I mail af 4. september 2012 stiller Morten Normann Jørgensen følgende spørgsmål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I mail af 4. september 2012 stiller Morten Normann Jørgensen følgende spørgsmål:"

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Økonomi og Personale Finans og regnskab Journalnr. : Dato... : Skrevet af : bbe /3195 Revideret udgave pr. 27. september N O T A T om forbrug af ekstern konsulentbistand i 2012 I mail af 4. september 2012 stiller Morten Normann Jørgensen følgende spørgsmål: 1) Hvor mange penge har der indtil nu været anvendt på eksterne konsulenter, og hvor mange penge er betalt i afgift? 2) Der ønskes en oversigt (lign. den forligspartierne fik fremlagt sidste år), over de for 2012 (frem til nu) anvendte eksterne konsulenter, med udgift og afgiftsbeløb angivet. Det ønskes angivet; fra hvilket aktivitetsområdes budget de respektive konsulentudgifter er blevet trukket. 3) Der ønskes en skønsmæssig (NB!) sammenligning med sidste års anvendte udgifter på området (den liste, der blev fremlagt sidste år), samt en vurdering fra forvaltningen på, hvorvidt den ønskede besparelse på 1,25 mio. kr. opnås i Generelt Driftsvirksomhed Økonomiudvalget godkendte d. 13. december 2011 en model for reduktion i rådgiverydelser på 1,25 mio. kr. på driftsvirksomheden med 2 ben: dels en reduktion af de faktisk konsulentbærende konti, dels en afgift på 20 pct. for at regulere adfærden m.h.t. brugen af eksterne konsulenter. Resultatet af en sådan model vil være, at der forlods foretages en reduktion på 10 pct. af de konsulentbærende konti, som er identificeret i budgettet. Dette er beregnet til 0,75 mio. kr. Den resterende del af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil blive hentet hjem i form af afgifter på 20 pct. af de afholdte konsulentudgifter. Regnestykket er i balance, hvis det faktiske forbrug overstiger 2,5 mio. kr.. Udmeldingen til organisationen den 27. januar 2012 redegjorde for denne nye ordning, og definerede konsulentydelser som eksempelvis rådgivning- og konsulentbistand, undersøgelser, analyser og foredragsholdere. Det understregedes at alle sådanne ydelser fremover skulle konteres på den særskilte artskonto for konsulentydelser. Anlægsvirksomhed Anlægsprojekterne i budget er nedskrevet med dels 1 mio. kr. som følge af eksterne konsulentydelser, dels 4,55 mio. kr. svarende til det tidligere indtægtskrav til intern projektering på 4,55 mio. kr., jfr. Økonomiudvalget 22. november Side 1 af 3

2 Ad 1. Den seneste opgørelse over konsulentforbrug samt indhentning af strafafgift er pr. 30/6-12, jfr. 2. anslået regnskab 2012 (s. 26): Samlet forbrug 1,618 mio.kr. Samlet strafafgift indhentet 0,324 mio.kr. Ad 2. Besparelsen på de 1,25 mio. kr. er foretaget ved dels en forlods reduktion på 10 pct. af de konsulentbærende konti, som er identificeret i budgettet. Dette er beregnet til 0,755 mio. kr. Den resterende del af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil blive hentet hjem i form af afgifter på 20 pct. af de afholdte konsulentudgifter. Oversigt over budget 2012 for konsulentforbrug, 10 %-budgetreduktion 2012, forbrug af konsulentydelser pr. 30/6-12, og den 20 %-strafafgift der er budgetreduceret med. Mio.kr. Budget % budgetreduktion Forbrug 2012 ( ) 20 % Strafafgift I alt 7,551 0,755 1,618 0,324 Skoler 0,023 0,002 0,017 0,003 Børn 0,023 0,005 Idræt 0,326 0,033 0,007 0,001 Bibliotek 0,125 0,025 Ældre 0,143 0,029 Handicappede 0,011 0,002 Miljø og natur 0,927 0,093 0,238 0,048 Beredskab 0,029 0,003 Administration 4,747 0,475 0,866 0,173 Puljebeløb til særlige formål 0,717 0,072 0,074 0,015 Ejendomme 0,783 0,078 0,116 0,023 Oversigt over afholdt og budgetteret konsulentforbrug på igangværende og planlagte projekter for henholdsvis drift og anlæg er vedlagt. Som det fremgår forventes den opnåede besparelse i 2012 indfriet, idet 1,079 mio. kr. (0,755+0,324 mio. kr.) af besparelsen på 1,25 mio. kr. er hjemtaget. Ad 3. Oversigt over afholdt og budgetteret konsulentforbrug på igangværende og planlagte projekter for henholdsvis drift og anlæg er vedlagt. I nedenstående tabel er oversigten fra sidste år opdateret med forbruget i 2012, jfr. kolonne 1 og 2. Der skal dog gøres opmærksom på, at de to kolonner ikke er direkte sammenlignelige, idet tallet for 2011 indeholder 6 måneders forbrug, mens forbruget i 2012 dækker 8 måneder. Mio.kr oversigt Pr (1) 2012-oversigt Pr (2) 2012 årsforbrug (3) Driftsvirksomhed 6,622 4,021 5,368 Anlægsvirksomhed 6,135 4,290 8,532 I alt 12,757 8,311 13,900 I kolonne 3 er vist det skønnede forbrug i hele 2012 (12 måneder). Side 2 af 3

3 Det fremgår heraf, at det samlede foreløbigt skønnede årsforbrug i 2012 ligger ca. 1,2 mio. kr. over det konstaterede forbrug pr , som kun dækker 6 måneder. Det er især forbruget på driftsvirksomheden, der ligger markant under, jf. at det forventede årsforbruget i 2012 ligger væsentligt under 6-måneders forbruget i Det skal endvidere bemærkes, at en række af udgifterne til eksterne konsulenter er konsekvenser af, at kmb/øu i en række sager har besluttet anvendelse heraf. Supplerende bemærkninger I udmeldningen til forvaltningerne om afgiften på 20 pct., når der købes konsulentydelser er det angivet, at konsulentydelser f.eks. kan være følgende: Rådgivning og konsulentbistand Undersøgelser Analyser Foredragsholdere Det skal bemærkes, at konsulentudgifterne på de enkelte områder som udgangspunkt finansieres af følgende: - budgetlagte midler - overførte midler fra tidligere år - uforbrugte midler inden for området - politisk godkendte midler I forbindelse med at forvaltningen har konstateret, at en række konsulentydelser ikke har været bogført på strafkontoen, er der foretaget en fornyet gennemgang af kommunens bogføring med henblik på at identificere bogførte konsulentydelser udover den strafpålagte konto. Oversigten på side 2 er som resultat heraf opdateret med denne gennemgang. Side 3 af 3

4 Oversigt over afholdt og budgetteret konsulentforbrug på igangværende og planlagte projekter - Drift Forvaltning Projekt Budgetteret Firmanavn / eksterne konsulenter Bemærkninger BFF Ressourcetildelingmodel på skoleområdet PWC Analyse af specialtilbud PWC Test af slutkandidater til Musiklederstilling Kjerulf & Partnere Servicekursus Biblioteket Kvorning Kommunikation Salær - Vurdering af Gyrithe Lemches Vej PWC Skoleudviklingsstrategi - Layout og opsætning Ide Astronauterne Sprogstimulering 2-sprogede førskolebørn Kaaber & Kaastrup Ingeniørbistand Taarbæk Skole Tvede Rådg. Ingeniører Rådgivning ifm rekruttering centerchef CLP Ellen Esmann Aps. Temadag for tosprogsteamet Bistand til el-forsyning i Lyngby Boldklubs klubhus Rambøll Danmark Softball bane i Lundtofte Sloth Møller, Rådgivende Ingeniører Rådgivning ifm udbygning af Lyngby Stadion Rambøll Danmark og Domus Arkitekter Myndighedsprojekt KON & VVS Ingholt Consult Aps. Coaching Erhvervspsykologerne Kit Sanne Niel Konsulent Gert Jensen MS-TEAM SSF Indberetning af BØF-ark PWC Bibliotek Tegnestuen PomP Konsulentforbrug i forb. med Paradimaskiftet - lederudvikling Synergi Hrm Udvikling af visitationsenheden Konsulentbistand coaching Coaching4Life Livstilsundersøgelsen Epinion Kommunale tilsyn BDO Udredning af konti vedr. debitorsystemet BDO Rådgivning Chr. X Allé Specialisterne Aps Rådgivning Lean ProcessManager Bistand til systemadministration Uniq Omsorg Avaleo Side 1 af 3

5 Forvaltning Projekt Budgetteret Firmanavn / eksterne konsulenter Bemærkninger Rådgivning DPK BST Nord og Klindt Consult Rådgivning Kærkommen Hovedstaden A/S TF Byggesagsbehandling Gudme Consult BBR Mai Rådgivning Vejbelysning (kabellægning) Øllgaard Rev. Plejeplan for Mølleådalen Plejeplan Østskrænt Orbicon Spildevandsudledningstilladelser til rescipient Grontmij Udarbejdelse af spildevandsplan Rambøl Rådgivning vandhul Torsdals Mose LR Udbud spildevandsplan Grontmij 3 Vurderinger Biomedia Udbudsstrategi if udbud af vej & park Brugerdata Aps., Niras, Cowi og PwC Jordforurening Orbicon / Geomiljø Miljøtilsyn virksomheder COWI m.fl Miljøtilsyn virksomheder MMS Envicon/Niras Affaldsbehandling Grontmij Teknisk forvaltning LE34 m.fl ØKF Detailhandelsanalyse ICP Denmark A/S Analyse af kantinerne i forb. med konkurrenceudsættelse Kantinemæglerne Aps. Ledernetværk Better Ideas v/tine Meisner Trivelsmåling, coaching NBC Konsultation, Susanne Kronborg og Rambøll Management AS Elektronisk borgerpanel Radius Kommunikation Rådgivning ifm udbud af Dyrehavegård Gefion & Colliers Int. Tilstandsrapport og ingeniør-rådgivning Kastanievej Hald & Halberg samt Wissenberg A/S Lederuddannelse af ledere i LTK Coaching af ledere i forbindelse med Trivselsmåling Konsulentassistance almene ældreboliger Unik System & Boligsel-skabernes Landsforening Side 2 af 3

6 Forvaltning Projekt Budgetteret Firmanavn / eksterne konsulenter Bemærkninger Standardarbejdsplads/ZEN Next Level Education, IT Quality Tilkaldevagt itq og Zen Netværk Conscia Netværksændringer GoPro Union Software Udvikling og opdateringer Organisationsprojektet Magenta IT-systemer Semaphor og Intravision Organisationsprojekt, forberede cpr-brooker og Lynet Udvikling og opdateringer Ontime og Lokale/forpjening, mailtemplate Intranet Magenta Diverse konsulenttimer vedr. Lynet, tilretninger TOTAL Side 3 af 3

7 Oversigt over afholdt og budgetteret konsulentforbrug på igangværende og planlagte projekter - Anlæg Forvaltning Projekt Firmanavn / eksterne konsulenter Bemærkninger SSF Sundhedshus Epital-projektet Lægebistand PWC, Bech-Bruun Advokater, Arkitektfirmaet Nielsen og Kjærsgaard TF Kanalvejsprojektet Via Trafik Bech-Bruun Schønherr Ernst & Young GEO Naturstyrelsen Cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej Rambøll Slidlag Vejdirektoratet Betalt parkering It / Advokat Lyngby Hovedgade, cykelvenlig belægning Via Trafik Idrætsby DGI PwC Bech-Bruun Niras Alectia Helhedsplan Trongård Hasløv & Kjærsgaard m.fl. Lyngby Torv Nørgaard & Holscher Caroline Amalie Vej TDS Contractor A/S Chr. X (Strandberg) Lau & Roland Slotsvænget Lau & Roland Rådhusprojekt Fordelt på firmaer TOTAL bevilling omfatter flere veldfærdsteknologiske projekter. Udgift Projekt/udvikling af danske byeres byliv/bykvaliteter Landinspektør lokalplanforslag Furesøområdet og Taarbæk Forundersøgelser og igangsætning af lokalplanlægning Kanalvejsområdet Side 1 af 1

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere