Årsrapport Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: , Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Marts 2014

2 Side 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 Virksomhedsoplysninger Påtegning af det samlede regnskab Bestyrelsens påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Tilskudsfinansierede aktiviteter Afrapportering fra KADK s aftagerpaneler... 33

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 2a: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 2b: Nøgletal for uddannelserne Tabel 2c: Nøgletal for forskningen Tabel 3: Reservation Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 5a: Målrapportering - udviklingskontrakt Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 4.1: Tabel 17a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 4.1: Tabel 17b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Øvrige tabeller Supplerende noter til regnskabet Øvrige bilag Bilag 4.2: Afrapportering fra KADK s aftagerpaneler

4 Side 4 Virksomhedsoplysninger Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Hovedadresse Philip de Langes Allé København K Tlf Fax Bestyrelse, pr. 1. februar 2014 Formand Johannes Due Næstformand Mette Kynne Frandsen Anders Byriel Debora Domela Carsten Holgaard Thomas Bo Jensen Jesper Stub Johnsen Silje Loa Thrysøe Jørgensen Karen Mosbech Ann Merethe Ohrt Jane Richter Heidi Jacobsgaard Schøbel Anne-Louise Sommer Strategisk Ledelsesteam Rektor Prorektor Fagleder, Kunstakademiets Arkitektskole Fagleder, Kunstakademiets Designskole Fagleder, Kunstakademiets Konservatorskole Forskningsleder Uddannelsesleder Lene Dammand Lund Svend Lawaetz Peter Thule Kristensen Tine Kjølsen Mikkel Scharff Henrik Oxvig Ida Engholm

5

6

7 Side 7 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. KADK består af tre skoler og i alt fire uddannelser. Institutionen er forankret på flere lokaliteter: Kunstakademiets Arkitektskole (KA) og Kunstakademiets Designskole (KD) på Holmen, Kunstakademiets Konservatorskole (KK) på Esplanaden samt Kunstakademiets Designskoles kunsthåndværkeruddannelse på Bornholm (KDB) Mission og hovedopgave I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. nr af 11. december 2013, har: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering Vision KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven og udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. Det skal ske i et internationalt campusmiljø med de bedste værksteder, tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse. KADK s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur (KADK s Vision og Strategi ) Udviklingskontrakt Der aflægges rapport for de økonomiske og faglige resultater i 2013 i henhold til den indgåede udviklingskontrakt for mellem KADK og Uddannelses- og Forskningsministeriet Hovedkonti på finansloven Årsrapporten for 2013 omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: , Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

8 Side Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 1000 kr., løbende priser Bevilling Regnskab Drift Udgifter , ,9 Indtægter , ,1 Administrerede ordninger mv. Udgifter - - Indtægter - - Anlæg Udgifter - - Indtægter - - For 2013 har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering en nettoudgiftsbevilling på 308,3 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 34,4 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser bruttoudgifter for 333,2 mio. kr. og indtægter for 51,1 mio. kr. KADK administrerer ikke bevillinger med tilskudsordninger ud over egen driftsbevilling. Forskellen mellem årets bevilling og regnskab hænger sammen med driftsunderskud og lukning af gamle eksternt finansierede projekter. 2.3 Årets resultater KADK s faglige resultater i 2013 vurderes som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som ikke tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som ikke helt tilfredsstillende. Det økonomiske resultat skal ses i lyset af oprydning i regnskabet efter fusionen, som har medført ekstraordinær belastning af regnskabet i Uden disse korrektioner ville regnskabet have vist et mindre overskud Årets faglige resultater Udviklingskontrakten fastsætter 18 delmål for KADK i 2013, hvoraf 11 er helt opfyldt, 6 er delvist opfyldt, 1 mål er ikke opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende. Nedenfor beskrives de væsentligste faglige og ledelsesmæssige resultater i 2013 nærmere. KADK står midt i en væsentlig strategisk, organisatorisk og faglig udviklingsproces, som følge af de ambitiøse strategiprocesser som bestyrelsen og ledelsen igangsatte i Resultaterne i 2013 har særligt været præget af arbejdet med KADK s første samlede vision og strategi - herunder også det fortsatte arbejde med at gennemfører de mange store og planlagte fusions- og udviklingsprojekter på både det faglige og administrative område. Bestyrelsen i 2013 Bestyrelsen godkendte i marts 2013 den første samlede vision og strategi for KADK. Strategien er blevet til efter en omfattende proces med bl.a. workshops og høringer blandt ansatte og studerende samt input fra eksterne interessenter. Den tre-årige strategi har fået titlen: Kandidater og viden, der former fremtiden. Med strategien har bestyrelsen sammen med ledelsen ønsket at sikre et solidt grundlag, hvorfra kandidaternes internationale og faglige profiler kan styrkes med en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Som opfølgning på strategien har bestyrelsen desu-

9 Side 9 den, på det årlige strategiseminar, iværksat et arbejde med udvikling af mere langsigtede strategier for hhv. en styrket internationalisering og et styrket samarbejde med KADK s aftagere. KADK s regnskabsopgørelse for 3. kvartal 2013 viste et underskud, og KADK står som følge heraf over for en periode med stram økonomisk styring og et stort ledelsesmæssigt fokus på økonomien. Bestyrelsen godkendte, efter dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser, en overordnet budgetplan for 2014 med besparelser, der skal bringe KADK s budget i balance i Dette er nærmere beskrevet under afsnittet om årets økonomiske resultater. Vision- og strategiproces Implementeringen af KADK s første samlede vision og strategi har været et centralt omdrejningspunkt for det ledelsesmæssige og faglige arbejde i Strategien udpeger i alt 11 strategipakker eller indsatsområder, hvoraf organiseringen af en ny struktur for alle institutionens studie- og forskningsaktiviteter er den mest omfattende. Arbejdet med den nye såkaldte faglige struktur er en ressourcekrævende proces, der bl.a. indbefatter en ny institutstruktur, nye uddannelsesprogrammer, bemanding af nye institutter, fordeling af studerende, fordeling af lokaler og tilpasning af administrationen, så den matcher den nye faglige organisering. Hertil kommer et omfattende arbejde med at udarbejde nye studieordninger og indføre nye administrative processer og digitale løsninger. Arbejdet med KADK s overordnede strategi er forløbet planmæssigt henover året, og strategien er, efterhånden som grundlaget for den nye faglige struktur er faldet på plads, blevet udfoldet på hhv. skole-, institut- og programniveau. Strategiarbejdet er desuden løbende blevet fulgt op med bl.a. udgivelse af en fagavis, debatarrangementer og faglige saloner, hvor alle ansatte har haft mulighed for at bidrage til drøftelsen af de fællesfaglige ambitioner og visionens målsætning om at skabe synergi mellem visionens tre overordnede elementer: forskning, kunst og praksis. Ny faglig struktur KADK s nye faglige struktur blev formelt offentliggjort d. 16. september 2013 efter en forudgående proces med bl.a. workshops og høringer blandt skolens ansatte og studerende. Den nye faglige struktur vil fra studiestart sommeren 2014 bestå af i alt 7 institutter fordelt på 3 institutter på Arkitektskolen, 2 institutter på Designskolen, 1 fælles institut mellem Arkitektskolen og Designskolen samt 1 institut på Konservatorskolen. Det nye fælles institut samler for første gang de faglige miljøer fra Arkitektskolen og Designskolen inden for fagene bygningskunst, rum-, møbel-, lys- og tekstildesign. Med det nye fælles institut er de studerendes mulighed for øget mobilitet styrket. Flere af kandidatprogrammerne kan f.eks. søges af både bachelorer i arkitektur og i design. Instituttet er dermed det mest levede billede på fusionen og vil på mange områder være dagsordensættende og fungere som fagligt fyrtårn i forhold til fremadrettede tværfaglige og tværinstitutionelle tiltag. Formålet med den nye organisering er at sikre en bedre opfyldelse af KADK s strategiske målsætninger om at skabe stærkere og mere profilerede kandidater. Dette opnås i den nye struktur bl.a. ved at skabe en mere effektiv tværgående ledelsesstruktur, bedre mulighed for mobilitet blandt de studerende og ved at skabe en tættere sammenhæng mellem undervisning og forskning. Som led i arbejdet med den nye faglig struktur etableres også en fælles Ph.d.-skole, der gør det muligt at

10 Side 10 knytte undervisningen og forskningen endnu tættere sammen, og styrke samarbejdet omkring den forskningsbaserede del af undervisningen. KADK s 7 nye institutter: Arkitektskolen Institut for Bygningskunst og Kultur Institut for Bygningskunst og Teknologi Institut for Bygningskunst, By og Landskab Fælles institut - Arkitektskolen og Designskolen Institut for Bygningskunst og Design Designskolen Institut for Visuelt Design Institut for Produktdesign Konservatorskolen Institut for Konservering Administration og service På det administrative område har KADK i 2013 gennemført en række væsentlige fusions- og udviklingsprojekter, der har haft til formål at sikre en mere effektiv administration. Blandt de større projekter, der i 2013 er blevet implementeret er en række større fælles IT-løsninger, som f.eks. fælles journalsystem og fælles intranet. Der arbejdes fortsat på implementeringen af det studieadministrative system, STADS, som forventes endeligt implementeret i Administrationen har på lige fod med de faglige miljøer haft en strategiproces, og en planlagt tilpasning af administrationen til den nye faglige organisering forventes at træde i kraft samtidig med den nye faglige struktur. Grundet det særlige fokus på KADK s økonomi er økonomifunktionen blevet opnormeret med henblik på at sikre en bedre økonomistyring af bl.a. KADK s mere end 370 forskningsprojekter. Konservatorskolens 40 årsjubilæum I 2013 fejrede KADK en helt særlig begivenhed. Den 30. maj 2013 kunne Kunstakademiets Konservatorskole nemlig fejre 40 årsjubilæum. Dagen blev fejret i festsalen på Holmen med bl.a. festforelæsning ved bevaringschef og leder af Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring (CATS), Statens Museum for Kunst, professor Jørgen Wadum.

11 Side Uddannelserne Aktivitetskrav, frafald og gennemsnitlige studietider Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er i 2013 i alt ca fordelt på 922 på arkitektuddannelsen, 515 på designuddannelsen, 81 på konservatoruddannelsen og 57 på kunsthåndværkeruddannelsen. Antallet af finansårsstuderende ligger således meget tæt på aktivitetskravet på 1571 studerende med et lidt højere antal arkitekt- og konservatorstuderende end forudsat og et lidt lavere antal design- og kunsthåndværkerstuderende. Design- og arkitektuddannelserne havde i 2013 igen et stigende ansøgertal til både bachelor- og kandidatuddannelserne hvor gennemsnitligt 11 % af ansøgerne blev optaget på bacheloruddannelserne og 10 % af de eksterne ansøgere på kandidatuddannelserne. Til bacheloruddannelsen i konservering og kunsthåndværkeruddannelsen var der en stigning i ansøgertallet på henholdsvis 169 % og 23 % i forhold til sidste optagelse. Stigningen skal ses i lyset af en målrettet kommunikationsindsats. KADK har øget sit antal af betalingsstuderende betydeligt. I 2012 var antallet 12 og i 2013 har KADK i alt haft 38 betalingsstuderende. KADK har de seneste år haft fokus på at tilbyde flere engelsksprogede kandidatprogrammer og oplever en meget stor interesse fra oversøiske ansøgere. I 2013 gennemførte 93,6 % kandidatuddannelsen inden for normeret tid + ét år, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Den gennemsnitlige studietid for studerende, som gennemførte en af kandidatuddannelserne i 2013, var 2,8 år hvilket ligger på niveau med resultatet for Det samlede frafald for bachelorårgang 2009 er på 16,6 % og holder sig dermed inden for udviklingskontraktens mål på maksimalt 17 % frafald. Frafaldet på kandidatårgang 2009 er på 11,8 % og er dermed lavere end udviklingskontraktens mål om et maksimalt frafald på 13 %. Det største frafald er på bacheloruddannelsen i arkitektur. Frafaldet er højere blandt studerende som har søgt optagelse gennem kvote 1. Fra 2015 optages studerende udelukkende via kvote 2, og KADK forventer derfor et mindre frafald fra bachelorårgang Forskningen KADK har i 2013 afholdt et symposium om kunstnerisk udviklingsvirksomhed inden for arkitektur og design. Symposiet blev afholdt med henblik på at formulere kriterier for den faglige vurdering af kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Symposiet havde endvidere til formål at profilere skolernes arbejde med kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der deltog omkring 150 personer fra danske og udenlandske kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Ligeledes i 2013 deltog KADK i Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning bl.a. gennem udstilling på møbelmessen i Milano, afholdelse af internationale modeseminarer og etablering af fælles afgangsmodeshow på Børsen med Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding. Alle events med stor virksomhedsdeltagelse og presseomtale. Der blev indskrevet fire nye ph.d.-studerende ved KADK i Alle fire ph.d.-forløb er 100 % eksternt finansieret - heraf to ErhvervsPhD er. De to andre ph.d.-studerende er ansat andre steder end på KADK, men modtager Ph.d.-grad fra KADK.

12 Side 12 KADK har i 2013 arbejdet med at kortlægge og harmonisere kvalitetssikringen af forskningen på de tre skoler og udarbejde et nyt samlet kvalitetssikringssystem. Det indledende arbejde med publiceringsstrategi og etablering af ph.d.-skolen er igangsat. Der er endvidere et arbejde i gang med at formulere en samlet strategi for ekstern finansiering som en del af kvalitetssikringsarbejdet hvad angår forskningen på KADK. KADK s bibliotek har i 2013 øget sit fokus på at sikre en bredere adgang til digitale ressourcer rettet mod fagene arkitektur, design og konservering. Både bøger og tidsskrifter samt e-ressourcer er nemt tilgængelig og samlet i Findbasen og på konserveringsområdet er der sikret adgang til vigtige naturvidenskabelige databaser. Det har styrket biblioteket som hovedfagbibliotek for konservering, at der er indgået samarbejdsaftaler med Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Biblioteket spiller en central rolle i et initiativ om at samle Arkitektskolens og Designskolens materialesamlinger i et fælles Materialelaboratorium. Dette skal ses som en del af styrkelsen af aktiviteter og samarbejde rettet mod erhvervet indenfor design og arkitektur. Biblioteket har i 2013 desuden satset på brugerinddragelse som omdrejningspunkt i forhold til arkitekturbilleder.dk der er den største danske billedbase med dokumentation om moderne dansk arkitektur. I alt 10 arkitektstuderende og arkitekturinteresserede bidrager frivilligt gennem et crowd sourcingprojekt til arkitekturbasen. 2.4 Årets økonomiske resultat Årets resultat for 2013 er et underskud på 8,7 mio. kr. I 2013 budgetterede KADK med et regnskab i balance, men gennemgang af KADK s økonomi har imidlertid vist en række udfordringer bl.a. som følge af fusionen. I samarbejde med revisorer fra PricewaterhouseCoopers er der afdækket fejl i hensættelsen til skyldige feriepenge, styring af de eksternt finansierede projekter samt diverse balancekonti. Hovedårsagerne til årets resultat er en hensættelse på 7,8 mio. kr. til dækning af underskud på eksternt finansierede forskningsprojekter, korrigering af hensættelsen til feriepengeforpligtelsen primo 2013 på 7,4 mio. kr. og nedskrivning af varelagrene på 3,8 mio. kr. Dertil kommer positive registreringer i form af korrektioner på 2,2 mio. kr. i Designskolens regnskab fra 2011, reduktion af feriepengeforpligtelsen ultimo 2013 med 1,6 mio. kr. samt forsinkelser i anvendelse af særlig forskningsbevilling mv. på 6.5 mio. kr. Egenkapitalen udgør nu 8,7 mio. kr. efter årets underskud på 8,7 mio. kr. Økonomistyringen på KADK er gennemgået sammen med revisorer fra PricewaterhouseCoopers (PwC). På baggrund af gennemgangen implementeres nye procedurer og et system til styring af økonomien i de eksternt finansierede projekter. Desuden har KADK styrket økonomifunktionen. Fremadrettet står KADK overfor en række udfordringer i forbindelse med implementeringen af en ny faglig struktur og nye studieordninger mv. Sammen med faldende bevillinger har det ført til, at KADK s bestyrelse efter dialog med ministeriet har godkendt et budget for 2014 med et underskud på 6,1 mio. kr. Der er dog samtidig iværksat en plan med reduktion i personale- og driftsomkostninger, således at budgettet for 2015 vil være i balance. Derved kan egenkapitalen genopbygges til et rimeligt niveau i forhold til usikkerhederne i budgettet. På den baggrund vurderer KADK, at årets resultat ikke er tilfredsstillende, men at der er igangsat et tilfredsstillende og vigtigt arbejde for at igen skabe balance og ro omkring KADK s økonomi.

13 Side 13 Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,0 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,8 - Heraf eksterne indtægter , , ,2 Ordinære driftsomkostninger , , ,4 - Heraf løn , , ,5 - Heraf afskrivninger 6.380, , ,7 - Heraf øvrige omkostninger , , ,1 Resultat af ordinær drift 4.804, , ,4 Resultat før finansielle poster 5.120, , ,3 Årets resultat 6.971,6-580, ,0 Balance Anlægsaktiver , , ,9 Omsætningsaktiver , , ,7 Egenkapital , , ,5 Langfristet gæld , , ,5 Kortfristet gæld , , ,0 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen (FF4) , , ,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 80,8 % 73,9 % 64,2 % Negativ udsvingsrate 209,0 % 222,2 % 59,2 % Overskudsgrad -2,1 % 0,2 % -2,9 % Bevillingsandel 91,4 % 88,2 % 90,9 % Personaleoplysninger Antal årsværk 386,2 380,6 349,6 Årsværkspris 468,1 475,1 506,9 Lønomkostningsandel 53,7 % 58,1 % 58,9 % Lønsumsloft , , ,0 Lønforbrug , , ,5 Tabel 2 viser de finansielle hoved- og nøgletal. Under de finansielle nøgletal afspejler driftsunderskuddet på 8,7 mio. kr. sig i reduceret overskudsgrad (Resultat i forhold til samlede indtægter) og den negative overskudsgrad (Fri egenkapital i forhold til Statsforskrivningen). Udnyttelse af lånerammen er faldet til 64,2% som følge af opbremsning i investeringerne i Personaleoplysninger viser 2013 et fald i antal årsværk primært som følge af personalereduktioner i 2012, men også på grund af færre ph.d. stipendier. Når årsværksprisen er steget skyldes det især den ekstraordinære hensættelse til feriepengeforpligtelsen i 2013.

14 Side Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og , , , ,9 administration Færdiguddannelse , , , ,7 Forskning og udvikling , , , ,8 National biblioteksservice , , ,4 255,6 I alt , , , ,0 Omkostningsfordelingen mellem KADK s opgaver svarer til den fordeling, der er budgetteret på Finansloven for KADK arbejder på i 2014 at skabe en tættere tilknytning mellem opgaver og økonomi Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for KADK i årene 2010 til 2013: Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid i alt heraf arkitektstuderende heraf designstuderende heraf konservatorstuderende Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antallet af finansårsstuderende) Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen i alt heraf arkitektstuderende heraf designstuderende heraf konservatorstuderende Afvigelse i alt

15 Side 15 Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede ARKITEKTUR Antal ansøgere til bacheloruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 23 % 18 % 16 % 17 % Færdiguddannede bachelorer Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober eksterne Optagne i % af eksterne ansøgere 13 % 12 % 10 % Færdiguddannede kandidater *Ny opdeling af data for arkitektstuderende og derfor findes der ikke konsoliderede tal fra før DESIGN Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i design Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 9 % 6 % 6 % 7 % Færdiguddannede bachelorer Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen Antal eksterne optagne pr. 1. oktober Optagne i % af eksterne ansøgere 19 % 7 % 9 % 10,3 % Færdiguddannede kandidater KONSERVERING Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i konservering Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 74 % 0,0 % 0,0 % 28 % Færdiguddannede bachelorer Antal ansøgere til kandidatuddannelsen interne + eksterne* Antal optagne pr. 1. oktober eksterne Optagne i % af ansøgere 96 % 88 % 100 % 100 % Færdiguddannede kandidater

16 Side 16 KUNSTHÅNDVÆRK Antal ansøgere til kunsthåndværkeruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 41 % 41 % 37 % 40 % Færdiguddannede kunsthåndværkere

17 Side 17 Tabel 2B: Nøgletal for uddannelserne Arkitektur Design Konservator Kunsthåndværk Aktive studerende pr Heraf på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen Aktive finansårsstuderende inden for normeret , studietid på bacheloruddannelsen Aktive finansårsstuderende inden for normeret ,5 30 studietid på kandidatuddannelsen Aktive finansårsstuderende i alt ,5 Antal studerende som har gennemført bacheloruddannelsen i 2013 Gennemsnitlig studietid for bachelorer i ,2 år 3,4 år 2,8 år 3,4 år Antal studerende som har gennemført kandidatuddannelsen i Gennemsnitlig studietid kandidater i ,9 år 2,6 år 2,9 år Antal ansøgere bacheloruddannelsen Antal optagne på bacheloruddannelsen Optagne i procent 17 % 7 % 28 % 40 % Antal eksterne ansøgere kandidatuddannelsen Antal optagne Optagne i procent 27 % 10 % 100 % Antal ansøgere til engelsksproget kandidatuddannelse 556 Antal optagne 43 Optagne i procent 8 % Antal studerende med bachelor fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen i Antal studerende i praktik Antal studerende i praktik og på udveksling i udlandet Antal studerende på udveksling Antal betalingsstuderende

18 Side 18 Tabel 2C: Nøgletal for Forskningen 2013 Arkitektskolen Designskolen Konservatorskolen KADK 2012 KADK 2013 Ph.d.-volumen pr * Indskrivninger Tildelte grader Forskningsbibliometri i alt Videnskabelige monografier og antologier** Videnskabelige konference- og tidsskriftsartikler*** Videnskabelige konferencebidrag og -abstracts i proceedings samt bidrag til antologier**** Ph.d.-afhandlinger Doktorafhandlinger Ekstern finansiering opgjort som regnskabsførte omkostn. i mio. kr. 21,7 5,7 1, ,8 * I alt er 35 ph.d er fuldt eksternt finansieret eller samfinansieret, heraf 9 ErhvervsPhD er ** Indeholder: Bog / Antologi / Rapport *** Indeholder: Tidsskriftsartikel / Konferenceartikel / Letter / Konferenceabstract i tidsskrift **** Indeholder: Bidrag til bog/antologi / Konferencebidrag i proceedings (udg. i bog) / Bidrag til rapport / Konference-abstract i proceedings (udg. i bog) / Konferenceabstract til konference / Paper Tabel 2C viser til forskel fra tidligere år, peer review udgivelser i følgende formater:konferenceartikel (i tidsskrift)/konferenceabstract (i tidsskrift)/konferencebidrag i proceedings (i monografi, antologi)/konferenceabstract i proceedings (i monografi, antologi). Stigningen i den samlede forskningsbibliometri har bl.a. sammenhæng med den nye opgørelsesmetode, hvor supplerende relevante formater (proceedings m.v) er medtaget. Denne opgørelse er mere retvisende og følger metoderne på det øvrige universitetsområde. Derudover er der et udsving i forskningsproduktionen fra år til år. Tabellen viser endvidere, at det samlede antal ph.d.- studerende, indskrivninger og tildelte ph.d.-grader er faldet væsentligt fra henholdsvis 57 til 48, 10 til fire samt ni til tre. Faldet i antallet af tildelte grader fra ni i 2012 til tre i 2013 dækker ikke over et fald i forskningsaktiviteten, som det ellers umiddelbart kunne tyde på. Det er Fagligt Råd, der formelt tildeler ph.d.-graden ved KADK. De ph.d.-forsvar, der har været afholdt efter mødet i Fagligt Råd d. 1. oktober 2013, får først formelt tildelt graden på det næstkommende møde d. 7. januar Ph.d.-afhandlingerne er dermed bedømt i 2013, men graden tildeles først i Den eksterne finansieringsaktivitet er som det fremgår af tabellen steget med 3,6 mio. kr. i forhold til i 2012, hvilket skal ses i lyset af oprydning af projekter med underskud, som påvirker omkostningerne med 7,6 mio. kr.

19 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Tabel 5A Udviklingskontrakt målrapportering Overordnet mål Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse 1a Nyt tværgående Delvist kvalitetsudviklingssystem. opfyldt 1b Sikre at kandidaters faglige profil matcher aftagervirksomheders behov via aftager- og kandidatundersøgelse. Kvalitetsorganisationen er implementeret, og kvalitetsudviklingssystemet er igangsat. Aftager og kandidatundersøgelse for Kunstakademiets Arkitektskole gennemføres i første halvår. Kvalitetsorganisationen og kvalitetsudviklingssystemet er beskrevet, men afventer endelig implementering i forbindelse ny faglig struktur. Kandidat- og aftagerundersøgelsen i samarbejde med AAA, AA, Danske Ark og AF blev igangsat i Undersøgelsen er stødt på forsinkelser. Ifølge revideret tidsplan indsamles data i den første halvdel af 2014, og rapporten forventes udarbejdet inden udgangen af Ikke opfyldt Overordnet mål Mål 2: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse 2a Nyt tværgående uddannelsesforløb Helt op- på fyldt kandidatniveau. Udredning af muligheder for nye kandidatforløb, der går på tværs af KADK og/eller sker i samarbejde med andre institutioner. I 2013 er KADK s nye institutstruktur som implementeres ved studiestart september 2014 blevet beskrevet sammen med de nye bachelor- og kandidatprogrammer. Et af institutterne, Institut for Bygningskunst og Design rummer som noget nyt både kandidatprogrammer inden for arkitektur og inden for design. 2b Etablering af ph.d.- skole Udvikling af plan for fælles ph.d.-skole inden for KADK. KADK har udviklet plan for fælles ph.d.-skole inden for KADK. Planen forventes endeligt godkendt af ledelsen i februar 2014 med henblik på implementering ved studiestart september Delvist opfyldt

20 Side 20 Overordnet mål Mål 3: Tidligere færdig og mindre frafald 3a Fuldførelsesprocent 1) 83 pct. på bacheloruddannelserne 2) 87 pct. på kandidatuddannelserne For studerende der påbegyndte en bacheloruddannelse på KADK i 2009 er der en fuldførelsesprocent på 83,3 % For studerende der påbegyndte en kandidatuddannelse på KADK i 2009 er der en fuldførelsesprocent på 88,6 % Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse Helt opfyldt 3b Gennemførelsestid Minimum 90 % gennemfører kandidatuddannelsen på normeret tid + 1 år 93,6 % af alle kandidater på KADK i 2013 gennemførte inden for normeret tid + ét år. Helt opfyldt Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse 4a Implementering af Der udvikles en KADK Udarbejdelsen af nye studieordninger Delvist undervisning i model for undervisning blev igangsat i opfyldt entrepreneurship og i entrepreneurship og sommeren Der har været innovation i samtlige innovation. indledende drøftelser af un- studieordninger dervisning i entrepreneurship og innovation som fortsætter i 2014 hvor studieordningerne færdiggøres. Overordnet mål Mål 4: Øget innovationskapacitet 4b Udvikling af nye uddannelsesforløb, der kombinerer KADK-fagligheder med fagligheder fra andre universiteter KADK udvikler i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner mindst ét nyt tværfagligt uddannelsesforløb. KADK er i samarbejde med CBS i gang med at udvikle en kandidatuddannelse med titlen Design-led Innovation and Entrepreneurship" som skal udbydes fra Som et pilotprojekt har KADK og CBS i 2013 udviklet et sommerkursus som udbydes i 2014 til studerende fra de to institutioner. Helt opfyldt 4c Udvikling af et nyt forsknings- og innovationssamarbejde med erhvervslivet med det formål at skabe innovative løsninger eller produkter med et eksportmæssigt potentiale. Udredning af mulighederne for at indgå et nyt forsknings- og innovationssamarbejde med erhvervslivet med et eksportmæssigt perspektiv. KADK indgår i 2013 i flere nye innovationsnetværk, og har derudover etableret to ErhvervsP.h.d.-samarbejder. Helt opfyldt 4d Antal studerende i praktik Minimum 210 studerende i praktik i KADK har i 2013 haft 237 studerende i praktik Helt opfyldt

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2012. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere