mio. EUR Note Omsætning 3, Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796"

Transkript

1 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning 101 Den uafhængige revisors påtegning

2 Koncernregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december for koncernen mio. EUR Note Omsætning 3, Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger 5, 6, 7 (246) (255) Distributionsomkostninger 5, 6 (195) (204) Administrationsomkostninger 5, 6 (244) (333) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster 5, 8 (109) (701) Resultat af primær drift 102 (697) Andel af resultat i associerede virksomheder 15 0 (2) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10 (143) (92) Resultat før skat (36) (713) Selskabsskat 11 (46) (250) Årets resultat (82) (963) Fordeles således: Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (82) (963) (82) (963) Resultat pr. aktie (EPS) 12 Årets resultat pr. aktie (EUR) (0,41) (4,76) Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,40) (4,76) 042 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

3 Totalindkomstopgørelse 31. december for koncernen mio. EUR Årets resultat (82) (963) Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 (9) Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (53) (11) Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 50 0 Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) 0 24 Skat af pengestrømsafdækning (12) (6) Anden totalindkomst efter skat (15) (2) Totalindkomst i alt (97) (965) Fordeles således: Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (97) (965) (97) (965) 043 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

4 Balance 31. december for koncernen Aktiver mio. EUR Note Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

5 Balance 31. december for koncernen Egenkapital og forpligtelser mio. EUR Note Aktiekapital Øvrige reserver (10) 5 Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 2 2 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser direkte tilknyttet kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

6 Egenkapitalopgørelse 1. januar 31. december for koncernen Øvrige reserver mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (2) Erhvervelse af egne aktier (7) (7) Årets totalindkomst 1) 0 (53) 38 (15) (82) (97) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december (46) 36 (10) Øvrige reserver mio. EUR Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for pengestrømsafdækning Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar (20) Årets totalindkomst 1) 0 (20) 18 (2) (963) (965) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december (2) Der henvises til moderselskabets egenkapitalopgørelse side 111 for angivelse af, hvilke reserver der er disponible til udlodning. Resultatdisponering fremgår af moderselskabets regnskab side ) Der henvises til totalindkomstopgørelsen vedrørende specifikation af kursregulering og værdiregulering af afdækningsinstrumenter i forbindelse med opgørelse af årets totalindkomst. Anvendt regnskabspraksis Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte fra egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi. Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse af aktier i Vestas Wind Systems A/S i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier føres direkte på egenkapitalen. Udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, oplyses som en særskilt post under egenkapitalen. Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til koncernens præsentationsvaluta (EUR). Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen. Reserve for pengestrømsafdækning Reserve for pengestrømsafdækning i koncernregnskabet omfatter kursgevinst/-tab ved dagsværdiregulering af valutasikringsaftaler vedrørende fremtidige transaktioner, samt terminskontrakter i forbindelse med råvarekøb. 046 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

7 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december for koncernen mio. EUR Note Årets resultat (82) (963) Reguleringer for ikke-kontante poster Renteindbetalinger mv Renteudbetalinger mv. (124) (92) Betalt selskabsskat (57) (97) Pengestrømme fra drift før ændring i nettoarbejdskapital Ændring i nettoarbejdskapital (304) Pengestrømme fra driftsaktivitet (73) Køb af immaterielle aktiver (189) (169) Køb af materielle aktiver (73) (167) Salg af virksomheder Salg af materielle aktiver Salg af andre langfristede aktiver 3 5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (239) (286) Frit cash flow (359) Erhvervelse af egne aktier (7) 0 Tilbagebetaling af finansielle gældsforpligtelser (1.143) (50) Optagelse af finansielle gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.150) 832 Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (141) 473 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kursregulering af likvider (16) 4 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsning Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Likvide beholdninger i alt Kortfristet bankgæld 25 (4) (4) Anvendt regnskabspraksis for koncernen Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, hvori kortfristet bankgæld ikke indgår. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af virksomheder samt køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat. Indgåelse af finansielle leasingaftaler betragtes som ikke-likvide transaktioner. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til aktionærer. Pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes som betaling af renter og afdrag på gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger, kortfristede værdipapirer og kortfristet bankgæld. Aktiver og kortfristet gæld, der i pengestrømsopgørelsen medtages som likvide beholdninger, er dem, der indgår i koncernens cash management. 047 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

8 Noter til koncernregnskabet Note Side 1 Anvendt regnskabspraksis for koncernen Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Segmentoplysninger Omsætning Af- og nedskrivninger Personaleomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Særlige poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Selskabsskat Resultat pr. aktie (EPS) Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg/frasalgs gruppe Selskabsskat Aktiekapital Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Regulering for ikke-kontante poster Ændring i nettoarbejdskapital Køb og salg af virksomheder Likvide beholdninger Honorarer til generalforsamlingsvalgte revisorer Ledelsens incitamentsprogrammer Transaktioner med nærtstående parter Offentlige tilskud Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser og eventualaktiver Afledte finansielle instrumenter samt risiko- og kapitalstyring Efterfølgende begivenheder Ny regnskabsregulering Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

9 1 Anvendt regnskabspraksis for koncernen Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede selskaber. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. NASDAQ OMX Copenhagens oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, årsregnskabsloven og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Grundlag for udarbejdelse Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip, bortset fra afledte finansielle instrumenter som er målt til dagsværdi og langfristede aktiver bestemt for salg som er målt til det laveste af bogført værdi og dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapporten præsenteres i mio. EUR. Denne note beskriver den generelle regnskabspraksis. Herudover beskriver Vestas den anvendte regnskabspraksis i forbindelse med pengestrøms og egenkapitalopgørelserne og hver enkelt note med henblik på at give en mere forståelig beskrivelse af hvert enkelt regnskabsområde. Beskrivelsen af regnskabspraksis i pengestrømsopgørelsen og noterne udgør en del af den samlede beskrivelse af koncernens regnskabspraksis. Der henvises til oversigten, på side 52, for en beskrivelse af de noter som den detaljerede regnskabspraksis er indeholdt i. Implementering af nye regnskabsstandarder Ingen nye standarder eller fortolkningsbidrag af betydning for resultat og egenkapital er blevet implementeret i Beskrivelse af nye ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag er indeholdt i note 40 til koncernregnskabet. Koncernregnskabet og virksomhedssammenslutninger Koncernregnskabet omfatter Vestas Wind Systems A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori Vestas Wind Systems A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af stemmeretten eller på anden måde har kontrol (dattervirksomheder). Vestas Wind Systems A/S og dattervirksomhederne benævnes samlet koncernen. Virksomheder, som ikke er dattervirksomheder, men hvor koncernen ejer mellem 20 og 50 pct. af stemmeretten eller på anden måde udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse, betragtes som associerede virksomheder. En oversigt over koncernens juridiske enheder fremgår af siderne Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af koncern-interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Koncernregnskabet er baseret på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for Vestas-koncernen. Nyerhvervede eller nystiftede dattervirksomheder indregnes fra det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over det tilkøbte (overtagelsesdagen). Ved erhvervelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsesprisen opgøres som dagsværdien af de afgivne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte aktier. Anskaffelsesprisen indeholder dagsværdien af eventuelle betingede vederlag (earn-outs). Omkostninger ved erhvervelsen omkostningsføres i resultatopgørelsen i den periode, hvor de afholdes. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (nettoaktiver) vedrørende den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdien på overtagelsesdagen opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Ved hver overtagelse indregnes goodwill og en ikke-kontrollerende interesse (minoritet) efter én af følgende metoder: 1) Goodwill relateret til den overtagne virksomhed udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem den samlede dagsværdi af den overtagne virksomhed og dagsværdien af de samlede regnskabsmæssige nettoaktiver. Den ikke-kontrollerende interesse indregnes til andelen af den overtagne virksomheds samlede dagsværdi (fuld goodwill). 2) Goodwill relateret til den overtagne virksomhed udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og dagsværdien af koncernens andel af den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige nettoaktiver på overtagelsestidspunktet. Den ikke-kontrollerende interesse indregnes til den forholdsmæssige andel af de overtagne nettoaktiver (forholdsmæssig goodwill). Goodwill indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill afskrives ikke, men vurderes årligt samt ved tegn på værdiforringelse for at afgøre, om den har været udsat for værdiforringelse. Er dette tilfældet, foretages nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til den regnskabsmæssige værdi på afståelsestidspunktet resultatføres ved salg, i det omfang kontrollen over dattervirksomheden tillige afgives. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabsposter for hver af koncernens enheder måles ved anvendelse af den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori enheden driver virksomhed (den funktionelle valuta). Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Moderselskabets funktionelle valuta er danske kroner (DKK), men af hensyn til koncernens internationale relationer er koncernregnskabet præsenteret i euro (EUR). Omregning til præsentationsvaluta Balancen omregnes til præsentationsvalutaen baseret på den på balancedagen gældende EUR-kurs. Resultatopgørelsen omregnes til gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger. Omregning af tilknyttede virksomheder Ved indregning i koncernregnskabet af udenlandske virksomheder med en funktionel valuta forskellig fra koncernens præsentationsvaluta omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes i anden totalindkomst. Kursregulering af mellemværender med udenlandske virksomheder, der anses for en del af den samlede nettoinvestering i den pågældende virksomhed, indregnes i koncernregnskabet i anden totalindkomst. Ved indregning i koncernregnskabet af associerede virksomheder med en anden funktionel valuta end koncernens præsentationsvaluta omregnes andelen af årets resultat efter gennemsnitskurs, og andelen af egenkapitalen 049 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

10 inkl. goodwill omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af andelen af udenlandske associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af andelen af årets resultat fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i anden totalindkomst. Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske enheder, som medfører tab af bestemt indflydelse, eller ved tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del af nettoinvesteringen, indregnes den andel af de akkumulerede valutakursreguleringer, der er indregnet i anden totalindkomst, og som kan henføres hertil, i resultatopgørelsen samtidig med eventuel gevinst eller tab ved afståelsen. Resultatopgørelsen Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger, herunder garantiomkostninger, omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger, såsom gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg. Endvidere indregnes forventede tab på entreprisekontrakter. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og distribution af varer mv. solgt i årets løb. Herunder indregnes omkostninger til personale samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i løbet af året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Andel af resultat i associerede virksomheder I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat og eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Leasing Leasingkontrakter opdeles regnskabsmæssigt i finansielle og operationelle leasingforpligtelser. En leasingaftale klassificeres som finansiel, når den i al væsentlighed overfører risici og fordele ved det leasede aktiv, som var det ejet. Andre leasingaftaler klassificeres som operationelle. Finansielt leasede aktiver er aktiveret under materielle aktiver og afskrives over den forventede brugstid. De tilsvarende finansielle leasingforpligtelser er indregnet under forpligtelser. Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Pensionsforpligtelser Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger medtages i balancen under andre gældsforpligtelser. Andre langfristede personaleydelser indregnes ved anvendelse af aktuarmæssig opgørelse. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes således straks i resultatopgørelsen. Andre langfristede personaleforpligtelser omfatter blandt andet jubilæumsgratialer. Forudbetalinger fra kunder Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser, måles til kostpris og omfatter modtagne forudbetalinger vedrørende bestilte, men endnu ikke leverede vindmøller eller vindkraftværker og forudbetalinger vedrørende service på leverede vindmøller og vindkraftværker. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 050 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

11 Ordliste Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%): Bruttoresultat i procent af omsætning. Forrentning af investeret kapital (ROIC) (%): Resultat af primær drift efter skat (effektiv skattesats) i procent af gennemsnitlige mate rielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og tilgode havender minus ikke-rente bærende forpligtelser inkl. hensatte forpligtelser. Forrentning af egenkapitalen (%): Årets resultat efter skat divi deret med gennemsnitlig egenkapital. Gearing (%): Rentebærende passiver ultimo divideret med egen kapital ultimo. Nettoarbejdskapital (NWC): Varebeholdninger, tilgodehavender, øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver minus leverandørgæld og andre gældsforpligtelser og øvrige driftsmæssige kortfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld/ebitda: Nettorentebærende gæld divideret med resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA). Overskudsgrad før afskrivninger (EBITDA-margin): Resultat før afskrivninger, andel af resultat i associerede virksomheder, finansielle poster og skat i procent af omsætning. Overskudsgrad (EBIT-margin): Resultat før andel af resultat i associerede virk som heder, finan sielle poster og skat i procent af omsætning. Soliditetsgrad (%): Egenkapital ultimo divideret med aktiver i alt. Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS): Årets resultat divideret med gennem snitligt antal udestående aktier. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo divideret med antal aktier ultimo. Kurs/indre værdi: Den officielle slutkurs ultimo året på NASDAQ OMX Copenhagen divideret med indre værdi ultimo. P/E-værdi: Den officielle slutkurs ultimo året på NASDAQ OMX Copenhagen divideret med årets resultat pr. aktie. Pengestrømme fra drift pr. aktie: Pengestrømme fra driftsaktivitet divi deret med gennemsnitligt antal aktier. Udbytte pr. aktie: Udbytteprocent gange aktiens pålydende værdi. Payout ratio: Samlet udbyttebetaling divideret med årets resultat. Terminologi i anvendt regnskabspraksis IFRS: International Financial Reporting Standards IAS: International Accounting Standards IASB: International Accounting Standards Board IFRIC/SIC: International Financial Reporting Interpretations Committee/ Standing Interpretations Committee 051 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

12 2 Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Ved udarbejdelsen af Vestas-koncernens årsrapport foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger og skøn, der danner grundlag for indregning og måling af koncernens aktiver og forpligtelser. Koncernens regnskabspraksis er detaljeret beskrevet i noterne til koncernregnskabet. Grundlag for udarbejdelse Vestas har indgået aftale om en ny bankaftale med et konsortium af banker. Aftalen, som er kreditgodkendt, omfatter en revolverende kredit- og garantifacilitet på EUR 850 mio. gældende for en femårig periode. Selskabets kreditfacilitet og den initierede aktieudstedelse vil sikre, at tilstrækkelige finansielle ressourcer er til rådighed i de kommende år, herunder i Kreditfaciliteten er betinget af, at selskabet hvert kvartal lever op til en række finansielle nøgletal (covenants) samt at provenuet fra aktieudvidelsen lever op til et givet niveau. På baggrund af selskabets udsigter og forventninger til fremtidige resultater er det ledelsens vurdering, at lånefaciliteterne vil være til rådighed i hele Væsentlige afvigelser fra selskabets forventninger vil i sagens natur kunne ændre dette billede. Væsentlige skøn Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. Særlige risici for Vestas-koncernen er omtalt i ledelsesberetningen, side 30-31, og i noterne til koncernregnskabet. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. Områder med en høj grad af vurdering og skøn, som er af væsentlig betydning for årsregnskabet, er beskrevet mere indgående i de tilhørende noter. For yderligere detaljer om bankaftalen henvises til note 38. Anvendt regnskabspraksis for koncernen Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Note Side Segmentoplysninger Omsætning Anvendelse af produktionsmetoden Forsknings- og udviklingsomkostninger Særlige poster Finansielle indtægter og omkostninger 9/ Selskabsskat 11/22 061/074 Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsprojekter Materielle aktiver Nedskrivningstest Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Udskudt skataktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Kortfristede og langfristede aktiver bestemt for salg Skøn Hensatte forpligtelser Garantihensættelser Finansielle gældsforpligtelser Aktiebaseret vederlæggelse Offentlige tilskud Afledte finansielle instrumenter Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

13 3 Segmentoplysninger Anvendt regnskabspraksis for koncernen De identificerede rapporteringspligtige segmenter udgør stort set hele koncernens eksterne omsætning, som alene er opnået via salg af vindmøller og associerede serviceaktiviteter. De rapporteringspligtige segmenter er en sammenlægning af operationelle segmenter i Vestas-koncernen, som beskrevet i IFRS 8. De rapporteringspligtige segmenter er identificeret på baggrund af koncernens ledelsesstruktur og den deraf følgende rapportering til hovedbeslutningstageren, direktionen. Identifikationen er derfor baseret på både geografiske segmenter og forretningsenheder (produktions- og salgsforretningsenheder) i koncernen. Serviceaktiviteterne er et selvstændigt rapporteringspligtigt segment. De resterende enheder, som ikke er indeholdt i rapporteringspligtige segmenter, er indeholdt under ikke-allokerede nettoomkostninger. Produktionsforretningsenhederne er klassificeret som et rapporteringspligtigt segment, da omsætningen genereret fra disse enheder er baseret på koncernens interne transfer pricing-politik og er ens på tværs af koncernen. Derudover sælger Vestas kun et produkt vindmøller og omsætningen er hovedsageligt indregnet baseret på leveringen af en komplet vindmølle og ikke baseret på individuelt salg af de tre hovedkomponenter (vinger, naceller og tårne), som udgør en vindmølle. Opgørelsen af EBIT, omsætning og omkostninger indeholdt i segmentoplysningerne er foretaget på samme måde som i koncernårsrapporten. Indtægter og omkostninger indeholdt i årets resultat er allokeret, i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne og opgøres pålideligt. Omkostninger, der er allokeret enten direkte eller indirekte, indeholder produktionsomkostninger, forsknings- og udviklingsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Indtægter og omkostninger allokeret indirekte til segmenterne er allokeret på baggrund af en allokeringsnøgle beregnet på basis af anvendelsen af nøgleressourcer i segmentet. Langfristede segmentaktiver omfatter langfristede aktiver anvendt direkte i segmentets aktiviteter herunder immaterielle aktiver, materielle aktiver, aktiver bestemt til salg og kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede segmentaktiver omfatter de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender og forudbetalinger. Koncerninterne balancer omfatter transaktioner foretaget på markedsvilkår mellem operationelle segmenter, der udgør de rapporteringspligtige segmenter. Disse beløb elimineres for at opgøre tallene i koncernregnskabet. 053 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

14 3 Segmentoplysninger (fortsat) 2013 mio. EUR EKSTERN OMSÆTNING Europa og Afrika salgsenheder Nord- og Sydamerika salgsenheder Asien og Oceanien salgsenheder Serviceaktivitet Produktionsenheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Vindmøller og vindkraftværker Service Andet Ekstern omsætning i alt Intern omsætning 1) Segmentomsætning i alt Segmentresultat af primær drift (EBIT) i alt 2) 0 (28) Finansielle poster (netto) (2) ANDRE SEGMENTPOSTER Afskrivninger Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 3) Tilbageførsel af nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) Garantihensættelse for året Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang af materielle og immaterielle aktiver Langfristede aktiver (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver bestemt for salg Segmentaktiver Ekstern omsætning fordeles på individuelle lande således: Tyskland Ekstern omsætning i Danmark 247 Ekstern omsætning uden for Danmark USA Kina Andre I alt Langfristede aktiver placeret i Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver placeret uden for Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) ) Intern omsætning omfatter intern samhandel, service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2) Service EBIT på 147 mio. er efter allokering af fællesomkostninger på EUR 66 mio. EBIT før allokering af fællesomkostninger, fordelt efter omsætning, udgør EUR 213 mio. 3) Nedskrivninger fra andre segmenter udgør EUR 0 mio. Ekstern omsætning, der er fordelt på individuelle lande, indeholder alle lande med en ekstern omsætning, der udgør over 10 pct. af koncernens samlede eksterne omsætning. Ingen enkelt kunde udgør over 10 pct. af den samlede eksterne omsætning i 2013 og Langfristede aktiver i andre lande overstiger enkeltvis ikke 10 pct. af koncernens samlede langfristede aktiver. 054 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

15 3 Segmentoplysninger (fortsat) 2012 mio. EUR EKSTERN OMSÆTNING Europa og Afrika salgsenheder Nord- og Sydamerika salgsenheder Asien og Oceanien salgsenheder Serviceaktivitet Produktionsenheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Vindmøller og vindkraftværker Service Andet Ekstern omsætning i alt Intern omsætning 1) Segmentomsætning i alt Segmentresultat af primær drift (EBIT) i alt 2) 29 (70) (62) (139) 81 (161) Finansielle poster (netto) 13 (18) (3) ANDRE SEGMENTPOSTER Afskrivninger Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 3) Tilbageførsel af nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) Garantihensættelse for året Aktiebaseret vederlæggelse Tilgang af materielle og immaterielle aktiver Langfristede aktiver (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver bestemt for salg Segmentaktiver Ekstern omsætning fordeles på individuelle lande således: USA Tyskland Ekstern omsætning i Danmark 146 Ekstern omsætning uden for Danmark USA Kina Andre I alt Langfristede aktiver placeret i Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) Langfristede aktiver placeret uden for Danmark (eksklusive udskudt skat, pensioner mv.) ) Intern omsætning omfatter intern samhandel, service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen. 2) Service EBIT på 81 mio. er efter allokering af fællesomkostninger på EUR 66 mio. EBIT før allokering af fællesomkostninger, fordelt efter omsætning, udgør EUR 147 mio. 3) Nedskrivninger fra andre segmenter udgør EUR 97 mio. 055 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

16 3 Segmentoplysninger (fortsat) mio. EUR AFSTEMNING EBIT for rapporteringspligtige segmenter 246 (161) Ikke-allokerede nettoomkostninger 1) (144) (536) EBIT jf. resultatopgørelsen for koncernregnskabet 102 (697) Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Omsætning for alle andre operationelle segmenter Eliminering af intern omsætning (4.757) (5.945) Omsætning jf. resultatopgørelsen for koncernregnskabet Aktiver for rapporteringspligtige segmenter Aktiver for alle andre operationelle segmenter Eliminering (1.250) (1.122) Aktiver jf. balancen for koncernregnskabet ) Inklusive moderselskabets omsætning (service-, royalty- og lejeindtægter fra andre selskaber i koncernen) fratrukket omkostninger relateret til Technology and Service Solutions og koncernstabsfunktioner. Ændringen i forhold til 2012 skyldes faldet i særlige poster og besparelser vedr. faste omkostninger. 056 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

17 4 Omsætning Anvendt regnskabspraksis for koncernen Omsætningen omfatter salg af vindmøller og vindkraftværker, salg af efterfølgende service samt salg af reservedele. Salg af enkeltmøller og mindre vindkraftværker baseret på standardløsninger (supply-only og supply-and-installation projekter) samt salg af reservedele indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel tilpasning indregnes i omsætningen i takt med opførelsen, baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad (turnkey-projekter). Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet. Servicesalg, der omfatter service- og vedligeholdelsesaftaler og forlængede garantier vedrørende solgte vindmøller og vindkraftværker, indregnes i resultatopgørelsen over aftaleperioden i takt med levering af de aftalte serviceydelser. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger Anvendelse af produktionsmetoden Ledelsen udfører væsentlige regnskabsmæssige vurderinger i forbindelse med indtægtsindregning. Såfremt et vindkraftværk i høj grad er individuelt tilpasset (turnkey projekter), indregnes omsætningen vedrørende projekter under udførelse i henhold til produktionskriteriet, svarende til salgsprisen af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden (turnkey-projekter). Såfremt projekterne ikke kvalificerer til indregning i henhold til produktionskriteriet (supply-only og supply-and-installation projekter), indregnes den samlede omsætning først på det tidspunkt, hvor der sker risikoovergang til køber. Forsinkelser mv. kan medføre betydelige tidsmæssige udsving i koncernens indregning af omsætning og dermed indtjening i forhold til det forventede. Omsætning (2013) mio. EUR og procent Omsætning (2012) mio. EUR og procent 100 procent = EUR mio. Salg af vindmøller og vindkraftværker (83%) Salg af service 954 (16%) Andet 48 (1%) 100 procent = EUR mio. Salg af vindmøller og vindkraftværker (87%) Salg af service 886 (12%) Andet 32 (1%) Segmentering af omsætning, kontrakttype (2013) mio. EUR og procent Segmentering af omsætning, kontrakttype (2012) mio. EUR og procent 100 procent = EUR mio. Supply-only og supply-and-installation projekter (89%) Turnkey projekter 542 (11%) 100 procent = EUR mio. Supply-only og supply-and-installation projekter (92%) Turnkey projekter 495 (8%) 057 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

18 5 Af- og nedskrivninger mio. EUR Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver specificeres således: Afskrivninger, immaterielle aktiver Nedskrivninger, immaterielle aktiver Afskrivninger, materielle aktiver Nedskrivninger, materielle aktiver Avance og tab på afhændede materielle aktiver (1) Af- og nedskrivninger (2013) mio. EUR og procent Af- og nedskrivninger (2012) mio. EUR og procent Produktionsomkostninger 139 (35%) Produktionsomkostninger 198 (20%) 100 procent = EUR 402 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 218 (54%) Distributionsomkostninger 29 (7%) 100 procent = EUR 996 mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 203 (20%) Distributionsomkostninger 38 (4%) Administrationsomkostninger 13 (3%) Administrationsomkostninger 30 (3%) Særlige poster 3 (1%) Særlige poster 527 (53%) 6 Personaleomkostninger mio. EUR Personaleomkostninger specificeres således: Lønninger og gager mv Aktiebaseret aflønning 6 14 Pensionsordninger Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger udgiftsført I resultatopgørelsen mio. EUR Produktionsomkostninger Forskning, udvikling og administration Særlige poster Personaleomkostninger i alt Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

19 6 Personaleomkostninger mio. EUR Heraf til: Bestyrelse Bestyrelseshonorar Direktion Lønninger og gager mv. 6 3 Aktiebaseret aflønning Fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktionsmedlemmer udgjorde EUR 6,2 mio. (2012: EUR 0,5 mio.). Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af pensionsordninger. Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Forsknings- og udviklingsomkostninger Anvendt regnskabspraksis for koncernen Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt af- og nedskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Forsknings- og udviklingsomkostninger (2013) mio. EUR Forsknings- og udviklingsomkostninger (2012) mio. EUR (186) (161) Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Aktiverede udviklingsprojekter Afskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger på udviklingsprojekter Forsknings-og udviklingsomkostninger indregnet I resultatopgørelsen 0 Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Aktiverede udviklingsprojekter Afskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger på udviklingsprojekter Forsknings-og udviklingsomkostninger indregnet I resultatopgørelsen Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

20 8 Særlige poster Anvendt regnskabspraksis for koncernen Særlige poster inkluderer væsentlige poster, som ikke er en del af den normale forretning. Dette inkluderer omkostninger relateret til større organisatoriske tilpasninger og tilpasning af produktionskapacitet og produktprogram. Omkostningerne omfatter nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver samt hensættelser til omstruktureringer og eventuelle tilbageførsler/regulering ( gevinst eller tab ved afhændelse af aktiverne) deraf. mio. EUR Nedskrivninger af immaterielle aktiver Nedskrivninger af materielle aktiver Tilbageførte nedskrivninger (25) 0 Nedskrivninger af aktiver bestemt for salg (Gevinst)/tab ved afhændelse af aktiver bestemt for salg 32 0 Nedskrivning af varebeholdninger 0 24 Personaleomkostninger Ophørte forpligtelser (leasing, leje mv.) 0 10 Konsulenter/eksterne rådgivere 5 11 Andre omstruktureringsomkostninger Finansielle indtægter Anvendt regnskabspraksis for koncernen Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, afskrivninger af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Låneomkostninger relateret til fornyelse af langfristede kreditfaciliteter aktiveres og amortiseres over lånets løbetid, og låneomkostninger, der vedrører fremstilling af kvalificerende aktiver, indregnes i disse aktivers kostpris. mio. EUR Valutakursreguleringer 0 37 Indlån og tilgodehavender: Renteindtægter 4 19 Øvrige finansielle indtægter 1 10 Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning 0 9 Ændring af diskontering vedrørende hensatte forpligtelser Finansielle omkostninger mio. EUR Valutakursreguleringer 16 0 Finansielle forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris: Renteomkostninger Øvrige finansielle omkostninger Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning I 2013 blev låneomkostninger på EUR 1 mio. (2012: EUR 1 mio.) aktiveret som en del af materielle aktiver og udviklingsprojekter til en rente på 3,4 pct. (2012: 3,1 pct.). 060 Vestas årsrapport 2013 Koncernregnskab

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår)

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår) ADDEA Tax ApS Amaliegade 35 1256 København K. CVR-nr. 30 07 25 88 Årsrapport for 2016 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. februar 2017

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2016 Carsten Bach dirigent.

Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2016 Carsten Bach dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2016 Carsten Bach dirigent Iboligen ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere