Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 stadfæstes. Slagslunde Fjernvarmelaug ved formand [...] (herefter benævnt klager) har ved brev af 19. november 2007 indbragt Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen fandt Energitilsynet, det ikke er urimeligt, E.ON Varme Danmark A/S (herefter benævnt E.ON) løbende ændrer de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra selskabets kraftvarmeværk i Slagslunde, således prisfastsættelsen sker efter princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Energitilsynet fandt endvidere, det ikke er urimeligt, E.ON anmelder fjernvarmepriser til Energitilsynet, der for varmekøbet fra E.ON Produktion A/S vil blive budgetteret ud fra de forventede faktiske omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Endelig fandt Energitilsynet, det ikke er urimeligt, hvis E.ON opkræver en fast betaling, der forhøjer provenuet fra denne betaling, da det fremgår af den regnskabsmæssige eftervisning efter varmeforsyningsloven for fjernvarmepri- Tidligere NESA og NESA Varme A/S.

2 serne i Slagslunde, provenuet fra den faste betaling ikke dækker de faste omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Sagens baggrund og problemstilling Klager har til formål fungere som interesse- og kontaktorgan mellem NESA (nu E.ON), der ejer og driver Slagslunde Kraftvarmeværk, og klagers medlemmer, der aftager fjernvarme fra kraftvarmeværket, jf. 2.1, i klagers vedtægter af 23. februar Klager indbragte ved brev af 23. marts 2007 E.ON fjernvarmetarif for Energitilsynet. Klager gjorde i den forbindelse gældende, E.ON beregner den variable fjernvarmetarif ud fra en gaspris, der ikke er i overensstemmelse med hvad, der er aftalt ifølge et gensidigt uopsigeligt kontraktforhold indgået mellem selskabet og hvert enkelt fjernvarmeforbruger i Slagslunde. Klager gjorde endvidere gældende, E.ON har fasts den faste del af betalingen, således det samlede provenu overstiger det i kontraktforholdet aftalte beløb. Energitilsynet traf på baggrund af klagers brev af 23. marts 2007 den for Energiklagenævnet indbragte afgørelse af 25. oktober Side 2 af 17 Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt E.ON efter reglerne i varmeforsyningsloven kan ændre leveringsbetingelserne for selskabets kraftvarmeværk i Slagslunde, således udgangspunktet for beregningen af selskabets variable afgifter ændres i forhold til de med forbrugerne i Slagslunde indgåede aftaler. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt E.ON efter reglerne i varmeforsyningsloven kan ændre leveringsbestemmelserne for selskabets kraftvarmeværk i Slagslunde, således der opkræves en fast afgift, der forhøjer provenuet fra denne betaling. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 fremgår bl.a. følgende: [...] Ved brev af 23. marts 2007 klagede Slagslunde Fjernvarmelaug over fjernvarmeprisen fra E.ON. Energitilsynet forstår, klagen rejser følgende problemstillinger: Vedrørende den variable del af fjernvarmetariffen: Kan E.ON Varme Danmark ApS i prisberegningen for fjernvarmen til fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde erstte "Rotterdam III" nurgasprisen i aftalen mellem fjernvarmeforbrugerne og E.ON Varme Danmark ApS (tidligere Nesa) med "Fjernvarmetarif 97", der ifølge fjernvarmelauget er højere end "Rotterdam III" prisen.

3 Slagslunde Fjernvarmelaug anmoder konkret Energitilsynet om vurdere, om E.ON Varme Danmark ApS med henvisning til prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven kan beregne den variable betaling ud fra de faktiske variable omkostninger, og ikke ved den gasprisberegning, der fremgår af det gensidigt uopsigelige kontraktforhold, det vil sige den aftale, som hver enkelt fjernvarmeforbruger i Slagslunde har indgået med E.ON Varme Danmark ApS. Vedrørende den faste del af fjernvarmetariffen: Kan E.ON Varme Danmark ApS i forbindelse med en omlægning af den faste betaling som følge af en afgørelse fra Energitilsynet øge det samlede provenu fra denne del af fjernvarmeafregningen. Lauget anmoder Energitilsynet om vurdere, om E.ON Varme Danmark ApS med henvisning til varmeforsyningsloven kan fastsætte størrelsen af den faste betaling, således selskabets samlede provenu bliver større end summen af de beløb, der er fasts ved kontrakt. Side 3 af 17 Advokfirmaet DLA Nordic A/S har ført sagen på vegne af E.ON Varme Danmark ApS. Parterne har været hørt i sagen. Energitilsynets afgørelse Indledningsvis må det fastslås, aftalen, der er indgået mellem E.ON Varme Danmark ApS (tidligere Nesa) og fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde om levering af fjernvarme, er Energitilsynet uvedkommende, da Energitilsynet alene har kompetence til tage stilling til, om prisfastsættelsen er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Spørgsmål vedrørende aftaler må derfor henvises til de almindelige domstole eller Ankenævnet på Energiområdet. Spørgsmålet om hvorvidt E.ON Varme Danmark ApS under aftalen kan omlægge den faste del af fjernvarmetariffen er således behandlet af Ankenævnet på Energiområdet ved afgørelse af 10. maj Vedrørende den variable del af fjernvarmetariffen Energitilsynet finder, det ikke er urimeligt efter varmeforsyningsloven, jf. lovens 21, stk. 4, E.ON Varme Danmark ApS - tidligere NESA og NESA Varme A/S - løbende ændrer de almindelige leveringsbestemmelser, således feks. pkt. 5.4 i de Alminde-

4 lige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde fra 1995 ersttes med en bestemmelse, hvorefter prisfastsættelsen sker efter princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Dette sikrer en løbende tilpasning af priserne til de faktiske omkostninger, og følger dermed Energitilsynets praksis om kostægte tarifering. Derfor finder Energitilsynet, det ikke er urimeligt efter varmeforsyningsloven, jf. lovens 21, stk. 4, prisformlen i pkt. 5.4 om "Rotterdam III", der indekserer en allerede given fjernvarmepris, ersttes med princippet om nødvendige omkostninger i 20, stk. 1, hvorefter omkostningerne til varmeproduktionen, herunder gaskøbet, er grundlaget for beregningen af den variable betaling. Endvidere finder Energitilsynet, det ikke er urimeligt efter varmeforsyningsloven, jf. lovens 21, stk. 4, E.ON Varme Danmark ApS anmelder fjernvarmepriser til Energitilsynet, der for varmekøbet fra E.ON Produktion A/S vil blive budgetteret ud fra de forventede faktiske omkostninger, herunder til nurgasforbruget i varmeproduktionen. Side 4 af 17 Energitilsynet understreger, det af afgørelsen følger, E.ON Varme ApS for fremtiden, og i overensstemmelse med pkt. 4.1 i Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS som anmeldt den 26. april 2007, efter varmeforsyningsloven ikke længere foretager en indeksering af en allerede given fjernvarmepris som anført i de tidligere bestemmelsers pkt. 5.4, men fastsætter fjernvarmepriserne ud fra et budget for omkostningerne til årets varmekøb fra leverandøren af fjernvarmen, som er E.ON Produktion A/S, tillagt egne budgetterede nødvendige omkostninger ved leveringen af fjernvarmen. Energitilsynet understreger endvidere, det efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1, i udgangspunktet er E.ON Varme Danmark ApS, der har til opgave påse, prisen for fjernvarmen fra E.ON Produktion A/S dækker de nødvendige omkostninger ved produktionen af fjernvarmen. Vedrørende den faste del af fjernvarmetariffen Energitilsynet finder på det foreliggende grundlag ikke, det efter varmeforsyningsloven er urimeligt, jf. lovens 21, stk. 4, hvis E.ON Varme Danmark ApS efter have ændret leveringsbestemmelsernes pkt. 5.5 som følge af Energitilsynets afgørelse af 21. januar 2005, jf. afgørelsen fra Ankenævnet på Energiområdet af 10. maj 2005, nu opkræver en fast betaling der forhøjer provenuet fra denne betaling, fordi det fremgår af den regnskabsmæs-

5 sige eftervisning efter varmeforsyningsloven for fjernvarmepriserne i Slagslunde, provenuet fra den faste betaling ikke dækker de faste omkostninger på nuværende tidspunkt. Energitilsynet bemærker, genoptagelsen af den afgørelse, som Energiklagenævnet hjemviste til fornyet behandling den 4. juli 2007, ikke vedrører provenuet fra den faste del af fjernvarmetariffen. Vedrørende Slagslunde Fjernvarmelaugs anbringender herudover kan Energitilsynet ikke bedømme laugets henvisning til, der i den individuelle aftale står, fjernvarmeudgiften ikke vil blive højere end ved individuel oliefyring, og fjernvarmeprisen derfor ikke kan være højere. Energitilsynet henviser til den indledende orientering om tilsynets kompetence. Energitilsynet kan ikke imødekomme Slagslunde Fjernvarmelaugs anmodning om, tilsynet sørger for, E.ON dokumenterer gasindkøbet i form af fakturaer. Energitilsynet går med henvisning til varmeforsyningslovens 34, stk. 1, nr. 5, ud fra, forsyningerne afgiver rigtige oplysninger til Energitilsynet, medmindre der er særlige holdepunkter for andet. I de anmeldelser Energitilsynet skal modtage efter loven indgår ikke prisen på brændslet, men den budgetterede og efterfølgende faktiske omkostning ved forbruget af brændslet til fjernvarmeproduktionen, eller købet af varmen. Som anført ovenfor har Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke bemærkninger til det regnskabsmæssige grundlag efter varmeforsyningsloven for fjernvarmeprisen i Slagslunde. Side 5 af 17 Energitilsynet kan ikke forholde sig til Slagslunde Fjernvarmelaugs påstand om, E.ON Produktion A/S køber sin gas hos Ruhrgas, der ifølge det oplyste ejes af E.ON, og den gaspris, som E.ON Varme Danmark ApS anvender i afregningen af fjernvarmen ligger langt over den gaspris, som HNG kan tilbyde, fordi der er tale om to forskellige forhold. Det ene forhold er, E.ON Produktion A/S køber nurgas til produktionen af fjernvarmen til E.ON Varme Danmark ApS. Energitilsynet har på det foreliggende grundlag ikke fundet forhold i den regnskabsmæssige eftervisning fra E.ON Varme Danmark ApS, der vedrørende produktionen af fjernvarmen skulle indikere, det nævnte koncerninterne køb af nurgassen skulle medføre en urimelig omkostningsbestemt fjernvarmepris. Det andet forhold vedrører beregningen af den variable del af fjernvarmetariffen under aftalen mellem E.ON Varme Danmark ApS og fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde. Det spørgsmål har Energitilsynet behandlet ovenfor.

6 Energitilsynet kan ej heller forholde sig til laugets oplysning om, kraftvarmeværket i de første 7 leveår kunne foretage en årlig merafskrivning på ,02 kr., og det efter laugets opftelse viser, værket var økonomisk veldrevet allerede før en tilslutning af yderligere 40 kunder. Energitilsynet henviser til, E.ON Varme Danmark ApS efter varmeforsyningsloven har en underdækning ved leverancerne af fjernvarmen til Slagslunde. [...]. Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 er vedlagt denne afgørelse som bilag 1. Klagen til Energiklagenævnet og klagers supplerende bemærkninger til sagen Klager mener, Energitilsynets afgørelse er i modstrid med de aftaler, som forbrugerne har indgået med E.ON om levering af varme. Klager gør gældende, E.ON ikke ensidigt kan ændre de med fjernvarmeforbrugerne indgåede aftaler, og Energitilsynet afgørelse vil føre til, E.ON samlede provenu bliver større end det aftalte. Klager gør endvidere gældende, ved ikke undersøge E.ON regnskaber har Energitilsynet truffet afgørelse på utilstrækkeligt grundlag, og afgørelsen af 25. oktober 2007 burde have været truffet af selve Energitilsynet og derved ikke af Energitilsynets sekretari. Side 6 af 17 For så vidt angår de aftalemæssige aspekter gør klager i hovedsagen gældende, Ankenævnet på Energiområdet den 10. maj 2005 traf afgørelse om, NESA, efter et pålæg fra Energitilsynet, var berettiget til ændre selskabets leveringsbestemmelser. Af Ankenævnets afgørelse fremgår, en leverandørs adgang til ændre en gensidig uopsigelig kontrakt er yderst begrænset, og normalt kun vil kunne accepteres, hvis forudsætningerne for vilkåret har ændret sig væsentligt, klager den 5. juli 2007 har forelagt spørgsmålet om, hvorvidt E.ON kan gøre de opderede leveringsbestemmelser gældende overfor fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde for Ankenævnet på Energiområdet, hvor sagen er under behandling, det af Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard Truelsen og Bent Ole Gram Mortensen, 1. udgave, 2003, Forlaget Thomson, side 119, fremgår, prisbestemmelserne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, som udgangspunkt ikke er til hinder for, der aftales priser, som er lavere end den pris, der kan opkræves efter loven, det er helt urimeligt, når Energitilsynet i sin afgørelse af 25. oktober 2007 resolverer, varmeforsyningsloven ikke er til hinder for, E.ON opderer leveringsbestemmelserne, på trods af den indgåede aftale, der er uopsigelig i 20 år fra leverandørens side, og

7 fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde ikke med henvisning til varmeforsyningsloven kan blive forpligtet til betale mere end den pris, der følger af de i kontrakten aftalte reguleringer For så vidt angår E.ON samlede provenu og grundlaget for Energitilsynets afgørelse gør klager navnlig gældende, Energitilsynet i brev af 15. marts 2007 har anført, hensigten med omlægningen af beregningen af den faste afgift ikke er, forsyningens samlede provenu skal stige. I den påklagede afgørelse finder Energitilsynet dog, E.ON i forbindelse med omlægningen af beregningen af den faste afgift er berettiget til hæve denne del af tariffen, således E.ON samlede provenu bliver større end det samlede provenu, der blev fasts ved kontrakternes indgåelse, Energitilsynet ikke har undersøgt regnskabsmæssige forhold hos E.ON, som klager har påvist som kritisable, ifølge Energitilsynet skal forsyningsselskabet ikke dokumentere sine påståede udgifter, uanset E.ON har anmeldt et voksende udokumenteret underskud på kr. i 2002 stigende til kr. ifølge foreløbigt regnskab for perioden 1/ / for Slagslunde (endeligt regnskab har aldrig kunnet fremvises), hvoraf kr. angiveligt skulle vedrøre tidligere perioders underdækning. For regnskabsåret 2006/07 er der anmeldt et underskud på 2,038 mio.kr., det fremgår af Energitilsynets anmeldelsesblanket, der skal vedlægges dokumention for anmeldte underskud. Klager har under sagen telefonisk spurgt efter denne dokumention, men uden result. Klager tolker derfor situionen således, Energitilsynet ikke er i besiddelse af den påkrævede dokumention, klager har påpeget, E.ON (og NESA) siden 2005 ikke har været i stand til fremvise regnskaber længere tilbage end til 2002, til trods for virksomheden lovgivningsmæssigt er pligtig opbevare regnskabsmeriale i mindst 5 år, E.ON således ikke kan dokumentere, hvordan underskuddet er opstået, uanset Energitilsynets sekretari påstår, det er eftervist i anmeldelserne til Energitilsynet, klager på denne baggrund ikke forstår, Energitilsynets sekretari med henvisning til en rimelighedsbetragtning finder, E.ON kan fastsætte sine fjernvarmepriser på et udokumenterede grundlag, i det i klagen af 23. marts 2007 til Energitilsynet er påpeget, de udleverede regnskaber for Slagslunde fra E.ON Varme og E.ON Produktion er intetsigende, af intern karakter og i øvrigt ureviderede, hvilket burde føre til en efterprøvning af de af E.ON Varme afgivne anmeldelser. Klager har bedt om dokumention for E.ON Produktions indkøbspris for gas. Klager har ligeledes stillet spørgsmål ved beregning af renteudgiften, hvilken rentess der er anvendt og på hvilket grundlag renten er beregnet, Side 7 af 17

8 E.ON ifølge de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsendte regnskaber har haft et positivt regnskabsmæssigt result på 2,7 mio. kr. i 2006, hvilket indikerer, der er betalt sk for 2006, og E.ON derved har gjort brug af fradrag for driftsomkostninger og finansielle omkostninger vedrørende fjernvarmenettet i Slagslunde i selskabets selvangivelse, klager er uforstående overfor, Energitilsynets sekretari til trods for disse oplysninger kan konkludere, Energitilsynet ikke på det foreliggende grundlag har bemærkninger til det regnskabsmæssige grundlag efter varmeforsyningsloven for fjernvarmeprisen i Slagslunde, men alene med en henvisning til varmeforsyningslovens 34, stk. 1, nr. 5, går ud fra, forsyningsvirksomhederne afgiver rigtige oplysninger til Energitilsynet, den variable betaling reguleres ved hjælp af ny gaspris, grundbeløbet på 492 kr., jf. 5.4 i de aftalte "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESA's kraftvarmeværk i Slagslunde" af 7. november 1995, er udregnet således, det udover dække prisen for varme også skal dække alle andre omkostninger, bortset fra administrionsomkostninger, der dækkes af et fast administrionsbidrag som fast betaling, de stigende udgifter som følge af stigende oliepriser på denne baggrund er blevet dækket ved reguleringen af den højere gaspris, og der derfor intet belæg er for ikke overholde de prisaftaler, der er indgået med fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde, den stigende gaspris tillige betyder, der sker en voldsom stigning af den del af grundbeløbet på 492 kr., der skal dække andre omkostninger, uden det er dokumenteret, dette har været nødvendigt, der eksempelvis ikke har været tale om ekstraordinære udgifter til renovering og modernisering af fjernvarmenettet, hvis princippet om kostægte tarifering skal følges, hvor omkostningerne der er forbundet med varmeforsyningen for den enkelte forbruger ikke vil blive beregnet på grundlag af forbruget, men på grundlag af en fast faktor som f eks. husets m² areal, som ikke behøver hænge sammen med forbruget, ville det betyde en for fjernvarmeforbrugerne helt uacceptabel og en i øvrigt uigennemførlig skævfordeling. Der henvises i den forbindelse bl.a. til Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard og Bent Ole Gram Mortensen, side 180, sidste afsnit, hvoraf fremgår: Side 8 af 17 "[...] Gas- og Varmeprisudvalget meddelte ved cirkulæreskrivelse af 21. juni 1992 til samtlige varmeforsyningsvirksomheder, mindst 20% af de samlede omkostninger skulle dækkes af indtægter fra faste betalinger under forudsætning af, de faste betalinger udgjorde mindst 20% af de samlede omkostninger [...]".

9 kostægte tarifering ikke kan føre til, den faste forbrugsuafhængige afgift kan dække alle forsyningens forbrugsuafhængige omkostninger, hvorfor det er helt urimeligt forhøje den faste afgift, når der ikke sker et tilsvarende fald i den variable afgift, når der henses til Energitilsynets henvisning til et "hvile-i-sig-selv" princip og kostægte tarifering er det ikke klart forståeligt, et kommercielt forsyningsselskab ikke skal dokumentere sådanne anmeldte underskud, som der er tale om for fjernvarmeforsyningen i Slagslunde, Energiklagenævnets afgørelse af 4. november 2004 (j.nr ), ikke er relevant for denne sag, da der ikke tale om vurdering af enkeltposter til eksempelvis repræsention i et priv varmeværk (a.m.b.a.), hvor sagens realitet allerede er afgjort af andre instanser, men om et kommercielt forsyningsselskabs udokumenterede regnskaber og underskud, varmeforsyningsloven har et forbrugerbeskyttende formål. Det er således Energitilsynet, der skal føre kontrol med varmepriserne og sikre, der ved fastsættelsen af priser og betingelser tages hensyn til forbrugerne, klager ikke har mulighed for fremskaffe yderligere dokumention end det, der er fremlagt for Energitilsynet, det kun er det eksterne regnskab, som kontrolleres af selskabets revisor, og ikke det interne regnskab, som er grundlaget for anmeldelserne til Energitilsynet, hvorfor det giver mening henvise til det eksterne regnskab, idet det enkelte forsyningsområde indgår i det eksterne regnskab og i det sktemæssige regnskab, og det på denne baggrund er selvmodsigende, når Energitilsynet først henviser til revision af det eksterne regnskab for derefter afvise relevansen af det eksterne regnskab, Side 9 af 17 For så vidt angår spørgsmålet om Energitilsynets sekretaris kompetence gør klager navnlig gældende, ifølge Energitilsynets vejledning om sagsbehandling i klagesager foretager sekretariet en nærmere gennemgang af klagen og vurderer sagens videre forløb, herunder om der er tale om en sag, som sekretariet kan afgøre på tilsynets vegne, eller om sagen skal forelægges for Energitilsynet til beslutning, klager på intet tidspunkt er blevet underrettet om, sekretariet har vurderet, sekretariet kunne afgøre sagen på tilsynets vegne. Derimod oplystes det i brev af 31. august 2007, Energitilsynet ville træffe afgørelse i sagen snarest muligt, klagen af 23. marts 2007 er af en sådan principiel karakter, den burde have været forelagt Energitilsynet til beslutning, og sagen er behandlet som en sekretarissag, fordi der - som det oplyses - på Energitilsynets møder behandles sager af principiel karakter eller væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse. Skal kla-

10 ger forstå denne oplysning således, en sag, der vedrører et forsyningsselskabs mangelfulde opfyldelse af sin anmeldelsespligt er unddraget denne skelnen? Energitilsynets bemærkninger til klagen Energitilsynet har ved brev af 20. december 2007 fremsendt bemærkninger til klagen af 19. november Energitilsynet bemærker vedrørende sagens aftalemæssige aspekter, i afgørelsen af 25. oktober 2007 var varmeforsyningsloven ikke til hinder for, E.ON varme Danmark ApS vedrørende den variable betaling opderede leveringsbetingelser m.v., uanset den indgåede aftale. Spørgsmålet om, hvorvidt E.ON Varme Danmark ApS kunne gøre de opderede leveringsbetingelser gældende over for fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde, skulle besvares af de almindelige domstole eller Ankenævnet på Energiområdet. For så vidt angår E.ON samlede provenu og grundlaget for Energitilsynets afgørelse bemærker Energitilsynet, Side 10 af 17 der kræves velbegrundede og dokumenterbare påstande til udvirke, Energitilsynet efter have gennemgået anmeldelserne efter varmeforsyningsloven fra E.ON Varme Danmark ApS må tvivle på anmeldelsernes rigtighed, når intet i anmeldelserne på det foreliggende grundlag taler imod. Det er herunder ikke Energitilsynets opgave kontrollere bilag eller foretage lignende arbejder, der normalt varetages af forsyningens revisor, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 4. november 2004 (j.nr ), klagers henvisning til generelle og samlende regnskaber og skteregnskaber fra E.ON Varme Danmark ApS til andre myndigheder ikke er relevant, når sagen drejer sig om en enkelt fjernvarmeforsyning blandt mange E.ON ejede, og sagen skal afgøres efter varmeforsyningsloven, i laugets klagepunkt om det øgede provenu fra den faste betaling må der foreligge en misforståelse. Det i klagepunktet nævnte brev fra Energitilsynet af 15. marts 2006 om provenuet fra afregningen af fjernvarmen vedrører det samlede provenu. I den indbragte afgørelse af 25. oktober 2007 drejede spørgsmålet sig om provenuet fra den faste betaling i forhold til de omkostninger efter varmeforsyningsloven, som den faste betaling skulle dække efter et kostægte tariferingsprincip. Således fremgår af Energitilsynet svar i brevet af 15. marts 2006, "... det ikke er hensigten, forsyningens samlede provenu skal stige, men de enkelte omkostninger skal dækkes af den pågældende tarifering, således faste omkostninger dækkes af faste afgifter og variable omkostninger af variable omkostninger (afgifter)..."., og udgangspunktet for svaret i brevet af 15. marts 2006 og afgørelsen af 25. oktober 2007 er varmeforsyningslovens "hvile-i-sig-selv" princip.

11 En omlægning af tariffen efter dette princip vil samlet set ikke give et øget provenu, fordi indtægterne under princippet i forvejen svarer til omkostningerne. Svaret i brevet af 15. marts 2006 kan således ikke sammenlignes med situionen i afgørelsen af 25. oktober 2007, hvor omlægningen af tariffen efter varmeforsyningsloven blot sikrer en mere kostægte tarifering på den måde, den faste betaling efterhånden dækker mere af de faste omkostninger end tidligere. Endelig bemærker Energitilsynet, for så vidt angår Energitilsynets sekretaris kompetence, Energitilsynets forretningsorden 5, stk. 2, 1. punktum bestemmer, Energitilsynets sekretari efter tilsynets beslutning kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste praksis eller de af tilsynets tilkendegivne retningslinjer. Forretningsordenens 6, stk. 3, bestemmer, der på Energitilsynets møder behandles sager af principiel karakter eller væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse, og afgørelsen af 25. oktober 2007 ikke indeholdte noget principielt eller andet efter forretningsordenen, som Energitilsynets sekretari ikke på vegne af Energitilsynet kunne træffe afgørelse om. Det er almindelig praksis i sekretariet, sekretariet henvender sig til omverdenen i Energitilsynets navn. Side 11 af 17 E.ON bemærkninger til sagen E.ON v/advok Line Markert er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Klagers afsluttende bemærkninger til sagen Klager har ved brev af 8. februar 2008 fremsendt afsluttende bemærkninger til sagen. Klagers brev af 8. februar 2008 er vedlagt kopi af Energitilsynets brev af 18. december 2007 til E.ON, hvoraf fremgår, E.ON værkerne er udtaget til en nærmere undersøgelse af forhold som afskrivninger, henlæggelser, fonds- og likvide midler samt egenkapitalens sammensætning. Klager bemærker i den forbindelse, det virker besynderligt, Energitilsynets sagsbehandler kan afvise granske E.ON regnskaber med den begrundelse, selskabets anmeldelser ikke giver grund til tvivle på anmeldelsernes rigtighed, når kontorchefen kort efter meddeler E.ON, E.ON-værkerne er udtaget til en nærmere undersøgelse efter en screening af fjernvarmeværker, hvor der er fundet fejl af de nævnte forhold. Klager bemærker endvidere, fjernvarmeforsyningen i Slagslunde, jf. klagers bearbejdning af Energitilsynets stistik pr. 31. oktober 2007, er den fjerdedyreste i hele landet, til trods for værk og net ikke er nyetableret, og heller ikke i de forløbne 11 år har gennemgået nogle gennemgribende renoveringer.

12 Retsgrundlaget Energitilsynets tilsyn med priser, leveringsbestemmelser med mere er reguleret af varmeforsyningsloven. Varmeforsyningslovens 20 fastsætter bl.a. den overordnede ramme for fjernvarmeselskabers tariffastsættelse. Af bestemmelsen fremgår følgende: [...] 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra nurgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administrion og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, 20 a, stk. 7, og 20 b. [...]. Side 12 af 17 Energitilsynet kan i visse situioner gribe ind over for varmeforsyningsvirksomheders tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Energitilsynets beføjelse fremgår af varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4, er en retlig standard og skal således udfyldes og gives indhold gennem retsanvendelsen. Varmeforsyningslovens 21 har følgende ordlyd: 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omftede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af transport- og energiministeren neds tilsyn (Energitilsynet) efter regler fasts af tilsynet. Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bestemme, visse sager ikke skal anmeldes. Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. Stk. 4. Finder Energitilsynet, tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Stk. 5. Såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må antages ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder.

13 [...]. Varmeforsyningslovens straffebestemmelser findes i lovens kapital 8. Heraf fremgår bl.a., den som giver urigtige oplysninger til Energitilsynet kan straffes med bøde. Af lovens 34 fremgår bl.a. følgende: [...] 34. Med bøde straffes den, der 1) undlader indhente tilladelse efter 4, 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven, 3) undlader efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om berigtige et ulovligt forhold, 4) undlader udskille driften efter 23 g, 5) undlader afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som angivet i 23 l og 23 m, 6) anvender midler i strid med 23 m, stk. 3, eller 7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. 4, stk. 3, 21, stk. 1, 22, stk. 1, 23 b, stk. 5, 23 d, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3. [...]. Side 13 af 17 Af forretningsordenen for Energitilsynet fremgår bl.a. følgende: [...] 5. Stk. 1. Sekretariet bistår formanden i forberedelsen og forelæggelsen af sager for tilsynet. Stk. 2. Sekretariet udfører tilsynets beslutninger. Stk. 3. Sekretariet kan efter tilsynets beslutning træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste praksis eller de af tilsynet tilkendegivne retningslinier. På Energitilsynets nærmest følgende møde afgiver sekretariet beretning om væsentlige afgørelser truffet af sekretariet og andre væsentlige forhold vedrørende sekretariets virksomhed. [...]. Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har ved afgørelse af 4. november 2004 (j.nr ) behandlet en klage fra [...] over Energitilsynets afgørelse af 10. november 2003 om udgifter til repræsention i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Sagen drejede sig om, hvorvidt Energitilsynet kunne afvise tage stilling til en række spørgsmål om tarifindregning af udgifter til repræsention. Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 10. november Efter varmeforsyningslovens 20 kan varmeforsyningsanlægget indregne nødvendige udgifter til bl.a. driftsomkostninger og ad-

14 ministrion. Efter Energitilsynets og Energiklagenævnets opftelse kan driftsomkostninger indbefte omkostninger ved repræsention. Som det fremgår af den citerede praksis er det afgørende, om der kan anføres en el- eller varmeteknisk (el- eller varmeforsyningsrelevant) begrundelse for repræsentionen. Nævnet er enig med Energitilsynet i, i et priv varmeværk henhører denne kontrol i første række under varmeforsyningsanlæggets revision, og den demokriske kontrol i forbindelse med selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen giver mulighed for dels fastlægge rammerne for omfanget af repræsentionen, dels træffe beslutning om regnskabets godkendelse, meddelelse af decharge eller om gøre ansvar gældende mod ledelse og revisor. Nævnet tilslutter sig, Energitilsynet hverken har pligt til efter krav fra en klager gå ind i en bilagsrevision, eller vurdere enkeltposter til eksempelvis repræsention. Dette er normalt varmeværkets revisors opgave. Side 14 af 17 Nævnet tilføjer dog, tilsynet har kompetence til forhindre, helt eksorbitante poster som klart ligger uden for den skønsramme, der tilkommer selskabets organer indregnes som nødvendige omkostninger. Hjemmelsgrundlaget herfor er varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Energiklagenævnet har endvidere ved afgørelse af 4. juli 2007 (j.nr ) behandlet en klage fra [...] over Energitilsynets afgørelse af 22. marts 2006 om energispareaktiviteter i varmeforsyningsselskaber. Sagen drejede sig bl.a. om, hvorvidt Energitilsynets praksis vedrørende forsyningsselskabers muligheder for opkræve faste omkostninger var i strid med bekendtgørelse om energispareaktiviteter. Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 22. marts 2006 delvist, således punkt to i klagen vedrørende opkrævning af faste afgifter blev hjemvist. Klager gjorde gældende, Energitilsynets praksis vedrørende forsyningsselskabers muligheder for for opkræve faste omkostninger er i strid med bekendtgørelse om energispareaktiviteter i varmeforsyningsvirksomheder, og tilsynet burde have ændret praksis senest i forbindelse med energisparebekendtgørelsens ikrafttræden. Energitilsynet henviste i afgørelsen af 22. marts 2006 til, spørgsmålet om princippet for omlægning af den faste afgift i Slagslunde tidligere har været behandlet i tilsynet, og tilsynet derfor ikke har foretaget sig videre vedrørende dette klagepunkt.

15 Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse, Energitilsynet ikke havde meddelt klager klagevejledning for så vidt angår det omhandlede punkt 2. Energiklagenævnet fandt på den baggrund, Energitilsynet ikke havde truffet en begrundet afgørelse i forbindelse med klagen over tilsynets praksis vedrørende mulighederne for opkræve faste omkostninger. Energiklagenævnet hjemviste herefter punkt 2 i Energitilsynets afgørelse af 22. marts 2006 om tilsynets praksis i forbindelse med opkrævning af faste afgifter til fornyet behandling i Energitilsynet med henblik på, der træffes afgørelse. Energiklagenævnets afgørelser af 4. november 2004 (j.nr ) og 4. juli 2007 (j.nr ) er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Side 15 af 17 Energiklagenævnets bemærkninger Energitilsynets sekretaris kompetence Energiklagenævnet finder ikke, Energitilsynet ved lade tilsynets sekretari træffe afgørelse i den omhandlede sag har overskredet grænserne for lovlig delegion. Grundlaget for Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 Klager har stillet spørgsmål til det regnskabsmæssige grundlag for Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnet forstår klagers anbringende således, Energitilsynet ikke har fremskaffet de fornødne oplysninger om den foreliggende sag, men har truffet afgørelse på et utilstrækkeligt grundlag. Energitilsynet har i den forbindelse henholdt sig til straffebestemmelsen i varmeforsyningslovens 34, stk. 1, nr. 5, og tilsynet på baggrund af bestemmelsen går ud fra, forsyningerne afgiver rigtige oplysninger, medmindre der er særlige holdepunkter for andet. Energitilsynet bemærker endvidere, der skal velbegrundede og dokumenterbare påstande til udvirke, tilsynet må tvivle på rigtigheden af en anmeldelse. Energiklagenævnet bemærker, Energitilsynet som udgangspunkt må kunne stole på de oplysninger, som forsyningsvirksomhederne indberetter til tilsynet, og der kun i særlige tilfælde kan være grund til tvivle på disse oplysninger. Energitilsynet traf den påklagede afgørelse efter en gennemgang og vurdering af det regnskabsmæssige grundlag for værket i Slagslunde. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 4. november 2004 (j.nr ) tilsluttet sig, Energitilsynet ikke har pligt til foretage en bilagsrevision. Energiklagenævnet finder på denne baggrund ikke, Energitilsynet har truffet afgørelse på et utilstrækkeligt grundlag. Energiklagenævnet bemærker i den

16 forbindelse, det faktum, alle E.ON-værkerne ved brev af 18. december 2007 ligesom en lang række andre værker er blevet udtaget til en nærmere undersøgelse, ikke i sig selv medfører, Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 blev truffet på utilstrækkeligt grundlag. Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 Energiklagenævnet er sidste administrive rekursinstans for myndighedsafgørelser efter en række love indenfor energiområdet. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Energitilsynet og kommunerne. Energiklagenævnets kompetence er således afgrænset til klager over myndighedsafgørelser. De aftaleretlige aspekter af klagen af 19. november 2007 falder således udenfor Energiklagenævnets kompetence, og nævnet tager herefter alene stilling til, hvorvidt den påklagede afgørelse er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Ved afgørelsen af 25. oktober 2007 fandt Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, det ikke er urimeligt, E.ON ændrer sine almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering således, den variable del af tariffen for levering af varme fra selskabets værk i Slagslunde ændres i forhold til de med forbrugerne indgåede aftaler. Energitilsynet fandt endvidere, der ikke er urimeligt E.ON opkræver en fast betaling, der forhøjer provenuet fra denne betaling. Side 16 af 17 Til støtte for klagen har klager bl.a. anført, varmeforsyningslovens 20, stk. 1 ikke er til hinder for, der aftales en lavere tarif end den, der kan opkræves efter varmeforsyningsloven, og Energitilsynet ved brev af 15. marts 2007 har udtalt, omlægningen af beregningen af den faste udgift ikke har til hensigt, forsyningens samlede provenu skal stige, hvilket vil være resultet af den påklagede afgørelse. Energiklagenævnet bemærker, udgangspunktet efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1, er, varmetariffen skal hvile-i-sig-selv, derved en varmeforsyningsvirksomhed alene kan indregne de nødvendige udgifter i tariffen, som er forbundet med varmeproduktion og varmeforsyning f.eks. nødvendig udgifter til energi, lønninger med videre. Varmetariffen er således omkostningsbestemt. Tariffen for levering af fjernvarme består af en variabel (forbrugsafhængig) og en fast (forbrugsuafhængig) del. Energiklagenævnet finder ikke, en ændring af E.ON. almindelige leveringsbestemmelser således varmetariffen fastsættes i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 20, stk. 1, er urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energiklagenævnet finder endvidere ikke, en ændring af E.ON faste tarif således, selskabets faste omkostninger dækkes af den faste tarif, er urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energiklagenævnet lægger i den forbindelse vægt på, en tariffordeling der medfører, de forbrugsuafhængige og de forbrugsafhængige udgifter dækkes af henholdsvis de for-

17 brugsuafhængige og de forbrugsafhængige afgifter, sikrer, tariferingen er mest rimelig for den enkelte forbruger. Herefter, og af de af Energitilsynet anførte grunde, stadfæstes Energitilsynet afgørelse af 25. oktober Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lov om varmeforsyning 26, stk. 4. Side 17 af 17 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Ulla Østergaard Specialkonsulent

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum (Varmeforsyning) Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning (varmeforsyning) Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes. (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ( ) over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere