mio. EUR Note Omsætning 3, Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796"

Transkript

1 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning 101 Den uafhængige revisors påtegning

2 Koncernregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december for koncernen mio. EUR Note Omsætning 3, Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger 5, 6, 7 (246) (255) Distributionsomkostninger 5, 6 (195) (204) Administrationsomkostninger 5, 6 (244) (333) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster 5, 8 (109) (701) Resultat af primær drift 102 (697) Andel af resultat i associerede virksomheder 15 0 (2) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10 (143) (92) Resultat før skat (36) (713) Selskabsskat 11 (46) (250) Årets resultat (82) (963) Fordeles således: Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (82) (963) (82) (963) Resultat pr. aktie (EPS) 12 Årets resultat pr. aktie (EUR) (0,41) (4,76) Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,40) (4,76) 042 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

3 Totalindkomstopgørelse 31. december for koncernen mio. EUR Årets resultat (82) (963) Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 (9) Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (53) (11) Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 50 0 Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) 0 24 Skat af pengestrømsafdækning (12) (6) Anden totalindkomst efter skat (15) (2) Totalindkomst i alt (97) (965) Fordeles således: Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (97) (965) (97) (965) 043 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

4 Balance 31. december for koncernen Aktiver mio. EUR Note Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

5 Balance 31. december for koncernen Egenkapital og forpligtelser mio. EUR Note Aktiekapital Øvrige reserver (10) 5 Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 2 2 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser direkte tilknyttet kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

6 Egenkapitalopgørelse 1. januar 31. december for koncernen Øvrige reserver mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (2) Erhvervelse af egne aktier (7) (7) Årets totalindkomst 1) 0 (53) 38 (15) (82) (97) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december (46) 36 (10) Øvrige reserver mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (20) Årets totalindkomst 1) 0 (20) 18 (2) (963) (965) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december (2) Der henvises til moderselskabets egenkapitalopgørelse side 111 for angivelse af, hvilke reserver der er disponible til udlodning. Resultatdisponering fremgår af moderselskabets regnskab side ) Der henvises til totalindkomstopgørelsen vedrørende specifikation af kursregulering og værdiregulering af afdækningsinstrumenter i forbindelse med opgørelse af årets totalindkomst. Anvendt regnskabspraksis Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte fra egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi. Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse af aktier i Vestas Wind Systems A/S i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier føres direkte på egenkapitalen. Udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, oplyses som en særskilt post under egenkapitalen. Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til koncernens præsentationsvaluta (EUR). Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen. Reserve for pengestrømsafdækning Reserve for pengestrømsafdækning i koncernregnskabet omfatter kursgevinst/-tab ved dagsværdiregulering af valutasikringsaftaler vedrørende fremtidige transaktioner, samt terminskontrakter i forbindelse med råvarekøb. 046 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

7 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december for koncernen mio. EUR Note Årets resultat (82) (963) Reguleringer for ikke-kontante poster Renteindbetalinger mv Renteudbetalinger mv. (124) (92) Betalt selskabsskat (57) (97) Pengestrømme fra drift før ændring i nettoarbejdskapital Ændring i nettoarbejdskapital (304) Pengestrømme fra driftsaktivitet (73) Køb af immaterielle aktiver (189) (169) Køb af materielle aktiver (73) (167) Salg af virksomheder Salg af materielle aktiver Salg af andre langfristede aktiver 3 5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (239) (286) Frit cash flow (359) Erhvervelse af egne aktier (7) 0 Tilbagebetaling af finansielle gældsforpligtelser (1.143) (50) Optagelse af finansielle gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.150) 832 Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (141) 473 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kursregulering af likvider (16) 4 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsning Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Likvide beholdninger i alt Kortfristet bankgæld 25 (4) (4) Anvendt regnskabspraksis for koncernen Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, hvori kortfristet bankgæld ikke indgår. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af virksomheder samt køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat. Indgåelse af finansielle leasingaftaler betragtes som ikke-likvide transaktioner. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til aktionærer. Pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes som betaling af renter og afdrag på gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger, kortfristede værdipapirer og kortfristet bankgæld. Aktiver og kortfristet gæld, der i pengestrømsopgørelsen medtages som likvide beholdninger, er dem, der indgår i koncernens cash management. 047 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

8 Noter til koncernregnskabet Note Side 1 Anvendt regnskabspraksis for koncernen Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Segmentoplysninger Omsætning Af- og nedskrivninger Personaleomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Særlige poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Selskabsskat Resultat pr. aktie (EPS) Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg/frasalgs gruppe Selskabsskat Aktiekapital Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Regulering for ikke-kontante poster Ændring i nettoarbejdskapital Køb og salg af virksomheder Likvide beholdninger Honorarer til generalforsamlingsvalgte revisorer Ledelsens incitamentsprogrammer Transaktioner med nærtstående parter Offentlige tilskud Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser og eventualaktiver Afledte finansielle instrumenter samt risiko- og kapitalstyring Efterfølgende begivenheder Ny regnskabsregulering Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

9 1 Anvendt regnskabspraksis for koncernen Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede selskaber. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. NASDAQ OMX Copenhagens oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, årsregnskabsloven og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Grundlag for udarbejdelse Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip, bortset fra afledte finansielle instrumenter som er målt til dagsværdi og langfristede aktiver bestemt for salg som er målt til det laveste af bogført værdi og dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapporten præsenteres i mio. EUR. Denne note beskriver den generelle regnskabspraksis. Herudover beskriver Vestas den anvendte regnskabspraksis i forbindelse med pengestrøms og egenkapitalopgørelserne og hver enkelt note med henblik på at give en mere forståelig beskrivelse af hvert enkelt regnskabsområde. Beskrivelsen af regnskabspraksis i pengestrømsopgørelsen og noterne udgør en del af den samlede beskrivelse af koncernens regnskabspraksis. Der henvises til oversigten, på side 52, for en beskrivelse af de noter som den detaljerede regnskabspraksis er indeholdt i. Implementering af nye regnskabsstandarder Ingen nye standarder eller fortolkningsbidrag af betydning for resultat og egenkapital er blevet implementeret i Beskrivelse af nye ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag er indeholdt i note 40 til koncernregnskabet. Koncernregnskabet og virksomhedssammenslutninger Koncernregnskabet omfatter Vestas Wind Systems A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori Vestas Wind Systems A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af stemmeretten eller på anden måde har kontrol (dattervirksomheder). Vestas Wind Systems A/S og dattervirksomhederne benævnes samlet koncernen. Virksomheder, som ikke er dattervirksomheder, men hvor koncernen ejer mellem 20 og 50 pct. af stemmeretten eller på anden måde udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse, betragtes som associerede virksomheder. En oversigt over koncernens juridiske enheder fremgår af siderne Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af koncern-interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Koncernregnskabet er baseret på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for Vestas-koncernen. Nyerhvervede eller nystiftede dattervirksomheder indregnes fra det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over det tilkøbte (overtagelsesdagen). Ved erhvervelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsesprisen opgøres som dagsværdien af de afgivne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte aktier. Anskaffelsesprisen indeholder dagsværdien af eventuelle betingede vederlag (earn-outs). Omkostninger ved erhvervelsen omkostningsføres i resultatopgørelsen i den periode, hvor de afholdes. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (nettoaktiver) vedrørende den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdien på overtagelsesdagen opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Ved hver overtagelse indregnes goodwill og en ikke-kontrollerende interesse (minoritet) efter én af følgende metoder: 1) Goodwill relateret til den overtagne virksomhed udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem den samlede dagsværdi af den overtagne virksomhed og dagsværdien af de samlede regnskabsmæssige nettoaktiver. Den ikke-kontrollerende interesse indregnes til andelen af den overtagne virksomheds samlede dagsværdi (fuld goodwill). 2) Goodwill relateret til den overtagne virksomhed udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og dagsværdien af koncernens andel af den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige nettoaktiver på overtagelsestidspunktet. Den ikke-kontrollerende interesse indregnes til den forholdsmæssige andel af de overtagne nettoaktiver (forholdsmæssig goodwill). Goodwill indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill afskrives ikke, men vurderes årligt samt ved tegn på værdiforringelse for at afgøre, om den har været udsat for værdiforringelse. Er dette tilfældet, foretages nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til den regnskabsmæssige værdi på afståelsestidspunktet resultatføres ved salg, i det omfang kontrollen over dattervirksomheden tillige afgives. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabsposter for hver af koncernens enheder måles ved anvendelse af den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori enheden driver virksomhed (den funktionelle valuta). Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Moderselskabets funktionelle valuta er danske kroner (DKK), men af hensyn til koncernens internationale relationer er koncernregnskabet præsenteret i euro (EUR). Omregning til præsentationsvaluta Balancen omregnes til præsentationsvalutaen baseret på den på balancedagen gældende EUR-kurs. Resultatopgørelsen omregnes til gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger. Omregning af tilknyttede virksomheder Ved indregning i koncernregnskabet af udenlandske virksomheder med en funktionel valuta forskellig fra koncernens præsentationsvaluta omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes i anden totalindkomst. Kursregulering af mellemværender med udenlandske virksomheder, der anses for en del af den samlede nettoinvestering i den pågældende virksomhed, indregnes i koncernregnskabet i anden totalindkomst. Ved indregning i koncernregnskabet af associerede virksomheder med en anden funktionel valuta end koncernens præsentationsvaluta omregnes andelen af årets resultat efter gennemsnitskurs, og andelen af egenkapitalen 049 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

10 inkl. goodwill omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af andelen af udenlandske associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af andelen af årets resultat fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i anden totalindkomst. Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske enheder, som medfører tab af bestemt indflydelse, eller ved tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del af nettoinvesteringen, indregnes den andel af de akkumulerede valutakursreguleringer, der er indregnet i anden totalindkomst, og som kan henføres hertil, i resultatopgørelsen samtidig med eventuel gevinst eller tab ved afståelsen. Resultatopgørelsen Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger, herunder garantiomkostninger, omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger, såsom gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg. Endvidere indregnes forventede tab på entreprisekontrakter. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og distribution af varer mv. solgt i årets løb. Herunder indregnes omkostninger til personale samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i løbet af året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Andel af resultat i associerede virksomheder I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat og eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Leasing Leasingkontrakter opdeles regnskabsmæssigt i finansielle og operationelle leasingforpligtelser. En leasingaftale klassificeres som finansiel, når den i al væsentlighed overfører risici og fordele ved det leasede aktiv, som var det ejet. Andre leasingaftaler klassificeres som operationelle. Finansielt leasede aktiver er aktiveret under materielle aktiver og afskrives over den forventede brugstid. De tilsvarende finansielle leasingforpligtelser er indregnet under forpligtelser. Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Pensionsforpligtelser Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger medtages i balancen under andre gældsforpligtelser. Andre langfristede personaleydelser indregnes ved anvendelse af aktuarmæssig opgørelse. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes således straks i resultatopgørelsen. Andre langfristede personaleforpligtelser omfatter blandt andet jubilæumsgratialer. Forudbetalinger fra kunder Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser, måles til kostpris og omfatter modtagne forudbetalinger vedrørende bestilte, men endnu ikke leverede vindmøller eller vindkraftværker og forudbetalinger vedrørende service på leverede vindmøller og vindkraftværker. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 050 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

11 Ordliste Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%): Bruttoresultat i procent af omsætning. Forrentning af investeret kapital (ROIC) (%): Resultat af primær drift efter skat (effektiv skattesats) i procent af gennemsnitlige mate rielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og tilgode havender minus ikke-rente bærende forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser. Forrentning af egenkapitalen (%): Årets resultat efter skat divi deret med gennemsnitlig egenkapital. Gearing (%): Rentebærende passiver ultimo divideret med egen kapital ultimo. Nettoarbejdskapital (NWC): Varebeholdninger, tilgodehavender, øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver minus leverandørgæld og andre gældsforpligtelser og øvrige driftsmæssige kortfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld/ebitda: Nettorentebærende gæld divideret med resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA). Overskudsgrad før afskrivninger (EBITDA-margin): Resultat før afskrivninger, andel af resultat i associerede virksomheder, finansielle poster og skat i procent af omsætning. Overskudsgrad (EBIT-margin): Resultat før andel af resultat i associerede virk som heder, finan sielle poster og skat i procent af omsætning. Soliditetsgrad (%): Egenkapital ultimo divideret med aktiver i alt. Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS): Årets resultat divideret med gennem snitligt antal udestående aktier. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo divideret med antal aktier ultimo. Kurs/indre værdi: Den officielle slutkurs ultimo året på NASDAQ OMX Copenhagen divideret med indre værdi ultimo. P/E-værdi: Den officielle slutkurs ultimo året på NASDAQ OMX Copenhagen divideret med årets resultat pr. aktie. Pengestrømme fra drift pr. aktie: Pengestrømme fra driftsaktivitet divi deret med gennemsnitligt antal aktier. Udbytte pr. aktie: Udbytteprocent gange aktiens pålydende værdi. Payout ratio: Samlet udbyttebetaling divideret med årets resultat. Terminologi i anvendt regnskabspraksis IFRS: International Financial Reporting Standards IAS: International Accounting Standards IASB: International Accounting Standards Board IFRIC/SIC: International Financial Reporting Interpretations Committee/ Standing Interpretations Committee 051 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

12 2 Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Ved udarbejdelsen af Vestas-koncernens årsrapport foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger og skøn, der danner grundlag for indregning og måling af koncernens aktiver og forpligtelser. Koncernens regnskabspraksis er detaljeret beskrevet i noterne til koncernregnskabet. Grundlag for udarbejdelse Vestas har indgået aftale om en ny bankaftale med et konsortium af banker. Aftalen, som er kreditgodkendt, omfatter en revolverende kredit- og garantifacilitet på EUR 850 mio. gældende for en femårig periode. Selskabets kreditfacilitet og den initierede aktieudstedelse vil sikre, at tilstrækkelige finansielle ressourcer er til rådighed i de kommende år, herunder i Kreditfaciliteten er betinget af, at selskabet hvert kvartal lever op til en række finansielle nøgletal (covenants) samt at provenuet fra aktieudvidelsen lever op til et givet niveau. På baggrund af selskabets udsigter og forventninger til fremtidige resultater er det ledelsens vurdering, at lånefaciliteterne vil være til rådighed i hele Væsentlige afvigelser fra selskabets forventninger vil i sagens natur kunne ændre dette billede. Væsentlige skøn Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. Særlige risici for Vestas-koncernen er omtalt i ledelsesberetningen, side 30-31, og i noterne til koncernregnskabet. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. Områder med en høj grad af vurdering og skøn, som er af væsentlig betydning for årsregnskabet, er beskrevet mere indgående i de tilhørende noter. For yderligere detaljer om bankaftalen henvises til note 38. Anvendt regnskabspraksis for koncernen Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Note Side Segmentoplysninger Omsætning Anvendelse af produktionsmetoden Forsknings- og udviklingsomkostninger Særlige poster Finansielle indtægter og omkostninger 9/ Selskabsskat 11/22 061/074 Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsprojekter Materielle aktiver Nedskrivningstest Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Udskudt skataktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Skøn Hensatte forpligtelser Garantihensættelser Finansielle gældsforpligtelser Aktiebaseret vederlæggelse Offentlige tilskud Afledte finansielle instrumenter Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

13 3 Segmentoplysninger Anvendt regnskabspraksis for koncernen De identificerede rapporteringspligtige segmenter udgør stort set hele koncernens eksterne omsætning, som alene er opnået via salg af vindmøller og associerede serviceaktiviteter. De rapporteringspligtige segmenter er en sammenlægning af operationelle segmenter i Vestas-koncernen, som beskrevet i IFRS 8. De rapporteringspligtige segmenter er identificeret på baggrund af koncernens ledelsesstruktur og den deraf følgende rapportering til hovedbeslutningstageren, direktionen. Identifikationen er derfor baseret på både geografiske segmenter og forretningsenheder (produktions- og salgsforretningsenheder) i koncernen. Serviceaktiviteterne er et selvstændigt rapporteringspligtigt segment. De resterende enheder, som ikke er indeholdt i rapporteringspligtige segmenter, er indeholdt under ikke-allokerede nettoomkostninger. Produktionsforretningsenhederne er klassificeret som et rapporteringspligtigt segment, da omsætningen genereret fra disse enheder er baseret på koncernens interne transfer pricing-politik og er ens på tværs af koncernen. Derudover sælger Vestas kun et produkt vindmøller og omsætningen er hovedsageligt indregnet baseret på leveringen af en komplet vindmølle og ikke baseret på individuelt salg af de tre hovedkomponenter (vinger, naceller og tårne), som udgør en vindmølle. Opgørelsen af EBIT, omsætning og omkostninger indeholdt i segmentoplysningerne er foretaget på samme måde som i koncernårsrapporten. Indtægter og omkostninger indeholdt i årets resultat er allokeret, i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne og opgøres pålideligt. Omkostninger, der er allokeret enten direkte eller indirekte, indeholder produktionsomkostninger, forsknings- og udviklingsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Indtægter og omkostninger allokeret indirekte til segmenterne er allokeret på baggrund af en allokeringsnøgle beregnet på basis af anvendelsen af nøgleressourcer i segmentet. Langfristede segmentaktiver omfatter langfristede aktiver anvendt direkte i segmentets aktiviteter herunder immaterielle aktiver, materielle aktiver, aktiver bestemt til salg og kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede segmentaktiver omfatter de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender og forudbetalinger. Koncerninterne balancer omfatter transaktioner foretaget på markedsvilkår mellem operationelle segmenter, der udgør de rapporteringspligtige segmenter. Disse beløb elimineres for at opgøre tallene i koncernregnskabet. 053 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

14 3 Segmentoplysninger (fortsat) 2013 mio. EUR EKSTERN OMSÆTNING Europa og Afrika salgsenheder Nord- og Sydamerika salgsenheder Asien og Oceanien salgsenheder Serviceaktivitet Produktionsenheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Vindmøller og vindkraftværker Service Andet Ekstern omsætning i alt Intern omsætning 1) Segmentomsætning i alt Segmentresultat af primær drift (EBIT) i alt 2) 0 (28) Finansielle poster (netto) (2) ANDRE SEGMENTPOSTER Afskrivninger Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 3) Tilbageførsel af nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) Garantihensættelse for året Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang af materielle og immaterielle aktiver Langfristede aktiver (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver bestemt for salg Segmentaktiver Ekstern omsætning fordeles på individuelle lande således: Tyskland Ekstern omsætning i Danmark 247 Ekstern omsætning uden for Danmark USA Kina Andre I alt Langfristede aktiver placeret i Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver placeret uden for Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) ) Intern omsætning omfatter intern samhandel, service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2) Service EBIT på 147 mio. er efter allokering af fællesomkostninger på EUR 66 mio. EBIT før allokering af fællesomkostninger, fordelt efter omsætning, udgør EUR 213 mio. 3) Nedskrivninger fra andre segmenter udgør EUR 0 mio. Ekstern omsætning, der er fordelt på individuelle lande, indeholder alle lande med en ekstern omsætning, der udgør over 10 pct. af koncernens samlede eksterne omsætning. Ingen enkelt kunde udgør over 10 pct. af den samlede eksterne omsætning i 2013 og Langfristede aktiver i andre lande overstiger enkeltvis ikke 10 pct. af koncernens samlede langfristede aktiver. 054 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

15 3 Segmentoplysninger (fortsat) 2012 mio. EUR EKSTERN OMSÆTNING Europa og Afrika salgsenheder Nord- og Sydamerika salgsenheder Asien og Oceanien salgsenheder Serviceaktivitet Produktionsenheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Vindmøller og vindkraftværker Service Andet Ekstern omsætning i alt Intern omsætning 1) Segmentomsætning i alt Segmentresultat af primær drift (EBIT) i alt 2) 29 (70) (62) (139) 81 (161) Finansielle poster (netto) 13 (18) (3) ANDRE SEGMENTPOSTER Afskrivninger Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 3) Tilbageførsel af nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) Garantihensættelse for året Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang af materielle og immaterielle aktiver Langfristede aktiver (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver bestemt for salg Segmentaktiver Ekstern omsætning fordeles på individuelle lande således: USA Tyskland Ekstern omsætning i Danmark 146 Ekstern omsætning uden for Danmark USA Kina Andre I alt Langfristede aktiver placeret i Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver placeret uden for Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) ) Intern omsætning omfatter intern samhandel, service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2) Service EBIT på 81 mio. er efter allokering af fællesomkostninger på EUR 66 mio. EBIT før allokering af fællesomkostninger, fordelt efter omsætning, udgør EUR 147 mio. 3) Nedskrivninger fra andre segmenter udgør EUR 97 mio. 055 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

16 3 Segmentoplysninger (fortsat) mio. EUR AFSTEMNING EBIT for rapporteringspligtige segmenter 246 (161) Ikke-allokerede nettoomkostninger 1) (144) (536) EBIT jf. resultatopgørelsen for koncernregnskabet 102 (697) Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Omsætning for alle andre operationelle segmenter Eliminering af intern omsætning (4.757) (5.945) Omsætning jf. resultatopgørelsen for koncernregnskabet Aktiver for rapporteringspligtige segmenter Aktiver for alle andre operationelle segmenter Eliminering (1.250) (1.122) Aktiver jf. balancen for koncernregnskabet ) Inklusive moderselskabets omsætning (service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen) fratrukket omkostninger relateret til Technology and Service Solutions og koncernstabsfunktioner. Ændringen i forhold til 2012 skyldes faldet i særlige poster og besparelser vedr. faste omkostninger. 056 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

17 4 Omsætning Anvendt regnskabspraksis for koncernen Omsætningen omfatter salg af vindmøller og vindkraftværker, salg af efterfølgende service samt salg af reservedele. Salg af enkeltmøller og mindre vindkraftværker baseret på standardløsninger (supply-only og supply-and-installation projekter) samt salg af reservedele indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel tilpasning indregnes i omsætningen i takt med opførelsen, baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad (turnkey-projekter). Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet. Servicesalg, der omfatter service- og vedligeholdelsesaftaler og forlængede garantier vedrørende solgte vindmøller og vindkraftværker, indregnes i resultatopgørelsen over aftaleperioden i takt med levering af de aftalte serviceydelser. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger Anvendelse af produktionsmetoden Ledelsen udfører væsentlige regnskabsmæssige vurderinger i forbindelse med indtægtsindregning. Såfremt et vindkraftværk i høj grad er individuelt tilpasset (turnkey projekter), indregnes omsætningen vedrørende projekter under udførelse i henhold til produktionskriteriet, svarende til salgsprisen af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden (turnkey-projekter). Såfremt projekterne ikke kvalificerer til indregning i henhold til produktionskriteriet (supply-only og supply-and-installation projekter), indregnes den samlede omsætning først på det tidspunkt, hvor der sker risikoovergang til køber. Forsinkelser mv. kan medføre betydelige tidsmæssige udsving i koncernens indregning af omsætning og dermed indtjening i forhold til det forventede. Omsætning (2013) mio. EUR og procent Omsætning (2012) mio. EUR og procent 100 procent = EUR mio. Salg af vindmøller og vindkraftværker (83%) Salg af service 954 (16%) Andet 48 (1%) 100 procent = EUR mio. Salg af vindmøller og vindkraftværker (87%) Salg af service 886 (12%) Andet 32 (1%) Segmentering af omsætning, kontrakttype (2013) mio. EUR og procent Segmentering af omsætning, kontrakttype (2012) mio. EUR og procent 100 procent = EUR mio. Supply-only og supply-and-installation projekter (89%) Turnkey projekter 542 (11%) 100 procent = EUR mio. Supply-only og supply-and-installation projekter (92%) Turnkey projekter 495 (8%) 057 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

18 5 Af- og nedskrivninger mio. EUR Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver specificeres således: Afskrivninger, immaterielle aktiver Nedskrivninger, immaterielle aktiver Afskrivninger, materielle aktiver Nedskrivninger, materielle aktiver Avance og tab på afhændede materielle aktiver (1) Af- og nedskrivninger (2013) mio. EUR og procent Af- og nedskrivninger (2012) mio. EUR og procent Produktionsomkostninger 139 (35%) Produktionsomkostninger 198 (20%) 100 procent = EUR 402 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 218 (54%) Distributionsomkostninger 29 (7%) 100 procent = EUR 996 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 203 (20%) Distributionsomkostninger 38 (4%) Administrationsomkostninger 13 (3%) Administrationsomkostninger 30 (3%) Særlige poster 3 (1%) Særlige poster 527 (53%) 6 Personaleomkostninger mio. EUR Personaleomkostninger specificeres således: Lønninger og gager mv Aktiebaseret aflønning 6 14 Pensionsordninger Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger udgiftsført I resultatopgørelsen mio. EUR Produktionsomkostninger Forskning, udvikling og administration Særlige poster Personaleomkostninger i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

19 6 Personaleomkostninger mio. EUR Heraf til: Bestyrelse Bestyrelseshonorar Direktion Lønninger og gager mv. 6 3 Aktiebaseret aflønning Fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktionsmedlemmer udgjorde EUR 6,2 mio. (2012: EUR 0,5 mio.). Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af pensionsordninger. Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Forsknings- og udviklingsomkostninger Anvendt regnskabspraksis for koncernen Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt af- og nedskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Forsknings- og udviklingsomkostninger (2013) mio. EUR Forsknings- og udviklingsomkostninger (2012) mio. EUR (186) (161) Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Aktiverede udviklingsprojekter Afskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger på udviklingsprojekter Forsknings-og udviklingsomkostninger indregnet I resultatopgørelsen 0 Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Aktiverede udviklingsprojekter Afskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger på udviklingsprojekter Forsknings-og udviklingsomkostninger indregnet I resultatopgørelsen Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

20 8 Særlige poster Anvendt regnskabspraksis for koncernen Særlige poster inkluderer væsentlige poster, som ikke er en del af den normale forretning. Dette inkluderer omkostninger relateret til større organisatoriske tilpasninger og tilpasning af produktionskapacitet og produktprogram. Omkostningerne omfatter nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver samt hensættelser til omstruktureringer og eventuelle tilbageførsler/regulering ( gevinst eller tab ved afhændelse af aktiverne) deraf. mio. EUR Nedskrivninger af immaterielle aktiver Nedskrivninger af materielle aktiver Tilbageførte nedskrivninger (25) 0 Nedskrivninger af aktiver bestemt for salg (Gevinst)/tab ved afhændelse af aktiver bestemt for salg 32 0 Nedskrivning af varebeholdninger 0 24 Personaleomkostninger Ophørte forpligtelser (leasing, leje mv.) 0 10 Konsulenter/eksterne rådgivere 5 11 Andre omstruktureringsomkostninger Finansielle indtægter Anvendt regnskabspraksis for koncernen Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, afskrivninger af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Låneomkostninger relateret til fornyelse af langfristede kreditfaciliteter aktiveres og amortiseres over lånets løbetid, og låneomkostninger, der vedrører fremstilling af kvalificerende aktiver, indregnes i disse aktivers kostpris. mio. EUR Valutakursreguleringer 0 37 Indlån og tilgodehavender: Renteindtægter 4 19 Øvrige finansielle indtægter 1 10 Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning 0 9 Ændring af diskontering vedrørende hensatte forpligtelser Finansielle omkostninger mio. EUR Valutakursreguleringer 16 0 Finansielle forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris: Renteomkostninger Øvrige finansielle omkostninger Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning I 2013 blev låneomkostninger på EUR 1 mio. (2012: EUR 1 mio.) aktiveret som en del af materielle aktiver og udviklingsprojekter til en rente på 3,4 pct. (2012: 3,1 pct.). 060 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Årsrapport for 2011/12 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere