvendes til dyrefoder. Jord og sand fra rensning af kartoflerne udspredes på landbrugsjord. Frasorterede sten anvendes til reparation af markveje o.lign. Certificeringer m.v. Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til fremstilling af kartoffelmel. Bevilling til fremstilling af kartoffelstivelse iht. EU-forordning 2236/03. ISO 22000:2005. Certificering af virksomhedens kvalitetsstyring af produktionen og af virksomhedens hygiejnekontrol. Global Standard For Food Safety (BRC). Energiledelse. Certificering af virksomhedens energistyringssystem efter DS/EN ISO Autorisation til fremstilling af økologisk kartoffelmel. Procesaftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Registrering i Plantedirektoratet for fremstilling af foderstoffer. 3.0 Ledelsens redegørelse. Miljøberetning I forbindelse med produktionen af kartoffelmel, kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse i regnskabsåret 2012/2013 er følgende oplysninger i relation til mængder og drift væsentlige for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkninger: Råvareforbruget har været tons stivelseskartofler (renvægt) til en produktion af tons kartoffelmelsprodukter ( tons nativ kartoffelmel, tons modificeret kartoffelmel, 55 tons sagogryn og 161 tons sigterester), tons kartoffelproteiner og tons kartoffelprotamylasse. Det samlede energiforbrug i regnskabsåret har andraget ca. 26,6 mio. kwt.

10 Side 9 Det samlede grundvandsforbrug i regnskabsåret har andraget m 3. Der anvendes ikke forurenende stoffer i produktionsprocesserne. Produktionens energiforbrug har medført en udledning til luft af 1,7 tons CO, tons CO 2 og 2,6 tons NO x. I forbindelse med anvendelse af kartoffelprotamylasse, kartoffelfrugtvand og kartoffelvaskevand til gødningsformål er der i regnskabsåret tilført landbrugsjord i alt ca. 183 tons kvælstof (N), ca. 37 tons fosfor (P) og ca. 495 tons kalium (K). Der indgår ikke forurenende stoffer i virksomhedens produkter eller affald. Det totale volumen af røggasser, der udledes til luften, andrager 13,2 millioner m 3. Udledning af støv til luften udgør 4,4 tons. Den totale mængde kartoffelvaskevand, der udledes på landbrugsjord, andrager m 3 ( m 3 grundvand og m 3 kondensat). Husspildevand på 933 m 3 ledes via trixtank til nedsivning. Kølevand på m 3 ledes til nedsivning. Den samlede affaldsmængde udgør tons, hvoraf tons genanvendes og ca. 17 tons går til forbrænding. Affaldet er fordelt på sten (612 tons) genanvendes, jord og sand (7.252 tons) genanvendes, jern-metal (35 tons) til genbrug, papir, pap og plast (16 tons) forbrændes og dagrenovation (1 ton) forbrændes. Affaldshåndteringen følger kommunens regulativer herfor. Affaldssorteringen er indarbejdet i den daglige drift. Der har i kampagnen ikke været støj- og støvgener til omgivelserne. Miljøpolitik Miljøpolitikken for fabrikken er, at drive en virksomhed som til stadighed lever op til de krav som miljølovgivningen stiller, at løbende iværksætte miljø- og energimæssige forbedringer, at minimere risici for uheld og påvirkninger, som på kort og langt sigt kan være skadelige for medarbejdernes helbred, og at sikre medarbejdernes fortsatte motivation og medvirken på miljø- og energiområdet gennem inddragelse, uddannelse og information. For det kommende år er opstillet følgende mål, at fortsætte det systematiske videre- og efteruddannelseskursusforløb for medarbejderne,

11 Side 10 at formindske grundvandsforbruget bl.a. ved optimering af brugen af kondensat, og at reducere energiforbruget til produktion af kartoffelmel, kartoffelprotein og kartoffelprotamylasse således: Elforbrug pr. ton kartoffelmel søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 150 kwt. Gasforbruget pr. ton kartoffelmel søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 266 kwt. Elforbrug pr. ton kartoffelprotein søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 407 kwt. Gasforbruget pr. ton kartoffelprotein søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på kwt. Elforbrug pr. ton kartoffelprotamylasse søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 174 kwt. Da virksomhedens energiforbrug er af en væsentlig størrelse og udgør en vigtig parameter såvel i økonomisk som i miljømæssig henseende er nøgletalsudviklingen herfor væsentlig for virksomheden. Miljøforhold, der kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger: Energiforbrug af naturgas og elektricitet (luftemission). Forbruget søges løbende nedsat ved optimering af processer m.m. Uheld i forbindelse med tørrerier (støvemission). Sådanne uheld søges undgået/reduceret ved fortløbende kontrol af tørreriernes rense-/filteranlæg. Uheld i forbindelse med udbringning af kartoffelprotamylasse og kartoffelvaskevand (forurening af vandrecipienter). Sådanne uheld søges undgået/reduceret ved stor agtpågivenhed i forbindelse med udbringning. Uheld i forbindelse med udledning af drænvand fra lagunebassinområdet (forurening af Fiskbæk). Sådanne uheld søges undgået/reduceret ved fortløbende kontrol af drænvandets overholdelse af gældende vilkår. Uheld i forbindelse med opbevaring af kartoffelprotamylasse i lagunebassin (forurening af grundvand og vandrecipienter). Sådanne uheld søges undgået ved årlig kontrol af lagunebassinets tæthed. Med henblik på minimering af miljøbelastninger og energiforbrug søger AKS- Toftlund fortløbende at optimere processerne, herunder også ved indførelse af nye teknologier, som samtidig kan medføre bedre produkter og mindre miljøbelastning. Miljøkrav til leverandører I forbindelse med autorisation til fremstilling af kartoffelmel er der opstillet en række krav til leverandører af stivelseskartofler, bl.a. om maksimale mængder

12 Side 11 smuds (sten, jord, sand m.v.), der kontrolleres ved modtagelsen af kartoflerne, og om overholdelse af gældende pesticidlovgivning, der kontrolleres stikprøvevis. Medarbejderinddragelse i miljøarbejde Medarbejderne informeres løbende om fabrikkens miljø- og energiledelsesarbejde, og der er udarbejdet en miljømappe, der er tilgængelig på fabrikken, og som indeholder de regler og registreringskrav, der er opstillet iht. miljøgodkendelsen. Medarbejderne har i et vist omfang været inddraget ved udarbejdelsen af dette grønne regnskab med hensyn til oplysninger om forbrug, hændelser mv. Det grønne regnskab vil blive udleveret til medarbejderne. Arbejdsmiljømæssige risici Der er i forbindelse med fabrikkens drift ikke arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer. De væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger er støj. Ved specielt støjende operationer anvendes personlige værnemidler. Der er i 1998 udarbejdet Arbejdspladsvurderinger (APV), som løbede ajourføres. Arbejdstilsynet har i 2012 gennemført tilsyn. Arbejdsmiljøforhold varetages af Sikkerhedsudvalget. Det rummelige arbejdsmarked I relation til det rummelige arbejdsmarked er opstillet følgende politik: I forbindelse med nuværende og fremtidige medarbejdere er kartoffelmelfabrikken opmærksom på, at fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af al der, sygdom eller lignende, at integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af etnicitet, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende, og at forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet. Vilkårsovertrædelser Der er ikke sket vilkårsovertrædelser i året. Klager Ingen klager. Afvigelser I forhold til det grønne regnskab for det tidligere år, er der følgende ændringer:

13 Side 12 Energiforbruget i kampagnen 2012/2013 i forhold til 2011/2012 har vist et fald på 486 MWt, som beror på optimerede procesanlæg. Det samlede grundvandsforbrug i kampagnen 2012/2013 i forhold til 2011/2012 har vist et fald på 8 %, som beror på et mindre forbrug i stivelsesproduktionen og til køling. 4.0 Miljøforhold - Miljødata Fabrikkens væsentlige input - forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer m.m., og output - produktioner samt udledninger til luft, vand og jord, og affaldsproduktion, for det afsluttede regnskabsår og de 4 foregående regnskabsår fremgår af efterfølgende skemaer: Miljøpræstation. Miljødeklaration.

14 Side 13 Miljøpræstation Input Metode* Enhed 2012/ / / / /2009 Råvarer Indvejede kartofler B ton Smuds B ton Smudsprocent M % 4,96 4,14 3,86 3,81 4,21 Rene kartofler M ton Stivelsesindhold M % 19,41 18,28 18, ,0 Grundvand Vask af kartofler M m Stivelsesproduktion M m Protein damp M m i.m. i.m. i.m. i.m. Køling M m Rengøring S m Toiletter, vask m.v. S m Musvang m.fl. S m i.m. i.m. i.m. i.m. I alt S m Energi Naturgas-stivelse B kwt Naturgas-protein B kwt Naturgas-løntørring B kwt Naturgas-rumvarme B kwt Naturgas-i alt B kwt El-stivelse-tung B kwt El-stivelse-let B kwt El-protein-let B kwt El-løntørring B kwt El-protamylasse-tung B kwt El-protamylasse-let B kwt El-rumvarme B kwt Elektricitet-i alt B kwt Gas til trucks B kwt Dieselolie B kwt I alt B kwt Hjælpestoffer Natriumbisulfit M ton 143,1 143,1 96,4 129,6 160,7 Skumdæmper M ton 7,9 8,3 16, ,5 Natriumhypochlorit M ton 0 0 0,1 0 0,6 Alkachlor M ton 0 0 0,8 3,5 0,4 Eddikesyreanhydrid M ton 51,01 246,06 324,6 195,4 59,1 Natriumhydroxid M ton 489,0 488,9 619,3 568,8 405,6 Svovlsyre M ton 114,0 113,9 79,7 96,6 305,3 Saltsyre M ton 62,8 73,8 136,2 92,9 49,8 Salpetersyre 53 % M ton 0 3,6 3,6 0,6 0 Hydrogenperoxid 35% M ton 0 0,1 0,1 - - VIP 1 M ton 13,8 13,1 46,3 - - Game Antifoam 52 M ton 0, Emballage Sække og plast B ton 308,6 232,1 305,5 175,9 101,7

15 Side 14 Miljøpræstation Output Metode* Enhed / / / /2009 Produktion Kartoffelmel M ton Modificeret kartoffelmel M ton Sagogryn M ton Kartoffelsigterester M ton Kartoffelpulp M ton Kartoffelfrugtsaft M m Kartoffelfrugtvand M m Kartoffelvaskevand M m Kartoffelprotein M ton Kartoffelprotamylasse M ton Kondensat B m Affald Sten-genbrug M ton Jord, sand m.v.-genbrug M ton Dagrenovation-forbrænding M ton Jern-metal til genanvendelse M ton Papir m.v. til forbrænding M ton Spildolie til genbrug M ton 0 0,3 0,2 0 0 Kemikalierester M ton Byggeaffald til genbrug M ton Udledning til luft CO B ton 1,7 1,8 1,4 1,7 1,6 CO2 B ton NOx B ton 2,6 2,7 2,17 2,56 2,30 Støv B ton 4,4 4,0 3,3 3,8 4,2 Røggasser B Mio.m 3 13,2 14,1 11,3 13,1 11,9 Støj db(a) i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. Lugt l.enh. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. Spildevand Husspildevand S m Kølevand M m Udbragt på landbrugsjord Kartoffelprotamylasse M m Kartoffelfrugtvand M m Kartoffelvaskevand M m * M, B og S står for målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data. i.m. står for ikke registrerede data. Metode anvendt ved måling (M) : OTH, jfr. Miljøstyrelsens skr. af dec Metode anvendt ved beregning (B) : OTH, jfr. Miljøstyrelsens skr. af dec Der udledes ikke forurenende stoffer til jord og/eller vand.

16 Side 15 Miljødeklaration Kartoffelmel Til fremstilling af 100 kg kartoffelmel er der anvendt som angivet nedenfor: Type Enhed 2012/ / / / /2009 Råvareforbrug Rene kartofler kg Stivelsesprocent % 19,4 18,3 18, ,0 Grundvandsforbrug Vask af kartofler liter Stivelsesproduktion liter Køling liter Vand i alt liter Energiforbrug Naturgas kwt El kwt Energi i alt kwt Hjælpestofforbrug Natriumbisulfit kg 0,333 0,366 0,310 0,335 0,408 Skumdæmper kg 0,018 0,021 0,054 0,036 0,027 Natriumhypochlorit kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 Alkachlor kg 0,000 0,000 0,003 0,009 0,001 Eddikesyreanhydrid kg 0,119 0,629 1,045 0,505 0,150 Natriumhydroxid kg 1,139 1,249 1,994 1,469 1,031 Svovlsyre kg 0,265 0,291 0,257 0,249 0,776 Saltsyre kg 0,146 0,189 0,438 0,240 0,127 Salpetersyre kg 0,000 0,009 0,012 0,002 0,000 Hydrogenperoxid 35% kg 0,000 0,000 0, VIP 1 kg 0,032 0,033 0, Game Antifoam 52 kg 0, Kartoffelprotein Til fremstilling af 100 kg kartoffelprotein er der anvendt som angivet nedenfor: Type Enhed 2012/ / / / /2009* Råvareforbrug Rene kartofler kg Energiforbrug Naturgas kwt El kwt Energi i alt kwt

17 Side 16 Nøgletal for væsentlige miljøforhold. Valget af nøgletal for energiforbrug er valgt, da energiforbruget er en væsentlig kilde til miljøbelastningen. Nøgletal for energiforbrug 2012/ / / / /2009 Kartoffelstivelse Naturgasforbrug kwt/ton Elektricitetsforbrug kwt/ton Kartoffelprotein Naturgasforbrug kwt/ton Elektricitetsforbrug kwt/ton Kartoffelprotamylasse Elektricitetsforbrug kwt/ton Energiforbruget til produktion af kartoffelmel er i regnskabsåret 2012/2013 i forhold til 2011/2012 faldet med ca. 4 % pr. produceret enhed. Årsagen hertil beror på optimering af anlægget og et større stivelsesindhold i kartoflerne. Energiforbruget til produktion af kartoffelprotein er i regnskabsåret 2012/2013 faldet med ca. 13 % i forhold til 2011/2012, hvilket beror på optimering af anlægget. Energiforbruget til produktion af kartoffelprotamylasse er i regnskabsåret 2012/2013 steget med ca. 5 % i forhold til 2011/2012. Årsagen hertil beror på arbejde med tilpasning og optimering. Hos AKS-Toftlund er der en vedvarende og konstruktiv fokus på at optimere og trimme den anvendte energi i fabrikkens produktionsprocesser. Resume af egenkontrol: Vandspejlsniveauet i lagunebassinerne er overvåget og har ikke på noget tidspunkt overskredet grænsen på 30 cm fra laveste lagunebassinkant. Kontrolboringerne ved lagunebassinerne på Musvang er kontrolleret løbende, og der har ikke været konstateret udsivning fra lagunebassinerne. Lagunebassinernes membraner er blevet kontrolleret, og eventuelle skader er blevet udbedret inden ibrugtagen. De forskellige hjælpestoffer, der anvendes i forbindelse med produktionsprocesserne, indgår ikke i fabrikkens produkter og udledes ikke til luft, vand og jord. Efter produktionsprocesserne vil hjælpestofferne være omdannet til salte, der udledes med kartoffelvaskevandet.

18 Side 17

19 Færdigvarer Råvarer tons 612 tons 35 tons 17 tons Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a. MASSEBALANCE 2012/2013 Natriumbisulfit Svovlsyre Skumdæmper Natriumhydroxid Eddikesyreanhydrid Saltsyre 143,1 114,0 7,9 489,0 51,0 62,8 14,2 308,6 tons tons tons tons tons tons Øvrige tons Emballage (Sække og plast) tons CO 1,7 tons CO tons NO X 2,6 tons Støv 4,4 tons Røggas 13,2 mio. m³ Luftemission tons Kartoffelmel tons Mod. kartoffelmel tons Sagogryn 55 tons Sigterester 161 tons Kartoffelprotein tons Kartoffelpulp tons Kartoffelprotamylasse tons Affald El Naturgas Gas til trucks Dieselolie Grundvand kwh kwh kwh kwh m³ Procesvand Kondensat m³ Kartoffelvaskevand m³ Kartoffelfrugtvand m³ Spildevand Kølevand m³ Husspildevand 933 m³ Sand og jord Sten Jern-metal Papir mv. til forbrænding

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd April

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere