VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

2 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: ISBNnet: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012

3 INDHOLD 1. BERETNING Præsentation af Vejdirektoratet De faglige resultater Årets økonomiske resultater Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til de kommende år MÅLRAPPORTERING Måloversigt Vurdering og analyse REGNSKAB PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG 36

4 1 BERETNING 2011 har været et produktivt år i Vejdirektoratet. Det er lykkedes at levere en lang række gode resultater til gavn for trafikanterne inden for alle tre faglige hovedopgaver på statsvejene: Planlægning (undersøgelser m.v.) Anlæg af nye vejprojekter Drift og vedligeholdelse Herudover har Vejdirektoratet styringsmæssigt og organisatorisk vist fremdrift og resultater til gavn for både borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Et vigtigt hensyn under arbejdet indenfor alle fagområder har i 2011 været at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder samt at skabe en god kommunikation herom til bilisterne. 1.1 PRÆSENTATION AF VEJDIREKTORATET Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet og er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af statens veje. Rammen for Vejdirektoratets arbejde er det strategiske grundlag, bestående af en mission, en vision, værdier og fire strategiske temaer. Visionen opnås gennem de strategiske temaer og værdigrundlaget. De strategiske temaer beskriver således de områder og indsatser, som har været i fokus i 2011, og som også vil være indsatsområder i de kommende år. Mission, vision og de strategiske temaer er beskrevet i figur 1 og skal udmøntes konkret indenfor Vejdirektoratets fem primære opgaveområder: 1. Planlægning af vejinfrastruktur Vejdirektoratet indsamler og bearbejder data om vejnettet og vejtrafikken, analyserer trafikale problemstillinger og udarbejder løsningforslag, herunder til forbedring af fremkommelighed og trafiksikkerhed. Der udarbejdes forundersøgelser og VVM-redegørelser og gennemføres samfundsøkonomiske analyser og trafikmodelberegninger. Endvidere foretages der sagsbehandling i relation til bl.a. vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, der udarbejdes vejregler og udbudsforskrifter og gennemføres opgaver i relation til intelligente transportsystemer (ITS), strategisk planlægning og tilskudsadministration. 2. Anlæg af vejinfrastruktur Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet således planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne. 3. Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen Vejdirektoratet understøtter en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov. Endvidere omfatter opgaven, at Vejdirektoratet vedligeholder og opretholder en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet samt sikrer, at erfaringer bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor. 4. Støttefunktioner Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration og den overordnede økonomiske styring. Sagsbehandling, deltagelse i internationalt, kommunalt og lokalt samarbejde, implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt - betjening af Transportministe riets departement er ligeledes omfattet af opgaven. 5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed - f.eks. målinger af vejes tilstand og it-systemer til vejforvaltning i kommunerne. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 4

5 MISSION Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. VISION På vej effektivt, professionelt og sikkert for dig VÆRDIER ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED LEVERE VAREN ÉT VEJDIREKTORAT REKRUTTERING OG UDDANNELSE FAGLIGE MÅL Vejdirektoratet skal levere det lovede indenfor aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Vejdirektoratet har gennemført en organisationsændring med henblik på en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer og er i gang med at udvikle sine arbejdsprocesser, så de er helhedsorienterede, enkle, fleksible og gennemsigtige. Rekruttering og uddannelse er en paraply af flere tiltag alle med henblik på en fokuseret tilgang til løsning af opgaverne samt et forbedret rekrutteringsgrundlag. BEDRE BESTILLER Der skal ske en udvikling af bestillerkompetencerne i Vejdirektoratet. TRAFIK MANAGER Trafikmanagerens opgave er at skabe bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og mere bæredygtig transport af mennesker og varer gennem øget brugerorientering, strategiske samarbejder samt brug af en række værktøjer FIGUR 1 Vejdirektoratets mission, vision, værdier og strategiske temaer 5

6 TABEL 1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens samlede opgaver PRIMÆRE OPGAVER OPGAVE INDTÆGTSFØRT BEVILLING ØVRIGE INDTÆGTER OMKOSTNINGER RESULTAT PÅ (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO.KR). Støttefunktioner Stabe og Ressourcer Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ,8-2,0 110,7 Planlægning af vejinfrastrukturen Vejsektoropgaver * - 123,7-3,3 149,8 3,2 Planlægning af anlægsarbejder ** - 102,5-1,1 98,6 Tilskudspuljer ,1 165,6 Anlæg af vejinfrastrukturen Anlægsopgaver*** & ,6-31, ,1 Drift og vedligehold af statsvejnettet Driftsopgaver ,0-85, ,8 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Forretningsmæssige aktiviteter & 95 0,0-88,5 81,3 7,3 I ALT ,7-212, ,9 10,5 HVU ,5-0,0 7,0 * Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 18,3 mio. kr. ** Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 14,4 mio. kr. *** I finanslovsopgaveoversigten indgår planlægning af anlægsarbejder under Anlægsopgaver. I tillæg til ovenstående afrapporteres i nærværende årsrapport finansielle resultater for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU). HVU består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. HVU følger Transportministeriets overordnede mission og vision. I tabel 1 redegøres for ressourceforbruget i 2011 til hver af de primære opgaver i Vejdirektoratet. Vejdirektoratets årsrapport 2011 aflægges for Vejdirektoratets hovedkonto Vejdirektoratet (Driftsbevilling). For hovedkontiene: Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbevilling) Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbevilling) Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbevilling) Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbevilling) aflægges et bevillingsregnskab. Regnskabsaflæggelsen for disse fire hovedkonti er udgiftsbaseret og gennemgås kort i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Havarikommissionens regnskab omfattende Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbevilling) afrapporteres i bilagsafsnit DE FAGLIGE RESULTATER I 2011 har Vejdirektoratet leveret en lang række gode resultater inden for direktoratets tre faglige hovedopgaver - planlægning, anlæg og drift af statens veje. Desuden har Vejdirektoratet effektiviseret både på det styringsmæssige og det organisatoriske plan. Planlægning af statslige veje At bygge eller udvide en motorvej eller en motortrafikvej er et projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. Derfor gennemføres en række undersøgelser, der vurderer virkningerne på miljøet, inden der anlægges nye statslige veje (VVM-undersøgelser). Vejdirektoratet har i 2011 lavet fem VVM-undersøgelser, tre forundersøgelser samt udkast til to anlægslove. Det betyder, at Vejdirektoratet også i 2011 har haft travlt på planlægningsfronten, men alle undersøgelser er blevet færdige til tiden. De fem VVM-undersøgelser omfatter: Udvidelse af E20 Odense SØ - Odense V Udvidelse af E20/E45 Kolding - Fredericia Rute 26 Århus - Viborg 6

7 Anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse Anlæg af motorvej syd om Regstrup (Skovvejen) Alle fem undersøgelser er lavet med henblik på at fremlægge muligheder for at skabe bedre fremkommelighed og mindre trængsel for de danske bilister. I 2011 er der også udarbejdet indstillinger til transportministeren for fire af analyserne. De tre forundersøgelser omfatter: Grenå Omfartsvej Rute 9 Svendborg - Rødby Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm De to udkast til anlægslove omfatter: Næstved Omfartsvej Nykøbing Falster Omfartsvej Endelig er der gennem planlægning og udførelse af forbedringer på såkaldte grå strækninger, dvs. strækninger, hvor der forekommer flere ulykker end forventeligt, skabt grundlag for bedre trafiksikkerhed. Hurtigere og billigere anlæg af veje Skolebørn, motionsløbere og en minister har åbnet en række nye veje i 2011 for trafikanterne, der dagligt færdes på statsvejene. Det høje aktivitetsniveau fra 2010 er fortsat, så mange nye veje er blevet færdige og flere af anlægsprojekterne endda før tid. I 2011 åbnede to projekter et år tidligere end planlagt: Brande - Give N Strækningen mellem Motorring 3 og 4 på Frederikssundmotorvejen (Frederikssundsmotorvejens 1. etape) Også økonomisk har Vejdirektoratet leveret tilfredsstillende resultater. En effektiv styring og gennemførelse af de enkelte projekter, sammenholdt med et gunstigt marked, har gjort, at Vejdirektoratet har kunnet føre 428,6 mio. kr. tilbage til infrastrukturfonden i Udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til at anlægge nye veje over de seneste fem år fremgår af figur 2. Det høje niveau forventes at fortsætte i 2012 og 2013, hvorefter det vil falde i takt med, at projekterne færdiggøres. Mio. kr. løbende priser FIGUR 2 Bruttoudgifter i til anlæg af hovedlandeveje m.v (mio. kr.) Figur 2 - Bruttoudgifter i til anlæg af hovedlandeveje m.v (mio. kr.). 7

8 For yderligere at optimere anlægsprojekternes økonomi og tidsplaner, har Vejdirektoratet i 2011 igangsat eller gennemført en række aktiviteter. De omfatter bl.a.: En betydeligt større brug af totalentrepriser. Mio. kr. løbende priser Ved særligt komplekse projekter er der gennemført forsøg med tidligt udbud, hvor entreprenøren inddrages endnu tidligere i projektforløbet end ved offentligt-privat partnerskab (OPP)-kontrakter eller totalentrepriser. Det er således denne udbudsform som har været medvirkende til, at udvidelsen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V forventes at åbne i 2012 ét år før planlagt. Tekniske tiltag, såsom øget brug af kalk- og cementstabilisering, der kan reducere brugen af dyre materialer og dermed anlægsomkostningerne. Vejdirektoratet er i en løbende dialog med f.eks. Dansk Byggeri om udvikling af nye udbudsformer og incitamentsordninger. Vejdirektoratet har taget initiativ til opstart af en fælles indsats omkring digitale anlæg med deltagelse fra Banedanmark, Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Det Digitale Anlæg omfatter en række effektiviseringspotentialer ved brug af sammenhængende digitale løsninger i hele værdikæden fra projektering til udførelse FIGUR 3 Bruttoudgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (mio.kr) I 2011 har Vejdirektoratet brugt 2,2 mia. kr. på drift og vedligehold af statens veje. Det er på niveau med 2010, og trafikanterne har igen i år kunnet se mange belægningsarbejder ude på vejene, som vist på kortet på side 9. Vejarbejder er forsøgt Figur 3 tilrettelagt, - Bruttoudgifter så det til drift skaber og vedligeholdelse mindst mulig på gene for trafikanterne. Drift og vedligeholdelse Tabel 2 viser af målet infrastruktur for efterslæbsindhentningen (mio.kr). og det faktisk indhentede efterslæb i 2010 og 2011 i mio. kr. Vejdirektoratet har lagt ny asfalt på 6,1 mio. kvadratmeter vej, og i alt har Vejdirektoratet afsluttet reparationer på 55 små bygværker ud af samlet ca små bygværker. Hertil er repareret 22 ud af samlet ca. 50 store bygværker. Det høje aktivitetsniveau udspringer af den politiske aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009, og sammen med indsatsen fra 2010 har det gjort statsvejnettet betydeligt mere robust mod slid og vejrlig end før Figur 3 viser udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til drift og vedligeholdelse over de seneste fem år. Gennemførelse af en budgetanalyse af Vejdirektoratets aktiviteter vedr. projektering, tilsyn og administration af anlægsprojekter. På basis af denne analyse er der igangsat en række tiltag, som skal sikre en yderligere effektivisering af disse aktiviteter. Indhentning af efterslæbet på statsvejene Indhentning af efterslæbet på vedligeholdelses af statsvejene ( ) sker planmæssigt jf. den politiske aftale fra efteråret For også fremadrettet at sikre en effektiv drift af vejene, har Vejdirektoratet i 2011 arbejdet med et nyt strategisk set-up i forbindelse med udbud af drift- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejdet skal munde ud i, med virkning fra 1. januar 2013, at der gennemføres et samlet udbud af driftsopgaverne, et såkaldt matrixudbud. Herved opnås stordriftsfordele og synergieffekter gennem en samlet udførelse af flere entrepriser. Det store udbud planlægges udført i foråret Færdiggørelse af Vejdirektoratets ERP-program For at kunne levere varen til samarbejdspartnere, entreprenører og borgere, har Vejdirektoratet arbejdet med at effektivisere og forbedre forretningsgange. TABEL 2 Efterslæbsindhentning MIO. KR. PROGNOSEMÅL 2010 INDHENTET 2010 PROGNOSEMÅL 2011 INDHENTET 2011 Belægninger Små bygværker Store bygværker * I alt * Efterslæbet på store bygværker er negativt, da reparationsopgaver på to store bygværker er udskudt til Der er i stedet repareret flere små bygværker, hvorfor efterslæbet for små bygværker er reduceret mere end målet. 8

9 ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET BYGVÆRKSREPARATIONER PÅ STATSVEJNETTET I 2011 Små bygværker Store bygværker Hirtshals Frederikssund Frederikshavn Ballerup Hanstholm AALBORG Roskilde Gentofte KØBENHAVN Frederiksberg Glostrup Tårnby Greve Strand Hobro Skive Holstebro Randers Viborg Grenå Silkeborg Herning AARHUS Helsingør Horsens ESBJERG Middelfart Kolding Ribe Haderslev Fåborg Sønderborg Køge Nyborg Næstved Tønder Slagelse ODENSE KØBENHAVN Roskilde Holbæk Kalundborg Vejle Svendborg Nakskov Nykøbing F Rønne 9

10 I 2011 afsluttede Vejdirektoratet det såkaldte ERP-program, der overordnet set har samlet og optimeret de it-systemer, der påvirker Vejdirektoratets ressourcestyring med sigte på: Opfyldelse af eksterne krav, herunder til regnskabsaflæggelse, fakturagodkendelse, revisionskrav til adgange, med videre Optimering af bl.a. interne processer som lønbehandling, tidsregistrering, entrepriseafregning og økonomiopfølgning, faktura workflow og risikostyringssystem Teknisk opgradering af ERP-systemerne til høj standard. I ERP-programmet er gennemført 23 projekter til en værdi af 42 mio. kr. Programmet er afsluttet per ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER De økonomiske resultater har været tilfredsstillende. Der er et positivt resultat på Vejdirektoratets almindelige drift (det omkostningsbaserede regnskab) på 10,5 mio. kr. Dette redegøres der nærmere for i dette afsnit. Afsnit 1.4 redegør for reservationer. På de større anlægsprojekter har der været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater. På drift og vedligehold er der et merforbrug i forhold til bevillingen på 110,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. de hårde vintermåneder primo 2011 og fremrykning af broarbejder fra 2012 til Resultatet for anlægsprojekterne og drift og vedligehold redegøres der nærmere for i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Økonomiske hoved- og nøgletal Her redegøres kort for den omkostningsbaserede del af Vejdirektoratets økonomi. Der henvises i øvrigt til afsnit 3. Tabel 3 viser udvalgte poster og nøgletal for Vejdirektoratet. Resultat af ordinær drift: Der er sket en stigning i de ordinære driftsindtægter til 422,8 mio. kr. hvilket er forårsaget af en stigning i den indtægtsførte bevilling: Vejdirektoratet har i 2011 afsluttet en række VVM-undersøgelser, hvilket har påvirket årets indtægtsførte bevilling ved forbrug af reserveret bevilling fra tidligere år. Hertil har Vejdirektoratet disponeret 3,5 mio. kr. til bortfald vedrørende afsluttede aktiviteter fra tidligere års bevillinger. I 2011 har Vejdirektoratet udarbejdet mange VVM-undersøgelser og løst mange opgaver på , givende et forbrug i ordinære driftsomkostninger på 429,1 mio. kr. Sammenholdt med driftsindtægterne giver det et resultat af den ordinære drift på - 6,3 mio. kr. Resultat før finansielle poster: Andre driftsindtægter er øget i perioden fra 6,5 mio. kr. til 27 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt øgede interne overførsler som følge af en stigning i de aktiviteter, der bliver medfinansieret af ekstern finansiering, herunder tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Herudover er der andre driftsomkostninger på 7,8 mio. kr. Resultatet før finansielle poster udgør dermed 12,9 mio. kr. Årets resultat: De finansielle poster udgør 2,4 mio. kr. Årets resultat for 2011 viser dermed et overskud på 10,5 mio. kr. Heraf er 2,1 mio. kr. dog disponeret til bortfald af bevilling som følge af, at en række VVM-aktiviteter er blevet gennemført til en lavere omkostning end budgetteret. Årets overførte overskud udgør dermed 8,4 mio. kr. og det akkumulerede overførte overskud er ved udgangen af regnskabsåret således 35,9 mio. kr. Balance: På balancen er Vejdirektoratets samlede anlægsaktiver blevet øget med 17,7 mio. kr. i 2011, hvilket i høj grad kan henføres til øgede investeringer i produktionsanlæg og maskiner. De øgede investeringer kan bl.a. forklares ved, at de seneste års hårde vintre har medført et ekstraordinært slid på Vejdirektoratets vintermateriel. Dette har skabt et behov for nyt materiel. Det bemærkes også, at omsætningsaktiverne er faldet, hvilket skyldes ændret praksis ved registrering af skyldige beløb fra leverandører. Dette uddybes yderligere i bilagsafsnit 5.4. Låneramme: Udnyttelsesgraden er steget fra 2010 til 2011, hvilket skyldes en stigning i den langfristede gæld i perioden. Lånerammen er dog fortsat overholdt. Finansielle nøgletal: Den negative udsvingsrate er steget fra 3,3 i 2010 til 4,3 i 2011, hvilket kommer af en stigning i overført overskud som følge af årets positive resultat. Overskudsgraden er således forbedret og gået fra at være negativ med - 7,0 % i 2009 og - 9,4 % i 2010 til at være positiv med 2,5 % i 2011 som følge af årets resultat. I sammenligningen skal der tages højde for, at bevillingen i 2010 var ekstraordinært reduceret med 40 mio. kr., som led i den politiske aftale om drift- og vedligeholdelse fra 2009 givende et lavt bevillingsniveau for året. Denne reduktion i bevilling påvirker også udviklingen i overført overskud og egenkapital fra , en udvikling der ellers viser en jævn stigende tendens indenfor Vejdirektoratets bevillingsmæssige ramme. Personaleoplysninger: Det samlede antal årsværk i Vejdirektoratet ultimo 2011 er 918,9. Dette er en stigning i forhold til 2010, hvor tallet var 891,0, en stigning som også er afspejlet i lønforbruget. Dette skyldes en stigende aktivitet på anlægsbevillingerne, hvilket har medført en overskridelse af lønsumsloftet i Overskridelsen dækkes af opsparet lønsum. Andelen af lønomkostninger på er faldet fra 2010 til 2011 som følge af, at de ordinære driftsindtægter er forøget ift. personaleudgifterne. Fordelingen af lønsumsloft og lønforbrug på driftsbevillinger og anlægsbevillinger er uddybet i tabel

11 TABEL 3 Økonomiske hoved- og nøgletal ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL (MIO. KR.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter * 437,5 366,7 422,8 - heraf indtægtsført bevilling 356,1 283,5 356,0 - heraf eksterne indtægter 67,7 76,3 58,9 - heraf øvrige indtægter 13,7 7,0 8,0 Ordinære driftsomkostninger* 478,6 395,7 429,1 - heraf løn 217,0 170,7 177,9 - heraf afskrivninger 19,4 18,0 18,6 - heraf øvrige omkostninger 242,2 207,0 232,7 Resultat af ordinære drift* - 41,1-28,9-6,3 Andre driftsindtægter 19,0 6,5 27,0 Andre driftsomkostninger 3,0 5,6 7,8 Resultat før finansielle poster* - 25,1-28,0 12,9 Finansielle poster 5,5 6,5 2,4 Årets resultat - 30,6-34,4 10,5 BALANCE** Anlægsaktiver 260,9 276,4 294,1 Omsætningsaktiver 780,4 1066,4 783,2 Egenkapital 70,3 35,9 47,9 Hensatte forpligtelser 33,3 40,4 42,7 Langfristet gæld 246,5 266,9 282,9 Kortfristet gæld 691,2 999,6 703,8 LÅNERAMME ** Lånerammen 337,0 337,0 338,0 Træk på lånerammen (FF4) 246,5 266,9 282,9 Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) 73,1 79,2 83,7 FINANSIELLE NØGLETAL Overført overskud, ultimo 61,9 27,5 35,9 Negativ udsvingsrate 7,4 3,3 4,3 Overskudsgrad (pct.) -7,0-9,4 2,5 Bevillingsandel (pct.)* 81,4 77,3 84,2 PERSONALEOPLYSNINGER Antal årsværk 870,0 891,0 918,9 Årsværkspris 0,54 0,51 0,52 Lønomkostningsandel (pct.)* 49,6 46,6 42,1 Lønsumsloft 429,9 479,3 435,9 Lønforbrug 470,4 454,5 476,1 * For at øge sammenligneligheden mellem årsregnskaberne 2009, 2010 og 2011 er regnskabsposter for 2009 og 2010 justeret således, at de viser et resultat i henhold til den nye afløftningsmodel jf. anvendt regnskabspraksis bilagsafsnit 5.4. Som følge heraf er enkelte nøgletal for 2009 og 2010 ligeledes justeret. ** Fra og med 2011 er virksomhedsbærende hovedkonto for Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU). Dette medfører, at balanceposter, herunder lånerammen for HVU indgår som en del af balancen i , jf. anvendt regnskabspraksis, bilagsafsnit

12 TABEL 4 Reservationer PROJEKT/OPGAVE (MIO. KR.) RESERVERET ULTIMO 2010 BEVILLING 2011 FORBRUG 2011 ØVRIG REGULERING* NY RESERVATION ULTIMO 2011 FORVENTET NULSTILLING AF RESERVATION FORKLARING RES VEJSEKTOROPGAVER Modulvogntog 3,0 1,1 2,9 5, TP-Sygehusdata 0,6 0,4 0, Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet (GTP) 10,1 0,3 9,9 0, Trafiksikkerhedskampagner 2009 (GTP) 2,1 0,1 2,2 0,0 1 Trafiksikkerhedskampagner 2010 (GTP) 7,5 7,5 0,0 1 Forbedret ulykkesstatistik (GTP) 1,5 0,9 0,0 1 Udvidet ulykkesstatistik (GTP) 2,1 5,4 6,0 1, Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler (GTP) 1,0 0,1 0,0 1 Cykelplanlæggerprojektet 0,5 0,4 0, PLANLÆGNING AF ANLÆGSOPGAVER ITS-udviklingsforum (GTP) 0,4 1,3 0,9 0, M4: Ballerup - Holbækmotorvejen 0,2-0,2 0,0 4 Greve S - Køge 3,9 0,1-3,8 0, Forundersøgelse af en forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup lufthavn 1,0 0,2 0, Roskilde Fjord 0,3 0,3 0,0 4 Helsingørmotorvejen 2,8 0,0-2,8 0,0 4 Omfartsvej ved Brovst 1,0 0,1 0, Odense SØ - Odense V 12,8 3,4 5,8 10, Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse 4,6 15,9 14,7 0, Fredericia - Kolding 5,0 1,1 6,7 6,4 5, Esbjerg - Tønder (GTP) 3,0 1,3 1, Vintappersøen (GTP) 1,4 0,0-1,4 0,0 1 Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg - Spodsbjerg) (GTP) 2,0 4,0 4,3 1, Skovvejen (GTP) 2,4 5,2 2, Rute 23 Sdr. Jernløse (GTP) 3,3 3,8 2,7-4,2 0, Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse) 2,6 0,4-2,2 0,0 1 Sdr. Borup - Assentoft 4,4 0,0-4,4 0,0 1 Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16 (Nord om Grenå) (GTP) Forundersøgelse Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm (Herning - Hanstholm) (GTP) 3,2 0,3-1,0 0, ,1 3,8 3,0-4,0 0, Opdatering af amtslig VVM vedr. anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster (Nykøbing F - Gedser) (GTP) 3,1 0,1-2,6 0,0 1 12

13 Undersøgelse af opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (GTP) GTP - VVM undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro - Rute 18 + Gødstrup 1,0 1,0 0,6 1, ,6 5,9 6,7 3 Forbedret adgang til Thyborøn Havn 2,0 0,0 2, VVM-undersøgelse Århus - Viborg, rute 26 (fase 2) (GTP) 11,4 11,3 12,9 9, Kapacitetsanalyse tilslutnings Kolding 0,2 0,2 0,0 1 Anlæg af Hønsinge omfartsvej 1,0 0,1 0, I alt 90,4** 62,5 94,5 0,0 54,2** * Indeholder overflytning mellem projekter jf. adgangen hertil på finansloven. ** Afrunding. 1.4 REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER I dette afsnit redegøres for Vejdirektoratets reservation af bevilling fra 2011 til Reservationer er øremærket til bestemte formål eller projekter og reserveres på institutionens balance, såfremt der ved årets udgang er opgaver, der endnu ikke er færdiggjorte. Beløbet kan først anvendes og bevillingen først indtægtsføres når opgaven bliver udført. Den reserverede bevilling er fra ultimo 2010 til ultimo 2011 faldet fra 90,4 mio. kr. til 54,2 mio. kr. I tabel 4 vises den reserverede bevilling fordelt på de konkrete projekter, og efterfølgende gives forklaringer på reservationerne til Reservationen er ultimo 2011 på 54,2 mio. kr. Dette har fire hovedårsager. 1. Afsluttede projekter. Projekterne er afsluttet med et mindreforbrug. Der reserveres 1,8 mio. kr. til færdigbehandling og lovarbejde i 2012, mens de resterende 5,7 mio. kr. tilbageføres til deres respektive puljer under infrastrukturfonden. 2. Regnskabsmæssige korrektioner. Følgende to projekter er blevet korrigeret regnskabsmæssigt i forbindelse med reservationsopgørelsen: Modulvogntog: Med aftale af 1. september 2010 blev forsøget forlænget til udgangen af Med forlængelsen af forsøget ønsker Vejdirektoratet at reservere alle resterende midler i projektet. Den samlede bevilling til projektet udgør i ,4 mio. kr. Der har med udgangen af 2011 været et forbrug i projektet på 10,6 mio. kr., hvorfor der reserveres 5,8 mio. kr. til arbejder med forsøget i ,7 mio. kr. af disse midler kommer fra almindelig virksomhed, og skyldes en forkert håndtering af tidligere års reservationer. Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse: Projektet havde i 2010 et merforbrug på 3,2 mio. kr., der blev finansieret af den almindelige virksomhed i stedet for af øvrige projekter på kontoen. I 2011 tilbageføres de 3,2 mio. kr. til den almindelige virksomhed. Projektet er afsluttet med et større merforbrug i 2011, der finansieres af øvrige projekter på kontoen. Der reserveres 0,2 mio. kr. til lovarbejde i Igangværende projekter. Projekterne er godt i gang og fortsætter i I forhold til Skovvejen bemærkes at i forbindelse med aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 blev den sidste delstrækning (Dramstrup - Kalundborg) fremrykket, hvorfor den allerede er igangsat i Dette finansieres via øvrige aktiviteter på kontoen. 4. Gruppen af gamle VVM-undersøgelser (før Aftaler om en grøn transportpolitik ). Denne gruppe omfatter Helsingør motorvejen, Roskilde Fjord, Greve S - Køge, Odense SØ - Odense V, Fredericia - Kolding og M4: Ballerup - Holbækmotorvejen. Gruppen havde primo 2011 en reserveret bevilling på 24,7 mio. kr. Dertil kommer en bevilling i 2011 på 4,5 mio. kr. Forbruget i 2011 udgør 13,0 mio. kr. De resterende 16,2 mio. kr. reserveres til Der udestår færdigbehandling, lovarbejde mv. på primært Odense SØ - Odense V samt Fredericia - Kolding. Der kan eventuelt komme enkelte ekstra regninger til de øvrige projekter. Der tages endelig stilling til et eventuelt mindreforbrug, når alle undersøgelser er regnskabsmæssigt afsluttet. 13

14 1.5 UDGIFTSBASEREDE KONTI De udgiftsbaserede hovedkonti udgør en stor del af Vejdirektoratets aktiviteter. Af de samlede bevillinger til aktiviteter på Finanslov 2011 udgør de udgiftsbaserede konti 94 %. Årets regnskab for de store anlægsprojekter ( ) betyder, at der på kontoen ultimo 2011 er en samlet videreførelse af bevilling på 394,25 mio. kr. Der er tale om en større videreførelse af bevilling end oprindeligt forventet i starten af Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der på finansloven for 2011 var forudsat et bortfald af uforbrugte bevillinger ved en række billiggjorte afsluttede anlægsprojekter på 221,2 mio. kr. (jf. finansloven for 2011, ). På finansloven for 2012 skete imidlertid et bortfald af bevilling på i alt 155 mio. kr. ved de pågældende (afsluttede) projekter, hvorfor der på bevillingsafregningen for 2011 alene blev foretaget et bortfald på 66,2 mio. kr. for underkontoen. Dette skyldes bl.a., at der på flere af de større anlægsprojekter har været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater. Desuden har det dårlige vejrlig i slutningen af 2010 og i begyndelsen af 2011 betydet, at der har været en mindre fremdrift end forventet for nogle af anlægsprojekterne. Dette har dog ikke negativ indflydelse på overholdelse af de fastlagte åbningsår, samt muligheden for at færdiggøre nogle projekter tidligere end fastlagt. Vejdirektoratet redegør halvårligt i publikationen Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 1. og 2. halvår for ændringer i hvert enkelt anlægsprojekt. I 2011 er der derudover opgjort mindreforbrug på afsluttede projekter på 143,0 mio. kr. jf. tabel 16, som er overført til infrastrukturfonden. For de mindre anlægsprojekter ( ) falder videreførelsen ultimo 2011 til 246,0 mio. kr. På Vejdirektoratets tilskudspulje ( ) er der et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Dette betyder, at videreførelsen på kontoen ultimo 2011 er steget til 82,7 mio. kr. Årsagen hertil er dels, at der ikke er udmøntet midler i forbindelse med Årets Trafiksikkerhedsbyer, dels forsinkelser på kommunale anlægsprojekter, hvor Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering til projekterne. For drifts- og vedligehold af statsvejnettet ( ) medfører årets regnskab en negativ videreførelse til 2012 på -172,3 mio. kr. Resultatet skyldes bl.a. de hårde vintermåneder i 2010/2011. Merforbruget skyldes ydermere fremrykning af broarbejder fra 2012 til Derudover har der i 2011 været en indhentning af GTP aktiviteter (projekter finansieret af transportpuljerne). 1.6 FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR Der vil også i 2012 være fokus på at levere varen inden for aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Derudover skal der i 2012 også arbejdes målrettet med de strategiske temaer Ét Vejdirektorat, Rekruttering og uddannelse, Bedre Bestiller og Trafik Manager. På planlægningsområdet forventes det, i henhold til Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009 og aftalen om Bedre Mobilitet af 2010, at der vil blive igangsat fire nye forundersøgelser i Endvidere forventes seks forundersøgelser og to VVM-undersøgelser at blive afsluttet i Figur 4 viser bevillingerne til de samlede udgifter til anlæg af motorveje og andre større veje i 2011 til Det skal dog bemærkes, at en del af de afsatte bevillinger i 2012 vedrører en engangsbetaling på 1,1 mia. kr. til OPP-projektet om anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekterne forventes at fortsætte. Dette kan føre til, at en række projekter og delstrækninger kan åbne tidligere end oprindeligt forudsat, herunder bl.a. Fløng - Roskilde V., Kliplev - Sønderborg, samt Riis - Ølholm-delen af Riis - Ølholm - Vejle. TABEL 5 Vejdirektoratets udgiftsbaserede konti (mio. kr.) HOVEDKONTO NAVN BEVILLINGSTYPE BEVILLING REGNSKAB VIDEREFØRELSE PRIMO ÅRET VIDEREFØRELSE ULTIMO ÅRET Anlæg af hovedlandeveje m.v. Anlægsbevilling Udgifter 2.763, ,5 Indtægter 971,2 25, ,4 394, Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø Anlægsbevilling Udgifter 247,2 254,6 Indtægter 0 6,2 287,4 246, Vejdirektoratets tilskudspulje Reservationsbevilling Udgifter 198,1 165,6 Indtægter ,2 82, Drift og vedligeholdelse af infrastruktur Anlægsbevilling Udgifter 2.144, ,8 Indtægter 86,3 85,3-38,2-172,3 14

15 Mio. kr. løbende priser FIGUR 4 Samlede udgifter til Anlæg af hovedlandeveje mv Regnskabstal for 2011 i 2011-priser og udgiftsbevillingen på FL2012 i 2012 priser (mio. kr.). Figur 4 - Samlede udgifter til Anlæg af hovedlandeveje mv Regnskabstal for 2011 i 2011-priser og udgiftsbevillingen på FL2012 i 2012 priser (mio. kr.). I 2009 blev der indgået en politisk aftale på drifts- og vejvedligeholdelsesområdet. Aftalen dækker årene og indeholder konkrete produktionsmål for indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på statsvejnettet. Aftalen bygger på en 10-årig sigtelinje frem mod Den politiske aftale fra 2009 giver Vejdirektoratet en robust økonomisk ramme for i årene 2010 til 2013 at gennemføre en ekstraordinær indsats for hurtigt og markant at forbedre tilstanden for belægninger og bygværker (vejbroer m.v.) på statsvejene. Den politiske aftale udløber ved udgangen af 2013, hvilket afspejles i figur 5 ved et fald i de forventede udgifter til drift og vedligeholdelse fra 2014 og fremefter. P.t. planlægger Vejdirektoratet den fremtidige indsats (udbud m.v.) med de på Finansloven angivne bevillinger fra Således afspejler bevillingsniveauet efter 2013 ikke en afvikling af efterslæbet over en 10-årig periode. I figuren er der indregnet en fremrykning af 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 jf. regeringens kickstart. I 2012 forventes det derfor, at Vejdirektoratet skal indhente et efterslæb for belægninger, små og store bygværker på 550 mio. kr. TABEL 6 Projekter med fremskudt åbningsår PROJEKT OPRINDELIGT ÅBNINGSÅR NUVÆRENDE ÅBNINGSÅR Brande - Give N Frederikssundmotorvejen, 1. etape (Tilslutning til Ring 3 i 2012) Kliplev - Sønderborg Fløng - Roskilde V Riis - Ølholm - Vejle 2013 Skærup - Vejle N & 2013 (Riis - Ølholm-delen i 2012) 2013 (Slidlagsarbejder i 2014) 15

16 Derudover bliver udfordringen i 2012 at forberede det omtalte matrixudbud, der kommer til at omfatte den overvejende del af de udbudsegnede driftsaktiviteter. Indsatsen på vedligeholdelsesaktiviteterne svarer til en sikkerhedsmæssig og akut indsats med det bevillingsniveau, der vises i figuren byder også på tværfaglige opgaver for Vejdirektoratet. I samarbejde med en lang række aktører inden for transportbranchen vil Vejdirektoratet arbejde med at definere et strategisk vejnet. Det strategiske vejnet skal sætte fokus på trafikanterne og forbedre fremkommeligheden ved at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Det er målet, at et oplæg til strategisk vejnet skal sendes i høring i Vejdirektoratet skal også have et internationalt fokus i Der skal ydes bistand til Transportministeriets arbejde med EU-formandskabet på transportområdet. Endelig skal Vejdirektoratet i 2012 fortsat effektivisere og optimere organisationen. 16 Mio. kr. løbende priser FIGUR 5 Samlede udgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Regnskabstal for 2011 i 2011 priser og udgiftsbevillingen på FL 2012 i 2012 priser (mio. kr.). For 2016 og frem er der taget Figur udgangspunkt 5 - Samlede i Finansloven udgifter til for drift 2012 og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Regnskabstal for 2011 i 2011 priser og udgiftsbevillingen på FL 2012 i 2012 priser (mio. kr.). For 2016 og frem er der taget udgangspunkt i Finansloven for 2012.

17 17

18 2 MÅLRAPPORTERING Vejdirektoratets målrapportering omfatter alle mål, der indgår i vejdirektoratets resultatkontrakt med Transportministeriets departement (kan ses på vejdirektoratet.dk). SAMMENFATNING Der er i alt 28 resultatkrav. Heraf er 22 fuldt opfyldt, tre delvist opfyldt og tre ikke opfyldt. I afsnit 2.2. analyseres udvalgte resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Ved opgørelsen af resultatkontrakten har Vejdirektoratet i 2011 opnået 88 point. Samlet set vurderes Vejdirektoratets opfyldelse af resultatkravene at være tilfredsstillende. MÅLRAPPORTERING Selve rapporteringen er opdelt i to afsnit, hhv. 2.1 og 2.2. Afsnit 2.1 omfatter samtlige mål og resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Målene præsenteres i skemaform, der både viser mål, resultatkrav og kravenes opfyldelsesgrad. For at sikre en tilgængelig og overskuelig præsentation af Vejdirektoratets målopfyldelse, så er teksten i enkelte af mål og resultatkrav forkortet i forhold til den fulde tekst i resultatkontrakten. Derudover er der ikke i dette skema opgjort de opnåede resultater men blot opfyldelsesgraden. For den fulde kravtekst samt oversigt over Vejdirektoratets mål henvises til resultatkontrakten på vejdirektoratet.dk. Øverst i hvert skema er anført hvilket produkt de enkelte mål og krav hører under. Målopfyldelsen opgøres efter skalaen fra 0 (ingen opfyldelse) til 1 (fuld opfyldelse), og herimellem kan opfyldelsesgraden opgøres til ½ (delvis opfyldelse). Opfyldelsesgraden kan variere i det enkelte resultatkrav. I afsnit 2.2 vurderes og analyseres udvalgte mål nærmere. 18

19 2.1 MÅLOVERSIGT Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE 1 Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag, herunder forundersøgelser og VVM-undersøgelser i overensstemmelse med de politiske aftaler, der er indgået i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik Gennemførelse af initiativer i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik fra Vejdirektoratet skal beskrive og uddybe fordele og ulemper ved supplerende kollektive trafikløsninger i alle nye VVMundersøgelser. Der vil endvidere ske særlig inddragelse med hensyn til cykeltrafik. Der sker løbende en erfaringsudveksling med bl.a. baneområdet om VVM mellem Vejdirektoratet og Banedanmark. Vejdirektoratet har gennemført VVMundersøgelser, forundersøgelser og en kapacitetsanalyse. Der er i alle nye VVM-redegørelser specifikt redegjort for hensyn til cykeltrafik samt kollektive løsninger. Vejdirektoratet foretager en løbende erfaringsudveksling med Banedanmark. Fuld Fuld 1.3 Vejdirektoratet skal levere udkast til de lovforslag, der skal fremsættes i perioden jfr. Aftaler om en grøn transportpolitik fra Vejdirektoratet har leveret udkast til lovforslag. Fuld 1.4 Samfundsøkonomisk vurdering af nye vejregler. Revideret koncept oversendes til departementet senest den 1. marts Det reviderede koncept var færdigt inden den 1. marts 2011, men blev først oversendt til departementet efterfølgende. Ingen 2 Udover planlægning af store anlægsprojekter (motorveje m.v.) har Vejdirektoratet også ansvaret for planlægning og gennemførelse af en lang række mindre anlægsprojekter (krydsforbedringer m.v.). 2.1 Senest den 1. januar 2011 skal der afleveres forslag til anvendelse af midlerne i Rådighedspuljen (en programpakke) mhp. departementets godkendelse. Senest den 1. september skal der afleveres forslag til udmøntning af GTP puljer. 2.2 For igangværende GTP-puljeprojekter skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes, og merforbruget ikke er positivt. Desuden skal afleveringen af puljeprojekterne være sket til aftalt tid. Vejdirektoratet har i foråret 2011 indstillet en række cykel- samt fremkommelighedsprojekter til Transportministeriet. Vejdirektoratet har i december 2010 indstillet en programpakke til udmøntning under Rådighedspuljen i Vejdirektoratet skulle aflevere 13 projekter i Alle projekter på nær ITS projektet Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen har overholdt tidsfristen. Projektet var fuldt idriftsat den 9. januar Samtlige projekter har overholdt de bevillingsmæssige rammer. Fuld Fuld Indenfor Planlægning er fem resultatkrav fuldt opfyldt og et krav er ikke opfyldt. Vejdirektoratet har i 2011 leveret en lang række forundersøgelser (betalingsring m.v.) og VVM undersøgelser. Endvidere har Vejdirektoratet indstillet en lang række cykel- samt fremkommelighedsprojekter til Transportministeriets departement. Der har ligeledes været en løbende dialog mellem Vejdirektoratet og Banedanmark vedr. igangværende planlægningsundersøgelser. Indsatsen vurderes overordnet både solid og tilfredsstillende. 19

20 20

Resultatkontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 ISBN: 978-87-93184-47-3 ISSN (NET): 1604-780X ISSN:

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere