Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisningen i hovedforløbet PraktikCenter - skolepraktik Bedømmelsesplan Fagprøve og praktisk prøve Mentorordning Specialet administration Kontorserviceuddannelsen og kundekontaktcenteruddannelsen Specialet økonomi Specialet Revision Lægesekretær Offentlig administration Sundhedsservicesekretær Salgsassistentuddannelsens opbygning Trin 1 i salgsassistentuddannelsen - butiksmedhjælper Salgsassistentuddannelsen, profil kolonial Salgsassistentuddannelsen, profil herre- og dametøj Salgsassistentuddannelsen, profil kapitalkædedrift Salgsassistentuddannelsen med speciale EGU

3 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn Indgang Tietgen Tietgen KonpetenceCenter Tietgen Detail Tietgen Kontor Ejlskovsgade Odense C Tlf hjemmeside: Den merkantile indgangs hovedforløb Medarbejdere Øverst ansvarlige for afdelingen er afdelingsforstander Mette Greisen Øverst ansvarlige for hovedforløb er uddannelseschef Jesper Stentoft Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Hovedforløbets administration, vejledning og praktikservice træffes på skolens adresse på Ejlskovsgade 3, Odense C på tlf eller Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er udarbejdet af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg sommeren 2014 og vil blive revideret sommeren Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På Tietgen Hovedforløb sætter vi den enkelte elev og dennes læring i centrum. Vi møder eleven med tydelighed, nærvær og respekt. Tietgen Hovedforløb påtager sig det pædagogiske og faglige ansvar, der sikrer, at eleven kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Gennem udbuddet af det obligatoriske hovedforløb, valgfrie specialefag og påbygning tager vi som skole ansvar for logiske sammenhænge, kvalificerede valg og differentierede forløb. Eleverne fordeles således på hovedforløb, der matcher den uddannelsesaftale, der er indgået mellem elev og virksomhed. Tietgen Hovedforløb består af et underviserteam, der alle har en praktisk baggrund i relevant virksomhed samt en teoretisk overbygning. Dette bevirker, at underviserne kender elevernes hverdag i virksomheden, og undervisningen vil på denne måde leve op til intentionerne om en vekseluddannelse. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver en forstærket indsats. Informere praktiksted og skolesystem. Inspirere eleven til yderligere læring. 2

4 Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, der er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). Fagprøven. Skolen gennemfører løbende evalueringer, afsluttende bedømmelser og fagprøver i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Ved karakterfastsættelse finder BEK nr 714 af 27. juni 2012 om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. Vedrørende sundhedsservicesekretær gennemføres løbende evalueringer, afsluttende bedømmelser og praktiske prøver i henhold til Undervisningsministeriets uddannelsesordning for uddannelsen til sundhedsservicesekretær af 15. juli Som et vigtigt element i Tietgen Hovedforløbs kvalitetskoncept gennemfører eleverne efter hvert skoleophold en evaluering, der bl.a. retter opmærksomhed på elevernes vurdering af undervisningsindhold, metoder og undervisere samt øvrige rammer for undervisningen. 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I forbindelse med optag af eleven og forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering. 1. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om der er specielle pædagogiske indsatser, der skal indtænkes, eller om eleven har bedre gennemførelsesmuligheder gennem mere praktikbaserede ordninger. 2. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, og evt. tilvalg af valgfrie specialefag, påbygning eller andre tiltag. 1.5 Eksamensregler Vedrørende fagprøve og praktisk prøve henvises til punkt Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Adresser Undervisningen på erhvervsuddannelsens hovedforløb finder sted på Tietgen KompetenceCenter Ejlskovsgade Odense C tlf

5 Uddannelse: salgsassistentuddannelser, detail Med specialer profiler: - kapitalkædedrift, Coop - kapitalkædedrift, TDC - kolonial - kolonial, Irma - tekstil - salgsassistent - butiksmedhjælper Kontoruddannelse med specialer, der afholdes på Tietgen Hovedforløb. Administration o Kontorservice (trin 1) o Kundekontaktcenter (trin 1) Økonomi Revision Lægesekretær Offentlig administration Medarbejdere Øverste ansvarlig for alle hovedforløb er afdelingsforstander, Mette Greisen Afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Jesper Stentoft Til afdelingen er knyttet sekretær Lotte Berg Jervelund og Tina Jensen Underviser Claus Koch Olesen er ledende underviser for hovedforløbet på salgsassistent med profil kapitalkædrift, Coop. Underviser Stine Nielsen er ledende underviser for hovedforløbet salgsassistent med profil kapitalkædedrift, TDC. Underviser Torben Reinholdt Gram er ledende underviser for hovedforløbet salgsassistent med profil, kolonial. Underviser Preben Lund er ledende underviser for hovedforløbet salgsassistent med profil, kolonial, Irma. Underviser Beth Høgh Hansen er ledende underviser for hovedforløbet salgsassistent med profil tekstil, tekstil dametøj og tekstil herretøj. Underviser Torben Reinholdt Gram er ledende underviser for hovedforløb salgsassistent og butiksmedhjælper. Underviser Jan Pedersen underviser på Coop s elevhold Underviser Bo Størup Nielsen underviser på Coop s elevhold og hovedforløb salgsassistent. Ulla Kern underviser inden for lægesekretær og offentlig administration, elementer af de øvrige specialer og sundhedsservicesekretær. Marlene Gemmer underviser inden for offentlig administration og lægesekretær, elementer af de øvrige specialer og sundhedsservicesekretær. Hans Jørgen Kirk underviser inden for administration og økonomi, elementer af de øvrige specialer og sundhedsservicesekretær. Karin Lausten underviser inden for revision, økonomi og sundhedsservicesekretær. Ann Aarby Kirk underviser inden for flere af specialerne og er planlægger og koordinator på sundhedsservicesekretær. Kim Lolk underviser indenfor offentlig forvaltning og administrration Anita Kirkholm Madsen underviser indenfor lægesekretær Per Hjorth Andersen er mentor for hovedforløbselever og et udsnit af skolepraktikeleverne. Hovedforløbets undervisere kan træffes på skolens adresse Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C, tlf.: eller 4

6 Claus Øgendahl tlf , Christel Bjerremann Hansen, tlf og Karin Sievers, tlf er skolens praktikpladsopsøgende konsulenter for uddannelserne. Alle underviserne på hovedforløb har gennemført/ eller skal gennemføre pædagogikum og har alle en praktisk baggrund i aktuel virksomhed og en teoretisk overbygning svingende fra merkonom til cand. merc. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet For at sikre så effektiv en læring som muligt er det vigtigt at benytte pædagogiske metoder, der matcher målgruppen. Dette sikres ved at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at eleven skal kunne opleve sammenhæng og kontinuitet mellem uddannelsens enkelte dele undervisningen tilrettelægges sådan, at eleven oplever og erfarer, at han har brug for både praktiske færdigheder og teoretisk viden for at kunne løse erhvervsfaglige arbejdsopgaver på en kvalificeret måde undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven får overblik over helheden i de erhvervsmæssige arbejds- og produktionsprocesser eleven kan forstå et givet problem og selvstændigt kunne løse det. Dvs. at kende, kunne eller beherske alternative løsningsmuligheder de personlige kvalifikationer trænes og udbygges. Dette gøres ved at have fokus på følgende begreber: fleksibilitet omstillingsparathed- og vilje kvalitetsbevidsthed udviklingsvilje samarbejdsevne og vilje Undervisningen tilrettelægges altså på en sådan måde, at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses så optimalt som muligt, hvilket kendetegnes af den induktive differentierede undervisningsform. Undervisningen kendetegnes også af en vekslen mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases, praktiske opgaver og simulering. For at leve op til disse intentioner, skal der være et undervisningsmiljø og en kvalitet til stede, der understøtter dette. Organisering af undervisningen Undervisningen på hovedforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisorienteret, således at den daglige undervisning understøtter og supplerer den praktiske læring som er beskrevet i elevens uddannelsesplan i virksomheden. Undervisningen er organiseret i følgende hovedforløbsprofiler: Salgsassistent, profil kapitalkædedrift Salgsassistent, profil tekstil, herretøj, dametøj Salgsassistent profil, kolonial dagligvarer 5

7 Salgsassistent ( uden profil ) Butiksmedhjælper Administration Kontorservice (trin 1) Kundekontaktcenter (trin 1) Økonomi Revision Lægesekretær Offentlig administration Typisk er det 1 2 undervisere, der følger et hovedforløbshold hele vejen gennem uddannelsen. Fagprøver - prøver. Som afslutning på et hovedforløb udarbejder eleverne fagprøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave i virksomheden. Denne praktiske opgave beskrives som oftest i en rapport, hvor eleven har gjort rede for, hvordan praksis og teori spiller sammen. Butiksmedhjælperne skal til en prøve, der tager udgangspunkt i en case. Planlægningsprincipper for undervisningen I planlægningen af undervisningsforløb søger vi at skabe progression i undervisningen, så skoledelen matcher de områder, uddannelsesplanen i virksomheden beskriver. På denne måde skabes der vekselvirkning og aktualitet i undervisningen. Vi ved, at nogle elever lærer bedst gennem teori og bøger andre ved at have tingene i hænderne. På hovedforløb anvender vi derfor forskellige læringsrum, så alle gives mulighed for at få udbytte af undervisningen. Klasserummet Studierummet Praksisrummet Klasserummet er det rum, de fleste vil forbinde med læring. En væsentlig del af læringen på hovedforløbet vil finde sted i klasserummet. Studierummet er et andet væsentligt virtuelt læringsrum. Her vil eleven arbejde selv - eventuelt i samarbejde med en gruppe og fordybe sig i et emne. Man styrer selv processen, og læreren er her en slags vejleder, som man kan rådspørge undervejs. Praksisrummet er det virkelige rum. Det kan være virksomhedsbesøg, arbejde med opgaver fra egen virksomhed/hverdag og den virksomhedsforlagte undervisning i uddannelsen til sundhedsservicesekretær. Undervisningsdifferentiering Selvom vi bestræber os på at flytte differentieringen ud af klasseværelset og ind i strukturen er der stadig behov for betydelig differentiering af undervisningen på det enkelte hold mht. undervisningsmetode, valg af stof, mængde af opgaver og tid samt hensyntagen til elevers individuelle læringsstile. For den enkelte underviser stiller det store krav at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevers forskellige standpunkter, læringsstile og behov og med uddannelsens niveau- og kompetencekrav som mål. 6

8 Underviser/elev roller og ansvar Underviseren fungerer typisk i flere forskellige roller: Som underviser, med fokus på elevers læring og kompetenceudvikling. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til klassens trivsel og den enkelte elevs personlige uddannelsesplan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og underviseren giver råd og vejledning. Som teamspiller, når underviseren indgår i et team af undervisere, som har ansvaret for en gruppe elevers uddannelse, trivsel, adfærd og gennemførelse. Som mentor, der tager sig af de eventuelle problemer, der kan være en barriere for gennemførelse af uddannelsen. Underviseren skal foruden fagligheden have engagementet, lysten og evnen til at lære fra sig. Underviseren skal være elevens faglige sparringspartner. Underviseren skal turde sætte grænser, markere holdninger og have evnen og viljen til at flytte eleven. Underviserens faglige og pædagogiske ansvar At skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan udvikle sig At være fagligt velforberedt og engageret At tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevernes forudsætninger (gennem udvælgelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler) At anvende forskellige undervisningsmetoder og -situationer (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.) At fremme elevernes personlige kvalifikationer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne At inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og form Elevernes indlæringsansvar At have viljen til at lære og til at ville flytte sig fagligt og personligt At arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.) At forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag At udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne læreprocesser At ville respektere undervisere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse At bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer Konkluderende gælder det, at både underviser og elev skal være til stede. Ikke nødvendigvis i det traditionelle klasserum, men være til stede menneskeligt og fagligt i det fællesskab, som undervisningen er. Elevinvolvering Eleverne har indflydelse på, hvordan de enkelte faglige niveauer bedst kan tilegnes. Derfor har de mulighed for at være medbestemmende om, hvordan arbejdsmetoder for tilegnelse af kompetencer bedst sker for den enkelte. Eleverne involveres også dels gennem den løbende og afslutttende evaluering, hvor de har mulighed for at give deres synspunkter til kende og dels gennem valg af de valgfrie specialefag og påbygningsfag. 7

9 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer, særlige behov. Afklaringen resulterer i godskrivning af dele af hovedforløb. Tilbud om påbygning eller valgfrie supplerende specialefag. Det kan også forekomme, at der er enkelte elever, der mangler et hg niveau, hvilket betyder, at eleven henvises til læringscenteret for at få løftet et niveau. Elevens personlige uddannelsesplan holdes opdateret gennem hovedforløbet med løbende samtaler mellem underviser, elev og virksomhed og via elevplan 2.4 Undervisningen i hovedforløbet Undervisningsfag, læringsaktiviteter og timefordeling De enkelte uddannelsers læringsaktiviteter er indsat som bilag bagest i undervisningsplanen. Den praktiske prøve/fagprøve foregår efter sidste skoleperiode og tæller derfor ikke med i skoletiden. Undervisningen på hovedforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisorienteret, således at den daglige undervisning understøtter og supplerer den praktiske læring, som er beskrevet i elevens uddannelsesplan i virksomheden. Administration Dette hovedforløb er karakteriseret af et kort bundet specialeforløb (3 uger) og flere valgfrie specialefag (fra 3 7 uger). På det bundne specialefag er der en gennemgående underviser. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer indenfor disse valgfag. Det bundne specialefag afholdes som 1 x 2 uger og 1 x 1 uge. Eleverne får et valgfagskatalog med de udbudte valgfag og vurderer herefter i samarbejde med skole og arbejdsgiver, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Der er mulighed for at vælge mellem både faglige fag og de mere bløde fag. Fagprøven afholdes over 1 uge. Kontorservice Der indgår følgende bundne specialefag med den angivne vejledende uddannelsestid: 1) Kommunikation og service, 0,6 uge 2) Planlægning og kontorservice, 0,4 uge 3) Informationshåndtering, 0,4 uge. Der kan vælges fra 1 til 3 ugers bundne specialefag. Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve. Der afsættes 0,4 uge til dette. 8

10 Kundekontaktcenteruddannelsen De bundne specialefag i denne uddannelse er følgende: 1) Grundlæggende forretningsforståelse, 0,6 uge 2) Grundlæggende telekommunikation, 0,6 uge 3) Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation, 1,0 uge 4) Anvendelse af it i et kundekontaktcenter, 0,6 uge 5) Samarbejde og samarbejde i teams, 0,6 uge. Der kan vælges fra 0 til 4 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en praktisk prøve I forbindelse med den afsluttende skoleundervisning i hovedforløbet aflægger eleven en afsluttende praktisk prøve. Bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskoler mv. finder anvendelse. Den afsluttende praktiske prøve består af en casebaseret opgave, der har udgangspunkt i en virkelighedsnær arbejdsopgave i den virksomhed, hvor eleven gennemfører uddannelsen. Den casebaserede opgave løses individuelt eller i grupper af elever på sidste skoleophold. Eleven får under næstsidste skoleophold udleveret caseopgaven. Opgaven stilles af skolen og gennemføres af skolen. Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af den afsluttende prøve i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. På prøvedagen i sidste skoleophold gennemføres en mundtlig eksamination af den enkelte elev under medvirken af en censor. Censor, der udpeges af skolen, skal have relevant erhvervserfaring. Opgaven bedømmes af en lærer (eksaminator) og en censor. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af løsningen af den praktiske opgave og den mundtlige præstation. Økonomi Dette hovedforløb indeholder et bundet specialeforløb på 6 uger og fra 2 til 4 ugers valgfrie specialefag. På de bundne specialefag er der et team af undervisere. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valgfag. De bundne specialefag afholdes som 6 x 1 uge fordelt hensigtsmæssigt over året. Eleverne får et valgfagskatalog med de udbudte valgfag og vurderer herefter i samarbejde med skole og arbejdsgiver, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. Revision Dette hovedforløb er karakteriseret af et bundet specialeforløb på 6 uger og fra 1,2 til 4 ugers valgfrie specialefag. På det bundne specialefag er der en gennemgående underviser. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet en gennemgående underviser på det specifikke valgfrie specialefag. Det bundne specialefag afholdes som 6 x 1 uge fordelt hensigtsmæssigt over året. Eleverne får et valgfagskatalog med de udbudte valgfag og vurderer herefter i samarbejde med skole og arbejdsgiver, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. 9

11 Lægesekretær Dette hovedforløb er karakteriseret af et langt bundet forløb og ingen valgfrie fag. Der er stadig en gennemgående underviser, men da indholdet i forløbet er meget varieret, er der også flere undervisere med forskellige kompetencer tilknyttet forløbet. Det bundne forløb afholdes som 3 x 3 uger og 1 x 4 uger. Fagprøven afholdes over 2 uger. Offentlig administration Dette hovedforløb er karakteriseret af et langt bundet forløb og ingen valgfrie fag. Der er stadig en gennemgående underviser, men da indholdet i forløbet er meget varieret, er der også flere undervisere med forskellige kompetencer tilknyttet forløbet. Det bundne specialefag afholdes som 2 x 4 uger og 1 x 5 uger. Fagprøven afholdes over 2 uger. Sundhedsservicesekretær Hovedforløbet til uddannelsen sundhedsservicesekretær er en skolebaseret uddannelse. Hovedforløbet varer indtil 45 uger og består af skoleundervisning i grundfag, områdefag, bundne specialefag og valgfrie specialefag inklusiv en afsluttende prøve. I skoleundervisningen findes faget sundhedsservicesekretær i praksis. Dette fag, som er normeret til 17 uger, afholdes som virksomhedsforlagt undervisning. Det betyder at undervisningen foregår i en relevant virksomhed inden for sundhedsservicesekretærens område. Salgsassistent, profil kapitalkædedrift Hovedforløbet til uddannelsen salgsassistent, profil kapitalkædedrift er et bundet specialeforløb på 8 uger + 1 uge til fagprøven. Uddannelsen gennemføres i forhold til elever fra Coop og TDC. Der er gennemgående undervisere til de enkelte forløb, så underviser har det fulde overblik over de 8 ugers bundne specialeforløb. Der tilbydes yderligere uddannelse via påbygning og valgfrie supplerende specialefag. Fagprøven er et praktisk projet i virksomheden, der som oftest besskrives via en rapport, som eleverne tager udgangspunkt i ved selve fagprøveeksaminationen. Der gives en eksamenskarakter på grundlag af eksaminationen. Salgsassistent, profil tekstil, herretøj, dametøj Hovedforløbet til uddannelsen salgsasssitent, profil tekstil herre og dametøj er et bundet specialeforløb på 8 uger + 1 uge til fagprøve. Der er én gennemgående underviser på dette hovedforløb. Eleverne tilbydes påbygning. Fagprøven er et praktisk projekt i virksomheden, der som oftest beskrives via en rapport, som eleverne tager udgangspunkt i ved selve fagprøveeksaminationen. Der gives en eksamenskarakter på grundlag af eksaminationen. Salgsassistent profil, kolonial dagligvarer Hovedforløbet til uddannelsen salgsasssitent, profil kolonial, dagligvarer, er et bundet specialeforløb på 8 uger + 1 uge til fagprøve. Der er to gennemgående undervisere på disse hovedforløb. Eleverne tilbydes påbygning. Uddannelsen gennemføres som åbne forløb samt et kædeforløb i samarbejde med Irma. Fagprøven er et praktisk projekt i virksomheden, der som oftest beskrives via en rapport, som eleverne tager udgangspunkt i ved selve fagprøveeksaminationen. Der gives en eksamenskarakter på grundlag af eksaminationen. 10

12 Salgsassistent med speciale Hovedforløbet til uddannelsen salgsasssitent med speciale er et bundet specialeforløb på 6 uger + 1 uge til fagprøve. Der er en gennemgående underviser på dette hovedforløb. Eleverne tilbydes påbygning. Uddannelsen gennemføres som åbne forløb. Fagprøven er et praktisk projekt i virksomheden, der som oftest beskrives via en rapport, som eleverne tager udgangspunkt i ved selve fagprøveeksaminationen. Der gives en eksamenskarakter på grundlag af eksaminationen. Butiksmedhjælper Butiksmedhjælperuddannelsen er 1. trin i salgsassistentuddannelsen. Uddannelsen består af 4 ugers obligatoriske specialefag. Forløbet afsluttes med en prøeve, der tager udgangspunkt i en case, som eleven får 4 timer at arbejde med. På grundlag af de 4 timers arbejde, hvor eleven typisk udarbejder en synops, gennemføres en eksamen, der munder ud i en karakter. Typisk er elever i denne uddannelse integreret i de 4 første uger af salgsassistentudddannelsen. Undervisningens organisering Fagene i skoleperioderne er organiseret i fag/læringsaktiviteter. Hver aktivitet er en selvstændig enhed, og elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning Som det fremgår ovenfor, er der i en del af specialerne såvel bundne som valgfrie specialefag. Disse valgfrie specialefag udbydes i et valgfagskatalog og i et samarbejde mellem elev/skole og arbejdsgiver, vælger eleven de fag, der er relevante for pågældendes arbejdssted og eller faglige/personlige udvikling. Skolen har afholdt erhvervsrettet påbygning for lægesekretærelever, revisorelever, økonomielever, kapitalkædedriftelever og kolonialeelever, ligeledes er der i efteråret 2009 udbudt påbygning for økonomielever. Der er afholdt op til 4 uger pr. elevårgang. Fagene planlægges i samarbejde med arbejdsgiveren og eleverne. Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde Hver uge på et hovedforløb såvel det bundne som det valgfrie udgør 30 timers undervisningstid på skolen. Der er hjemmearbejde svarende til 7 timer ugentlig i form af tilegnelse af teoretisk stof bøger, artikler og diverse materialer udarbejdelse af opgaver og afslutning af opgaver, diverse mindre undersøgelser og forberedelse til f.eks. oplæg på skolen. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen med hjemmeopgaver, ligesom skolen stiller lokaler og it-udstyr til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af fagprøven. Studierettet påbygning Hvis eleven ønsker studierettet påbygning, og dette vil påvirke elevens uddannelsesaftale, kontakter læreren virksomheden for aftaler derom. Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning, hvor læreren i feltet med bemærkninger anfører, hvis der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i næste praktikperiode. Er det nødvendigt kontakter skolen virksomheden. 11

13 2.5 Tietgen PraktikCenter skolepraktik I Tietgen PraktikCenter indenfor den Merkantile indgang udbydes uddannelserne butiksmedhjælper trin 1 i salgsassistentuddannelsen, salgsassistent u/profil trin 2, kontor med speciale administration trin 1 og 2 og kontor generel. Skolepraktik er altid blevet prioriteret højt, da det er et godt springbræt til en uddannelsesaftale for de elever, der ikke har opnået en sådan ved grundforløbets afslutning. PraktikCenteret har derfor indskrevet i Tietgens strategi og handlingsplan, hvor der er fokus på, at PraktikCenteret skal have gode fysiske rammer, som tilsvarer rammerne for den ordinære elevuddannelse i erhvervslivet. Elever med bevis for gennemført adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages til praktikuddannelse i PraktikCentret umiddelbart efter at grundforløbet er gennemført. Ved optagelse til skolepraktik skal PraktikCentret foretage en vurdering af den enkelte elevs egnethed til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om eleven efter gennemført uddannelse er klar til erhvervslivet. Uge i forhold til grundforløbets afslutning/handling Grundforløbets afslutning Alle praktikpladssøgende elever indkaldes til skolepraktikinformationsmøde Skolepraktikinformationsmøde Tilmeldingsfrist for optagelse i skolepraktik Afholdelse af EMMA-samtaler og optagelse i skolepraktik Udarbejdelse af skoleaftaler for hver enkelt elev Opstart i skolepraktik Introforløb i skolepraktik Elever, der ønsker optagelse til skolepraktik og ikke har en uddannelsesaftale, skal i forbindelse med grundforløbets afslutning have angivet mindst tre uddannelsesønsker i den personlige uddannelsesplan i elevplan. PraktikCentret skal sikre at dette er opfyldt i forbindelse med vurderingen af elevens egnethed. For at kunne optages til skolepraktik, skal eleven fra grundforløbets afslutning i den personlige uddannelsesplan dokumentere, at eleven: Har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til 12

14 Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på Praktikpladsen.dk Har søgt ansættelse som elev i enhver uddannelse inden for fællesindgangen, hvor der er plads En elev, der ikke opfylder kravene, kan ikke optages til skolepraktik. Der skal ydermere foretages en løbende vurdering af eleven, mens eleven er optaget i skolepraktik. I den løbende egnethedsvurdering skal der tillige lægges vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til fx at overholde mødetider og aftaler. Eleven skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet. Skolen vejleder om muligheden for at opnå mobilitetsfremmende ydelser. Eleven skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i enhver uddannelse inden for den fællesindgang, som elevens grundforløb hører til. Når eleven er tilmeldt som praktikpladssøgende, overføres oplysninger herom fra skolens elevsystem til praktikpladsen.dk. Hvis eleven ikke inden 14 dage efter mødet eller 14 dage efter ansøgningen om optagelse iflg. Lov om erhvervsuddannelser indlægger sin elevprofil, slettes eleven som praktikpladssøgende. Eleven orienteres om sletningen. En elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, kan efter en konkret afgørelse optages til skolepraktik. PraktikCentret indkalder eleverne til et informationsmøde om skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet kan holdes indtil 2 uger før, og skal være afholdt senest en uge efter afslutningen af grundforløbet. Eleverne har mødepligt. Elever, der ikke overholder mødepligten, kan ikke optages til SkolePraktik. Elever, der opfylder betingelserne for at kunne optages til skolepraktik, optages af skolen til påbegyndelse af undervisning i PraktikCenteret en måned efter grundforløbets afslutning, med mindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale. Ved optagelse indgår PraktikCentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder bestemmelser om hvordan optagelsesbetingelserne skal opfyldes, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen. Skoleaftalen skal endvidere indeholde en beskrivelse af elevens praktikpladssøgning fra grundforløbets afslutning samt PraktikCentrets vejledning og bistand til elever heri. Ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af PraktikCenteret på baggrund af en aftale herom med den skole, hvor eleven har afsluttet det adgangsgivende grundforløb henholdsvis er registreret som praktikpladssøgende. Skolens mål for eleven er at få vedkommende i praktik i en virksomhed. Praktikken kan være i form af: 13

15 Virksomhedsforlagt undervisning i begrænset omfang og max 3 måneder. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem virksomhed og Tietgen PraktikCenter En kort aftale eller en delaftale hvor virksomheden overtager eleven for en kortere eller længere periode af uddannelsen. Virksomheden betaler eleven elevløn, og der skal indgås en uddannelsesaftale. Når perioden for delaftalen er slut, vender eleven tilbage til PraktikCenteret. Restlære hvor virksomheden overtager eleven efter en periode med virksomhedsforlagt undervisning i resten af praktiktiden. Virksomheden betaler eleven elevløn, og der indgås en uddannelsesaftale. Eleven opsiger sin kontrakt med PraktikCenteret. Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) PraktikCentret har valgt at inddele VFU i forskellige kategorier, da vi tilbyder 4-12 uger i praktik. Kategorier: Elever, som kun skal have 4 ugers praktik, hvor virksomhed og elev kan prøve hinanden af, inden der underskrives en uddannelsesaftale. Elever, hvor praktikperioden forlænges med op til 12 uger for at vise, at man kan indgå i en virksomhedskultur med alt, hvad dette indebærer. Vi kontakter virksomheden enten pr. tlf., pr. mail eller gennem et besøg for at sikre os, at der sker en udvikling med eleven og praktikken foregår i henhold til praktikplanen. EMMA-kriterier For at en elev er berettiget til skolepraktik, skal eleven opfylde EMMA- kriterierne, hvilket vil sige: Egnet Mobil fagligt Mobil geografisk Aktiv søgende Eleven bliver bedømt efter gældende praktikmål i den udarbejdede praktikplan, mens denne er elev i skolepraktik. Kontoruddannelsen Kontoreleverne er tilknyttet en fast SIMU-virksomhed i hele deres uddannelsesperiode i PraktikCenteret. I denne SIMU-virksomhed lærer eleven alle funktioner, der er tilknyttet den administrative drift af en virksomhed med daglig kunde- og leverandørkontakt. I SIMU-virksomheden vil oplæringen ske ved hjælp af sidemandsoplæring af elever, der er længere i deres praktikuddannelse og en faglært vejleder. For den elevgruppe, der har behov for ekstra vejledning, afholdes der individuelle coach-samtaler. Det tilstræbes, at eleverne opnår et højt selvstændigheds-niveau, og opnår beherske -niveauet på så mange områder som muligt. Detailuddannelsen Detaileleverne er tilknyttet en butik SHOP IN, der fører et sortiment, der primært retter sig mod de studerende, kursister og andre i lokalområdet. Til butikken er der tilknyttet en webshop og en SIMU-webshop, som sikrer elevernes læring indenfor dette vækstområde. 14

16 Både i SIMU-sammenhæng og i PraktikCenterets hverdag er der fokus på innovation og udvikling af opgaver og arbejdsprocesser for at imødekomme arbejdsmarkedets konstant foranderlige krav. For at udvikle elevernes selvstændighed er der udarbejdet manualer og vejledninger til alle arbejdsprocesser. For at sikre så god kontakt til det lokale erhvervsliv som muligt, har vi prioriteret at have en praktikpladsopsøgende vejleder/medarbejder i PraktikCenteret. Det er vigtigt, at den opsøgende medarbejder har et indgående kendskab til elevgruppen, så virksomheden oplever det rette elevmatch i VFU eller ordinær praktikplads. 2.6 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af faglige og almene kompetencer Underviserne gennemfører evalueringssamtaler, hvor elev og underviser diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven og at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt evaluere undervisningens metode og indhold. Den løbende evaluering gennemføres mindst 2 gange under et skoleforløb. Evalueringen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til tidspunktet i uddannelsen. Bedømmelse af personlige kompetencer Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen mellem elev og underviser. Udvalgte personlige kompetencer med særlig relevans for branchen indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget. Afsluttende bedømmelse Efter hver skoleperiode får eleven en bedømmelse i form af en vejledende karakter samt en bedømmelse på indsats og personlige kompetencer. Når et hovedforløb afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse, og underviseren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Den afsluttende bedømmelse omfatter: Standpunktskarakter for hovedforløbet efter 7-trinsskalaen Fagprøvekarakteren fastsættes ved en eksamen, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave i virksomheden, der som oftest er suppleret med en rapport Fagprøve og praktisk prøve Fagprøve Som afslutning på hovedforløb ( inden for det sidste halve år af uddannelsen ) udarbejder eleven en fagprøve i form af en aktivitet i et afgrænset arbejdsområde i 15

17 elevens virksomhed, hvor eleven skal kunne inddrage såvel praktisk som teoretisk forhold fra hele eller dele af uddannelsen. I praksis betyder det, at eleven skal udarbejde en skriftlig projektrapport eller anden dokumentation, som har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Endvidere er formålet at vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given praktisk opgave i sin butik eller kontor. Projektrapporten skal indeholde og vise, at eleven kan: 1. formulere en idé 2. udarbejde en problemformulering 3. fastsætte mål 4. planlægge forløbet 5. gennemføre det valgte projekt 6. evaluere/vurdere egen indsats Karakteren 2 skal opnås for at bestå. I hovedforløbets sidste skoleuge skal eleven have færdigudarbejdet sin problemformulering, der skal være den røde tråd for selve projektet. Denne problemformulering skal godkendes af elev, oplæringsansvarlig og underviser. Når denne godkendelse er sket, er fagprøveperioden reelt startet. På sidste skolemodul vil oplæringsansvarlig blive inviteret til at komme på TietgenSkolen sammen med eleven, hvor der vil blive givet de sidste informationer om fagprøven. Denne fælles information gives for at sikre, at alle parter, elev, oplæringsansvarlige og underviser har samme billede af, hvad fagprøven er. Her opfordrer Tietgen Hovedforløb også de oplæringsansvarlige til at overvære eksaminationen, så de herved får mulighed for at følge eleven til dørs i uddannelsen. Inden eleven forlader Tietgen Hovedforløb s sidste skoleuge vil følgende være aftalt mellem elev og underviser: - problemformuleringen - tider, hvor der kan rekvireres vejledning hos underviser - hvornår skolens edb faciliteter er til rådighed - hvornår projektet skal afleveres - hvornår den enkelte skal op til eksamen Der sendes dog for en sikkerhed skyld et brev til arbejdsgiver, hvor ovennævnte aftaler er beskrevet. Eleven vil undervejs i sit arbejde med projektet kunne få vejledning af sin underviser. Selve eksaminationen vil finde sted 2 3 uger efter det endelige projekt er afleveret. Hver enkelt elev skal ved eksaminationen præsentere egen opgave og besvare spørgsmål fra eksaminator. Efter eksaminationen får hver enkelt elev én karakter der for at bestå skal være mindst 2. Gennemføres opgaven som en gruppefremstillet opgave, skal den enkeltes præstation stadig vurderes individuelt og derfor må øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv skal eksamineres. 16

18 Vurderingen foretages af underviser og en kvalificeret censor. Censor vil typisk være en underviser fra en anden detailhandelsskole eller en oplæringsansvarlig, der ikke har personlig kendskab til eleven. Censorerne, der skal godkendes af Tietgens lokale uddannelsesudvalg, skal have kendskab til hele uddannelsesforløbet og skal være godt bekendt med evalueringsproceduren, der gælder for fagprøven. Praktisk prøve for sundhedsservicesekretærerne Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Opgaven til prøven består af en casebaseret opgave, der tager udgangspunkt i en virkelighedsnær praktisk arbejdsopgave i en virksomhedstype, som har relevans i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. Den mundtlige eksamination har en varighed af 30 minutter inklusiv votering. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst bestået karakter som gennemsnit af karaktererne i de bundne og valgfrie specialefag i hovedforløbet. Eleven skal desuden have opnået mindst bestået karakter i den afsluttende praktiske prøve. Ved uddannelsens afslutning udstedes et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået de fornødne kompetencer inden for uddannelsen Mentorordning Til hovedforløbet er der tilknyttet en mentorordning. Alle hovedforløbsklasser får besøg af mentor, der orienterer om denne institution. Alle elever kan gøre brug af denne. På salgsassistentuddannel-serne tager mentor en samtale med alle nye elever, da denne gruppe ofte er de mest sårbare. Mentor vurderer den enkelte elev ved denne korte samtale. Noterer eventuelle problematikker, der skal følges op på. Nogle elever har mentorkontakt hele hovedforløbet igennem, hvis der er særlige forhold, der gør, at denne kontakt kan bedre elevens uddannelsesforløb. Mentor sikrer også, at elever, der eksempelvis har læsevanskeligheder, får den hjælp undervejs i skoleforløbet og i eksamssammenhæng, der er nødvendigt for at komme godt gennem hovedforløbet. Der kan være problematikker i forbindelse med leder eller kollegerm, der skal tales igennem. Der kan være nogle, der reelt ikke ønsker at fortsætte som salgsassistent, men gerne vil videre med en ny uddannelse, så tages der en samtale om dette. Mentor henviser også elever til de specialister, der har en særlig kompetence, og hvor mentors kompetencer ikke rækker. Eksempelvis hvis en elev har brug for særlig hjælp ved kommunen, hashafvænning, psykolog, læge m.m. 17

19 3. Læringsobjekter 3. 1 Specialet administration Vedrørende afholdelse se under punkt 2.4 Virksomhedskultur og kommunikation 1 uge o klassiske organisationsmodeller o via analyser bidrage til udviklingen af en organisation o analysere virksomheden o kommunikationens betydning for ekstern og intern kvalitet og service o planlægning o deltage i adm. projektfunktioner o beherske, analysere, beskrive og udføre adm. funktioner og problemstillinger Virksomhedsforståelse og økonomi - 1 uge o administrative omkostninger o økonomiske beregninger og registreringer o styrings- og planlægningsopgavers processer o prioritering af opgaver o planlægningsværktøjer o beherske, analysere, beskrive og udføre adm. funktioner og problemstillinger Administration II (1 uge) Kvalitet i virksomheden 1 uge o behovet for informationssøgning o informationsformer o informationssøgningsformer o bearbejdning af informationssøgningsresultater o problemformuleringer Eksempler på valgfrie specialefag: o Kvalitet og service o Salg og markedsføring o Præsentationsteknik og personlig fremtræden o International handel o Logistik o Skriftlig kommunikation o Budgettering o Ekstern vurdering Fagprøven 1 uge o Der skrives fagprøve (projekt) med vejledning af en underviser 18

20 3.2 Kontorserviceuddannelsen og kundekontaktcenteruddannelsen Kontoruddannelse med specialer kan gennemføres i 2 trin, idet man som første trin i specialet Administration kan gennemføre uddannelserne indenfor enten Kontorservice eller Kundekontaktcenter. Kontorservice Vedrørende afholdelse se under punkt 2.4 Kommunikation og service 0,6 uge o kommunikation ud fra forståelse af virksomhedens servicekoncept o kommunikationens betydning for ekstern og intern kvalitet og service o kulturelle forskelle, herunder påklædning og sprog o modtagelse af virksomhedens kunder/gæster o regler vedrørende diskretion og tavshedspligt o følgebreve, standardskrivelser og lignende Planlægning og service 0,4 uge o sammenhængen mellem god personlig planlægning og et højt serviceniveau o prioritering af forskellige opgaver og opgavetyper o begreber om personlighedsdannelse og egen kompetenceudvikling o betjening af kopieringsmaskine og fax, samt daglig service og vedligeholdelse heraf o principper for journalisering og arkivering samt kassation, herunder makulering o planlægning og forberedelse af mødeafvikling o opdækning og afrydning af mødelokaler under god hygiejnisk standard o klargøring og betjening af almindeligt forekommende AV udstyr o udarbejdelse af tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura Informationshåndtering 0,4 uge o informationssøgning ved brug af offentlige tjenester på Internettet o mailsystemer, herunder modtagelse, udskrivning og videresendelse o vedligeholdelse af simple databaser med adresser, time/sagsregistrering, fravær m.v. o systemer til virksomheders kalenderstyring o søgning, reservation og booking af rejse, taxa mv., herunder via Internettet. Valgfrie specialefag Der kan vælges fra 1 til 3 ugers valgfrie specialefag Kundekontaktcenter Vedrørende afholdelse se under punkt 2.4 Grundlæggende forretningsforståelse 0,6 uge o typiske kundekontaktcenterbegreber og organisationsformer o kundekontaktcenters forretningsside og økonomistruktur, herunder målinger og statistikker o typiske arbejdsopgaver i et kundekontaktcenter o de mest almindelige teknologiske støtteværktøjer i et kundekontaktcenter Grundlæggende telekommunikation 0,6 uge o lovgivning og de etiske uskrevne regler o stemmeføring, intonation og sprog o samtale med anvendelse af telefonetikette 19

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Kontoruddannelse med specialet Økonomi i Skolepraktik

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Kontoruddannelse med specialet Økonomi i Skolepraktik Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Økonomi i Skolepraktik I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 439 af 29. april 2013 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Administration I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa Lokal uddannelsesplan Sundhedsservicesekretæruddannelsen IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa November 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB SUNDHEDSSERVICESEKRETÆRUDDANNELSEN

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledende skabelon til skolernes arbejde med udarbejdelse af lokale

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere