REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand"

Transkript

1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 16. april

2 Sagsnr.: MIL Journalnr.: 14/ Sagsbeh.: Lene Brink K.S.:Jens Tikær Andersen Revurdering af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ Godkendelsen omfatter maskinvirksomhed, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på over 1000 m 2. Godkendt: Anders Maltha Rasmussen Afdelingschef Lene Brink Sagsbehandler Annonceres den 16. april 2014 Klagefristen udløber den 14. maj 2014 Søgsmålsfristen udløber den 16. oktober

3 Virksomhedens navn: Richard Thomsen A/S CVR nr., P. nr , Virksomhedens art, listebetegnelse: Journalnr., Mil. nr. A 205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover. edoc: 14/005478, MIL Virksomhedens adresse: Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand Tlf.nr./ .: , Matr. nr.: Erhvervsområde 29v, Brabrand by, Brabrand ER Virksomhed drives og ejes af: Richard Thomsen A/S Bygninger og grund ejes af: RT Ejendomme, Brabrand ApS 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Resume Revurdering af miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Luftforurening Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Støj Egenkontrol Driftsjournal Vurderinger Miljøteknisk vurdering Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Udtalelse fra andre Klagevejledning Klage over afgørelsen Søgsmål Offentlighed Underretning Bilag Liste over sagens akter Oversigtsplan Kommuneplan Lovgrundlag mm Miljøteknisk beskrivelse Lovgrundlag mm

5 1. Resume Richard Thomsen A/S er en eksisterende maskinfabrik, beliggende Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand. Den tidligere miljøgodkendelse er fra Richard Thomsen udfører alle former for stålkonstruktioner, herunder bl.a. ståltrapper, altaner, beslag, bjælker samt specialopgaver og montagearbejde inden for metal. Der er siden godkendelsestidspunktet sket ændringer af virksomhedens indretning og drift i form af et øget antal medarbejdere og et forøget forbrug af råvarer. Desuden er udsugningsanlæg for svejseanlæg ændret. Den reviderede miljøgodkendelse udarbejdes med standardvilkår for branchen, som fremgår af bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 og bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomheder. Der er udarbejdet standardvilkår til listetypen A205, der danner baggrund for denne godkendelse. Hvor det er fundet relevant, er standardvilkårene suppleret med ekstra vilkår, hvilket er begrundet i vurderingsafsnittet. I miljøgodkendelsens vilkårsdel er standardvilkår markeret med ( ). Øvrige vilkår er således umarkeret. På baggrund af ovennævnte forhold, er den eksisterende tilladelse taget op til revision, og der er udarbejdet en ny miljøgodkendelse af virksomheden. Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Virksomheden er ikke omfattet af listen hverken på bilag 1 eller 2. Ud fra en samlet vurdering finder Natur og Miljø, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlig indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med denne miljøgodkendelse. 5

6 2. Revurdering af miljøgodkendelse På baggrund af oplysningerne i bilag 6.5, miljøteknisk beskrivelse, har Natur og Miljø foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand. På den baggrund meddeles hermed afgørelse om ændring af visse vilkår i godkendelsen samt tilføjelse af nye vilkår. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 41, 41 b og 72. Denne afgørelse erstatter tidligere meddelt miljøgodkendelse af 24. november Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Vilkår i denne revurdering er meddelt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvilkår. Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Natur og Miljø. 6

7 3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1. Generelt En kopi af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig for det driftspersonale på virksomheden, der har ansvar for virksomhedens indretning og drift og som således er orienteret om afgørelsens indhold Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Oplysningspligt Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. ( ) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. ( ) 7

8 3.2. Luftforurening Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren: Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filtret er velegnet til den konkrete proces, samt at filtret kan tilbageholde mindst 99 % af svejseog/eller skærerøgen. Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. ( ) Fra ethvert afkast, hvor der anvendes køle-smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, som giver anledning til udledning af olietågeaerosol, fastsætter godkendelsesmyndigheden relevante emissionsgrænseværdier for olietågeaerosol på henholdsvis 5 mg/normal m 3 for vegetabilsk olie og 1 mg/normal m 3 for mineralsk olie. ( ) Afkast fra rumudsug skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tag på det sted, hvor afkastet er placeret I ethvert afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m 3 for total støv overholdes. ( ) Afkast fra svejsning og slibning skal være opadrettet, etableret med et filter, som er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen og føres mindst 1 m over tag på det tag, hvor afkastet er placeret. ( ) I procesafkast fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle-smøremidler, der giver anledning til udledning af olietågeaerosol, når den samlede udsugede luftmængde overstiger m3/time, og fra støvfrembringende slibning, når den samlede udsugede luftmængde overstiger m3/time, skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Luftvejledningen. ( ) 8

9 3.3. Affald Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. ( ) Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte. ( ) 9

10 3.4. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af kølesmøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. ( ) Ved udendørs opbevaring af metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller kølesmøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller kølesmøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende. ( ) Rensetromle skal placeres under tag på et befæstet areal og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale. Der må ikke være afløb fra det befæstede areal. ( ) Kølesmørremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines ( ) Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. ( ) 10

11 3.5. Støj Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, uden for virksomhedens grund, overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II III omkringliggende erhvervs- og industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift (portnerbolig) blandet bolig og erhverv områder for åben og lav boligbebyggelse Kl. Reference tidsrum Timer I db(a) II db(a) III db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Maksimalværdi Områderne fremgår af bilag 6.3. Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til støjmåling Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". 11

12 Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdier for støj, jf. vilkår anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a) Egenkontrol Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden af pose-, lamel- og lignende filtre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder ( ) Hvis den samlede udsugede luftmængde fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle-smøremidler overstiger normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i vilkår 4 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. For anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med normal m3/time, kan tilsynsmyndigheden stille krav om præstationskontrol til bestemmelse af den maksimale timeemission, hvis den ikke kan bestemmes ved beregning med henblik på at dokumentere, at emissionen for den dimensionsgivende afkasthøjde er overholdt, jf. vilkår 6, dog højest 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale af- 12

13 tale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. ( ) Hvis den samlede udsugede luftmængde fra slibeprocesser uden anvendelse af køle-smøremidler overstiger normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 5 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. For anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med normal m3/time, kan tilsynsmyndigheden stille krav om præstationskontrol til bestemmelse af den maksimale timeemission, hvis den ikke kan bestemmes ved beregning med henblik på at dokumentere, at emissionen for den dimensionsgivende afkasthøjde er overholdt, jf. vilkår 6, dog højest 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. ( ) Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 6 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 6. Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker) Mineralsk - og vegetabilsk b) olietågeaerosol Total støv, slibestøvrustfrit stål og slibestøv i øvrigt Nikkel og krom i slibestøv MEL-14 MEL-02 MEL-08a Se hjemmesiden a for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: ) b For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14. ( ) 13

14 ) 3.7. Driftsjournal Der skal føres en driftsjournal med angivelse af tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 3.6.1, samt årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. ( ) 14

15 4. Vurderinger 4.1. Miljøteknisk vurdering Richard Thomsen A/S har i forbindelse med tilsynet den 7. oktober 2013 meddelt oplysninger til revision af virksomhedens miljøgodkendelse, beliggende Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand. Supplerende oplysninger er modtaget 6. februar Udkast til revision af virksomhedens miljøgodkendelse er fremsendt den 4. april 2014, der har ikke været bemærkninger til udkastet. Virksomheden Richard Thomsen A/S er i permanent drift Placering/fysisk planlægning. Virksomheden er beliggende inden for området ER. Området er udlagt til erhvervsområde. Virksomhedsklasse 2 6 er gældende for området. Virksomheden er omfattet af virksomhedsklasse 6. Området er udlagt til grundvandsklasse 1 og virksomheden tilhører grundvandsklasse 3 jf. bilag 6.3 Kommuneplanen. Der er ikke boliger i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste boligområde er beliggende i en afstand af ca. 600 m mod syd Støjforhold og driftstider Støjemission fremkommer ved person- og lastvognstrafik med til- og frakørsel ved større offentlig vej. Der forekommer intern trafik med trucks og der er etableret et samlet udsugningsanlæg ligeledes ud mod offentlig vej. Virksomhedens kompressor er placeret i kælder. Det vurderes, at virksomheden ikke vil være til gene for boligområdet ca. 600 m mod syd. Virksomheden oplyser, at støjniveauet på 60 db(a) i skel til anden virksomhed vil kunne overholdes. Virksomheden er i drift inden for normal arbejdstid fra kl Der kan forekomme weekend arbejde i perioden Trafikale forhold Adgang til virksomheden foregår ad Edwin Rahrs Vej. Den daglige trafikmængde forventes at ligge på ca. 50 biler og ca. 10 lastbiler. 15

16 Jord, grundvand og overfladevand Virksomhedens aktiviteter foregår indendørs på tæt betongulv. Såkaldt farligt affald, hovedsagelig lidt olieaffald, opbevares indendørs. Virksomheden bruger ikke affedtningsmidler. Enkelte gange renses med motorens. Mængde ca. 2 l pr. år. Udendørs er placeret container til papir og pap, erhvervsaffald og metalaffald. Pladsen er belagt med asfalt. Der er afløb herfra til regnvandsledning. Området er separatkloakeret. Olietank på 1200 l med indhold af dieselolie til truck er placeret udendørs i betongrav med ekstra jernkar under, som kan indeholde ca l. Der er halvtag over betongrav og der har endnu ikke stået slagvand i metalkarret. Der er afløb fra betongrav til regnvandsledningen. Påfyldningen sker ved siden af betongrav på tæt belægning. Området er af Aarhus Vand beskrevet som et område med drikkevandsinteresser i et nitratfølsomt indvindingsområde. Virksomheden ligger i det grundvandsdannende opland til Stautrupværkets kildepladser, som det er bestemt i Redegørelse for grundvandsressourcerne i Indsatsområde Stautrup. Grundvand har udtalt følgende: Virksomheden er beliggende i oplandet til et vandværk: Stautrupværket. Oplandet har status af Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Idet virksomheden er beliggende i et OSD område er der stillet skærpet krav til beskyttelse af jord og grundvand samt at der sker af sikring af olietank i form af dennes placering på spildbakke. På baggrund af ovenstående standardvilkår og såfremt de stillede indretningskrav overholdes, er det Natur og Miljøs vurdering, at der er taget tilstrækkelig hensyn til jord-, grundvands og overfladevandsforholdende i området og at aktiviteterne på virksomheden ikke vil give anledning til forurening Spildevandsforhold Sanitært spildevand fra velfærdsrum og rengøring afledes til spildevandsledning Luftforhold Virksomheden har etableret et samlet udsugningsanlæg fra svejsning og slibning. Udsugningsanlægget har en luftkapacitet på m 3 /h, og er forsynet med filter med en gennemsnitlig udskilningsgrad på 99 %. Der er alarm på udsugningsanlægget. Alarmen viser filterfejl. Afkastet er placeret 1 m over tag. Endvidere er der rumudsug med afkast på 1 m over tag. Virksomheden har ca. 25 svejsesteder, disse anvendes dog ikke alle samtidig. Der svejses mere end timer pr. år. Der svejses hovedsagelig i ulegeret stål, svejsning i rustfrit stål kan forekomme. Der svejses med MAG. Virk- 16

17 somheden har plasmaskæring. Der kan forekomme slibestøv fra båndsliber og vinkelsliber, som ledes til ovenstående central udsug Affald Virksomheden har affald i form af metaller (almindeligt stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing samt almindelig jern og metal). Herudover har virksomheden erhversaffald, lidt spildolie og papir og pap. Virksomheden oplyser, at metalstøv fra luftfilter bortskaffes som farligt affald Natura 2000 område og bilag IV-arter. Virksomheden ligger ca. 200 m fra nærmeste Natura 2000 område (sø), i et grøn kile område. Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens meget begrænsede luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter. Det er således Natur og Miljøs vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne VVM Virksomheden vurderes til ikke at være omfattet bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bilag 2, punkt 4 omhandler produktion og forarbejdning af metaller, med følgende underpunkter: Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning. Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af varmvalsning, smedning med hamre eller anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal. Smelteanlæg for jernmetaller. Anlæg til smeltning, inkl. legering af nonferrometaller, undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f. eks. forædling, støbning). Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces. Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne. Skibsværfter. Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer. Fremstilling af jernbanemateriel. Eksplosionsformgivning (dybtrykning). Anlæg til kalcinering og udfritning af malm. Virksomhedens hovedaktivitet er forarbejdning af metaller i form af svejsning og er derfor ikke omfattet af ovennævnte aktiviteter. Det vurderes endvidere, at virksomheden har aktiviteter, der ikke er til skade for miljøet, hvorfor der ikke skal foretages en VVM-screening af virksomheden. 17

18 Risiko Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. (Risikobekendtgørelsen) Tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset Begrundelse for de fastsatte vilkår Hovedparten af vilkårene har baggrund i standardvilkår for branchen. Derudover er der stillet vilkår, som Natur og Miljø har fundet relevante for virksomhedens drift. Godkendelsesmyndigheden har mulighed for at afvige fra standardvilkårene jf. godkendelsesbekendtgørelsen, hvilket er sket for at imødekomme vilkår vedr. oplysning i forbindelse med ændringer eller ophør af virksomhedens drift samt ved driftsforstyrrelser og uheld, der kan give anledning til ekstern forurening. Vilkårene for virksomhedens støjemission er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Derudover er støjgrænser fastsat i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af tilstødende områder jf. kommuneplanrammerne for området Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom, hel eller delvis udskiftning af driftsherre og indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Dette er medtaget, for at sikre, at revurderingen er givet på gældende lovgivning og regelsæt i forbindelse med revurderingen. Endvidere er der i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen (nr af 20. december 2012) stillet krav i miljøgodkendelsen om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Dette er medtaget for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand. Virksomheden har oplyst, at der ikke foretages genanvendelse af metal på virksomheden, hvorfor vilkår 10 ikke er medtaget. 18

19 4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Natur og Miljø vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer Natur og Miljø, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende Udtalelse fra andre Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos virksomheden den 4. april 2014 og anmodning om faglig udtalelse har været sendt til Aarhus Vand, der har været enkelte bemærkninger, som Natur og Miljø har efterkommet og indarbejdet i miljøgodkendelsen. 19

20 5. Klagevejledning 5.1. Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Natur og Miljø, Grøndalsvej 1 D, Postboks 4049, 8260 Viby J, så vidt muligt elektronisk på Klagefristen er anført på side 2. Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Betingelser, mens en klage behandles Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår, der er stillet i afgørelsen, overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 20

21 5.2. Søgsmål En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side Offentlighed Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført side Underretning Følgende er underrettet om afgørelsen: Navn Sundhedsstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, kommunerepræsentant Greenpeace Planlægning og Byggeri Aarhus Vand A/S adresse 21

22 6. Bilag 6.1. Liste over sagens akter Bilags nr. Titel Dato 13/ Beslutning om revurdering i forbindelse med tilsyn 17/ / Oplysninger til revision af miljøgodkendelse, Edwin 6/2-14 Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 14/ Anmodning om faglig udtalelse, Revurdering af Edwin 7/2-14 Rahrs Vej 85, 8200 Brabrand. 14/ Faglig vurdering fra Aarhus Vand ved revurdering af 21/2-14 Edwin Rahrs Vej 85, 8200 Brabrand. 14/ Grundvandsudtalelse, Edwin Rahrs Vej 85, 8200 Brabrand. 4/ / Udkast til afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven - varsel af påbud 4/

23 6.2. Oversigtsplan 23

24 6.3. Kommuneplan 24

25 6.4. Lovgrundlag mm. Lov om miljøbeskyttelse: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. Lov om planlægning: Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012, standardvilkår. Støjvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. B-værdier: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen. Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Affaldsbekendtgørelsen: Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald med senere ændringer. Olietankbekendtgørelsen: Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 25

26 6.5. Miljøteknisk beskrivelse Miljøteknisk beskrivelse er vedlagt i sagen 26

27 27

28 6.6. Lovgrundlag mm. 28

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse Cedervej 12 Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 Dato: 28. januar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Cedervej 12 Virksomhedens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot. Langkjær Staalbyg as. Park Allé 66, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot. Langkjær Staalbyg as. Park Allé 66, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot Langkjær Staalbyg as Park Allé 66, 7480 Vildbjerg Dato 26. maj 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kynde og Toft. CVR-nr.: 54803516 P-nr.: 1002024918. på adressen. Sydhalevej 4-6, 7680 Thyborøn

Miljøgodkendelse. Kynde og Toft. CVR-nr.: 54803516 P-nr.: 1002024918. på adressen. Sydhalevej 4-6, 7680 Thyborøn Kynde og Toft Sydhalevej 6 7680 Thyborøn 7. januar 2016 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Miljøgodkendelse Listevirksomhed punkt A205, virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986.

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986. Linddana A/S Ølholm Bygade 70 7160 Tørring Cvr-nr: 14157204 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918 A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde Sendt til cvr. nr. 82732918 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Gitte Tidemann Direkte nr.: 7975 5695 gitte.tidemann@hedensted.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Welltec A/S Storstrømsvej 12 6715 Esbjerg N

Miljøgodkendelse af Welltec A/S Storstrømsvej 12 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 28. maj 2014 Sags id 2014-10105 Sagsbehandler Dorthe Waldemar Telefon direkte 76 16 13 91 E-mail dowa@esbjergkommune.dk Miljøgodkendelse af Welltec A/S Storstrømsvej 12

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Miljøgodkendelse Planova Shop System ApS Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til Planova Shop System ApS, Bøjdenvejen 109, 5750 Ringe. Der gives godkendelse til

Læs mere

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. 29. september 2015 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. 29. september 2015 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20 B, 8200 Aarhus

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Tempress A/S 19. december 2012 1 Sagsnr.: MIL/00/02288 Journalnr.: 09.3001G02 Sagsbeh.: LB K.S.: HK Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Perstrup Beton Industri A/S Indhold 1. Resumé...4 2. Tillægsgodkendelse...5 3. Vilkår...5 3.1. Generelt...5 3.2. Indretning

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Revideret Miljøgodkendelse for Pedershaab Concrete Technologies

Revideret Miljøgodkendelse for Pedershaab Concrete Technologies Revideret Miljøgodkendelse for Pedershaab Concrete Technologies A/S på matrikel nr. 7i, Thorsmark. Brønderslev Jorder beliggende Saltumvej 19-25, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 12. februar 2015 Revideret

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Furesø Kommune By, Erhverv og Natur Natur og Miljø. Miljøgodkendelse. Kaj Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S Lejrvej 23D 3500 Værløse

Furesø Kommune By, Erhverv og Natur Natur og Miljø. Miljøgodkendelse. Kaj Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S Lejrvej 23D 3500 Værløse Furesø Kommune By, Erhverv og Natur Natur og Miljø Miljøgodkendelse Kaj Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S Lejrvej 23D 3500 Værløse 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN...

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015

Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015 Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015 Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Sagsnr. 09.02.01-P19-3-13 Sagsbehandler Kim A. W. Hansen Direkte 5588

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Metalstøberiet Thor ApS Virkelyst 74, 7400 Herning

Metalstøberiet Thor ApS Virkelyst 74, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og revurdering ApS Virkelyst 74, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.01-P19-23-14 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn ApS Virksomhedens adresse Virkelyst 74 Virksomhedens

Læs mere

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider B Y G O G M I L J Ø Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider For Rougsø Cross Klub, Ørsted Kærvej 12 H, 8950 Ørsted Miljøgodkendelsen omfatter: Motocrossbane

Læs mere

Revurdering af eksisterende rammegodkendelse af 20. december 1996 og påbud om ændring af vilkår Vestas Aircoil A/S, Smed Hansens vej 13, 6940 Lem

Revurdering af eksisterende rammegodkendelse af 20. december 1996 og påbud om ændring af vilkår Vestas Aircoil A/S, Smed Hansens vej 13, 6940 Lem Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Aircoil A/S Smed Hansens Vej 13 6940 Lem St. Att.: Heinrich Kryger-Hansen, hkh@vpindustries.eu Sagsbehandler Pernille

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 25. juli 2012 NATUR OG MILJØ Tillæg til Miljøgodkendelse af virksomheden HSM Industri A/S Bredstrupvej 50 Grenaa Opførelse af ny male- og sandblæsningshal Norddjurs Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 19. november 2015

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. og miljøgodkendelse af nye aktiviteter. Multicut A/S. Estlandsvej 2 og Letlandsvej 1 og 2.

Revurdering af miljøgodkendelse. og miljøgodkendelse af nye aktiviteter. Multicut A/S. Estlandsvej 2 og Letlandsvej 1 og 2. TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.00.00-P19-1-13 Revurdering af miljøgodkendelse og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Estlandsvej 2 og Letlandsvej 1 og 2 7480 Vildbjerg Herning Kommune

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 01-09-2015 TM ALU PARTS ApS Fabriksvej 12 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.30.01-K08-4-07 RÅDHUSET,

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-08-2015 JOURNALNUMMER 09.30.00-K08-9-06 Venø Bussen - v/knud K Overgaard Lønningen 14 7600

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Ejer Hestkærvej 21. Teknik & Miljøforvaltning. Dato: 7. januar 2014. Natur og Miljø Jorden Rundt 1. 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.

Ejer Hestkærvej 21. Teknik & Miljøforvaltning. Dato: 7. januar 2014. Natur og Miljø Jorden Rundt 1. 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund. Ejer Hestkærvej 21 7200 Grindsted Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt efter 12 stk. 2 i Husdyrloven ved etablering af støbt plads på Hestkærvej 21, 7200 Grindsted Dato: 7. januar 2014 Billund Kommune

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør MILJØGODKENDELSE 14-12-2015 For: Uniscrap A/S Matrikel nr.: 1565dd Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 53385613 P-nummer: 1004193323 Listepunkt nr.: Ejendommens ejer: K209: Autoophug Uniscrap A/S Godkendelsen

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00067 Ref. benjo/pemje Dato: 14. december 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 75128711 Virksomhedstype

Læs mere

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag.

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk Sendt til: rfrederiksen@grundfos.com Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT for Brabrand-Tilst Ungdomsskoles go-kartbane på Depotområde Tirstrup Godkendelsen omfatter: Kørsel med go-karts Dato: 7. maj 2002 Godkendt:......

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$

! ##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ !"#! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ -&..! '' ++! ///'' '' "-,+! *0##01 2,+! *+#+1/+# -&..! (.''*#/03 4! 56 & +*("-+#0*7 2,+***#1##0 5&.! 8& & Side 1/11 $% 1. Tillæg til miljøgodkendelse, vilkår om anvendelse

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them Them Vandværk Toftegårdsparken 3 8653 Them Att.: Bent Hollegaard 5. maj 2014 Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Anlægs ID: 749-20-0021-00 Jupiter ID: 00080419 Beliggenhed:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af Lillnord A/S, Knudsminde 2,

Revurdering af miljøgodkendelse af Lillnord A/S, Knudsminde 2, Lillnord A/S Knudsminde 2 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Revurdering af miljøgodkendelse af Lillnord A/S, Knudsminde 2, 8300 Odder Odder Kommune godkender hermed Lillnord A/S på de vilkår, som

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Marius Pedersen A/S

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Marius Pedersen A/S TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Marius Pedersen A/S 24. april 2013 1 Sagsnr.: MIL/06/00007 Journalnr.: 3482 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Hans Kunnerup Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse af biaktivitet, vask og inspektion af brøndrør, ved Tenaris Global Service Denmark, Måde Industrivej 32, 6705 Esbjerg.

Tillægsgodkendelse af biaktivitet, vask og inspektion af brøndrør, ved Tenaris Global Service Denmark, Måde Industrivej 32, 6705 Esbjerg. Tenaris Global Services Denmark Måde Industrivej 38 6705 Esbjerg Ø Att.: Henriette Hansen Sendt pr. mail: hhansen@tenaris.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2016 Sags id 15/25598 Sagsbehandler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.12.2015 CVR-nummer 27055370 P-nummer 1009748233 e-doc journal nr. 13/027567 Virksomhed Dittokan A/S Adresse

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere