Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet"

Transkript

1 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau F Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Der ligger 1 uge matematik, niveau F på grundforløbet. Faget er en fortsættelse af dette. Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Undervisningsmål Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer: Symbol- og formalismekompetence Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk Tankegangs- og repræsentationskompetence Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse Modellerings- og problembehandlingskompetence Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper 1

2 Kommunikationskompetence Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder Hjælpemiddelkompetence Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. Der kan gives merit for eksamen, hvis eleven har bevis for minimum niveau F med karakteren 02 eller højere. Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Undervisningen gennemføres dels som et kursusfag, dels som en erhvervsrelateret del af murerfaget. Kursusfaget indeholder ca. 28 lektioner. Kursusfaget er overvejende erhvervsrelateret og af repeterende og uddybende karakter. Undervisningsform(er) Eleven udarbejder desuden en erhvervsrelateret, matematisk temaopgave. Fx afsætning af hus på grund, mængdeudtagning på baggrund af tegningsmateriale eller tilsvarende. Undervisningen gennemføres dels som et kursusfag, dels som en erhvervsrelateret del af murerfaget. Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Vejledning af enkeltelever eller i grupper. Elevindflydelse Eleverne har indenfor givne rammer indflydelse 2

3 på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej på såvel indhold, form og metode. Således deltager eleverne i både valg af temaer, undervisningsform, undervisningsmetode og hvor dette er hensigtsmæssigt i valget af undervisningsmateriale. Der gives 2 hjemmeopgaver undervejs. Lokale egnet til teoriundervisning. Lommeregner m. trig. funktioner. Passer. Lineal. Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af de skriftlige opgaver gives dels en mundtlig evaluering dels en karakter efter 7 trins-skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og 3

4 faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ evaluering (Afsluttende Matematik afsluttes med 2 timers skriftlig eksamen som resulterer i en eksamenskarakter. Såfremt eleven ikke opnår minimum karakteren 02, indkaldes denne til en vejledende samtale. Målpind 1, 2, 3, 4 og 5 4

5 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Murer Forløb Grundforløb og hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau D Delvis selvstudieforløb i mureruddannelsen Timetal Op til 3,0 uger Læreplansfag mv. i forløbet Studierettet påbygning Matematik Niveau D er primært et tilbud til elever der har merit på niveau F Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Undervisningsmål Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven opnår følgende kompetencer: Symbol- og formalismekompetence Eleven kan selvstændigt arbejde med tal- symbol- og formeludtryk Tankegangs- og repræsentationskompetence Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger Modellerings- og problembehandlingskompetence 5

6 Eleven kan arbejde med matematisk modellering, herunder opstilling og afgrænsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig eller almen art samt fortolkning af det fremkomne resultat Problembehandlingskompetence Eleven kan indkredse, undersøge og løse et matematisk problemkompleks Kommunikationskompetence Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse ved vekslende anvendelse af hverdagssproget og det matematiske symbolsprog Hjælpemiddelkompetence Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder IT. Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Dette forløb henvender til elever der har opfyldt målene i matematik i mureruddannelsen (niveau F). Studieforløbet gennemføres primært som selvstudie med mulighed for konsulentbistand og studiegruppe. Studieforløbet er fordelt på følgende måde: Grundforløb, vejl. 1 uge. 1. hovedforløb, vejl. 1 uge. 3. hovedforløb, vejl. 1 uge. 6

7 Undervisningsform(er) Grundforløb: I dette studieforløb præsenteres eleven for undervisningsmaterialet og eleven afklares i forhold til niveau E. 1. hovedforløb: I dette forløb udarbejder eleven to temaopgaver, hvoraf den ene skal være af erhvervsfaglig karakter. Eleven opfylder dermed målene for niveau E. 3. hovedforløb: I dette studieforløb udarbejder eleven en projektrapport af almen eller erhvervsfaglig karakter, hvorved eleven opfylder målene for niveau D. Da der ikke i den lokale uddannelsesplan er afsat tid til matematik på 3. hovedforløb, skal studieforløbet planlægges som et valgfag. Studieforløbet gennemføres primært som selvstudie med mulighed for konsulentbistand og studiegruppe. Differentiering Studieforløbet tilrettelægges individuelt for den enkelte elev. Elevindflydelse på undervisningen Se under undervisningsindhold Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Eleven skal påregne en del hjemmearbejde. Mindre undervisningslokale til konsulentbistand Evt. lektiecafe eller andet sted med adgang til PC. Lommeregner m. trig. funktioner. Passer. Lineal. Adgang til PC 7

8 Lærervejledning Ja Nej Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Summativ evaluering (Afsluttende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af de skriftlige opgaver gives dels en mundtlig evaluering dels en karakter efter 7 trins-skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Grundforløb: Studieforløbet afsluttes med 1½ times skriftlig standpunktsprøve på niveau E, som resulterer i en standpunktskarakter og en vejledende samtale. 1. hovedforløb: I slutningen af studieforløbet evalueres de to temaopgaver ved en vejledende samtale. Samtalen kan danne baggrund for at eleven stiger af studieforløbet ved at gå til mundtlig eksamen på niveau E. 3. hovedforløb: Studieforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på niveau D. Målpinde: 1, 2, 3, 4, 5 og 02. 8

9 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Informationsteknologi Timetal 0,9 uge Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1. kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekstog talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer 2. forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål 3. kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau 4. kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerplads 5. kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herun- 9

10 der reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske 6. kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Undervisningen gennemføres som en integreret del af faget materialelære. Det foregår som informationssøgning, opgaveløsning og rapportskrivning. Undervisningsform(er) - lærerstyret undervisning (foredrag) - individuel vejledning og undervisning - selvstændigt arbejde Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Vejledning af enkeltelever eller i grupper. Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har inden for givne rammer indflydelse på indhold i opgaverne. Elevens arbejdstid Lokaler og Ud- Lokale egnet til teoriundervisning. 10

11 styrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej Adgang til PC. Opgaver udarbejdet af lærer Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Summativ evaluering (Afsluttende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Når eleven har bestået faget materialeforståelse med bl.a. en godkendt opgave betragtes målepind 5 opfyldt ved afslutning af forløbet. Der gives standpunktskarakter i faget. 11

12 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Stil, form og farve Timetal 0,3 uge Projekt Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningsprocesser inden for håndværk og industri 2) identificere basale faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design 3) redegøre for forholdet mellem form og funktion med udgangspunkt i konkrete designeksempler 4) anvende basale redskaber og metoder til beskrivelse, analyse og vurdering af håndværk, arkitektur og design 5) redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i brancherelevante eksempler 6) identificere og beskrive karakteristiske træk i stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og industriel design 7) - 12

13 8) udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Undervisningsform(er) I undervisningen lægges der særlig vægt på området håndværk, hvor eleven igennem praktisk opgaveløsning dokumenterer sit arbejde med faget. Undervisningen en integreret del af de fag der indgår i de praktiske opgaver eleven arbejder med. Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer. Murerfagets lærebøger. 13

14 Lærervejledning Ja Nej Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Summativ evaluering (Afsluttende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. Læreren bedømmer løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. På baggrund af elevens praktiske opgaver skal der gives en standpunktskarakter i faget. Ingen målpinde afsluttes på dette forløb. 14

15 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Materialeforståelse Timetal 0,5 uge Projekt Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Materialeforståelse planlægges, som en efterfølgelse af faget materialer på grundforløbet. Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer 2) anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge 3) søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Undervisningen gennemføres dels som et kursusfag, dels som en fagrelateret del af murerfa- 15

16 get. Kursusfaget indeholder følgende elementer: KC-mørtel. Tagsten. Fliser/klinker. Vådrumssystemer. Dele af kususfaget vil kunne afvikles som virksomhedsbesøg. I den fagrelaterede del af faget materialeforståelse arbejdes der med fagets materialer. Undervisningsform(er) Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov. Teorilokale egnet til undervisning. PC-ere til rådighed. Praktikhallen 16

17 Murerfagets lærebøger. Hvor finder læreren den? Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej om/ots Formativ evaluering (Løbende Summativ evaluering (Afsluttende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. Læreren bedømmer løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Eleven gives en standpunktskarakter i forhold til dennes deltagelse i kursusfagets elementer, samt på baggrund af elevens praktiske håndtering af fagets materialer. 17

18 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Iværksætteri og innovation Timetal 0,5 uge Projekt Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet 2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør 3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer 4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold. Kompetencevurdering og merit 18

19 Der vil være en løbende dialog med eleverne omkring faget. Eleven bliver påvirket til at reflekterer over det samspil, som er imellem bygherre, byggeriets rådgivere, leverandører, lønmodtager (eleven) og arbejdsgiver (mester). Der vil indgå virksomhedsbesøg som en del af undervisningsforløbet. Undervisningsindhold Undervisningsform(er) Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov. Teorilokale egnet til undervisning. PC-ere til rådighed. Praktikhallen Murerfagets lærebøger. Hvor finder læreren den? Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej om/ots 19

20 Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. Læreren bedømmer løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ evaluering (Afsluttende På baggrund af elevens evne og interesse i at sætte sig ind i de ovennævnte emner gives der en standpunktskarakter i faget. 20

21 Formålet med faget er, at eleverne forstår og kan anvende elementer fra modulerne: 1) Produktudvikling og produktion. 2) Kvalitet og service. Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Produktudvikling, produktion og Timetal 1,0 uge Projekt service Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Eleven dokumenterer igennem sine tegninger og planlægning at han/hun er i stand til at anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter. Eleven vil igennem forløbet opleve modul 1 er en integreret del af det det samlede undervisningsforløb. Eleven vil igennem dette forløb, få mulighed for at demonstrere sine færdigheder i: At planlægge og tilrettelægge en ar- 21

22 bejdsproces At fremstille og anvende fagets værktøjer At tildanne og anvende materialer Kundekontakt som et parameter for kvalitet og service Eleven vil endvidere få kendskab til behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling, set ud fra et nutidigt og et historisk perspektiv. Undervisningsform(er) Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej. Teorilokale egnet til undervisning. Praktikhallen Murerfagets lærebøger. Hvor finder læreren den? om/ots 22

23 Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ evaluering (Afsluttende Eleven får en standpunktskarakter i modul 1 i forbindelse med en individuel bedømmelse af en afsluttende opgave. 23

24 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Samfundsfag Timetal 0,7 uge Projekt Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling 2) får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter 3) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 4) får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system 5) får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og nationalt 6) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier 24

25 Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Undervisningen gennemføres dels som et kursusfag og dels som en integreret del af den øvrige undervisning i forløbet. I kursusfaget arbejdes der primært med emnerne politik og økonomi. Der udarbejdes en dokumentation. Undervisningsform(er) Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Teorilokale egnet til undervisning. PC-ere til rådighed. Praktikhallen Murerfagets lærebøger. Hvor finder læreren den? Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej om/ots 25

26 Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ evaluering (Afsluttende Eleven skal på baggrund af dokumentationen have en standpunktskarakter i faget. Såfremt eleven gennemfører den resterende del af faget på tilfredsstillende vis, vil denne karakter være identisk med den afsluttende standpunktskarakter. Målpindene 1, 2, 5 og 02 afsluttes i dette forløb. 26

27 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Murerteknik, avanceret niveau Timetal 1,5 uge Projekt Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter Tekst OTSprocedurer og retningslinjer Læreplansfag mv. i forløbet URO-fag Eleverne har haft murerteknik på begynderniveau i Grundforløbet. Link Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Undervisningsmål Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. Målet er, at eleven kan: udføre murværkskonstruktioner i forbindelse med nybyggeri, ombygning og reparationsarbejde, udtage, sammensætte og tildanne de materialer, der indgår i forskellige typer murværkskonstruktioner, udføre pudsearbejde og overfladebehandling i forbindelse med nybyggeri, ombygning og reparationsarbejde, vurdere grundbehandling af gammelt og 27

28 nyt murværk for udførelse af pudsearbejde og overfladebehandling, udtage og sammensætte de materialer, der indgår i forskellige typer puds- og overfladebehandling, udføre fugearbejde i forbindelse med nybyggeri, ombygning og reparationsarbejde, og udtage og sammensætte de materialer, der indgår i forskellige typer fugearbejde. Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Undervisningsform(er) Undervisningen tager udgangspunkt i opnåede kvalifikationer på grundforløbet. Eleven arbejder med disciplinerne i faget på avanceret niveau. Opmuring, herunder overlukning med lige stik. Pudsearbejde og overfladebehandling. Udkradsning og fugning. Eleven vil igennem dette forløb få mulighed for at demonstrere sine færdigheder i: At tilrettelægge en arbejdsproces At anvende fagets værktøjer At tildanne og anvende materialer Undervisningen er: - lærestyret klasseundervisning 28

29 - selvstændigt arbejde - gruppearbejde Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Vejledning af enkeltelever eller i grupper. Elevindflydelse på undervisningen Undervisningen i teori og praktik afvikles som dialogbaseret undervisning og elevernes forudsætninger på fagområdet inddrages i tilrettelæggelsen. Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej Lokale egnet til teoriundervisning. Praktikhal. Murerfagets lærebøger Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven 29

30 - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. Summativ evaluering (Afsluttende I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Eleven får en standpunktskarakter i faget murerteknik i forbindelse med en individuel bedømmelse af en afsluttende opgave. Ingen målpinde er afsluttet. 30

31 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Gulv- og flisearbejde Timetal 1,5 uge Læreplansfag Områdefag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål Kompetencevurdering og merit Målet er, at eleven kan: 1. udføre gulv- og flisearbejde i og uden for vådrum i forbindelse med nybyggeri, ombygning og reparationsarbejde, og 2. udtage og sammensætte de materialer, der indgår i vådrum og betongulve. Undervisningsindhold Undervisningen gennemføres som et teoretiskog praktisk forløb. På teorisiden er der følgende elementer: Kendskab til gældende vejledninger og anvisninger. Gennemgang af udførelsesmetode til bruseniche i beton med støbt opkant. Planlægning og optegning i målestoks- 31

32 forhold af fliser/klinker ud fra æstetiske overvejelser. Evt. virksomhedsbesøg. På praktiksiden opsættes fliser på væg og der udføres slidlag uden fald med tilhørende klinker. Der fokuseres på geringssamling af udvendig flisehjørne. Der arbejdes ligeledes med vådrumssikring. Undervisningsform(er) Undervisningen veksler mellem teori og praktik Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Vejledning af enkeltelever eller i grupper. Elevindflydelse på undervisningen Undervisningen i teori og praktik afvikles som dialogbaseret undervisning og elevernes forudsætninger på fagområdet inddrages i tilrettelæggelsen. Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej Lokale egnet til teoriundervisning. Praktikhal. Murerfagets lærebog Hvor finder læreren den? om/ots 32

33 Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ evaluering (Afsluttende Der gives standpunktskarakter i faget på baggrund af praktisk arbejde i forbindelse med den afsluttende opgave. Ingen målpinde afsluttet på dette forløb.. 33

34 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Tegningslære Timetal 0,5 uge Læreplansfag Områdefag mv. i forløbet Sammenhængen mellem skoleuddannelse Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. og praktikuddannelse Undervisningsmål 1. Eleven kan læse og forstå tegninger udført af byggeriets rådgivere. 2. Eleven viser konstruktiv sans og vurdere visuelle indtryk kritisk. 3. Eleven forstår tegningens og skitsens funktion. 4. Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri samt skitser. 5. Eleven kan udføre tegning med dobbeltstregsfuger. Kompetencevurdering og merit Undervisnings- Undervisningen gennemføres som en integreret 34

35 indhold del af forløbet. Murværkstegning med dobbelt streg på hvidt papir i målestoksforhold Grundlæggende isometrisk tegning Snittegning Undervisningsform(er) Følgende undervisningsmetoder anvendes: Foredrag Instruktion Opgaveløsning Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Vejledning af enkeltelever eller i grupper. Elevindflydelse på undervisningen Undervisningen tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og standpunkt i faget tegning. Eleven har her igennem indflydelse på valg af opgaver. Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej Lokale egnet til teoriundervisning. Praktikhal. Murerfagets lærebog Hvor finder læreren den? om/ots 35

36 Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ evaluering (Afsluttende Der gives standpunktskarakter i faget på baggrund af opgaver afleveret ved afsluttende opgave. 36

37 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Tagarbejde, avanceret niveau Timetal 1,4 uge Læreplansfag mv. i forløbet Obligatorisk specialefag 0,4 uge lægges som en integreret del af resten af skoleforløbet. 1 uge planlægges som et selvstændigt kursus. Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Undervisningsmål Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. Målet er, at eleven efter gældende normer, standarder, regler, anvisninger, sikkerhedskrav og kvalitetskrav kan: 1. udføre tagarbejde med materialer, som bruges inden for murerfaget i forbindelse med nybyggeri, ombygning og reparationsarbejde, og 2. udtage og sammensætte de materialer, der indgår i tagarbejde. 0,4 uge: Undervisningen gennemføres som et teoretiskog praktisk forløb. 37

38 På teorisiden er der følgende elementer: Kendskab til gældende vejledninger og anvisninger. Evt. virksomhedsbesøg. På praktiksiden arbejdes i mindre omfang med tagsten oplagt i mørtel. 1 uge: Undervisningen vil være organiseret som et samlet ugekursus af både praktisk og teoretisk karakter. Undervisningsform(er) Differentiering Differentiering sker ved: Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Teorilokale egnet til undervisning. Praktikhallen/tagværker til oplægning. Murerfagets lærebøger. Undervisningsmaterialer 38

39 Lærervejledning Ja Nej Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Summativ evaluering (Afsluttende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaver gives en mundtlig evaluering. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Der gives en afsluttende standpunktskarakter i forbindelse med ugekurset. Målpindene 1 og 2 er opfyldt på dette forløb. 39

40 Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stillads Timetal 0,2 uge Læreplansfag mv. i forløbet Bundne specialefag Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Undervisningsmål Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Elevens logbog fungerer som bindeled mellem skole og praktiksted. Ingen afsluttede målpinde på dette forløb. Det forventes at eleven i praktikvirksomheden har deltaget i praktisk stilladsarbejde. Undervisningen tænkes gennemført dels ved repetition af teoretisk viden herunder lastestimering, men ikke mindst som en dialogbaseret erfaringsudveksling omkring de oplevelser som eleverne har haft i den mellemliggende periode i praktikvirksomheden. Undervisningsform(er) Dialogbaseret. Differentiering Differentiering sker ved: 40

41 Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Lærervejledning Ja Nej Tilpasning af opgaverne. Tilbud om supplerende undervisningsmateriale. Vejledning af enkeltelever eller i grupper. Undervisningen afvikles som dialogbaseret undervisning og elevernes forudsætninger på fagområdet inddrages i tilrettelæggelsen. Lokale egnet til teoriundervisning. Elevhæfte, kompendium i systemstillads, samt diverse AT-vejledninger/meddelelser. Hvor finder læreren den? om/ots Formativ evaluering (Løbende Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. Læreren bedømmer løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. 41

42 Summativ evaluering (Afsluttende Det bør ved gennemgang af logbog konstateres om eleven har deltaget i praktisk stilladsarbejde i praktikvirksomheden. Der evalueres ikke yderligere på dette forløb. Publiceret web 15. juni

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

område-fag Flakkøretøjer

område-fag Flakkøretøjer Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Renovationschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24,

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Områdefag. Eleven bliver undervist på F-niveau

Områdefag. Eleven bliver undervist på F-niveau 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddannelsen Speciale

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Konventionel bearbejdning 1 Varighed (timer, dage eller uger samt

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Konventionel bearbejdning 1 Varighed (timer, dage eller uger samt Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Engelsk Timetal 1,2

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 Læringsaktivitet Måleteknik B, Rutine Varighed (timer, 0,5 uger 16 lektioner

Industritekniker-maskin HF1 Læringsaktivitet Måleteknik B, Rutine Varighed (timer, 0,5 uger 16 lektioner Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs-montør Vvs- og energimontør Vvs-, tag- og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 1. hovedforløb Miljø

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

HO MURER VEDF ORL ØB 1

HO MURER VEDF ORL ØB 1 MURER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Murerteknik Vi bygger en mur med vinduesåbning overlukket med ståltegl og muren afsluttes med rulskifte. Vi har fokus på planlægning,

Læs mere

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner)

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / 1. hovedforløb Matematik Timetal 1,0 uge Projekt

Læs mere

Murerfaget side 1 af 7

Murerfaget side 1 af 7 Murerfaget side 1 af 7 KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSES GVU-UDDANNELSE Murer ver. 7 SPECIALE Murer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Grundforløb Bygge og Anlæg, Træfagenes byggeuddannelse, Snedker, Maskinsnedker

Grundforløb Bygge og Anlæg, Træfagenes byggeuddannelse, Snedker, Maskinsnedker Træfagenes byggeuddannelse, Snedker, modul 1, 5 uger Elevrettet beskrivelse Modul 1 Introduktion. I introduktion fremstiller du bl.a. en værkstøjskasse og en tømmerbuk. Du skal også lave nogle saveøvelser,

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

KOS 3 : Kosmetiker med speciale

KOS 3 : Kosmetiker med speciale KOS 3 : Kosmetiker med speciale På denne skoleperiode får du udvidet dit kendskab til diverse kosmetiske behandlinger og den tilhørende teori. Desuden får du uddybende viden om salgsteknikker, kosmetiske

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på at kunne anvende forskellige

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 4. Hovedforløb 5 uger

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 4. Hovedforløb 5 uger SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 4. Hovedforløb 5 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 4.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil.

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. RECEPTIONIST FAKTAARK Receptionist Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. En nøglefunktion Arbejdet som receptionist er en nøglefunktion. Du er i kontakt med

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Grundfag: Informationsteknologi

Grundfag: Informationsteknologi SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 1. Hovedforløb 10 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 1.

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet

En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet AD-ugen 46-2013 Didaktiske overvejelser En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet Vi har valgt at anskue vores læringssyn som værende

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Videregående køreteknik

Videregående køreteknik Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 14, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløbet Håndværk og Teknik Silkeborg Tekniske Skole August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Overordnede rammer...4 Formål...4 Struktur...4 Fagrække...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast.

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Indhold Indledning... 1 Praktiske oplysninger... 2 Grundforløb:... 2 Uddannelser:... 2 Skolens pædagogiske værdigrundlag... 3

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs-montør Vvs- og energimontør Vvs-, tag- og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 1. hovedforløb Engelsk

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes(tankegangskompetence) erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Evaluering af kompetencer

Evaluering af kompetencer Evaluering af kompetencer Odense den 13. maj 2013 http://tinyurl.com/cca2glm Montaigne Man burde spørge hvem der ved rigtigst, ikke hvem der ved mest. KOMPIS http://tinyurl.com/d4m295w Målsætning og planlægning

Læs mere