Årsrapport Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: , Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Marts 2014

2 Side 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 Virksomhedsoplysninger Påtegning af det samlede regnskab Bestyrelsens påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Tilskudsfinansierede aktiviteter Afrapportering fra KADK s aftagerpaneler... 33

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 2a: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 2b: Nøgletal for uddannelserne Tabel 2c: Nøgletal for forskningen Tabel 3: Reservation Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 5a: Målrapportering - udviklingskontrakt Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 4.1: Tabel 17a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 4.1: Tabel 17b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Øvrige tabeller Supplerende noter til regnskabet Øvrige bilag Bilag 4.2: Afrapportering fra KADK s aftagerpaneler

4 Side 4 Virksomhedsoplysninger Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Hovedadresse Philip de Langes Allé København K Tlf Fax Bestyrelse, pr. 1. februar 2014 Formand Johannes Due Næstformand Mette Kynne Frandsen Anders Byriel Debora Domela Carsten Holgaard Thomas Bo Jensen Jesper Stub Johnsen Silje Loa Thrysøe Jørgensen Karen Mosbech Ann Merethe Ohrt Jane Richter Heidi Jacobsgaard Schøbel Anne-Louise Sommer Strategisk Ledelsesteam Rektor Prorektor Fagleder, Kunstakademiets Arkitektskole Fagleder, Kunstakademiets Designskole Fagleder, Kunstakademiets Konservatorskole Forskningsleder Uddannelsesleder Lene Dammand Lund Svend Lawaetz Peter Thule Kristensen Tine Kjølsen Mikkel Scharff Henrik Oxvig Ida Engholm

5

6

7 Side 7 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. KADK består af tre skoler og i alt fire uddannelser. Institutionen er forankret på flere lokaliteter: Kunstakademiets Arkitektskole (KA) og Kunstakademiets Designskole (KD) på Holmen, Kunstakademiets Konservatorskole (KK) på Esplanaden samt Kunstakademiets Designskoles kunsthåndværkeruddannelse på Bornholm (KDB) Mission og hovedopgave I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. nr af 11. december 2013, har: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering Vision KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven og udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. Det skal ske i et internationalt campusmiljø med de bedste værksteder, tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse. KADK s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur (KADK s Vision og Strategi ) Udviklingskontrakt Der aflægges rapport for de økonomiske og faglige resultater i 2013 i henhold til den indgåede udviklingskontrakt for mellem KADK og Uddannelses- og Forskningsministeriet Hovedkonti på finansloven Årsrapporten for 2013 omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: , Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

8 Side Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 1000 kr., løbende priser Bevilling Regnskab Drift Udgifter , ,9 Indtægter , ,1 Administrerede ordninger mv. Udgifter - - Indtægter - - Anlæg Udgifter - - Indtægter - - For 2013 har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering en nettoudgiftsbevilling på 308,3 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 34,4 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser bruttoudgifter for 333,2 mio. kr. og indtægter for 51,1 mio. kr. KADK administrerer ikke bevillinger med tilskudsordninger ud over egen driftsbevilling. Forskellen mellem årets bevilling og regnskab hænger sammen med driftsunderskud og lukning af gamle eksternt finansierede projekter. 2.3 Årets resultater KADK s faglige resultater i 2013 vurderes som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som ikke tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som ikke helt tilfredsstillende. Det økonomiske resultat skal ses i lyset af oprydning i regnskabet efter fusionen, som har medført ekstraordinær belastning af regnskabet i Uden disse korrektioner ville regnskabet have vist et mindre overskud Årets faglige resultater Udviklingskontrakten fastsætter 18 delmål for KADK i 2013, hvoraf 11 er helt opfyldt, 6 er delvist opfyldt, 1 mål er ikke opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende. Nedenfor beskrives de væsentligste faglige og ledelsesmæssige resultater i 2013 nærmere. KADK står midt i en væsentlig strategisk, organisatorisk og faglig udviklingsproces, som følge af de ambitiøse strategiprocesser som bestyrelsen og ledelsen igangsatte i Resultaterne i 2013 har særligt været præget af arbejdet med KADK s første samlede vision og strategi - herunder også det fortsatte arbejde med at gennemfører de mange store og planlagte fusions- og udviklingsprojekter på både det faglige og administrative område. Bestyrelsen i 2013 Bestyrelsen godkendte i marts 2013 den første samlede vision og strategi for KADK. Strategien er blevet til efter en omfattende proces med bl.a. workshops og høringer blandt ansatte og studerende samt input fra eksterne interessenter. Den tre-årige strategi har fået titlen: Kandidater og viden, der former fremtiden. Med strategien har bestyrelsen sammen med ledelsen ønsket at sikre et solidt grundlag, hvorfra kandidaternes internationale og faglige profiler kan styrkes med en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Som opfølgning på strategien har bestyrelsen desu-

9 Side 9 den, på det årlige strategiseminar, iværksat et arbejde med udvikling af mere langsigtede strategier for hhv. en styrket internationalisering og et styrket samarbejde med KADK s aftagere. KADK s regnskabsopgørelse for 3. kvartal 2013 viste et underskud, og KADK står som følge heraf over for en periode med stram økonomisk styring og et stort ledelsesmæssigt fokus på økonomien. Bestyrelsen godkendte, efter dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser, en overordnet budgetplan for 2014 med besparelser, der skal bringe KADK s budget i balance i Dette er nærmere beskrevet under afsnittet om årets økonomiske resultater. Vision- og strategiproces Implementeringen af KADK s første samlede vision og strategi har været et centralt omdrejningspunkt for det ledelsesmæssige og faglige arbejde i Strategien udpeger i alt 11 strategipakker eller indsatsområder, hvoraf organiseringen af en ny struktur for alle institutionens studie- og forskningsaktiviteter er den mest omfattende. Arbejdet med den nye såkaldte faglige struktur er en ressourcekrævende proces, der bl.a. indbefatter en ny institutstruktur, nye uddannelsesprogrammer, bemanding af nye institutter, fordeling af studerende, fordeling af lokaler og tilpasning af administrationen, så den matcher den nye faglige organisering. Hertil kommer et omfattende arbejde med at udarbejde nye studieordninger og indføre nye administrative processer og digitale løsninger. Arbejdet med KADK s overordnede strategi er forløbet planmæssigt henover året, og strategien er, efterhånden som grundlaget for den nye faglige struktur er faldet på plads, blevet udfoldet på hhv. skole-, institut- og programniveau. Strategiarbejdet er desuden løbende blevet fulgt op med bl.a. udgivelse af en fagavis, debatarrangementer og faglige saloner, hvor alle ansatte har haft mulighed for at bidrage til drøftelsen af de fællesfaglige ambitioner og visionens målsætning om at skabe synergi mellem visionens tre overordnede elementer: forskning, kunst og praksis. Ny faglig struktur KADK s nye faglige struktur blev formelt offentliggjort d. 16. september 2013 efter en forudgående proces med bl.a. workshops og høringer blandt skolens ansatte og studerende. Den nye faglige struktur vil fra studiestart sommeren 2014 bestå af i alt 7 institutter fordelt på 3 institutter på Arkitektskolen, 2 institutter på Designskolen, 1 fælles institut mellem Arkitektskolen og Designskolen samt 1 institut på Konservatorskolen. Det nye fælles institut samler for første gang de faglige miljøer fra Arkitektskolen og Designskolen inden for fagene bygningskunst, rum-, møbel-, lys- og tekstildesign. Med det nye fælles institut er de studerendes mulighed for øget mobilitet styrket. Flere af kandidatprogrammerne kan f.eks. søges af både bachelorer i arkitektur og i design. Instituttet er dermed det mest levede billede på fusionen og vil på mange områder være dagsordensættende og fungere som fagligt fyrtårn i forhold til fremadrettede tværfaglige og tværinstitutionelle tiltag. Formålet med den nye organisering er at sikre en bedre opfyldelse af KADK s strategiske målsætninger om at skabe stærkere og mere profilerede kandidater. Dette opnås i den nye struktur bl.a. ved at skabe en mere effektiv tværgående ledelsesstruktur, bedre mulighed for mobilitet blandt de studerende og ved at skabe en tættere sammenhæng mellem undervisning og forskning. Som led i arbejdet med den nye faglig struktur etableres også en fælles Ph.d.-skole, der gør det muligt at

10 Side 10 knytte undervisningen og forskningen endnu tættere sammen, og styrke samarbejdet omkring den forskningsbaserede del af undervisningen. KADK s 7 nye institutter: Arkitektskolen Institut for Bygningskunst og Kultur Institut for Bygningskunst og Teknologi Institut for Bygningskunst, By og Landskab Fælles institut - Arkitektskolen og Designskolen Institut for Bygningskunst og Design Designskolen Institut for Visuelt Design Institut for Produktdesign Konservatorskolen Institut for Konservering Administration og service På det administrative område har KADK i 2013 gennemført en række væsentlige fusions- og udviklingsprojekter, der har haft til formål at sikre en mere effektiv administration. Blandt de større projekter, der i 2013 er blevet implementeret er en række større fælles IT-løsninger, som f.eks. fælles journalsystem og fælles intranet. Der arbejdes fortsat på implementeringen af det studieadministrative system, STADS, som forventes endeligt implementeret i Administrationen har på lige fod med de faglige miljøer haft en strategiproces, og en planlagt tilpasning af administrationen til den nye faglige organisering forventes at træde i kraft samtidig med den nye faglige struktur. Grundet det særlige fokus på KADK s økonomi er økonomifunktionen blevet opnormeret med henblik på at sikre en bedre økonomistyring af bl.a. KADK s mere end 370 forskningsprojekter. Konservatorskolens 40 årsjubilæum I 2013 fejrede KADK en helt særlig begivenhed. Den 30. maj 2013 kunne Kunstakademiets Konservatorskole nemlig fejre 40 årsjubilæum. Dagen blev fejret i festsalen på Holmen med bl.a. festforelæsning ved bevaringschef og leder af Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring (CATS), Statens Museum for Kunst, professor Jørgen Wadum.

11 Side Uddannelserne Aktivitetskrav, frafald og gennemsnitlige studietider Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er i 2013 i alt ca fordelt på 922 på arkitektuddannelsen, 515 på designuddannelsen, 81 på konservatoruddannelsen og 57 på kunsthåndværkeruddannelsen. Antallet af finansårsstuderende ligger således meget tæt på aktivitetskravet på 1571 studerende med et lidt højere antal arkitekt- og konservatorstuderende end forudsat og et lidt lavere antal design- og kunsthåndværkerstuderende. Design- og arkitektuddannelserne havde i 2013 igen et stigende ansøgertal til både bachelor- og kandidatuddannelserne hvor gennemsnitligt 11 % af ansøgerne blev optaget på bacheloruddannelserne og 10 % af de eksterne ansøgere på kandidatuddannelserne. Til bacheloruddannelsen i konservering og kunsthåndværkeruddannelsen var der en stigning i ansøgertallet på henholdsvis 169 % og 23 % i forhold til sidste optagelse. Stigningen skal ses i lyset af en målrettet kommunikationsindsats. KADK har øget sit antal af betalingsstuderende betydeligt. I 2012 var antallet 12 og i 2013 har KADK i alt haft 38 betalingsstuderende. KADK har de seneste år haft fokus på at tilbyde flere engelsksprogede kandidatprogrammer og oplever en meget stor interesse fra oversøiske ansøgere. I 2013 gennemførte 93,6 % kandidatuddannelsen inden for normeret tid + ét år, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Den gennemsnitlige studietid for studerende, som gennemførte en af kandidatuddannelserne i 2013, var 2,8 år hvilket ligger på niveau med resultatet for Det samlede frafald for bachelorårgang 2009 er på 16,6 % og holder sig dermed inden for udviklingskontraktens mål på maksimalt 17 % frafald. Frafaldet på kandidatårgang 2009 er på 11,8 % og er dermed lavere end udviklingskontraktens mål om et maksimalt frafald på 13 %. Det største frafald er på bacheloruddannelsen i arkitektur. Frafaldet er højere blandt studerende som har søgt optagelse gennem kvote 1. Fra 2015 optages studerende udelukkende via kvote 2, og KADK forventer derfor et mindre frafald fra bachelorårgang Forskningen KADK har i 2013 afholdt et symposium om kunstnerisk udviklingsvirksomhed inden for arkitektur og design. Symposiet blev afholdt med henblik på at formulere kriterier for den faglige vurdering af kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Symposiet havde endvidere til formål at profilere skolernes arbejde med kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der deltog omkring 150 personer fra danske og udenlandske kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Ligeledes i 2013 deltog KADK i Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning bl.a. gennem udstilling på møbelmessen i Milano, afholdelse af internationale modeseminarer og etablering af fælles afgangsmodeshow på Børsen med Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding. Alle events med stor virksomhedsdeltagelse og presseomtale. Der blev indskrevet fire nye ph.d.-studerende ved KADK i Alle fire ph.d.-forløb er 100 % eksternt finansieret - heraf to ErhvervsPhD er. De to andre ph.d.-studerende er ansat andre steder end på KADK, men modtager Ph.d.-grad fra KADK.

12 Side 12 KADK har i 2013 arbejdet med at kortlægge og harmonisere kvalitetssikringen af forskningen på de tre skoler og udarbejde et nyt samlet kvalitetssikringssystem. Det indledende arbejde med publiceringsstrategi og etablering af ph.d.-skolen er igangsat. Der er endvidere et arbejde i gang med at formulere en samlet strategi for ekstern finansiering som en del af kvalitetssikringsarbejdet hvad angår forskningen på KADK. KADK s bibliotek har i 2013 øget sit fokus på at sikre en bredere adgang til digitale ressourcer rettet mod fagene arkitektur, design og konservering. Både bøger og tidsskrifter samt e-ressourcer er nemt tilgængelig og samlet i Findbasen og på konserveringsområdet er der sikret adgang til vigtige naturvidenskabelige databaser. Det har styrket biblioteket som hovedfagbibliotek for konservering, at der er indgået samarbejdsaftaler med Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Biblioteket spiller en central rolle i et initiativ om at samle Arkitektskolens og Designskolens materialesamlinger i et fælles Materialelaboratorium. Dette skal ses som en del af styrkelsen af aktiviteter og samarbejde rettet mod erhvervet indenfor design og arkitektur. Biblioteket har i 2013 desuden satset på brugerinddragelse som omdrejningspunkt i forhold til arkitekturbilleder.dk der er den største danske billedbase med dokumentation om moderne dansk arkitektur. I alt 10 arkitektstuderende og arkitekturinteresserede bidrager frivilligt gennem et crowd sourcingprojekt til arkitekturbasen. 2.4 Årets økonomiske resultat Årets resultat for 2013 er et underskud på 8,7 mio. kr. I 2013 budgetterede KADK med et regnskab i balance, men gennemgang af KADK s økonomi har imidlertid vist en række udfordringer bl.a. som følge af fusionen. I samarbejde med revisorer fra PricewaterhouseCoopers er der afdækket fejl i hensættelsen til skyldige feriepenge, styring af de eksternt finansierede projekter samt diverse balancekonti. Hovedårsagerne til årets resultat er en hensættelse på 7,8 mio. kr. til dækning af underskud på eksternt finansierede forskningsprojekter, korrigering af hensættelsen til feriepengeforpligtelsen primo 2013 på 7,4 mio. kr. og nedskrivning af varelagrene på 3,8 mio. kr. Dertil kommer positive registreringer i form af korrektioner på 2,2 mio. kr. i Designskolens regnskab fra 2011, reduktion af feriepengeforpligtelsen ultimo 2013 med 1,6 mio. kr. samt forsinkelser i anvendelse af særlig forskningsbevilling mv. på 6.5 mio. kr. Egenkapitalen udgør nu 8,7 mio. kr. efter årets underskud på 8,7 mio. kr. Økonomistyringen på KADK er gennemgået sammen med revisorer fra PricewaterhouseCoopers (PwC). På baggrund af gennemgangen implementeres nye procedurer og et system til styring af økonomien i de eksternt finansierede projekter. Desuden har KADK styrket økonomifunktionen. Fremadrettet står KADK overfor en række udfordringer i forbindelse med implementeringen af en ny faglig struktur og nye studieordninger mv. Sammen med faldende bevillinger har det ført til, at KADK s bestyrelse efter dialog med ministeriet har godkendt et budget for 2014 med et underskud på 6,1 mio. kr. Der er dog samtidig iværksat en plan med reduktion i personale- og driftsomkostninger, således at budgettet for 2015 vil være i balance. Derved kan egenkapitalen genopbygges til et rimeligt niveau i forhold til usikkerhederne i budgettet. På den baggrund vurderer KADK, at årets resultat ikke er tilfredsstillende, men at der er igangsat et tilfredsstillende og vigtigt arbejde for at igen skabe balance og ro omkring KADK s økonomi.

13 Side 13 Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,0 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,8 - Heraf eksterne indtægter , , ,2 Ordinære driftsomkostninger , , ,4 - Heraf løn , , ,5 - Heraf afskrivninger 6.380, , ,7 - Heraf øvrige omkostninger , , ,1 Resultat af ordinær drift 4.804, , ,4 Resultat før finansielle poster 5.120, , ,3 Årets resultat 6.971,6-580, ,0 Balance Anlægsaktiver , , ,9 Omsætningsaktiver , , ,7 Egenkapital , , ,5 Langfristet gæld , , ,5 Kortfristet gæld , , ,0 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen (FF4) , , ,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 80,8 % 73,9 % 64,2 % Negativ udsvingsrate 209,0 % 222,2 % 59,2 % Overskudsgrad -2,1 % 0,2 % -2,9 % Bevillingsandel 91,4 % 88,2 % 90,9 % Personaleoplysninger Antal årsværk 386,2 380,6 349,6 Årsværkspris 468,1 475,1 506,9 Lønomkostningsandel 53,7 % 58,1 % 58,9 % Lønsumsloft , , ,0 Lønforbrug , , ,5 Tabel 2 viser de finansielle hoved- og nøgletal. Under de finansielle nøgletal afspejler driftsunderskuddet på 8,7 mio. kr. sig i reduceret overskudsgrad (Resultat i forhold til samlede indtægter) og den negative overskudsgrad (Fri egenkapital i forhold til Statsforskrivningen). Udnyttelse af lånerammen er faldet til 64,2% som følge af opbremsning i investeringerne i Personaleoplysninger viser 2013 et fald i antal årsværk primært som følge af personalereduktioner i 2012, men også på grund af færre ph.d. stipendier. Når årsværksprisen er steget skyldes det især den ekstraordinære hensættelse til feriepengeforpligtelsen i 2013.

14 Side Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og , , , ,9 administration Færdiguddannelse , , , ,7 Forskning og udvikling , , , ,8 National biblioteksservice , , ,4 255,6 I alt , , , ,0 Omkostningsfordelingen mellem KADK s opgaver svarer til den fordeling, der er budgetteret på Finansloven for KADK arbejder på i 2014 at skabe en tættere tilknytning mellem opgaver og økonomi Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for KADK i årene 2010 til 2013: Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid i alt heraf arkitektstuderende heraf designstuderende heraf konservatorstuderende Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antallet af finansårsstuderende) Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen i alt heraf arkitektstuderende heraf designstuderende heraf konservatorstuderende Afvigelse i alt

15 Side 15 Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede ARKITEKTUR Antal ansøgere til bacheloruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 23 % 18 % 16 % 17 % Færdiguddannede bachelorer Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober eksterne Optagne i % af eksterne ansøgere 13 % 12 % 10 % Færdiguddannede kandidater *Ny opdeling af data for arkitektstuderende og derfor findes der ikke konsoliderede tal fra før DESIGN Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i design Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 9 % 6 % 6 % 7 % Færdiguddannede bachelorer Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen Antal eksterne optagne pr. 1. oktober Optagne i % af eksterne ansøgere 19 % 7 % 9 % 10,3 % Færdiguddannede kandidater KONSERVERING Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i konservering Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 74 % 0,0 % 0,0 % 28 % Færdiguddannede bachelorer Antal ansøgere til kandidatuddannelsen interne + eksterne* Antal optagne pr. 1. oktober eksterne Optagne i % af ansøgere 96 % 88 % 100 % 100 % Færdiguddannede kandidater

16 Side 16 KUNSTHÅNDVÆRK Antal ansøgere til kunsthåndværkeruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 41 % 41 % 37 % 40 % Færdiguddannede kunsthåndværkere

17 Side 17 Tabel 2B: Nøgletal for uddannelserne Arkitektur Design Konservator Kunsthåndværk Aktive studerende pr Heraf på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen Aktive finansårsstuderende inden for normeret , studietid på bacheloruddannelsen Aktive finansårsstuderende inden for normeret ,5 30 studietid på kandidatuddannelsen Aktive finansårsstuderende i alt ,5 Antal studerende som har gennemført bacheloruddannelsen i 2013 Gennemsnitlig studietid for bachelorer i ,2 år 3,4 år 2,8 år 3,4 år Antal studerende som har gennemført kandidatuddannelsen i Gennemsnitlig studietid kandidater i ,9 år 2,6 år 2,9 år Antal ansøgere bacheloruddannelsen Antal optagne på bacheloruddannelsen Optagne i procent 17 % 7 % 28 % 40 % Antal eksterne ansøgere kandidatuddannelsen Antal optagne Optagne i procent 27 % 10 % 100 % Antal ansøgere til engelsksproget kandidatuddannelse 556 Antal optagne 43 Optagne i procent 8 % Antal studerende med bachelor fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen i Antal studerende i praktik Antal studerende i praktik og på udveksling i udlandet Antal studerende på udveksling Antal betalingsstuderende

18 Side 18 Tabel 2C: Nøgletal for Forskningen 2013 Arkitektskolen Designskolen Konservatorskolen KADK 2012 KADK 2013 Ph.d.-volumen pr * Indskrivninger Tildelte grader Forskningsbibliometri i alt Videnskabelige monografier og antologier** Videnskabelige konference- og tidsskriftsartikler*** Videnskabelige konferencebidrag og -abstracts i proceedings samt bidrag til antologier**** Ph.d.-afhandlinger Doktorafhandlinger Ekstern finansiering opgjort som regnskabsførte omkostn. i mio. kr. 21,7 5,7 1, ,8 * I alt er 35 ph.d er fuldt eksternt finansieret eller samfinansieret, heraf 9 ErhvervsPhD er ** Indeholder: Bog / Antologi / Rapport *** Indeholder: Tidsskriftsartikel / Konferenceartikel / Letter / Konferenceabstract i tidsskrift **** Indeholder: Bidrag til bog/antologi / Konferencebidrag i proceedings (udg. i bog) / Bidrag til rapport / Konference-abstract i proceedings (udg. i bog) / Konferenceabstract til konference / Paper Tabel 2C viser til forskel fra tidligere år, peer review udgivelser i følgende formater:konferenceartikel (i tidsskrift)/konferenceabstract (i tidsskrift)/konferencebidrag i proceedings (i monografi, antologi)/konferenceabstract i proceedings (i monografi, antologi). Stigningen i den samlede forskningsbibliometri har bl.a. sammenhæng med den nye opgørelsesmetode, hvor supplerende relevante formater (proceedings m.v) er medtaget. Denne opgørelse er mere retvisende og følger metoderne på det øvrige universitetsområde. Derudover er der et udsving i forskningsproduktionen fra år til år. Tabellen viser endvidere, at det samlede antal ph.d.- studerende, indskrivninger og tildelte ph.d.-grader er faldet væsentligt fra henholdsvis 57 til 48, 10 til fire samt ni til tre. Faldet i antallet af tildelte grader fra ni i 2012 til tre i 2013 dækker ikke over et fald i forskningsaktiviteten, som det ellers umiddelbart kunne tyde på. Det er Fagligt Råd, der formelt tildeler ph.d.-graden ved KADK. De ph.d.-forsvar, der har været afholdt efter mødet i Fagligt Råd d. 1. oktober 2013, får først formelt tildelt graden på det næstkommende møde d. 7. januar Ph.d.-afhandlingerne er dermed bedømt i 2013, men graden tildeles først i Den eksterne finansieringsaktivitet er som det fremgår af tabellen steget med 3,6 mio. kr. i forhold til i 2012, hvilket skal ses i lyset af oprydning af projekter med underskud, som påvirker omkostningerne med 7,6 mio. kr.

19 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Tabel 5A Udviklingskontrakt målrapportering Overordnet mål Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse 1a Nyt tværgående Delvist kvalitetsudviklingssystem. opfyldt 1b Sikre at kandidaters faglige profil matcher aftagervirksomheders behov via aftager- og kandidatundersøgelse. Kvalitetsorganisationen er implementeret, og kvalitetsudviklingssystemet er igangsat. Aftager og kandidatundersøgelse for Kunstakademiets Arkitektskole gennemføres i første halvår. Kvalitetsorganisationen og kvalitetsudviklingssystemet er beskrevet, men afventer endelig implementering i forbindelse ny faglig struktur. Kandidat- og aftagerundersøgelsen i samarbejde med AAA, AA, Danske Ark og AF blev igangsat i Undersøgelsen er stødt på forsinkelser. Ifølge revideret tidsplan indsamles data i den første halvdel af 2014, og rapporten forventes udarbejdet inden udgangen af Ikke opfyldt Overordnet mål Mål 2: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse 2a Nyt tværgående uddannelsesforløb Helt op- på fyldt kandidatniveau. Udredning af muligheder for nye kandidatforløb, der går på tværs af KADK og/eller sker i samarbejde med andre institutioner. I 2013 er KADK s nye institutstruktur som implementeres ved studiestart september 2014 blevet beskrevet sammen med de nye bachelor- og kandidatprogrammer. Et af institutterne, Institut for Bygningskunst og Design rummer som noget nyt både kandidatprogrammer inden for arkitektur og inden for design. 2b Etablering af ph.d.- skole Udvikling af plan for fælles ph.d.-skole inden for KADK. KADK har udviklet plan for fælles ph.d.-skole inden for KADK. Planen forventes endeligt godkendt af ledelsen i februar 2014 med henblik på implementering ved studiestart september Delvist opfyldt

20 Side 20 Overordnet mål Mål 3: Tidligere færdig og mindre frafald 3a Fuldførelsesprocent 1) 83 pct. på bacheloruddannelserne 2) 87 pct. på kandidatuddannelserne For studerende der påbegyndte en bacheloruddannelse på KADK i 2009 er der en fuldførelsesprocent på 83,3 % For studerende der påbegyndte en kandidatuddannelse på KADK i 2009 er der en fuldførelsesprocent på 88,6 % Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse Helt opfyldt 3b Gennemførelsestid Minimum 90 % gennemfører kandidatuddannelsen på normeret tid + 1 år 93,6 % af alle kandidater på KADK i 2013 gennemførte inden for normeret tid + ét år. Helt opfyldt Indikator Milepæle 2013 Resultat Målopfyldelse 4a Implementering af Der udvikles en KADK Udarbejdelsen af nye studieordninger Delvist undervisning i model for undervisning blev igangsat i opfyldt entrepreneurship og i entrepreneurship og sommeren Der har været innovation i samtlige innovation. indledende drøftelser af un- studieordninger dervisning i entrepreneurship og innovation som fortsætter i 2014 hvor studieordningerne færdiggøres. Overordnet mål Mål 4: Øget innovationskapacitet 4b Udvikling af nye uddannelsesforløb, der kombinerer KADK-fagligheder med fagligheder fra andre universiteter KADK udvikler i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner mindst ét nyt tværfagligt uddannelsesforløb. KADK er i samarbejde med CBS i gang med at udvikle en kandidatuddannelse med titlen Design-led Innovation and Entrepreneurship" som skal udbydes fra Som et pilotprojekt har KADK og CBS i 2013 udviklet et sommerkursus som udbydes i 2014 til studerende fra de to institutioner. Helt opfyldt 4c Udvikling af et nyt forsknings- og innovationssamarbejde med erhvervslivet med det formål at skabe innovative løsninger eller produkter med et eksportmæssigt potentiale. Udredning af mulighederne for at indgå et nyt forsknings- og innovationssamarbejde med erhvervslivet med et eksportmæssigt perspektiv. KADK indgår i 2013 i flere nye innovationsnetværk, og har derudover etableret to ErhvervsP.h.d.-samarbejder. Helt opfyldt 4d Antal studerende i praktik Minimum 210 studerende i praktik i KADK har i 2013 haft 237 studerende i praktik Helt opfyldt

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Årsrapport 2007 Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen -2- Oversigt over figurer, tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH 22. marts 2013 Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere