DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009"

Transkript

1 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning om foreningens virksomhed, herunder aktivitetsfonden og rejsefonden i det forløbne år. 4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber.. 5. Behandling af fremsatte forslag 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent. 7. Valg af formand 8. Valg af formand til Aktivitetsudvalget. 9. Valg til bestyrelsen: 10. Valg af revisorer. 11. Eventuelt. Til stede: 18 medlemmer og 2 gæster (formand for JA og rep. fra DSL s bestyrelse). Formanden indledte mødet med at mindes de medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. I år var det Erik Holmsgaard og Peter Moltesen som foreningen måtte mindes. Begge var store personligheder inden for skovbruget og begge var æresmedlemmer af Danske Forstkandidaters Forening. Herefter gennemførtes en navnerunde blandt de fremmødte medlemmer. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Klaus Enevoldsen, som blev valgt. Dirigenten startede med at erklære generalforsamlingen varslet og forslag udsendt rettidigt i forhold til vedtægterne. Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af vedtægterne samt forslag om at der opkræves kontingent. Det første forslag vil blive behandlet under punkt 5 og det andet under punkt 6. Bestyrelsen ønskede at der blev byttet om på punkt 4 og 5 således at regnskab og budget kunne diskuteres i forlængelse af hinanden. Bestyrelsen havde desuden udsendt et udkast til arbejdsplan for bestyrelsen for 2009/10 samt et oplæg til vision/mission og organisation. Bestyrelsens hensigt var at der skulle tages en diskussion af disse som indledning af punkt 5, men at disse papirer er af orienterede art, og ikke til afstemning. 1

2 Der var indkommet 2 bemærkninger til bestyrelsens forslag fra medlemmerne.: Steffen Jørgensen har med mail af 24. juli til formanden gjort opmærksom på at en del pensionister ikke er medlemmer af JA og derfor ville blive ramt forholdsvis hårdt af den foreslåede kontingentsats for ikke medlemmer af JA (400 kr). Bestyrelsen havde drøftet dette, og der var enighed i uhensigtsmæssigheden i denne sats for pernsionister. På den baggrund er forslaget blevet modificeret således at studerende og pensionister foreslås at betale 50 kr årligt uanset medlemskab af JA eller ej. Christina Odgaard havde med mail til formanden af 27. juli gjort opmærksom på et par mindre sproglige rettelser til de foreslåede vedtægtsændringer. 2 Valg af referent Christian Pilegaard Hansen blev valgt. 3 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aktivitetsfonden og rejsefonden Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen har fulgt op på hovedparten af de punkter der blev fremlagt i bestyrelsens udkast til arbejdsprogram ved sidste generalforsamling, herunder arbejdet med mission og vision, forslag til vedtægtsændringer samt forslag til genindførelse af kontingent til foreningen. Med hensyn til samarbejdet med DSL og Pro Silva har der været holdt et møde med DSL hvor der var enighed om at vi vil iværksætte et tæt samarbejde om faglige og sociale aktiviteter. Der er ligeledes aftalt et samarbejde med Pro Silva om koordinering og fælles annoncering af aktiviteter. Den praktiske implementering har imidlertid vist sig vanskeligere at få i gang. Dels havde alle tre foreninger planlagt aktiviteter for hele 2009 allerede tidligt i efteråret 2008, dels har det vist sig vanskeligt at finde plads til fælles møder. Både DFF og DSL er dog enige om at øget samarbejde skal have høj prioritet i efteråret Et nyt stort initiativ om faglig profilering af skovbrugssektoren, som Niels Elers Koch annoncerede ved sidste års generalforsamling er blevet gennemført. Der er i et samarbejde mellem KU-LIFE, Dansk Skovforening, Hede Danmark, Skov- og Naturstyrelsen, DSL og DFF blevet udarbejdet en overordnet strategi for profilering af sektoren. Projektet er i årets løb blevet støttet med kr. fra Heilmanns Fond. Der er nu nedsat et udvalg som skal arbejde videre med implementering af strategien. Det er et arbejde som forventes at få stor betydning for sektorens og foreningens fremtid og DFF vil følge udvalgets arbejde nøje i de kommende år. Aktivitetsudvalget har afholdt tre arrangementer (julemøde, tur til Møn og tur til Dyreparken på Djursland); alle med flot fremmøde og der er efterfølgende kommet mange positive reaktioner fra deltagerne. Med hensyn til Egely har bestyrelsen vurderet, at markedet ikke er til at sælge Præsteskoven nu, så planerne om udarbejdelse af salgsmateriale er sat i bero. 2

3 Udlejningen går rigtig godt og med meget positive tilbagemeldinger fra lejerne. Istandsættelsen har gjort ejendommen lettere og billigere at drive og opvarme, og det nye køkken og bad gør at stedet ikke kun har charme, men også komfort. I forhold til fondene har bestyrelsen vedtaget at tilbyde en ledig post i Heilmanns Fonds bestyrelse til den til enhver tid siddende formand for DSL. Dels kan de studerende på Skovskolen nu også søge fonden efter at de har fået status som professionsbachelorer, dels mente bestyrelsen at det var et godt signal at vi også var villige til at dele indflydelse over foreningens midler. Dette er blevet vel modtaget af DSL.. DFF er blevet medlem af UEF (Union of European Foresters), som afholder gode faglige arrangementer, som vi skal til at lære at bruge. Bestyrelsesmedlem Michael Øllgaard er foreningens primære kontakt i UEF og følger med i arrangementer, så de kan annonceres for foreningens medlemmer. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i aktiviteterne. Formanden gennemgik herefter kort medlemsstatistikken og hæftede sig ved at der fortsat er en meget lav arbejdsløshed. Statistikken viser fremgang for det offentlige område. Faldet i studentermedlemmer kan bl.a. tilskrives de meget lave optag i de senere år. I år er der således kun optaget 67 studerende på naturressource-bachelor uddannelsen på KU-LIFE. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til beretningen (både den skriftlige og den mundtlige). DSLs repræsentant på generalforsamlingen bakkede op om beretningens omtale af samarbejdet mellem de to foreninger. Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. 5 Behandling af fremsatte forslag Bo Holm Kristensen indledte dette punkt med en kort gennemgang af de udsendte notater vedr. DFFs vision/mission og organisation. Hovedtankerne har været følgende: Vi må være realistiske, der er grænser for hvad foreningen og bestyrelsen kan overkomme. Vi skal varetage formuen, herunder Egely. Vi skal etablere faglige og sociale aktiviteter. Vi skal være et forbindelsesled mellem studerende og kandidater, samt facilitere et nærmere samarbejde med DSL. Fagforeningsarbejde og faglig profilering sker som udgangspunkt gennem netværkets deltagelse i JA., Dog vil vi følge arbejdet i det nedsatte profileringsudvalg for skovsektoren tæt. Erik Borsholt takkede for papirene og fremlæggelsen, men mente dog ikke at de fremstår i deres endelige form. Han fremhævede specielt at der ikke skelnes klart mellem hvad der er forening og hvad der er netværk. Endvidere savnede han en klarere arbejdsdeling i bestyrelsen (kasserer, sekretær mv.) samt en forretningsorden. Formanden nævnte i den forbindelse at bestyrelsen havde drøftet muligheden for at købe sekretærbistand i JAs sekretariat, men at det p.t. ikke ansås for formålstjeneligt. Klaus Enevoldsen fandt at papiret kunne styrkes gennem en mere specifik 3

4 beskrivelse af foreningens faglige profil. Nogle faglige forhold falder mere naturligt i mere generelle netværk under JA, hvor DFF mere skal dække den skov- og naturfaglige indhold. Andre mente at det allerede er tydeligt i papirets nuværende form. Herefter gennemgik Bo Holm Kristensen hovedpunkterne i de fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Disse reflekterer overordnet, at DFF er et fagligt og socialt netværk under JA.. Før afstemning udspandt der sig en debat om følgende: (i) forskellen på forening og netværk, (ii) eksklusionsregler, (iii) Flertalsafgørelser, (iv) Aktivitetsudvalg/fond, (v) revisor og (vi) bestyrelsens tegningsret. Forening contra netværk: Erik Borsholt mente at ændring fra forening til netværk i vedtægterne er problematisk, og mente bl.a. at det ville svække ejerskabet af Egely. Bo Holm Kristensen anførte at vedtægtsændringer ikke ændrer DFFs juridiske status, herunder ejerskabet af Egely. Eksklusionsregler: Erik Borsholt fandt at det var problematisk at ophæve paragraf 5 omkring medlemmerne pligter, idet det i praksis ville gøre eksklusion umulig. Bo Holm Kristensen nævnte at eksklusion i forslagtet er specificeret til at gælde medlemmer der modarbejder netværkets formål. Berit Lahn Nielsen fandt at der i paragraf 6 om eksklusion kunne refereres specifikt til paragraf 2 omkring netværkets formål. Flertalsafgørelser: Erik Borsholt anførte at der i vedtægterne (nuværende såvel som forslaget) opereres med forskellige former for flertalsafgørelser i forbindelse med afsteming (absolut og simpelt flertal), og at disse ikke er nærmere specificeret. Der var enighed om at der her er brug for yderligere afklaring, så begreberne defineres bedre. Der var enighed om blandt generalforsamlingens deltagere at opfatte absolut flertal som 2/3 af de stemmeberettigede. Aktivitetsfond: Erik Borsholt fandt vedtægterne om aktivitetsudvalg og -fond uhensigtsmæssige. Formanden medgav at opdelingen ikke er strengt logisk, men historisk betinget. Man kunne ved en senere vedtægtsrevision overveje at slette paragrafferne om DFFs aktivitetsfond (paragrafferne 22 og 23). Revisor: Erik Borsholt mente at det er problematisk at DFF benytte samme eksterne revisor som JA, idet denne p.t. både står for udarbejdelsen af det eksterne regnskab og revision heraf. Bo Holm Kristensen mente at hvis JA fandt dette forsvarligt burde det ikke udgøre et problem for DFF. Bestyrelsens tegningsret: Endelig anførte Erik Borsholt at ifølge både de nuværende vedtægter såvel som de foreslåede (paragraf 18), kan bestyrelsen købe, sælge og pantsætte fast ejendom, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt. Der var enighed om at en senere vedtægtsrevision bør overveje at ændre dette, således at køb og salg af fast ejendom besluttes efter afstemning ved generalforsamlingen. Herefter fulgte afsteming. For vedtægtsændringerne stemte 18, ingen stemte imod. Vedtægtsændringerne er hermed vedtaget. 4

5 4 Aflæggelse af de reviderede regnskaber Formanden fremlagde regnskabet Eigil takkede for påtegninger til regnskabet modtaget fra intern revisor (Erik Borsholt), der vil bliver taget op til diskussion med JAs regnskabsenhed. Bestyrelsen følger op på dette. I den forbindelse foreslog Lars Holmgaard Knudsen at man ved samme lejlighed tog regnskabsprincippet omkring realisering af kurstab op til diskussion med JA.. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 6 Forelæggelse af budget 2009 og fastsættelse af eventuelt kontingent Formanden fremlagde budgettet for Generalforsamlingen godkendte forslag fra bestyrelsen om kontingent på 100 kr for kandidatmedlemmer, dog 400 kr for DFF medlemmer som ej er medlemmer af JA. Studerende og pensionister betaler 50 kr i kontingent uanset om de er medlem af JA eller ej. Bestyrelsens forslag til budget bliver lagt ud på DFFs hjemmeside. 7 Valg af formand Formanden Ejgil E. Andersen var på valg og ønskede ikke genvalg. Jakob Svendsen-Tune stillede op og blev valgt. De fremmødte medlemmer takkede Eigil for den måde han har bestridt hvervet som DFFs formand gennem 4 år. 8 Valg af formand for Aktivitetsudvalget Formanden var ikke på valg. 9 Valg til bestyrelsen Lars Holmgaard Knudsen var på valg, genopstillede ikke. Cathrine Brandt var på valg, genopstillede ikke Lars Bondo Svane var på valg, modtog genvalg. Der var således 3 ledige pladser i bestyrelsen Ud over Lars Bondo Svane ønskede Kirsten Carlsen, Berit Lahn Nielsen og Rasmus Moes at stille op til bestyrelsen. Der blev afholdt skriftlig afstemning, hvor Berit, Kirsten og Rasmus blev valgt. 5

6 Bestyrelsen ser herefter således ud: Jakob Svendsen-Tune (Formand) Bo Holm Kristensen (Næstformand) Malene Quistgaard (Formand for aktivitetsudvalget) Christian Pilegaard Hansen Michael Øllgaard Berit Lahn Nielsen Rasmus Moes Kirsten Carlsen Andreas Radich Scheffel (studerende) Eva Ortvald Erichsen (studerende) 10 Valg af revisor Folkevalgt revisor: Erik Borsholt blev genvalgt. Statsautoriseret revisor: BDO ScanRevision blev genvalgt. 11 Eventuelt Under eventuelt fik Inge Stupak Møller, der ikke havde mulighed for at deltage i festmiddagen overrakt Heilmanns pris for Yngre Forskere. Under middagen blev Heilmanns Ærespris overrakt til Esben Møller Madsen. Underskrifter Christian Pilegaard Hansen Ejgil E. Andersen Klaus Enevoldsen Referent formand dirigent 6

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer -----

FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer ----- FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer ----- Tilstede: 13 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 1. Valg af dirigent: Kamma Poulsen-Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere