Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Indledning Den udførte revision Konklusion på den udførte revision Revisionens bemærkninger Revision af de sociale udgifter med statsrefusion Forretningsgange Personsager Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Betaling vedrørende boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven Bilag 1 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetninger for Redegørelse for revision af personsager Særlig gennemgang på fleksjobområdet Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Bilag 2 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger Opfølgning på Socialministeriets behandling af revisionsberetning for Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Ordninger med særlige rapporteringskrav Byfornyelse Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger

3 7.3 Opfølgning på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration behandling af revisionsberetninger for Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til SKAT for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger Redegørelse for revision af personsager

4 1 Indledning Den 12. august 2011 har vi afsluttet revisionen af de i 2010 afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsfusion. Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Til orientering kan det oplyses, at der ikke er afgivet delberetninger på dette område i Den udførte revision Vores revision er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 29. marts 2008 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse. Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Det er efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud, jf. bekendtgørelse 1305 af 15. december 2009 samt bekendtgørelse 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder, herefter revisionsbekendtgørelsen. Der foretages ikke detailgennemgang af alle områder, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af personsager. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. I bilagene til denne beretning er foretaget en detaljeret redegørelse til de enkelte ressortministerier: Bilag 1 indeholder lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 2 indeholder lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 3 indeholder lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 4 indeholder lovpligtig redegørelse til SKAT, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. 151

5 3 Konklusion på den udførte revision Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler. 3.1 Revisionens bemærkninger Revisionsbemærkninger skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden Sygedagpenge Gennemgangen af sagerne har vist, at der generelt forekommer forsinkelser på rettidighed i opfølgningen. I 13 ud af 14 sager er der forsinkelser fra 1 uge og op til 20 uger. Konklusion Der henstilles til, at indsatsen vedrørende rettidig opfølgning skærpes, således at lovgivningen efterleves. 4 Revision af de sociale udgifter med statsrefusion 4.1 Forretningsgange Ved revisionen af de enkelte områder har vi efterprøvet, om forretningsgange og interne retningslinjer samt sagsbehandling, herunder anvendelse af it-systemer, er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Konklusion Det er vores opfattelse, at forretningsgangene generelt er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Der henvises til afsnit 3.1 Revisionens bemærkninger vedrørende manglende rettidighed i opfølgningen vedrørende sygedagpenge. 4.2 Personsager Der er ved revisionen af sagerne kontrolleret udbetalinger for en 3-måneders periode, dog vægtes helhedsindtrykket af personsagen. Det er under gennemgangen påset, om bevilgede ydelser m.v. er i overensstemmelse med gældende (rets)regler. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige instanser m.v. Det er 152

6 endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. Det er desuden påset, at der i forbindelse med gennemgang af sagerne er foretaget sagsnotering om grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskuddet. I de tilfælde hvor afgørelsen beror på et skøn, er det vurderet, om overvejelserne m.v. er foretaget og fremgår af sagen. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retslige grundlag i sagerne, herunder vurdering af begrundelser i journalnotater og dokumentation for ansøgningen m.v. Sagerne er således gennemgået med henblik på at kontrollere: at al relevant dokumentation vedrørende ydelser eller tilskud til personer, hvor der ydes statsrefusion eller -tilskud, journaliseres, at ydelsen eller tilskuddet er tildelt i henhold til gældende ret, at grundlaget for ydelsen eller tilskuddet fremgår af sagen, og at udgifterne er bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne. Konklusion På baggrund af gennemgangen er det vores vurdering, at sagsbehandlingen i Frederikssund Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der henvises til afsnit 3.1 Revisionens bemærkninger vedrørende manglende rettidighed i opfølgningen vedrørende sygedagpenge. 4.3 Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Revisionen er udført ved en regnskabsmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra staten. Alle modtagne opgørelser og specialregnskaber er omfattet, herunder bevillinger fra forskellige puljer, der er regnskabsaflagt i året. Ved revisionen af opgørelser og specialregnskaber m.v. har vi foretaget afstemning til bogføring og relevante fagsystemer. Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne, samt om acontorefusioner i videst muligt omfang svarer til de forventede udgifter. Vi har stikprøvevis påset, at der ved udbetaling af skattepligtige ydelser er foretaget korrekt redegørelse, beregning og afregning af A-skat m.v. til SKAT. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens administration. Konklusion Refusionsanmeldelserne er kontrolleret, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet. 153

7 Der er konstateret en mindre fejl vedrørende særligt dyre enkeltsager på 93 tkr. i kommunens favør, som berigtiges i Det skal i den anledning anbefales, at der udarbejdes forretningsgange, der beskriver procedurer og interne kontroller i forbindelse med hjemtagelse af refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Rigsrevisionen havde samme anbefaling ved deres kontrolbesøg hos kommunen i I 2009 var der usikkerhed omkring 730 tkr., som er hjemtaget vedrørende børnetilskud. I 2010 er beløbet 743 tkr. Sandsynligvis er der tale om særligt børnetilskud til pensionister, der er bidragspligtige, men kommunen kan ikke frembringe dokumentationen herfor, idet der sandsynligvis er sket en fejlopsætning i KMD Børneydelse. Kommunen arbejder fortsat med at dokumentere hjemtagelsen. I forbindelse med gennemgangen af boligydelseslån har vi konstateret en forskel på tkr. mellem kommunens balance og lånesystemets oplysninger. Refusionshjemtagelsen er sket på baggrund af lånesystemets udvisende og anses for korrekt. Balancens udvisende vedrørende statens andel af beboerindskudslån vedrørende Beboerindskud flygtninge, 100 %, og Boligindskudslån, 2/3 del af 56 og 56a, er ikke korrekt på grund af fejlagtigt oprettede statushenvisninger i kontoplanen. Borgerservice har igennem længere tid arbejdet med at udrede status- og mellemregningskonti hovedsagligt vedrørende boliglån, beboerindskud samt pensionsområdet. Det skal anbefales, at arbejdet prioriteres således, at det kan afsluttes i Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer I revisionsbekendtgørelsen er fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med ydelser og tilskud omfattet af denne bekendtgørelse. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. KMD offentliggør en revisorerklæring vedrørende de generelle it-kontroller og applikationskontroller beregnet for KMD og KMD's kunder. Konklusion anvender it-systemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de udarbejdede revisorerklæringer for 2010 af 24. marts 2011, som fremgår af KMD s hjemmeside. 4.5 Betaling vedrørende boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven driver ikke boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven, men er betalingskommune. 154

8 I den forbindelse har vi påset: om betingelserne for at opnå statsrefusion er opfyldt, om den hjemtagne refusion er i overensstemmelse med kommunens faktisk afholdte udgifter til takstbetaling på området, og om betalingskommunen har indhentet en revisionspåtegnet takstberegning. Konklusion Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. København, den 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 155

9 5 Bilag 1 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 9 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederikssund Kommune 156

10 5.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Der henvises til afsnit 3.1 vedrørende manglende rettidighed i opfølgningen vedrørende sygedagpenge. 5.3 Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetninger for 2009 Den 17. marts 2011 har Beskæftigelsesministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedrørende regnskabet for I henhold til skrivelsen er der ikke forhold til opfølgning. 5.4 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på sagsniveau. 157

11 Kontanthjælp og starthjælp Aktivering inkl. vejledning og opfølgning Revalidering inkl. forrevalidering Tilskud til udgifter til hjælpemidler og mentor m.v. Regler LAS kap. 4 LAB kap LAS kap. 6 LAB kap. 14 Sagsområde Antal udvalgte sager Væsentlige fejl u- den refusionsmæssig Væsentlige fejl med refusionsmæssig Systematiske/genere lle fejl u- den refusionsmæssig Systematiske/genere lle fejl med refusionsmæssig Beskæftigelsesministeriet administreres generelt fravalgt administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler ikke i overensstemmelse med gældende regler (Sæt kryds) (Sæt kryds) 5 X 4 X 4 X 0 X X Dagpenge ved sygdom Dagpenge ved barsel Fleksydelse (60 år) LAS kap. 7 5 X Fleksjob LAB Særlig gennemgang Ledighedsydelse og særlig ydelse Delpension Børnepasningsorlov Lov om delpension 0 X Lov om dagpenge ved sygdom 14 X og fødsel Lov om ret til orlov og dagpenge 6 X ved barsel Bekendtgørelse af lov om børne- 0 X pasningsor- lov Lov om fleksydelse 3 X Ansættelse med løntilskud Servicejob (løntilskud) LAB kap. 12 Lov om ophævelse af lov om servicejob 4 X 0 X 158

12 Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) Efterlevelseshjælp Regler LAS kap. 10 LAS kap. 10 a Sagsområde Antal udvalgte sager Væsentlige fejl u- den refusionsmæssig Væsentlige fejl med refusionsmæssig Systematiske/genere lle fejl u- den refusionsmæssig Systematiske/genere lle fejl med refusionsmæssig fravalgt administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler (Sæt kryds) (Sæt kryds) 5 X 0 X Boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån Lov om individuel boligstøtte 7 X Børnetilskud/underholdsbidrag Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 9 X Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 2 X førtidspension m.v. Lov om social pension 0 X Førtidspension Folkepension 5.5 Særlig gennemgang på fleksjobområdet I overensstemmelse med ændringslov nr. 565 af 9. juni 2006 skal revisor til og med 2010 hvert år til brug for den årlige beretning om revisionen af kommunens regnskab af ydelser og tilskud efter bestemmelserne i refusionsbekendtgørelsen gennemgå halvdelen af kommunens sager om visitation til fleksjob, der er afgjort på baggrund af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Revisionen skal ligeledes gennemgå halvdelen af kommunens sager om revurdering, der er foretaget eller skulle være foretaget efter 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 159

13 Hvis det konstateres, at der i mere end 20 % af de gennemgåede sager ikke er ret til refusion, gennemgår revisionen alle kommunens sager på området Nytilkendelser fleksjob Der har været 33 nytilkendelser af fleksjob i perioden 1. januar 31. december Ledighedsydelse revurdering I 2010 udviste kommunens liste 48 sager, som er omfattet af bestemmelserne om revurdering. Konklusion Vores gennemgang af 17 sager vedrørende nytilkendelser og 24 sager vedrørende revurderinger har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.6 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har undladt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om (bl.a. ved systemanalytisk revision), at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende Børnepasningsorlov, Efterlevelseshjælp, Delpension og Tilskud til udgifter til hjælpemidler og mentor m.v. og Servicejob Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af disse områder. Ved fravalget er der lagt vægt på, at dette sagsområde økonomisk ikke er væsentligt, og vi vurderer således, at området ikke har væsentlig for de statslige myndigheders styring og kontrol Folkepension Revisionen har i 2010 ikke omfattet en gennemgang af dette område. Ved fravalget er der lagt vægt på, at området i de senere år ikke har givet anledning til bemærkninger. 160

14 6 Bilag 2 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 9 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederikssund Kommune 161

15 6.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 6.3 Opfølgning på Socialministeriets behandling af revisionsberetning for 2009 Den 14. marts 2011 har Socialministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedrørende regnskabet for I henhold til skrivelsen skal revisor foretage opfølgning vedrørende følgende: Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Der henvises til afsnit 4.3 vedrørende Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. 162

16 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden refusionsmæssig Væsentlige fejl med refusionsmæssig Systemati ske/gener elle fejl Systema tiske/gen erelle fravalgt fejl med refusionsmæssig uden refusionsmæssig administreres generelt Socialministeriet administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler ikke i overensstemmelse med gældende regler Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager SEL 176 (Sæt kryds) (Sæt kryds) 5 X Merudgiftsydelse SEL 41 0 X Tabt arbejdsfortjeneste Hjælp til flygtninge Advokatbistand, aktindsigt m.v. SEL 42 SEL 52 SEL 72 0 X 1. X 0 X Dækning af nødvendige merud- SEL 100 gifter Botilbud SEL 109 Botilbud SEL X 3 X 3 X Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer SL 52, stk Forebyggende foranstaltninger BEK nr. 352 af 24. april X 0 X 6.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har undladt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om (bl.a. ved systemanalytisk revision), at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende. 163

17 6.5.1 Advokatbistand, aktindsigt m.v. og SL 52, stk Forebyggende foranstaltninger Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af hjælp i særlige tilfælde og repatriering. Ved fravalget er der lagt vægt på, at disse sagsområder økonomisk set ikke er væsentlige, og vi vurderer således, at området ikke har væsentlig for de statslige myndigheders styring og kontrol Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af disse områder. Ved fravalget er der lagt vægt på, at disse sagsområder i de seneste år har været underlagt omfattende revision, og at gennemgangen i 2009 ikke gav anledning til bemærkninger. 6.6 Ordninger med særlige rapporteringskrav Vi skal, jf. gældende regler fra ministeriet, udarbejde rapportering vedrørende revisionen af projektregnskaber, og rapporteringen skal indsendes til ministeriet. I 2010 har vi indsendt revisionspåtegnede regnskaber vedrørende følgende projektregnskaber: Projekt "Bostøtteteam" for perioden 1. januar 31. december 2010 Projekt "Værestedet Askely ASK-CAFE" for perioden 1. januar december 2010 Projekt "Visiteret Værested" for perioden 1. januar december 2010 Projekt "ASKCAFE" for perioden 1. januar 31. december 2010 aflagt til Velfærdsministeriet Projekt "Samarbejdsstruktur for en ny samarbejdskultur" for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010 aflagt til Socialministeriet. Ved revisionen er det efterprøvet: om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i tilsagnsskrivelsen og i ministeriets administrations- og regnskabsinstruks, om tilskuddet er anvendt til formålet, og om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. Konklusion Det er vores opfattelse, at projektregnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 164

18 Revisionen har givet anledning til forbehold vedrørende: Projekt "Samarbejdsstruktur for en ny samarbejdskultur" Forbehold: "I det aflagte regnskab er der ved en fejl medtaget udgifter til moms, disse udgør i alt kr. Der er udbetalt honorar på kr. til projektlederen for arbejde uden for normal arbejdstid. Honoraret er skønsmæssigt ansat, og der foreligger ikke specifikation for timer og timeløn. Det har derfor ikke været muligt for os at vurdere udgiften, og vi tager derfor forbehold herfor." 6.7 Byfornyelse Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse og udvikling af byer herunder områderne: områdefornyelse og bygningsfornyelse. Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af kommunalbestyrelsen vedtagne bevillinger. Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne. Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor Gennemgang af bygningsfornyelsessager Vi har foretaget en gennemgang af 8 sager. 165

19 Konklusion Det er på baggrund af den udførte revision vores opfattelse, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 166

20 7 Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 9 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederikssund Kommune 167

21 7.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 7.3 Opfølgning på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration behandling af revisionsberetninger for 2009 Den 4. marts 2011 har Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration fremsendt decisionsskrivelse vedrørende regnskabet for I henhold til skrivelsen er der ikke forhold til opfølgning. 7.4 Redegørelse for revision af personsager Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. Væsentlige fejl u- den refusions mæssig Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Systema tiske/gene admini- relle fejl streres Væsentlige fejl med refusionsmæssig Systemati ske/gener elle fejl med refusionsmæssig uden refusionsmæssig fravalgt generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned Løbende opfølgning på integrationskontrakten Tiltag ifht. sygemeldte udlændinge IL 19 IL 20 IL 20a (Sæt kryds) 3 X 3 X 3 X 168

22 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl u- den refusions mæssig Væsentlige fejl med refusionsmæssig Systemati ske/gener elle fejl Systema tiske/gene relle fejl med refusionsmæssig uden refusionsmæssig fravalgt administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Tilbud om integrationsprogram, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Tilbud om introduktionsforløb, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Udbetaling af introduktionsydelse, herunder rådighedsvurdering og evt. sanktionering Hjælp i særlige tilfælde Fejl vedr. refusion, grund og/eller resultattilskud Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. Kapitel 4 Kapitel 4a IL kapitel 5 IL kapitel 6 IL 45 Danskuddannelseslovens 2-2a og 2b, stk. 1 Repatrieringslovens 7-8 (Sæt kryds) 3 X 3 X 3 X 0 X 0 N/A 3 X 0 X 169

23 7.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har undladt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om (bl.a. ved systemanalytisk revision), at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende. Hjælp i særlige tilfælde og repatriering Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af hjælp i særlige tilfælde og repatriering. Ved fravalget er der lagt vægt på, at disse sagsområder økonomisk set ikke er væsentlige, og vi vurderer således, at området ikke har væsentlig for de statslige myndigheders styring og kontrol. 170

24 8 Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til SKAT for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 9 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederikssund Kommune 171

25 8.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Dette bilag er en særskilt redegørelse til SKAT på baggrund af rapporteringskravene i 12 i bekendtgørelse nr af 24. oktober Revisionen af personsager er udført i overensstemmelse med 10 i ovennævnte bekendtgørelse om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Revisionen af børnefamilieydelser har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens regnskab for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 8.3 Redegørelse for revision af personsager Sagsområde Antal udvalgte sager Væsentlige fejl u- den refusions mæssig Væsentlige fejl med refusionsmæssig Systemati ske/gener elle fejl Systema tiske/gene relle fejl med refusionsmæssig uden refusionsmæssig fravalgt administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Børnefamilieydelse (Sæt kryds) 7 X 172

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 378 417) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 449 487) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HOLBÆK KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 561-606) Afsluttende Beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 344-384) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014

Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014 Retssikkerhedslov: Lov nr. 453 af 10/6 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser 2011-2013 August 2015 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 402-429) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere