Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord Første idefase Ide - og Programudvalg Ide og Programudvalgets opgave Politisk godkendelse af byggeprogram og nedsættelse af Byggeudvalg Byggeudvalget Licitation Første spadestik Gennemførelse af byggeriet Rejsegilde Betaling af håndværker og rådgiverydelser Aflevering og ibrugtagning Indvielse Regnskab Garantieftersyn Registrering af tegninger...7 Forord Denne procedure søger at klarlægge opgavefordelingen og samspillet mellem - Byrådet som bevillingsgiver - Økonomiudvalg og/eller Fagudvalg som ejendomsbesidder og bygherre - Driftsafdelingerne - Ejendomsstaben - Kommende brugere - Eksterne rådgivere Det er forudsat, at Ejendomsstaben skal inddrages i alle kommunale byggeopgaver. Ved større opgaver er Ejendomsstaben bygherrerådgiver og sparringspartner med de eksterne rådgivere. Ved mindre opgaver skal Ejendomsstaben inddrages som projekterende og tilsynsførende. I ide - og programfasen er Ejendomsstaben rådgiver for driftsafdelingerne. 1

2 I gennemførelsesfasen forestår Ejendomsstaben byggestyringen i samarbejde med ekstern rådgiver. 1. Første idefase Den berørte driftsafdeling kontakter Ejendomsstaben med henblik på at få følgende spørgsmål afklaret: - Placering af byggeriet - Problemer omkring arealerhvervelse, lokalplan og lignende - Evt. sikre Økonomiudvalgets godkendelse - Vurdering af om der er brug for kontakt til andre afdelinger, herunder behov for evt. fællesmøde 2. Ide - og Programudvalg Når placering af byggeriet er afklaret nedsætter Fagudvalget efter indstilling fra driftsafdelingen et Ide - og Programudvalg og søger en projekteringsbevilling. Ide - og Programudvalget bør have følgende sammensætning: - Repræsentant/er fra Fagudvalget (formand) - Repræsentant/er fra driftsafdelingen (sekretær) - Repræsentant/er for fremtidige brugere (leder /medarbejder). Sikkerhedsrepræsentanten skal orienteres og have mulighed for at fremsætte bemærkninger til projektet i planlægningsforløbet. - Repræsentanter for forældrebestyrelser, ældreråd eller lign. - Repræsentant fra Ejendomsstaben - Evt. ekstern rådgiver Driftsafdelingen udarbejder en dagsorden i evt. samarbejde med Ejendomsstaben og indkalder til mødet. Driftsafdelingen udfærdiger referat. Fagudvalget kan, når særlige forhold taler herfor, f.eks. projektets størrelse, undlade at nedsætte Ide- og Programudvalg. 3. Ide og Programudvalgets opgave Ide - og Programudvalgets opgave er at udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse for byggeriet i tekst/tegninger samt et økonomisk overslag der 2

3 dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget. Byggeprogrammet skal være så detaljeret, at det er muligt at påbegynde en projektering eller afholde en arkitektkonkurrence. Ide- og programudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, hvis der skønnes behov herfor. Ide- og Programudvalgets opgave er afsluttet, når byggeprogrammet er godkendt af Fagudvalget. Fagudvalget kan, når særlige forhold taler herfor, f.eks. af hensyn til licitationsformer, begrænse Ide- og Programudvalgets kommissorium. 4. Politisk godkendelse af byggeprogram og nedsættelse af Byggeudvalg. Driftsafdelingen forelægger i samarbejde med Ejendomsstaben følgende for Fagudvalget: a) Byggeprogrammet b) Evt. valg af ekstern rådgiver efter indstilling fra Ejendomsstaben c) Nedsættelse af byggeudvalg Ad a. Byggeprogrammet beskrives kort i dagsordenen Ad b. Udvælgelsen sker efter indstilling fra Ejendomsstaben. Udvælgelsen sker ud fra vurdering af faglig ekspertise, lokalt kendskab, tidligere samarbejdsrelationer og prisforlangende. EU s udbudsregler skal iagttages. Ad c. Byggeudvalget skal sikre, at byggeprogrammets intentioner bliver opfyldt, og at alle relevante parter bliver hørt. Byggeudvalget bør have følgende sammensætning: - En repræsentant/er fra Ejendomsstaben (formand) - En repræsentant/er fra driftsafdelingen - Repræsentant/er for fremtidige brugere (leder/medarbejderrepræsentant). 3

4 Sikkerhedsrepræsentant skal orienteres og have mulighed for at fremsætte bemærkninger til projektet i planlægningsforløbet - Evt. repræsentanter for ældreråd, forældrebestyrelser eller lignende - Repræsentant fra private rådgivere (sekretær) 5. Byggeudvalget Byggeudvalget skal sammen med den eksterne rådgiver udarbejde dispositionsforslag. Der vedlægges samtidig en indstilling fra Ejendomsstaben som indeholder følgende vurdering: - Konstruktioner og kvalitet - Vedligeholdelse og driftsomkostninger, herunder energivurdering - Arbejdsmiljø og sikkerhedsmæssige konsekvenser, herunder at der opnås et godt indeklima - Funktionsdygtighed - Udenomsarealer, p-pladser, belægning, hegn mv. Driftsafdelingen forelægger i samarbejde med Ejendomsstaben dispositionsforslaget til Fagudvalgets godkendelse. Fagudvalget skal godkende: a) Dispositionsforslaget b) Entreprise- og udbudsform. EU s udbudsregler skal overholdes. c) Evt. valg af håndværker ved indbudt licitation og underhåndsbud d) Økonomisk overslag e) Tidsplan I byggeperioden mødes byggeudvalget med passende mellemrum for at sikre, at byggeriet foregår planmæssigt og tager stilling til større projektændringer, som måtte opstå under byggeriets gang. Ejendomsstaben udarbejder en dagsorden i samarbejde med driftsafdelingen og indkalder til mødet. Ejendomsstaben udfærdiger referat. Projektændringer, herunder også økonomiske aftaler skal godkendes af Ejendomsstaben. 4

5 Ejendomsstaben har det økonomiske ansvar for byggeprojektets gennemførelse. 6. Licitation Ejendomsstaben forestår sammen med ekstern rådgiver afholdelse af licitation. Holder licitationsresultatet sig inden for det afsatte beløb, forelægger driftsafdelingen i samarbejde med Ejendomsstaben resultatet til Fagudvalgets godkendelse. Overskrider licitationen det afsatte beløb, udarbejder ekstern rådgiver sammen med Ejendomsstaben et sparekatalog, som forelægges Byggeudvalget til prioritering. Licitationsresultatet med besparelsesforslag indstilles til Fagudvalgets godkendelse af driftsafdelingen. Driftsafdelingen søger via Fagudvalget Byrådet om frigivelse af bevillingen. Ejendomsstaben sørger for, at der stilles de forlangte sikkerhedsstillelser, at der indgås de nødvendige aftaler, herunder underskrivelse af kontrakter, samt at der tegnes de fornødne forsikringer. Ved større byggearbejder orienteres Jobcentret i henhold til den sociale klausul om, hvem der har vundet en større licitation. 7. Første spadestik Såfremt der ønskes afholdt 1. spadestik arrangeres dette af driftsafdelingen i samarbejde med Ejendomsstaben. Til første spadestik inviteres Borgmesteren, Direktionen, Fagudvalget, Byggeudvalget, repræsentanter for kommende brugere, håndværksmestre, ekstern rådgiver og pressen. 8. Gennemførelse af byggeriet I udførelsesfasen forestås byggestyringen af ekstern rådgiver i samarbejde med Ejendomsstaben. 5

6 Ved større projekter forestår Ejendomsstaben en løbende afrapportering vedrørende økonomi, tidsplan og eventuelle projektændringer til Fagudvalget. Byggemøder: Der afholdes byggemøder på pladsen, som ledes af eksterne rådgivere. I møderne deltager relevante entreprenører, Ejendomsstaben og i visse tilfælde en teknisk servicemedarbejder eller anden repræsentant fra institutionen. Møderne afholdes typisk hver eller hver anden uge, og der udfærdiges et referat som tilsendes Byggeudvalgsmedlemmerne. Alle aftaler skal være skriftlige og godkendes af Ejendomsstaben. 9. Rejsegilde Ejendomsstaben arrangerer rejsegildet i samarbejde med driftsafdelingen. Til rejsegildet inviteres Borgmesteren, Direktionen, Fagudvalget, Byggeudvalget, repræsentanter for kommende brugere, håndværksmestre, håndværkere, rådgivere og pressen. 10. Betaling af håndværker og rådgiverydelser Ejendomsstaben kontrollerer de elektronisk fremsendte regninger, kvitterer og attesterer disse til betaling. Forinden betalingen har de eksterne rådgivere attesteret en papirudgave af regningen. 11. Aflevering og ibrugtagning Ejendomsstaben foranlediger i samarbejde med ekstern rådgiver, at der afholdes en afleveringsforretning og indsendes en færdigmelding til myndighederne. Ejendomsstaben orienterer institutionen om tidspunkter for håndværkerrengøring og afhjælpningsperioden, hvor fejl og mangler skal udbedres af entreprenørerne. Der sikres institutionen den fornødne tid til etablering før start af institutionen. 12. Indvielse Såfremt institutionen, driftsafdelingen eller Fagudvalget ønsker, at der skal afholdes indvielse, arrangeres dette af institutionen i samarbejde med driftsafdelingen. Udgiften til eventuel indvielse afholdes ikke af anlægsbevillingen. 6

7 13. Regnskab Ejendomsstaben foranlediger eventuelt i samarbejde med ekstern rådgiver, at der aflægges et regnskab for byggearbejdet. Regnskabet med eventuelle bemærkninger fremsendes til driftsafdelingen, der foranlediger regnskabet godkendt i overensstemmelse med gældende regler. 14. Garantieftersyn Ejendomsstaben foranlediger eventuelt i samarbejde med eksterne rådgivere, at der afholdes garantieftersyn 1 og 5 år efter byggeriets aflevering. 15. Registrering af tegninger Ejendomsstaben sørger for, at ekstern rådgiver afleverer ajourførte tegninger af byggeriet. Tegningerne arkiveres i Ejendomsstabens tegningsarkiv og byggesummen indføres i anlægskartoteket. 7

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere