VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

2 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: ISBNnet: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012

3 INDHOLD 1. BERETNING Præsentation af Vejdirektoratet De faglige resultater Årets økonomiske resultater Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til de kommende år MÅLRAPPORTERING Måloversigt Vurdering og analyse REGNSKAB PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG 36

4 1 BERETNING 2011 har været et produktivt år i Vejdirektoratet. Det er lykkedes at levere en lang række gode resultater til gavn for trafikanterne inden for alle tre faglige hovedopgaver på statsvejene: Planlægning (undersøgelser m.v.) Anlæg af nye vejprojekter Drift og vedligeholdelse Herudover har Vejdirektoratet styringsmæssigt og organisatorisk vist fremdrift og resultater til gavn for både borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Et vigtigt hensyn under arbejdet indenfor alle fagområder har i 2011 været at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder samt at skabe en god kommunikation herom til bilisterne. 1.1 PRÆSENTATION AF VEJDIREKTORATET Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet og er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af statens veje. Rammen for Vejdirektoratets arbejde er det strategiske grundlag, bestående af en mission, en vision, værdier og fire strategiske temaer. Visionen opnås gennem de strategiske temaer og værdigrundlaget. De strategiske temaer beskriver således de områder og indsatser, som har været i fokus i 2011, og som også vil være indsatsområder i de kommende år. Mission, vision og de strategiske temaer er beskrevet i figur 1 og skal udmøntes konkret indenfor Vejdirektoratets fem primære opgaveområder: 1. Planlægning af vejinfrastruktur Vejdirektoratet indsamler og bearbejder data om vejnettet og vejtrafikken, analyserer trafikale problemstillinger og udarbejder løsningforslag, herunder til forbedring af fremkommelighed og trafiksikkerhed. Der udarbejdes forundersøgelser og VVM-redegørelser og gennemføres samfundsøkonomiske analyser og trafikmodelberegninger. Endvidere foretages der sagsbehandling i relation til bl.a. vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, der udarbejdes vejregler og udbudsforskrifter og gennemføres opgaver i relation til intelligente transportsystemer (ITS), strategisk planlægning og tilskudsadministration. 2. Anlæg af vejinfrastruktur Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet således planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne. 3. Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen Vejdirektoratet understøtter en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov. Endvidere omfatter opgaven, at Vejdirektoratet vedligeholder og opretholder en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet samt sikrer, at erfaringer bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor. 4. Støttefunktioner Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration og den overordnede økonomiske styring. Sagsbehandling, deltagelse i internationalt, kommunalt og lokalt samarbejde, implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt - betjening af Transportministe riets departement er ligeledes omfattet af opgaven. 5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed - f.eks. målinger af vejes tilstand og it-systemer til vejforvaltning i kommunerne. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 4

5 MISSION Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. VISION På vej effektivt, professionelt og sikkert for dig VÆRDIER ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED LEVERE VAREN ÉT VEJDIREKTORAT REKRUTTERING OG UDDANNELSE FAGLIGE MÅL Vejdirektoratet skal levere det lovede indenfor aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Vejdirektoratet har gennemført en organisationsændring med henblik på en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer og er i gang med at udvikle sine arbejdsprocesser, så de er helhedsorienterede, enkle, fleksible og gennemsigtige. Rekruttering og uddannelse er en paraply af flere tiltag alle med henblik på en fokuseret tilgang til løsning af opgaverne samt et forbedret rekrutteringsgrundlag. BEDRE BESTILLER Der skal ske en udvikling af bestillerkompetencerne i Vejdirektoratet. TRAFIK MANAGER Trafikmanagerens opgave er at skabe bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og mere bæredygtig transport af mennesker og varer gennem øget brugerorientering, strategiske samarbejder samt brug af en række værktøjer FIGUR 1 Vejdirektoratets mission, vision, værdier og strategiske temaer 5

6 TABEL 1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens samlede opgaver PRIMÆRE OPGAVER OPGAVE INDTÆGTSFØRT BEVILLING ØVRIGE INDTÆGTER OMKOSTNINGER RESULTAT PÅ (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO.KR). Støttefunktioner Stabe og Ressourcer Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ,8-2,0 110,7 Planlægning af vejinfrastrukturen Vejsektoropgaver * - 123,7-3,3 149,8 3,2 Planlægning af anlægsarbejder ** - 102,5-1,1 98,6 Tilskudspuljer ,1 165,6 Anlæg af vejinfrastrukturen Anlægsopgaver*** & ,6-31, ,1 Drift og vedligehold af statsvejnettet Driftsopgaver ,0-85, ,8 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Forretningsmæssige aktiviteter & 95 0,0-88,5 81,3 7,3 I ALT ,7-212, ,9 10,5 HVU ,5-0,0 7,0 * Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 18,3 mio. kr. ** Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 14,4 mio. kr. *** I finanslovsopgaveoversigten indgår planlægning af anlægsarbejder under Anlægsopgaver. I tillæg til ovenstående afrapporteres i nærværende årsrapport finansielle resultater for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU). HVU består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. HVU følger Transportministeriets overordnede mission og vision. I tabel 1 redegøres for ressourceforbruget i 2011 til hver af de primære opgaver i Vejdirektoratet. Vejdirektoratets årsrapport 2011 aflægges for Vejdirektoratets hovedkonto Vejdirektoratet (Driftsbevilling). For hovedkontiene: Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbevilling) Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbevilling) Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbevilling) Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbevilling) aflægges et bevillingsregnskab. Regnskabsaflæggelsen for disse fire hovedkonti er udgiftsbaseret og gennemgås kort i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Havarikommissionens regnskab omfattende Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbevilling) afrapporteres i bilagsafsnit DE FAGLIGE RESULTATER I 2011 har Vejdirektoratet leveret en lang række gode resultater inden for direktoratets tre faglige hovedopgaver - planlægning, anlæg og drift af statens veje. Desuden har Vejdirektoratet effektiviseret både på det styringsmæssige og det organisatoriske plan. Planlægning af statslige veje At bygge eller udvide en motorvej eller en motortrafikvej er et projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. Derfor gennemføres en række undersøgelser, der vurderer virkningerne på miljøet, inden der anlægges nye statslige veje (VVM-undersøgelser). Vejdirektoratet har i 2011 lavet fem VVM-undersøgelser, tre forundersøgelser samt udkast til to anlægslove. Det betyder, at Vejdirektoratet også i 2011 har haft travlt på planlægningsfronten, men alle undersøgelser er blevet færdige til tiden. De fem VVM-undersøgelser omfatter: Udvidelse af E20 Odense SØ - Odense V Udvidelse af E20/E45 Kolding - Fredericia Rute 26 Århus - Viborg 6

7 Anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse Anlæg af motorvej syd om Regstrup (Skovvejen) Alle fem undersøgelser er lavet med henblik på at fremlægge muligheder for at skabe bedre fremkommelighed og mindre trængsel for de danske bilister. I 2011 er der også udarbejdet indstillinger til transportministeren for fire af analyserne. De tre forundersøgelser omfatter: Grenå Omfartsvej Rute 9 Svendborg - Rødby Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm De to udkast til anlægslove omfatter: Næstved Omfartsvej Nykøbing Falster Omfartsvej Endelig er der gennem planlægning og udførelse af forbedringer på såkaldte grå strækninger, dvs. strækninger, hvor der forekommer flere ulykker end forventeligt, skabt grundlag for bedre trafiksikkerhed. Hurtigere og billigere anlæg af veje Skolebørn, motionsløbere og en minister har åbnet en række nye veje i 2011 for trafikanterne, der dagligt færdes på statsvejene. Det høje aktivitetsniveau fra 2010 er fortsat, så mange nye veje er blevet færdige og flere af anlægsprojekterne endda før tid. I 2011 åbnede to projekter et år tidligere end planlagt: Brande - Give N Strækningen mellem Motorring 3 og 4 på Frederikssundmotorvejen (Frederikssundsmotorvejens 1. etape) Også økonomisk har Vejdirektoratet leveret tilfredsstillende resultater. En effektiv styring og gennemførelse af de enkelte projekter, sammenholdt med et gunstigt marked, har gjort, at Vejdirektoratet har kunnet føre 428,6 mio. kr. tilbage til infrastrukturfonden i Udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til at anlægge nye veje over de seneste fem år fremgår af figur 2. Det høje niveau forventes at fortsætte i 2012 og 2013, hvorefter det vil falde i takt med, at projekterne færdiggøres. Mio. kr. løbende priser FIGUR 2 Bruttoudgifter i til anlæg af hovedlandeveje m.v (mio. kr.) Figur 2 - Bruttoudgifter i til anlæg af hovedlandeveje m.v (mio. kr.). 7

8 For yderligere at optimere anlægsprojekternes økonomi og tidsplaner, har Vejdirektoratet i 2011 igangsat eller gennemført en række aktiviteter. De omfatter bl.a.: En betydeligt større brug af totalentrepriser. Mio. kr. løbende priser Ved særligt komplekse projekter er der gennemført forsøg med tidligt udbud, hvor entreprenøren inddrages endnu tidligere i projektforløbet end ved offentligt-privat partnerskab (OPP)-kontrakter eller totalentrepriser. Det er således denne udbudsform som har været medvirkende til, at udvidelsen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V forventes at åbne i 2012 ét år før planlagt. Tekniske tiltag, såsom øget brug af kalk- og cementstabilisering, der kan reducere brugen af dyre materialer og dermed anlægsomkostningerne. Vejdirektoratet er i en løbende dialog med f.eks. Dansk Byggeri om udvikling af nye udbudsformer og incitamentsordninger. Vejdirektoratet har taget initiativ til opstart af en fælles indsats omkring digitale anlæg med deltagelse fra Banedanmark, Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Det Digitale Anlæg omfatter en række effektiviseringspotentialer ved brug af sammenhængende digitale løsninger i hele værdikæden fra projektering til udførelse FIGUR 3 Bruttoudgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (mio.kr) I 2011 har Vejdirektoratet brugt 2,2 mia. kr. på drift og vedligehold af statens veje. Det er på niveau med 2010, og trafikanterne har igen i år kunnet se mange belægningsarbejder ude på vejene, som vist på kortet på side 9. Vejarbejder er forsøgt Figur 3 tilrettelagt, - Bruttoudgifter så det til drift skaber og vedligeholdelse mindst mulig på gene for trafikanterne. Drift og vedligeholdelse Tabel 2 viser af målet infrastruktur for efterslæbsindhentningen (mio.kr). og det faktisk indhentede efterslæb i 2010 og 2011 i mio. kr. Vejdirektoratet har lagt ny asfalt på 6,1 mio. kvadratmeter vej, og i alt har Vejdirektoratet afsluttet reparationer på 55 små bygværker ud af samlet ca små bygværker. Hertil er repareret 22 ud af samlet ca. 50 store bygværker. Det høje aktivitetsniveau udspringer af den politiske aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009, og sammen med indsatsen fra 2010 har det gjort statsvejnettet betydeligt mere robust mod slid og vejrlig end før Figur 3 viser udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til drift og vedligeholdelse over de seneste fem år. Gennemførelse af en budgetanalyse af Vejdirektoratets aktiviteter vedr. projektering, tilsyn og administration af anlægsprojekter. På basis af denne analyse er der igangsat en række tiltag, som skal sikre en yderligere effektivisering af disse aktiviteter. Indhentning af efterslæbet på statsvejene Indhentning af efterslæbet på vedligeholdelses af statsvejene ( ) sker planmæssigt jf. den politiske aftale fra efteråret For også fremadrettet at sikre en effektiv drift af vejene, har Vejdirektoratet i 2011 arbejdet med et nyt strategisk set-up i forbindelse med udbud af drift- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejdet skal munde ud i, med virkning fra 1. januar 2013, at der gennemføres et samlet udbud af driftsopgaverne, et såkaldt matrixudbud. Herved opnås stordriftsfordele og synergieffekter gennem en samlet udførelse af flere entrepriser. Det store udbud planlægges udført i foråret Færdiggørelse af Vejdirektoratets ERP-program For at kunne levere varen til samarbejdspartnere, entreprenører og borgere, har Vejdirektoratet arbejdet med at effektivisere og forbedre forretningsgange. TABEL 2 Efterslæbsindhentning MIO. KR. PROGNOSEMÅL 2010 INDHENTET 2010 PROGNOSEMÅL 2011 INDHENTET 2011 Belægninger Små bygværker Store bygværker * I alt * Efterslæbet på store bygværker er negativt, da reparationsopgaver på to store bygværker er udskudt til Der er i stedet repareret flere små bygværker, hvorfor efterslæbet for små bygværker er reduceret mere end målet. 8

9 ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET BYGVÆRKSREPARATIONER PÅ STATSVEJNETTET I 2011 Små bygværker Store bygværker Hirtshals Frederikssund Frederikshavn Ballerup Hanstholm AALBORG Roskilde Gentofte KØBENHAVN Frederiksberg Glostrup Tårnby Greve Strand Hobro Skive Holstebro Randers Viborg Grenå Silkeborg Herning AARHUS Helsingør Horsens ESBJERG Middelfart Kolding Ribe Haderslev Fåborg Sønderborg Køge Nyborg Næstved Tønder Slagelse ODENSE KØBENHAVN Roskilde Holbæk Kalundborg Vejle Svendborg Nakskov Nykøbing F Rønne 9

10 I 2011 afsluttede Vejdirektoratet det såkaldte ERP-program, der overordnet set har samlet og optimeret de it-systemer, der påvirker Vejdirektoratets ressourcestyring med sigte på: Opfyldelse af eksterne krav, herunder til regnskabsaflæggelse, fakturagodkendelse, revisionskrav til adgange, med videre Optimering af bl.a. interne processer som lønbehandling, tidsregistrering, entrepriseafregning og økonomiopfølgning, faktura workflow og risikostyringssystem Teknisk opgradering af ERP-systemerne til høj standard. I ERP-programmet er gennemført 23 projekter til en værdi af 42 mio. kr. Programmet er afsluttet per ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER De økonomiske resultater har været tilfredsstillende. Der er et positivt resultat på Vejdirektoratets almindelige drift (det omkostningsbaserede regnskab) på 10,5 mio. kr. Dette redegøres der nærmere for i dette afsnit. Afsnit 1.4 redegør for reservationer. På de større anlægsprojekter har der været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater. På drift og vedligehold er der et merforbrug i forhold til bevillingen på 110,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. de hårde vintermåneder primo 2011 og fremrykning af broarbejder fra 2012 til Resultatet for anlægsprojekterne og drift og vedligehold redegøres der nærmere for i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Økonomiske hoved- og nøgletal Her redegøres kort for den omkostningsbaserede del af Vejdirektoratets økonomi. Der henvises i øvrigt til afsnit 3. Tabel 3 viser udvalgte poster og nøgletal for Vejdirektoratet. Resultat af ordinær drift: Der er sket en stigning i de ordinære driftsindtægter til 422,8 mio. kr. hvilket er forårsaget af en stigning i den indtægtsførte bevilling: Vejdirektoratet har i 2011 afsluttet en række VVM-undersøgelser, hvilket har påvirket årets indtægtsførte bevilling ved forbrug af reserveret bevilling fra tidligere år. Hertil har Vejdirektoratet disponeret 3,5 mio. kr. til bortfald vedrørende afsluttede aktiviteter fra tidligere års bevillinger. I 2011 har Vejdirektoratet udarbejdet mange VVM-undersøgelser og løst mange opgaver på , givende et forbrug i ordinære driftsomkostninger på 429,1 mio. kr. Sammenholdt med driftsindtægterne giver det et resultat af den ordinære drift på - 6,3 mio. kr. Resultat før finansielle poster: Andre driftsindtægter er øget i perioden fra 6,5 mio. kr. til 27 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt øgede interne overførsler som følge af en stigning i de aktiviteter, der bliver medfinansieret af ekstern finansiering, herunder tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Herudover er der andre driftsomkostninger på 7,8 mio. kr. Resultatet før finansielle poster udgør dermed 12,9 mio. kr. Årets resultat: De finansielle poster udgør 2,4 mio. kr. Årets resultat for 2011 viser dermed et overskud på 10,5 mio. kr. Heraf er 2,1 mio. kr. dog disponeret til bortfald af bevilling som følge af, at en række VVM-aktiviteter er blevet gennemført til en lavere omkostning end budgetteret. Årets overførte overskud udgør dermed 8,4 mio. kr. og det akkumulerede overførte overskud er ved udgangen af regnskabsåret således 35,9 mio. kr. Balance: På balancen er Vejdirektoratets samlede anlægsaktiver blevet øget med 17,7 mio. kr. i 2011, hvilket i høj grad kan henføres til øgede investeringer i produktionsanlæg og maskiner. De øgede investeringer kan bl.a. forklares ved, at de seneste års hårde vintre har medført et ekstraordinært slid på Vejdirektoratets vintermateriel. Dette har skabt et behov for nyt materiel. Det bemærkes også, at omsætningsaktiverne er faldet, hvilket skyldes ændret praksis ved registrering af skyldige beløb fra leverandører. Dette uddybes yderligere i bilagsafsnit 5.4. Låneramme: Udnyttelsesgraden er steget fra 2010 til 2011, hvilket skyldes en stigning i den langfristede gæld i perioden. Lånerammen er dog fortsat overholdt. Finansielle nøgletal: Den negative udsvingsrate er steget fra 3,3 i 2010 til 4,3 i 2011, hvilket kommer af en stigning i overført overskud som følge af årets positive resultat. Overskudsgraden er således forbedret og gået fra at være negativ med - 7,0 % i 2009 og - 9,4 % i 2010 til at være positiv med 2,5 % i 2011 som følge af årets resultat. I sammenligningen skal der tages højde for, at bevillingen i 2010 var ekstraordinært reduceret med 40 mio. kr., som led i den politiske aftale om drift- og vedligeholdelse fra 2009 givende et lavt bevillingsniveau for året. Denne reduktion i bevilling påvirker også udviklingen i overført overskud og egenkapital fra , en udvikling der ellers viser en jævn stigende tendens indenfor Vejdirektoratets bevillingsmæssige ramme. Personaleoplysninger: Det samlede antal årsværk i Vejdirektoratet ultimo 2011 er 918,9. Dette er en stigning i forhold til 2010, hvor tallet var 891,0, en stigning som også er afspejlet i lønforbruget. Dette skyldes en stigende aktivitet på anlægsbevillingerne, hvilket har medført en overskridelse af lønsumsloftet i Overskridelsen dækkes af opsparet lønsum. Andelen af lønomkostninger på er faldet fra 2010 til 2011 som følge af, at de ordinære driftsindtægter er forøget ift. personaleudgifterne. Fordelingen af lønsumsloft og lønforbrug på driftsbevillinger og anlægsbevillinger er uddybet i tabel

11 TABEL 3 Økonomiske hoved- og nøgletal ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL (MIO. KR.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter * 437,5 366,7 422,8 - heraf indtægtsført bevilling 356,1 283,5 356,0 - heraf eksterne indtægter 67,7 76,3 58,9 - heraf øvrige indtægter 13,7 7,0 8,0 Ordinære driftsomkostninger* 478,6 395,7 429,1 - heraf løn 217,0 170,7 177,9 - heraf afskrivninger 19,4 18,0 18,6 - heraf øvrige omkostninger 242,2 207,0 232,7 Resultat af ordinære drift* - 41,1-28,9-6,3 Andre driftsindtægter 19,0 6,5 27,0 Andre driftsomkostninger 3,0 5,6 7,8 Resultat før finansielle poster* - 25,1-28,0 12,9 Finansielle poster 5,5 6,5 2,4 Årets resultat - 30,6-34,4 10,5 BALANCE** Anlægsaktiver 260,9 276,4 294,1 Omsætningsaktiver 780,4 1066,4 783,2 Egenkapital 70,3 35,9 47,9 Hensatte forpligtelser 33,3 40,4 42,7 Langfristet gæld 246,5 266,9 282,9 Kortfristet gæld 691,2 999,6 703,8 LÅNERAMME ** Lånerammen 337,0 337,0 338,0 Træk på lånerammen (FF4) 246,5 266,9 282,9 Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) 73,1 79,2 83,7 FINANSIELLE NØGLETAL Overført overskud, ultimo 61,9 27,5 35,9 Negativ udsvingsrate 7,4 3,3 4,3 Overskudsgrad (pct.) -7,0-9,4 2,5 Bevillingsandel (pct.)* 81,4 77,3 84,2 PERSONALEOPLYSNINGER Antal årsværk 870,0 891,0 918,9 Årsværkspris 0,54 0,51 0,52 Lønomkostningsandel (pct.)* 49,6 46,6 42,1 Lønsumsloft 429,9 479,3 435,9 Lønforbrug 470,4 454,5 476,1 * For at øge sammenligneligheden mellem årsregnskaberne 2009, 2010 og 2011 er regnskabsposter for 2009 og 2010 justeret således, at de viser et resultat i henhold til den nye afløftningsmodel jf. anvendt regnskabspraksis bilagsafsnit 5.4. Som følge heraf er enkelte nøgletal for 2009 og 2010 ligeledes justeret. ** Fra og med 2011 er virksomhedsbærende hovedkonto for Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU). Dette medfører, at balanceposter, herunder lånerammen for HVU indgår som en del af balancen i , jf. anvendt regnskabspraksis, bilagsafsnit

12 TABEL 4 Reservationer PROJEKT/OPGAVE (MIO. KR.) RESERVERET ULTIMO 2010 BEVILLING 2011 FORBRUG 2011 ØVRIG REGULERING* NY RESERVATION ULTIMO 2011 FORVENTET NULSTILLING AF RESERVATION FORKLARING RES VEJSEKTOROPGAVER Modulvogntog 3,0 1,1 2,9 5, TP-Sygehusdata 0,6 0,4 0, Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet (GTP) 10,1 0,3 9,9 0, Trafiksikkerhedskampagner 2009 (GTP) 2,1 0,1 2,2 0,0 1 Trafiksikkerhedskampagner 2010 (GTP) 7,5 7,5 0,0 1 Forbedret ulykkesstatistik (GTP) 1,5 0,9 0,0 1 Udvidet ulykkesstatistik (GTP) 2,1 5,4 6,0 1, Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler (GTP) 1,0 0,1 0,0 1 Cykelplanlæggerprojektet 0,5 0,4 0, PLANLÆGNING AF ANLÆGSOPGAVER ITS-udviklingsforum (GTP) 0,4 1,3 0,9 0, M4: Ballerup - Holbækmotorvejen 0,2-0,2 0,0 4 Greve S - Køge 3,9 0,1-3,8 0, Forundersøgelse af en forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup lufthavn 1,0 0,2 0, Roskilde Fjord 0,3 0,3 0,0 4 Helsingørmotorvejen 2,8 0,0-2,8 0,0 4 Omfartsvej ved Brovst 1,0 0,1 0, Odense SØ - Odense V 12,8 3,4 5,8 10, Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse 4,6 15,9 14,7 0, Fredericia - Kolding 5,0 1,1 6,7 6,4 5, Esbjerg - Tønder (GTP) 3,0 1,3 1, Vintappersøen (GTP) 1,4 0,0-1,4 0,0 1 Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg - Spodsbjerg) (GTP) 2,0 4,0 4,3 1, Skovvejen (GTP) 2,4 5,2 2, Rute 23 Sdr. Jernløse (GTP) 3,3 3,8 2,7-4,2 0, Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse) 2,6 0,4-2,2 0,0 1 Sdr. Borup - Assentoft 4,4 0,0-4,4 0,0 1 Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16 (Nord om Grenå) (GTP) Forundersøgelse Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm (Herning - Hanstholm) (GTP) 3,2 0,3-1,0 0, ,1 3,8 3,0-4,0 0, Opdatering af amtslig VVM vedr. anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster (Nykøbing F - Gedser) (GTP) 3,1 0,1-2,6 0,0 1 12

13 Undersøgelse af opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (GTP) GTP - VVM undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro - Rute 18 + Gødstrup 1,0 1,0 0,6 1, ,6 5,9 6,7 3 Forbedret adgang til Thyborøn Havn 2,0 0,0 2, VVM-undersøgelse Århus - Viborg, rute 26 (fase 2) (GTP) 11,4 11,3 12,9 9, Kapacitetsanalyse tilslutnings Kolding 0,2 0,2 0,0 1 Anlæg af Hønsinge omfartsvej 1,0 0,1 0, I alt 90,4** 62,5 94,5 0,0 54,2** * Indeholder overflytning mellem projekter jf. adgangen hertil på finansloven. ** Afrunding. 1.4 REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER I dette afsnit redegøres for Vejdirektoratets reservation af bevilling fra 2011 til Reservationer er øremærket til bestemte formål eller projekter og reserveres på institutionens balance, såfremt der ved årets udgang er opgaver, der endnu ikke er færdiggjorte. Beløbet kan først anvendes og bevillingen først indtægtsføres når opgaven bliver udført. Den reserverede bevilling er fra ultimo 2010 til ultimo 2011 faldet fra 90,4 mio. kr. til 54,2 mio. kr. I tabel 4 vises den reserverede bevilling fordelt på de konkrete projekter, og efterfølgende gives forklaringer på reservationerne til Reservationen er ultimo 2011 på 54,2 mio. kr. Dette har fire hovedårsager. 1. Afsluttede projekter. Projekterne er afsluttet med et mindreforbrug. Der reserveres 1,8 mio. kr. til færdigbehandling og lovarbejde i 2012, mens de resterende 5,7 mio. kr. tilbageføres til deres respektive puljer under infrastrukturfonden. 2. Regnskabsmæssige korrektioner. Følgende to projekter er blevet korrigeret regnskabsmæssigt i forbindelse med reservationsopgørelsen: Modulvogntog: Med aftale af 1. september 2010 blev forsøget forlænget til udgangen af Med forlængelsen af forsøget ønsker Vejdirektoratet at reservere alle resterende midler i projektet. Den samlede bevilling til projektet udgør i ,4 mio. kr. Der har med udgangen af 2011 været et forbrug i projektet på 10,6 mio. kr., hvorfor der reserveres 5,8 mio. kr. til arbejder med forsøget i ,7 mio. kr. af disse midler kommer fra almindelig virksomhed, og skyldes en forkert håndtering af tidligere års reservationer. Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse: Projektet havde i 2010 et merforbrug på 3,2 mio. kr., der blev finansieret af den almindelige virksomhed i stedet for af øvrige projekter på kontoen. I 2011 tilbageføres de 3,2 mio. kr. til den almindelige virksomhed. Projektet er afsluttet med et større merforbrug i 2011, der finansieres af øvrige projekter på kontoen. Der reserveres 0,2 mio. kr. til lovarbejde i Igangværende projekter. Projekterne er godt i gang og fortsætter i I forhold til Skovvejen bemærkes at i forbindelse med aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 blev den sidste delstrækning (Dramstrup - Kalundborg) fremrykket, hvorfor den allerede er igangsat i Dette finansieres via øvrige aktiviteter på kontoen. 4. Gruppen af gamle VVM-undersøgelser (før Aftaler om en grøn transportpolitik ). Denne gruppe omfatter Helsingør motorvejen, Roskilde Fjord, Greve S - Køge, Odense SØ - Odense V, Fredericia - Kolding og M4: Ballerup - Holbækmotorvejen. Gruppen havde primo 2011 en reserveret bevilling på 24,7 mio. kr. Dertil kommer en bevilling i 2011 på 4,5 mio. kr. Forbruget i 2011 udgør 13,0 mio. kr. De resterende 16,2 mio. kr. reserveres til Der udestår færdigbehandling, lovarbejde mv. på primært Odense SØ - Odense V samt Fredericia - Kolding. Der kan eventuelt komme enkelte ekstra regninger til de øvrige projekter. Der tages endelig stilling til et eventuelt mindreforbrug, når alle undersøgelser er regnskabsmæssigt afsluttet. 13

14 1.5 UDGIFTSBASEREDE KONTI De udgiftsbaserede hovedkonti udgør en stor del af Vejdirektoratets aktiviteter. Af de samlede bevillinger til aktiviteter på Finanslov 2011 udgør de udgiftsbaserede konti 94 %. Årets regnskab for de store anlægsprojekter ( ) betyder, at der på kontoen ultimo 2011 er en samlet videreførelse af bevilling på 394,25 mio. kr. Der er tale om en større videreførelse af bevilling end oprindeligt forventet i starten af Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der på finansloven for 2011 var forudsat et bortfald af uforbrugte bevillinger ved en række billiggjorte afsluttede anlægsprojekter på 221,2 mio. kr. (jf. finansloven for 2011, ). På finansloven for 2012 skete imidlertid et bortfald af bevilling på i alt 155 mio. kr. ved de pågældende (afsluttede) projekter, hvorfor der på bevillingsafregningen for 2011 alene blev foretaget et bortfald på 66,2 mio. kr. for underkontoen. Dette skyldes bl.a., at der på flere af de større anlægsprojekter har været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater. Desuden har det dårlige vejrlig i slutningen af 2010 og i begyndelsen af 2011 betydet, at der har været en mindre fremdrift end forventet for nogle af anlægsprojekterne. Dette har dog ikke negativ indflydelse på overholdelse af de fastlagte åbningsår, samt muligheden for at færdiggøre nogle projekter tidligere end fastlagt. Vejdirektoratet redegør halvårligt i publikationen Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 1. og 2. halvår for ændringer i hvert enkelt anlægsprojekt. I 2011 er der derudover opgjort mindreforbrug på afsluttede projekter på 143,0 mio. kr. jf. tabel 16, som er overført til infrastrukturfonden. For de mindre anlægsprojekter ( ) falder videreførelsen ultimo 2011 til 246,0 mio. kr. På Vejdirektoratets tilskudspulje ( ) er der et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Dette betyder, at videreførelsen på kontoen ultimo 2011 er steget til 82,7 mio. kr. Årsagen hertil er dels, at der ikke er udmøntet midler i forbindelse med Årets Trafiksikkerhedsbyer, dels forsinkelser på kommunale anlægsprojekter, hvor Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering til projekterne. For drifts- og vedligehold af statsvejnettet ( ) medfører årets regnskab en negativ videreførelse til 2012 på -172,3 mio. kr. Resultatet skyldes bl.a. de hårde vintermåneder i 2010/2011. Merforbruget skyldes ydermere fremrykning af broarbejder fra 2012 til Derudover har der i 2011 været en indhentning af GTP aktiviteter (projekter finansieret af transportpuljerne). 1.6 FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR Der vil også i 2012 være fokus på at levere varen inden for aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Derudover skal der i 2012 også arbejdes målrettet med de strategiske temaer Ét Vejdirektorat, Rekruttering og uddannelse, Bedre Bestiller og Trafik Manager. På planlægningsområdet forventes det, i henhold til Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009 og aftalen om Bedre Mobilitet af 2010, at der vil blive igangsat fire nye forundersøgelser i Endvidere forventes seks forundersøgelser og to VVM-undersøgelser at blive afsluttet i Figur 4 viser bevillingerne til de samlede udgifter til anlæg af motorveje og andre større veje i 2011 til Det skal dog bemærkes, at en del af de afsatte bevillinger i 2012 vedrører en engangsbetaling på 1,1 mia. kr. til OPP-projektet om anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekterne forventes at fortsætte. Dette kan føre til, at en række projekter og delstrækninger kan åbne tidligere end oprindeligt forudsat, herunder bl.a. Fløng - Roskilde V., Kliplev - Sønderborg, samt Riis - Ølholm-delen af Riis - Ølholm - Vejle. TABEL 5 Vejdirektoratets udgiftsbaserede konti (mio. kr.) HOVEDKONTO NAVN BEVILLINGSTYPE BEVILLING REGNSKAB VIDEREFØRELSE PRIMO ÅRET VIDEREFØRELSE ULTIMO ÅRET Anlæg af hovedlandeveje m.v. Anlægsbevilling Udgifter 2.763, ,5 Indtægter 971,2 25, ,4 394, Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø Anlægsbevilling Udgifter 247,2 254,6 Indtægter 0 6,2 287,4 246, Vejdirektoratets tilskudspulje Reservationsbevilling Udgifter 198,1 165,6 Indtægter ,2 82, Drift og vedligeholdelse af infrastruktur Anlægsbevilling Udgifter 2.144, ,8 Indtægter 86,3 85,3-38,2-172,3 14

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven 1 Finanslov 2013 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 1 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Denne årsrapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2015 Bidragyder(e): Fødevarestyrelsen Foto forside: Danmarks nationalret -

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere