Mål- og resultatplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og resultatplan"

Transkript

1 Mål- og resultatplan

2 Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning 8 Påtegning 8 Model for kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan 9

3 Side 3 af 11 Strategisk målbillede Mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets fælles mission og vision: Mission Finansministeriets giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Vision Finansministeriets skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

4 Side 4 af 11 Strategiske pejlemærker Statens Administration har for perioden frem mod år 2020 fastlagt en forretningsstrategi, der skal bidrage til indfrielsen af Finansministeriets mission og vision via efterlevelse af Statens Administrations finanslovsformål om at bidrage til en effektiv administration på tværs af staten. Forretningsstrategien er koncentreret om følgende interne og eksterne pejlemærker: 1. Effektiv og driftssikker organisation (Intern) Statens Administration skal være statens rollemodel for etableringen af Shared Service centre. Statens Administration skal være kendetegnet ved stabil drift med fokus på en optimal og effektiv ressourceanvendelse. Gennem engagement og samarbejde på tværs i styrelsen og af koncernen samt høj trivsel og medarbejdertilfredshed sikres det, at Statens Administration leverer driftssikre ydelser - rettidigt og af høj kvalitet. Medarbejdernes kompetencer skal være på forkant med både fremtidens udfordringer og morgendagens marked, således at Statens Administration let og effektivt kan indrettes efter efterspørgslen. 2. Effektivisering og kvalitetsforbedringer (Ekstern) Statens Administration skal løbende udvikle sine produkter for at være på forkant med fremtidens udfordringer og behov. Statens Administration skal sikre, at kvaliteten af produkterne løbende forbedres og matcher kundernes behov. Samtidig skal Statens Administration fortsat levere produkter til stadigt faldende konkurrencedygtige priser. Digitalisering og regelsanering bidrager til, at effektiviteten og kvaliteten af opgavevaretagelsen optimeres, så Statens Administration kan virke som rollemodel for brugen af Shared Service i staten. 3. Udvidelse af kunde- og opgaveporteføljen (Ekstern) Statens Administration skal fortsat bidrage til en øget effektivisering på tværs af staten og være det gode eksempel på etableringen af Shared Service centret. Arbejdet baseres på driftssikkerhed, standardisering og opgaveløsning af høj kvalitet på tværs af staten. Potentialet for stordriftsfordele indfris ved at tilbyde kendte standardiserede ydelser til nye kunder i statsligt regi. Gennem dialog og forventningsafstemning med kunderne sikres effektive og kvalitetsstærke end-toend processer. Statens Administration understøtter kundernes fokusering på egne kerneopgaver ved at tilbyde varetagelsen af opgaver i forlængelse af standardopgavesplittet. Fra strategi til mål Finansministeriets mission og vision sætter i sammenhæng med de interne og eksterne pejlemærker rammen for arbejdet frem mod Statens Administration skal frem mod 2020 cementere sin position som statens rollemodel for brugen af Shared Service centre gennem en efterlevelse af de fastsatte pejlemærker.

5 Side 5 af 11 Målene for 2015 er strategisk prioriterede mål, formuleret indenfor rammen af mission, vision og pejlemærker. Målene er fastsat ud fra en konkret vurdering af, hvordan de ønskede forandringer bedst opnås, og hvordan Statens Administration skridt for skridt kan efterleve pejlemærkerne og Finansministeriets mission og vision. Figur 1 Strategisk fundament for målene i 2015

6 Side 6 af 11 Mål for 2015 Mål for kerneopgaver Hovedparten af Statens Administrations mål for 2015 knytter sig til styrelsens udadrettede kerneopgaver. A. Kvalitet Statens Administration leverer driftssikre ydelser rettidigt og af høj kvalitet. Dette sikres dels ved, at Statens Administration gennemfører en ISO 9001 certificeringsaudit i 2015 og dels ved overholdelse af kvalitetsbaserede KPI er vedrørende telefonekspeditionen i FSC, lønrefusioner i ØSC Løn og regnskabserklæringer i ØSC Regnskab. B. Opgavesnit for Økonomiservicecentret For Økonomiservicecentret har Statens Administration fortsat fokus på konsolidering og optimering af opgavesnittet. I 2015 foretages opfølgning på Deloittes rapport om ØSC Regnskab i C. Kundetilfredshed Statens Administration skal i dialog med kunderne sikre en fortsat tilfredsstillende opgavevaretagelse, således at kundetilfredsheden i 2015 er minimum 4,0 (målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste). D. Økonomi i balance Statens Administration har for 2015 sænket priserne for ydelser leveret af Økonomiservicecentret. Samtidig vil Statens Administration sikre, at økonomien i 2015 balancerer. Mål for intern administration Statens Administrations mål for 2015 omfatter endvidere mål for intern administration. E. Høj medarbejdertilfredshed Statens Administrations score i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) skal være mindst 5,6 i 2015 (målt på en skala fra 1-7, hvor 7 er det højeste). F. Bedre end benchmark for koncernstyring Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige institutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Statens Administration i 2015 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift.

7 G. Konsolidering af Statens Administration Statens Administration skal løbende sikre, at fundamentet for styrelsen er i orden for at kunne levere driftssikre ydelser. Dette sikres dels ved, at der rekrutteres de rigtige medarbejdere, og at nuværende medarbejdere besidder de rigtige kompetencer og dels ved, at der produceres styringsrelevant ledelsesinformation. Side 7 af 11

8 Side 8 af 11 Gyldighedsperiode og opfølgning Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende indtil den 31. december Status på mål- og resultatplanen drøftes kvartalsvist, ligesom opfølgning på målene indgår i den løbende dialog mellem direktøren for Moderniseringsstyrelsen og direktøren for Statens Administration samt den halvårlige drøftelse med departementschefen. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. Opfølgningen på målopfyldelsen sker ved hjælp af vedlagte model, som blandt andet er baseret på milepæle for de enkelte mål. I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer. Tilpasning af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå dokumentet er udarbejdet. Påtegning København, den 18. december 2014 København, den 17. december 2014 Departementschef Martin Præstegaard Finansministeriets departement Direktør Frank Petersen Statens Administration København, den 17. december 2014 Direktør Niels Gotfredsen Moderniseringsstyrelsen

9 Side 9 af 11 Model for kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Statens Administrations mål- og resultatplan for 2015 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem direktøren for Moderniseringsstyrelsen og direktøren for Statens Administration samt den halvårlige drøftelse mellem departementschefen og direktøren for Statens Administration og således bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i mål- og resultatplanen opstillede strategiske mål. Efter første kvartal 2015 følges som udgangspunkt op på følgende: Der følges op på de tre kvalitets-kpi er. (A) Der er foretaget opfølgning på samt evaluering af koncept for kundetilfredshedsundersøgelsen for (C) Der foretages opfølgning på eventuelle afvigelser i forhold til balancen i grundbudgettet for (D) Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision, indkøbscompliance og husleje (F) Der er for Regnskabskontoret i Økonomiservicecentret afdækket kompetencebehov i forhold til medarbejdersammensætningen og udarbejdet planer for individuelle udviklingsspor. (G) Der er udarbejdet en handlingsplan for optimering af Ledelsesinformation. (G) Efter andet kvartal 2015 følges som udgangspunkt op på følgende: Der følges op på de tre kvalitets-kpi er. (A) Der er udarbejdet en handlingsplan på baggrund af Deloittes rapport om ØSC Regnskab. (B) Der foretages opfølgning på eventuelle afvigelser i forhold til balancen i grundbudgettet for (D) Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance. (F)

10 Side 10 af 11 Der er udarbejdet en handlingsplan for effektuering af strategien. (G) Efter tredje kvartal 2015 følges som udgangspunkt op på følgende: Der følges op på de tre kvalitets-kpi er. (A) Der foretages opfølgning på handlingsplanen vedrørende Deloittes rapport om ØSC Regnskab. (B) En kundetilfredshedsundersøgelse er gennemført ved udgangen af 3. kvartal (C) Der foretages opfølgning på eventuelle afvigelser i forhold til balancen i grundbudgettet for (D) Der er ved udgangen af 3. kvartal 2015 gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. (E) Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance. (F) Efter fjerde kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende: Statens Administration har ved udgangen af 2015 gennemført certificeringsprocessen ISO (A) Der følges op på de tre kvalitets-kpi er. (A) Der foretages opfølgning på handlingsplanen vedrørende Deloittes rapport om ØSC Regnskab. (B) Ved udgangen af 2015 skal Statens Administrations regnskab være i balance. Dette vurderes ved opgørelse af regnskabet 2015 (primo 2016). (D) Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance (F) Der er i Regnskabskontoret i Økonomiservicecentret igangsat individuelle kompetenceforløb. (G) Der foretages opfølgning på handlingsplan for optimering af Ledelsesinformation. (G) Der foretages opfølgning på effektuering af strategien. (G)

11 statens-adm.dk

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

God arbejdsgiveradfærd i staten Foreløbigt udkast til målbillede august 2014

God arbejdsgiveradfærd i staten Foreløbigt udkast til målbillede august 2014 Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt God arbejdsgiveradfærd i staten Foreløbigt udkast til målbillede august 2014 Hovedbudskaber Resume af udkast til målbillede

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen Grobund Virksomhedsstrategi 2013 2016 1 2 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi 2013 2016 En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Resultatkontrakt for Danmarks Meteorologiske Institut 2014

Resultatkontrakt for Danmarks Meteorologiske Institut 2014 Resultatkontrakt for Danmarks Meteorologiske Institut 2014 2 1. Indledning Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN). DMI har en årlig omsætning

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere