Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab 2007, årsregnskab for 2007 samt udskrift af protokol fra mødet den 14. maj 2008, hvor bestyrelsen for InfraService I/S har behandlet revisionsprotokollatet og regnskabet. Følgende fremgår af punkt og i revisionsprotokollatet : Forbehold Som det fremgår af årsberetningens afsnit om ledelsens bemærkninger til driftsresultatet, har der været fejle i tidligere års regnskaber og dermed virksomhedens balance pr. 1. januar Fejlene er rettet i årsregnskabet for 2007 og indgår under særlige poster i resultatopgørelsen for Vi tager derfor forbehold for balancen pr. 1. januar Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold har vi under vores revision afdækket nedenstående forhold der er af betydning for årsrapporten 2007: Bestyrelsesvederlag 3 bestyrelsesmedlemmer har i 2007 modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som overstiger de godkendte satser med kr. Der foreligger endvidere ikke dokumentation for, at medlemmerne har lidt et tab ved mødedeltagelsen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /272 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Kassekredit Træk på kassekreditten har i året løb udgjort i niveau mio. kr. hvilket overstiger det tilladte i henhold til 9, stk. 2 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning. Interessentskabet har i 2008 reduceret kreditten således, at kreditten på tidspunktet for årsregnskabets aflæggelse er i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

2 Bestyrelsen behandlede i sit møde den 7. marts 2008 spørgsmålet om bestyrelseshonoraret, og følgende fremgår blandt af beslutningsprotokollen fra dette møde : Bestyrelseshonorar På bestyrelsesmødet orienterede den administrerende direktør mundtligt om nedenstående : På bestyrelsesmøder i 2005 besluttede bestyrelsen at indstille til byrådene, at der skulle udbetales et fast vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vejle og Odense Byråd godkendte ikke indstillingen om faste vederlag. I stedet blev der til de eksterne medlemmer af bestyrelsen udbetalt diæter, kørselspenge og tabt arbejdsfortjeneste. Den tabte arbejdsfortjeneste blev beregnet således, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer oppebar samme beløb, som hvis de havde fået udbetalt det faste honorar. Dette beløb blev beregnet til kr. pr. bestyrelsesmøde. Efter [x] s indtrædelse i bestyrelsen er direktionen blevet opmærksom på, at der er 2 problemstillinger jf. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. 1. tabt arbejdsfortjeneste må kun udbetales, når der kan dokumenteres tabt arbejdsfortjeneste. 2. den tabte arbejdsfortjeneste må maks. beløbe sig til det femdobbelte af diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed. Maksimalt beløb er således 5 gange 360,- kr., svarende til 1.800,- kr. pr. fremmøde. Ovennævnte kan kun løses fremadrettet ved, at der ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste uden dokumentation samt, at beløbet fastsætte til 1.800,- kr. pr. fremmøde. Problemstillingen om for meget udbetalt tabt arbejdsfortjeneste beskrives i et notat, som foreligger i forbindelse med revisionen således, at vi kan drøfte med den nye revisor, hvilke tiltag der skal foretages, f.eks. krav om tilbagebetaling, forespørgsel til Statsforvaltningen eller ingen, da bestyrelsesmedlemmerne har handlet i god tro. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bemærkninger : Beslutning : Bestyrelsen ønskede regnskab 2007 afsluttet og godkendt hurtigst muligt. Hvis der i denne forbindelse er behov for ekstern hjælp, skal den administrerende direktør øjeblikkeligt hyre ekstern hjælp, f.eks. ved en revisor. Bestyrelsen ønsker undersøgt om der er pligt til at tilbagebetale for meget udbetalt tabt arbejdsfortjeneste og at der i givet stilles krav om tilbagebetaling. SIDE 2

3 Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning. I mødet den 14. maj 2008 tog bestyrelsen stilling til revisionsprotokollatets bemærkninger og godkendte samtidig regnskabet, jf. punkt 45 i referat fra bestyrelsesmødet. Følgende fremgår af blandt af punkt 41: Ad 41. Opfølgning på sidste referat.. Honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer Anmodning om at styregruppen får afklaret problemet med honoraret er fremsendt med forslag om at kommunerne på ny behandler et forslag om fast honorar på kr. til det eksterne bestyrelsesmedlemmer. Beslutning: Opfølgningen af punkterne blev godkendt. Statsforvaltningen udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven nu lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). Følgende fremgår af 45, stk. 2 i styrelsesloven : 45, stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomiudvalget og - for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Med ordene meddeles til besvarelse i 45, stk. 2 sigtes til, at det påhviler vedkommende kommunale forvaltning som led i den sædvanlige forberedelse af kommunalbestyrelsens beslutninger at fremkomme med en indstilling til kommunalbestyrelsen, hvilken afgørelse kommunalbestyrelsen skal træffe med hensyn til de af revisionen fremsatte bemærkninger til regnskabet, der vedrører udvalgenes umiddelbare forvaltningsområde. Det påhviler vedkommende kommunale myndighed at kommentere hver enkelt af revisionens bemærkninger, således, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse på grundlag heraf. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse vedrørende hver enkelt af de af revisionen fremsatte bemærkninger. SIDE 3

4 Da revisionens bemærkninger vedrører enkelte poster på årsregnskabet, må det antages, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om bemærkningerne til hver post for sig. Ordene i bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse med hensyn til de af revisionen fremsatte bemærkninger indebærer, at kommunalbestyrelsen må træffe en egentlig beslutning om, hvorvidt og i bekræftende fald hvad der skal foretages i anledning af den enkelte bemærkning. En bemærkning om, at revisionens antegnelse er taget til efterretning, kan ikke anses for fyldestgørende, da den ikke sikkert angiver, hvad kommunalbestyrelsen har besluttet i anledning af de fremkomne bemærkninger. En bemærkning om, at man havde noteret sig bemærkningerne forekommer det endnu mere usikkert, hvad der er besluttet, eller om der er besluttet noget. Det er forudsat i bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse med hensyn til de af revisionens afgivne bemærkninger i det møde, hvor regnskabet godkendes. Følgende fremgår af 57, stk. 2 i styrelsesloven : 57, stk. 2. Kommunens årlige regnskab sendes til vedkommende statsforvaltning, jf. 47, sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, jf. 45, stk. 2. Baggrunden for kravet om indsendelse til tilsynsmyndigheden er, at statsforvaltningen herved får mulighed for at påse, at kommunens behandling af regnskab og revisionsberetninger er i overensstemmelse med bestemmelsen lovgivningen, herunder 45, stk. 2 i styrelsesloven. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 293 f., side 310 og 397 og Preben Espersen, Kommunal Bevillingsret, 1987, side 120 og 122. Statsforvaltningen har noteret sig, at interessentskabskontrakten for InfraService I/S ikke indeholder nærmere bestemmelser om revisionens afgivelse af beretninger, ligesom den ikke indeholder bestemmelser om bestyrelsens stillingtagen til eventuelle bemærkninger i sådanne beretninger. Det fremgår således alene, at det godkendte regnskab med tilhørende revisionsberetninger fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden, jf. punkt 15.3 i interessentskabskontrakten. SIDE 4

5 Da interessentskabskontrakten ikke udtrykkeligt indeholder bestemmelser, der fraviger den kommunal styrelseslovgivning, finder 45, stk. 2 i styrelsesloven tilsvarende anvendelse for InfraService I/S. Det kommunale fællesskabs bevillingsmyndighed bestyrelsen skal således i et møde træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Statsforvaltningen konstaterer, at bestyrelsen har taget stilling til, hvad der skal foretages i anledning af bemærkningen om honorar til de eksterne bestyrelsesmedlemmer og at trækket på kassekreditten på mødetidspunktet var bragt inden for de rammer, der er angivet i 9, stk. 2 i lånebekendtgørelsen. Statsforvaltningen foretager derfor ikke mere i sagen. Statsforvaltningen skal dog henlede opmærksomheden på bestemmelsen i punkt 17.2 i vedtægterne for InfraService I/S, hvoraf fremgår, at tilsynsmyndigheden skal godkende enhver beslutning om fastsættelse af vederlag til bestyrelsens medlemmer og vilkår herfor. InfraService I/S s revision har modtaget kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 5

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere