LEO PHARMA ÅRSRAPPORT LEO Pharma A/S. research based, people driven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven"

Transkript

1 LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010 LEO Pharma A/S research based, people driven

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger års hoved- og nøgletal for koncernen... 6 Ledelsesberetning... 7 CSR rapport ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Investering i dattervirksomheder Fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 28. marts 2011 Som dirigent 1 CVR

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for LEO Pharma A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 28. marts 2011 Direktion: Gitte P. Aabo Adm. direktør Lars Olsen John Mehlbye Bestyrelse: Poul Rødbroe Rasmussen Formand Gitte P. Aabo Jens Bo Olesen John Mehlbye Lars Olsen Nina Sølver Henning Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg Lotte Ravnbak Jannie Kogsbøll Karin Attermann Jan Rasmussen 2

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i LEO Pharma A/S Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for LEO Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsregnskabet og koncernregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. København, den 28. marts 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel statsautoriseret revisor Lars Baungaard statsautoriseret revisor 4

6 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger Selskab LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: Stiftet: 1908 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Poul Rødbroe Rasmussen, formand Gitte P. Aabo Jens Bo Olesen John Mehlbye Lars Olsen Nina Sølver Henning Per Håkon Schmidt Gorm M. Thamsborg Jannie Kogsbøll Karin Attermann Lotte Ravnbak Jan Rasmussen Direktion Gitte P. Aabo, adm. direktør John Mehlbye Lars Olsen Revision PWC Strandvejen Hellerup 5

7 5-års hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.245, , , , ,3 Heraf uden for Danmark 7.032, , , , ,6 Resultat af primær drift 176,7-875, , , ,1 Finansielle poster, netto 886,9 856,5 737,3 583,4 503,8 Resultat før skat 1.063,6-19, , , ,9 Årets resultat 699,6-166, , , ,2 Balance: Nettoinvestering i: Immaterielle anlægsaktiver 0, ,4 0,0 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver 540,8 284,3 141,1 184,0 172,4 Anlægsaktiver , , , , ,2 Omsætningsaktiver 3.598, , , , ,2 Aktiver i alt , , , , ,4 Egenkapital , , , , ,6 Nøgletal: Overskudsgrad 2% -14% 43% 44% 49% Afkastningsgrad 1% -3% 11% 11% 13% Egenkapitalens forrentning 5% 0% 17% 17% 21% Soliditetsgrad 77% 59% 83% 87% 75% Medarbejdere: Gennemsnitligt antal ansatte

8 Ledelsesberetning I oktober 2009 lancerede LEO Pharma vækststrategien Going for Gold step by step, og 2010 er således koncernens første hele regnskabsår efter strategilanceringen. LEO Pharma-koncernen har gennemført første fase af strategien som planlagt og har nået sine mål, hvad angår vækst, etablering i nye markeder og lancering af nye produkter. Det er LEO Pharmas vision fortsat at være en fokuseret lægemiddelvirksomhed, der inden for fokusområderne er den foretrukne, globale udbyder af konkurrencedygtige lægemidler til patienterne og til samfundet i almindelighed. Det er koncernens mission, at LEO Pharmas medarbejdere fører visionen ud i livet ved løbende at frembringe forbedrede behandlingsmuligheder til glæde for patienterne og for samfundet i almindelighed. For at vision og mission skal mødes, har LEO Pharma i 2010 arbejdet struktureret med vækststrategien Going for Gold step by step med de overordnede mål at etablere koncernen på nye markeder, øge markedspenetrationen på eksisterende markeder, lancere nye produkter samt udvikle medarbejdernes kompetencer. Strategiarbejdet resulterede i september 2010 i etableringen af fem corporate Must- Win Battles (cmwb), hvis fuldendelse tilsammen skal sikre opnåelse af vækstmålene i de kommende år. Etableringen af de fem cmwb medvirker til at prioritere koncernens ressourcer mod de mest værdiskabende aktiviteter. To cmwb har fokus på en succesfuld etablering og udvikling på nye markeder, herunder USA, Brasilien og Kina, som er markeder, hvorpå LEO Pharma etablerede sig med egne selskaber i To cmwb har fokus på at optimere salget af eksisterende, strategiske produkter, samt at udvide dermatologiporteføljen markant. I 2010 er igangsat et omfattende forsøg inden for langtidsbehandling med Innohep, ligesom Daivobet Gel blev lanceret på flere nøglemarkeder i året. Et cmwb har fokus på at skabe de bedste vilkår for medarbejdernes og koncernens udvikling. I 2010 opstartede koncernen et omfattende, toårigt lederudviklingsprogram for toplederne, og lancerede en ny målsamtaleproces for medarbejderne. LEO Pharma er fokuseret på at bringe det bedste frem hos medarbejderne. Det er LEO Pharmas medarbejdere, der sammen går efter at realisere Going for Gold, og derfor er et af de vigtige elementer af strategien at sikre forhold, der kan få medarbejderne til at udvikle sig sammen med virksomheden. LEO Pharma ansporer til bestandig udvikling af LEO Pharma medarbejdernes professionelle kunnen. Det er et mål fortsat at sikre LEO Pharmas uafhængighed via LEO Fondets 100% ejerskab, at være selvfinansierende og kun undtagelsesvis at udvise en samlet negativ pengestrøm. Det finansielle resultat for 2010 Koncernens nettoomsætning opgjort i danske kroner voksede med 19% i Den største del af fremgangen skyldes tilbagekøb af distributionsrettigheder og etablering af egen salgsorganisation i et nyetableret salgsdatterselskab i USA. Disse strategiske tiltag har medført, at koncernen i modsætning til tidligere forestår salget direkte til de 7

9 amerikanske kunder, og at den negative udvikling i solgte mængder på det amerikanske marked er vendt i Koncernen har som følge af den forøgede salgsindsats opnået en forøget omsætning på det amerikanske marked. Uden for USA er væksten tillige steget markant med 8% opgjort i danske kroner. Daivobet, Xamiol og Innohep udgør LEO Pharmas strategiske produkter, og som forventet udvikler disse sig bedst, med en vækst på henholdsvis 12%, 105% og 9% opgjort i solgte mængder. I 2010 etablerede koncernen endvidere egne datterselskaber i Brasilien, Mexico og Tjekkiet og egen salgsstyrke i Slovakiet, Ungarn, Rusland og Vietnam. LEO Pharma lancerede i 2010 Daivobet Gel i Danmark, Irland, Tyskland og Spanien. LEO Pharma-koncernen har i 2010 i gennemsnit haft ansat medarbejdere, hvilket er en stigning på 518 medarbejdere i forhold til I tråd med vækstambitionerne er medarbejderne hovedsageligt blevet ansat i salgs- og marketingfunktionerne i de nyetablerede markeder, men også i Danmark er der etableret 152 nye arbejdspladser inden for eksisterende og nye kompetenceområder. Koncernen valgte i 2010 at indgå forlig på 8,5 mio. kr. med SØK i forbindelse med den såkaldte Olie for Mad-sag, så en eventuel retssag ikke tog fokus fra koncernens strategiproces resultatet er tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året. LEO Pharmas aktiviteter i 2010 medførte en stigning i nettoomsætningen fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Som følge af finanskrisen i Grækenland, er der hensat 182 mio. kr. til hovedsageligt tab på debitorer i det græske selskab. Resultat før skat er desuden påvirket negativt af nedskrivninger på 365 mio. kr. relateret til det igangværende udviklingsprojekt PEP005 fra købet af Peplin Inc. i Som følge af et ændret skøn over levetider mv. for de aktiverede distributionsrettigheder på det amerikanske marked, er afskrivning af de immaterielle rettigheder forøget i 2010 og udgør 807 mio. kr. Som følge af det forøgede salg og lavere af- og nedskrivninger, steg resultatet af primær drift fra -876 mio. kr. i 2009 til 177 mio. kr. i Resultat før skat udgør mio. kr. i 2010, hvilket er en stigning på mio. kr. i forhold til Årsagen til stigningen er det forøgede salg og lavere af- og nedskrivninger. Driften har i 2010 genereret et positivt cash flow på mio. kr. Egenkapitalen ultimo 2010 er mio. kr., og koncernen har en soliditet på 77%. Egenkapitalen har i året været forrentet med 5%. Efter en gennemgang af de skattemæssige risici i koncernen har ledelsen vurderet, at der på koncernniveau er behov for en hensættelse til yderligere skat for tidligere år, jf. note 20. Investeringer Der er i året foretaget investering i materielle anlægsaktiver på 541 mio. kr. Investeringerne er hovedsagligt relateret til produktionsanlæg i Danmark, Irland og Frankrig med henblik på at sikre kapacitet til den fremtidige vækst. 8

10 Fokus på strategiske produkter LEO Pharma fokuserede i 2010 sin forretning på: Dermatologi: Psoriasis, hudinfektioner og eksem. Critical Care: Thrombose. Dermatologi Psoriasisproduktporteføljen er LEO Pharmas vigtigste forretningsområde, og det er LEO Pharmas erklærede mål at tilbyde patienterne den bedst mulige og effektive behandling, der samtidig kan være medvirkende til at øge livskvaliteten. Daivobet porteføljen har i 2010 haft en volumen fremgang på 18 % i sammenligning til Daivobet, som er hovedproduktet til behandling af psoriasis, har i 2010 haft en volumen fremgang i salget på 12% i sammenligning med En del af Daivobet fremgangen kommer fra nylanceringen af Daivobet Gel på en række nøglemarkeder. Lanceringen fortsætter på flere markeder gennem Xamiol, til behandling af psoriasis i hovedbunden, er vokset med 105 % målt i volumen. Væksten skyldes lancering på flere markeder i 2010 samt øgede marketingaktiviteter. Fucidin produktfamilien er fortsat en vigtig bidragsyder til resultatet. På trods af generisk konkurrence, er salget forøget. Salget inden for dermatologi udgør 64% af koncernens nettoomsætning, svarende til mio. kr. Critical Care Forretningsområdet Critical Care består primært af Innohep der anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Innohep har en række fordele i forhold til andre lavmolekylære hepariner, hvilket udnyttes med henblik på at fastholde en kontinuerlig positiv salgsudvikling. Samtidig er kliniske forsøg sat i værk med henblik på at udvide indikationsområdet for dette produkt. Innohep er en af de væsentligste bidragsydere til salgsudviklingen i LEO Pharma. Innohep volumen steg 9% i 2010, hvilket anses for at være et meget tilfredsstillende resultat. LEO Pharma vil fortsat investere med henblik på at øge omsætningen af Innohep. Geografisk salgsfordeling I forlængelse af tidligere år har der også i 2010 været fokus på behandlingsudgifter hos sundhedsmyndighederne. Denne tendens er yderligere forstærket i de vestlige markeder grundet finanskrisen. Dette har medført et større pres på prissætning af produkterne og, hvilke produkter, der kan ordineres. Således har der været prisnedsættelser i flere europæiske markeder i På trods af denne tendens, har væksten i Europa været 8% opgjort i danske kroner. Den europæiske markedsandel af LEO Pharmas omsætning er faldet fra 65% i 2009 til 62% i 2010 opgjort i danske kroner. 9

11 Uden for Europa er det vigtigste marked USA som følge af tilbagekøb af distributionsrettigheder og etableringen af eget datterselskab. I modsætning til tidligere år, forestår koncernen derfor salget direkte til kunderne, og den negative udvikling i solgte mængder på det amerikanske marked er vendt i Koncernen har som følge af den forøgede salgsindsats opnået en forøget omsætning på det amerikanske marked. Nettomsætningen i USA udgør 22% af LEO Pharmas omsætning. Denne andel forventes øget i 2011 som følge af fortsatte investeringer. LEO Pharma i Mellemøsten, Asien, Syd- og Mellemamerika samt Canada udgør 16% af nettoomsætningen opgjort i danske kroner. Disse regioner er vokset med 7% og forventer fortsat vækst i Forskning og udvikling I 2010 har forskning og udvikling strategien fokuseret på dermatologiske indikationer og Innohep pipelinen. Pipelinen er i 2010 blevet styrket, og ved udgangen af 2010 står LEO Pharma med en stærk portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter: Dermatologi Daivobet Gel til behandling af psoriasis på kroppen er ved at blive lanceret. PEP005 til topikal behandling af aktinisk keratose har afsluttet klinisk fase III med positive resultater, og første registreringsansøgning forventes indsendt med udgangen af marts PEP005 til behandling af andre indikationer er i tidlig klinisk evaluering. LEO til topikal behandling af eksem er i klinisk fase II. LEO til systemisk behandling af inflammatoriske sygdomme er i klinisk fase II. LP 0058 til systemisk behandling af inflammatoriske sygdomme er i klinisk fase I. LEO til topikal behandling af psoriasis er i præklinisk fase. LEO til topikal behandling af psoriasis er i tidlig klinisk evaluering. LP0067 til topikal behandling af inflammatoriske tilstande er i præklinisk fase. Innohep LEO 0901 Int. er et stort klinisk studie hvor virkningen af Innohep undersøges i behandlingen af blodpropper hos patienter med kræft. Øvrige LEO til behandling af nyrepatienter er overgået til klinisk fase I og vil blive frasolgt. LEO Pharma har derudover identificeret en række interessante eksterne muligheder inden for dermatologi. De eksterne muligheder bliver løbende evalueret som potentielle forsknings- og udviklingsprojekter. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter falder fra 228 mio. kr. i 2009 til 59 mio. kr. i 2010, hvilket skyldes lavere royaltybetalinger som følge af tilbagekøb af distributionsrettigheder i USA. 10

12 Særlige risici - forretningsmæssige og finansielle risici Driftsrisici/Risikostyring LEO Pharma søger at sikre en fornuftig balance mellem risikoeksponering og værdiskabelse. Der indgås løbende langtidsaftaler omkring levering af råvarer og andre kritiske "produkter", som indgår i virksomhedens produktion. LEO Pharma er afhængig af at kunne beskytte immaterielle rettigheder for eksisterende og nye lægemidler samt drive virksomheden uden at krænke andres rettigheder. Patenter og patentudtagning i farmaceutiske virksomheder er en proces, der er juridisk og videnskabeligt kompliceret og derfor forbundet med usikkerhed. LEO Pharma gør en stor indsats for at udvikle og vedligeholde sine kompetencer på dette område. LEO Pharma forsvarer konsekvent sine rettigheder, hvis andre forsøger at krænke LEO Pharmas patenter. Ved udgangen af 2010 verserer flere patentretssager i såvel USA som Europa. Sagerne vedrører rettigheder for produkter i LEO Pharmas psoriasis portefølje. LEO Pharma udtaler sig af princip ikke om indhold, status og mulige udfald af igangværende patentsager. LEO Pharma afdækker løbende en lang række forsikringsbare risici. Dette styres fra moderselskabet, og de væsentligste risici, der afdækkes, er inden for produktansvar, bygninger, løsøre, varelager, driftstab samt transport af varer. I begyndelsen af 2010 blev det i moderselskabet besluttet at påbegynde en systematisk beskrivelse af virksomhedens bygnings-, produktions-, varelager- og driftstabsrelaterede risici med vægt på risikoen for brand på virksomhedens produktionsfaciliteter i Danmark, Irland og Frankrig. Dette skete via implementering af et eksternt risikostyringsværktøj, der anvendes til synliggørelse og løbende forbedringer af risikoniveauet i forhold til en beskrevet standard for koncernens selskaber. Risikostandarderne fokuserer på 4 hovedområder: Ledelse, Skadeforebyggelse, Risikokontrol samt Specielle Risici - alt sammen vægtet til LEO Pharmas ønsker og målsætning med risikostyringen. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver, dels til afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har, bortset fra udestående i Grækenland, ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Finansielle poster og finansielle risici LEO Pharma har i 2010 netto finansielle indtægter på 887 mio. kr. Ved udgangen af 2010 havde LEO Pharma en samlet obligationsbeholdning på 18,4 mia. kr. Obligationsbeholdningen er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv og værdiansat til amortiseret kostpris. Herved undgås, at urealiserede udsving i obligationskurserne påvirker resultatet i positiv eller negativ retning. Valutarisici Der foretages, efter en konkret vurdering, afdækning af fremtidige pengestrømme fra driften i de for koncernen væsentlige valutaer. Al afdækning af valutarisici er baseret på de fremtidige driftsbudgetter. Der foretages ingen afdækning af de 11

13 danske virksomheders samlede nettoinvestering i udenlandske dattervirksomheder. Valutaafdækning styres centralt i moderselskabet. Likviditetsrisici Som en følge af koncernens ejerskab, akkumuleres det løbende cash flow i moderselskabet. Koncernen har som følge af den høje soliditet ingen væsentlige likviditetsrisici. Renterisici Den rentebærende nettogæld er overvejende fast forrentet, hvorfor virksomhedens renterisici er elimineret. Grønt regnskab påvirkning af det eksterne miljø LEO Pharma søger til stadighed at minimere påvirkningen af det eksterne miljø i forbindelse med produktion, forskning og udvikling samt gennem fokus på nedbringelse af kassationer. Der udarbejdes som altid separat grønt regnskab for alle danske produktionsenheder. Forventninger til 2011 LEO Pharma arbejder fortsat med vækststrategien Going for Gold step by step, herunder de fem identificerede corporate Must-Win Battles, som i høj grad vil påvirke valg, prioritering og udførelse af aktiviteter. LEO Pharma vil fortsat øge aktiviteterne indenfor forsknings- og udviklingsprogrammer inden for i særdeleshed dermatologi. Herudover skal en øget, målrettet salgsog marketingindsats bidrage til at opfylde mål for tocifret salgsvækst. Som led i LEO Pharmas overordnede strategi og opfyldelse af målsætning om tocifret salgsvækst samt markedslederposition for de dermatologiske produkter i definerede markeder, vil LEO Pharma fortsat i 2011 vurdere muligheder for etablering af egne datterselskaber i flere lande. Derved er også en forventning om stigning i medarbejderantal i Alt i alt forventes en stigning i salget og med øgede investeringer et positivt resultat i underkanten af niveauet for Ejerstruktur LEO Pharma ejes 100 % af LEO Fondet, Industriparken 55, 2750 Ballerup. Begivenheder efter balancedagen Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der ændrer den finansielle stilling for 2010 eller forventningerne til

14 CSR rapport LEO Pharma er en virksomhed i hastig vækst. I forhold til 2009 har vi i 2010 haft en gennemsnitlig vækst på 518 medarbejdere på verdensplan, og vi forventer et stigende antal medarbejdere i Som følge af vores vækststrategi er det ikke kun antallet af medarbejdere, som er steget vi har også ekspanderet rent geografisk. Når vi indtager nye markeder, er det vores ansvar at sikre, at LEO Medarbejdere har en fælles forståelse af, hvordan vi driver virksomhed. I de følgende afsnit vil vi gennemgå LEO Pharmas CSR-relaterede politikker, ledelsestilgang, resultater og fremtidige planer. Vores politikker I de senere år har interessenter fået større forventninger til gennemsigtighed og kommunikation i forhold til CSR. I LEO Pharma gør vi vores ypperste for at leve op til disse krav på en gennemsigtig måde. LEO Pharma har altid tilstræbt at være en ansvarlig lægemiddelvirksomhed. LEO Pharmas tilgang til CSR (virksomheders sociale ansvar) er rodfæstet i LEO Forretningsgrundlag - vores Vision, Mission, Værdier og Mindset. LEO Forretningsgrundlag sikrer, at LEO Medarbejdere frembringer forbedrede behandlingsmuligheder til glæde for patienterne og samfundet i almindelighed og at de gør dette med integritet. LEO Forretningsgrundlag udstikker vores politikker og tilgang til nøgleområder inden for CSR ved at sikre, at vores forretningspraksis lever op til lovkrav såvel som vores interessenters forventninger. Vores CSR-politik blev første gang publiceret i årsrapporten for 2009 og er tilgængelig på vores hjemmeside. De vigtigste elementer i vores CSR-politik er: Socialt ansvar vi respekterer menneskerettigheder og grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Miljømæssigt ansvar vi foretager løbende forbedringer. Økonomisk ansvar vi bidrager til samfundet via vores investeringer og produktion, overskud og skattebetaling. Desuden understøttes vores CSR-arbejde af en række politikker, som vi i hovedtræk beskriver under følgende overskrifter: Miljø, sundhed og sikkerhed, Produktansvar og Markedsføringsetik. Miljø, sundhed og sikkerhed LEO Forretningsgrundlag og lokale politikker på vores produktionssteder udstikker retningslinjerne for vores tilgang til miljø, sundhed og sikkerhed. Produktansvar Når det gælder produktsikkerhed, er medicinalbranchen stramt reguleret. Vores produkter overholder reglerne for god laboratoriepraksis (GLP), god klinisk praksis (GCP) og god fremstillingspraksis (GMP). LEO Pharma har en dyrevelfærdspolitik, som omfatter dyreforsøg, der bliver udført internt i virksomheden. Politikken beskriver, hvordan arbejdet skal udføres i henhold til 3R-princippet (replace, reduce og refine, dvs. erstatte, reducere og forfine). Samarbejdspartnere som f.eks. kontraktforskningsorganisationer (CRO) og universiteter er også forpligtet til at leve op til det mindset og de standarder, som vores dyrevelfærdspolitik dikterer. 13

15 Markedsføringsetik Som lægemiddelvirksomhed lægger vi hos LEO Pharma stor vægt på vores markedsføringsadfærd. Vores datterselskaber udfører, i henhold til LEO Værdierne, deres arbejde med integritet og er ansvarlige for at udvikle systemer og procedurer, som sikrer overholdelse af vores værdier, samt lokale love og regler. Hovedformålet med disse politikker er at sikre, at vi overholder gældende regler og love og at vores adfærd er i overensstemmelse med LEO Forretningsgrundlag. Vores CSR-ledelse CSR-ledelse i LEO Pharma handler grundlæggende om at sikre, at vores ledere og medarbejdere lever op til vores værdier og at vi klart og tydeligt formidler disse værdier til vores samarbejdspartnere, patientorganisationer, myndigheder, sundhedsfagligt personale og andre interessentgrupper. Formålet med vores CSR-ledelse er også at sikre overholdelse af lokale love og regler. Derfor kommunikerer vi internt vores værdier til alle medarbejdere, og vi opbygger vores ledelsessystemer, så de er i overensstemmelse med vores værdier og politikker. Miljø, sundhed og sikkerhed LEO Pharmas væsentligste miljøpåvirkning og miljø- og arbejdsmiljørisici er forbundet med vores produktionssteder i Danmark, Irland, Frankrig og Australien. De politikker, aktiviteter og resultater, som LEO Pharma beskriver, er derfor primært knyttet til disse steder. Når det gælder hensyn til miljø, sundhed og sikkerhed ledes vores fabrikker professionelt vejledt af internationale standarder. Vores fabrik i Irland (Dublin) er certificeret i henhold til EN16001 og LEO Pharma (A/S) (Ballerup og Esbjerg) er OHSAS certificeret. Derudover arbejder to af vores fabrikker i Frankrig og Irland (Dublin) hen imod en ISO certificering, som kommer til at styre deres miljøpåvirkning. Produktansvar Vores kvalitetssikringssystem, som omfatter hele koncernen, sikrer overholdelse af alle de regler og krav, der er forbundet med udvikling og fremstilling af lægemidler, herunder principperne for GLP, GCP og GMP. Vores dyrevelfærdskomité overvåger arbejdet med dyreforsøg. Komitéen har en rådgivende funktion uden formelle beføjelser til at gribe ind. Komitéen fokuserer primært på dyreforsøg internt i virksomheden, men drøfter også eksterne spørgsmål i forhold til CRO er, hvor vores laboratoriedyrlæger har beføjelser til at gribe ind. Markedsføringsetik I forhold til markedsføringsetik er den enkelte lande-/regionschef ansvarlig for at udvikle lokale politikker og procedurer, som sikrer overholdelse af lokale love og regler. Vores resultater I samarbejde med eksterne konsulenter gennemførte vi i 2010 en stor CSRundersøgelse af vores overordnede tilgang til CSR-ledelse. Resultaterne af denne undersøgelse vil styre vores fremtidige CSR-tilgang og således hjælpe os med at fokusere vores indsats inden for den sociale, miljømæssige og økonomiske bundlinje. 14

16 De opstillede CSR-forventninger for 2010 er opnået, og vores væsentligste resultater omfatter blandt andet nedenstående aktiviteter. Miljø, sundhed og sikkerhed LEO Pharma har i 2010 investeret 541 mio. kr. i materielle anlægsaktiver, hvoraf størstedelen vedrører produktionsfaciliteter i Danmark, Frankrig, Irland og Australien. Disse investeringer har reduceret vores miljøpåvirkning, forbedret vores arbejdsmiljø, øget vores produktionskapacitet og vil understøtte vores fremtidige salgsvækst. Vi har i det forgangne år taget store skridt i forhold til vores ledelsessystemer. I Danmark er et af vores væsentligste resultater, at vores arbejdsmiljøledelsessystem i blev certificeret i henhold til den internationale standard OHSAS I den forbindelse modtog vi også Arbejdstilsynets grønne kronesmiley, som viser, at fabrikkerne i Esbjerg og Ballerup har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre et højt arbejdsmiljøniveau. Som led i OHSAS-certificeringen blev sikkerhedsgrupper trænet i at tage hånd om og løse arbejdsmiljøopgaver systematisk og effektivt. I Irland (Dublin) er et andet vigtigt resultat certificeringen af energiledelsessystemet i henhold til EN standarden. Med det certificerede energiledelsessystem har fabrikken i Dublin reduceret sit energiforbrug med 25% over de seneste fire år. LEO Pharma har globalt haft fokus på energibesparende aktiviteter. Heraf kan bl.a. nævnes, at vi gennemførte forskellige energieffektivitetsprojekter på vores fabrik i Ballerup, som tilsammen gav besparelser på MWh. På vores produktionssted i Irland (Cork) har vi installeret et nyt spraytørreanlæg, der på samme tid og med samme energiforbrug tørrer dobbelt så meget som den tidligere tørreløsning. Anlæggets varmegenvindingssystem bidrager også til at forbedre energieffektiviteten. I prøvetagningsområdet for nye materialer har vores franske fabrik installeret nye motorer i klimaanlægget, som forbruger 20% mindre energi. Produktansvar LEO Pharma spillede i 2010 fortsat en aktiv rolle som samarbejdspartner for Center for Applied Laboratory Animal Research (CALAR). Formålet er at forbedre forholdene for forsøgsdyr og medarbejdere i moderne forsøgsdyrfaciliteter via forskning på højeste videnskabelige niveau inden for området. LEO Pharma deltager regelmæssigt i møder med Lægemiddelindustriforeningens (Lif) dyrevelfærdskomité og ngo er inden for dyrevelfærd, f.eks. Dyrenes Beskyttelse, DOSO og Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn. Vores fremtidsplaner På baggrund af undersøgelserne i 2010 vil vi i de kommende år vurdere og yderligere udvikle vores overordnede tilgang til CSR. For at styrke vores overordnede CSR-profil over for eksterne interessenter er det vores mål at kommunikere om vores CSR-indsats og skabe gennemsigtighed ved at publicere CSR-relaterede oplysninger på vores hjemmeside og udarbejde materiale til relevante interessenter. I årene fremover vil LEO Pharma bestræbe sig på at iværksætte følgende tiltag: I 2011 vil vi færdiggøre et etisk regelsæt (Code of Conduct) for hele koncernen, hvori vores værdier, politikker og retningslinjer bliver omsat til let forståelige udsagn til alle vores medarbejdere globalt for at formidle, hvordan vi driver virksomhed i LEO Pharma. I de kommende år vil dette adfærdskodeks blive suppleret med en whistleblower-funktion for at sikre, at LEO Medarbejdere handler i overensstemmelse med vores kodeks. 15

17 Miljø, sundhed og sikkerhed I 2011 vil vi styrke vores indsats i relation til at standardisere politikker og processer. Vi udarbejder i øjeblikket en koncernpolitik, som dækker vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og energimæssige ansvar. Målet er at publicere denne politik i 2011, mens den faktiske implementering af politikken vil ske løbende i de kommende år. Som et led i denne proces vil vi på vores nyligt opkøbte fabrik i Australien arbejde med at videreudvikle eksisterende politikker og procedurer, så fabrikken kører i samme spor som resten af vores forretning og en integreret del af LEO Pharma. For at tage skridt hen imod en ens tilgang til miljøledelse, bliver vores fabrikker i Irland (Dublin) og Frankrig i 2011 ISO certificeret, hvilket vil styrke måden vi leder vores miljøansvar på. I relation til energieffektiviserende aktiviteter vil vi over de kommende år afslutte en række projekter, som bl.a. omfatter, at vi i 2011 installerer et nyt energieffektivt proceskøleanlæg og et nyt fordelingsanlæg til varmt og koldt vand i Irland (Dublin). I 2012 vil vi på samme fabrik installere et nyt varme- og køleanlæg (trigenanlæg). Enheden genvinder og genanvender spildvarmen fra produktionsprocesserne og omdanner en del af spildvarmen til at køle vand via en innovativ proces. I 2011 vil vi på vores fabrik i Irland (Cork) afslutte opførelsen af en ny energieffektiv produktionsbygning (eluering). Det forventes, at det nye anlæg kan producere det, som i dag tager en uge, på tre dage og med større energibesparelser til følge. I Esbjerg har vi påbegyndt opførelsen af en ny og mere energieffektiv fabrik. Fabrikken forventes at stå klar til produktion i december Produktansvar Inden for vores produktansvar arbejder vi kontinuerligt med at sikre compliance i forbindelse med vores fremstillingsprocesser. Det betyder, at vi i 2011 bl.a. påbegynder implementering af en ny arbejdsproces og et nyt it-system, LEO Quality Tracking, på vores fabrikker i Danmark, Frankrig og Irland. Som et andet eksempel på målrettet arbejde med compliance vil vi i 2011 give supplerende uddannelse til relevante medarbejdere i GMP på vores produktionsanlæg globalt. Markedsføringsetik I 2011 vil vi publicere vores koncernpolitik for etisk markedsføring efterfulgt af mere specifikke koncernguidelines. LEO Pharma er en virksomhed i hastig vækst. Alene i 2010 bød vi 700 nye medarbejdere velkommen på verdensplan, og vi forventer at denne tendens fortsætter i Som følge af vores vækststrategi er det ikke kun antallet af medarbejdere, som er steget vi har også ekspanderet rent geografisk. Når vi indtager nye markeder, er det vores ansvar at sikre, at LEO Medarbejdere har en fælles forståelse af, hvordan vi driver virksomhed. 16

18 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for LEO Pharma A/S 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Koncernregnskab Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet LEO Pharma A/S samt dattervirksomheder, hvori LEO Pharma A/S direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, hvor koncernen ejer mere end 20% af stemmerettigheden eller på anden måde har en betydelig indflydelse, men ikke har bestemmende indflydelse, er medtaget som associerede virksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af sammenlægning af regnskaberne for moderselskabet og alle dattervirksomhederne med efterfølgende eliminering af interne transaktioner, interne aktiebesiddelser og mellemværender, samt urealiserede avancer på intern handel. Regnskaberne for alle virksomheder er aflagt efter ensartet regnskabspraksis. 17

19 Virksomheder, der er erhvervet i løbet af året, samt nystartede virksomheder er inkluderet i konsolideringen fra overtagelsesdagen. Virksomheder, der er solgt eller afviklet i løbet af året, inkluderes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsesdagen. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er ved indregning omregnet til transaktionsdagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes resultatopgørelserne til periodens gennemsnitskurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursreguleringer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter under aktiver henholdsvis gældsforpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af finansielle og afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes som periodeafgrænsningsposter og som finansiel sikring på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes som finansielle indtægter eller omkostninger. Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses for at være tilfældet når Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. Der foreligger en forpligtende salgsaftale. Salgsprisen er fastlagt, og indbetalingen er modtaget eller med rimelighed sikkerhed kan forventes modtaget. 18

20 Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af fabrikker. Under produktionsomkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger bortset fra produktionslønninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Andre driftsindtægter Licensindtægter for LEO Pharma er indregnet på baggrund af regnskabsårets omsætning hos licenstagere og opført som andre driftsindtægter. Andre driftsindtægter i øvrigt indeholder engangsindtægter ved salg af rettigheder, og gevinst ved salg af anlægsaktiver m.m. samt øvrige driftsindtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Salg af rettigheder og lignende indtægtsføres som hovedregel på salgstidspunktet. Hvis salget påfører LEO-koncernen en forpligtigelse, periodiseres indtægten over forpligtigelsens løbetid, og ved salg, hvor den endelige erhvervelse er betinget af fremtidige begivenheder, indtægtsføres beløbet ved begivenhedernes indtræden. 19

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår)

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår) Winthers Have ApS Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V CVR-nr. 35 47 52 22 Årsrapport for 2014/15 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere