AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014"

Transkript

1 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

2 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger og indsatser for Amagerværket 9 Miljø- og arbejdsmiljømål på Amagerværket i Miljøuheld, vilkårsoverskridelser og egenkontrol 14 Oplysninger om miljøforhold 16 Miljødata for Amagerværket 18 Ifølge Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger - nr. 210 af 03/03/2010 påhviler det HOFOR at indsende miljøoplysninger for Amagerværket til myndighederne. I henhold til bekendtgørelsen skal HOFOR rapportere værkets miljødata til Miljøstyrelsen én gang årligt, mens det er tilstrækkeligt med en miljøberetning hvert tredje år. HOFOR har imidlertid valgt at udarbejde og offentliggøre et fuldt grønt regnskab med både miljødata og miljøberetning hvert år. I HOFOR tror vi på, at dette kan medvirke til at fremme dialogen imellem virksomheden og offentligheden, ligesom en fuld status over det forløbne år gør det muligt at reagere langt hurtigere på behov for forbedringer. Baggrund for indeværende regnskab HOFOR Energiproduktion A/S er ejet af HOFOR Holding A/S. Når der omtales emner der relaterer til disse enheder benyttes fællesbetegnelsen HOFOR, relaterer emner specifikt til Amagerværket bruges betegnelse Amagerværket eller forkortelsen AMV. Regnskabet forholder sig til de miljøgodkendelser, der er givet til Amagerværket og det miljø og arbejdsmiljø arbejde, der foregår der, bla. udtrykt ved certificeringer efter ISO14001 og OHSAS Certificeringerne varetages af Amagerværket, men det er planlagt at certificeringerne bliver lagt sammen med HOFORs øvrige certificeringer i Virksomhedens navn: HOFOR Energiproduktion A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S Telefon: Værkets navn: Amagerværket P-nr Kraftværksvej København S Telefon: Kontaktpersoner: Christian Stoltze Laursen Stefano Weilguny Udgivet juni 2015 HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S CVR-nr Telefon: Mail: Grafik og design: Kresten Ivar Eget tryk Denne rapport kan hentes på eller ved henvendelse til HOFOR A/S. 2 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

3 FORORD HOFOR Energiproduktion A/S overtog Amagerværket fra Vattenfall A/S pr Året har derfor været præget af integreringen i HOFOR bl.a. med udvikling og indførelse af nye IT-systemer som vedrører det daglige arbejde med vedligehold, sikring og registrering, ligesom der er blevet lavet nye visioner både for værket og afdelinger. Med overtagelsen blev det nødvendigt at omlægge værkets økonomistyringssystem, så det blev en integreret del af HOFORs IT-strategi. Konverteringen af et SAP baseret system til Dynamics EAM system blev planlagt og gennemført i 2014 således, at systemet kunne tages i brug 1. januar Projektet har involveret adskillige medarbejdere, hvorved vi har opnået en brugerflade og funktionalitet, som i høj grad er tilpasset Amagerværkets daglige arbejdsprocesser. Amagerværket skal udbygges med en ny flisfyret blok med idriftsættelse i Den nuværende kulfyrede AMV3 (Blok 3) tages derfor ud af produktion, når den nye blok (BIO 4) tages i brug i Oprindeligt skulle AMV3 levetidsforlænges i 2015, men med den planlagte lukning allerede i 2020 skrinlægges dette, og en ny strategi for vedligeholdet i restlevetiden er udarbejdet i efteråret Gennem hele 2014 er der planlagt og projekteret en væsentlig opgradering af miljøanlægget på AMV1 (Blok 1). Som følge af denne bloks overgang til udelukkende at fyre med træpiller - mod tidligere kombination af halm- og træpiller - har dette skabt mulighed for etableringen af et bypass af afsvovlingsanlægget, idet svovlindholdet, som er væsentlig lavere i træ end i halm, er tilpas lavt til at emissionsgrænserne stadig overholdes. Dette bypass muliggør tillige installationen af en røggaskøler (tailend), som udvinder de sidste kalorier af røggassen til gavn for fjernvarmeproduktionen. Implementering og idriftsættelse foregår i revisionen i sommeren Ved gennemførelse af projektet opnås en væsentlig forøgelse af blokkens samlede virkningsgrad. I forhold til arbejdsmiljø blev 2014 et år uden arbejdsulykker med fravær for interne medarbejdere og med en enkelt ulykke med fravær for eksterne medarbejdere. Dette er resultatet af en stor indsats på arbejdsmiljøområdet de sidste par år med øget inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanterne og større anvendelse af arbejdsmiljøkoordinatorer i projekter og ved større arbejder. Herudover blev Amagerværket recertificeret af BVQI i OHSAS 18001, ISO 9001 og ISO 4001 (arbejdsmiljøledelse, sikker losning og lastning og miljø). Marts 2015 Niels-Ole Madsen kraftværkschef AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

4 HOFORS AKTIVITETER HOFOR er ansvarlig for forsyning med fjernvarme, fjernkøling og bygas i Københavns Kommune, for vand- og spildevandsforsyning herunder regnvand i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner. Derudover leverer HOFOR drikkevand til en række andre kommuner i Hovedstadsområdet. Disse kommuners forsyningsselskaber står selv for distributionen i deres område. Vandindvindingen foregår i et geografisk område fra Hillerød til Ringsted. Endvidere bliver der etableret solcelleanlæg på vandværkerne og andre lokationer. HOFOR har endvidere etableret vindmøller, så virksomheden siden ultimo 2013 har produceret elektricitet. Al energiproduktion påvirker miljøet, og i HOFOR er der fuld fokus på, at virksomheden har et stort samfundsmæssigt ansvar. Den helt store udfordring er at balancere forskelligartede krav og forventninger i samfundet. Som energiproducent skal HOFOR møde samfundets energibehov med stabile leverancer, produceret med bæredygtige teknologier - alt sammen til lavest mulige omkostninger. Disse krav skaber rammen for HOFORs aktiviteter og danner grundlag for virksomhedens mission og vision: Mission og vision HOFORs vision er at skabe Bæredygtige Byer og missionen er, at HOFOR leverer vand- og energiløsninger til kunderne Grønt, Sikkert og Billigt. HOFOR politik for miljø og arbejdsmiljø Fælles for alle områder: HOFOR overholder altid lovgivning på miljø- og arbejdsmiljø, drikkevands- og spildevandsområderne I HOFOR er miljø, arbejdsmiljø, drikkevandssikkerhed og spildevandssikkerhed en integreret del af ledelsen Politik for miljø HOFOR vil: Være på forkant med miljø- og klimahensyn Skabe forbedringer og forebygge forurening både gennem egen adfærd og gennem krav til leverandører Arbejde målrettet for at reducere klimapåvirkninger Arbejde målrettet for klimatilpasninger Reducere vores udslip til luft fra transport Fremme anvendelsen af miljørigtige transportmidler Politik for arbejdsmiljø HOFOR vil: Prioritere arbejdsmiljøet på arbejdspladsen højt, og arbejdsmiljøarbejdet er integreret i HOFORs forretningsgange Som foregangsbygherre sikre, at entreprenører leverer ydelser, der ikke indebærer risiko for sikkerhed og sundhed Politik for drikkevandssikkerhed (fødevaresikkerhed) HOFOR vil: Sikre høj kvalitet af drikkevand til alle typer af forbrugere Sikre god hygiejne i forbindelse med arbejder i vandbanen Politik for spildevandssikkerhed HOFOR vil: Sikre høj sikkerhed i opsamling, transport og rensning af spildevand (herunder regnvand), omfattende en god hygiejne og en miljømæssig forsvarlig håndtering Løbende arbejde på, at risikoen for oversvømmelser reduceres og tage mest muligt hensyn til recipienterne, når voldsomme regnhændelser medfører akut behov for at udlede overfladevand 4 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

5 AKTIVITETER PÅ AMAGERVÆRKET Amagerværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. Værket er derfor underlagt pligten til at afgive miljøoplysninger i form af miljøberetning og -data i henhold til gældende bekendtgørelse på området. For 2014 er det således under listepunkt 1.1a for det kul/olie fyrede anlæg og 1.1b for det biomassefyrede anlæg. Hovedaktiviteter: Biaktiviteter: El- og fjernvarmeproduktion Vandforsyning: Fremstilling og salg af afsaltet spædevand (Deionat) Dampforsyning til geotermisk anlæg (Dette anlæg ejes af HGS) BESKRIVELSE AF AMAGERVÆRKET Amagerværket omfatter oprindelig tre uafhængige el- og varmeproducerende kraftværksblokke: AMV1, AMV2 og AMV3. Da AMV1 og AMV2 blev sat i drift i henholdsvis 1971 og 1972, var de to blokke identiske. AMV1 er efterfølgende moderniseret, mens AMV2 efter en periode som biomassefyret anlæg blev taget permanent ud af drift i AMV3, som er den største af de tre blokke, blev idriftsat i AMV3 er stort set i konstant drift med undtagelse af det årlige vedligeholdelsesstop. Det primære brændsel er kul, men der anvendes fuelolie til opstart af kedlen og som alternativt brændsel. AMV3 er udstyret med effektive røggasrensningsanlæg, der renser røgen for kvælstofoxider, støv og svovldioxid. I afsvovlingsanlægget vaskes røgen med kalkvand, som reagerer med svovl i røggassen og derved danner gips. Gipsen anvendes i gipspladeindustrien. I deno x -anlægget på AMV3 reagerer kvælstofoxider i røgen med ammoniak, og der dannes frit kvælstof og vand. I elfilteret opsamles flyveasken, som anvendes i cement- og betonindustrien. AMV1, som blev renoveret i årene 2007 til 2009, kan fyre med kul, olie og biomasse, blev sat i drift over en periode fra november 2009 til juni Blokken er aktuelt biomassefyret. AMV1 er som AMV3 udstyret med elfilter, afsvovlingsanlæg og deno x -anlæg. AMV1 og AMV3 har separate vandbehandlingsanlæg og neutralisationsbassiner. Ud over kraftværksblokkene omfatter værket en række fællesanlæg som brændselslagre, askesiloer og anlæg til afsaltning af havvand. Afsaltningsanlægget, som også kan afsalte sekundavand, blev idriftsat i Anlægget blev i 2013 udskiftet med et nyt anlæg der har været i drift siden december I henhold til revideret miljøgodkendelse for udledninger til recipient anvendes fra oktober 2011 alene havvand i afsaltningsanlægget. Det afsaltede vand erstatter brugen af vandværksvand til produktion af procesvand til kedlernes vand/ dampkredsløb. Sekundavand i form af drænvand fra Øresundsforbindelsen, der siden 1998 er tilført Amagerværket og anvendes fortsat i afsvovlingsprocessen. Hoveddata AMV1 AMV3 Kapacitet el, maks. (MW) Ydelse ved samproduktion: Kapacitet el, maks. (MW) Kapacitet varme, maks. (MJ/s) Idriftsat 1971/ Brændselsforbrug, maks. (ton/time): Kul Olie Biomasse 75 - Lav-NO x Ja Ja Afsvovlingsanlæg Ja Ja deno x -anlæg Ja Ja Flyveaskeproduktion Ca. 10 pct. af kulforbruget Flyveaskeproduktion fra biomasse Ca ton Gipsproduktion Ca. 3-5 ton/time afhængig af kultype Kullager ton ton Olielager m³ tanke Biomasselager ton Skorstene 3 HOFOR ansatte ultimo 2014 med Amagerværket som fast arbejdsplads 125 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

6 VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Produktion af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur. Produktionen indebærer et stort ressourceforbrug og medfører udledninger af miljøbelastende stoffer til luft, vand og jord. Som eksempel på ressourceforbrug kan nævnes brugen af fossile brændsler, vand til procesformål, hjælpestoffer og kemikalier til vandbehandling. Ved forbrændingen af kul og olie udledes der kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ), kvælstofoxider (NO x ), støv og en række sporstoffer. Miljøeffekterne heraf er blandt andet drivhuseffekt og forsuring. Ved brug af vand og kemikalier udledes der spildevand til kloak og kølevand til kølevandskanal til Margretheholm havn. Dette kan give miljøeffekter som næringssaltbelastning, iltsvind, belastning med tungmetaller og tungt nedbrydelige kvælstofforbindelser. Udledningen af havvand, der har været brugt til køling, forårsager en temperaturforøgelse, der i et vist omfang kan påvirke plantevækst og dyreliv. Med henblik på at fastlægge de væsentligste miljøforhold, der er knyttet til Amagerværkets produktion og aktiviteter, er der udført en kortlægning af Amagerværkets miljøpåvirkninger. De målsætninger, som HOFOR opstiller, og som Amagerværket følger op på, relaterer sig direkte til en reduktion af de væsentligste miljøbelastninger. Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune og Miljøstyrelsen regulerer igennem miljøgodkendelser kraftværkets miljøforhold. Afledning af spildevand til det kommunale net er reguleret gennem kommunal tilslutningstilladelse for spildevand til kloak. Det grønne regnskab inkluderer de miljøpåvirkninger, der er betydelige i mængde, og de miljøpåvirkninger, der af andre årsager kræver miljømæssig bevågenhed. Generelt er regnskabets data kontrolleret og verificeret grundigt internt, og deres indbyrdes sammenhæng er vurderet i forhold til alle løbende rapporteringer og indberetninger samt øvrige tilgængelige kilder og erfaringer. Sikringen af dataværdiernes gyldighed og sporbarhed er en integreret del af kravene i Amagerværkets DS/EN ISO certificerede miljøstyringssystem.samtidig kontrolleres alle miljømålere og -målinger løbende, som beskrevet i Amagerværkets kvalitetshåndbog for miljømålere, i henhold til gældende nationale og internationale standarder på området. Gældende miljøgodkendelser Gyldighedsdato Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok december 2004 Afgørelse om ændring af vilkår 16 i Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok august 2007 Miljøgodkendelse af moderniseringen af Amagerværkets blok november 2007 Miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg på Amagerværket 22. december 2007 Påbud i forbindelse med fyring med biomasseaffald på blok 1, 2 og 3 1. januar 2008 Revurdering, Amagerværkets Fællesanlæg 23. december 2008 Tilladelse til udledning af CO 2 januar 2014 Ombygning af gipslager til biobrændsler og gips 17. marts 2010 Supplerende godkendelser af modtageudstyr til biomasse 24. maj 2011 Revurdering af vilkår for spildevand til recipient i godkendelse af fællesanlæg 1. oktober 2011 Tilslutningstilladelse for afledning af spildevand 27. januar 2014 Miljøtilsynsmyndighed Miljøstyrelsen Strandgade København K Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13 Postboks København V 6 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

7 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

8 OVERSIGT OVER MILJØPÅVIRKNINGER Brændselsforbrug Den forbrugte (indfyrede) mængde brændsel og energiindholdet heri. Vandforbrug Vandforbruget opdelt på typer: Vandværksvand (drikkevandskvalitet), sekundavand, havvand mv. Udledning til luft Udledning af CO 2, SO 2, NO x, CO, HF, HCl, støv og sporstoffer. Produktion El og varme samt deionat (total afsaltet vand) til salg og spædning af fjernvarmenettet. Mineralprodukter Mængder af flyveaske, slagge og gips. Forbrug af stoffer og materialer Stoffer, der anvendes i hovedprocessen eller hjælpeprocesserne. Affald Sorteres og sendes til genanvendelse, forbrænding eller deponering. Egetforbrug af el og varme Forbrug til egne processer, belysning og opvarmning. Indfyrede affaldsprodukter Mængder af affaldsprodukter. Spildevand Til kommunalt rensningsanlæg og direkte til recipient fra neutralisationsbassin og sedimentationsbassin. Termisk udledning/ Havvand til køling Energiindhold (varme) i kølevandet. Data for oplysningerne findes bagest i regnskabet 8 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

9 HOFORS MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER, UDMØNTNING PÅ AMAGERVÆRKET Miljø: Luftforurening/Energiforbrug og forbrug af ikke fornybare ressourcer: Generelt reducere udledningen af miljøskadelige luftarter, partikler mv. Reducere forbruget af ikke fornybare ressourcer Hvert år skal det dokumenteres, at HO- FOR har gennemført tiltag, som har medført en besparelse på mindst to GWh i HOFOR leverer 100 pct. CO 2 -neutral vand- og spildevandshåndtering, varme, køling og bygas i dog undtaget fossilt indhold i affald til varmeproduktion Amagerværket har i 2014 anskaffet nyt emissionsmåleudstyr på AMV3 både før og efter røggasrensning og planlægger udskiftning af måleudstyr på AMV1 i Der er ligeledes investeret i nyt måleudstyr for ammoniakslip i AMV1s skorsten med henblik på at optimere ammoniakinddysning over deno x katalysatorer. En præcis måling før og efter røggasrensning er et godt udgangspunkt for optimering af anlæggene. Der har i året været særlig fokus på at forbedre effektiviteten af AMV1s deno x - anlæg. Gennem en forbedret ammoniakinddysning er det vurderingen, at NO x emissionen for dette anlæg er reduceret med 42,5 tons på årsbasis. Amagerværket planlægger en lignende indsats for deno x anlæg på AMV3 for at optimere dette anlæg. I 2015 monteres AMV1 med røggaskøling og det er forventningen at blokeffektiviteten som følge af denne udbygning vil stige med tre til fem pct. svarende til, at anlægget skal indfyre ca tons biomasse mindre for at opnå den samme varmeproduktion. Miljøgranskning af alle projekter (E-Plan) indgår som en naturlig del af projektarbejdet og er en del af HOFOR projektmodel PPL (professionel projektledelse). Kemikalier/kemikalieaffald: Reducere forbruget af miljøskadelige kemikalier Amagerværket har i 2012 og 2013 halveret mængden af anvendte kemikalier, målet for 2014 har været at fastholde det lave antal anvendte kemikalier. Affald/jord: Reducere affaldsmængderne Sikre at alt affald håndteres miljørigtigt Sikre genanvendelse af jord fra udgravninger, der køres til modtageanlæg Amagerværket har interne mål for genanvendelse af de mineralprodukter som anlægget producere. Gennem E-Plan er der stort fokus på projekters generering og genanvendelse af affald. Amagerværket anvender HOFORs aftaler om håndtering af jord. Transport: HOFORs bilpark er CO 2 neutral i 2025 Emissioner fra HOFORs bilpark er reduceret med 30 pct. i 2015 i forhold til 2009 Etablere tiltag der vil gøre det mere tilgængeligt for medarbejderne at benytte cykler eller kollektiv transport i arbejdstiden samt til og fra arbejde Informere, træne og uddanne medarbejdere til at træffe miljørigtige transportvalg i deres arbejde Amagerværket har ingen særlig indsats der fokuserer på nedbringelse af emissioner ved transport. Dog stilles der på Amagerværket cykler til rådighed for alle medarbejdere til brug for intern transport på Amagerværket. Transport mellem Amagerværket og HOFORs administrationskontor, Vejlandshuset foregår oftest i bil, nogle medarbejdere vælger dog at anvende cykel, ligesom at mange medar- AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

10 bejdere vælger at anvender cykel, når de skal på arbejde på Amagerværket. Spildevand/regnvand: Reducere negative miljøpåvirkninger ved udledning af spildevand/regnvand Udarbejde og gennemføre en strategi for klimatilpasning, herunder LAR (Lokal Afledning af Regnvand) Grundvand Reducere de afledte negative miljøeffekter fra indvindingen af grundvand Beskytte grundvandet i vores vandindvindingsområder mod forurening Amagerværket har eget rensningsanlæg for spildevand til kloak. Der er i 2014 ansat ekstra ressourcer til pasning af dette anlæg, og der er gennemført grundige driftsanalyser med henblik på løbende at forbedre anlæggets præstation. HOFOR planlægger at udfase AMV3 og erstatte den med en ny biofyret blok (BIO 4) i 2020 for på den måde at sikre København billig og CO 2 -fri varme. I projekteringsarbejdet for denne blok indgår også overvejelser om beskyttelse af anlægget mod fremtidige klimaændringer. Amagerværket anvender sekundavand fra Banedanmarks områder på Amager, og der produceres procesvand på basis af saltvand. Det er dog vurderingen, at mængden af anvendt drikkevand stadig er for stor, og Amagerværket har derfor i 2014 gennemført en grundig analyse af drikkevandsbalancer med henblik på at identificere besparelsespotentialer. Dette arbejde forsætter i Arbejdsmiljø: Minimere antallet af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede lidelser Fokusere særligt på forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker Forbedre det psykiske arbejdsmiljø Fokusere særligt på forebyggelse og håndtering af stress Reducere anvendelsen af faremærkede kemikalier Fokusere særligt på reduktion i anvendelsen af kemikalier mærket som giftige eller sundhedsskadelige Sikre at HOFOR er foregangsbygherre Amagerværket understøtter arbejdsmiljømålsætningerne gennem udarbejdelse af konkrete mål og handlinger. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø er initiativer som vil blive søsat for hele HOFOR og starter med en kortlægning i At sikre, at HOFOR er forgangsbygherre, er også et initiativ som gælder hele HOFOR og her er der ekstra fokus på professionel arbejdsmiljøkoordinering fra projektets start. Målene for Amagerværket 2015: Ingen ulykker med fravær og handlingen er mere fokus på vurdering af risici ved planlægning af opgaver Reduktion af giftige og sundhedsskadelige stoffer og handlingen er her at holde antallet på det nuværende niveau, da værket har været igennem en kraftig reduktion på området 10 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

11 MILJØ- OG ARBEJDSMILJØMÅL PÅ AMAGERVÆRKET I 2014 Løbende miljøteknologiske forbedringer Løbende miljøteknologiske forbedringer kaldet BAT (Best Available Technique) omfatter alle ændringer, systemer og miljøteknologiske forbedringer, der nedbringer miljøbelastningen fra Amagerværkets produktion. Med vedtagelse af ny lovgivning i EU (IE-direktivet) vil der fremover komme endnu mere fokus på denne del af miljøarbejdet. Amagerværket forholder sig derfor løbende til anvendelse af BAT i form af deltagelse i forskellige projekter, teknologigrupper og udvalg samt ikke mindst i forbindelse med det daglige arbejde. Et af værktøjerne er iværksættelse af Miljøplan for projekter, der skal identificere miljøforbedringspotentialer i projekter i både etablerings-, drifts- og dekommissioneringsfaserne. Leverandørkrav Ved bestilling af varer og tjenesteydelser benytter Amagerværket så vidt muligt de leverandører, der er blevet godkendt som samhandelspartnere i HOFOR. Hvor lokale og specielle forhold gør det nødvendigt og formålstjenligt, indgås dog også separate leverandøraftaler for Amagerværket. De lokale krav til sådanne leverandører er beskrevet i Amagerværkets miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem. der arbejder på Amagerværket, får den samme sikkerhedsinstruktion. Tillige får alle udleveret og gennemgået en miljøog sikkerhedsfolder og bliver tilknyttet en kontaktperson, der tilhører den lokale organisation. Folderen beskriver de gældende miljø- og arbejdsmiljømæssige retningslinjer. Alle, der arbejder på lokationen, bekræfter ved deres underskrift, at folderen er læst og forstået. Der stilles blandt andet krav om, at leverandøren medbringer arbejdspladsbrugsanvisninger på alle stoffer og materialer, der anvendes i forbindelse med de aktuelle opgaver. Ligeledes skal leverandøren medtage overskydende stoffer og materialer ved arbejdets ophør. Hvis der opdages miljø- eller arbejdsmiljømæssige problemer i forhold til en leverandør, indgås der en dialog med leverandøren. Denne dialog registreres i HOFORs miljøledelsessystem og vil efterfølgende danne grundlag for en vurdering af det fremtidige samarbejde med leverandøren. Ved indkøb af mærkningspligtige stoffer og materialer stiller værket krav om, at der altid skal foreligge en dansksproget brugsanvisning fra leverandørerne. Mærkningspligtige stoffer rummer særlige risici, og derfor stilles der krav om, at leverandørerne skal udlevere opdaterede leverandørbrugsanvisninger med alle relevante oplysninger omkring brugen af stoffet. Til beskrivelse af de lokale forhold er der udarbejdet en supplerende arbejdspladsbrugsanvisning. Brugsanvisningerne opbevares og opdateres i værkets kemikaliedatabase. Transportører, der kører med farligt gods Leverandører, der igennem de seneste tre år har haft en meget høj ulykkesfrekvens, eller som er blevet placeret som en niveau 3-virksomhed i forbindelse med et tilpasset tilsyn af Arbejdstilsynet, har meget svært ved at komme i betragtning. Leverandører er forpligtiget til at overholde alle gældende og vedtagne miljølove og regulativer, nationale som internationale. Leverandøren skal desuden overholde alle sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer og udføre arbejdet for Amagerværket i henhold til miljø- og arbejdsmiljøstandarderne ISO og OHSAS Firmaer og personer, der leverer tjenesteydelser, gennemgår Amagerværkets besøgsprogram VISIT, som sikrer, at alle, AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

12 eller farligt affald fra værket, skal have en sikkerhedsrådgiver. Køretøjer og chauffører skal have de nødvendige tilladelser, udstyr og uddannelse. Den tilsvarende fraværspromille, beregnet som antallet af ulykkesbetingede tabte arbejdstimer pr arbejdstimer, blev på 0. i miljø- og arbejdsmiljøstyringssystemet. Derudover har medarbejderne gennemgået relevante arbejdsmiljøkurser i forhold til det daglige arbejde. Arbejdsmiljø Amagerværket blev i 2014 recertificeret af BVQI i OHSAS om arbejdsmiljøledelse. Indsatsen for en bedre styring af eksterne leverandører fortsatte i 2014 med en ajourføring af sikkerheds- og miljøinformationen og med fokus på arbejdsmiljøkoordinering og involvering af interessenter så tidligt som muligt i planlægningsfasen. Der blev desuden lagt vægt på samarbejde om sikker adfærd, hvorved der sammen med leverandørerne blev fulgt op på aktiviteter og hændelser. På Amagerværket har der i 2014 været i alt fem arbejdsulykker, hvoraf én var med fravær for en ekstern medarbejder. Der er registreret 27 tæt-på-ulykker, hvilket er et fald i forhold til Ulykkesfrekvensen for Amagerværkets egne medarbejdere, beregnet som arbejdsulykker med mere end en dags fravær pr. en mio. arbejdstimer, blev på 0 i Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationen består af arbejdsmiljøgrupper fra Amagerværket. Arbejdsmiljøarbejdet er organiseret med arbejdsmiljøgrupper for hver afdeling, og en sikkerhedsleder. De i alt seks arbejdsmiljøgrupper består af en eller flere medarbejderrepræsentanter og en arbejdsleder. Arbejdsmiljøgrupperne varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde, mens den overordnede planlægning og koordinering udføres af arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøudvalget på Amagerværket blev i 2014 nedlagt og blev i stedet en del af HOFORs arbejdsmiljøudvalg. Uddannelse Alle nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og bliver hvert år tilbudt efteruddannelse inden for arbejdsmiljø. Alle nyansatte har fået uddannelse Arbejdsmiljøforhold Amagerværkets fem væsentligste arbejdsmiljøforhold er: Støj, herunder forårsaget af dårlig akustik Psykosociale belastninger Indeklimabelastninger, herunder varme, kulde og træk samt dårlig luftkvalitet Ulykkesrisici, herunder risiko for fald, kontakt med skadevoldende maskindele og processer, brand og eksplosion samt risiko for kontakt med elektricitet og andre energikilder Støv Der er udarbejdet en handlingsplan for registrering af afvigelser under kortlægning af de væsentlige arbejdsmiljøforhold. De psykosociale belastninger kortlægges ved trivselsundersøgelser. Indeklimabelastninger og ulykkesrisici kortlægges ved sikkerhedsrundgang eller ved hændelsesregistrering. 12 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

13 Arbejdsmiljømål Mål for 2014 Max. fire ulykker med fravær for interne og eksterne på Amagerværket Max.16 ulykker uden fravær for interne og eksterne på Amagerværket Resultat Resultatet blev en ulykke med fravær for en ekstern og målet er dermed nået Resultatet blev fem ulykker uden fravær for en ekstern og målet er dermed nået Område Mineralprodukter Mål pct. genanvendelse (KPI) Miljømål og KPI Resultat Genanvendelse er 93 pct., så målet er ikke nået. Skyldes især aske med højt kulstofindhold i begyndelse af året. Der er indført skærpet overvågning af restkulindhold i aske med henblik på at nå mål om 100 pct. genanvendelse Energieffektivitet Emissioner Emissioner Emissioner Emissioner Emissioner Energispareindsatser Miljømål for projekter Stoffer og materialer Adfærd Maks. 3 pct. afvigelse fra optimal drift for AMV1 og AMV3 (KPI) AMV1 NO 2 (KPI) Døgngennemsnit 30 mg/nm 3 Ugegennemsnit 25 mg/nm 3 AMV1 Starttid denox (KPI) 0 timer efter flamme i kedel. AMV3 NO 2 (KPI) Døgngennemsnit 41 mg/nm 3 Ugegennemsnit 38 mg/nm 3 AMV3 deno x starttid (KPI) Maks. en time efter at temp. 317 o C ved deno x er nået AMV3 SO 2 (KPI) Døgngennemsnit 18 mg/nm 3 Ugegennemsnit 16,5 mg/nm : Gennemførte besparelser på MWh og projekter for MWh til 2015 (forbedringsmål) Alle projekter benytter, efter vurdering udført af miljøkoordinator, E-plan. (forbedringsmål) Fastholdelse af nuværende lave antal anvendte stoffer (210) (KPI) En kampagne om året (Forbedringsmål) Program til overvågning af optimal drift har ikke været i fuld drift i 2014, og målresultat kan derfor ikke vurderes. Der har været en forstærket indsats for få programmet til at virke og primo 2015 har der været forbedringer af drift som følge af denne indsats Målet er nået Målet er ikke nået. Udetid på miljøanlæg ligger dog klart under grænsen for udetid på 120 timer pr. år Målet er nået Målet er ikke nået. Udetid på miljøanlæg ligger dog klart under grænsen for udetid på 120 timer pr. år Målet er nået Målet er ikke nået for 2014 hvad angår energibesparelser i selve året. Der ligger projekter for besparelser for 2015 på ca MWh svarende til en årlig besparelse i årene 2016 og frem på MWh Mål er nået Mål er nået Målet er nået i 2014 med en energisparekampagne og kampagne for lukning af døre og porte gennemført AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

14 MILJØUHELD, VILKÅRSOVERSKRIDELSER OG EGENKONTROL For at forebygge og sikre mod uheld både internt og eksternt, foretager de enkelte afdelinger runderinger i og uden for anlæggene. Ved observation af unormale eller uhensigtsmæssige forhold registreres disse, og der foretages nødvendige forebyggende eller korrigerende handlinger. Miljøuheld og vilkårsoverskridelser er opdelt på de enkelte blokke samt på øvrige forhold i relation til værkets fællesanlæg. AMV1 Alle vilkår er overholdt. AMV3 I forbindelse med tømning af tank med kalkvand skete udslip til recipient gennem dørkplader med åbning mod kølevandskanal fra bunden af afsvovlingsbygning. Udslippet blev af miljøberedskabet i København vurderet til at være af minimal betydning for recipient. Der er indført følgende forebyggende tiltag: Ramme omkring dørkplader er blevet forsynet med ti cm høj kant således at spild på gulv løber til opsamlingsbassin i bygning Spildevand til recipient Alle vilkår er overholdt. Spildevand til kloak Miljøuheld: Der har været et udslip af dieselolie til kloak i forbindelse med tankning af maskine. Det vurderes at det meste af olien blev fanget i olieudskillere, men en mindre mængde kan være undsluppet til kloak. Der er indført følgende forebyggende tiltag: Der er blevet skiltet med at maskiner ikke må forlades ved tankning Der er monteret alarm på olieudskillere med både visuel og hørbar alarm. Alarmen kan observeres fra tankningssted og i nærliggende værksted Tankningsgreb med automatisk stop ved overløb skiftes rutinemæssigt hver tredje måned Vilkår 13: Det har ikke været muligt at gennemføre alle tilsyn med bassiner som beskrevet i vilkår 13. Kontrol af sedimentationsbassiner er ikke gennemført, da bassiner ikke har været tømt i Eftersyn af neutralisationsbassin, som skulle være gennemført i 2014, er heller ikke blevet gennemført. Amagerværket har sammen med årsrapport fremsendt redegørelse for årsager og forslag til handlingsplan for gennemførelse af de i vilkåret anførte kontroller. Vilkår 20: Det har ikke været muligt at holde spildevandsmængden fra Amagerværket under grænsen på m 3 pr. år. Som det fremgår af dataark er udledningen på m 3. Amagerværket har sammen med årsrapport fremsendt redegørelse for årsager og forslag til handlingsplan for nedbringelse af spildevandsmængden. Vilkår 30: Den tilladte mængde anvendt af stoffet HOH CIP 10 på kg er overskredet i det der er indkøbt kg. Da Grønt Regnskab opgøres efter indkøb er der i årsrapport til Miljøcenteret redegjort for forbrug som aktuelt ligger under vilkårsgrænsen. Fællesanlæg Alle vilkår er overholdt. Egenkontrol Amagerværket har i 2014 rapporteret til Miljøstyrelsen om værkets miljøforhold inklusive overholdelse af miljøvilkår. Rapporteringen omfatter en månedlig rapportering om værkets drifts- og miljøforhold samt rapportering vedrørende udledning til recipient. Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune er myndighed for spildevandsudledning til kommunalt rensningsanlæg og for anvisning af affald. Rapportering om overholdelse af udledningskrav sker årligt. Rapporter og miljøgodkendelser er offentligt tilgængelige, og interesserede kan få adgang til materialet ved henvendelse til den miljøansvarlige på Amagerværket. Amagerværkets adresse og kontaktpersoner findes på regnskabets første side. Henvendelser og klager Der har i 2014 været to henvendelser: En henvendelse drejede sig om udladning af damp fra sikkerhedsventil. Efter undersøgelse af driften i den pågældende periode kunne det konstateres, at der ikke havde været anvendt sikkerhedsventil i den pågældende periode. Det var vurderingen, at udladningen kom fra ARC (Amager Ressource Center). Interessenten blev orienteret om funktionen af sikkerhedsventiler. En henvendelse drejede sig om lugt fra fuelolietanke i Margrethehavnen. Amagerværket anerkendte, at værkets fuelolietanke kunne have været årsag til lugten og har derfor efterfølgende planlagt montering af kulfilter til at tage lugten fra fuelolietankens udluftningsventiler. Filteret vil være monteret ved varmesæsonens begyndelse i Afvigelser i forhold til tidligere års grønt regnskab Dette års regnskab for HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket er dækkende for hele 2014 og indeholder generelt de samme datatyper og opgørelsesmetoder som Grønt Regnskab AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

15 OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD Produktion Der har i 2014 været et fald i varmeproduktionen, hvilket især skyldes det varme efterår. Udledning til luft Der er ingen væsentlige ændringer i CO 2 - udledningen i Den lille stigning i den specifikke udledning skyldes, at varmeproduktionen har været mindre samtidig med at der stadig er produceret el. NO x emissionen ligger stabilt, mens der har været et lille fald i SO 2, som skal ses på baggrund af et mindre godt år i Produktion I MWh I GJ Netto elproduktion i MWh Fjernvarmeproduktion i GJ Støv, støj og lugt Der kan forekomme udledning af støv fra flere af værkets aktiviteter, specielt i forbindelse med kul og træpillehåndtering. Derudover kan der forekomme støvproblemer ved uheld, eller hvis elfiltrene ikke fungerer optimalt. Flyveaskesiloerne er forsynet med silopiloter for niveauvisning og fyldeautomatik samt støvfilter, der renser udsugningen fra siloerne. I tilfælde af udslip standses anlæggene, så udslippet begrænses mest muligt. CO 2 -udledning Specifik CO 2 -udledning / Total CO 2 -udledning g/kwh I ton Specifik CO 2 i g/kwh Total CO 2 i ton Ved kullosning begrænses støvgenerne ved at minimere faldhøjderne fra kranerne og fra stackerbåndene. Ved stærk blæst (> 15 m/s) vurderes det, om losning er forsvarlig. Der blev i forbindelse med idriftsættelsen af AMV1 foretaget en støjkortlægning af Amagerværket. Kortlægningen har vist, at der i nogle få tilfælde har været overskridelser af de tilladte støjgrænser. Amagerværket har arbejdet på at reducere støjen efter en handlingsplan, som er aftalt med Miljøstyrelsen. De implementerede tiltag har vist en god effekt, Amagerværket overholder i dag sine støjudledningsgrænser. 0 Specifik SO 2 -udledning / Total SO 2 -udledning / Specifik NO x -udledning / Total NO x -udledning g/kwh 0,30 0,25 0,20 0,15 0, SO 2 -udledning og NO x -udledning 0 I ton Specifik SO 2 i g/kwh Specifik NO x i g/kwh Total SO 2 i ton Total NO x i ton 0,05 0, AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

16 Vandforbrug Vandværksvandforbruget er faldet, efter at Amagerværkets nye vandfabrik blev sat i drift ultimo Der er dog stadig et potentiale for nedbringelse af vandværksvandforbruget. Spildevand Amagerværket har i året 2014 kun udledt spildevand til kommunal rensning. Forbrug af stoffer og materialer Amagerværkets brug af stoffer og materialer bliver løbende gennemgået, og antallet af anvendte stoffer er fastholdt på et lavt niveau. Vandforbrug Vandforbrug I m Vandværksvand (grundvand) Tilført sekundavand Tilført havvand Affald Amagerværket sorterer produceret affald i følgende fraktioner: Pap Papir Ikke forbrændingsegnet og glas til losseplads Dagrenovation Forbrændingsegnet Træ, stort forbrændingsegnet Kabelskrot Beton og tegl Jern og metal Aluminium og rustfrit stål Hård PVC-plast Lysstofrør/sparepærer Elektronikaffald Dæk Batterier Malerprodukter Spraydåser Fast olieaffald Oliefiltre Spildolie Blyakkumulatorer Væske fra Løwener vaskemaskine Diverse opløsningsmidler Kulflyveaske til deponi Bioflyveaske Gips, fejlproduceret Slam Affald 43% Affald i pct. 1% 1% Mineraluld Filtergips Aske fra Lufo-skylning Ionbyttermasse 55% Amagerværket tilstræber i videst muligt omfang genanvendelse af affaldet. Særlige forhold ved årets affaldsproduktion Der er sket en stigning i affaldsproduktion, hvilket skyldes genoptagelsen af levering af biobundaske til landbruget. Ikke-farligt affald til bortskaffelse Ikke-farligt affald til nyttiggørelse Farligt affald til bortskaffelse Farligt affald til nyttiggørelse Cirkeldiagrammet er et udtræk af de registrerede affaldsmængder i værkets affaldsdatabaser. 16 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

17 Udtalelse fra Miljøstyrelsen København: Udtalelse til grønt regnskab for regnskabsåret 2014 for HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket. Vurderingen: Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen København har modtaget et grønt regnskab fra virksomheden HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket. Jævnfør 17 i bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger har tilsynsmyndigheden pligt til at udarbejde en kvalitetsvurdering af det grønne regnskabs miljødata. Miljøstyrelsen København har vurderet kvaliteten af miljødata på grundlag af Miljøstyrelsen København s kendskab til virksomheden, herunder oplysninger modtaget ved godkendelses- og tilsynsarbejde, herunder HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket s egenkontrol og/eller HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket s miljøledelsesarbejde. Miljøstyrelsen København har ikke foretaget en egentlig revision af datagrundlaget, men vurderet, at de fremsendte miljødata er fuldstændige og konsistente, og afspejler virksomhedens miljøforhold. Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse kommentering af Amagerværkets grønne regnskab for for udledning af vand til kloak: Alle krav i Amagerværkets spildevandstilladelse er overholdt og Center for Miljøbeskyttelse har ingen yderligere kommentarer hertil. AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

18 MILJØDATA FOR AMAGERVÆRKET PRODUKTION Netto elproduktion MWh Målt Fjernvarmeproduktion GJ Målt Dampproduktion GJ Målt Samlet produktion MWh Deionat til fjernvarmenet m Målt Deionat til salg m Målt Driftstimer: AMV1 timer Målt AMV3 timer Målt BRÆNDSELSFORBRUG Mængder: Kul ton Målt Fuelolie ton Målt Halmpiller ton Målt Træpiller ton Målt Energiindhold: Kul GJ Målt Fuelolie GJ Målt Halmpiller GJ Målt Træpiller GJ Målt Indfyret energi i alt GJ VANDFORBRUG (Inkl. vand til spædning og salg) Opgørelsesmetode Opgørelsesmetode Opgørelsesmetode Vandværksvand (grundvand) m Målt Tilført havvand m Beregnet Tilført sekundavand m Målt - heraf direkte til afsvovling (REA) m Målt - prod. permeat fra hav/sekundavand m Målt Vandforbrug i alt m Specifikt grundvandsforbrug m 3 /MWh 0,036 0,027 0,027 0,048 0,019 Beregnet 18 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

19 FORBRUG AF STOFFER OG MATERIALER Generelle hjælpestoffer Opgørelsesmetode Adipinsyre ton Beregnet Ammoniak (100 %) ton 7,6 5,1 0,0 0,7 1,1 Beregnet Ammoniak til deno x -anlæg (100 %) ton Beregnet Flydende hydratkalk ton Beregnet Hydratkalk ton ,9 0 Beregnet Kalk ton Målt Maleinsyre-anhydrid ton Beregnet Natriumhydroxid (100 %) ton Beregnet Natriumsulfid ton Beregnet Salt ton Beregnet Saltsyre (100 %) ton Beregnet Svovlsyre (100 %) ton Målt TASP ton Beregnet Vandbehandling Citronsyre kg Beregnet Fældnings-flokkuleringsmidler kg Beregnet Jernsulfat kg Målt Natriumchlorit kg Målt Natriumdisulfit (100 %) kg Beregnet Membran-rensemidler kg Beregnet Zetag liter Biosperse kg TMT 15 liter HOH CIP 10 liter HOH CIP 4 liter FUMADOS liter FE-chlorid 100 % kg Jernklorid 100 % kg Olie, fedt og opløsningsmidler Dieselolie liter Beregnet Hydraulikolie liter Beregnet Maling - organisk liter Beregnet Maling - tokomponent liter Beregnet Maling - vandbaseret liter Beregnet Rensevæsker liter Beregnet Smøreolie liter Beregnet Transformerolie liter Beregnet Smørefedt kg Beregnet AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB

20 FORBRUG AF STOFFER OG MATERIALER Gasser Opgørelsesmetode Acetylen Nm Beregnet Argon Nm Beregnet Brint Nm Beregnet Helium Nm Beregnet Kvælstof/Nitrogen Nm Beregnet Propangas Nm Beregnet CO 2 Nm Beregnet Anvendte stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (maks. værdier) Butanonoxim liter 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 Beregnet Natriumhypochlorit (100 %) kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beregnet Visse olieafledte stoffer kg/liter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beregnet Pentaerythritol tetrakis liter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beregnet Phenol, 2,6-bis (1,1-dimethylethyl)-4-methyl- liter 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Beregnet Styren kg 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Beregnet Visse chlorerede opløsningsmidler liter 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Beregnet Visse parfumestoffer liter 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Beregnet Arbejdsmiljømæssige risikostoffer (enkelte stoffer kan optræde i flere kategorier) Giftige kg Beregnet Sundhedsskadelige kg Beregnet Kroniske sundhedsskader kg Beregnet Ætsende kg Beregnet Eksplosive kg Beregnet Brandfarlige kg Beregnet Brandnærende kg Beregnet Miljøskadelige kg Beregnet Ingen mærkning kg Beregnet EGETFORBRUG AF EL OG VARME El MWh Målt Varme GJ Målt TERMISK UDLEDNING (Havvand til køling) Energi-indhold GJ Beregnet Kølevandsmængde m Målt 20 AMAGERVÆRKET - GRØNT REGNSKAB 2014

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere