Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03."

Transkript

1 Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) CVR-nr for Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret ) Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 SikkerhedsBranchen Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegn ing 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 LedeJsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 20 l Balance pr Noter 10 Resultatbudget for Noter til resultatbudget for

3 SikkerhedsBranchen Foreningsoplysninger Foreningsnavn Den Danske Brancheforening Jernholmen Hvidovre for Sikkerhed og Sikring CVR-nr Hjemstedskommune: Hvidovre Bestyrelse Hasse Larsen, formand Ole Knudsen Jan Garst Kim Hedegaard Tommy Hjulmand Erik Hansen Niels Brunhede Tom Christensen Michael Anthonsen Tonni T. Jensen Stig Møller Direktion Kasper Skov-Mikkelsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Fremlagt på foreningens generalforsamling, den 23. maj 2011

4 Sikkerhedsflranchen 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret l. april marts 2011 for SikkerhedsBranchen. Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten fremlægges til generalforsamlingen..~ Hvidovre, den 23. maj 2011 Bestyrelse!/tAl'-tltH Foyg;valg~~ Hasse Larsen Tom y Hjulmand Erik Hansen / (){) (VSI) ~ anga ed? ø-,,:. v. Njel~' (Rådgiverudvalg) Kim Hedegaard Tom Christensen (Mekanisk udvalg) Mjcll~ AY.lsen.--..-_- (ITV -udvalg)

5 SikkerhedsBranchen 3 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i SikkerhedsBranchen. Vi har revideret årsregnskabet for SikkerhedsBranchen for regnskabsåret 1. apri l 20 l O - 3l. marts 20 II omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Arsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores revision har ikke omfattet budgettallene i dette dokument. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.. I" Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fmansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. april marts 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 23. maj 2011 ionsaktieselskab

6 SikkerhedsBranchen 4 Ledeises beretning Hoved aktivitet SikkerhedsBranchens formål er at samle virksomheder, personer eller organisationer, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring mod uønskede hændelser, og varetager medlemmernes fælles interesser på de områder, der ikke vedrører løn og arbejdsvilkår. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Foreningens indtjening i perioden l. april marts 2011 samt den økonomiske stilling pr. 31. marts 2011 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance. Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende, idet egenkapitalen nu er negativ. Resultatet har i overvejende grad været negativt påvirket af mange konkurser i medlemsporteføljen, forsinket opstart afnye fagområder for certificering samt vigende kursusomsætning. Bestyrelsen har godkendt en 3-årig genopretningsplan. Foreningen forventer det kommende år et positivt resultat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

7 SikkerhedsBranchen 5 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for regnskabsklasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabsloven 77. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligteisens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Res ulta to pgø relsen Indtægter Kontingentindtægterne indregnes i takt med, at udgifterne, som kontingentet forventes at dække, afholdes. Øvrige indtægter indregnes, når de faktureres, hvilket er sammenfaldende med ydelsernes levering. Indtægterne indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre eksterne omkostninger Omkostninger er indregnet i det omfang de vedrører regnskabsåret, uanset om de er betalt indenfor regnskabsåret. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

8 SikkerhedsBranchen 6 Anvendt regnskabspraksis Skat Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen med den gældende skatteprocent af årets skattepligtige indkomst. Der påhviler ikke skat af foreningens erhvervsmæssige indkomst i indeværende år. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

9 SikkerhedsBranchen 7 Resultatopgørelse for 2010/11 Budget *) 2010/ / /10 Note kr. kr. kr. Indtægter Variable omkostninger 2 ( ) ( ) ( ) Dæknings bidrag Andre eksterne omkostninger 3 ( ) ( ) ( ) Personaleomkostninger 4 ( ) ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansielle poster Resultat før skat ( ) ( ) Skat af årets resultat O O O Årets resultat ( ) ( ) *) Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

10 SikkerhedsBranchen 8 Balance pr Note kr. kr. Debitorer Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender og øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 SikkerhedsBranchen 9 Balance pr Note kr. kr. Overført fra tidligere år Overført resu Itat ( ) ( ) Egenkapital ( ) Brandudvalg Brandbevægelsen - Temadag Dansk Passiv Brandsikring, DPB O Hensatte forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Skyldige omkostninger Kreditorer Skyldig m0111s Skyldig A-skat mv Feriepengeforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser og sikkerhedsforpligtelser 6

12 SikkerhedsBranchen 10 Noter 1. Indtægter Regnskab Budget *) Regnskab 2010/ / /10 kr. kr. kr. Kontingenter Kursusvirksomhed Certificering ISO Ændring i forudbetalt certificering O O Forsikringsordning, medlemmer Øvrige indtægter Rykkergebyr O Variable omkostninger Kursusvirksomhed Certificering Forsikringsordning Variable omkostninger vedr. øvrige indtægter O O *) Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

13 SikkerhedsBranchen 11 Noter 3. Andre eksterne omkostninger Regnskab Budget *) Regnskab 2010/ / /10 kr. kr. kr. Lokaleomkostninger : l41 Kontorartikler Leje afkontormaskine inkl. forbrug Porto Gebyrer Telefon Aviser Faglitteratur og lignende Småanskaffelser It-omkostninger l77 Kontingent, foreninger ect Diverse abonnementer O Regnskabsassistance, advokat og revisor Tab på debitorer Markedsføring Rejse-, repræsentations- og mødeudgifter 220.l Øvrige omkostninger (24) (1) Personaleomkostninger Løn og gager Pensioner Øvrige personaleomkostninger Gennemsnitligt antal ansatte Finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter (5.062) O (155) *) Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

14 SikkerhedsBranchen 12 Noter 6. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Foreningen har indgået en kontrakt med et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Lejen i opsigelsesperioden udgør ca kr. Foreningen har indgået en aftale om leje af driftsmidler. Forpligtelsen udgør ca kr.

15 SikkerhedsBranchen 13 Resultatbudget for 2011/12 Budget *) Regnskab Budget *) / /11 Note kr. kr. kr. Indtægter l Variable omkostninger 2 (3.11l.336) ( ) ( ) Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger 3 (l ) (l )) (l.40l.059) Personaleomkostninger 4 ( ) ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) Finansielle poster Resultat før skat ( ) Skat af årets resultat O O O Årets resultat ( ) *) Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

16 SikkerhedsBranchen 14 Noter til resultatbudget for 2011/12 1. Indtægter Budget *) Regnskab Budget *) 2011/ / /11 kr. kr. kr. Kontingenter Kursusvirksomhed Certificering ISO Forsikringsordning, medlemmer Øvrige indtægter Rykkergebyr O O Variable omkostninger Kursusvirksomhed Certificering Forsikringsordn ing *) Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

17 SikkerhedsBranchen 15 Noter til resultatbudget for rr-; 3. Andre eksterne omkostninger Budget *) Regnskab Budget *) 2011/ / /10 kr. kr. kr. Lokaleomkostninger Kontorartikler Leje afkontormaskine ink!. forbrug Porto Gebyrer Telefon Aviser Faglitteratur og lignende Småanskaffelser It-omkostninger Kontingenter, foreninger ect Diverse abonnementer O O Revisor, regnskabsassistance, advokat Tab på debitorer Markedsføring Rejse-, repræsentations- og mødeudgifter Øvrige omkostninger (24) Personaleomkostninger Løn og gager Pensioner Øvrigepersonaleomkostninger Finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter O (5.062) O *) Budgettal er ikke omfattet af revisionen. CEHJ2862-lase8396 T:\AFD6331\ \ re11 OO.docx

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere