VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

2 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: ISBNnet: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012

3 INDHOLD 1. BERETNING Præsentation af Vejdirektoratet De faglige resultater Årets økonomiske resultater Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til de kommende år MÅLRAPPORTERING Måloversigt Vurdering og analyse REGNSKAB PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG 36

4 1 BERETNING 2011 har været et produktivt år i Vejdirektoratet. Det er lykkedes at levere en lang række gode resultater til gavn for trafikanterne inden for alle tre faglige hovedopgaver på statsvejene: Planlægning (undersøgelser m.v.) Anlæg af nye vejprojekter Drift og vedligeholdelse Herudover har Vejdirektoratet styringsmæssigt og organisatorisk vist fremdrift og resultater til gavn for både borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Et vigtigt hensyn under arbejdet indenfor alle fagområder har i 2011 været at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder samt at skabe en god kommunikation herom til bilisterne. 1.1 PRÆSENTATION AF VEJDIREKTORATET Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet og er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af statens veje. Rammen for Vejdirektoratets arbejde er det strategiske grundlag, bestående af en mission, en vision, værdier og fire strategiske temaer. Visionen opnås gennem de strategiske temaer og værdigrundlaget. De strategiske temaer beskriver således de områder og indsatser, som har været i fokus i 2011, og som også vil være indsatsområder i de kommende år. Mission, vision og de strategiske temaer er beskrevet i figur 1 og skal udmøntes konkret indenfor Vejdirektoratets fem primære opgaveområder: 1. Planlægning af vejinfrastruktur Vejdirektoratet indsamler og bearbejder data om vejnettet og vejtrafikken, analyserer trafikale problemstillinger og udarbejder løsningforslag, herunder til forbedring af fremkommelighed og trafiksikkerhed. Der udarbejdes forundersøgelser og VVM-redegørelser og gennemføres samfundsøkonomiske analyser og trafikmodelberegninger. Endvidere foretages der sagsbehandling i relation til bl.a. vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, der udarbejdes vejregler og udbudsforskrifter og gennemføres opgaver i relation til intelligente transportsystemer (ITS), strategisk planlægning og tilskudsadministration. 2. Anlæg af vejinfrastruktur Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet således planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne. 3. Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen Vejdirektoratet understøtter en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov. Endvidere omfatter opgaven, at Vejdirektoratet vedligeholder og opretholder en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet samt sikrer, at erfaringer bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor. 4. Støttefunktioner Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration og den overordnede økonomiske styring. Sagsbehandling, deltagelse i internationalt, kommunalt og lokalt samarbejde, implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt - betjening af Transportministe riets departement er ligeledes omfattet af opgaven. 5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed - f.eks. målinger af vejes tilstand og it-systemer til vejforvaltning i kommunerne. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 4

5 MISSION Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. VISION På vej effektivt, professionelt og sikkert for dig VÆRDIER ENGAGEMENT KOMPETENCE SAMARBEJDE KREATIVITET TROVÆRDIGHED LEVERE VAREN ÉT VEJDIREKTORAT REKRUTTERING OG UDDANNELSE FAGLIGE MÅL Vejdirektoratet skal levere det lovede indenfor aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Vejdirektoratet har gennemført en organisationsændring med henblik på en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer og er i gang med at udvikle sine arbejdsprocesser, så de er helhedsorienterede, enkle, fleksible og gennemsigtige. Rekruttering og uddannelse er en paraply af flere tiltag alle med henblik på en fokuseret tilgang til løsning af opgaverne samt et forbedret rekrutteringsgrundlag. BEDRE BESTILLER Der skal ske en udvikling af bestillerkompetencerne i Vejdirektoratet. TRAFIK MANAGER Trafikmanagerens opgave er at skabe bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og mere bæredygtig transport af mennesker og varer gennem øget brugerorientering, strategiske samarbejder samt brug af en række værktøjer FIGUR 1 Vejdirektoratets mission, vision, værdier og strategiske temaer 5

6 TABEL 1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens samlede opgaver PRIMÆRE OPGAVER OPGAVE INDTÆGTSFØRT BEVILLING ØVRIGE INDTÆGTER OMKOSTNINGER RESULTAT PÅ (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO. KR.) (MIO.KR). Støttefunktioner Stabe og Ressourcer Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ,8-2,0 110,7 Planlægning af vejinfrastrukturen Vejsektoropgaver * - 123,7-3,3 149,8 3,2 Planlægning af anlægsarbejder ** - 102,5-1,1 98,6 Tilskudspuljer ,1 165,6 Anlæg af vejinfrastrukturen Anlægsopgaver*** & ,6-31, ,1 Drift og vedligehold af statsvejnettet Driftsopgaver ,0-85, ,8 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Forretningsmæssige aktiviteter & 95 0,0-88,5 81,3 7,3 I ALT ,7-212, ,9 10,5 HVU ,5-0,0 7,0 * Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 18,3 mio. kr. ** Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 14,4 mio. kr. *** I finanslovsopgaveoversigten indgår planlægning af anlægsarbejder under Anlægsopgaver. I tillæg til ovenstående afrapporteres i nærværende årsrapport finansielle resultater for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU). HVU består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. HVU følger Transportministeriets overordnede mission og vision. I tabel 1 redegøres for ressourceforbruget i 2011 til hver af de primære opgaver i Vejdirektoratet. Vejdirektoratets årsrapport 2011 aflægges for Vejdirektoratets hovedkonto Vejdirektoratet (Driftsbevilling). For hovedkontiene: Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbevilling) Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbevilling) Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbevilling) Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbevilling) aflægges et bevillingsregnskab. Regnskabsaflæggelsen for disse fire hovedkonti er udgiftsbaseret og gennemgås kort i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Havarikommissionens regnskab omfattende Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbevilling) afrapporteres i bilagsafsnit DE FAGLIGE RESULTATER I 2011 har Vejdirektoratet leveret en lang række gode resultater inden for direktoratets tre faglige hovedopgaver - planlægning, anlæg og drift af statens veje. Desuden har Vejdirektoratet effektiviseret både på det styringsmæssige og det organisatoriske plan. Planlægning af statslige veje At bygge eller udvide en motorvej eller en motortrafikvej er et projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. Derfor gennemføres en række undersøgelser, der vurderer virkningerne på miljøet, inden der anlægges nye statslige veje (VVM-undersøgelser). Vejdirektoratet har i 2011 lavet fem VVM-undersøgelser, tre forundersøgelser samt udkast til to anlægslove. Det betyder, at Vejdirektoratet også i 2011 har haft travlt på planlægningsfronten, men alle undersøgelser er blevet færdige til tiden. De fem VVM-undersøgelser omfatter: Udvidelse af E20 Odense SØ - Odense V Udvidelse af E20/E45 Kolding - Fredericia Rute 26 Århus - Viborg 6

7 Anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse Anlæg af motorvej syd om Regstrup (Skovvejen) Alle fem undersøgelser er lavet med henblik på at fremlægge muligheder for at skabe bedre fremkommelighed og mindre trængsel for de danske bilister. I 2011 er der også udarbejdet indstillinger til transportministeren for fire af analyserne. De tre forundersøgelser omfatter: Grenå Omfartsvej Rute 9 Svendborg - Rødby Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm De to udkast til anlægslove omfatter: Næstved Omfartsvej Nykøbing Falster Omfartsvej Endelig er der gennem planlægning og udførelse af forbedringer på såkaldte grå strækninger, dvs. strækninger, hvor der forekommer flere ulykker end forventeligt, skabt grundlag for bedre trafiksikkerhed. Hurtigere og billigere anlæg af veje Skolebørn, motionsløbere og en minister har åbnet en række nye veje i 2011 for trafikanterne, der dagligt færdes på statsvejene. Det høje aktivitetsniveau fra 2010 er fortsat, så mange nye veje er blevet færdige og flere af anlægsprojekterne endda før tid. I 2011 åbnede to projekter et år tidligere end planlagt: Brande - Give N Strækningen mellem Motorring 3 og 4 på Frederikssundmotorvejen (Frederikssundsmotorvejens 1. etape) Også økonomisk har Vejdirektoratet leveret tilfredsstillende resultater. En effektiv styring og gennemførelse af de enkelte projekter, sammenholdt med et gunstigt marked, har gjort, at Vejdirektoratet har kunnet føre 428,6 mio. kr. tilbage til infrastrukturfonden i Udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til at anlægge nye veje over de seneste fem år fremgår af figur 2. Det høje niveau forventes at fortsætte i 2012 og 2013, hvorefter det vil falde i takt med, at projekterne færdiggøres. Mio. kr. løbende priser FIGUR 2 Bruttoudgifter i til anlæg af hovedlandeveje m.v (mio. kr.) Figur 2 - Bruttoudgifter i til anlæg af hovedlandeveje m.v (mio. kr.). 7

8 For yderligere at optimere anlægsprojekternes økonomi og tidsplaner, har Vejdirektoratet i 2011 igangsat eller gennemført en række aktiviteter. De omfatter bl.a.: En betydeligt større brug af totalentrepriser. Mio. kr. løbende priser Ved særligt komplekse projekter er der gennemført forsøg med tidligt udbud, hvor entreprenøren inddrages endnu tidligere i projektforløbet end ved offentligt-privat partnerskab (OPP)-kontrakter eller totalentrepriser. Det er således denne udbudsform som har været medvirkende til, at udvidelsen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V forventes at åbne i 2012 ét år før planlagt. Tekniske tiltag, såsom øget brug af kalk- og cementstabilisering, der kan reducere brugen af dyre materialer og dermed anlægsomkostningerne. Vejdirektoratet er i en løbende dialog med f.eks. Dansk Byggeri om udvikling af nye udbudsformer og incitamentsordninger. Vejdirektoratet har taget initiativ til opstart af en fælles indsats omkring digitale anlæg med deltagelse fra Banedanmark, Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Det Digitale Anlæg omfatter en række effektiviseringspotentialer ved brug af sammenhængende digitale løsninger i hele værdikæden fra projektering til udførelse FIGUR 3 Bruttoudgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (mio.kr) I 2011 har Vejdirektoratet brugt 2,2 mia. kr. på drift og vedligehold af statens veje. Det er på niveau med 2010, og trafikanterne har igen i år kunnet se mange belægningsarbejder ude på vejene, som vist på kortet på side 9. Vejarbejder er forsøgt Figur 3 tilrettelagt, - Bruttoudgifter så det til drift skaber og vedligeholdelse mindst mulig på gene for trafikanterne. Drift og vedligeholdelse Tabel 2 viser af målet infrastruktur for efterslæbsindhentningen (mio.kr). og det faktisk indhentede efterslæb i 2010 og 2011 i mio. kr. Vejdirektoratet har lagt ny asfalt på 6,1 mio. kvadratmeter vej, og i alt har Vejdirektoratet afsluttet reparationer på 55 små bygværker ud af samlet ca små bygværker. Hertil er repareret 22 ud af samlet ca. 50 store bygværker. Det høje aktivitetsniveau udspringer af den politiske aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009, og sammen med indsatsen fra 2010 har det gjort statsvejnettet betydeligt mere robust mod slid og vejrlig end før Figur 3 viser udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til drift og vedligeholdelse over de seneste fem år. Gennemførelse af en budgetanalyse af Vejdirektoratets aktiviteter vedr. projektering, tilsyn og administration af anlægsprojekter. På basis af denne analyse er der igangsat en række tiltag, som skal sikre en yderligere effektivisering af disse aktiviteter. Indhentning af efterslæbet på statsvejene Indhentning af efterslæbet på vedligeholdelses af statsvejene ( ) sker planmæssigt jf. den politiske aftale fra efteråret For også fremadrettet at sikre en effektiv drift af vejene, har Vejdirektoratet i 2011 arbejdet med et nyt strategisk set-up i forbindelse med udbud af drift- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejdet skal munde ud i, med virkning fra 1. januar 2013, at der gennemføres et samlet udbud af driftsopgaverne, et såkaldt matrixudbud. Herved opnås stordriftsfordele og synergieffekter gennem en samlet udførelse af flere entrepriser. Det store udbud planlægges udført i foråret Færdiggørelse af Vejdirektoratets ERP-program For at kunne levere varen til samarbejdspartnere, entreprenører og borgere, har Vejdirektoratet arbejdet med at effektivisere og forbedre forretningsgange. TABEL 2 Efterslæbsindhentning MIO. KR. PROGNOSEMÅL 2010 INDHENTET 2010 PROGNOSEMÅL 2011 INDHENTET 2011 Belægninger Små bygværker Store bygværker * I alt * Efterslæbet på store bygværker er negativt, da reparationsopgaver på to store bygværker er udskudt til Der er i stedet repareret flere små bygværker, hvorfor efterslæbet for små bygværker er reduceret mere end målet. 8

9 ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET BYGVÆRKSREPARATIONER PÅ STATSVEJNETTET I 2011 Små bygværker Store bygværker Hirtshals Frederikssund Frederikshavn Ballerup Hanstholm AALBORG Roskilde Gentofte KØBENHAVN Frederiksberg Glostrup Tårnby Greve Strand Hobro Skive Holstebro Randers Viborg Grenå Silkeborg Herning AARHUS Helsingør Horsens ESBJERG Middelfart Kolding Ribe Haderslev Fåborg Sønderborg Køge Nyborg Næstved Tønder Slagelse ODENSE KØBENHAVN Roskilde Holbæk Kalundborg Vejle Svendborg Nakskov Nykøbing F Rønne 9

10 I 2011 afsluttede Vejdirektoratet det såkaldte ERP-program, der overordnet set har samlet og optimeret de it-systemer, der påvirker Vejdirektoratets ressourcestyring med sigte på: Opfyldelse af eksterne krav, herunder til regnskabsaflæggelse, fakturagodkendelse, revisionskrav til adgange, med videre Optimering af bl.a. interne processer som lønbehandling, tidsregistrering, entrepriseafregning og økonomiopfølgning, faktura workflow og risikostyringssystem Teknisk opgradering af ERP-systemerne til høj standard. I ERP-programmet er gennemført 23 projekter til en værdi af 42 mio. kr. Programmet er afsluttet per ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER De økonomiske resultater har været tilfredsstillende. Der er et positivt resultat på Vejdirektoratets almindelige drift (det omkostningsbaserede regnskab) på 10,5 mio. kr. Dette redegøres der nærmere for i dette afsnit. Afsnit 1.4 redegør for reservationer. På de større anlægsprojekter har der været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater. På drift og vedligehold er der et merforbrug i forhold til bevillingen på 110,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. de hårde vintermåneder primo 2011 og fremrykning af broarbejder fra 2012 til Resultatet for anlægsprojekterne og drift og vedligehold redegøres der nærmere for i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti. Økonomiske hoved- og nøgletal Her redegøres kort for den omkostningsbaserede del af Vejdirektoratets økonomi. Der henvises i øvrigt til afsnit 3. Tabel 3 viser udvalgte poster og nøgletal for Vejdirektoratet. Resultat af ordinær drift: Der er sket en stigning i de ordinære driftsindtægter til 422,8 mio. kr. hvilket er forårsaget af en stigning i den indtægtsførte bevilling: Vejdirektoratet har i 2011 afsluttet en række VVM-undersøgelser, hvilket har påvirket årets indtægtsførte bevilling ved forbrug af reserveret bevilling fra tidligere år. Hertil har Vejdirektoratet disponeret 3,5 mio. kr. til bortfald vedrørende afsluttede aktiviteter fra tidligere års bevillinger. I 2011 har Vejdirektoratet udarbejdet mange VVM-undersøgelser og løst mange opgaver på , givende et forbrug i ordinære driftsomkostninger på 429,1 mio. kr. Sammenholdt med driftsindtægterne giver det et resultat af den ordinære drift på - 6,3 mio. kr. Resultat før finansielle poster: Andre driftsindtægter er øget i perioden fra 6,5 mio. kr. til 27 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt øgede interne overførsler som følge af en stigning i de aktiviteter, der bliver medfinansieret af ekstern finansiering, herunder tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Herudover er der andre driftsomkostninger på 7,8 mio. kr. Resultatet før finansielle poster udgør dermed 12,9 mio. kr. Årets resultat: De finansielle poster udgør 2,4 mio. kr. Årets resultat for 2011 viser dermed et overskud på 10,5 mio. kr. Heraf er 2,1 mio. kr. dog disponeret til bortfald af bevilling som følge af, at en række VVM-aktiviteter er blevet gennemført til en lavere omkostning end budgetteret. Årets overførte overskud udgør dermed 8,4 mio. kr. og det akkumulerede overførte overskud er ved udgangen af regnskabsåret således 35,9 mio. kr. Balance: På balancen er Vejdirektoratets samlede anlægsaktiver blevet øget med 17,7 mio. kr. i 2011, hvilket i høj grad kan henføres til øgede investeringer i produktionsanlæg og maskiner. De øgede investeringer kan bl.a. forklares ved, at de seneste års hårde vintre har medført et ekstraordinært slid på Vejdirektoratets vintermateriel. Dette har skabt et behov for nyt materiel. Det bemærkes også, at omsætningsaktiverne er faldet, hvilket skyldes ændret praksis ved registrering af skyldige beløb fra leverandører. Dette uddybes yderligere i bilagsafsnit 5.4. Låneramme: Udnyttelsesgraden er steget fra 2010 til 2011, hvilket skyldes en stigning i den langfristede gæld i perioden. Lånerammen er dog fortsat overholdt. Finansielle nøgletal: Den negative udsvingsrate er steget fra 3,3 i 2010 til 4,3 i 2011, hvilket kommer af en stigning i overført overskud som følge af årets positive resultat. Overskudsgraden er således forbedret og gået fra at være negativ med - 7,0 % i 2009 og - 9,4 % i 2010 til at være positiv med 2,5 % i 2011 som følge af årets resultat. I sammenligningen skal der tages højde for, at bevillingen i 2010 var ekstraordinært reduceret med 40 mio. kr., som led i den politiske aftale om drift- og vedligeholdelse fra 2009 givende et lavt bevillingsniveau for året. Denne reduktion i bevilling påvirker også udviklingen i overført overskud og egenkapital fra , en udvikling der ellers viser en jævn stigende tendens indenfor Vejdirektoratets bevillingsmæssige ramme. Personaleoplysninger: Det samlede antal årsværk i Vejdirektoratet ultimo 2011 er 918,9. Dette er en stigning i forhold til 2010, hvor tallet var 891,0, en stigning som også er afspejlet i lønforbruget. Dette skyldes en stigende aktivitet på anlægsbevillingerne, hvilket har medført en overskridelse af lønsumsloftet i Overskridelsen dækkes af opsparet lønsum. Andelen af lønomkostninger på er faldet fra 2010 til 2011 som følge af, at de ordinære driftsindtægter er forøget ift. personaleudgifterne. Fordelingen af lønsumsloft og lønforbrug på driftsbevillinger og anlægsbevillinger er uddybet i tabel

11 TABEL 3 Økonomiske hoved- og nøgletal ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL (MIO. KR.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter * 437,5 366,7 422,8 - heraf indtægtsført bevilling 356,1 283,5 356,0 - heraf eksterne indtægter 67,7 76,3 58,9 - heraf øvrige indtægter 13,7 7,0 8,0 Ordinære driftsomkostninger* 478,6 395,7 429,1 - heraf løn 217,0 170,7 177,9 - heraf afskrivninger 19,4 18,0 18,6 - heraf øvrige omkostninger 242,2 207,0 232,7 Resultat af ordinære drift* - 41,1-28,9-6,3 Andre driftsindtægter 19,0 6,5 27,0 Andre driftsomkostninger 3,0 5,6 7,8 Resultat før finansielle poster* - 25,1-28,0 12,9 Finansielle poster 5,5 6,5 2,4 Årets resultat - 30,6-34,4 10,5 BALANCE** Anlægsaktiver 260,9 276,4 294,1 Omsætningsaktiver 780,4 1066,4 783,2 Egenkapital 70,3 35,9 47,9 Hensatte forpligtelser 33,3 40,4 42,7 Langfristet gæld 246,5 266,9 282,9 Kortfristet gæld 691,2 999,6 703,8 LÅNERAMME ** Lånerammen 337,0 337,0 338,0 Træk på lånerammen (FF4) 246,5 266,9 282,9 Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) 73,1 79,2 83,7 FINANSIELLE NØGLETAL Overført overskud, ultimo 61,9 27,5 35,9 Negativ udsvingsrate 7,4 3,3 4,3 Overskudsgrad (pct.) -7,0-9,4 2,5 Bevillingsandel (pct.)* 81,4 77,3 84,2 PERSONALEOPLYSNINGER Antal årsværk 870,0 891,0 918,9 Årsværkspris 0,54 0,51 0,52 Lønomkostningsandel (pct.)* 49,6 46,6 42,1 Lønsumsloft 429,9 479,3 435,9 Lønforbrug 470,4 454,5 476,1 * For at øge sammenligneligheden mellem årsregnskaberne 2009, 2010 og 2011 er regnskabsposter for 2009 og 2010 justeret således, at de viser et resultat i henhold til den nye afløftningsmodel jf. anvendt regnskabspraksis bilagsafsnit 5.4. Som følge heraf er enkelte nøgletal for 2009 og 2010 ligeledes justeret. ** Fra og med 2011 er virksomhedsbærende hovedkonto for Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU). Dette medfører, at balanceposter, herunder lånerammen for HVU indgår som en del af balancen i , jf. anvendt regnskabspraksis, bilagsafsnit

12 TABEL 4 Reservationer PROJEKT/OPGAVE (MIO. KR.) RESERVERET ULTIMO 2010 BEVILLING 2011 FORBRUG 2011 ØVRIG REGULERING* NY RESERVATION ULTIMO 2011 FORVENTET NULSTILLING AF RESERVATION FORKLARING RES VEJSEKTOROPGAVER Modulvogntog 3,0 1,1 2,9 5, TP-Sygehusdata 0,6 0,4 0, Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet (GTP) 10,1 0,3 9,9 0, Trafiksikkerhedskampagner 2009 (GTP) 2,1 0,1 2,2 0,0 1 Trafiksikkerhedskampagner 2010 (GTP) 7,5 7,5 0,0 1 Forbedret ulykkesstatistik (GTP) 1,5 0,9 0,0 1 Udvidet ulykkesstatistik (GTP) 2,1 5,4 6,0 1, Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler (GTP) 1,0 0,1 0,0 1 Cykelplanlæggerprojektet 0,5 0,4 0, PLANLÆGNING AF ANLÆGSOPGAVER ITS-udviklingsforum (GTP) 0,4 1,3 0,9 0, M4: Ballerup - Holbækmotorvejen 0,2-0,2 0,0 4 Greve S - Køge 3,9 0,1-3,8 0, Forundersøgelse af en forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup lufthavn 1,0 0,2 0, Roskilde Fjord 0,3 0,3 0,0 4 Helsingørmotorvejen 2,8 0,0-2,8 0,0 4 Omfartsvej ved Brovst 1,0 0,1 0, Odense SØ - Odense V 12,8 3,4 5,8 10, Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse 4,6 15,9 14,7 0, Fredericia - Kolding 5,0 1,1 6,7 6,4 5, Esbjerg - Tønder (GTP) 3,0 1,3 1, Vintappersøen (GTP) 1,4 0,0-1,4 0,0 1 Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg - Spodsbjerg) (GTP) 2,0 4,0 4,3 1, Skovvejen (GTP) 2,4 5,2 2, Rute 23 Sdr. Jernløse (GTP) 3,3 3,8 2,7-4,2 0, Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse) 2,6 0,4-2,2 0,0 1 Sdr. Borup - Assentoft 4,4 0,0-4,4 0,0 1 Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16 (Nord om Grenå) (GTP) Forundersøgelse Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm (Herning - Hanstholm) (GTP) 3,2 0,3-1,0 0, ,1 3,8 3,0-4,0 0, Opdatering af amtslig VVM vedr. anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster (Nykøbing F - Gedser) (GTP) 3,1 0,1-2,6 0,0 1 12

13 Undersøgelse af opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (GTP) GTP - VVM undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro - Rute 18 + Gødstrup 1,0 1,0 0,6 1, ,6 5,9 6,7 3 Forbedret adgang til Thyborøn Havn 2,0 0,0 2, VVM-undersøgelse Århus - Viborg, rute 26 (fase 2) (GTP) 11,4 11,3 12,9 9, Kapacitetsanalyse tilslutnings Kolding 0,2 0,2 0,0 1 Anlæg af Hønsinge omfartsvej 1,0 0,1 0, I alt 90,4** 62,5 94,5 0,0 54,2** * Indeholder overflytning mellem projekter jf. adgangen hertil på finansloven. ** Afrunding. 1.4 REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER I dette afsnit redegøres for Vejdirektoratets reservation af bevilling fra 2011 til Reservationer er øremærket til bestemte formål eller projekter og reserveres på institutionens balance, såfremt der ved årets udgang er opgaver, der endnu ikke er færdiggjorte. Beløbet kan først anvendes og bevillingen først indtægtsføres når opgaven bliver udført. Den reserverede bevilling er fra ultimo 2010 til ultimo 2011 faldet fra 90,4 mio. kr. til 54,2 mio. kr. I tabel 4 vises den reserverede bevilling fordelt på de konkrete projekter, og efterfølgende gives forklaringer på reservationerne til Reservationen er ultimo 2011 på 54,2 mio. kr. Dette har fire hovedårsager. 1. Afsluttede projekter. Projekterne er afsluttet med et mindreforbrug. Der reserveres 1,8 mio. kr. til færdigbehandling og lovarbejde i 2012, mens de resterende 5,7 mio. kr. tilbageføres til deres respektive puljer under infrastrukturfonden. 2. Regnskabsmæssige korrektioner. Følgende to projekter er blevet korrigeret regnskabsmæssigt i forbindelse med reservationsopgørelsen: Modulvogntog: Med aftale af 1. september 2010 blev forsøget forlænget til udgangen af Med forlængelsen af forsøget ønsker Vejdirektoratet at reservere alle resterende midler i projektet. Den samlede bevilling til projektet udgør i ,4 mio. kr. Der har med udgangen af 2011 været et forbrug i projektet på 10,6 mio. kr., hvorfor der reserveres 5,8 mio. kr. til arbejder med forsøget i ,7 mio. kr. af disse midler kommer fra almindelig virksomhed, og skyldes en forkert håndtering af tidligere års reservationer. Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse: Projektet havde i 2010 et merforbrug på 3,2 mio. kr., der blev finansieret af den almindelige virksomhed i stedet for af øvrige projekter på kontoen. I 2011 tilbageføres de 3,2 mio. kr. til den almindelige virksomhed. Projektet er afsluttet med et større merforbrug i 2011, der finansieres af øvrige projekter på kontoen. Der reserveres 0,2 mio. kr. til lovarbejde i Igangværende projekter. Projekterne er godt i gang og fortsætter i I forhold til Skovvejen bemærkes at i forbindelse med aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 blev den sidste delstrækning (Dramstrup - Kalundborg) fremrykket, hvorfor den allerede er igangsat i Dette finansieres via øvrige aktiviteter på kontoen. 4. Gruppen af gamle VVM-undersøgelser (før Aftaler om en grøn transportpolitik ). Denne gruppe omfatter Helsingør motorvejen, Roskilde Fjord, Greve S - Køge, Odense SØ - Odense V, Fredericia - Kolding og M4: Ballerup - Holbækmotorvejen. Gruppen havde primo 2011 en reserveret bevilling på 24,7 mio. kr. Dertil kommer en bevilling i 2011 på 4,5 mio. kr. Forbruget i 2011 udgør 13,0 mio. kr. De resterende 16,2 mio. kr. reserveres til Der udestår færdigbehandling, lovarbejde mv. på primært Odense SØ - Odense V samt Fredericia - Kolding. Der kan eventuelt komme enkelte ekstra regninger til de øvrige projekter. Der tages endelig stilling til et eventuelt mindreforbrug, når alle undersøgelser er regnskabsmæssigt afsluttet. 13

14 1.5 UDGIFTSBASEREDE KONTI De udgiftsbaserede hovedkonti udgør en stor del af Vejdirektoratets aktiviteter. Af de samlede bevillinger til aktiviteter på Finanslov 2011 udgør de udgiftsbaserede konti 94 %. Årets regnskab for de store anlægsprojekter ( ) betyder, at der på kontoen ultimo 2011 er en samlet videreførelse af bevilling på 394,25 mio. kr. Der er tale om en større videreførelse af bevilling end oprindeligt forventet i starten af Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der på finansloven for 2011 var forudsat et bortfald af uforbrugte bevillinger ved en række billiggjorte afsluttede anlægsprojekter på 221,2 mio. kr. (jf. finansloven for 2011, ). På finansloven for 2012 skete imidlertid et bortfald af bevilling på i alt 155 mio. kr. ved de pågældende (afsluttede) projekter, hvorfor der på bevillingsafregningen for 2011 alene blev foretaget et bortfald på 66,2 mio. kr. for underkontoen. Dette skyldes bl.a., at der på flere af de større anlægsprojekter har været en gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater. Desuden har det dårlige vejrlig i slutningen af 2010 og i begyndelsen af 2011 betydet, at der har været en mindre fremdrift end forventet for nogle af anlægsprojekterne. Dette har dog ikke negativ indflydelse på overholdelse af de fastlagte åbningsår, samt muligheden for at færdiggøre nogle projekter tidligere end fastlagt. Vejdirektoratet redegør halvårligt i publikationen Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 1. og 2. halvår for ændringer i hvert enkelt anlægsprojekt. I 2011 er der derudover opgjort mindreforbrug på afsluttede projekter på 143,0 mio. kr. jf. tabel 16, som er overført til infrastrukturfonden. For de mindre anlægsprojekter ( ) falder videreførelsen ultimo 2011 til 246,0 mio. kr. På Vejdirektoratets tilskudspulje ( ) er der et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Dette betyder, at videreførelsen på kontoen ultimo 2011 er steget til 82,7 mio. kr. Årsagen hertil er dels, at der ikke er udmøntet midler i forbindelse med Årets Trafiksikkerhedsbyer, dels forsinkelser på kommunale anlægsprojekter, hvor Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering til projekterne. For drifts- og vedligehold af statsvejnettet ( ) medfører årets regnskab en negativ videreførelse til 2012 på -172,3 mio. kr. Resultatet skyldes bl.a. de hårde vintermåneder i 2010/2011. Merforbruget skyldes ydermere fremrykning af broarbejder fra 2012 til Derudover har der i 2011 været en indhentning af GTP aktiviteter (projekter finansieret af transportpuljerne). 1.6 FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR Der vil også i 2012 være fokus på at levere varen inden for aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Derudover skal der i 2012 også arbejdes målrettet med de strategiske temaer Ét Vejdirektorat, Rekruttering og uddannelse, Bedre Bestiller og Trafik Manager. På planlægningsområdet forventes det, i henhold til Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009 og aftalen om Bedre Mobilitet af 2010, at der vil blive igangsat fire nye forundersøgelser i Endvidere forventes seks forundersøgelser og to VVM-undersøgelser at blive afsluttet i Figur 4 viser bevillingerne til de samlede udgifter til anlæg af motorveje og andre større veje i 2011 til Det skal dog bemærkes, at en del af de afsatte bevillinger i 2012 vedrører en engangsbetaling på 1,1 mia. kr. til OPP-projektet om anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekterne forventes at fortsætte. Dette kan føre til, at en række projekter og delstrækninger kan åbne tidligere end oprindeligt forudsat, herunder bl.a. Fløng - Roskilde V., Kliplev - Sønderborg, samt Riis - Ølholm-delen af Riis - Ølholm - Vejle. TABEL 5 Vejdirektoratets udgiftsbaserede konti (mio. kr.) HOVEDKONTO NAVN BEVILLINGSTYPE BEVILLING REGNSKAB VIDEREFØRELSE PRIMO ÅRET VIDEREFØRELSE ULTIMO ÅRET Anlæg af hovedlandeveje m.v. Anlægsbevilling Udgifter 2.763, ,5 Indtægter 971,2 25, ,4 394, Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø Anlægsbevilling Udgifter 247,2 254,6 Indtægter 0 6,2 287,4 246, Vejdirektoratets tilskudspulje Reservationsbevilling Udgifter 198,1 165,6 Indtægter ,2 82, Drift og vedligeholdelse af infrastruktur Anlægsbevilling Udgifter 2.144, ,8 Indtægter 86,3 85,3-38,2-172,3 14

15 Mio. kr. løbende priser FIGUR 4 Samlede udgifter til Anlæg af hovedlandeveje mv Regnskabstal for 2011 i 2011-priser og udgiftsbevillingen på FL2012 i 2012 priser (mio. kr.). Figur 4 - Samlede udgifter til Anlæg af hovedlandeveje mv Regnskabstal for 2011 i 2011-priser og udgiftsbevillingen på FL2012 i 2012 priser (mio. kr.). I 2009 blev der indgået en politisk aftale på drifts- og vejvedligeholdelsesområdet. Aftalen dækker årene og indeholder konkrete produktionsmål for indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på statsvejnettet. Aftalen bygger på en 10-årig sigtelinje frem mod Den politiske aftale fra 2009 giver Vejdirektoratet en robust økonomisk ramme for i årene 2010 til 2013 at gennemføre en ekstraordinær indsats for hurtigt og markant at forbedre tilstanden for belægninger og bygværker (vejbroer m.v.) på statsvejene. Den politiske aftale udløber ved udgangen af 2013, hvilket afspejles i figur 5 ved et fald i de forventede udgifter til drift og vedligeholdelse fra 2014 og fremefter. P.t. planlægger Vejdirektoratet den fremtidige indsats (udbud m.v.) med de på Finansloven angivne bevillinger fra Således afspejler bevillingsniveauet efter 2013 ikke en afvikling af efterslæbet over en 10-årig periode. I figuren er der indregnet en fremrykning af 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 jf. regeringens kickstart. I 2012 forventes det derfor, at Vejdirektoratet skal indhente et efterslæb for belægninger, små og store bygværker på 550 mio. kr. TABEL 6 Projekter med fremskudt åbningsår PROJEKT OPRINDELIGT ÅBNINGSÅR NUVÆRENDE ÅBNINGSÅR Brande - Give N Frederikssundmotorvejen, 1. etape (Tilslutning til Ring 3 i 2012) Kliplev - Sønderborg Fløng - Roskilde V Riis - Ølholm - Vejle 2013 Skærup - Vejle N & 2013 (Riis - Ølholm-delen i 2012) 2013 (Slidlagsarbejder i 2014) 15

16 Derudover bliver udfordringen i 2012 at forberede det omtalte matrixudbud, der kommer til at omfatte den overvejende del af de udbudsegnede driftsaktiviteter. Indsatsen på vedligeholdelsesaktiviteterne svarer til en sikkerhedsmæssig og akut indsats med det bevillingsniveau, der vises i figuren byder også på tværfaglige opgaver for Vejdirektoratet. I samarbejde med en lang række aktører inden for transportbranchen vil Vejdirektoratet arbejde med at definere et strategisk vejnet. Det strategiske vejnet skal sætte fokus på trafikanterne og forbedre fremkommeligheden ved at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Det er målet, at et oplæg til strategisk vejnet skal sendes i høring i Vejdirektoratet skal også have et internationalt fokus i Der skal ydes bistand til Transportministeriets arbejde med EU-formandskabet på transportområdet. Endelig skal Vejdirektoratet i 2012 fortsat effektivisere og optimere organisationen. 16 Mio. kr. løbende priser FIGUR 5 Samlede udgifter til drift og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Regnskabstal for 2011 i 2011 priser og udgiftsbevillingen på FL 2012 i 2012 priser (mio. kr.). For 2016 og frem er der taget Figur udgangspunkt 5 - Samlede i Finansloven udgifter til for drift 2012 og vedligeholdelse på Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Regnskabstal for 2011 i 2011 priser og udgiftsbevillingen på FL 2012 i 2012 priser (mio. kr.). For 2016 og frem er der taget udgangspunkt i Finansloven for 2012.

17 17

18 2 MÅLRAPPORTERING Vejdirektoratets målrapportering omfatter alle mål, der indgår i vejdirektoratets resultatkontrakt med Transportministeriets departement (kan ses på vejdirektoratet.dk). SAMMENFATNING Der er i alt 28 resultatkrav. Heraf er 22 fuldt opfyldt, tre delvist opfyldt og tre ikke opfyldt. I afsnit 2.2. analyseres udvalgte resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Ved opgørelsen af resultatkontrakten har Vejdirektoratet i 2011 opnået 88 point. Samlet set vurderes Vejdirektoratets opfyldelse af resultatkravene at være tilfredsstillende. MÅLRAPPORTERING Selve rapporteringen er opdelt i to afsnit, hhv. 2.1 og 2.2. Afsnit 2.1 omfatter samtlige mål og resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Målene præsenteres i skemaform, der både viser mål, resultatkrav og kravenes opfyldelsesgrad. For at sikre en tilgængelig og overskuelig præsentation af Vejdirektoratets målopfyldelse, så er teksten i enkelte af mål og resultatkrav forkortet i forhold til den fulde tekst i resultatkontrakten. Derudover er der ikke i dette skema opgjort de opnåede resultater men blot opfyldelsesgraden. For den fulde kravtekst samt oversigt over Vejdirektoratets mål henvises til resultatkontrakten på vejdirektoratet.dk. Øverst i hvert skema er anført hvilket produkt de enkelte mål og krav hører under. Målopfyldelsen opgøres efter skalaen fra 0 (ingen opfyldelse) til 1 (fuld opfyldelse), og herimellem kan opfyldelsesgraden opgøres til ½ (delvis opfyldelse). Opfyldelsesgraden kan variere i det enkelte resultatkrav. I afsnit 2.2 vurderes og analyseres udvalgte mål nærmere. 18

19 2.1 MÅLOVERSIGT Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE 1 Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag, herunder forundersøgelser og VVM-undersøgelser i overensstemmelse med de politiske aftaler, der er indgået i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik Gennemførelse af initiativer i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik fra Vejdirektoratet skal beskrive og uddybe fordele og ulemper ved supplerende kollektive trafikløsninger i alle nye VVMundersøgelser. Der vil endvidere ske særlig inddragelse med hensyn til cykeltrafik. Der sker løbende en erfaringsudveksling med bl.a. baneområdet om VVM mellem Vejdirektoratet og Banedanmark. Vejdirektoratet har gennemført VVMundersøgelser, forundersøgelser og en kapacitetsanalyse. Der er i alle nye VVM-redegørelser specifikt redegjort for hensyn til cykeltrafik samt kollektive løsninger. Vejdirektoratet foretager en løbende erfaringsudveksling med Banedanmark. Fuld Fuld 1.3 Vejdirektoratet skal levere udkast til de lovforslag, der skal fremsættes i perioden jfr. Aftaler om en grøn transportpolitik fra Vejdirektoratet har leveret udkast til lovforslag. Fuld 1.4 Samfundsøkonomisk vurdering af nye vejregler. Revideret koncept oversendes til departementet senest den 1. marts Det reviderede koncept var færdigt inden den 1. marts 2011, men blev først oversendt til departementet efterfølgende. Ingen 2 Udover planlægning af store anlægsprojekter (motorveje m.v.) har Vejdirektoratet også ansvaret for planlægning og gennemførelse af en lang række mindre anlægsprojekter (krydsforbedringer m.v.). 2.1 Senest den 1. januar 2011 skal der afleveres forslag til anvendelse af midlerne i Rådighedspuljen (en programpakke) mhp. departementets godkendelse. Senest den 1. september skal der afleveres forslag til udmøntning af GTP puljer. 2.2 For igangværende GTP-puljeprojekter skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes, og merforbruget ikke er positivt. Desuden skal afleveringen af puljeprojekterne være sket til aftalt tid. Vejdirektoratet har i foråret 2011 indstillet en række cykel- samt fremkommelighedsprojekter til Transportministeriet. Vejdirektoratet har i december 2010 indstillet en programpakke til udmøntning under Rådighedspuljen i Vejdirektoratet skulle aflevere 13 projekter i Alle projekter på nær ITS projektet Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen har overholdt tidsfristen. Projektet var fuldt idriftsat den 9. januar Samtlige projekter har overholdt de bevillingsmæssige rammer. Fuld Fuld Indenfor Planlægning er fem resultatkrav fuldt opfyldt og et krav er ikke opfyldt. Vejdirektoratet har i 2011 leveret en lang række forundersøgelser (betalingsring m.v.) og VVM undersøgelser. Endvidere har Vejdirektoratet indstillet en lang række cykel- samt fremkommelighedsprojekter til Transportministeriets departement. Der har ligeledes været en løbende dialog mellem Vejdirektoratet og Banedanmark vedr. igangværende planlægningsundersøgelser. Indsatsen vurderes overordnet både solid og tilfredsstillende. 19

20 20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: 9788770605625

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet,

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Å rs rappo r t 201 3 V e jd i re k to ra te t Årsrapport2013 Vejdirektoratet Dato: Marts2014 Oplag: 1000 Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright: Vejdirektoratet,2014

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 ISBN: 978-87-93184-47-3 ISSN (NET): 1604-780X ISSN:

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 1. Driftsdokument 2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen... 3 1.1 Grøn-gul-rød indikator... 3 1.2 Resultatløn... 3 1.3 Evt. uddybende

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest. Dato: Marts Oplag: 50 stk.

Årsrapport Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest. Dato: Marts Oplag: 50 stk. Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest Dato: Marts 2017 Oplag: 50 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-67-1

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012.

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. INDSTILLING Til Århus Byråd 8. april 2010 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.10 Brev: 20813HMJ/jg Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. 1. Resume Godsomsætningen

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere