DSB S-tog a/s 2007*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011"

Transkript

1 DSB S-tog a/s årsrapport 2011

2 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter Indtægt fra trafikkontrakt Salg af kioskvarer mv Nettoomsætning i alt Andre driftsindtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger og andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance i mio. kr. Balancesum Investeringer i anlægsaktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Rentebærende gæld, netto Udbytte Foreslået udbytte Nøgletal Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) 42,3 44,6 45,0 42,3 43,3 Overskudsgrad (EBIT-margin) 17,4 20,2 20,5 17,2 16,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 13,2 6,9 9,0 7,3 7,3 Afkast af den investerede kapital efter skat (ROIC efter skat) 4,3 5,7 5,0 4,3 4,7 Gearing 5,3 5,4 4,9 5,1 4,0 Rentedækning 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 Soliditetsgrad 18,9 19,5 20,5 20,7 22,4 * Disse nøgletal er udarbejdet efter virksomhedens tidligere regnskabspraksis, årsregnskabsloven. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger & Nøgletal 2010" fra Den Danske Finansanalytikerforening. Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT-margin) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Egenkapitalforretning (ROE) = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) = resultat af primær drift efter skat (NOPLAT) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig rentebærende gæld) Gearing = rentebærende gæld netto/ resulatat før af-og nedskrivninger Rentedækning = resultat af primær drift + finansielle indtægter / finansielle omkostninger Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / balancesum

3 DSB S-tog a/s årsrapport

4 2 Udgiver: DSB S-tog a/s Sølvgade København K CVR nr Foto: Forside: Vinderen af rejse nummer 100 mio. Fotograf: Gitte Sofie Hansen Side 3: Cykler i S-tog Fotograf: Ukendt Side 6: VM i landevejscykling Fotograf: Peter Clausen Side 12: Myldretid Fotograf: Sine Fiig Side 44: Vinderen af rejse nummer 100 mio. Fotograf: Gitte Sofie Hansen Grafisk tilrettelæggelse: DSB Design & Visuel Kommunikation 21. marts 2012 Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

5 3 Indhold Påtegninger Årsregnskab 4 Ledelsespåtegning 13 Totalindkomstopgørelse 5 Den uafhængige revisors påtegning 14 Balance 16 Egenkapitalopgørelse Ledelsens beretning 17 Pengestrømsopgørelse 7 Formål og hovedaktiviteter 18 Noter til årsregnskabet Finansiel beretning Risici Videnressourcer Bæredygtighed Øvrige oplysninger Selskabsoplysninger / ledelseshverv Virksomhedsprofil 11 Samfundsansvar

6 4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for DSB S-tog a/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21.marts 2012 Direktion Gert Frost Adm. direktør Bestyrelse Jacob Kjær Formand Tage Reinert Næstformand Gunhild Lange Skovgaard Mogens Lønborg Mogens Werner Grøndahl Thomas Bryan-Lund Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

7 5 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejeren i DSB S-tog a/s Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøms- opgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Jørgen Holm Andersen statsautoriseret revisor Lars Hillebrand statsautoriseret revisor

8 6 Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

9 7 Ledelsens beretning Formål og hovedaktiviteter DSB S-tog a/s (herefter benævnt DSB S-tog) formål er at drive S-togstrafik i Hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med Transportministeriet om passagertrafik udført som offentlig service, og anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Dette omfatter men er ikke begrænset til operatøropgaver inden for andre skinnebårne trafiksystemer i Hovedstadsområdet. Finansiel beretning Anvendelse af IFRS DSB S-tog har udstedt obligationer, som er noteret på børsen i Luxembourg. Virksomheden er som følge heraf forpligtet til at udarbejde årsrapport efter International Financial Reporting Standards (IFRS). Overdragelse af vedligeholdelsesopgaver DSB-koncernens vedligeholdelses- og reparationsopgaver vedrørende togmateriel er pr. 1. januar 2011 samlet i ét selskab, DSB Vedligehold A/S. Som konsekvens heraf har DSB S-tog pr. 1. januar 2011 overdraget sine vedligeholdelsesopgaver til det nye selskab og køber herefter vedligeholdelsesydelser fra DSB Vedligehold A/S. Overdragelse af vedligeholdelsesopgaver til DSB Vedligehold A/S medfører dels at posten Arbejde udført for egen regning og tilhørende omkostninger til afholdte LCC eftersyn udgår, dels at indtægter og omkostninger klassificeres på en anden måde end i Højeste antal kunder nogensinde DSB S-tog s resultat før skat på 192 mio. kr. er på samme niveau som i 2010 (185 mio. kr.). De primære årsager til dette er en markant passagerstigning, som har medført en øget nettoomsætning, hvilket modsvares af øgede omkostninger til af- og nedskrivninger, hensættelse til øgede pensionsomkostninger vedrørende tjenestemænd samt øgede omkostninger til vedligehold af tog og stationer. DSB S-tog havde i ,6 mio. kunder. Dette er en stigning på 7,6 mio. eller 8 % i forhold til 2010 og overstiger det hidtil bedste år med knap 6 mio. kunder. Det er vurderingen, at fremgangen skyldes mulighed for gratis cykelmedtagning, produkttilpasninger, VM i cykling og et godt grundprodukt. Rettidigheden steg i 2011 til 94,8 % mod 94,0 % i 2010 og ligger således over målet på 93,9 %, der er aftalt med Transportministeriet. Årets rettidighed er påvirket af de omfattende forsinkelser i forbindelse med sommerens skybrud og sporarbejderne ved Københavns Hovedbanegård. Nettoomsætningen Nettoomsætningen er steget med 76 mio. kr. til mio. kr. svarende til 3,4% (2010: mio. kr.). Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. i 2011, hvilket er en stigning på 109 mio. kr. svarende til 10% (2010: mio. kr.). Stigningen skyldes en vækst i antallet af kunder samt en højere gennemsnitspris pr. rejse. Indtægter fra trafikkontrakten, mio. kr., er faldet med 33 mio. kr. i forhold til Reduktionen skyldes de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i betalingerne over kontraktperioden. Produktionen, opgjort som antal togkilometer, er steget med 4% i forhold til 2010, hvor produktionen var reduceret som følge af omfattende sporarbejder. Omkostninger Omkostninger udgjorde mio. kr. i 2011 hvilket er et fald på 61 mio. kr. i forhold til Omkostningerne er faldet med 71 mio. kr. som følge af udskillelsen af vedligeholdelsesaktiviteterne. Årets omkostninger er påvirket af den generelle prisstigning og øgede omkostninger til vedligehold af tog. Herudover hensættes øgede pensionsomkostninger vedrørende tjenestemænd samt regulering af pensionsbidrag for 2010 og De øgede omkostninger modsvares af effektiviseringer, samt af at der i 2011 ikke har været samme omfang af særlige omkostninger som i 2010, hvor der bl.a. var ekstraordinært store omkostninger i forbindelse med sporarbejdet på Nordbanen. Antal medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede er faldet med 234 fra i 2010 til i Faldet kan henføres til overflytning af 182 medarbejdere til DSB Vedligehold A/S samt løbende effektiviseringer. I 2010 forventede DSB S-tog et resultat før skat for 2011 på mio. kr. Den positive forskel kan i det væsentligste henføres til det store antal kunder.

10 8 Af- og nedskrivninger og finansielle poster Investeringer I 2011 udgjorde DSB S-togs samlede investeringer 249 mio. kr. mod 400 mio. kr. i Af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger udgjorde 633 mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. mere end i 2010 primært som følge af nedskrivning af aktiver samt ibrugtagning af Rejsekortet. Finansielle poster I 2011 udgjorde de finansielle poster en nettoudgift på 221 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end i De finansielle udgifter påvirkes positivt af lavere rentebærende gæld, hvilket til dels modsvares af værdireguleringer af lån og sikringsinstrumenter samt resultatet i associerede virksomheder. Årets skat Skat af årets resultat udgjorde 52 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end i Dette skyldes i det væsentligste stigningen i DSB S-togs resultat før skat. Balanceposter Aktiver Balancesummen ultimo 2011 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2010, hvilket er en reduktion på 748 mio. kr. Reduktionen kan henføres til færre investeringer i anlægsaktiver samt reduktion af varebeholdninger og tilgodehavender. Gæld og Pengestrømme DSB S-togs pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 925 mio. kr. mod 519 mio. kr. i Pengestrømmene er anvendt til investeringer i aktiver og associerede virksomheder med netto 18 mio. kr., afdrag på rentebærende gæld med 836 mio. kr. samt udbytte på 69 mio. kr. DSB S-tog har i 2011 nedbragt de langfristede lån med 636 mio. kr. Hovedstolen er således faldet fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. ultimo Virksomhedens langfristede eksterne lån har ultimo 2011 en regnskabsmæssig værdi på mio. kr., hvilket er 400 mio. kr. mindre end ultimo Udviklingen fremkommer ved, at der i 2011 netto er afviklet lån inkl. finansielle kontrakter med i alt 646 mio. kr., hvilket delvist modsvares af, at der ultimo 2011 er foretaget værdiregulering (valutakursregulering) af lånene med netto 246 mio. kr. (tab) i forhold til ultimo Tabel Langfristet gæld inkl. kort del Egenkapital Ultimo 2011 udgjorde egenkapitalen mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2010 svarende til et fald på 9 mio. kr. Egenkapitalen er positivt påvirket af årets resultat på 140 mio. kr., hvilket delvist modsvares af negative værdireguleringer af finansielle sikringsinstrumenter på 80 mio. kr. samt af betalt udbytte på 69 mio. kr. Forventninger til 2012 Resultatet før skat forventes i 2012 at blive i størrelsesordenen mio. kr. mod et resultat i 2011 på 192 mio. kr. Hændelser indtruffet efter den 31. december 2011 Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Risici Risikostyring Hovedstol efter omlægning til DKK Regnskabsmæssig værdi Beløb i mio. kr. Primo Provenu ved optagelse af nye lån Indfrielse og afdrag Værdiregulering, ændring primo/ultimo Ultimo Risikostyringen i DSB-koncernen, herunder i DSB S-tog, er under udvikling i takt med, at DSB-koncernen gennemgår en omfattende udvikling mod en moderne servicevirksomhed. God risikostyring kan understøtte, at DSB-koncernen når sine mål. Der arbejdes derfor kontinuerligt med at identificere, vurdere og måle de risici, som er afledt af forretningsmæssige aktiviteter. Risici kan både betyde uønskede hændelser med negativ effekt som følge, men det kan også betyde, at der opstår nye forretningsmuligheder. DSB S-tog har gennem mange år arbejdet fokuseret med jernbanesikkerhed og styring af de risici, der er forbundet med at køre tog. Denne risikostyring er i dag en velfungerende del af forretningen. Det er derfor meget sikkert at køre med tog. Selv om sikkerheden er i orden, fortsætter DSB S-tog, i samarbejde med myndighederne, med konstant at fokusere på god sikkerhed. Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

11 9 Makrorisici DSB S-tog har gennem den seneste lavkonjunktur oplevet en fremgang i passagertallene til trods for, at forventningen er, at færre personer skal transporteres. Fremgangen vurderes at være sket på bekostning af biltrafikken og som følge af et stadig bedre serviceudbud. Konstant politisk fokus på miljørigtig transport forventes fremadrettet at gavne offentlig transport i forhold til bilen. På trods af svagere økonomiske udsigter for Danmark forventes der fortsat tilgang af passagerer. En vigtig opgave er derfor at sikre kapacitet til væksten og samtidig sikre fastholdelse af de kunder, der allerede har skiftet til togtrafikken, når en senere generel fremgang i økonomien vil medføre en øget transportefterspørgsel både i privat og erhvervsmæssig henseende. Markedsrisici Konkurrence DSB S-tog s primære konkurrent er, udover andre togoperatører, de individuelle transportformer som fx bilen. DSB S-tog betragter de øvrige kollektive transportformer (fx metro og bus) som komplementære. Risikominimeringen i forhold til disse består i til stadighed at udbygge og sikre et optimalt samarbejde og en effektiv koordinering til kundernes bedste. En række forhold i specielt den samfundsmæssige udvikling kan påvirke, hvilken transportform der foretrækkes. DSB S- tog ønsker at være et reelt alternativ til de øvrige transportformer og er derfor især fokuseret på rettidighed, udvikling af nye produkter, servicekoncepter mv. Operationelle risici Sikkerhed DSB S-tog arbejder under jernbanesikkerhedsmæssige regler og godkendelser. Der føres tilsyn med de sikkerhedsmæssige forhold, og desuden opretholdes planer for beredskabsarbejdet bl.a. indenfor trygheds-, krise- og terrorberedskab. En grundig opfølgning og en god risikoforebyggende proces er en nødvendig forudsætning for, at DSB S-tog fortsat betragtes som en sikker og ansvarlig togoperatør. Rettidighed Rettidighed er et vigtigt element i det produkt, som DSB S-tog sælger. Hvis ikke kunden kan stole på at komme frem til tiden, reduceres værdien af DSB S-tog s ydelser. Det er derfor utroligt vigtigt, at DSB S-tog har identificeret og ageret på de risici, der kan påvirke rettidigheden. Mange faktorer, som både er inden for og uden for DSB S-tog s kontrol, spiller ind. At faktorerne er uden for DSB S-tog s kontrol betyder dog ikke, at de altid er uden for DSB S-tog s indflydelsessfære. Banedanmark har stor indflydelse på DSB S-togs rettidighed, da Banedanmark ejer den infrastruktur, som DSB S-tog benytter, såsom skinner og køreledninger. Der er derfor stort fokus på at skabe et tæt samarbejde. Der er etableret en fast mødestruktur, hvor der blandt andet drøftes rettidighed. DSB S-tog har i løbet af 2011 intensiveret arbejdet med at forbedre rettidigheden om vinteren. Den største enkeltpåvirkning af materiellet i vinterperioden er at is og sne sætter sig fast under S-togene og DSB S-tog har i løbet af vinteren 2011/12 ibrugtaget to nye anti-ice -anlæg, der skal forhindre dette. Rejsekortet Rejsekortet er under udvikling til erstatning af de eksisterende billet- og kortsystemer i Danmark. DSB S-tog indgår i samarbejdet om udvikling af systemet via delejerskab af Rejsekort A/S. Projektet er forsinket i forhold til de oprindelige planer med ca. 3 år. Dermed får kunderne senere end forventet glæde af systemet, og der er yderligere omkostninger forbundet hermed bl.a. til fortsat vedligeholdelse af eksisterende systemer. Materiel En anden risiko er, hvis materiellet ikke er køreklart, når der er behov for det. Den risiko minimeres ved løbende gennemgang og opfølgning på at skabe effektive processer. Sporarbejder Endelig er der en stor risiko i form af de kommende års sporarbejder. DSB S-tog udførte et stort forberedelsesarbejde i forbindelse med afslutningen af 6. hovedspor ved Københavns Hovedbanegård hen over sommeren 2011 og i forbindelse med opstart af Ny Nørreport arbejdet i 4. kvartal Sporarbejder kan ikke undgå at være til gene for kunderne. En god risikostyring i form af forberedelse og handlekraft har dog vist sig at have en effekt i form af færre mistede kunder under arbejdet og en hurtig tilbagevenden af de kunder, der valgte en anden transportform under sporarbejdet. Det er fortsat vigtigt med tæt koordinering mellem DSB S-tog og samarbejdspartnere ved kommende sporarbejder. Effektivisering Effektivisering af virksomheden er en nødvendighed for at styrke DSB S-tog s konkurrenceevne, og for at DSB S-tog fremadrettet kan sikre de ressourcer, der skal til for at holde fokus på at styrke kundens positive oplevelse. Det er med andre ord en del af den transformation, som gennemgås for at blive kundernes naturlige valg. Effektiviseringen vil medføre omstruktureringer og færre ansatte og nødvendiggør mere effektive processer. Det er vigtigt, at DSB S-tog konstant har fokus på de risici, der er i forbindelse med forandringen af virksomheden, herunder implementering af nye processer, der sikrer understøttelse af den kundevendte forretningsdel. I disse processer skal det tillige sikres, at gode og dygtige medarbejdere fastholdes, og at der tilføres nye kompetencer i takt med de stigende krav.

12 10 Finansielle risici I forbindelse med den løbende drift og finansiering er virksomheden påvirket af udviklingen og prissætningen i de finansielle markeder. Der henvises til note 26, hvor de finansielle risici samt den regnskabsmæssige behandling er detaljeret beskrevet. Overordnet arbejdes der ud fra en godkendt finansiel strategi, der afstikker rammerne for den finansielle styring. DSB S-tog ønsker at fremstå med en kreditkvalitet, der sikrer råderum til den fremtidige drift og ønskede investeringer. Politiske risici Grundlaget for DSB S-tog s forretning ligger i gældende lov og øvrige betingelser udstukket af Transportministeriet. Den fremtidige udvikling vil derfor i høj grad være bestemt af ejeren via de besluttede prioriteringer og valg. DSB S-tog arbejder i Danmark under en 10-årige kontrakt med Transportministeriet, der løber til og med En ændret holdning hos udbydere af trafik vil påvirke DSB S-tog s evne til fortsat at udvikle forretningen og kan herunder påvirke virksomhedens kreditværdighed. Markant ændrede vilkår ved forlængelse af den nuværende kontrakt vil tilsvarende have indflydelse på forretningen. Der kan opstå øgede muligheder for at byde på trafik og/ eller indføres forskellige incitamenter for øget anvendelse af kollektiv trafik. Interne kontroller og risikostyring vedrørende regnskabsaflæggelsesprocessen DSB S-tog s risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på aflæggelse af et internt regnskab, der giver løbende mulighed for at måle og følge op på virksomhedens præstation samt aflæggelse af et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med IFRS, årsregnskabslovens bestemmelser og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. DSB S-tog s interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at sikre en pålidelig regnskabsaflæggelse og økonomisk effektivitet i driftsaktiviteterne samt overholdelse af relevant lovgivning og regulering. De interne kontroller og risikostyringssystemer omfatter tillige de data, der gives i årsrapporten vedrørende samfundsog miljømæssige forhold. Den organisatoriske struktur og de interne retningslinier udgør kontrolmiljøet. DSB S-tog s bestyrelse og direktion har fastlagt og godkendt en række politikker og retningslinier inden for væsentlige områder i relation til den interne risikostyring og regnskabsaflæggelse. Som supplement til bestyrelsen og direktionens vurdering af risici, foretager DSB s interne revision som led i deres revision uafhængige gennemgange af effektiviteten i det interne kontrolmiljø. Kontrolsystemet Formålet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at de af ledelsen udstukne mål, politikker, manualer, procedurer mv. opfyldes samt forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Aktiviteterne er integreret i DSB S-tog s regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter bl.a. procedurer for attestation, autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, adskillelse af uforenelige funktioner, kontroller vedrørende it-applikationer samt de generelle it-kontroller. Der er etableret procedurer, som skal sikre, at DSB S-tog til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. DSB S-tog opretholder informations- og kommunikationspolitikker og systemer med henblik på at fastlægge kravene til den finansielle rapportering og for at sikre, at regnskabsaflæggelsen er korrekt og fuldstændig. Gældende politikker og rapporteringsinstrukser gennemgås regelmæssigt og opdateres efter behov. Overvågning DSB S-tog anvender et omfattende økonomi- og rapporteringssystem til overvågning af virksomhedens resultater. Ledelsen har etableret formelle procedurer for økonomirapportering. Afrapportering om DSB S-tog s økonomiske forhold indgår som faste punkter på alle bestyrelsesmøder. Overholdelse af de udstukne retningslinjer for regnskabsaflæggelsen overvåges løbende, og der er etableret procedurer, som sikrer, at eventuelle fejl og mangler i de rapporterede data kommunikeres til og rettes af de berørte enheder. Både DSB s Interne revision og den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor rapporterer eventuelle væsentlige svagheder i de interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesproceduren i revisionsprotokollater til bestyrelsen. Mindre væsentlige forhold rapporteres i management letters til koncernledelsen. DSB S-tog følger løbende op på, at eventuelle rapporterede svagheder i de interne kontroller afhjælpes. Videnressourcer DSB S-togs centrale forretningsprocesser kræver en høj grad af specialiseret viden. Medarbejdere, der sidder inde med denne specialiserede viden, kan i mange tilfælde ikke uden videre erstattes med kort varsel. Dette gælder for hele organisationen, som har en mangeårig erfaring og oparbejdede kompetencer i det at drive tog på S-banen. Mere specifikt gælder det for de ca. 600 loko- Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

13 11 motivførere, hvor uddannelsen, som er specielt rettet mod S-tog, tager 11 måneder, samt for håndværkere, som er specialuddannede i vedligeholdelse af S-tog. For at sikre, at DSB S-tog er en attraktiv arbejdsplads, foretages der en medarbejdertilfredshedsanalyse hvert andet år. Resultatet heraf drøftes mellem ledere og medarbejdere med henblik på at skabe et miljø, der fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Bæredygtighed Miljøarbejde og miljømål DSB S-togs miljøarbejde og miljøorganisation er integreret i DSB-koncernen. DSB S-tog bidrager til koncernens overordnede miljømål om at reducere miljøbelastningen mest muligt ved at tage ejerskab og være innovative med hensyn til løbende miljøog klimaforbedringer af togproduktet og driften af vores virksomhed. I 2020 er det koncernens mål at reducere udledningen af CO2 pr. personkilometer med 50 % i forhold til 2005 og at være helt CO2 neutrale i Miljøpolitik Det er DSB s mål at udnytte jernbanens fordele som miljøvenlig transportform. Derfor vil vi i DSB S-tog aktivt bidrage til, at transportsektorens miljøbelastning pr. personkilometer bliver mindre. Det vil vi gøre ved at tilbyde konkurrencedygtig transport med mindst mulig miljøbelastning. DSB S-tog vil sikre, at alle aktiviteter der er tilknyttet driften, planlægges og gennemføres skånsomt for mennesker og miljø. Togdriften I 2011 er forbruget af kørestrøm til S-tog pr. togsætkilometer reduceret med 11 % og pr. passagerkilometer med 12 % i forhold til Det skyldes en kombination af, at klimaet har været varmere, at DSB S-tog har tilpasset temperaturen i passagerafsnit i forhold til udetemperaturen, samt at der har været flere kunder. Bygninger Værkstedet på Depotvej i Taastrup er i 2011 udskilt fra DSB S-tog til DSB Vedligehold A/S. For stationer er elforbruget faldet med 1 % og med 12 % i Servicecenter Køge Bugt. Det graddagekorrigerede varmeforbrug er samlet set faldet med 3 %. Affald Mængden af indsamlede gratisaviser til genbrug er totalt steget med 19 %. Fra stationernes genbrugscontainere alene har der været en stigning på 32 %. Den øvrige del indsamles som undervejs rengøring i toget. Den store stigning på stationerne skyldes en informationskampagne, som DSB S-tog har kørt i 2011 med henblik på at få passagerer til at bruge genbrugscontainerne. Støj Antallet af klager over støj til omgivelserne, hvor det er DSB S-tog, der har ansvaret, har været 16 mod 17 i 2010 og fastholder således det relativt lave antal de seneste år. Det er typisk klager over såkaldte flader på hjul på S-tog og brug af højtalere på stationerne. Samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens 99a stk. 6 nr. 1 kan ses på Der kan læses mere om S-togs miljøfordele, konkrete tiltag, forbrug og resultater på DSB s miljøsider og miljørapport 2011, som begge kan ses på Væsentlige miljøpåvirkninger Den væsentligste miljøpåvirkning for DSB S-tog er forbruget af og emissioner afledt af produktionen af el til togdriften (kørestrøm), el- og varmeforbrug til bygninger, affald samt støj. I 2011 har DSB og DSB S-tog a/s købt grøn strøm, såkaldte RECS-beviser, til både togdriften og faste anlæg, dvs. strøm der er produceret på vedvarende energikilder og dermed uden udledning af CO2.

14 12 Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

15 13 Årsregnskab 1. januar december Totalindkomstopgørelse Note Beløb i mio. kr Indtægter 3, 4 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger 6 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer ,8 Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger mv Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Andre driftsomkostninger 16 2 Resultat af primær drift Finansielle poster 17 Resultat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst Årets værdiregulering sikringsinstrumenter Værdiregulering overført til omsætning Værdiregulering overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst 27 9 Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst i alt

16 14 Pr. 31. december Balance - aktiver Note Beløb i mio. kr Langfristede aktiver 15 Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver under udførelse og forudbetalinger 1 0 Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Grunde og bygninger Transportmateriel m.v Driftsmateriel, inventar og andet udstyr Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver 17 Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver 18 Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger 2 0 Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

17 15 Pr. 31. december Balance - passiver Note Beløb i mio. kr Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser 21 Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Langfristede lån Øvrige langfristede gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser 23 Kortfristet del af langfristede lån og øvrige langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser 29 Nærtstående parter

18 16 Pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Beløb i mio. kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2010 Årets resultat Værdiregulering sikringsinstrumenter Værdiregulering overført til omsætning -2-2 Værdiregulering overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst 9 9 Totalindkomst for regnskabsåret Betalt udbytte Egenkapital pr. 31. december Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2011 Årets resultat Værdiregulering sikringsinstrumenter Værdiregulering overført til omsætning Værdiregulering overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret Betalt udbytte Egenkapital pr. 31. december Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

19 17 1. januar december Pengestrømsopgørelse Beløb i mio. kr. Noter Resultat af primær drift Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver 10,15, Tab og gevinst ved afgang af immaterielle og materielle aktiver 5, Ændring hensatte forpligtelser, netto Finansielle poster, betalt 12,13, Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital Ændringer i driftskapitalen: Ændring i tilgodehavender 18, Ændring i leverandørgæld og andre forpligtelser mv. 24, Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Køb af immaterielle og materielle aktiver, ekskl. aktiverede renter 15, Salg af immaterielle og materielle aktiver 15, Køb af kapitalandele i associerede virksomheder Salg af kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalindskud i associerede virksomheder Pengestrømme til investeringsaktivitet i alt Ændring i mellemværender med tilknyttede virksomheder 18, Provenu ved optagelse af langfristede lån Indfrielse og afdrag på langfristede lån Provenu ved optagelse af kortfristede lån Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Ændring i likvider i alt 2-2 Likvider 1. januar Likvider 31. december 2 0 Som omfatter: Likvide beholdninger DSB S-tog a/s er omfattet af DSB-koncernens samlede kreditfacilitet. Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og totalindkomstopgørelse.

20 18 Oversigt over noter til årsregnskabet Note 1 Anvendt regnskabspraksis Side 19 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Side 26 3 Segmentoplysninger Side 27 4 Nettoomsætning Side 27 5 Andre driftsindtægter Side 27 6 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Side 27 7 Andre eksterne omkostninger Side 27 8 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Side 27 9 Personaleomkostninger Side Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Side Andre driftsomkostninger Side Finansielle indtægter Side Finansielle omkostninger Side Skat af årets resultat Side Immaterielle aktiver Side Materielle aktiver Side Kapitalandele i associerede virksomheder Side Tilgodehavender Side Forudbetalte omkostninger Side Egenkapital og udbytte Side Udskudte skatteforpligtelser Side Hensatte forpligtelser Side Langfristede lån og øvrige langfristede gældsforpligtelser Side Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Side Periodeafgrænsningsposter Side Finansielle ricisi og finansielle instrumenter Side Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser Side Likvider Side Nærtstående parter Side Regnskabsforhold Side Leasing Side Begivenheder efter balancedagen Side Bestyrelse og direktion Side XX 34 Selskabsoplysninger Side XX Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere