Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard København V Telefon E-post: Hjemmeside: Vejledningen er kun tilgængelig elektronisk på hjemmesiden for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Tilskud fra DEFF Hvem kan ansøge? Støtte fra DEFF Hvor meget kan der søges? Vurderingskriterier Ansøgningsmåde og -terminer Samarbejdsprojekter Projektvarighed Tilgængelighedskrav Hvordan udformes ansøgningen? Betingelser for udbetaling af tilskud Udbetaling Bevillingsforudsætninger Regnskab Information om igangværende forsøg - formidling af resultater afrapportering7 3 Information om Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Spørgsmål vedrørende projekter Ansøgninger Behandlingen af ansøgningen Lovgrundlaget Tekstanmærkning

3 1 Indledning Denne vejledning gælder for ansøgninger om støtte fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). Vejledningen offentliggøres og bliver løbende opdateret på DEFFs hjemmeside: 1.1 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Med Finansloven for 2003 etableredes DEFF som en permanent aktivitet efter en forudgående projektperiode fra 1997 til I henhold til Finansloven for 2011 yder DEFF tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastrukturen for bibliotekerne. Desuden administrerer DEFF fællesindkøb af licenser. Der afsættes således årligt et beløb på finansloven til DEFF. For 2011 i alt 20,7 mio. kr. Der er nedsat en Styregruppe for DEFF. Styregruppen udformer strategien for DEFF i overensstemmelse med DEFFs formål om at styrke betjeningen af uddannelses-, fag- og forskningsbibliotekernes brugere ved at fremme udviklingen af digitale biblioteker og samarbejdet mellem disse. Styregruppen har formuleret fire programgrupper, der udgør DEFFs indsatsområder. Det er primært inden for disse områder, at DEFF yder støtte til fælles projekter. Områderne er: A: Adgang til viden for alle via en optimal digital infrastruktur B: Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling C: Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling D: Kompetencer og tjenester til støtte for innovation og erhvervsfremme. Bevillingen til DEFF anvendes som en strategisk ressource for at styrke informationsforsyningen til dansk udannelse og forskning, og den vil i de kommende år navnligt blive anvendt til at fremme den digitale udvikling på området. Lovgrundlaget m.v. kan ses bagest i denne vejledning. 2 Tilskud fra DEFF 2.1 Hvem kan ansøge? Støtte fra DEFF DEFF yder primært støtte til samarbejde mellem statslige institutioner med tilknytning til biblioteksområdet, men andre ansøgere kan komme i betragtning. 2.2 Hvor meget kan der søges? Det er muligt at opnå fuld finansiering af et projekt, men der lægges vægt på en vis egenfinansiering, og på at andre interessenter, fx samarbejdspartnere eller fonde, bidrager. Egenfinansieringen bør normalt udgøre 40 % af det samlede budget og kan bestå af arbejdsindsats i projektet. 3

4 2.3 Vurderingskriterier Det er Styregruppen for DEFF, der tager stilling til, om der skal ydes tilskud til en ansøgning. Styregruppens stillingtagen tager udgangspunkt i en indstilling fra Sekretariatet. Som nævnt ovenfor yder DEFF primært støtte til aktiviteter inden for allerede definerede indsatsområder. Inden for hvert af de fire indsatsområder i DEFF er der nedsat en arbejdsgruppe benævnt en programgruppe. Da der lægges vægt på sammenhæng og fokus i DEFFs aktiviteter, er det væsentligt, at nye projekter inden for et indsatsområde bidrager til realiseringen af målsætningerne i programgruppens handlingsplan for området. Styregruppen lægger desuden vægt på, at ansøgninger skal være drøftet i den relevante programgruppe, inden de indsendes til DEFF Sekretariatet. Ved vurderingen af ansøgninger prioriterer Styregruppen de ansøgninger, der er behandlet i en relevant programgruppe, og som i størst muligt omfang opfylder nedenstående kriterier. Projektet bidrager til realiseringen af visionen for DEFF og er i overensstemmelse med DEFFs mission Projektet indgår i programgruppens strategi- og handlingsplan Projektet skaber værdi for DEFFs målgrupper Projektet styrker samarbejdet mellem uddannelses-, fag- og forskningsbibliotekerne Projektet har en blivende effekt Projektet gennemføres med brugerinddragelse Resultaterne kan genbruges af flere uddannelses-, fag- og forskningsbiblioteker. 2.4 Ansøgningsmåde og -terminer Ansøgninger til DEFF Styregruppen skal ske gennem et elektronisk ansøgningsskema (http://deffpuljen.bs.dk/). Der er ingen faste ansøgningsterminer i DEFF. Større ansøgninger behandles af Styregruppen på de planlagte Styregruppemøder (se Såfremt en ansøgning skal behandles på et Styregruppemøde, skal den opfylde de af Sekretariatet angivne tidsfrister. Typisk skal en ansøgning være Sekretariatet i hænde fire uger inden mødets afholdelse. Deadline for upload af statusrapporter i projektbanken vil blive oplyst ved henvendelse til Sekretariatet. Disse datoer vil ligeledes blive meldt ud på hjemmesiden 2.5 Samarbejdsprojekter DEFF ser gerne, at flere interessenter indgår i samarbejde om udviklingsprojekter med det formål bl.a. at skabe mulighed for, at flere biblioteker (også mindre og små biblioteker) bliver inddraget i forsøgs- og udviklingsarbejdet. Ligeledes vil der kunne opnås bredere sparring i forhold til udvikling af biblioteksopgaverne samt en udvidelse af samarbejdsrelationer. 4

5 Ved samarbejdsprojekter gælder det fortsat, at der til ansøgninger er én og kun én økonomisk ansvarlig, som samtidig er den, DEFF kommunikerer med vedrørende tilsagn/afslag på ansøgning, økonomiske forhold m.v. 2.6 Projektvarighed Der gives normalt tilsagn om tilskud til et-årige projekter, men der kan gives tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Planlægges projektet som to- eller tre-årigt, søges om midler til det samlede projekt på én gang. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Hvis der laves ændringer i projektets fokus eller økonomi, skal det godkendes af DEFF Sekretariatet inden implementering. 2.7 Tilgængelighedskrav DEFF ønsker at fremme kravet om tilgængelighed for synshandicappede, ordblinde og svage læsere i almindelighed til de IT-projekter og -ydelser, som sættes i værk med tilskud fra DEFF. Ifølge NOTA 1 sikres tilgængeligheden til elektroniske ydelser bedst og billigst, hvis den tænkes ind fra projektets start. DEFF opfordrer derfor til, at tilgængelighedsaspektet inddrages i projektets tidlige fase, og at der lægges vægt på kravet om tilgængelighed ved udformningen af projektansøgninger. 2.8 Hvordan udformes ansøgningen? Ansøgningens oplysninger anvendes ved behandlingen i DEFFs Styregruppe. Der ansøges via en elektronisk ansøgningsblanket, som er tilgængelig på flg. hjemmeside: Krav om oplysninger til projektansøgningen vil fremgå af blanketten. Der knyttes dog enkelte kommentarer til dette. Den juridisk/økonomisk ansvarlige skal skrive under på ansøgningen. Vedkommende er ansvarlig for, at tilskuddet anvendes til det ansøgte formål og er den, som et eventuelt tilskud skal udbetales til. Det økonomiske ansvar omfatter også regnskabsaflæggelse og revision. Der kan kun være én ansvarlig for det samlede projekt. Som hovedregel angives budgettet eksklusive moms. Kun hvis ikke-statslige institutioner søger om totalfinansiering angives budgettet inklusive moms. Der skal tydeligt gøres opmærksom på, om budgettet er opgivet eksklusive eller inklusive moms. Man kan elektronisk indsende uddybende bilag til DEFF Sekretariatet til brug for sagsbehandleres faglige vurdering og indstilling til Styregruppen, men det henstilles i øvrigt, at ansøgningen udformes så kort og præcist som muligt. I den elektroniske ansøgningsblanket anvises et max. antal tegn. 2.9 Betingelser for udbetaling af tilskud Der kan ved meddelelse om tilsagn være taget forbehold for særlige problemer, emner og/eller vinkler i forbindelse med projektet, som skal være afklarede, inden tilskuddet udbetales. 1 NOTA er det tidligere Danmarks Blindebibliotek og er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst. 5

6 2.10 Udbetaling Det samlede tilskud kan udbetales, når DEFF Sekretariatet har modtaget en udbetalingsanmodning, et underskrevet regnskab samt en afrapportering og et resumé af projektet på 1-2 A4-sider. Sidstnævnte til brug af en nyhedstekst til DEFFs hjemmeside. I enkelte tilfælde kan dette fraviges, og tilskuddet kan udbetales eksempelvis over to gange, hvis en tilskudsansøger har modtaget et tilsagn på kr. og ønsker en udbetaling af de kr. Dette kan ske, hvis tilskudsmodtager indsender et delregnskab for de kr. samt en udbetalingsanmodning. De resterende midler kan udbetales ved projektets afslutning ved indsendelse af afsluttende regnskab, udbetalingsanmodning, afrapportering samt et resumé af projektet på 1-2 A4-sider. Tilskud bevilges under forudsætning af, at nedenstående retningslinjer for regnskabsaflæggelse følges. Regnskab svarende til de enkelte budgetposter jf. bevillingsskrivelsen underskrives af den/de juridisk/økonomisk ansvarlige Bevillingsforudsætninger Tilskud bevilges under forudsætning af, at nedenstående retningslinjer følges for: Principielle ændringer af projekter skal indrapporteres til DEFF Sekretariatet Regnskabsaflæggelse Information om projektet i projektperioden Afrapportering Regnskab Regnskabet skal følge budgettet. Regnskabet skal indeholde: Opgørelse over projektets udgifter og indtægter/finansiering Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab Underskrift af den projektansvarlige og den juridisk/økonomisk ansvarlige Bilagsdokumentation, når der ikke er krav om revisorpåtegning. Regnskab for statslige institutioner Statslige institutioner, der modtager tilskud fra DEFF-bevillingen, skal levere: Opgørelse over projektets udgifter og indtægter/finansiering Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab Underskrift af den projektansvarlige og den juridisk/økonomisk ansvarlige. Regnskaber af statsinstitutioner og selvejende institutioner, der revideres af rigsrevisionen, skal underskrives af den projektansvarlige og institutionens juridisk ansvarlige person. Regnskab for øvrige institutioner Øvrige institutioner, der modtager tilskud fra DEFF-bevillingen, skal indsende regnskab: 6

7 Senest 4 måneder efter projektets afslutning Løbende eller periodevis, hvis udbetalingen baseres på regnskabsdokumentation For hvert finansår inden 1. april det følgende år, hvis projektet strækker sig over flere år Som delregnskab for en periode, der fastsættes af DEFF i forbindelse med tilskud, der kræver særlig bevågenhed Regnskabet opgøres af offentlige institutioner eksklusive moms, af alle andre inklusive moms. Krav til revision af regnskaber: Påtegning af ansøgers revisor. For tilskud under kr. er kravet, at revisor skal være faguddannet. For tilskud på og derover skal revisoren være registreret eller statsautoriseret. For tilskud under givet til enkeltpersoner kræves dog ikke revisorpåtegning Regnskaber af statsinstitutioner og selvejende institutioner, der revideres af rigsrevisionen, skal underskrives af den projektansvarlige og institutionens juridisk ansvarlige person Information om igangværende forsøg - formidling af resultater afrapportering Alle projekter, der modtager støtte fra DEFF, forpligtes til at holde DEFF Sekretariatet underrettet om projektforløbet. Det er ligeledes sekretariatets pligt - bl.a. via deff.dk og Projektbanken - at holde Styregruppen og offentligheden orienteret om, hvordan projektarbejdet skrider frem. Rapportering/formidling i løbet af projektet Ved projektets start indsendes til (mrk. Projekt ) dels en nøjagtig URL til projektbeskrivelsen på institutionens egen hjemmeside, dels en nøjagtig URL til Projektbanken samt et projektresumé på dansk og engelsk indeholdende: Projektets titel Navn, telefonnummer og -adresse på projektets kontaktperson Projektets starttidspunkt og forventede afslutningstidspunkt Kort beskrivelse af projektets formål og indhold Projektets målgruppe(r) og samarbejdspartner(e) Forventet DEFF-anvendelse Delmål for projektets første fire måneder. Statusrapportering Projekterne er i hele projektperioden forpligtigede til at uploade en statusrapport til Projektbanken ved udløbet af hver fjerde måned. Den projektansvarlige modtager i tilsagnsbrevet et kodeord til sikring af adgang til Projektbanken, hvorfra statusrapporten uploades med henblik på offentliggørelse på såvel som i Projektbanken (http://projekter.bibliotekogmedier.dk/deff). Statusrapporten skal indeholde: Status for projektet i forhold til de opstillede delmål for de forgangne fire måneder Opstilling af delmålene for de kommende fire måneder 7

8 Links til projektet/arbejdsgrupper. Ved forsinkelser i tidsplanen i forhold til projekter og rapportering til DEFF Sekretariatet vil den projektansvarlige blive bedt om at udarbejde en ny tidsplan, som Sekretariatet skal godkende. Overholdes tidsfristen for udarbejdelse af tidsplanen ikke, bortfalder 10 % af det tilskud, der blev tildelt projektet i tilsagnsbrevet. Denne procedure vil gentage sig for hver ny overskridelse af en påmindelse. Statusrapporternes omfang er 1-2 A4-sider. Midtvejsevaluering Undervejs i projektforløbet kan en midtvejs-evaluering blive aktuel - på baggrund af ønske herom såvel fra projektet som fra DEFF Sekretariatet. Denne kan afvikles under forskellige former afhængigt af projektets karakter. Offentlig omtale Der lægges endvidere vægt på, at projektresultater offentliggøres løbende i form af tidsskriftsartikler, konferenceindlæg m.v., der tillige kan indgå i den endelige afrapportering. Information herom sendes i form af elektronisk kopi af artikler og dokumenter til publicering på DEFFs hjemmeside. Ved enhver omtale af projektet respektive publicering af resultater i dags- eller fagpresse, fra egen hjemmeside m.v. skal det fremgå, at projektet gennemføres med tilskud resp. finansieres af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Slutrapportering Senest 4 måneder efter projektets afslutning, eller efter aftale med DEFF Sekretariatet, skal en samlet rapport, der indledes med et abstrakt, uploades i Projektbanken samt indsendes til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek i elektronisk form. Denne rapport skal indeholde: Præsentation af projektet, herunder en beskrivelse af projektets baggrund, målsætning og succeskriterier Beskrivelse af projektforløbet En vurdering af hvordan projektet er forløbet i forhold til de forudsatte mål og forventede resultater, herunder hvilke kriterier og metoder, der er anvendt ved evalueringen En redegørelse for eventuelle barrierer eller vanskeligheder, der har modvirket, at resultater og effekter er blevet som ønsket samt en vurdering af, hvordan barriererne eventuelt kan overkommes En beskrivelse og evaluering af projektets produkter/resultater En redegørelse for hvordan projektets resultater er eller vil blive spredt til andre deltagere i DEFF, brugere, offentlighed mv. Konklusion og perspektivering herunder en vurdering af projektets betydning for det videre arbejde med DEFF. 8

9 Umiddelbart efter projektets afslutning allersenest sammen med den afsluttende rapport indsendes en kort tekst svarende til 1-2 A4 sider til publicering på deff.dk indeholdende: Kort beskrivelse af projektet Kort beskrivelse af projektforløbet, eventuelle problemer og deres løsning Evaluering af projektet og dets forløb Fremhævelse af erfaringer, der skønnes af særlig praktisk værdi i bibliotekerne Navn, telefonnummer og evt. -adresse på projektets kontaktperson. Aflevering sker via , der sendes til (mrk. DEFFafrapportering ). Projektlederen skal stå til rådighed for mundtlig afrapportering til enten Styregruppe eller Sekretariat. DEFF Sekretariatet forbeholder sig ret til at iværksætte en uvildig evaluering af et projekts resultater, hvis et tilskud mistænkes for ikke at være brugt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget evt. med senere justeringer. Er et tilskud anvendt i modstrid hermed, kan hel eller delvis tilbagebetaling komme på tale. 3 Information om Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek På DEFFs hjemmeside er der adgang til generel information om DEFF. 3.1 Spørgsmål vedrørende projekter Eventuelle spørgsmål rettes til den medarbejder fra DEFF Sekretariatet, der er assistent for den pågældende programgruppe eller på e-post (mrk. Projekter ). Kontaktoplysninger for DEFF Sekretariatets medarbejdere kan ses på 3.2 Ansøgninger Ansøgninger indsendes via en elektronisk ansøgningsblanket tilgængelig på hjemmesiden Eventuelt supplerende bilag kan sendes via e-post til: Mærket: DEFF-projekter. 3.3 Behandlingen af ansøgningen Efter modtagelse af ansøgningen foretages følgende sagsbehandling hos DEFF Sekretariatet: Ansøgningerne fordeles blandt DEFF Sekretariatets medarbejdere således, at den medarbejder, der normalt assisterer programgruppen, udarbejder et udkast til en indstilling. Dette udkast drøftes i Sekretariatet. Når der er enighed om indstillingen, sendes denne til Styregruppen, der behandler ansøgningen på førstkommende møde. 9

10 Ansøger får, når ansøgningen er modtaget, en elektronisk kvittering med følgende oplysninger: Hvornår der er møde i Styregruppen Hvornår der kan forventes besked om udfaldet af behandlingen Eventuelle spørgsmål om hvilke(n) sagsbehandler(e), der har sagen, kan fås ved henvendelse til René Olesen, 4 Lovgrundlaget Lovgrundlag for tilskud fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek er det pågældende års Finanslov, kontonummer: Finansloven kan læses på: I Finansloven for 2011 beskrives rammerne for DEFF: Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter. DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed. Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen Tekstanmærkning Til bevillingen er knyttet tekstanmærkning nr. 187: Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår. ROL/19. oktober

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere