Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland"

Transkript

1 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

2 Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj april 2013) er det sekstende grønne regnskab for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a. Regnskabet omfatter de væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold og er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. Det grønne regnskab skal anvendes som grundlag for at opstille mål for forbedringer på miljøområdet, ligesom det kan anvendes til at vise, i hvilken takt forbedringerne indtræder. Formålet med regnskabet er desuden at informere naboer, kunder, myndigheder og offentligheden i øvrigt om vores miljøforhold. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til vort regnskab, står vi naturligvis til rådighed. Toftlund, Juni Jens Christian Jørgensen Direktør Som ekstern rådgiver ved udarbejdelse af dette grønne regnskab har medvirket: Dansk Procesteknologi, Koldsmindevej 21, 9240 Nibe.

3 Side Indledning, som er et andelsselskab med ca. 255 andelshavere, har som hovedaktivitet at producere kartoffelmel og som væsentlige biaktiviteter at producere kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse. Der fremstilles kartoffelmel, kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse i perioden fra august til februar, den såkaldte kampagne. Fremstilling af kartoffelmel er fabrikkens vigtigste hovedaktivitet. Kartoffelmel indeholder 80 % kartoffelstivelse og 20 % vand. Kartofler består af stivelse, vand, cellemateriale (pulp), mineraler og næringsstoffer. I fremstillingsprocessen udskilles og udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregår ved hjælp af rent vand. Vandets kvalitet har derfor stor betydning for den færdige stivelseskvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til fremstilling af stivelse. Den ene væsentlige biaktivitet for fabrikken er at producere kartoffelprotein. Kartoffelproteinet udvindes af kartoffelfrugtsaften. Det er muligt at udvinde ca. halvdelen af den protein, der findes i frugtsaften. Det producerede kartoffelprotein indeholder 90 % protein og 10 % vand. Den nuværende produktion af kartoffelprotein anvendes til dyrefoder og i fermenteringsindustrien som vækstmedie. Den anden væsentlige biaktivitet for fabrikken er at producere kartoffelprotamylasse, der fremstilles ved inddampning af restfrugtvandet fra kartoffelproteinproduktionen. Kartoffelprotamylassen indeholder proteiner, peptider, aminosyrer og forskellige næringssalte (kvælstof, fosfor, kalium, magnesium m.fl.). Kartoffelprotamylassen (koncentratet fra inddampningen) produceres med ca. 40 % tørstof og anvendes som et værdifuldt gødningsprodukt både på traditionelle landbrug og tillige på økologiske landbrug. Restmængden fra inddampningen (kondensatet) er demineraliseret rent vand, hvoraf en del genanvendes forskellige steder på fabrikken, mens resten gemmes i laguner til vandingsformål i planternes vækstperiode. Produktion af kartoffelproteiner blev igangsat til kampagnen 2008/2009. Produktionen af kartoffelprotamylasse blev igangsat til kampagnen 2009/2010. Langt den største del (ca. 75 %) af en kartoffel består af vand. Spisekartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de kartoffelsorter, der benyttes til stivelsesfremstilling, indeholder i gennemsnit % stivelse. De resterende

4 Side 3 ca. 6 % af kartoflen består af cellerester, mineraler og næringsstoffer, herunder kartoffelproteiner. Indhold af kartoffel Vand 75% Stivelse 19% Cellerester m.v. ca. 6% Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af råvarer og hjælpestoffer er beregnet ud fra oplysninger om indkøbte mængder samt lageropgørelser. Fabrikkens produktion sker alene på basis af danske GMO-frie stivelseskartofler. Bi- og restprodukter Bi- og restprodukterne, der fremkommer under processen, genanvendes. Sigterester fra kartoffelmelproduktionen afhændes til dyrefoder. Pulpen, der består af fibre og cellulose, sælges til landmændene som et eftertragtet kvægfoder. Pulpen består af ca. 14 % tørstof og ca. 86 % vand. Med etablering af produktionen af kartoffelproteiner på basis af kartoffelfrugtsaften og kartoffelprotamylasse på basis af restfrugtvandet fra proteinproduktionen er restproduktet nu demineraliseret vand (kondensat), der anvendes forskellige steder på fabrikken og til markvanding. Kartoffelvaskevand med et tørstofindhold på ca. 0,6 %, er det vand, der er anvendt til at rengøre kartoflerne for jord, sand m.v. inden de ledes til stivelsesfremstillingen. Kartoffelvaskevandet anvendes som gødning på landbrugsjord. For at opnå en god udnyttelse af kartoffelprotamylassens gødningsværdi og undgå udvaskning af næringsstoffer, opbevares den i lagunebassin indtil foråret. Dermed kan kartoffelprotamylassen udbringes på landbrugsjorden på et tidspunkt, hvor planterne har en god optagelsesevne. Fabrikken har fremstillet udbringningsudstyr og forestår selv hovedparten af udbringningen af kartoffelprotamylassen på markjord. Kartoffelvaskevand udspredes gennem rørsystem ved hjælp af vandingsmaskiner.

5 Side 4 Iht. Slambekendtgørelsen må der ikke udbringes gødningsprodukter på landbrugsjord i perioden 1.oktober-1.februar. Mht. kartoffelvaskevand har Miljøstyrelsen meddelt dispensation til udbringning heraf på landbrugsjord i hele kampagneperioden således også i perioden 1. oktober 1. februar. I forbindelse med rengøringen af kartoflerne ledes de over en tørrenser, og jord og sand herfra udspredes på landbrugsjord. Sten, som frasorteres under vask af kartoflerne, anvendes til reparation af markveje o.lign. Energi- og vandforbrug Virksomheden har gennem årene arbejdet på at reducere såvel vandforbrug som energiforbrug. Virksomhedens varme-, el- og vandforbrug er hovedsagelig baseret på måleraflæsninger. Virksomheden har siden 2000 haft procesaftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. I efteråret 2012 indgås en ny 3-årig procesaftale ( ) med Energistyrelsen. Procesaftalen danner bl.a. grundlag for delvis tilbagebetaling af virksomhedens energispareafgift. Siden det første energisyn blev foretaget i 1994 har der systematisk været udført registreringer af energiforbruget. Disse registreringer er bl.a. sat i forhold til forbruget af råvarer og produktionen af færdigvarer. Virksomheden har hvert år udarbejdet en energistyringsrapport, der ud over oplysningerne om udviklingen i energiforbruget også indeholder beskrivelser af investeringer, som har energimæssige konsekvenser, samt vurderinger vedrørende udbygningen af energistyringen. De væsentligste ressourcemæssige forbrug er anvendelse af: råvarer i form af stivelseskartofler, energi i form af el og naturgas, og grundvand til vask af kartofler samt i forbindelse med produktionsprocesserne. Grundvandsforbruget i forbindelse med fabrikkens drift er relativt stort ( m 3 ), idet der samlet anvendes ca. 1,28 m 3 grundvand til oparbejdning af 1 tons kartofler til kartoffelmel. Dette svarer til et samlet grundvandsforbrug på ca. 5,2 liter til fremstilling af 1 kg kartoffelmel.

6 Side 5 De væsentligste miljøpåvirkninger af omgivelserne kan være: Emission af CO, CO 2 og NO x fra afbrænding af naturgas. Emission af støv fra tørrerier m.v. Støj fra produktionen. Forurening af vandrecipienter i forbindelse med udbringning af kartoffelvaskevand og kartoffelprotamylasse på landbrugsjord. Forurening af Fiskbæk i forbindelse med udledning af drænvand fra lagunebassinområdet. Opbevaring af kartoffelprotamylasse i lagunebassin. Udledningen fra energianlæggene er beregnet ud fra energiforbruget samt standardtal for CO-, CO 2 - og NO x -udledning ved afbrænding af naturgas. Luftudledning fra el-produktion er ikke medregnet, idet denne ikke produceres på virksomheden. Luftudledning fra energiforbrug i forbindelse med intern og ekstern transport er ej heller medregnet. Udledning af støv fra afkast er beregnet ud fra erfaringstal for tilsvarende anlæg samt antal driftstimer. Virksomhedens eksterne støjniveau er målt vejledende i september 2001 og overholder miljøgodkendelsens retningslinier herfor. 2.0 Basisoplysninger Virksomhedens navn Tøndervej Toftlund Telefon og Tlf. : Fax. : Hjemmeside : Kontaktperson Direktør Jens Christian Jørgensen CVR-nummer og P-nummer CVR-nummer : P-nummer :

7 Side 6 Tilsynsmyndighed Fabrikkens kartoffelstivelses-, protein- og protamylasseproduktion: Miljøstyrelsen, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg. Tlf.nr Fabrikkens laguner, håndtering af frugt- og vaskevand og affald: Tønder Kommune Teknisk Forvaltning Rådhusstræde Løgumkloster Tlf.: Branchebetegnelse Branchebetegnelse : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter. Listepunkt Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr.210 af og er i henhold hertil forpligtet til at udarbejde et grønt regnskab for regnskabsåret 2011/2012. Listepunkt - E108 Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis og listepunkt J101Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. Direktion Direktør Jens Christian Jørgensen. Regnskabsgodkendelse : Direktør Jens Christian Jørgensen. Miljødataperiode 1.maj 30.april. Hovedaktivitet Hovedaktiviteten er produktion af kartoffelmel, herunder modificeret kartoffelmel og sagogryn, som foregår på adressen Tøndervej 3 i Toftlund. Væsentlige biaktiviteter De væsentligste biaktiviteter er: Produktion af kartoffelproteiner til anvendelse til dyrefoder og vækstmedie i fermenteringsindustrien. Produktion af kartoffelprotamylasse som et værdifuldt gødningsprodukt i landbruget, herunder også i økologiske landbrug. Øvrige ikke-væsentlige biaktiviteter er:

8 Side 7 Produktion af kartoffelpulp, der er et biprodukt fra stivelsesproduktionen, som afhændes til kvægbrug som et eftertragtet foder. Udbringning af kartoffelvaskevand til anvendelse som gødning på landbrugsjord. Udbringning af kartoffelprotamylasse som gødning på landbrugsjord. Miljøgodkendelser mv. Godkendelse (kap.3) af til udledning og nedsivning af regn- og kølevand med tillæg af , meddelt af Nørre-Rangstrup Kommune. Godkendelse (kap.3) af til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand, meddelt af Nørre-Rangstrup Kommune. Miljøgodkendelse (kap.5) af til produktion af kartoffelmel, herunder modificeret kartoffelmel og sagogryn, og til produktion af kartoffelproteiner, kartoffelprotamylasse og kartoffelfibre samt til lagunebassiner til opbevaring af kartoffelfrugtsaft, kartoffelfrugtvand mv. Miljøstyrelsens dispensation af til udbringning af kartoffelvaskevand i perioden 1.oktober til 1.februar. Beredskabsplan Beredskabsplan foreligger for lagunebassiner og Vestre Grøft. Nøgletal for 2012/2013 Antal medarbejdere: 34. Nettoomsætning: 165,9 mio. kr. Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjyllands væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Langt størstedelen af ressourceforbruget finder sted i forbindelse med produktion af kartoffelmel, kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse. Der anvendes ikke brandfarlige eller miljøfarlige stoffer i produktionen, men enkelte sundhedsskadelige stoffer. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsfarlige eller miljøfarlige stoffer i virksomhedens produktsortiment. Emission af CO, CO 2 og NOx til luft stammer fra virksomhedens naturgasforbrug. Emission af støv stammer fra virksomhedens tørrerier m.v.

9 Side 8 Kartoffelvaskevand anvendes på landbrugsjord som gødningsprodukt, herunder også på økologiske landbrug. Husspildevand fra administrations- og personaleafdelinger ledes via en trixtank til et nedsivningsanlæg. Kølevand fra processen ledes til nedsivningsanlæg. Kartoffelpulp anvendes til dyrefoder. Jord og sand fra rensning af kartoflerne udspredes på landbrugsjord. Frasorterede sten anvendes til reparation af markveje o.lign. Certificeringer m.v. Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til fremstilling af kartoffelmel. Bevilling til fremstilling af kartoffelstivelse iht. EU-forordning 2236/03. ISO 22000:2005. Certificering af virksomhedens kvalitetsstyring af produktionen og af virksomhedens hygiejnekontrol. Global Standard For Food Safety (BRC). Energiledelse. Certificering af virksomhedens energistyringssystem efter DS/EN ISO Autorisation til fremstilling af økologisk kartoffelmel. Procesaftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Registrering i Plantedirektoratet for fremstilling af foderstoffer. 3.0 Ledelsens redegørelse. Miljøberetning I forbindelse med produktionen af kartoffelmel, kartoffelproteiner og kartoffelprotamylasse i regnskabsåret 2012/2013 er følgende oplysninger i relation til mængder og drift væsentlige for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkninger: Råvareforbruget har været tons stivelseskartofler (renvægt) til en produktion af tons kartoffelmelsprodukter ( tons nativ kartoffelmel, tons modificeret kartoffelmel, 55 tons sagogryn og 161 tons sigterester), tons kartoffelproteiner og tons kartoffelprotamylasse. Det samlede energiforbrug i regnskabsåret har andraget ca. 26,6 mio. kwt.

10 Side 9 Det samlede grundvandsforbrug i regnskabsåret har andraget m 3. Der anvendes ikke forurenende stoffer i produktionsprocesserne. Produktionens energiforbrug har medført en udledning til luft af 1,7 tons CO, tons CO 2 og 2,6 tons NO x. I forbindelse med anvendelse af kartoffelprotamylasse, kartoffelfrugtvand og kartoffelvaskevand til gødningsformål er der i regnskabsåret tilført landbrugsjord i alt ca. 183 tons kvælstof (N), ca. 37 tons fosfor (P) og ca. 495 tons kalium (K). Der indgår ikke forurenende stoffer i virksomhedens produkter eller affald. Det totale volumen af røggasser, der udledes til luften, andrager 13,2 millioner m 3. Udledning af støv til luften udgør 4,4 tons. Den totale mængde kartoffelvaskevand, der udledes på landbrugsjord, andrager m 3 ( m 3 grundvand og m 3 kondensat). Husspildevand på 933 m 3 ledes via trixtank til nedsivning. Kølevand på m 3 ledes til nedsivning. Den samlede affaldsmængde udgør tons, hvoraf tons genanvendes og ca. 17 tons går til forbrænding. Affaldet er fordelt på sten (612 tons) genanvendes, jord og sand (7.252 tons) genanvendes, jern-metal (35 tons) til genbrug, papir, pap og plast (16 tons) forbrændes og dagrenovation (1 ton) forbrændes. Affaldshåndteringen følger kommunens regulativer herfor. Affaldssorteringen er indarbejdet i den daglige drift. Der har i kampagnen ikke været støj- og støvgener til omgivelserne. Miljøpolitik Miljøpolitikken for fabrikken er, at drive en virksomhed som til stadighed lever op til de krav som miljølovgivningen stiller, at løbende iværksætte miljø- og energimæssige forbedringer, at minimere risici for uheld og påvirkninger, som på kort og langt sigt kan være skadelige for medarbejdernes helbred, og at sikre medarbejdernes fortsatte motivation og medvirken på miljø- og energiområdet gennem inddragelse, uddannelse og information. For det kommende år er opstillet følgende mål, at fortsætte det systematiske videre- og efteruddannelseskursusforløb for medarbejderne,

11 Side 10 at formindske grundvandsforbruget bl.a. ved optimering af brugen af kondensat, og at reducere energiforbruget til produktion af kartoffelmel, kartoffelprotein og kartoffelprotamylasse således: Elforbrug pr. ton kartoffelmel søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 150 kwt. Gasforbruget pr. ton kartoffelmel søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 266 kwt. Elforbrug pr. ton kartoffelprotein søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 407 kwt. Gasforbruget pr. ton kartoffelprotein søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på kwt. Elforbrug pr. ton kartoffelprotamylasse søges reduceret med 2 % i forhold til baseline på 174 kwt. Da virksomhedens energiforbrug er af en væsentlig størrelse og udgør en vigtig parameter såvel i økonomisk som i miljømæssig henseende er nøgletalsudviklingen herfor væsentlig for virksomheden. Miljøforhold, der kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger: Energiforbrug af naturgas og elektricitet (luftemission). Forbruget søges løbende nedsat ved optimering af processer m.m. Uheld i forbindelse med tørrerier (støvemission). Sådanne uheld søges undgået/reduceret ved fortløbende kontrol af tørreriernes rense-/filteranlæg. Uheld i forbindelse med udbringning af kartoffelprotamylasse og kartoffelvaskevand (forurening af vandrecipienter). Sådanne uheld søges undgået/reduceret ved stor agtpågivenhed i forbindelse med udbringning. Uheld i forbindelse med udledning af drænvand fra lagunebassinområdet (forurening af Fiskbæk). Sådanne uheld søges undgået/reduceret ved fortløbende kontrol af drænvandets overholdelse af gældende vilkår. Uheld i forbindelse med opbevaring af kartoffelprotamylasse i lagunebassin (forurening af grundvand og vandrecipienter). Sådanne uheld søges undgået ved årlig kontrol af lagunebassinets tæthed. Med henblik på minimering af miljøbelastninger og energiforbrug søger AKS- Toftlund fortløbende at optimere processerne, herunder også ved indførelse af nye teknologier, som samtidig kan medføre bedre produkter og mindre miljøbelastning. Miljøkrav til leverandører I forbindelse med autorisation til fremstilling af kartoffelmel er der opstillet en række krav til leverandører af stivelseskartofler, bl.a. om maksimale mængder

12 Side 11 smuds (sten, jord, sand m.v.), der kontrolleres ved modtagelsen af kartoflerne, og om overholdelse af gældende pesticidlovgivning, der kontrolleres stikprøvevis. Medarbejderinddragelse i miljøarbejde Medarbejderne informeres løbende om fabrikkens miljø- og energiledelsesarbejde, og der er udarbejdet en miljømappe, der er tilgængelig på fabrikken, og som indeholder de regler og registreringskrav, der er opstillet iht. miljøgodkendelsen. Medarbejderne har i et vist omfang været inddraget ved udarbejdelsen af dette grønne regnskab med hensyn til oplysninger om forbrug, hændelser mv. Det grønne regnskab vil blive udleveret til medarbejderne. Arbejdsmiljømæssige risici Der er i forbindelse med fabrikkens drift ikke arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer. De væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger er støj. Ved specielt støjende operationer anvendes personlige værnemidler. Der er i 1998 udarbejdet Arbejdspladsvurderinger (APV), som løbede ajourføres. Arbejdstilsynet har i 2012 gennemført tilsyn. Arbejdsmiljøforhold varetages af Sikkerhedsudvalget. Det rummelige arbejdsmarked I relation til det rummelige arbejdsmarked er opstillet følgende politik: I forbindelse med nuværende og fremtidige medarbejdere er kartoffelmelfabrikken opmærksom på, at fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af al der, sygdom eller lignende, at integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af etnicitet, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende, og at forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet. Vilkårsovertrædelser Der er ikke sket vilkårsovertrædelser i året. Klager Ingen klager. Afvigelser I forhold til det grønne regnskab for det tidligere år, er der følgende ændringer:

13 Side 12 Energiforbruget i kampagnen 2012/2013 i forhold til 2011/2012 har vist et fald på 486 MWt, som beror på optimerede procesanlæg. Det samlede grundvandsforbrug i kampagnen 2012/2013 i forhold til 2011/2012 har vist et fald på 8 %, som beror på et mindre forbrug i stivelsesproduktionen og til køling. 4.0 Miljøforhold - Miljødata Fabrikkens væsentlige input - forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer m.m., og output - produktioner samt udledninger til luft, vand og jord, og affaldsproduktion, for det afsluttede regnskabsår og de 4 foregående regnskabsår fremgår af efterfølgende skemaer: Miljøpræstation. Miljødeklaration.

14 Side 13 Miljøpræstation Input Metode* Enhed 2012/ / / / /2009 Råvarer Indvejede kartofler B ton Smuds B ton Smudsprocent M % 4,96 4,14 3,86 3,81 4,21 Rene kartofler M ton Stivelsesindhold M % 19,41 18,28 18, ,0 Grundvand Vask af kartofler M m Stivelsesproduktion M m Protein damp M m i.m. i.m. i.m. i.m. Køling M m Rengøring S m Toiletter, vask m.v. S m Musvang m.fl. S m i.m. i.m. i.m. i.m. I alt S m Energi Naturgas-stivelse B kwt Naturgas-protein B kwt Naturgas-løntørring B kwt Naturgas-rumvarme B kwt Naturgas-i alt B kwt El-stivelse-tung B kwt El-stivelse-let B kwt El-protein-let B kwt El-løntørring B kwt El-protamylasse-tung B kwt El-protamylasse-let B kwt El-rumvarme B kwt Elektricitet-i alt B kwt Gas til trucks B kwt Dieselolie B kwt I alt B kwt Hjælpestoffer Natriumbisulfit M ton 143,1 143,1 96,4 129,6 160,7 Skumdæmper M ton 7,9 8,3 16, ,5 Natriumhypochlorit M ton 0 0 0,1 0 0,6 Alkachlor M ton 0 0 0,8 3,5 0,4 Eddikesyreanhydrid M ton 51,01 246,06 324,6 195,4 59,1 Natriumhydroxid M ton 489,0 488,9 619,3 568,8 405,6 Svovlsyre M ton 114,0 113,9 79,7 96,6 305,3 Saltsyre M ton 62,8 73,8 136,2 92,9 49,8 Salpetersyre 53 % M ton 0 3,6 3,6 0,6 0 Hydrogenperoxid 35% M ton 0 0,1 0,1 - - VIP 1 M ton 13,8 13,1 46,3 - - Game Antifoam 52 M ton 0, Emballage Sække og plast B ton 308,6 232,1 305,5 175,9 101,7

15 Side 14 Miljøpræstation Output Metode* Enhed / / / /2009 Produktion Kartoffelmel M ton Modificeret kartoffelmel M ton Sagogryn M ton Kartoffelsigterester M ton Kartoffelpulp M ton Kartoffelfrugtsaft M m Kartoffelfrugtvand M m Kartoffelvaskevand M m Kartoffelprotein M ton Kartoffelprotamylasse M ton Kondensat B m Affald Sten-genbrug M ton Jord, sand m.v.-genbrug M ton Dagrenovation-forbrænding M ton Jern-metal til genanvendelse M ton Papir m.v. til forbrænding M ton Spildolie til genbrug M ton 0 0,3 0,2 0 0 Kemikalierester M ton Byggeaffald til genbrug M ton Udledning til luft CO B ton 1,7 1,8 1,4 1,7 1,6 CO2 B ton NOx B ton 2,6 2,7 2,17 2,56 2,30 Støv B ton 4,4 4,0 3,3 3,8 4,2 Røggasser B Mio.m 3 13,2 14,1 11,3 13,1 11,9 Støj db(a) i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. Lugt l.enh. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. Spildevand Husspildevand S m Kølevand M m Udbragt på landbrugsjord Kartoffelprotamylasse M m Kartoffelfrugtvand M m Kartoffelvaskevand M m * M, B og S står for målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data. i.m. står for ikke registrerede data. Metode anvendt ved måling (M) : OTH, jfr. Miljøstyrelsens skr. af dec Metode anvendt ved beregning (B) : OTH, jfr. Miljøstyrelsens skr. af dec Der udledes ikke forurenende stoffer til jord og/eller vand.

16 Side 15 Miljødeklaration Kartoffelmel Til fremstilling af 100 kg kartoffelmel er der anvendt som angivet nedenfor: Type Enhed 2012/ / / / /2009 Råvareforbrug Rene kartofler kg Stivelsesprocent % 19,4 18,3 18, ,0 Grundvandsforbrug Vask af kartofler liter Stivelsesproduktion liter Køling liter Vand i alt liter Energiforbrug Naturgas kwt El kwt Energi i alt kwt Hjælpestofforbrug Natriumbisulfit kg 0,333 0,366 0,310 0,335 0,408 Skumdæmper kg 0,018 0,021 0,054 0,036 0,027 Natriumhypochlorit kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 Alkachlor kg 0,000 0,000 0,003 0,009 0,001 Eddikesyreanhydrid kg 0,119 0,629 1,045 0,505 0,150 Natriumhydroxid kg 1,139 1,249 1,994 1,469 1,031 Svovlsyre kg 0,265 0,291 0,257 0,249 0,776 Saltsyre kg 0,146 0,189 0,438 0,240 0,127 Salpetersyre kg 0,000 0,009 0,012 0,002 0,000 Hydrogenperoxid 35% kg 0,000 0,000 0, VIP 1 kg 0,032 0,033 0, Game Antifoam 52 kg 0, Kartoffelprotein Til fremstilling af 100 kg kartoffelprotein er der anvendt som angivet nedenfor: Type Enhed 2012/ / / / /2009* Råvareforbrug Rene kartofler kg Energiforbrug Naturgas kwt El kwt Energi i alt kwt

17 Side 16 Nøgletal for væsentlige miljøforhold. Valget af nøgletal for energiforbrug er valgt, da energiforbruget er en væsentlig kilde til miljøbelastningen. Nøgletal for energiforbrug 2012/ / / / /2009 Kartoffelstivelse Naturgasforbrug kwt/ton Elektricitetsforbrug kwt/ton Kartoffelprotein Naturgasforbrug kwt/ton Elektricitetsforbrug kwt/ton Kartoffelprotamylasse Elektricitetsforbrug kwt/ton Energiforbruget til produktion af kartoffelmel er i regnskabsåret 2012/2013 i forhold til 2011/2012 faldet med ca. 4 % pr. produceret enhed. Årsagen hertil beror på optimering af anlægget og et større stivelsesindhold i kartoflerne. Energiforbruget til produktion af kartoffelprotein er i regnskabsåret 2012/2013 faldet med ca. 13 % i forhold til 2011/2012, hvilket beror på optimering af anlægget. Energiforbruget til produktion af kartoffelprotamylasse er i regnskabsåret 2012/2013 steget med ca. 5 % i forhold til 2011/2012. Årsagen hertil beror på arbejde med tilpasning og optimering. Hos AKS-Toftlund er der en vedvarende og konstruktiv fokus på at optimere og trimme den anvendte energi i fabrikkens produktionsprocesser. Resume af egenkontrol: Vandspejlsniveauet i lagunebassinerne er overvåget og har ikke på noget tidspunkt overskredet grænsen på 30 cm fra laveste lagunebassinkant. Kontrolboringerne ved lagunebassinerne på Musvang er kontrolleret løbende, og der har ikke været konstateret udsivning fra lagunebassinerne. Lagunebassinernes membraner er blevet kontrolleret, og eventuelle skader er blevet udbedret inden ibrugtagen. De forskellige hjælpestoffer, der anvendes i forbindelse med produktionsprocesserne, indgår ikke i fabrikkens produkter og udledes ikke til luft, vand og jord. Efter produktionsprocesserne vil hjælpestofferne være omdannet til salte, der udledes med kartoffelvaskevandet.

18 Side 17

19 Færdigvarer Råvarer tons 612 tons 35 tons 17 tons Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a. MASSEBALANCE 2012/2013 Natriumbisulfit Svovlsyre Skumdæmper Natriumhydroxid Eddikesyreanhydrid Saltsyre 143,1 114,0 7,9 489,0 51,0 62,8 14,2 308,6 tons tons tons tons tons tons Øvrige tons Emballage (Sække og plast) tons CO 1,7 tons CO tons NO X 2,6 tons Støv 4,4 tons Røggas 13,2 mio. m³ Luftemission tons Kartoffelmel tons Mod. kartoffelmel tons Sagogryn 55 tons Sigterester 161 tons Kartoffelprotein tons Kartoffelpulp tons Kartoffelprotamylasse tons Affald El Naturgas Gas til trucks Dieselolie Grundvand kwh kwh kwh kwh m³ Procesvand Kondensat m³ Kartoffelvaskevand m³ Kartoffelfrugtvand m³ Spildevand Kølevand m³ Husspildevand 933 m³ Sand og jord Sten Jern-metal Papir mv. til forbrænding

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2011 2012 Grønt regnskab 2011/2012 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (1. maj 2011 30. april 2012) er det femtende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2014/2015. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2014/2015. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2014 2015 Grønt regnskab 2014/2015 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2014/2015 (1. maj 2014 30. april 2015) er det attende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2010/2011. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2010/2011. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2010 2011 Grønt regnskab 2010/2011 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2010/2011 (1. maj 2010 30. april 2011) er det fjortende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2003/2004 (1. maj 2003 30. april 2004) er det første grønne regnskab for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.

Læs mere

2008/2009 Grønt regnskab 2008/2009

2008/2009 Grønt regnskab 2008/2009 2008/2009 Grønt regnskab 2008/2009 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2008/2009 (1. maj 2008 30. april 2009) er det sjette grønne regnskab for iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2005/2006 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2005/2006 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2002/2003 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2002/2003 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik har i 6 år frivilligt udarbejdet grønt regnskab

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Forbrugsmønster på vand og fremtidige udfordringer.

Forbrugsmønster på vand og fremtidige udfordringer. Forbrugsmønster på vand og fremtidige udfordringer. Ejerskabet Brande Karup To3lund En del af gruppen. Akv Langholt BRANDE KARUP KMC Granules KMC HQ KMC Derivat TOFTLUND S9velsesproduk9on 13/14 48.000

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Fra kartofler til stivelse

Fra kartofler til stivelse Fra kartofler til stivelse Masser af mel En gennemsnitlig, dansk familie køber ikke meget kartoffelmel. Vi bruger lidt kartoffelmel til at jævne frugtgrøden eller skysovsen, og ellers finder vi kun posen

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2001/2002 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 2 Indledning Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2001/2002 (1. maj 2001 30.

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/031800 CVR-nummer 25926196 Virksomhed Adresse Samsø Grønt A/S Industrivej 10, 8305 Samsø

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. Herningvej 38 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01171 Ref. BJOCK/BENJO Den 10. oktober 2014 Tillæg til MILJØGODKENDELSE og Afgørelse om Basistilstandsrapport

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Grønt regnskab. Lantmännen Cerealia A/S. Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle

Grønt regnskab. Lantmännen Cerealia A/S. Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Grønt regnskab 2008 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade 12, 7100 Vejle Telefon 79 415 415

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere