DSB S-tog a/s 2007*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011"

Transkript

1 DSB S-tog a/s årsrapport 2011

2 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter Indtægt fra trafikkontrakt Salg af kioskvarer mv Nettoomsætning i alt Andre driftsindtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger og andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance i mio. kr. Balancesum Investeringer i anlægsaktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Rentebærende gæld, netto Udbytte Foreslået udbytte Nøgletal Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) 42,3 44,6 45,0 42,3 43,3 Overskudsgrad (EBIT-margin) 17,4 20,2 20,5 17,2 16,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 13,2 6,9 9,0 7,3 7,3 Afkast af den investerede kapital efter skat (ROIC efter skat) 4,3 5,7 5,0 4,3 4,7 Gearing 5,3 5,4 4,9 5,1 4,0 Rentedækning 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 Soliditetsgrad 18,9 19,5 20,5 20,7 22,4 * Disse nøgletal er udarbejdet efter virksomhedens tidligere regnskabspraksis, årsregnskabsloven. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger & Nøgletal 2010" fra Den Danske Finansanalytikerforening. Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT-margin) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Egenkapitalforretning (ROE) = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) = resultat af primær drift efter skat (NOPLAT) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig rentebærende gæld) Gearing = rentebærende gæld netto/ resulatat før af-og nedskrivninger Rentedækning = resultat af primær drift + finansielle indtægter / finansielle omkostninger Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / balancesum

3 DSB S-tog a/s årsrapport

4 2 Udgiver: DSB S-tog a/s Sølvgade København K CVR nr Foto: Forside: Vinderen af rejse nummer 100 mio. Fotograf: Gitte Sofie Hansen Side 3: Cykler i S-tog Fotograf: Ukendt Side 6: VM i landevejscykling Fotograf: Peter Clausen Side 12: Myldretid Fotograf: Sine Fiig Side 44: Vinderen af rejse nummer 100 mio. Fotograf: Gitte Sofie Hansen Grafisk tilrettelæggelse: DSB Design & Visuel Kommunikation 21. marts 2012 Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

5 3 Indhold Påtegninger Årsregnskab 4 Ledelsespåtegning 13 Totalindkomstopgørelse 5 Den uafhængige revisors påtegning 14 Balance 16 Egenkapitalopgørelse Ledelsens beretning 17 Pengestrømsopgørelse 7 Formål og hovedaktiviteter 18 Noter til årsregnskabet Finansiel beretning Risici Videnressourcer Bæredygtighed Øvrige oplysninger Selskabsoplysninger / ledelseshverv Virksomhedsprofil 11 Samfundsansvar

6 4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for DSB S-tog a/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21.marts 2012 Direktion Gert Frost Adm. direktør Bestyrelse Jacob Kjær Formand Tage Reinert Næstformand Gunhild Lange Skovgaard Mogens Lønborg Mogens Werner Grøndahl Thomas Bryan-Lund Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

7 5 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejeren i DSB S-tog a/s Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøms- opgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Jørgen Holm Andersen statsautoriseret revisor Lars Hillebrand statsautoriseret revisor

8 6 Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

9 7 Ledelsens beretning Formål og hovedaktiviteter DSB S-tog a/s (herefter benævnt DSB S-tog) formål er at drive S-togstrafik i Hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med Transportministeriet om passagertrafik udført som offentlig service, og anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Dette omfatter men er ikke begrænset til operatøropgaver inden for andre skinnebårne trafiksystemer i Hovedstadsområdet. Finansiel beretning Anvendelse af IFRS DSB S-tog har udstedt obligationer, som er noteret på børsen i Luxembourg. Virksomheden er som følge heraf forpligtet til at udarbejde årsrapport efter International Financial Reporting Standards (IFRS). Overdragelse af vedligeholdelsesopgaver DSB-koncernens vedligeholdelses- og reparationsopgaver vedrørende togmateriel er pr. 1. januar 2011 samlet i ét selskab, DSB Vedligehold A/S. Som konsekvens heraf har DSB S-tog pr. 1. januar 2011 overdraget sine vedligeholdelsesopgaver til det nye selskab og køber herefter vedligeholdelsesydelser fra DSB Vedligehold A/S. Overdragelse af vedligeholdelsesopgaver til DSB Vedligehold A/S medfører dels at posten Arbejde udført for egen regning og tilhørende omkostninger til afholdte LCC eftersyn udgår, dels at indtægter og omkostninger klassificeres på en anden måde end i Højeste antal kunder nogensinde DSB S-tog s resultat før skat på 192 mio. kr. er på samme niveau som i 2010 (185 mio. kr.). De primære årsager til dette er en markant passagerstigning, som har medført en øget nettoomsætning, hvilket modsvares af øgede omkostninger til af- og nedskrivninger, hensættelse til øgede pensionsomkostninger vedrørende tjenestemænd samt øgede omkostninger til vedligehold af tog og stationer. DSB S-tog havde i ,6 mio. kunder. Dette er en stigning på 7,6 mio. eller 8 % i forhold til 2010 og overstiger det hidtil bedste år med knap 6 mio. kunder. Det er vurderingen, at fremgangen skyldes mulighed for gratis cykelmedtagning, produkttilpasninger, VM i cykling og et godt grundprodukt. Rettidigheden steg i 2011 til 94,8 % mod 94,0 % i 2010 og ligger således over målet på 93,9 %, der er aftalt med Transportministeriet. Årets rettidighed er påvirket af de omfattende forsinkelser i forbindelse med sommerens skybrud og sporarbejderne ved Københavns Hovedbanegård. Nettoomsætningen Nettoomsætningen er steget med 76 mio. kr. til mio. kr. svarende til 3,4% (2010: mio. kr.). Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. i 2011, hvilket er en stigning på 109 mio. kr. svarende til 10% (2010: mio. kr.). Stigningen skyldes en vækst i antallet af kunder samt en højere gennemsnitspris pr. rejse. Indtægter fra trafikkontrakten, mio. kr., er faldet med 33 mio. kr. i forhold til Reduktionen skyldes de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i betalingerne over kontraktperioden. Produktionen, opgjort som antal togkilometer, er steget med 4% i forhold til 2010, hvor produktionen var reduceret som følge af omfattende sporarbejder. Omkostninger Omkostninger udgjorde mio. kr. i 2011 hvilket er et fald på 61 mio. kr. i forhold til Omkostningerne er faldet med 71 mio. kr. som følge af udskillelsen af vedligeholdelsesaktiviteterne. Årets omkostninger er påvirket af den generelle prisstigning og øgede omkostninger til vedligehold af tog. Herudover hensættes øgede pensionsomkostninger vedrørende tjenestemænd samt regulering af pensionsbidrag for 2010 og De øgede omkostninger modsvares af effektiviseringer, samt af at der i 2011 ikke har været samme omfang af særlige omkostninger som i 2010, hvor der bl.a. var ekstraordinært store omkostninger i forbindelse med sporarbejdet på Nordbanen. Antal medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede er faldet med 234 fra i 2010 til i Faldet kan henføres til overflytning af 182 medarbejdere til DSB Vedligehold A/S samt løbende effektiviseringer. I 2010 forventede DSB S-tog et resultat før skat for 2011 på mio. kr. Den positive forskel kan i det væsentligste henføres til det store antal kunder.

10 8 Af- og nedskrivninger og finansielle poster Investeringer I 2011 udgjorde DSB S-togs samlede investeringer 249 mio. kr. mod 400 mio. kr. i Af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger udgjorde 633 mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. mere end i 2010 primært som følge af nedskrivning af aktiver samt ibrugtagning af Rejsekortet. Finansielle poster I 2011 udgjorde de finansielle poster en nettoudgift på 221 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end i De finansielle udgifter påvirkes positivt af lavere rentebærende gæld, hvilket til dels modsvares af værdireguleringer af lån og sikringsinstrumenter samt resultatet i associerede virksomheder. Årets skat Skat af årets resultat udgjorde 52 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end i Dette skyldes i det væsentligste stigningen i DSB S-togs resultat før skat. Balanceposter Aktiver Balancesummen ultimo 2011 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2010, hvilket er en reduktion på 748 mio. kr. Reduktionen kan henføres til færre investeringer i anlægsaktiver samt reduktion af varebeholdninger og tilgodehavender. Gæld og Pengestrømme DSB S-togs pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 925 mio. kr. mod 519 mio. kr. i Pengestrømmene er anvendt til investeringer i aktiver og associerede virksomheder med netto 18 mio. kr., afdrag på rentebærende gæld med 836 mio. kr. samt udbytte på 69 mio. kr. DSB S-tog har i 2011 nedbragt de langfristede lån med 636 mio. kr. Hovedstolen er således faldet fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. ultimo Virksomhedens langfristede eksterne lån har ultimo 2011 en regnskabsmæssig værdi på mio. kr., hvilket er 400 mio. kr. mindre end ultimo Udviklingen fremkommer ved, at der i 2011 netto er afviklet lån inkl. finansielle kontrakter med i alt 646 mio. kr., hvilket delvist modsvares af, at der ultimo 2011 er foretaget værdiregulering (valutakursregulering) af lånene med netto 246 mio. kr. (tab) i forhold til ultimo Tabel Langfristet gæld inkl. kort del Egenkapital Ultimo 2011 udgjorde egenkapitalen mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2010 svarende til et fald på 9 mio. kr. Egenkapitalen er positivt påvirket af årets resultat på 140 mio. kr., hvilket delvist modsvares af negative værdireguleringer af finansielle sikringsinstrumenter på 80 mio. kr. samt af betalt udbytte på 69 mio. kr. Forventninger til 2012 Resultatet før skat forventes i 2012 at blive i størrelsesordenen mio. kr. mod et resultat i 2011 på 192 mio. kr. Hændelser indtruffet efter den 31. december 2011 Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Risici Risikostyring Hovedstol efter omlægning til DKK Regnskabsmæssig værdi Beløb i mio. kr. Primo Provenu ved optagelse af nye lån Indfrielse og afdrag Værdiregulering, ændring primo/ultimo Ultimo Risikostyringen i DSB-koncernen, herunder i DSB S-tog, er under udvikling i takt med, at DSB-koncernen gennemgår en omfattende udvikling mod en moderne servicevirksomhed. God risikostyring kan understøtte, at DSB-koncernen når sine mål. Der arbejdes derfor kontinuerligt med at identificere, vurdere og måle de risici, som er afledt af forretningsmæssige aktiviteter. Risici kan både betyde uønskede hændelser med negativ effekt som følge, men det kan også betyde, at der opstår nye forretningsmuligheder. DSB S-tog har gennem mange år arbejdet fokuseret med jernbanesikkerhed og styring af de risici, der er forbundet med at køre tog. Denne risikostyring er i dag en velfungerende del af forretningen. Det er derfor meget sikkert at køre med tog. Selv om sikkerheden er i orden, fortsætter DSB S-tog, i samarbejde med myndighederne, med konstant at fokusere på god sikkerhed. Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

11 9 Makrorisici DSB S-tog har gennem den seneste lavkonjunktur oplevet en fremgang i passagertallene til trods for, at forventningen er, at færre personer skal transporteres. Fremgangen vurderes at være sket på bekostning af biltrafikken og som følge af et stadig bedre serviceudbud. Konstant politisk fokus på miljørigtig transport forventes fremadrettet at gavne offentlig transport i forhold til bilen. På trods af svagere økonomiske udsigter for Danmark forventes der fortsat tilgang af passagerer. En vigtig opgave er derfor at sikre kapacitet til væksten og samtidig sikre fastholdelse af de kunder, der allerede har skiftet til togtrafikken, når en senere generel fremgang i økonomien vil medføre en øget transportefterspørgsel både i privat og erhvervsmæssig henseende. Markedsrisici Konkurrence DSB S-tog s primære konkurrent er, udover andre togoperatører, de individuelle transportformer som fx bilen. DSB S-tog betragter de øvrige kollektive transportformer (fx metro og bus) som komplementære. Risikominimeringen i forhold til disse består i til stadighed at udbygge og sikre et optimalt samarbejde og en effektiv koordinering til kundernes bedste. En række forhold i specielt den samfundsmæssige udvikling kan påvirke, hvilken transportform der foretrækkes. DSB S- tog ønsker at være et reelt alternativ til de øvrige transportformer og er derfor især fokuseret på rettidighed, udvikling af nye produkter, servicekoncepter mv. Operationelle risici Sikkerhed DSB S-tog arbejder under jernbanesikkerhedsmæssige regler og godkendelser. Der føres tilsyn med de sikkerhedsmæssige forhold, og desuden opretholdes planer for beredskabsarbejdet bl.a. indenfor trygheds-, krise- og terrorberedskab. En grundig opfølgning og en god risikoforebyggende proces er en nødvendig forudsætning for, at DSB S-tog fortsat betragtes som en sikker og ansvarlig togoperatør. Rettidighed Rettidighed er et vigtigt element i det produkt, som DSB S-tog sælger. Hvis ikke kunden kan stole på at komme frem til tiden, reduceres værdien af DSB S-tog s ydelser. Det er derfor utroligt vigtigt, at DSB S-tog har identificeret og ageret på de risici, der kan påvirke rettidigheden. Mange faktorer, som både er inden for og uden for DSB S-tog s kontrol, spiller ind. At faktorerne er uden for DSB S-tog s kontrol betyder dog ikke, at de altid er uden for DSB S-tog s indflydelsessfære. Banedanmark har stor indflydelse på DSB S-togs rettidighed, da Banedanmark ejer den infrastruktur, som DSB S-tog benytter, såsom skinner og køreledninger. Der er derfor stort fokus på at skabe et tæt samarbejde. Der er etableret en fast mødestruktur, hvor der blandt andet drøftes rettidighed. DSB S-tog har i løbet af 2011 intensiveret arbejdet med at forbedre rettidigheden om vinteren. Den største enkeltpåvirkning af materiellet i vinterperioden er at is og sne sætter sig fast under S-togene og DSB S-tog har i løbet af vinteren 2011/12 ibrugtaget to nye anti-ice -anlæg, der skal forhindre dette. Rejsekortet Rejsekortet er under udvikling til erstatning af de eksisterende billet- og kortsystemer i Danmark. DSB S-tog indgår i samarbejdet om udvikling af systemet via delejerskab af Rejsekort A/S. Projektet er forsinket i forhold til de oprindelige planer med ca. 3 år. Dermed får kunderne senere end forventet glæde af systemet, og der er yderligere omkostninger forbundet hermed bl.a. til fortsat vedligeholdelse af eksisterende systemer. Materiel En anden risiko er, hvis materiellet ikke er køreklart, når der er behov for det. Den risiko minimeres ved løbende gennemgang og opfølgning på at skabe effektive processer. Sporarbejder Endelig er der en stor risiko i form af de kommende års sporarbejder. DSB S-tog udførte et stort forberedelsesarbejde i forbindelse med afslutningen af 6. hovedspor ved Københavns Hovedbanegård hen over sommeren 2011 og i forbindelse med opstart af Ny Nørreport arbejdet i 4. kvartal Sporarbejder kan ikke undgå at være til gene for kunderne. En god risikostyring i form af forberedelse og handlekraft har dog vist sig at have en effekt i form af færre mistede kunder under arbejdet og en hurtig tilbagevenden af de kunder, der valgte en anden transportform under sporarbejdet. Det er fortsat vigtigt med tæt koordinering mellem DSB S-tog og samarbejdspartnere ved kommende sporarbejder. Effektivisering Effektivisering af virksomheden er en nødvendighed for at styrke DSB S-tog s konkurrenceevne, og for at DSB S-tog fremadrettet kan sikre de ressourcer, der skal til for at holde fokus på at styrke kundens positive oplevelse. Det er med andre ord en del af den transformation, som gennemgås for at blive kundernes naturlige valg. Effektiviseringen vil medføre omstruktureringer og færre ansatte og nødvendiggør mere effektive processer. Det er vigtigt, at DSB S-tog konstant har fokus på de risici, der er i forbindelse med forandringen af virksomheden, herunder implementering af nye processer, der sikrer understøttelse af den kundevendte forretningsdel. I disse processer skal det tillige sikres, at gode og dygtige medarbejdere fastholdes, og at der tilføres nye kompetencer i takt med de stigende krav.

12 10 Finansielle risici I forbindelse med den løbende drift og finansiering er virksomheden påvirket af udviklingen og prissætningen i de finansielle markeder. Der henvises til note 26, hvor de finansielle risici samt den regnskabsmæssige behandling er detaljeret beskrevet. Overordnet arbejdes der ud fra en godkendt finansiel strategi, der afstikker rammerne for den finansielle styring. DSB S-tog ønsker at fremstå med en kreditkvalitet, der sikrer råderum til den fremtidige drift og ønskede investeringer. Politiske risici Grundlaget for DSB S-tog s forretning ligger i gældende lov og øvrige betingelser udstukket af Transportministeriet. Den fremtidige udvikling vil derfor i høj grad være bestemt af ejeren via de besluttede prioriteringer og valg. DSB S-tog arbejder i Danmark under en 10-årige kontrakt med Transportministeriet, der løber til og med En ændret holdning hos udbydere af trafik vil påvirke DSB S-tog s evne til fortsat at udvikle forretningen og kan herunder påvirke virksomhedens kreditværdighed. Markant ændrede vilkår ved forlængelse af den nuværende kontrakt vil tilsvarende have indflydelse på forretningen. Der kan opstå øgede muligheder for at byde på trafik og/ eller indføres forskellige incitamenter for øget anvendelse af kollektiv trafik. Interne kontroller og risikostyring vedrørende regnskabsaflæggelsesprocessen DSB S-tog s risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på aflæggelse af et internt regnskab, der giver løbende mulighed for at måle og følge op på virksomhedens præstation samt aflæggelse af et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med IFRS, årsregnskabslovens bestemmelser og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. DSB S-tog s interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at sikre en pålidelig regnskabsaflæggelse og økonomisk effektivitet i driftsaktiviteterne samt overholdelse af relevant lovgivning og regulering. De interne kontroller og risikostyringssystemer omfatter tillige de data, der gives i årsrapporten vedrørende samfundsog miljømæssige forhold. Den organisatoriske struktur og de interne retningslinier udgør kontrolmiljøet. DSB S-tog s bestyrelse og direktion har fastlagt og godkendt en række politikker og retningslinier inden for væsentlige områder i relation til den interne risikostyring og regnskabsaflæggelse. Som supplement til bestyrelsen og direktionens vurdering af risici, foretager DSB s interne revision som led i deres revision uafhængige gennemgange af effektiviteten i det interne kontrolmiljø. Kontrolsystemet Formålet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at de af ledelsen udstukne mål, politikker, manualer, procedurer mv. opfyldes samt forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Aktiviteterne er integreret i DSB S-tog s regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter bl.a. procedurer for attestation, autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, adskillelse af uforenelige funktioner, kontroller vedrørende it-applikationer samt de generelle it-kontroller. Der er etableret procedurer, som skal sikre, at DSB S-tog til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. DSB S-tog opretholder informations- og kommunikationspolitikker og systemer med henblik på at fastlægge kravene til den finansielle rapportering og for at sikre, at regnskabsaflæggelsen er korrekt og fuldstændig. Gældende politikker og rapporteringsinstrukser gennemgås regelmæssigt og opdateres efter behov. Overvågning DSB S-tog anvender et omfattende økonomi- og rapporteringssystem til overvågning af virksomhedens resultater. Ledelsen har etableret formelle procedurer for økonomirapportering. Afrapportering om DSB S-tog s økonomiske forhold indgår som faste punkter på alle bestyrelsesmøder. Overholdelse af de udstukne retningslinjer for regnskabsaflæggelsen overvåges løbende, og der er etableret procedurer, som sikrer, at eventuelle fejl og mangler i de rapporterede data kommunikeres til og rettes af de berørte enheder. Både DSB s Interne revision og den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor rapporterer eventuelle væsentlige svagheder i de interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesproceduren i revisionsprotokollater til bestyrelsen. Mindre væsentlige forhold rapporteres i management letters til koncernledelsen. DSB S-tog følger løbende op på, at eventuelle rapporterede svagheder i de interne kontroller afhjælpes. Videnressourcer DSB S-togs centrale forretningsprocesser kræver en høj grad af specialiseret viden. Medarbejdere, der sidder inde med denne specialiserede viden, kan i mange tilfælde ikke uden videre erstattes med kort varsel. Dette gælder for hele organisationen, som har en mangeårig erfaring og oparbejdede kompetencer i det at drive tog på S-banen. Mere specifikt gælder det for de ca. 600 loko- Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

13 11 motivførere, hvor uddannelsen, som er specielt rettet mod S-tog, tager 11 måneder, samt for håndværkere, som er specialuddannede i vedligeholdelse af S-tog. For at sikre, at DSB S-tog er en attraktiv arbejdsplads, foretages der en medarbejdertilfredshedsanalyse hvert andet år. Resultatet heraf drøftes mellem ledere og medarbejdere med henblik på at skabe et miljø, der fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Bæredygtighed Miljøarbejde og miljømål DSB S-togs miljøarbejde og miljøorganisation er integreret i DSB-koncernen. DSB S-tog bidrager til koncernens overordnede miljømål om at reducere miljøbelastningen mest muligt ved at tage ejerskab og være innovative med hensyn til løbende miljøog klimaforbedringer af togproduktet og driften af vores virksomhed. I 2020 er det koncernens mål at reducere udledningen af CO2 pr. personkilometer med 50 % i forhold til 2005 og at være helt CO2 neutrale i Miljøpolitik Det er DSB s mål at udnytte jernbanens fordele som miljøvenlig transportform. Derfor vil vi i DSB S-tog aktivt bidrage til, at transportsektorens miljøbelastning pr. personkilometer bliver mindre. Det vil vi gøre ved at tilbyde konkurrencedygtig transport med mindst mulig miljøbelastning. DSB S-tog vil sikre, at alle aktiviteter der er tilknyttet driften, planlægges og gennemføres skånsomt for mennesker og miljø. Togdriften I 2011 er forbruget af kørestrøm til S-tog pr. togsætkilometer reduceret med 11 % og pr. passagerkilometer med 12 % i forhold til Det skyldes en kombination af, at klimaet har været varmere, at DSB S-tog har tilpasset temperaturen i passagerafsnit i forhold til udetemperaturen, samt at der har været flere kunder. Bygninger Værkstedet på Depotvej i Taastrup er i 2011 udskilt fra DSB S-tog til DSB Vedligehold A/S. For stationer er elforbruget faldet med 1 % og med 12 % i Servicecenter Køge Bugt. Det graddagekorrigerede varmeforbrug er samlet set faldet med 3 %. Affald Mængden af indsamlede gratisaviser til genbrug er totalt steget med 19 %. Fra stationernes genbrugscontainere alene har der været en stigning på 32 %. Den øvrige del indsamles som undervejs rengøring i toget. Den store stigning på stationerne skyldes en informationskampagne, som DSB S-tog har kørt i 2011 med henblik på at få passagerer til at bruge genbrugscontainerne. Støj Antallet af klager over støj til omgivelserne, hvor det er DSB S-tog, der har ansvaret, har været 16 mod 17 i 2010 og fastholder således det relativt lave antal de seneste år. Det er typisk klager over såkaldte flader på hjul på S-tog og brug af højtalere på stationerne. Samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens 99a stk. 6 nr. 1 kan ses på Der kan læses mere om S-togs miljøfordele, konkrete tiltag, forbrug og resultater på DSB s miljøsider og miljørapport 2011, som begge kan ses på Væsentlige miljøpåvirkninger Den væsentligste miljøpåvirkning for DSB S-tog er forbruget af og emissioner afledt af produktionen af el til togdriften (kørestrøm), el- og varmeforbrug til bygninger, affald samt støj. I 2011 har DSB og DSB S-tog a/s købt grøn strøm, såkaldte RECS-beviser, til både togdriften og faste anlæg, dvs. strøm der er produceret på vedvarende energikilder og dermed uden udledning af CO2.

14 12 Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

15 13 Årsregnskab 1. januar december Totalindkomstopgørelse Note Beløb i mio. kr Indtægter 3, 4 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger 6 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer ,8 Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger mv Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Andre driftsomkostninger 16 2 Resultat af primær drift Finansielle poster 17 Resultat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst Årets værdiregulering sikringsinstrumenter Værdiregulering overført til omsætning Værdiregulering overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst 27 9 Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst i alt

16 14 Pr. 31. december Balance - aktiver Note Beløb i mio. kr Langfristede aktiver 15 Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver under udførelse og forudbetalinger 1 0 Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Grunde og bygninger Transportmateriel m.v Driftsmateriel, inventar og andet udstyr Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver 17 Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver 18 Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger 2 0 Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

17 15 Pr. 31. december Balance - passiver Note Beløb i mio. kr Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser 21 Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Langfristede lån Øvrige langfristede gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser 23 Kortfristet del af langfristede lån og øvrige langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser 29 Nærtstående parter

18 16 Pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Beløb i mio. kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2010 Årets resultat Værdiregulering sikringsinstrumenter Værdiregulering overført til omsætning -2-2 Værdiregulering overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst 9 9 Totalindkomst for regnskabsåret Betalt udbytte Egenkapital pr. 31. december Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2011 Årets resultat Værdiregulering sikringsinstrumenter Værdiregulering overført til omsætning Værdiregulering overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret Betalt udbytte Egenkapital pr. 31. december Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

19 17 1. januar december Pengestrømsopgørelse Beløb i mio. kr. Noter Resultat af primær drift Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver 10,15, Tab og gevinst ved afgang af immaterielle og materielle aktiver 5, Ændring hensatte forpligtelser, netto Finansielle poster, betalt 12,13, Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital Ændringer i driftskapitalen: Ændring i tilgodehavender 18, Ændring i leverandørgæld og andre forpligtelser mv. 24, Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Køb af immaterielle og materielle aktiver, ekskl. aktiverede renter 15, Salg af immaterielle og materielle aktiver 15, Køb af kapitalandele i associerede virksomheder Salg af kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalindskud i associerede virksomheder Pengestrømme til investeringsaktivitet i alt Ændring i mellemværender med tilknyttede virksomheder 18, Provenu ved optagelse af langfristede lån Indfrielse og afdrag på langfristede lån Provenu ved optagelse af kortfristede lån Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Ændring i likvider i alt 2-2 Likvider 1. januar Likvider 31. december 2 0 Som omfatter: Likvide beholdninger DSB S-tog a/s er omfattet af DSB-koncernens samlede kreditfacilitet. Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og totalindkomstopgørelse.

20 18 Oversigt over noter til årsregnskabet Note 1 Anvendt regnskabspraksis Side 19 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Side 26 3 Segmentoplysninger Side 27 4 Nettoomsætning Side 27 5 Andre driftsindtægter Side 27 6 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Side 27 7 Andre eksterne omkostninger Side 27 8 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Side 27 9 Personaleomkostninger Side Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Side Andre driftsomkostninger Side Finansielle indtægter Side Finansielle omkostninger Side Skat af årets resultat Side Immaterielle aktiver Side Materielle aktiver Side Kapitalandele i associerede virksomheder Side Tilgodehavender Side Forudbetalte omkostninger Side Egenkapital og udbytte Side Udskudte skatteforpligtelser Side Hensatte forpligtelser Side Langfristede lån og øvrige langfristede gældsforpligtelser Side Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Side Periodeafgrænsningsposter Side Finansielle ricisi og finansielle instrumenter Side Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser Side Likvider Side Nærtstående parter Side Regnskabsforhold Side Leasing Side Begivenheder efter balancedagen Side Bestyrelse og direktion Side XX 34 Selskabsoplysninger Side XX Årsrapport 2011 DSB S-tog a/s

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

The Vikinghouse ApS CVR-nr

The Vikinghouse ApS CVR-nr CVR-nr. 29 01 02 69 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.04.13 Jonathan Farrelly Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 27 55 49 46 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.14 Torben Hald Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsmæglerfirmaet Torben Larsen A/S Frederiksberggade 11, 8600 Silkeborg CVR-nr

Ejendomsmæglerfirmaet Torben Larsen A/S Frederiksberggade 11, 8600 Silkeborg CVR-nr Ejendomsmæglerfirmaet Torben Larsen A/S Frederiksberggade 11, 8600 Silkeborg CVR-nr. 20 83 88 09 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.04.16 Steen Lundbye

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere