Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

2 Udviklingskontrakt mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Aarhus Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, at bestyrelsen for et erhvervsakademi skal indgå en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Formålet med udviklingskontrakten er at: Styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser. Skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til den enkelte institution. Dokumentere og synliggøre institutionernes præstation og opnåede resultater. Klargøre ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger. Styrke en åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte mål. Udviklingskontraktens indhold Udviklingskontrakten for omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig og mindre frafald 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket udviklings- og evidensbasering af uddannelserne Derudover har Erhvervsakademi Aarhus valgt at fastsætte mål indenfor et yderligere overordnet mål i udviklingskontrakten: 6. Internationalisering Disse fem pligtige mål samt det af institutionen valgte supplerende mål omsættes i udviklingskontrakten i en række målsatte indikatorer og milepæle. Udviklingskontrakten indeholder derudover under hvert af målene institutionens kortfattede redegørelse for den strategiske forankring af de målsatte indikatorer og milepæle. Endvidere er der under de enkelte målsætninger i kontrakten anført bemærkninger om bl.a. målemetode, understøttende aktiviteter eller øvrige fremhævede præmisser for opfyldelsen af målsætningerne. Disse bemærkninger samt institutionens øvrige redegørelser for målsætningernes strategiske forankring er ikke en del af selve kontraktindgåelsen. Udviklingskontraktens status og varighed Udviklingskontrakten indebærer ikke, at gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. tilsidesættes. Udviklingskontraktens parter tager forbehold for, at opfyldelsen af udviklingskontraktens enkelte resultatkrav kan forudsætte forhold, hvis tilvejebringelse ikke er en del af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten gælder fra 1. januar 2013 til 31. december Side 2 af 15

3 Udviklingskontrakten kan efter dialog mellem parterne ændres i kontraktperioden, hvis ministeriet eller den enkelte institution finder anledning hertil. Opfølgning og afrapportering Opfølgning på udviklingskontrakterne sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede indikatorer og milepæle. Afrapportering koordineres med institutionernes årsrapporter. Afrapportering og øvrig opfølgning kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag af dialog mellem ministeriet og den enkelte institution herom. Det forventes i øvrigt, at ledelsen og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør ministeriet opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger. Dato: Dato: Uddannelsesminister Morten Østergaard Bestyrelsesformand Jens Ravn Side 3 af 15

4 Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Erhvervsakademi Aarhus har vækst gennem en høj kvalitet og et målrettet udbud som et strategisk mål. Akademiet ønsker at sikre et attraktivt udbud af praksisnære uddannelser, der på et internationalt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i den private og den offentlige sektor. Dette stiller krav til, at uddannelserne og undervisningen: Foregår i et godt og inspirerende studiemiljø, som sikrer en tilstrækkelig studieintensitet og giver de studerende progression, et højt udbytte og jobparathed. Bygger på et solidt videngrundlag Udføres af fagligt og pædagogisk højt kvalificerede undervisere, der har engagement og passion Involverer aftagerne i udvikling af uddannelserne og i konkret undervisningselementer. Uddannelsernes kvalitet handler også om, at alle studerende motiveres og udfordres til at nå så langt som muligt i deres uddannelse. Ud fra ovennævnte har vi formuleret 5 indikatorer på Bedre kvalitet i uddannelserne : To indikatorer, der har til formål at sikre input fra fuldtidsstuderende og deltidsstuderende vedr. deres tilfredshed og opfattelse af undervisningen. En indikator, der har til formål at sikre, at de enkelte undervisere lever op til de studerendes forventninger, og som giver akademiet et redskab til at lave et udviklingsforløb for de undervisere, der har særlige udfordringer i forbindelse med undervisningens gennemførelse. En indikator, der har til formål at sikre input fra dimittenderne. En indikator, der har til formål at sikre input fra de aftager, som har studerende i praktik, og hvor de studerende skriver hovedopgave. Indikator Milepæle Bemærkninger 1.1 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik (fuldtidsuddannelserne) 1.2. De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af fagmodulet og underviseren på deltidsuddannelserne Datagrundlaget er det fælles sektorkoncept for måling af de studerendes tilfredshed (spg. Score fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret på skalaen mellem 0 og gelse i efteråret på skalaen mellem 0 og Score fra den landsdækkende undersø ) 100 på indsatsområderne. 100 på indsatsområderne. Undervisning Undervisning Organisering af uddannelsen Organisering af uddannelsen Undervisning Praktik Praktik Organisering af undervisning Undervisning: 70 Organisering af undervisning: 66 Praktik: 78 Score fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret på skalaen mellem 0 og 100 på indsatsområderne. Undervisningen Organisering af fagmodulet Undervisning: 72 Organisering af undervisning: 68 Praktik: 80 Score fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret på skalaen mellem 0 og 100 på indsatsområderne. Undervisningen Organisering af fagmodulet Praktik Undervisningen Organisering af fagmodulet Side 4 af 15

5 Underviseren Underviseren Underviseren 83 Undervisningen: 77 Organisering af fagmodulet: 76 Underviseren: 80 Undervisningen: 78 Organisering af fagmodulet: 77 Underviseren: 80 *) Resultaterne for deltid 2012 er ikke modtaget v. kontraktens indgåelse De studerendes vurdering af de enkelte undervisere 1.4. Praktikvirksomhedernes evaluering af de studerendes/praktikanternes kompetencer. Score fra erhvervsakademiets underviserevaluering på skalaen mellem 1-5: undervisernes evne til at koble teori og praksis undervisernes evne til at aktivere de studerende i undervisningen undervisernes engagement Koble teori og praksis: 3,7 Aktivering af de studerende i undervisning: 3,7 Undervisningens engagement: 3,7 Score fra erhvervsakademiets praktikevaluering af praktikvirksomhedernes tilfredshed på skalaen 0-100: Score fra erhvervsakademiets underviserevaluering på skalaen mellem 1-5: undervisernes evne til at koble teori og praksis undervisernes evne til at aktivere de studerende i undervisningen undervisernes engagement Koble teori og praksis: 4,0 Aktivering af de studerende i undervisning: 4,0 Undervisningens engagement: 4,0 Score fra erhvervsakademiets praktikevaluering af praktikvirksomhedernes tilfredshed på skalaen 0-100: Ud over den fælles ennova -evaluering, som der henvises til under 1.1. og 1.2 gennemgøre akademi en evalueringer af de enkelte undervisere. Såfremt en underviser har en utilfredsstillende score, udarbejde underviserens leder og underviseren et pædagogisk udviklingsforløb, der har til formål at hjælpe underviseren og forbedre undervisningen. Tilfredshed med praktikanternes faglige kompetencer Tilfredshed med praktikanternes personlige kompetencer Tilfredshed med praktikanternes faglige kompetencer Tilfredshed med praktikanternes personlige kompetencer 1.5. Andelen af dimittender, der 1 år efter fuldførelsen er i beskæftigelse eller i videreuddannelse Faglige kompetencer: 80 Personlige kompetencer: 80 Minimum for hver uddannelse: 80 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 85 % Faglige kompetencer: 80 Personlige kompetencer: 80 Minimum for hver uddannelse: 80 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 85 % Dimittendundersøgelsen giver også viden om, hvor de færdiguddannede får ansættelse og deres stillingsbetegnelse. Endvidere giver undersøgelsen oplysninger om, i hvilken udstrækning, de anvender de kompetencer, som de har fået på deres uddannelse. Side 5 af 15

6 Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Erhvervsakademi Aarhus deler ministerens målsætning om en Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Målsætningen omfatter både gode muligheder for at få fuld merit for fag på andre uddannelser og fjernelse af unødvendige blindgyder i uddannelsessystemet. Målsætningen omfatter bl.a. følgende opgaver: Sikring af, at de færdiguddannede på erhvervsakademiuddannelserne har gode videreuddannelsesmuligheder til bachelor/professionsbachelor Sikring af, at professionsbachelorerne har gode videreuddannelsesmuligheder til kandidat og/eller master. Sikring af, at unge med en erhvervsuddannelse har gode muligheder for at blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse Sikring af, at der på alle uddannelser er gode muligheder for at gennemføre studie- eller praktikophold i udlandet. Sikring af, at der er attraktive videreuddannelsesmuligheder på deltid. Akademiet har formuleret 3 indikatorer på denne hovedmålsætning. Indikator Milepæle Bemærkninger 2.1 Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse Indikatoren modsvarer målepunkt i universiteternes udviklingskontrakter om øget eksternt 35 % 60 % optag på kandidatuddannelserne. Erhvervsakademi Aarhus har i oktober haft det første møde med Aarhus Universitet. Det er akademiets forventning, at bl.a. Finansbachelor og PBA-uddannelsen i international Handel får direkte adgang til kandidatstudiet. 2.2 Årlig vækst i antal optagne studerende med en EUD Indikatoren måler væksten i optagne studerende med en EUD i forhold til % 20 % Antal studerende optaget med EUD adgangsgrundlag *) Kilde: KOT hovedtal (8%) Side 6 af 15

7 2.3 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser) Indikatoren har til hensigt at måle på institutionens indsats for at løfte 60 pct. målsætningen gennem et udbud af deltidsuddannelser 640 diplomstuderende 680 diplomstuderende 2560 akademistuderende 2720 akademistuderende inden for særligt AU, som understøtter, at studerende studerende flere faglærte opnår kvalifikationer på videregående uddannelsesniveau. 520 årselever 540 årselever Side 7 af 15

8 Mål: Tidligere færdig og mindre frafald Mere end 90 % af dimittenderne på Erhvervsakademi Aarhus gennemfører deres uddannelse på den normerede tid. Akademiets strategiske målsætning er derfor koncentreret om at sikre, at de studerende ikke falder fra. Da den helt dominerende del af frafaldet sker på studiernes 1. og 2. semester, er det her, der skal sættes ind, såfremt frafaldet skal reduceres yderligere. Reduktionen af frafaldet på 1. år er afhængigt af, at de studerende har et godt og informativt grundlag at vælge deres uddannelse på. Har de det, vil den andel af de studerende, der vælger rigtigt 1. gang, stige. Indikator Milepæle Bemærkninger 3.1 Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår Formålet med indikatoren er at målsætte effekten af institutionens indsats for at minimere antallet af afbrud og studieskiftere, Minimum gældende for alle Minimum gældende for alle uddannelser 72 % uddannelser 70 % Samlet gennemsnit for alle Samlet gennemsnit for alle uddannelser 82 % og anvendelse af f.eks. gennem en styrket vejledningsindsats uddannelser 80 % optagelsessamtaler. Seneste opgørelse (2012) viser samlet gennemsnit på 80 pct. Institutionen trækker og leverer data fra studieadministrativt system. 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Minimum gældende for alle uddannelse 65 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 75 % Minimum gældende for alle uddannelse 70 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 78 % Indikatoren har til hensigt at måle på effekten af uddannelsernes attraktivitet og kvalitet. Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen. Seneste opgørelse (modelberegnet årgang 2011) viser samet gennemsnit på 74 pct. Fx er fuldførelsesprocent 2012 den andel af tilgangen 2012 (studerende, som er påbe- Side 8 af 15

9 gyndt uddannelsen i perioden 1/ til 30/9-2012), der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre). Data trækkes centralt fra UNI-C s databank. Side 9 af 15

10 Mål: Øget innovationskapacitet Erhvervsakademi Aarhus optog i august 2012 de første studerende på en ny PBA-uddannelse i innovation og entrepreneurship. Den 9. november 2012 indviede akademiet sit nye Center for Entrepreneurship. Innovation og entrepreneurship er og vil også i de kommende år være et væsentligt strategisk indsatsområde for akademiet. Akademiets studerende skal uddannes til ikke alene at få et job som lønmodtagere, men også til at skabe nye job. Vi vil uddanne innovative og entreprenante studerende og dimittender, der kan innovere i virksomhederne, og som har mod, kompetencer og energi til at starte egen virksomhed nu eller senere. Mere innovation betyder ikke mindre faglighed, men er derimod hinandens forudsætninger. Innovation opstår ofte, når fagligheden bringes i spil i løsningen af konkrete problemstillinger. Erhvervsakademi Aarhus vil således i endnu højere grad geare de studerende til at blive innovative og entreprenante. Det vil ske i samarbejde med akademiets virksomhedsnetværk og iværksættermiljøerne i Aarhus. Målet er at bidrage til, at Danmark bliver løsningernes land, og til at tanker og idéer kan omsættes i nye produkter, processer og virksomheder. Akademiet har formuleret 6 indikatorer på øget innovationskapacitet: To indikatorer, der målsætter omfanget af de studerendes samarbejde med virksomhederne i forbindelse med praktik og afsluttende eksamensprojekt. En indikator, der målsætter akademiets samarbejde med virksomheder ud over praktiksamarbejdet. En indikator, der målsætter andel af undervisere, der gennemfører et undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold i ind- eller udland. En indikator, der målsætter antallet af studerende på akademiets fuldtidsuddannelser i innovation og entrepreneurship. En indikator, der målsætter antallet af studerende, der tager ETCS-givende fag inden for innovation- og entrepreneurship. Indikator Milepæle Bemærkninger 4.1 Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed Indikatoren har til hensigt at målsætte de studerendes interaktion med erhvervslivet 90 % 95 % under uddannelsen. Seneste opgørelse (2012) viser, at andelen udgør 86 pct. Ved konkret samarbejde forstås, at den studerende er i konkret dialog med pågældende virksomhed(er) om opgavens pro- Side 10 af 15

11 blemstilling, tilrettelæggelse og gennemførelse. 4.2 Andel af de studerende i virksomheds- og iværksætterpraktik Indikatoren målsætter, at flest mulige praktikforløb gennemføres i en virksomhed eller Virksomheds- og iværksætterpraktik: 93 % Virksomheds- og iværksætterpraktik: 95 % som iværksætterpraktik fremfor skolepraktik, virtuelle praktikforløb mv. 4.3 Andel af underviserne, der gennemfører et undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold ophold i ind- eller udland 4.4 Antal private virksomheder, som institutionen deltager i konkrete samarbejder med % % Indikatoren sætter fokus på undervisernes understøttelse af innovationsfremmende undervisning gennem bl.a. faglig kompetenceudvikling og involvering i praksisnære problemstillinger nationalt og internationalt. Indikatoren målsættes konkret som andelen af fastansatte undervisere, som i et givet regnskabsår har gennemført undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold på samlet set minimum 14 dage Indikatoren fokuserer på institutionens kontakt og konkrete samarbejder med aftagere af institutionens dimittender, herunder små og mellemstore private virksomheder Samarbejde er her defineret som værende mere end blot praktikaftaler, dvs. f.eks. fælles udviklingsprojekter, involvering af de studerende i konkrete opgaveløsninger, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Dvs. virksomheder som 'alene' er praktikvirksomhederne tælles ikke med Antal fuldtidsstuderende på PBA uddannelsen i Innovation & Entrepreneurskab og på Iværksætterlinjen på Markedsføringsøkonomuddannelsen Indikatorende angiver antallet af fuldtidsstuderende pr og Side 11 af 15

12 4.6 Antal studerende, der tager ETCS-givende fag og kurser inden for innovation og entrepreneurship Indikatoren omfatter både fuldtidsstuderende og deltidsstuderende. 4.7 Antal videnkupon -samarbejder Ministeriet har åbnet op for en ny mulighed for, at erhvervsakademiet kan sælge en videnkupon til smvér. Videnkuponerne er målrettet smvér med ingen eller begrænset erfaring fra samarbejde med videninstituioner. Med videnkupon vil Erhvervsakademi Aarhus kunne tilbyde smv r op til kr. i tilskud til køb af viden eller samarbejde med erhvervsakademiet. Indikatoren sætter fokus på videnpartnerskaber, som kan give et innovativt vidensløft til smvér. Side 12 af 15

13 Mål: Styrket udviklings- og evidensbasering Erhvervsakademi Aarhus videngrundlag er baseret på tre typer af viden: Viden om centrale tendenser på uddannelsernes beskæftigelsesområder Viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde Viden fra ny forskning Alle tre typer af viden er rettet mod anvendelse i de erhverv og funktioner, som akademiet uddanner til. Inden for Frascati-rammen vil akademiet fokusere på Videnomsætning. Videnomsætning omfatter følgende tre hovedopgaver: 1. Deltagelse i udviklingsprojekter, hvor eksisterende viden fra forskning eller praksis omsættes til nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 2. Sikring af, at den nyeste viden fra forskning om praksis indgår i akademiets uddannelser. 3. Formidling den nyeste viden til virksomhederne gennem efteruddannelsestilbud, konferencer, workshop og projekter. Akademiet har en særlig forpligtelse på dette område i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Det er megen viden, som i dag anvendes af Grundfos, Vestas, Arla, Lego og Danish Crown, men som fortsat ikke nyttiggøres af de små og mellemstore virksomheder i akademiets dækningsområde. Akademiet vil i løbet af januar 2013 udarbejde en prioriteret handlingsplan for området. Indikator Milepæle Bemærkninger 5.1 Andel af underviserne, som er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter % % Målsat som andelen af fastansatte undervisere, som inden for pågældende regnskabsår vurderes at have anvendt mindst 5 pct. af arbejdstiden på FoU-aktiviteter( inden for rammen af OECD s Frascati-manual) 5.2 Antal FoU-projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner 3 5 Indikatoren defineres som antal FoUprojekter (inden for rammen af Frascatimanualen, som institutionen er konkret involveret i finansielt og/eller med medarbejderressourcer i løbet af det pågældende regnskabsår. Side 13 af 15

14 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU-aktiviteter mio mio. Afrapporteres som den periodiserede omsætning for regnskabsåret på baggrund af indtægtsført ekstern finansiering, dvs. det samlede omfang af ekstern finansiering af FoU-aktivitet. (inden for rammen af OECD s Frascatimanual). Udviklingsprojekter med ekstern finansiering/medfinansiering omfatter projekter, hvor hele eller dele af projektet er finansieret af en ekstern kilde, fx ministerier (kun midler der er bevilliget efter ansøgning indgår), EU, virksomheder, fonde, organisationer mm. Forsknings- og udviklingsaktivitet gennemført som indtægtsdækket virksomhed indgår i opgørelsen. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings- og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud Indikatoren målsætter udarbejdelsen af en strategisk handleplan for institutionens konkrete udmøntning af tilførte midler til styrket Handleplan udarbejdes i januar 2013 i henhold til den rammesætning, som udviklings- og evidensbasering. ministeriet har beskrevet i brev af 30. oktober 2012 (Frascati-manualens definition af FoU aktiviteter) Side 14 af 15

15 Mål: Internationalisering Internationalisering og studiemobililet har været et centralt tema i Bolognaprocessen, og der er fastlagt et mål om, at 20 % af alle EU-studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse i 2020, skal have gennemført et studie- eller praktikophold i løbet af studietiden. Erhvervsakademi Aarhus har i flere år haft internationalisering som et strategisk indsatsområde og udbyder i dag 16 fuldtidsuddannelser på engelsk. Pr. 1. oktober 2012 var der studerende indskrevet på de internationale hold. På alle akademiets uddannelser har de studerende tilbydes de studerende mulighed for praktik eller studieophold i udlandet. For 2013 og 2014 er målsætningerne inden for området: 1. Vækst i andelen af studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet 2. Opbygning af hot spots på udvalgte målmarkeder. Et hot spot er kendetegnet ved et lokalt samarbejde med en række interessenter: uddannelsesinstitutioner, virksomheder og officielle repræsentationer. Ud over studenter og underviserudveksling omfatter et Hot spot projektsamarbejde, fælles undervisningsforløb og summerschools. 3. Fastholdelse af færdiguddannede udenlandske studerende som medarbejdere i danske virksomheder Akademiet har formuleret 3 indikatorer på øget internationalisering. Indikator Milepæle Bemærkninger 6.1. Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse ) Mindst 14 dage: 15 % 2) Mindst 12 uger: 9 % I alt: 24 % 1) Mindst 14 dage: 17 % 2) Mindst 12 uger: 11 % I alt: 28 % 6.2 Antallet af danske og udenlandske studerende på internationale summer- og winterschools Antal studerende, der gennemfører deres praktikophold i udlandet 160 studerende 180 studerende Side 15 af 15

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA Københavns

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Strategi STRATEGI for FOR DANSKE Danske ERHVERVSAKADEMIER Erhvervsakademier 2015-2017 2015-2017 1 Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Erhvervsakademierne er med deres etablering i 2009 og frem

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) og University College Nordjylland (UCN)

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) og University College Nordjylland (UCN) December 2012 Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) og University College Nordjylland (UCN) 1. Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-okt-2013 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer Dokumentnavn 316643.Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem.docx Dokumentnummer 1. Ledelsesinformation

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Dania

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Dania Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Dania Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Maskinmesterskolen København

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Maskinmesterskolen København Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Maskinmesterskolen København Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Maskinmesterskolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011. Center for studiekvalitet

Kvalitetsrapport 2011. Center for studiekvalitet Kvalitetsrapport 2011 Center for studiekvalitet 2 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapporten har til formål at afdække i hvor høj grad KEAs uddannelser lever op til de kvalitetsmål, som KEA og Ministeriet

Læs mere

Notat. Udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner i perioden Modtager(e): De videregående uddannelsesinstitutioner

Notat. Udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner i perioden Modtager(e): De videregående uddannelsesinstitutioner Notat Modtager(e): De videregående uddannelsesinstitutioner Udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner i perioden 2015-2017 Dette notat indeholder en kort beskrivelse og motivering

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Lillebælt

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Lillebælt Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Lillebælt Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Professionshøjskolen Metropol

Udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Professionshøjskolen Metropol Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Professionshøjskolen Metropol 1 Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Professionshøjskolen

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen UCC

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen UCC Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen UCC Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012. Københavns Erhvervsakademi (KEA) Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter 2010-2012

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012. Københavns Erhvervsakademi (KEA) Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter 2010-2012 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 Københavns Erhvervsakademi (KEA) Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Mødeforklæder for Uddannelsesudvalgsmødet for Laborantuddannelsen. 27/10-15

Mødeforklæder for Uddannelsesudvalgsmødet for Laborantuddannelsen. 27/10-15 Mødeforklæder for Uddannelsesudvalgsmødet for Laborantuddannelsen. 27/10-15 Dagsordenspunkt: 2. Kort præsentation af Kvalitets- og udviklingsrapport. Baggrund: Kvalitets- og udviklingsarbejdet er dels

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere