mio. EUR Note Omsætning 3, Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796"

Transkript

1 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning 101 Den uafhængige revisors påtegning

2 Koncernregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december for koncernen mio. EUR Note Omsætning 3, Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger 5, 6, 7 (246) (255) Distributionsomkostninger 5, 6 (195) (204) Administrationsomkostninger 5, 6 (244) (333) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster 5, 8 (109) (701) Resultat af primær drift 102 (697) Andel af resultat i associerede virksomheder 15 0 (2) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10 (143) (92) Resultat før skat (36) (713) Selskabsskat 11 (46) (250) Årets resultat (82) (963) Fordeles således: Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (82) (963) (82) (963) Resultat pr. aktie (EPS) 12 Årets resultat pr. aktie (EUR) (0,41) (4,76) Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,40) (4,76) 042 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

3 Totalindkomstopgørelse 31. december for koncernen mio. EUR Årets resultat (82) (963) Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 (9) Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (53) (11) Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 50 0 Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) 0 24 Skat af pengestrømsafdækning (12) (6) Anden totalindkomst efter skat (15) (2) Totalindkomst i alt (97) (965) Fordeles således: Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (97) (965) (97) (965) 043 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

4 Balance 31. december for koncernen Aktiver mio. EUR Note Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

5 Balance 31. december for koncernen Egenkapital og forpligtelser mio. EUR Note Aktiekapital Øvrige reserver (10) 5 Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 2 2 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser direkte tilknyttet kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

6 Egenkapitalopgørelse 1. januar 31. december for koncernen Øvrige reserver mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (2) Erhvervelse af egne aktier (7) (7) Årets totalindkomst 1) 0 (53) 38 (15) (82) (97) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december (46) 36 (10) Øvrige reserver mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (20) Årets totalindkomst 1) 0 (20) 18 (2) (963) (965) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december (2) Der henvises til moderselskabets egenkapitalopgørelse side 111 for angivelse af, hvilke reserver der er disponible til udlodning. Resultatdisponering fremgår af moderselskabets regnskab side ) Der henvises til totalindkomstopgørelsen vedrørende specifikation af kursregulering og værdiregulering af afdækningsinstrumenter i forbindelse med opgørelse af årets totalindkomst. Anvendt regnskabspraksis Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte fra egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi. Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse af aktier i Vestas Wind Systems A/S i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier føres direkte på egenkapitalen. Udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, oplyses som en særskilt post under egenkapitalen. Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til koncernens præsentationsvaluta (EUR). Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen. Reserve for pengestrømsafdækning Reserve for pengestrømsafdækning i koncernregnskabet omfatter kursgevinst/-tab ved dagsværdiregulering af valutasikringsaftaler vedrørende fremtidige transaktioner, samt terminskontrakter i forbindelse med råvarekøb. 046 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

7 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december for koncernen mio. EUR Note Årets resultat (82) (963) Reguleringer for ikke-kontante poster Renteindbetalinger mv Renteudbetalinger mv. (124) (92) Betalt selskabsskat (57) (97) Pengestrømme fra drift før ændring i nettoarbejdskapital Ændring i nettoarbejdskapital (304) Pengestrømme fra driftsaktivitet (73) Køb af immaterielle aktiver (189) (169) Køb af materielle aktiver (73) (167) Salg af virksomheder Salg af materielle aktiver Salg af andre langfristede aktiver 3 5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (239) (286) Frit cash flow (359) Erhvervelse af egne aktier (7) 0 Tilbagebetaling af finansielle gældsforpligtelser (1.143) (50) Optagelse af finansielle gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.150) 832 Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (141) 473 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kursregulering af likvider (16) 4 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsning Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Likvide beholdninger i alt Kortfristet bankgæld 25 (4) (4) Anvendt regnskabspraksis for koncernen Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, hvori kortfristet bankgæld ikke indgår. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af virksomheder samt køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat. Indgåelse af finansielle leasingaftaler betragtes som ikke-likvide transaktioner. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til aktionærer. Pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes som betaling af renter og afdrag på gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger, kortfristede værdipapirer og kortfristet bankgæld. Aktiver og kortfristet gæld, der i pengestrømsopgørelsen medtages som likvide beholdninger, er dem, der indgår i koncernens cash management. 047 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

8 Noter til koncernregnskabet Note Side 1 Anvendt regnskabspraksis for koncernen Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Segmentoplysninger Omsætning Af- og nedskrivninger Personaleomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Særlige poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Selskabsskat Resultat pr. aktie (EPS) Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg/frasalgs gruppe Selskabsskat Aktiekapital Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Regulering for ikke-kontante poster Ændring i nettoarbejdskapital Køb og salg af virksomheder Likvide beholdninger Honorarer til generalforsamlingsvalgte revisorer Ledelsens incitamentsprogrammer Transaktioner med nærtstående parter Offentlige tilskud Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser og eventualaktiver Afledte finansielle instrumenter samt risiko- og kapitalstyring Efterfølgende begivenheder Ny regnskabsregulering Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

9 1 Anvendt regnskabspraksis for koncernen Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede selskaber. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. NASDAQ OMX Copenhagens oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, årsregnskabsloven og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Grundlag for udarbejdelse Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip, bortset fra afledte finansielle instrumenter som er målt til dagsværdi og langfristede aktiver bestemt for salg som er målt til det laveste af bogført værdi og dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapporten præsenteres i mio. EUR. Denne note beskriver den generelle regnskabspraksis. Herudover beskriver Vestas den anvendte regnskabspraksis i forbindelse med pengestrøms og egenkapitalopgørelserne og hver enkelt note med henblik på at give en mere forståelig beskrivelse af hvert enkelt regnskabsområde. Beskrivelsen af regnskabspraksis i pengestrømsopgørelsen og noterne udgør en del af den samlede beskrivelse af koncernens regnskabspraksis. Der henvises til oversigten, på side 52, for en beskrivelse af de noter som den detaljerede regnskabspraksis er indeholdt i. Implementering af nye regnskabsstandarder Ingen nye standarder eller fortolkningsbidrag af betydning for resultat og egenkapital er blevet implementeret i Beskrivelse af nye ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag er indeholdt i note 40 til koncernregnskabet. Koncernregnskabet og virksomhedssammenslutninger Koncernregnskabet omfatter Vestas Wind Systems A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori Vestas Wind Systems A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af stemmeretten eller på anden måde har kontrol (dattervirksomheder). Vestas Wind Systems A/S og dattervirksomhederne benævnes samlet koncernen. Virksomheder, som ikke er dattervirksomheder, men hvor koncernen ejer mellem 20 og 50 pct. af stemmeretten eller på anden måde udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse, betragtes som associerede virksomheder. En oversigt over koncernens juridiske enheder fremgår af siderne Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af koncern-interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Koncernregnskabet er baseret på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for Vestas-koncernen. Nyerhvervede eller nystiftede dattervirksomheder indregnes fra det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over det tilkøbte (overtagelsesdagen). Ved erhvervelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsesprisen opgøres som dagsværdien af de afgivne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte aktier. Anskaffelsesprisen indeholder dagsværdien af eventuelle betingede vederlag (earn-outs). Omkostninger ved erhvervelsen omkostningsføres i resultatopgørelsen i den periode, hvor de afholdes. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (nettoaktiver) vedrørende den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdien på overtagelsesdagen opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Ved hver overtagelse indregnes goodwill og en ikke-kontrollerende interesse (minoritet) efter én af følgende metoder: 1) Goodwill relateret til den overtagne virksomhed udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem den samlede dagsværdi af den overtagne virksomhed og dagsværdien af de samlede regnskabsmæssige nettoaktiver. Den ikke-kontrollerende interesse indregnes til andelen af den overtagne virksomheds samlede dagsværdi (fuld goodwill). 2) Goodwill relateret til den overtagne virksomhed udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og dagsværdien af koncernens andel af den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige nettoaktiver på overtagelsestidspunktet. Den ikke-kontrollerende interesse indregnes til den forholdsmæssige andel af de overtagne nettoaktiver (forholdsmæssig goodwill). Goodwill indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill afskrives ikke, men vurderes årligt samt ved tegn på værdiforringelse for at afgøre, om den har været udsat for værdiforringelse. Er dette tilfældet, foretages nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til den regnskabsmæssige værdi på afståelsestidspunktet resultatføres ved salg, i det omfang kontrollen over dattervirksomheden tillige afgives. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabsposter for hver af koncernens enheder måles ved anvendelse af den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori enheden driver virksomhed (den funktionelle valuta). Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Moderselskabets funktionelle valuta er danske kroner (DKK), men af hensyn til koncernens internationale relationer er koncernregnskabet præsenteret i euro (EUR). Omregning til præsentationsvaluta Balancen omregnes til præsentationsvalutaen baseret på den på balancedagen gældende EUR-kurs. Resultatopgørelsen omregnes til gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger. Omregning af tilknyttede virksomheder Ved indregning i koncernregnskabet af udenlandske virksomheder med en funktionel valuta forskellig fra koncernens præsentationsvaluta omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes i anden totalindkomst. Kursregulering af mellemværender med udenlandske virksomheder, der anses for en del af den samlede nettoinvestering i den pågældende virksomhed, indregnes i koncernregnskabet i anden totalindkomst. Ved indregning i koncernregnskabet af associerede virksomheder med en anden funktionel valuta end koncernens præsentationsvaluta omregnes andelen af årets resultat efter gennemsnitskurs, og andelen af egenkapitalen 049 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

10 inkl. goodwill omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af andelen af udenlandske associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af andelen af årets resultat fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i anden totalindkomst. Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske enheder, som medfører tab af bestemt indflydelse, eller ved tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del af nettoinvesteringen, indregnes den andel af de akkumulerede valutakursreguleringer, der er indregnet i anden totalindkomst, og som kan henføres hertil, i resultatopgørelsen samtidig med eventuel gevinst eller tab ved afståelsen. Resultatopgørelsen Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger, herunder garantiomkostninger, omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger, såsom gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg. Endvidere indregnes forventede tab på entreprisekontrakter. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og distribution af varer mv. solgt i årets løb. Herunder indregnes omkostninger til personale samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i løbet af året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Andel af resultat i associerede virksomheder I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat og eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Leasing Leasingkontrakter opdeles regnskabsmæssigt i finansielle og operationelle leasingforpligtelser. En leasingaftale klassificeres som finansiel, når den i al væsentlighed overfører risici og fordele ved det leasede aktiv, som var det ejet. Andre leasingaftaler klassificeres som operationelle. Finansielt leasede aktiver er aktiveret under materielle aktiver og afskrives over den forventede brugstid. De tilsvarende finansielle leasingforpligtelser er indregnet under forpligtelser. Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Pensionsforpligtelser Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger medtages i balancen under andre gældsforpligtelser. Andre langfristede personaleydelser indregnes ved anvendelse af aktuarmæssig opgørelse. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes således straks i resultatopgørelsen. Andre langfristede personaleforpligtelser omfatter blandt andet jubilæumsgratialer. Forudbetalinger fra kunder Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser, måles til kostpris og omfatter modtagne forudbetalinger vedrørende bestilte, men endnu ikke leverede vindmøller eller vindkraftværker og forudbetalinger vedrørende service på leverede vindmøller og vindkraftværker. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 050 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

11 Ordliste Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%): Bruttoresultat i procent af omsætning. Forrentning af investeret kapital (ROIC) (%): Resultat af primær drift efter skat (effektiv skattesats) i procent af gennemsnitlige mate rielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og tilgode havender minus ikke-rente bærende forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser. Forrentning af egenkapitalen (%): Årets resultat efter skat divi deret med gennemsnitlig egenkapital. Gearing (%): Rentebærende passiver ultimo divideret med egen kapital ultimo. Nettoarbejdskapital (NWC): Varebeholdninger, tilgodehavender, øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver minus leverandørgæld og andre gældsforpligtelser og øvrige driftsmæssige kortfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld/ebitda: Nettorentebærende gæld divideret med resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA). Overskudsgrad før afskrivninger (EBITDA-margin): Resultat før afskrivninger, andel af resultat i associerede virksomheder, finansielle poster og skat i procent af omsætning. Overskudsgrad (EBIT-margin): Resultat før andel af resultat i associerede virk som heder, finan sielle poster og skat i procent af omsætning. Soliditetsgrad (%): Egenkapital ultimo divideret med aktiver i alt. Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS): Årets resultat divideret med gennem snitligt antal udestående aktier. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo divideret med antal aktier ultimo. Kurs/indre værdi: Den officielle slutkurs ultimo året på NASDAQ OMX Copenhagen divideret med indre værdi ultimo. P/E-værdi: Den officielle slutkurs ultimo året på NASDAQ OMX Copenhagen divideret med årets resultat pr. aktie. Pengestrømme fra drift pr. aktie: Pengestrømme fra driftsaktivitet divi deret med gennemsnitligt antal aktier. Udbytte pr. aktie: Udbytteprocent gange aktiens pålydende værdi. Payout ratio: Samlet udbyttebetaling divideret med årets resultat. Terminologi i anvendt regnskabspraksis IFRS: International Financial Reporting Standards IAS: International Accounting Standards IASB: International Accounting Standards Board IFRIC/SIC: International Financial Reporting Interpretations Committee/ Standing Interpretations Committee 051 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

12 2 Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Ved udarbejdelsen af Vestas-koncernens årsrapport foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger og skøn, der danner grundlag for indregning og måling af koncernens aktiver og forpligtelser. Koncernens regnskabspraksis er detaljeret beskrevet i noterne til koncernregnskabet. Grundlag for udarbejdelse Vestas har indgået aftale om en ny bankaftale med et konsortium af banker. Aftalen, som er kreditgodkendt, omfatter en revolverende kredit- og garantifacilitet på EUR 850 mio. gældende for en femårig periode. Selskabets kreditfacilitet og den initierede aktieudstedelse vil sikre, at tilstrækkelige finansielle ressourcer er til rådighed i de kommende år, herunder i Kreditfaciliteten er betinget af, at selskabet hvert kvartal lever op til en række finansielle nøgletal (covenants) samt at provenuet fra aktieudvidelsen lever op til et givet niveau. På baggrund af selskabets udsigter og forventninger til fremtidige resultater er det ledelsens vurdering, at lånefaciliteterne vil være til rådighed i hele Væsentlige afvigelser fra selskabets forventninger vil i sagens natur kunne ændre dette billede. Væsentlige skøn Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. Særlige risici for Vestas-koncernen er omtalt i ledelsesberetningen, side 30-31, og i noterne til koncernregnskabet. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. Områder med en høj grad af vurdering og skøn, som er af væsentlig betydning for årsregnskabet, er beskrevet mere indgående i de tilhørende noter. For yderligere detaljer om bankaftalen henvises til note 38. Anvendt regnskabspraksis for koncernen Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Note Side Segmentoplysninger Omsætning Anvendelse af produktionsmetoden Forsknings- og udviklingsomkostninger Særlige poster Finansielle indtægter og omkostninger 9/ Selskabsskat 11/22 061/074 Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsprojekter Materielle aktiver Nedskrivningstest Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Udskudt skataktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Skøn Hensatte forpligtelser Garantihensættelser Finansielle gældsforpligtelser Aktiebaseret vederlæggelse Offentlige tilskud Afledte finansielle instrumenter Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

13 3 Segmentoplysninger Anvendt regnskabspraksis for koncernen De identificerede rapporteringspligtige segmenter udgør stort set hele koncernens eksterne omsætning, som alene er opnået via salg af vindmøller og associerede serviceaktiviteter. De rapporteringspligtige segmenter er en sammenlægning af operationelle segmenter i Vestas-koncernen, som beskrevet i IFRS 8. De rapporteringspligtige segmenter er identificeret på baggrund af koncernens ledelsesstruktur og den deraf følgende rapportering til hovedbeslutningstageren, direktionen. Identifikationen er derfor baseret på både geografiske segmenter og forretningsenheder (produktions- og salgsforretningsenheder) i koncernen. Serviceaktiviteterne er et selvstændigt rapporteringspligtigt segment. De resterende enheder, som ikke er indeholdt i rapporteringspligtige segmenter, er indeholdt under ikke-allokerede nettoomkostninger. Produktionsforretningsenhederne er klassificeret som et rapporteringspligtigt segment, da omsætningen genereret fra disse enheder er baseret på koncernens interne transfer pricing-politik og er ens på tværs af koncernen. Derudover sælger Vestas kun et produkt vindmøller og omsætningen er hovedsageligt indregnet baseret på leveringen af en komplet vindmølle og ikke baseret på individuelt salg af de tre hovedkomponenter (vinger, naceller og tårne), som udgør en vindmølle. Opgørelsen af EBIT, omsætning og omkostninger indeholdt i segmentoplysningerne er foretaget på samme måde som i koncernårsrapporten. Indtægter og omkostninger indeholdt i årets resultat er allokeret, i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne og opgøres pålideligt. Omkostninger, der er allokeret enten direkte eller indirekte, indeholder produktionsomkostninger, forsknings- og udviklingsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Indtægter og omkostninger allokeret indirekte til segmenterne er allokeret på baggrund af en allokeringsnøgle beregnet på basis af anvendelsen af nøgleressourcer i segmentet. Langfristede segmentaktiver omfatter langfristede aktiver anvendt direkte i segmentets aktiviteter herunder immaterielle aktiver, materielle aktiver, aktiver bestemt til salg og kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede segmentaktiver omfatter de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender og forudbetalinger. Koncerninterne balancer omfatter transaktioner foretaget på markedsvilkår mellem operationelle segmenter, der udgør de rapporteringspligtige segmenter. Disse beløb elimineres for at opgøre tallene i koncernregnskabet. 053 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

14 3 Segmentoplysninger (fortsat) 2013 mio. EUR EKSTERN OMSÆTNING Europa og Afrika salgsenheder Nord- og Sydamerika salgsenheder Asien og Oceanien salgsenheder Serviceaktivitet Produktionsenheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Vindmøller og vindkraftværker Service Andet Ekstern omsætning i alt Intern omsætning 1) Segmentomsætning i alt Segmentresultat af primær drift (EBIT) i alt 2) 0 (28) Finansielle poster (netto) (2) ANDRE SEGMENTPOSTER Afskrivninger Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 3) Tilbageførsel af nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) Garantihensættelse for året Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang af materielle og immaterielle aktiver Langfristede aktiver (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver bestemt for salg Segmentaktiver Ekstern omsætning fordeles på individuelle lande således: Tyskland Ekstern omsætning i Danmark 247 Ekstern omsætning uden for Danmark USA Kina Andre I alt Langfristede aktiver placeret i Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver placeret uden for Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) ) Intern omsætning omfatter intern samhandel, service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2) Service EBIT på 147 mio. er efter allokering af fællesomkostninger på EUR 66 mio. EBIT før allokering af fællesomkostninger, fordelt efter omsætning, udgør EUR 213 mio. 3) Nedskrivninger fra andre segmenter udgør EUR 0 mio. Ekstern omsætning, der er fordelt på individuelle lande, indeholder alle lande med en ekstern omsætning, der udgør over 10 pct. af koncernens samlede eksterne omsætning. Ingen enkelt kunde udgør over 10 pct. af den samlede eksterne omsætning i 2013 og Langfristede aktiver i andre lande overstiger enkeltvis ikke 10 pct. af koncernens samlede langfristede aktiver. 054 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

15 3 Segmentoplysninger (fortsat) 2012 mio. EUR EKSTERN OMSÆTNING Europa og Afrika salgsenheder Nord- og Sydamerika salgsenheder Asien og Oceanien salgsenheder Serviceaktivitet Produktionsenheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Vindmøller og vindkraftværker Service Andet Ekstern omsætning i alt Intern omsætning 1) Segmentomsætning i alt Segmentresultat af primær drift (EBIT) i alt 2) 29 (70) (62) (139) 81 (161) Finansielle poster (netto) 13 (18) (3) ANDRE SEGMENTPOSTER Afskrivninger Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 3) Tilbageførsel af nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) Garantihensættelse for året Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang af materielle og immaterielle aktiver Langfristede aktiver (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver bestemt for salg Segmentaktiver Ekstern omsætning fordeles på individuelle lande således: USA Tyskland Ekstern omsætning i Danmark 146 Ekstern omsætning uden for Danmark USA Kina Andre I alt Langfristede aktiver placeret i Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver placeret uden for Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) ) Intern omsætning omfatter intern samhandel, service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2) Service EBIT på 81 mio. er efter allokering af fællesomkostninger på EUR 66 mio. EBIT før allokering af fællesomkostninger, fordelt efter omsætning, udgør EUR 147 mio. 3) Nedskrivninger fra andre segmenter udgør EUR 97 mio. 055 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

16 3 Segmentoplysninger (fortsat) mio. EUR AFSTEMNING EBIT for rapporteringspligtige segmenter 246 (161) Ikke-allokerede nettoomkostninger 1) (144) (536) EBIT jf. resultatopgørelsen for koncernregnskabet 102 (697) Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Omsætning for alle andre operationelle segmenter Eliminering af intern omsætning (4.757) (5.945) Omsætning jf. resultatopgørelsen for koncernregnskabet Aktiver for rapporteringspligtige segmenter Aktiver for alle andre operationelle segmenter Eliminering (1.250) (1.122) Aktiver jf. balancen for koncernregnskabet ) Inklusive moderselskabets omsætning (service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen) fratrukket omkostninger relateret til Technology and Service Solutions og koncernstabsfunktioner. Ændringen i forhold til 2012 skyldes faldet i særlige poster og besparelser vedr. faste omkostninger. 056 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

17 4 Omsætning Anvendt regnskabspraksis for koncernen Omsætningen omfatter salg af vindmøller og vindkraftværker, salg af efterfølgende service samt salg af reservedele. Salg af enkeltmøller og mindre vindkraftværker baseret på standardløsninger (supply-only og supply-and-installation projekter) samt salg af reservedele indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel tilpasning indregnes i omsætningen i takt med opførelsen, baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad (turnkey-projekter). Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet. Servicesalg, der omfatter service- og vedligeholdelsesaftaler og forlængede garantier vedrørende solgte vindmøller og vindkraftværker, indregnes i resultatopgørelsen over aftaleperioden i takt med levering af de aftalte serviceydelser. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger Anvendelse af produktionsmetoden Ledelsen udfører væsentlige regnskabsmæssige vurderinger i forbindelse med indtægtsindregning. Såfremt et vindkraftværk i høj grad er individuelt tilpasset (turnkey projekter), indregnes omsætningen vedrørende projekter under udførelse i henhold til produktionskriteriet, svarende til salgsprisen af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden (turnkey-projekter). Såfremt projekterne ikke kvalificerer til indregning i henhold til produktionskriteriet (supply-only og supply-and-installation projekter), indregnes den samlede omsætning først på det tidspunkt, hvor der sker risikoovergang til køber. Forsinkelser mv. kan medføre betydelige tidsmæssige udsving i koncernens indregning af omsætning og dermed indtjening i forhold til det forventede. Omsætning (2013) mio. EUR og procent Omsætning (2012) mio. EUR og procent 100 procent = EUR mio. Salg af vindmøller og vindkraftværker (83%) Salg af service 954 (16%) Andet 48 (1%) 100 procent = EUR mio. Salg af vindmøller og vindkraftværker (87%) Salg af service 886 (12%) Andet 32 (1%) Segmentering af omsætning, kontrakttype (2013) mio. EUR og procent Segmentering af omsætning, kontrakttype (2012) mio. EUR og procent 100 procent = EUR mio. Supply-only og supply-and-installation projekter (89%) Turnkey projekter 542 (11%) 100 procent = EUR mio. Supply-only og supply-and-installation projekter (92%) Turnkey projekter 495 (8%) 057 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

18 5 Af- og nedskrivninger mio. EUR Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver specificeres således: Afskrivninger, immaterielle aktiver Nedskrivninger, immaterielle aktiver Afskrivninger, materielle aktiver Nedskrivninger, materielle aktiver Avance og tab på afhændede materielle aktiver (1) Af- og nedskrivninger (2013) mio. EUR og procent Af- og nedskrivninger (2012) mio. EUR og procent Produktionsomkostninger 139 (35%) Produktionsomkostninger 198 (20%) 100 procent = EUR 402 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 218 (54%) Distributionsomkostninger 29 (7%) 100 procent = EUR 996 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 203 (20%) Distributionsomkostninger 38 (4%) Administrationsomkostninger 13 (3%) Administrationsomkostninger 30 (3%) Særlige poster 3 (1%) Særlige poster 527 (53%) 6 Personaleomkostninger mio. EUR Personaleomkostninger specificeres således: Lønninger og gager mv Aktiebaseret aflønning 6 14 Pensionsordninger Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger udgiftsført I resultatopgørelsen mio. EUR Produktionsomkostninger Forskning, udvikling og administration Særlige poster Personaleomkostninger i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

19 6 Personaleomkostninger mio. EUR Heraf til: Bestyrelse Bestyrelseshonorar Direktion Lønninger og gager mv. 6 3 Aktiebaseret aflønning Fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktionsmedlemmer udgjorde EUR 6,2 mio. (2012: EUR 0,5 mio.). Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af pensionsordninger. Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Forsknings- og udviklingsomkostninger Anvendt regnskabspraksis for koncernen Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt af- og nedskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Forsknings- og udviklingsomkostninger (2013) mio. EUR Forsknings- og udviklingsomkostninger (2012) mio. EUR (186) (161) Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Aktiverede udviklingsprojekter Afskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger på udviklingsprojekter Forsknings-og udviklingsomkostninger indregnet I resultatopgørelsen 0 Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Aktiverede udviklingsprojekter Afskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger på udviklingsprojekter Forsknings-og udviklingsomkostninger indregnet I resultatopgørelsen Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

20 8 Særlige poster Anvendt regnskabspraksis for koncernen Særlige poster inkluderer væsentlige poster, som ikke er en del af den normale forretning. Dette inkluderer omkostninger relateret til større organisatoriske tilpasninger og tilpasning af produktionskapacitet og produktprogram. Omkostningerne omfatter nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver samt hensættelser til omstruktureringer og eventuelle tilbageførsler/regulering ( gevinst eller tab ved afhændelse af aktiverne) deraf. mio. EUR Nedskrivninger af immaterielle aktiver Nedskrivninger af materielle aktiver Tilbageførte nedskrivninger (25) 0 Nedskrivninger af aktiver bestemt for salg (Gevinst)/tab ved afhændelse af aktiver bestemt for salg 32 0 Nedskrivning af varebeholdninger 0 24 Personaleomkostninger Ophørte forpligtelser (leasing, leje mv.) 0 10 Konsulenter/eksterne rådgivere 5 11 Andre omstruktureringsomkostninger Finansielle indtægter Anvendt regnskabspraksis for koncernen Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, afskrivninger af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Låneomkostninger relateret til fornyelse af langfristede kreditfaciliteter aktiveres og amortiseres over lånets løbetid, og låneomkostninger, der vedrører fremstilling af kvalificerende aktiver, indregnes i disse aktivers kostpris. mio. EUR Valutakursreguleringer 0 37 Indlån og tilgodehavender: Renteindtægter 4 19 Øvrige finansielle indtægter 1 10 Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning 0 9 Ændring af diskontering vedrørende hensatte forpligtelser Finansielle omkostninger mio. EUR Valutakursreguleringer 16 0 Finansielle forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris: Renteomkostninger Øvrige finansielle omkostninger Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning I 2013 blev låneomkostninger på EUR 1 mio. (2012: EUR 1 mio.) aktiveret som en del af materielle aktiver og udviklingsprojekter til en rente på 3,4 pct. (2012: 3,1 pct.). 060 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

SimCorp Årsrapport 2013

SimCorp Årsrapport 2013 SimCorp Årsrapport 2013 Potentialet udfoldes 55 1 Kursregulering af mellemværender mellem SimCorp Licensindtægter vedrørende tidsbegrænsede aftaler immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt for A/S

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen Svendborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen Svendborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

HAXHOLM VVS & KLOAK ApS

HAXHOLM VVS & KLOAK ApS HAXHOLM VVS & KLOAK ApS Øster Søgade 38, kl d 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Michael

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere