FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde Repræsentantskabsmedlem Hans Bjergegaard, Assens Afbud Afbud Afbud Direktør Carsten Hyldborg Jensen Sekretariatschef Ingrid Dissing Økonomichef Helle Nørgaard Andreasen Kundechef Helle Nielsen Kommunikationschef Martin Bødker Krogh Drifts- og kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Side 1 af 21

2 DAGSORDEN: Sager til beslutning: Årsregnskab Turistbillet Abonnementsordning ifm. SBH-kørsel Takstsamarbejde mellem FynBus og DSB Sag til drøftelse: Arbejdsklausuler i FynBus Sager til orientering: Årsrapport vedrørende FynBus kontrolvirksomhed Analyse af passagerudvikling Pendlereksperimentet Meddelelser Eventuelt Side 2 af 21

3 Sager til beslutning: 1. Årsregnskab 2014 Sagsnummer: Resumé: FynBus årsregnskab for 2014 fremlægges til bestyrelsen til godkendelse. Resultatet af den samlede busdrift er et merforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til 0,5 %. Merforbruget er et resultat af, at indtægterne er 4,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes en lavere passagervækst end forventet. Bruttoudgifterne blev 6,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hovedsageligt fordi de fleste kommuner har reduceret i kørselsomfanget i forbindelse med den nye folkeskolereform. Ejerbidraget til telekørsel blev 5,2 mio. kr. mere end budgetteret, fordi aktivitetsniveauet er steget, bl.a. som en følge af det fælles telekørselskoncept. Derudover er fællesudgifterne stort set uændret i forhold til det fastlagte budget. Resultatet af Flextrafik (visiteret kørsel) er et merforbrug på 32,5 mio. kr. på grund af et betydeligt større kørselsomfang og deraf afledte administrationsudgifter. Merforbruget skyldes især, at FynBus overtog visiteret kørsel fra Odense Kommune. Anlægsprojekterne Færdiggørelse af nyt afgangstavlelayout og Reservations- og gruppebestillingssystemet blev ikke gennemført i Anlægsmidlerne til projekterne ønskes overført til Sagsfremstilling: FynBus aflægger regnskab for Aflæggelsen sker i henhold til Styrelseslovens 45 og FynBus Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 1.5. Regnskabet er kommenteret i forhold til budgettet for 2014 i bilag 1.1. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt på FynBus økonomiske enheder. FynBus økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter. Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig indflydelse for FynBus finansielle stilling. Revision Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 9 er vedlagt i bilag 1.3. Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der un- Side 3 af 21

4 derstøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige bestemmelser, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Busdriften inkl. telekørsel Hovedtal Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 353,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,7 mio. kroner i forhold til budgettet. Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Hovedtal for busdriften Mio. kroner (Årets priser) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Side 4 af 21 Budget 2014 Regnskab ,7 8,6 9,5 14,6-5,2 Busdrift Indtægter -226,9-229,3-239,7-235,3-4,5 Bruttoudgifter 491,6 504,4 516,8 510,7 6,1 Busdrift netto 264,6 275,1 277,1 275,4 1,6 Opkrævede Fællesudgifter 61,5 63,1 64,7 62,9 1,8 Ejerbidrag busdrift 326,1 338,3 341,8 338,3 3,5 Ejerbidrag telekørsel Samlet ejerbidrag 329,8 346,8 351,3 353,0-1,7 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. De overordnede forklaringer til budgetafvigelsen er angivet nedenfor: Forskel B 2014 og R 2014 Det samlede ejerbidrag til busdrift er 1,7 mio. kroner højere end budgetteret. Afvigelsen udgør 0,5 %. Indtægterne er 4,5 mio. kroner lavere end budgetteret, svarende til 1,9 %. Mindreindtægten skyldes primært, at passagervæksten blev 1,6 % mod budgetteret 2,4 %, samt at indtægterne for 2013 ikke nåede det niveau, der var forventet på tidspunktet for fastlæggelsen af budget Bruttoudgifterne er 6,1 mio. kroner lavere end budgetteret, svarende til 1,2 % under budget. Mindreudgiften skyldes primært mindre variabel kørsel med 3,0 mio. kroner, og lavere entreprenørudgifter med 2,5 mio. kroner. De lavere entreprenørudgifter skyldes, at de fleste kommuner har reduceret i kørselsomfanget i forbindelse med den nye folkeskolereform, mens Region Syddanmark har øget kørselsomfanget i forbindelse med indførelsen af 28 uddannelsesruter. Derudover er indeks til afregning af entreprenører lavere end budgetteret. Fællesudgifterne er 1,8 mio. kroner mindre end budget. Dette skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter til De ordinære fællesudgifter er 0,1 mio. kroner mindre end budgetteret. Beløbet er via rammestyring overført til kommende år. Ejerbidrag telekørselsudgifter er 5,2 mio. kroner højere end budget. Dette skyldes primært, at antallet af passagerer i telekørselsordningen er steget med i forhold til budget. Det er en stigning på 45,4 %, mens ejerbidraget stiger

5 med 5,2 mio. kroner, svarende til en stigning på 54,6 %. Årsagen til stigningen i aktiviteten er primært indførelse af nyt fælles telekørselskoncept i august 2014, som betyder vækst i antal passagerer, især i Faaborg-Midtfyn og Nyborg. Den samlede merudgift på 1,7 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift. De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Assens Kommune og Region Syddanmark på henholdsvis 2,2 og 1,5 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense og Nyborg Kommune på henholdsvis 1,5 og 0,9 mio. kroner. Anlægsudgifter FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,4 mio. kroner. Anlægsudgifterne udgør 1,5 mio. kroner, hvoraf 0,6 mio. kroner kan henføres til, at projekterne Fremtidens stoppesteder og Redesign af PBS, ikke nåede at blive gennemført i 2013 og er blevet bevilliget overført til Projekterne Mobilbillet på rejseplanen, Videreudvikling af Fynske stoppesteder, Videreudvikling af vores FynBus og Selvhjælp til seniorkunder er blevet gennemført i 2014 og udgifterne til projekterne er på niveau med budget. Projektet Templates til Indesign er blevet gennemført, men der har ikke været afholdt udgifter hertil, da udgifterne til de ønskede ændringer kunne indeholdes i Rejseplanens eksisterende aftale med softwareleverandør. Dette har medført en besparelse på 0,3 mio. kroner. I 2014 var det ikke muligt at nå at gennemføre nedenstående 5 projekter til i alt 2,2 mio. kroner: Navne på stoppesteder (0,8 mio. kroner) Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH (0,5 mio. kroner) Kapacitetsstyring med kundefokus (0,5 mio. kroner) Færdiggørelse af nyt afgangstavlelayout (0,2 mio. kroner) Reservations- og gruppebestillingssystem (0,3 mio. kroner) De 3 førstnævnte projekter er ikke gennemført på grund af, at ressourcerne er brugt på gennemførelse af store køreplanskifter hos samtlige ejere, udbud af buskørslen i Odense og udfordringer med arbejdsforhold hos underleverandører i Flextrafik. Projekterne er godkendt overført til 2015 på bestyrelsesmødet den 4. november De 2 sidstnævnte projekter ønskes ligeledes udskud til 2015, således at både gennemførelse og opkrævning vil ske i Projektbeskrivelserne er vedlagt i bilag Færdiggørelse af nyt afgangstavlelayout blev ligeledes ikke gennemført i 2014, på grund af prioritering af ressourcerne til de nævnte andre store opgaver. Reservations- og gruppebestillingssystemet er under udvikling, men er ikke blevet færdig i Projektet forventes at kunne færdiggøres i løbet af 1. halvår 2015 og er en del af klargøring til overgangen til rejsekortet, idet grupperejser så ikke længere kan foretages på kvikkort udstedt til institutioner og virksomheder. Den fremadrettede udvikling af systemet sker i samarbejde med de øvrige trafikselskaber ekskl. Movia i det fælles TITSAM regi. Side 5 af 21

6 Flextrafik I nedenstående tabel 2 er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2012 til 2014 vist. Tabel 2: Antal personture Antal personture Forskel B 2014 og R 2014 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Handicapkørsel Anden kørsel** Handicap og anden kørsel Telekørsel* I alt Siddende Patientbefordring* I alt** *Telekørsel udgiftsføres under busdriften. Når telekørsel medtages i denne tabel er det udtryk for at telekørsel driftsmæssigt hænger sammen med øvrige kørselsordninger i Flextrafik og er en del af den samlede aktivitet, som muliggør en øget koordinering. ** Der indgår ikke ture for lukket skolekørsel, da antallet af ture ikke kan sidestilles med måden, hvorpå personture opgøres. Lukket skolekørsel indgår alene med entreprenørudgiften. Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i 2014 er personture højere end budgetteret, hvilket er en stigning på 23,9 %. Stigningen skyldes: personture i Odense, som følge af at overtagelsen af anden kørsel i Odense. Det har vist sig, at der er væsentlige flere ture end budgetteret personture i Assens, som følge af opstart af dagcenterkørsel, samt meraktivitet ved elev- og specialskolekørsel personture i Kerteminde, bl.a. som følge af øget aktivitetskørsel, samt ny elev- og specialskolekørsel personture vedrørende Nyborg og Svendborg kommune, primært som følge af at kommunerne får varetaget færre kørselsordninger hos FynBus end budgetteret. Hovedtal Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2: Hovedtal Flexkørsel Mio. kroner (Årets priser) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Indtægter -6,4-6,3-6,0-6,5 0,5 Entreprenørudgifter 48,5 51,5 93,8 119,8-25,9 Flex udgifter netto 42,1 45,3 87,8 113,2-25,4 Fællesudgifter 24,3 23,0 21,3 28,3-7,1 Samlet ejerbidrag 66,3 68,3 109,1 141,5-32,5 Forskel B 2014 og R 2014 Side 6 af 21

7 Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Ejerbidraget udgør 141,5 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 32,5 mio. kroner eller 29,7 % i forhold til budget Den overordnede forklaring på budgetafvigelsen er det stigende aktivitetsniveau, som der er redegjort for ovenfor. Antallet af ture for handicap- og anden kørsel er steget med 23,9 % Entreprenørudgifterne for handicap og anden kørsel er steget med 27,9 %. Fællesudgifterne er steget med 33,3 %. Når der korrigeres for ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til FlexDanmark udgør stigningen 23,5 %. Entreprenørudgiften pr. persontur er i kroner, mod budgetteret 153 kr. Stigningen i kørselsudgiften for anden kørsel fra 2013 til 2014, skyldes primært at personturene indenfor ordninger med højere udgiftsstruktur, er steget mere end personturene indenfor ordninger med lavere udgiftsstruktur. Fællesudgifterne fordeles fra 2014 efter en ny fordelingsmodel, som er mere kostægte. Enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes nu af en variabel del og en fast del. De gennemsnitlige administrative udgifter pr. persontur er faldet fra 37,0 i 2013 til 30,6 i Den positive udvikling skyldes dels at indkøringen af nye kørsels- og styringsopgaver samt overgang til nyt IT-system i 2012 er lykkedes, og at stordriftsfordelene i et vist omfang realiseres i 2014 og dels at Siddende patientbefordring og Anden kørsel for Odense Kommune kræver færre ressourcer hos FynBus end øvrige ordninger, idet ejerne håndterer bestillingsdelen af opgaverne. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Godkender det forelagte interne samt eksterne årsregnskab for Fremsender det godkendte årsregnskab til repræsentantskabet til orientering Godkender overførsel af anlægsprojekter for 0,5 mio. kroner fra 2014 til 2015 Vedtagelse: Bilag: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab 2014 Bilag Projektbeskrivelse Afgangstavler Bilag Projektbeskrivelse Reservations- og gruppebestillinger Bilag 1.2 Internt regnskab 2014 Bilag 1.3 Udkast til Revisionsberetning nr. 9. Bilag 1.4 Kommentarer til Revisionsberetning Side 7 af 21

8 Bilag 1.5 Eksternt regnskab 2014 Bilag 1.6 Finansiering 2014 Bilag 1.7 Direktørens Rejse- og repræsentationsopgørelse for 2014 Bilag 1.8 Notat Årsregnskab 2014 på kommuneniveau Bilag 1.9 Internt regnskab 2014 på kommuneniveau 2. Turistbillet Sagsnummer: Resumé: FynBus vil gerne have flere turister til at benytte den kollektive trafik, men har måttet konstatere en ringe interesse for de tilbud, som trafikselskabet har haft til denne målgruppe. På bestyrelsesmødet den 20. november 2014 besluttede bestyrelsen på baggrund af en evaluering af en række turistprodukter, at nedlægge billettyperne 1-dags-billet Fyn og attraktionsbilletten, og bede administrationen om at fremlægge forslag til andre billettyper målrettet turisterne. Sagsfremstilling: FynBus vil gerne have flere danske og udenlandske turister på Fyn og øer til at benytte den kollektive trafik. Skal man som turist overhovedet overveje at bruge den kollektive trafik som en del af ferien, kræver det at produktet er nemt at forstå og købe, og samtidig er prismæssigt attraktivt. Disse krav opfylder FynBus tilbud til turisterne ikke. Kommer man fx med sejlbåd til Assens og beslutter sig for at tage en tur til Odense og retur med bussen, koster en rejse for to voksne og to børn op til 350 kroner, hvilket vurderes at være for dyrt. Dertil kommer, at man også skal have kendskab til produktet, for at kunne efterspørge det. FynBus foreslår derfor introduktionen af en ny turistbillet, der skal være nem at købe og som markedsføres til turist- og havnekontorer i en flyer på dansk, tysk og engelsk. Forud for en endelig produktbeskrivelse ligger en række overvejelser, som ligger til grund for det endelige forslag til turistbillet. Disse overvejelser er beskrevet i et særskilt notat. Det foreslås derfor, at Turistbilletten træder i kraft den 1. maj og vil kunne sælges som sms-billet og som kontantbillet i de fynske busser. Turistbilletten sælges som en endags-billet og gælder således hele den dag, den er udstedt. Turistbilletten kan købes som en enkeltbillet eller som en Lillegruppebillet (max 4 personer). Turistbilletten skelner ikke mellem børn og voksne, udelukkende mellem antallet af personer. Turistbilletten foreslås prissat på følgende måde: Side 8 af 21

9 Turistbilletten sælges udelukkende i ferierne defineret af FynBus og koster: Enkeltperson: Kr. 50,- / Lillegruppebillet: Kr. 150,-. Ferieperioderne foreslås defineret som følger: Ferie Dato-afgrænsning Vinterferie Fredag den 6. februar til og med søndag den 15. februar 2015 Påskeferie Fredag den 27. marts til og med mandag den 6. april 2015 Sommerferie Fredag den 22. juni til og med søndag den 16. august 2015 Efterårsferie Fredag den 9. oktober til og med søndag 18. oktober 2015 Juleferie Fredag den 18. december til og med søndag den 3. januar 2015 Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Godkender Turistbilletten, herunder prissætning Godkender, at Turistbilletten igangsættes i forbindelse med sommerferien Godkender, at brugen af turistbilletten evalueres efter uge 42, Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 Notat om ny turistbillet. 3. Abonnementsordning ifm. SBH-kørsel Sagsnummer: Resumé: Bestyrelsen besluttede den 23. oktober 2014, at der ikke længere skulle ske refusion af forudbetalte abonnementer i SBH-ordningen ved udtræden af ordningen. Der har efterfølgende vist sig behov for at justere denne beslutning, således at den ikke omfatter udtræden som følge af dødsfald. Sagsfremstilling: Kunder visiteres til SBH-ordningen af kommunerne, der fremsender bevillingen til FynBus. Kunden tilknyttes SBH-kørsel ved at betale en fast abonnementspris for at være en del af kørselsordningen. Abonnementsprisen opkræves via girokort en gang årligt. Side 9 af 21

10 Ifølge Lov om Trafikselskaber administreres handicapkørslen af Trafikselskaberne. Der er forskellig praksis i de enkelte trafikselskaber vedr. prisstruktur, abonnementsordning m.v. I FynBus opkræves abonnement forud ved første tilmelding til ordningen ved udsendelse af girokort og med anmodning om tilmelding til betalingsservice. Ved manglende brug af ordningen og ved udmeldelse, eksempelvis med baggrund i flytning eller ved dødsfald, blev det fulde abonnement tidligere refunderet fuldt ud, hvis ikke abonnementet havde været brugt i udmeldelsesåret. I forbindelse med øget fokusering på kørselsomkostninger i kommunerne og opfølgning på antal bevillinger og kørselsomfang, blev der fra kommunerne rejst spørgsmål om denne praksis. FynBus fremlagde derfor en sag til beslutning på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2014 med indstilling til, at der ikke skulle ske refusion af det forudbetalte abonnement samt at manglende betaling af årsabonnement ville betyde, at borgeren var udtrådt af ordningen. Sagen blev endvidere drøftet med de berørte brugerorganisationer inden for handicapkørslen på et møde den 29. oktober Der var ikke indvendinger i forhold til beslutningerne. Status: Den nye ordning trådte i kraft 1. januar FynBus har modtaget 1-2 ugentlige henvendelser om den nye ordning. I det væsentligste har disse henvendelser været fra efterladte til kunder, der er afgået ved døden i januar og februar måned. De efterladte har fundet det urimeligt, at der skulle betales for hele året selvom kunden var afgået ved døden i starten af året. På baggrund af disse henvendelser foreslår FynBus, at ordningen justeres for så vidt angår kunder, der afgår ved døden i første kvartal af abonnementsperioden, således at beløbet kan tilbagebetales på anmodning, uanset om abonnementet har været benyttet i første kvartal. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at Abonnement tilbagebetales på anmodning i forbindelse med kunder, der afgår ved døden i abonnementsperiodens første kvartal, uanset om ordningen har været anvendt inden dødsfaldet. Vedtagelse: Side 10 af 21

11 4. Takstsamarbejde mellem FynBus og DSB Sagsnummer: Resumé: I forbindelse med FynBus overgang til Rejsekortet er der bl.a. behov for en harmonisering af DSB s nuværende takster på Rejsekortet og FynBus takster på KVIKkortet, samt en harmonisering af priserne på månedskort. DSB og FynBus har tidligere udarbejdet et udkast til harmoniseringsaftale med tilhørende takstsæt. Dette blev godkendt af FynBus bestyrelse den 13. marts Aftaleudkastet indebar, at DSB s og FynBus takster ville ligge på samme niveau i forbindelse med Rejsekortets indførelse på Fyn i Grundet uenighed om muligheden for at kompensere for eventuelle tab ifm. harmoniseringerne, blev aftalen ikke indgået. Administrationen lægger nu op til, at forhandlingerne om en fælles aftale mellem DSB og FynBus genoptages, bl.a. med udgangspunkt i nyt forslag til takstaftale, specifikke rabatordninger og betjening af stationerne på Øst- og Vestfyn. Sagsfremstilling: FynBus overgår i august 2016 til Rejsekortet. I den forbindelse er der behov for en harmonisering af DSB s nuværende takster på Rejsekortet og FynBus takster på KVIKkortet, samt en harmonisering af priserne på månedskort. DSB og FynBus har tidligere udarbejdet et udkast til harmoniseringsaftale med tilhørende takstsæt, som blev godkendt af FynBus bestyrelsen d13. marts Aftaleudkastet indebar, at DSB s og FynBus takster ville ligge på samme niveau i forbindelse med Rejsekortets indførelse på Fyn i Følgende udvikling for taksterne for FynBus blev godkendt af bestyrelsen: Tabeller 1-3 med aftalen samt det aktuelle niveau. Rejsekort rabattrin O / KVIKKort trin 1, voksen zoner ,00 15,00 16,00 17, ,20 23,25 25,00 26, ,90 30,00 32,00 40, ,10 39,00 44,00 50, ,30 45,00 53,00 60, ,50 54,00 62,00 70, ,80 60,00 71,00 80, ,00 72,00 80,00 90, ,20 75,00 82,00 106,00 Side 11 af 21

12 Rejsekort rabattrin 3 / KVIKKort trin 2, voksen zoner ,30 12,50 11,90 11, ,14 19,38 18,59 18, ,56 25,00 24,00 28, ,45 32,50 32,73 35, ,34 38,33 39,42 42, ,23 45,00 46,11 49, ,21 50,00 52,81 56, ,10 60,00 59,50 63, ,99 62,50 60,99 74,20 Rejsekort rabattrin 5 / KVIKKort trin 3, voksen zoner ,60 11,50 10,20 10, ,08 17,83 15,94 15, ,21 23,00 21,04 24, ,79 29,90 28,05 30, ,37 34,50 33,79 36, ,95 41,40 39,53 42, ,62 46,00 45,26 48, ,20 55,20 51,00 54, ,78 57,50 52,28 63,60 I aftaleudkastet indgik, at FynBus fastlægger taksterne for rejser på 1-3 zoner, at rejser i zone 4 aftales i fællesskab og at rejser i 5 eller flere zoner fastlægges af DSB. Rejser i 1til 3 zoner udgør ca. 85 % af alle rejser i FynBus område. Trafikselskabets væsentligste økonomiske interesser og mulighed for at fastlægge prispolitikken vil derfor være varetaget. DSB har størst interesse i at kunne fastlægge prisen på de længere rejser på tværs af Fyn. For at sikre muligheden herfor blev der i 2009 indført 3 takstområder, som får virkning når rejsekortet indføres. Det var en del af aftaleudkastet, at de tre takstområder skulle nedlægges, så der fremover kun er et. DSB stillede til sidst i forhandlingerne krav om, at der skulle indføjes en kompensationsbestemmelse, således, at hvis den ene part fik en økonomisk fordel af takstharmoniseringen, skulle den anden part kompenseres, hvis der kunne konstateres et økonomisk tab. FynBus var af den opfattelse, at en sådan kompensationsbestemmelse i givet fald skulle indgås blandt alle parter i Bus & Tog samarbejdet. Der kunne ikke opnås enighed herom i Bus & Tog. Aftalen er derfor aldrig blevet indgået. DSB og FynBus har siden da afholdt to møder, senest den 6. marts DSB har tilbudt at FynBus kan overtage takstkompetencen, mod at der indgås en aftale om kompensation. En sådan aftale vil afbalancere FynBus mulighed for at fastlægge taksterne under hensyntagen til DSB s indtægter. Takstaftalen bør så vidt muligt være indgået inden FynBus overgår til Rejsekortet i august Det foreslås derfor, at FynBus indgår forhandlinger med DSB om en ny takstaftale. Det foreslås samtidigt, at FynBus udarbejder et oplæg til fælles bestræbelser for at opnå en vækst i passagertallet i såvel busser som tog. Det vil være mere fremsynet, at indgå en aftale i lyset af en forventet fremgang, frem for en nulsums-fordeling af provenuerne ved en takstomlægning. Denne vækst kan tilstræbes opnået ved en kombination af: Bedre korrespondance mellem bus og tog Opgradering af visse stationer som knudepunkt Side 12 af 21

13 Indførelse af familie-weekend rabatter Mere lokalt baseret markedsføring i stationsbyerne Korrespondance mellem bus og tog Mange stationsbyer har en begrænset, eller ingen betjening af stationerne. Det skyldes primært, at lokalruterne skal betjene folkeskolerne, og der kun er begrænset mulighed for også at betjene stationerne inden for den samme økonomiske ramme. Med indførelse af telependler konceptet vil der være mulighed for en bedre stationsbetjening i myldretiden. Opgradering af visse stationer som knudepunkt Nogle af stationerne kunne udpeges som trafikknudepunkt, med blandt andet en bedre regionalbus betjening. Her kan peges på Langeskov, Ringe, Årup og Tommerup. Indførelse af familie-weekend rabatter De økonomiske vismænd har i en rapport fra 2014 peget på, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning kan betale sig at øge de offentlige tilskud til kollektiv trafik uden for myldretiden. Transportministeriet har allerede indført en off peak -rabat, (primært aften- og weekend rabat), men priserne er stadigvæk for høje til, at det kan betale sig for en familie på 3-4 personer at benytte den kollektive trafik frem for bilen. Med en familie-weekend rabat vil tilstræbes det, at opnå en bedre udnyttelse af den kapacitet, der i forvejen betales for. Mere lokal markedsføring FynBus har gode erfaringer med en mere lokal og målrettet markedsføring. Med den stigende interesse for de lokale stationer, i lyset af forslaget om at nedlægge stationer, bør der investeres tid og ressourcer i en mere intensiv markedsføring. FynBus vil eventuel kunne tilbyde DSB at inkludere togstationerne i FynBus generelle markedsføringstiltag, således at FynBus står for at profilere det samlede trafiksystem på Fyn. I forberedelsen af en ny aftale indgår blandt andet: Et forslag til ny takster/takstrække. Et forslag til hvordan takstrækken skal implementeres. Et forslag til weekend rabat i busser og tog. Formål: at gøre det attraktiv for familier at benytte kollektiv trafik. Vurdering af provenu, markedsanalyse og behov for mere kapacitet. En gennemgang af betjeningen af stationerne på strækningen Middelfart-Nyborg, og strækningen Odense-Nyborg. Med lokalruter og teletaxa. Statistik over teletaxi til stationerne. Statistik over passagerer med bus til og fra stationerne, hvor der er korrespondance. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at FynBus genoptager forhandlingerne med DSB om fælles takster Side 13 af 21

14 Vedtagelse: Sag til drøftelse: 5. Arbejdsklausuler i FynBus Sagsnummer: Resumé: På bestyrelsesmødet den 22. januar 2015 blev Notat for FynBus om selskabets kontrol med lønog arbejdsvilkår, udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith, gennemgået. FynBus har udarbejdet en arbejdsklausul tilpasset branchen samt udarbejdet 4 modeller til kontrol af arbejdsklausulen. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af arbejdsklausulen samt tilrettelæggelse af kontrol. Der orienteres om NORTRA-dommens betydning i forhold til arbejdsklausuler. Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 22. januar 2015 blev Notat for FynBus om selskabets kontrol med løn- og arbejdsvilkår, udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith, gennemgået. Notatet var indhentet på baggrund af drøftelser i bestyrelsen på møder i FynBus har efterfølgende udarbejdet en arbejdsklausul tilpasset branchen. Denne vedlægges i bilag 2.1. Arbejdsklausulen er drøftet med Kontrolenheden ved Odense Kommune og er forelagt Advokatfirmaet Poul Schmidt. Arbejdsklausulen forelægges bestyrelsen til beslutning. Kontrol af overholdelse af arbejdsklausulen kan tilrettelægges på en af følgende måder: Model 1: FynBus foretager selv kontrollen, og der skal internt opbygges en kompetence inden for løn- og ansættelsesvilkår i branchen. Model 2: FynBus fortsætter den nuværende aftale med Odense Kommune, hvor det er Kontrolenheden, der undersøger løn- og ansættelsesvilkår, mens FynBus kontrollerer overholdelse af de øvrige kontraktlige bestemmelser. Model 3: FynBus indgår en aftale med ekstern konsulent, f.eks. med et revisionsfirma, der undersøger løn- og ansættelsesvilkår, mens FynBus kontrollerer overholdelse af de øvrige kontraktlige bestemmelser. Model 4: FynBus indgår en aftale med arbejdsmarkedets parter, i lighed med den praksis som Trafikstyrelsen anvender. Arbejdsmarkedets parter står for den faglige vurdering af, om arbejdsklausulen overholdes, mens FynBus kontrollerer overholdelse af de øvrige kontraktlige bestemmelser. Disse fire modeller har været sendt i høring hos Odense Kommune, 3F, ATAX, Kristelig Arbejdsgiverforening og Krifa. Side 14 af 21

15 Odense Kommune anbefaler, at FynBus udfører kontrollen eller alternativt bestiller Odense Kommunes Kontrolenhed som konsulent til at forestå kontrollen. ATAX bekræfter, at de gerne deltager i et samarbejde om kontrol med arbejdsklausuler ved nedsættelse af et kontroludvalg bestående af de relevante arbejdsmarkedsorganisationer. Kristelig Arbejdsgiverforening oplyser, at de gerne mod betaling stiller sig til rådighed for at deltage i arbejdet med at kontrollere løn- og ansættelsesvilkår, men oplyser samtidig, at de generelt ikke finder indførelse af arbejdsklausuler hensigtsmæssigt. Krifa oplyser, at man gerne indgår i et samarbejde til sikring af løn og ansættelsesvilkår. Dog gøres opmærksom på, at der vil kunne blive tale om, at Krifa ønsker betaling for ydelsen, og at prisen for ydelsen vil skulle forhandles/aftales mellem Krifa og FynBus. FynBus har ikke i skrivende stund modtaget skriftlig tilbagemelding fra 3F. Uanset hvilken model, der vil blive anvendt, vil det være nødvendigt for FynBus at have interne kompetencer til at kunne foretage en vurdering af løn- og ansættelsesvilkår. Kontrollen i model 1, hvor FynBus selv kontrollerer løn- og ansættelsesvilkår, vil i nogle tilfælde kunne stå alene. Der vil dog kunne opstå tilfælde, hvor FynBus ikke har den fornødne kompetence til at kunne vurdere, hvorvidt arbejdsklausulen er overholdt. Det foreslås derfor, at håndhævelse af arbejdsklausulen tilrettelægges som en kombination af modellerne: 1. Vognmænd vil blive undersøgt enten ved stikprøvekontrol eller hvis FynBus finder, at der kan være tvivl om, hvorvidt firmaet overholder kravene i arbejdsklausulen. 2. FynBus indkalder dokumentation fra den/de vognmænd, som ønskes undersøgt. 3. Hvis dokumentation ikke er fyldestgørende eller indsendt rettidigt, kan der idømmes en bod/dagbøde. 4. Når dokumentationen foreligger, foretager FynBus en indledende vurdering. I tvivlstilfælde kan der indhentes ekstern konsulentbistand ved eksempelvis revisionsfirma eller de parter på arbejdsmarkedet, hvis overenskomst vognmanden har angivet som den overenskomst, vognmanden tager udgangspunkt i. 5. Parterne afgiver en skriftlig vurdering til FynBus. 6. FynBus træffer beslutning om det videre forløb. Det foreslås endvidere, at beslutningen om håndhævelse af arbejdsklausulen vil være gældende for såvel allerede eksisterende kontrakter som for nye kontrakter, når kontrol af arbejdsklausulen er etableret. FynBus har udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for kontrol af taxi-vognmænd på flex-området, se bilag 2.5. NORTRA-dommen Den 4. februar 2015 afsagde Højesteret dom i den såkaldte NORTRA-sag, se bilag 2.6. Side 15 af 21

16 Dommen tager stilling til grundlaget for udstedelse af taxi-bevillinger, og det er FynBus vurdering, at dommen ikke har betydning i forhold til de krav der kan stilles i arbejdsklausuler, idet: o Udstedelse af taxi-bevillinger sker på baggrund af taxaloven og grundlaget er løn- og arbejdsvilkår i de pågældende kollektive overenskomster. o Arbejdsklausulen er baseret på ILO konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. I arbejdsklausulen er grundlaget, at løn- og ansættelsesforhold ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det betyder, at det ved udstedelse af taxi-bevillinger er det tilstrækkeligt, at vognmanden følger en kollektiv overenskomst også selvom der er tale om en enkeltstående lokalt funderet overenskomst. Ved vurdering af arbejdsklausulen er det kun landsdækkende kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter der accepteres, hvilket giver større sikkerhed for acceptable løn- og arbejdsvilkår. Der afholdes møde i Trafikstyrelsen den 23. marts 2015, hvor konsekvenserne af NORTRA dommen skal drøftes. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Drøfter sagen og bestyrelsens beslutning afventer møde i Trafikstyrelsen Vedtagelse: Bilag: Bilag 5.1 Bilag 5.2 Bilag 5.3 FynBus arbejdsklausul FynBus administrationsgrundlag Højesterets dom i NORTRA-sagen Sager til orientering: 6. Årsrapport vedrørende FynBus kontrolvirksomhed Sagsnummer: Resumé: FynBus kontrolvirksomhed udfører en række opgaver, herunder billetkontrol, kvalitetskontrol, service overfor kunder og chauffører og andre opgaver. Kontrollørkorpset består af 6 medarbejdere, Side 16 af 21

17 og har i 2014 gennemført kontroller af passagerer, svarende til 0,6 % af FynBus passagerer. Der er udskrevet i alt 450 kontrolafgifter. Det vurderes, at den præventive effekt af kontrolvirksomheden langt overstiger de udskrevne kontrolafgifter, blandt andet fordi kontrollørerne udfører service overfor passagerer og chauffører. Kontrollørerne gennemfører kvalitetskontroller, og kvalitetsbrister drøftes med entreprenørerne. Afhængig af forholdene laves aftale med entreprenøren om afhjælpning inden der udstedes bod. Dette bidrager til at nedbringe behovet for bod og skaber en bedre dialog med entreprenørerne. Sagsfremstilling: FynBus har aktuelt et kontrollørkorps på 6 medarbejdere, hvoraf de 2 er ansat i fleksjob. Den samlede normering er på 5. Kontrollørerne løser følgende opgaver: - Billetkontrol, hvor kunderne kontrolleres for gyldig rejsehjemmel. Manglende korrekt billettering udløser på stedet kontrolafgift på 750 kr. med samtidig information om klagemulighed. - Kvalitetskontrol, hvor entreprenørens leverede kvalitet, bus, renholdelse, chaufførens service etc. kontrolleres. Hvis der registreres væsentlige kvalitetsbrist vil sagen overgå til eventuel bodshåndtering. - Service overfor kunder og chauffører. En væsentlig del af kontrollørernes arbejde i bussen er at yde service over for chauffører og kunder. - Køreplankorrektur. I tæt samarbejde med køreplanlæggerne læses korrektur på samtlige nye køreplaner. - BackUp for trafikvagten. Ved ferie og sygdom er der behov for ekstra ressourcer i trafikvagten. Denne opgave varetages af kontrollørerne på skift og dækker aktuelt ca. 1½ normering. - Ad hoc opgaver. Kontrollørerne er FynBus øjne i marken og bruges til en række ad hoc opgaver som kapacitetsmålinger, informationskampagne overfor kunderne, observationer af infrastruktur problemer mv. - Kontrolopgaver for Flextrafik i forhold til fx brug af sikkerhedssele og rettidighed. Denne status vil fokusere på opgaverne med billetkontrol og kvalitetskontrol. Til disse opgaver bruges aktuelt ca. 3 normeringer Billetkontrol I 2014 har FynBus gennemført billetkontrol på i alt ture. Samlet er passagerer kontrolleret. Det svarer til ca. 0,6 % af passagererne. Der er i alt udstedt 450 kontrolafgifter til en værdi af kr., svarende til en snydeprocent 0,39 % ift. det samlede billetsalg. Kontrollen sker dels med henblik på at dække bredt geografisk og tidsmæssigt, og dels som målrettet kontrol ved specifik mistanke eller indmelding om uregelmæssigheder fra fx chauffører. Figur 1 viser fordelingen af kontroller og kontrolafgifter over de enkelte måneder i De færreste kontroller udføres i sommerperioden, hvor der er ferieafvikling Side 17 af 21

18 blandt kontrollørerne samt i april måned, hvor der typisk er fokus på kvalitetssikring af august måneds nye køreplaner. Herudover er der i 2014 udstedt 66 kontrolafgifter, der efterfølgende er frafaldet af forskellige årsager. Det har i 23 tilfælde udløst et administrativt afgift på kr. 100 i stedet, fx i tilfælde, hvor passageren efterfølgende har kunnet vise rejsehjemmel, som var gyldigt på rejsetidspunktet. Den præventive effekt af billetkontrollen kan ikke umiddelbart vurderes, men skønnes at have en væsentlig større effekt på indtægterne end selve kontrolafgifterne. Specielt på skoleruter har kontrollørerne en egentlig vejledende rolle i forhold til skolebørnenes brug af skolekort. Der udstedes ikke kontrolafgifter til skolebørn, men der tages en dialog med skole/forældre, hvis der er for mange problemer med billetteringen. Figur 1: Udførte kontroller og kontrolafgifter 2014, fordelt over året Kvalitetskontrol Typisk udføres der i forbindelse med billetkontrol i bussen også en overordnet kvalitetskontrol af, om chaufføren er korrekt uniformeret, om infoskærmene virker, om chaufføren har billetteret korrekt og om der er aktuel takstinformation i bussen mv. Kontrollørerne har herudover udført målrettet kvalitetskontrol i forhold til klager og kundehenvendelser. Side 18 af 21

19 Konstaterede kvalitetsbrister drøftes med entreprenørerne, og afhængig af hvor alvorlige og systematisk kvalitetsbristerne er, laves aftale med entreprenøren om afhjælpning inden der udstedes bod. Denne samarbejdsmodel har bidraget til at nedbringe behovet for bod. Det samlede årlige niveau for bod er godt kr., hvoraf 5-10 % alene kan henføres til kontrollørernes registreringer. Også i denne forbindelse er det svært at vurdere den præventive effekt. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orientering til efterretning Vedtagelse: 7. Analyse af passagerudvikling Sagsnummer: Resumé: FynBus har i 2014 oplevet tegn på stagnation i den passagerfremgang, FynBus opnåede i 2012 og Der er dog opnået en passagervækst på 1,6 %, til trods for omlægninger i rutenettet, blandt andet lukningen af Thomas B. Thriges Gade, udbredelse af uddannelsesruterne og tilpasning til folkeskolereformen mv., Der er udarbejdet en analyse af passagertallene med henblik på beskrivelse af passagerudviklingen Sagsfremstilling: Der har i 2014 har været tegn på stagnation i den markante passagerfremgang FynBus oplevede i 2012 og FynBus har på den baggrund udarbejdet analyse af passagerudviklingen for Analysen har til formål, at beskrive FynBus passagerudvikling fra 2011 til 2014, med særligt fokus på passagerudviklingen fra 2013 til Passageranalysen vedlægges i bilag 7. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orientering til efterretning Vedtagelse: Bilag: Bilag 7.1 Passagerudvikling Side 19 af 21

20 8. Pendlereksperimentet Sagsnummer: Resumé: Som en del af budget 2015 besluttede bestyrelsen den 11. september 2014 at afsætte en ramme på 4,2 millioner kroner til ekstraordinære markedsføringsaktiviteter i Første indsats er netop iværksat og er et projekt, der har til formål at skaffe minimum 180 nye erhvervspendlere. Sagsfremstilling: FynBus har netop iværksat en markedsførings-indsats som vil løbe i månederne marts, april og maj. Her vil FynBus finde frem til så mange pendlende bilister som muligt, for efterfølgende at tilbyde dem en måneds gratis buskort. Eksperimentet skal, udover at skaffe flere kunder, kortlægge de bedste metoder til at rekruttere og fastholde nye kunder. Direktør Henrik Dresbøll fra firmaet WElearn vil i mødet præsentere projektet for FynBus bestyrelse. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orientering til efterretning Vedtagelse: 9. Meddelelser Rejsekort Assistance til SBH-kunder 10. Eventuelt Side 20 af 21

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Hans Bjergegaard, Assens Niels Bebe, Middelfart

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. november Bestyrelsesmøde den 20. november FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 20. november kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Tillægsdagsorden Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Notat. Forventet 2015 og budget 2016

Notat. Forventet 2015 og budget 2016 FynBus 4. juni Bilag 1.1 Indhold Notat og budget Indledning... 2 Busdriften inkl. telekørsel... 3 Hovedtal... 3 Busruter... 4 Kørselsomfang... 4 Bruttoudgifter... 5 Passagerudvikling... 7 Passagerindtægter...

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Bestyrelsesmøde den 23. oktober FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 23. oktober kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 21. november 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 23. maj 2013

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 23. maj 2013 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 23. maj 2013 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark - afbud Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 3. november 2016

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 3. november 2016 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 3. november Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. september 2014 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. september 2014 kl Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne

05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne Trafikselskabet Movia DIR Politisk dokument med resume 05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne Indstilling: Direktionen indstiller, Bestyrelsen 15. november 2007 Forslag om forsøg med øget

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat for møde Torsdag, den 16. juni 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 23. maj 2013 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 23. maj 2013 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 16. maj Bestyrelsesmøde den 23. maj FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 23. maj kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. september 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. september 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. september 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Mandag den 15. april 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Mandag den 15. april 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Mandag den 15. april 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Referat. Onsdag den 1. februar 2017

FynBus Bestyrelse. Referat. Onsdag den 1. februar 2017 FynBus Bestyrelse Referat Onsdag den 1. februar 2017 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere