Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi"

Transkript

1 HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010

2 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere. HD er: En efteruddannelse for dig, som har praktisk erfaring, men har behov for et bredere vidensgrundlag til at løse dine arbejdsopgaver En videreuddannelse for dig, som i forvejen har en uddannelse, men som ønsker at udvikle nye kompetencer - fx i forbindelse med et karriereskift Et uddannelsestilbud, hvor du kan få dækket skiftende kompetencebehov gennem hele din karriere HD-studiet er en samlet uddannelse, som er opbygget som to selvstændige forløb en HD 1. del og en HD 2. del. Hver del tager normalt to år på deltid. HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, som giver adgang til alle HD 2. dels specialiseringer. Det er desuden muligt at læse flere HD-fag som enkeltfag. På Aalborg Universitet udbydes fire specialiseringer på HD 2. del: Marketing Management (Afsætningsøkonomi) Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Regnskab & økonomistyring Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan hentes på internetadressen: Du kan også ringe og bestille et skema på telefon Formål og opbygning 3 HD 1. del 4 Enkeltfag 4 Fagene 5 Projektet 7 Adgangskrav 8 Dispensation 8 Realkompetencevurdering 8 Undervisning og priser 8 HD 2. del 9 Organisation og Ledelse 9 Marketing Management 12 Finansiel Rådgivning 14 Regnskab & Økonomistyring 16 Adgangskrav 18 Dispensation 19 Realkompetencevurdering 19 Ansøgningsprocedure HD 1. del & HD 2. del 20 Frister 20 Praktiske oplysninger 21 Merit 21 Deltagerbetaling mv. 21 Informationsmøde 23 Yderligere information 24 Her i brochuren informeres om HD 1. del samt de fire specialiseringer på HD 2. del. 2 / HD 2010

3 Formål og opbygning HD studiet er en sammenhængende, videregående uddannelse, som er tilrettelagt på deltid. Det er således muligt for alle at følge uddannelsen ved siden af det daglige arbejde. På Aalborg Universitet er HD uddannelsen som hovedregel tilrettelagt som aftenundervisning. Undtagelsen er HD 2. del Finansiel Rådgivning og HD 2. del Organisation og ledelse. Studiet består af to dele; HD 1. del, der er fælles for alle, og HD 2. del, hvor man fortsætter sine studier inden for en erhvervsøkonomisk specialisering. HD studiet giver dig dybtgående indsigt i virksomheders erhvervsøkonomiske udfordringer, således at du med en HD vil stå godt rustet til at løse komplekse økonomiske og ledelsesmæssige opgaver. Kompetencerne kan du anvende, uanset om du arbejder i en privat eller offentlig virksomhed eller i en organisation. HD studiets 1. del giver dig det brede udsyn. Her er hovedvægten i undervisningen lagt på teorier og metoder inden for de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner. På HD 1. del vil du opnå en faglig bredde, der giver dig grundlag for valg af en efterfølgende specialisering. Du vil efter bestået HD 1. del opnå den internationalt anerkendte titel Graduate Certificate in Business Administration. HD studiets 2. del giver dig en faglig dybde inden for et af de fire specialiseringsområder. Her er hovedvægten i undervisningen lagt på den enkelte specialiserings teorier og metoder. Du vil efter bestået HD 2. del opnå den internationalt anerkendte titel Graduate Diploma in Business Administration. HD kan også indgå i et karriereforløb, idet den samlede HD uddannelse svarer til bachelorniveau. En HD kan fx give adgang til relevante masteruddannelser såsom MBA og MPA. HD 2010 / 3

4 HD 1.del HD 1. del varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge normalforløbet, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller at læse enkelte fag. Første studieår læser man fagene Erhvervsøkonomi, Dataanalyse og Samfundsøkonomi. Andet studieår læser man fagene Erhvervsret og Erhvervsøkonomisk Metode. Desuden vælges to valgfag, og der udarbejdes et projekt. Projektet er afslutningen på 1. del af studiet. Se fagene på HD 1. del i skemaet nedenfor. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Erhvervsøkonomi Erhvervsret 5 ECTS 5 ECTS Erhvervsøkonomi 10 ECTS Dataanalyse 5 ECTS Samfundsøkonomi 10 ECTS Erhvervsøkonomisk metode 5 ECTS Valgfag 5 ECTS Projekt 10 ECTS Valgfag 5 ECTS Undervisningsformer Der anvendes en bred vifte af studie- og undervisningsformer, fx forelæsninger, dialogundervisning, øvelser, individuelt besvarede skriftlige opgaver samt projektarbejde i grupper. Enkeltfag HD 1. del udbydes som et enkeltfagsstudium. Når samtlige krævede enkeltfag på HD 1. del er bestået, har du ret til et bevis for bestået HD 1. del (Graduate Certificate in Business Administration). Du kan også vælge at læse dele af HD 1. del. I den situation har du kun mulighed for at opnå et deltagerbevis for de fag, som du gennemfører. Undervisningen og undervisningstidspunktet er ens, uanset om du ønsker kun at følge et enkelt fag, eller om du ønsker at følge hele uddannelsen. For alle studerende gælder følgende regler: Erhvervsøkonomisk metode Deltagelse i modulet Erhvervsøkonomisk metode forudsætter, at du har deltaget i prøverne i Erhvervsøkonomi, Dataanalyse og Samfundsøkonomi. Endvidere, at du er tilmeldt Erhvervsret og et valgfag. Projekt For at indstille sig til prøve i det obligatoriske, afsluttende HD 1. dels projekt skal såvel alle obligatoriske fagmoduler som mindst et valgfrit fagmodul være bestået og du skal være tilmeldt det andet valgfag. Valgfag For at indstille sig til prøve i et valgfrit fagmodul skal du have deltaget i prøven i det fagligt relaterede obligatoriske fagmodul. Fag ECTS-POINT Placering Prøver Enkeltfagspriser Erhvervsøkonomi 15 ECTS 1. og 2. semester En skriftlig eller en mundtlig prøve (pba. skriftligt arbejde) 1. semester: kr. 2. semester: kr. Dataanalyse 5 ECTS 1. semester En mundtlig prøve pba. skriftligt arbejde kr. Samfundsøkonomi 10 ECTS 2. semester En mundtlig prøve pba. skriftligt arbejde kr. Erhvervsret 5 ECTS 3. semester En skriftlig prøve kr. Erhvervsøkonomisk metode 5 ECTS 3. semester Mundtlig pba. skriftligt arbejde kr. Valgfag I 5 ECTS 3. semester Mundtlig pba. oplæg kr. Valgfag II 5 ECTS 4. semester Mundtlig pba. oplæg kr. Projekt 10 ECTS 4. semester Mundtlig pba. projekt kr. 4 / HD 2010

5 HD 1.del - fagene Erhvervsøkonomi Kernen i Erhvervsøkonomi er drift og ledelse af virksomheder og selskaber. Faget strækker sig over de første to semestre, og du vil tilegne dig en række teorier og metoder. Erhvervsøkonomi bygger på forståelse af virksomheders/ organisationers grundlag og omverden, økonomisk teori samt beslutningsteknikker og -metoder. Målet med undervisningen er, at du bliver i stand til at identificere, analysere og kvalificere dine beslutninger med henblik på senere implementering. I undervisningen sættes der fokus på beslutningssituationer i forskellige typer af organisationer. Herudover fokuseres der på beslutningstagen i forhold til kort- og langsigtede målsætninger inden for organisationen. I undervisningen er der fokus på: Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde samt virksomhedens interessenter Virksomhedens mål og strategier Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer Finansiering, herunder finansieringskilder samt metoder til vurdering af finansieringsformer Dataanalyse Faget Dataanalyse præsenterer statistik på et sandsynlighedsteoretisk grundlag. Du vil blive i stand til at anvende statistiske metoder og statistiske tankegange ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger. Det drejer sig især om metoder til støtte ved beslutningstagning under usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser. Integrationen mellem den praktiske udførelse og det teoretiske grundlag foregår ved hjælp af en statistisk programpakke. I undervisningen er der fokus på: Deskriptiv statistik Sandsynlighedsteori Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger Punkt- og intervalestimering Hypotesetest Antalstabeller Regressions- og korrelationsanalyse Samfundsøkonomi Med dette fag opnår du indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomheder opererer under, hvad enten de er offentlige eller private. I faget Samfundsøkonomi modtager du undervisning i nationaløkonomi, dvs. mikro- og makroøkonomi, samt i erhvervs- og samfundsbeskrivelse. I Makroøkonomidelen understreges vigtigheden af virksomheders kendskab til den makroøkonomiske omverden, både effekten af ændringer i forskellige udefrakommende faktorer som fx rente og løn, og effekterne af økonomisk-politiske indgreb såsom finans-, penge- og valutakurspolitik. Mikroøkonomidelen er et supplement til erhvervsøkonomisk teori. Her sættes fokus på virksomheders interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter. Mikroøkonomidelen beskæftiger sig også med de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter. Der bliver set på, hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. I undervisningen er der fokus på: Makroøkonomiske variable, modeller og nationalregnskab Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse samt rentedannelse og betalingsbalance Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik i den lille, åbne økonomi samt ud fra et globalt perspektiv Samfundsbeskrivende temaer, herunder arbejds- og kapitalmarked Mikroøkonomisk nytte- og forbrugsteori Velfærdsøkonomiske overvejelser under forskellige markedsformer og markedssvigt, hvor efterspørgsel og omkostninger behandles i en samfundsøkonomisk kontekst Eksternaliteter HD 2010 / 5

6 HD 1.del - fagene Erhvervsret Her får du et overblik over retssystemet samt kendskab til retsregler. Dette gør dig i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed. Der lægges vægt på, at du bliver i stand til at anvende juraen præventivt i forhold til forebyggelse af konflikter på centrale, erhvervsretlige områder. Du skal desuden opnå kendskab til retssystemet og evne til at forstå retsregler, for derved at blive i stand til at vedligeholde og udbygge din viden efter afsluttet studium. Faget omfatter følgende emnekredse: Retssystemet, herunder bl.a. EU-regler Retskilder og juridisk metode Virksomhedens aftaler Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse Erhvervsøkonomisk metode I dette fag bliver din metodebevidsthed udviklet, så du bliver bedre rustet til at løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Du får opøvet en systematisk arbejdsmetode, der vil være af stor værdi i forbindelse med dit daglige arbejde. Du får træning i at udarbejde en klar problemformulering ud fra en given problemstilling. Du får desuden træning i at søge inspiration i relevante teorier og modeller via dit arbejde med praktiske problemer. Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign Valgfag - 3. semesters valgfag Der udbydes et valgfag på baggrund af ønsker og muligheder. Ved udløbet af 2. semester undersøges interessen og i august måned bekendtgøres 3. semesters valgfag. Valgfag - 4. semesters valgfag Der udbydes et valgfag på baggrund af ønsker og muligheder. Ved udløbet af 3. semester undersøges interessen og i november måned bekendtgøres 4. semesters valgfag. Valgfaget Udvidet erhvervsret Faget udbydes med stor sikkerhed, idet interessen erfaringsmæssigt er stor. Faget bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret på 3. semester. Udvidet erhvervsret giver dig overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder: Virksomhedens finansiering og kreditgivning Kreditorforfølgning Virksomhedens organisation og personale Virksomheden, forbrugeren og konkurrencen Generelt vil faget skabe en forståelse for, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige fag spiller sammen med den valgte metode. Du får kendskab til de mest udbredte metoder benyttet ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data. Faget skal give dig en række færdigheder og kompetencer til selvstændigt at udforme og vurdere et undersøgelsesdesign. I undervisningen er der fokus på: Valg af synsvinkel (paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen Kvantitative analysemetoder og teknikker, herunder anvendt statistik Kvalitative metoder; interviews og fokusgrupper Valg af undersøgelsesdesign, herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder 6 / HD 2010

7 HD 1.del - projektet Projektarbejdet skal sammen med faget Erhvervsøkonomisk metode udvikle din metodebevidsthed. I projektet beviser du din evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af ofte komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Du får således træning i selvstændigt at kunne identificere og beskrive en praktisk problemstilling. Du skal kunne operationalisere din problemformulering i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Du skal kunne opstille alternative løsningsforslag og udarbejde grundlaget for et valg mellem disse. Beslutningsgrundlaget vil omfatte økonomiske analyser samt en vurdering af de udarbejdede løsningsforslag. Dit afsluttende projekt skal demonstrere, at du kan arbejde metodisk samt formår at inddrage relevante teorier ved løsning af problemstillinger fra praksis. Samspillet mellem Erhvervsøkonomisk metode og projektarbejdet skal udvikle dine færdigheder, viden og kompetencer indenfor følgende områder: Frembringelse af viden på baggrund af data Anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen Kvantitative analysemetoder og teknikker Kvalitative analysemetoder og teknikker Valg af undersøgelsesdesign, herunder begrundet valg af dataindsamlingsmetoder Analyse og tolkning af data samt vurdering af analysegrundlagets pålidelighed, validitet og reliabilitet Opstilling af velbegrundede handlingsalternativer til problemformuleringens spørgsmål og vurdering af disse i økonomiske termer Formidling og præsentation af undersøgelsesresultater i form af en sammenhængende rapport Mundtlig præsentation af projekt og refleksion over såvel rapport som den valgte proces HD 2010 / 7

8 HD 1.del - adgangskrav Adgangskrav Adgang til HD 1. del kræver en gymnasial uddannelse (studentereksamen (stx), hf, hhx eller htx) - eller du skal have en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau. Vejledende adgangsforudsætninger Vi anbefaler, at du har gode matematik-forudsætninger. Matematiske kundskaber på B-niveau vil lette din tilegnelse af litteraturen og undervisningsstoffet betydeligt. Vi anbefaler desuden, at du har gode læsefærdigheder i engelsk, idet pensum også rummer faglitteratur på engelsk. Du søger om optagelse på dispensation ved at udfylde det almindelige ansøgningsskema og vedlægge den fornødne dokumentation. Derudover skal du skrive et brev, hvori du gør rede for hvilke uddannelseselementer eller lignende, du mener, kan træde i stedet for en gymnasial uddannelse. Optagelse på baggrund af realkompetencevurdering Søger du dispensation på baggrund af kvalifikationer, som du har opnået på anden vis end via formel uddannelse, skal du anmode om en realkompetencevurdering. Anmodningsskema og vejledning finder du på: Optagelse på dispensation Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du søge om optagelse på dispensation. Der kan dispenseres for adgangskravet, når det ud fra en konkret vurdering skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. HD 1.del - undervisning og priser HD-undervisningen finder sted mandag/onsdag - og i det omfang, der er grundlag herfor, også tirsdag/torsdag - i tidsrummet kl i Fibiger stræde-komplekset på Aalborg Universitet. På ansøgningsskemaet har du mulighed for at angive, hvornår du foretrækker at deltage i undervisningen, og du kan anføre eventuelle ønsker om at komme på hold med bestemte personer. For fag, der udbydes i forårssemesteret, gælder, at meritansøgninger indleveret efter 15. januar først vil blive behandlet i august måned. Priser Prisen er kr. i alt for hele HD 1. del (1. og 2. år). Enkeltfagspriserne fremgår af skemaet på side 4. Det kan ikke garanteres, at alle ønsker kan imødekommes. Ønskerne vil blive prioriteret i den rækkefølge, som ansøgningerne modtages. Eksaminer Eksaminer afholdes fortrinsvis i dagtimerne på en hverdag. Optagelse Det forventes, at alle kvalificerede ansøgere til HD 1. del, som har indsendt deres ansøgning rettidigt, vil kunne optages. Litteraturudgifter Litteraturudgifterne til HD 1. del er ca kr. For yderligere information om HD 1. del, kontakt: Studiesekretær Jonna Poulsen Telefon: Meritansøgninger For fag, der udbydes i efterårssemesteret, gælder, at meritansøgninger indleveret efter 14. september, først vil blive behandlet efter 15. januar i det følgende år. 8 / HD 2010

9 HD 2.del - Organisation og Ledelse HD i Organisation og Ledelse HD i Organisation og Ledelse (HDO), henvender sig til alle, som i forvejen har uddannelse og erhvervserfaring men ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse. HDO kvalificerer dig til lederstillinger, konsulentopgaver og stabsfunktioner i private og offentlige organisationer. HDO bygger på World Class litteratur inden for områderne: Strategic Management, Organization Theory, Human Resource Management, Organizational Behaviour og Change Management and Organizational Learning. HDO kombinerer teori og praksis og er således anvendelsesorienteret. HDO udvikler din forståelse for ledelsesudfordringer, giver dig ideer til visioner og nye løsninger samt giver dig en værktøjskasse med analysemodeller og management koncepter. Opbygning og indhold Uddannelsen omfatter 4 semestre, der hver for sig udgør et modul. Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over to hele dage (tirsdage og onsdage) kl og Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og de studerendes egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheden for selv at tilrettelægge 1. semester 2. semester 3. semester Modul 1 Grundmodul: Organisation og ledelse Modul 2 Institutionsspecifikt modul: HRM og forandringsledelse Modul 3 Institutionsspecifikt valgfagsmodul: Strategisk udvikling 4. semester Modul 4 Afgangsprojektet 15 ECTS-point 15 ECTS-point 15 ECTS-point 15 ECTS-point indsatsen. Der vil også blive afholdt workshops imellem seminarerne. I det sidste semester udarbejdes et Afgangsprojekt. Indholdet i de enkelte moduler og seminarer er: Modul 1 Modulet indeholder en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer ressourcer, strukturer, kultur som er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer. Formålet med undervisningen er især at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer for analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af feltets praksisnære problemstillinger. Der fokuseres på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse: Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppeprocesser og samarbejde, samt kompetenceudvikling Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter; særligt beslutnings-, styrings- og kontrol processer Ledelse, herunder beslutningsprocesser, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse Organisationskulturen og dennes betydning for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf Undervisningen i disse emner sker på grundlag af relevant teoretisk og praktisk viden fra psykologi, sociologi, økonomi, samt organisationsteori. Modul 2 Som grundlag for udvikling af deltagernes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende: HRM (Human Ressource Management), herunder personalepolitik, personaleplanlægning, kompetencestyring, personaleudvikling Magt og politik i organisationer, herunder interessemodsætninger og konflikter, forskellige former for kontrol, magtbaser og spillet om indflydelse HD 2010 / 9

10 Strategianalyser af omverden og organisationens kapabiliteter, herunder interessenter, forretningsmuligheder, trusler, konkurrenterne og kunderne Innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring De ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til hvert af ovennævnte problemområder, vil være et centralt og gennemgående tema i modulet. Modul 3 Modul 3 bygger videre på det faglige fundament fra Modul 1 og Modul 2, i form af centrale perspektiver og modeller inden for Organisation og Ledelse. Progressionen sker på to måder. Dels sættes de centrale modeller og perspektiver fra Modul 1 og 2 samlet i spil over for typiske aktuelle strategiske dagsordener i organisationer. Dels inddrages fokuseret forskning om de forskellige strategiske situationer. Formålet med modulet er at give den studerende en videregående viden om udviklingsprocesser i organisationer, og om hvordan generelle modeller og fokuseret specialiseret forskning kan anvendes i samspil i et helhedsperspektiv, i såvel mindre udviklingsprojekter som i større strategiske udviklingsforløb. Det gennemgående fokus er ledelse af udviklings-forandringsprocesser. Indkredsning af aktuelle strategiske udfordringer i forskellige typer af organisationer og forskellige kontekster samt introduktion til projektarbejdet i 3. semester Strategisk udvikling gennem restrukturering, bedre styring og tuning af processer, herunder TQM, LEAN, BSC, Turn Around og fusion Strategisk udvikling gennem samarbejde og relationsopbygning i form af alliancer, joint ventures og netværksdannelser Strategisk udvikling gennem revitalisering, innovation og fornyelse, herunder forskellige former for innovation, entreprenørskab og læring i organisationer Modul 4 HD-afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Projektet kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med en enkelt medstuderende. Det teoretiske, metodiske og praktiske grundlag for afgangsprojektet er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Det er den enkelte deltager, der selv formulerer og modner sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. Formålet med afgangsprojektet og den efterfølgende eksamination er, at den studerende skal kunne Demonstrere evnen til at udvælge og bearbejde en konkret organisatorisk problemstilling samt til at opstille et egentligt design for arbejdet med projektets problemstilling og foretage en selvstændig analyse heraf Demonstrere metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den specifikke problemstilling og de særlige betingelser, der kendetegner den pågældende empiriske baggrund Fremlægge projektarbejdet i en skriftlig form, der læsevenligt tilbyder både overblik, sammenhæng og pointestyret argumentation Evne at stille sig uden for sit eget projekt og i eksamenssituationen, kortfattet mundtligt, anlægge supplerende eller konkurrerende perspektiver på det afsluttede projekt Demonstrere generelle såvel som specifikke færdigheder og kompetencer til at identificere, analysere og vurdere forslag til løsninger af et organisatorisk og ledelsesmæssigt problem I dette modul indgår alle de fag deltagerne har været præsenteret for i de foregående moduler, alt efter deres relevans for løsningen af den i projektet valgte konkrete problemstilling. Det overordnede mål for modulet er, at uddannelsens vifte af faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces. Eksamen Hvert modul afsluttes med en eksamen. Eksamen efter Modul 1 er en skriftlig prøve på grundlag af en case med ekstern censur. Eksamen efter Modul 2 er en mundtlig individuel, intern prøve med udgangspunkt i Projekt 1. Eksamen efter Modul 3 er dels en mundtlig individuel intern prøve med udgangspunkt i Projekt 2, dels en mundtlig intern prøve med udgangspunkt i modulets pensum. Projekt 2 kan give afsæt til udarbejdelsen af Afgangsprojektet i det følgende semester. Eksamen efter Modul 4 er en mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i Afgangsprojektet og med ekstern censur. Projekt 1 og Projekt 2 kan udarbejdes alene eller i en gruppe med max. 4 personer. Afgangsprojektet kan udarbejdes alene eller af to studerende sammen. 10 / HD 2010

11 I forbindelse med udarbejdelsen af projekterne vil du modtage forskellige former for vejledning. Emnerne til Projekt 1, Projekt 2 og Afgangsprojektet er valgfrie inden for uddannelsens faglige område og fastlægges i dialog med en vejleder. Dit arbejde med den skriftlige case-eksamen, Projekt 1, Projekt 2 og Afgangsprojektet udgør sammen med din deltagelse som kritiker på dine medstuderendes projekter et sammenhængende, pædagogisk forløb. Undervejs lærer du at bruge teorien i praksis, og du gennemløber en personlig udvikling med fokus på ledelse og forandring. Mange skriver om problemstillinger i deres egen virksomhed, og ofte anvendes projekterne direkte i forbindelse med udvikling af virksomheden. Priser Deltagerprisen er kr pr. semester, i alt kr for hele HD i Organisation og Ledelse. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr for hele for hele uddannelsen. Adgangskrav For at blive optaget på HD 2. del i Organisation og Ledelse kræves enten 1) HD 1. del eller en af de eksaminer, som kan sidestilles hermed, eller 2) en kandidateksamen eller en bacheloreksamen Dispensation og merit I nogle tilfælde kan der ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde dispenseres fra adgangskravene, og i andre kan der i kraft af anden uddannelse gives merit for dele af uddannelsen. For yderligere information om HDO-uddannelsen kontakt: Studiesekretær Charlotte Krull Telefon: HD 2010 / 11

12 HD 2.del - Marketing Management HD studiet i Marketing Management uddanner dig til at kunne varetage ledende stillinger inden for marketingfunktionen i en virksomhed (produktchef, salgschef, analysechef, marketingdirektør mv.). Studiets bredde giver tillige basis for at kunne arbejde i den administrative topledelse i en virksomhed. Det er ikke en nødvendig forudsætning, at du allerede ved studiets start har kendskab til praktisk markedsføring. Langt vigtigere er det, at du har interesse for afsætningsøkonomiske problemstillinger samt lyst til at kombinere teori og praksis. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger, øvelser og seminarer to gange om ugen (mandag og torsdag). På det sidste semester skrives Afgangsprojekt. I den forbindelse vil du få tildelt en faglig vejleder. Indhold og opbygning Studiet består af en række 5 ECTS-point moduler (fag) samt et Afgangsprojekt på 15 ECTS-point. Du kan se indhold og opbygning af studiet i skemaet nedenfor. 1. semester - obligatoriske fag Disse fag sigter mod dels at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede aktiviteter, herunder valg af distributionskanaler, dels mod at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne løse komplekse ledelsesopgaver på professionelle markeder (B2B ) og endelig på at give en brugerorienteret indføring i indsamling, analyse og anvendelse af markedsdata 2. semester - obligatoriske fag Formålet er dels at give den studerende indsigt i de nyeste emner inden for forbrugeradfærdsstudier med specielt fokus på emotionelle aspekter, dels at forbedre den studerendes evne til på baggrund af valide informationer og analyser at udtænke, formulere og gennemføre forretningsmæssigt hensigtsmæssige strategiske beslutninger i en virksomhed, og endelig at give den studerende substantiel indsigt i erhvervsøkonomiske forhold med henblik på varetagelse af kommunikationsopgaver, der henvender sig til konsumentvaremarkedet, det industrielle marked eller institutionsmarkedet 3. semester - valgfag og Praktisk Seminar Modulet: Marketing som partner i produktudvikling skal sikre, at den studerende i relevante praktiske situationer kan tage stilling til anvendeligheden af modeller og teorier på baggrund af vurdering af overensstemmelsen mellem den praktiske situation og de forudsætninger, der ligger bag en model eller en teori. Formålet med modulet: Digitalisering og ebusiness er at sætte den studerende i stand til at kunne analysere mulighederne med ebusiness med henblik på at kunne integrere målrettede digitale aktiviteter i udformningen af konkrete markedsføringsstrategier - såvel på nationalt som på internationalt plan. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Modul 1 Markedsføring på forbrugermarkeder Modul 4 Videregående forbrugeradfærd Modul 7 Marketing som partner i produktudvikling Modul 2 Markedsføring på professionelle markeder Modul 5 Strategisk markedsplanlægning Modul 8 Digitalisering og ebusiness Modul 10 Afgangsprojekt Modul 3 Anvendt markedsanalyse Modul 6 Markedskommunikationsteori Modul 9 Praktisk seminar Obligatoriske moduler fastlagt på landsplan af HD fællesudvalget. Obligatoriske moduler fastlagt af AAU. Valgfag. 12 / HD 2010

13 Formålet med det praktiske seminar og den tilhørende seminarrække er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, herunder demonstrere evne til at diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed. 4. semester - Afgangsprojektet Afgangsprojektet har til formål at dokumentere den studerendes viden og færdigheder i forbindelse med at identificere, reflektere over, analysere og vurdere løsningsforslag til en praksisnær, kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling ved anvendelse af fagområdets teori og metode. Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Marketing Management finder sted mandag og torsdag inden for tidsrummet i Fibigerstræde-komplekset på Aalborg Universitet. Undervisningsformer Der anvendes en række forskellige undervisningsformer på studiet. Ud over forelæsninger er der vægt på dialog, casearbejde, plenum- eller klassediskussion, og øvelser. Deltagernes egne erfaringer søges inddraget i undervisningsforløbet. I forbindelse med det praktiske seminar og Afgangsprojektet er der fokus på et egentligt projektarbejde. Det praktiske seminar, der gennemføres inden påbegyndelsen af 4. semester, er også indledning til arbejdet med Afgangsprojektet, der udarbejdes på 4. semester og afleveres medio april. Eksamen Der afholdes eksamen for hvert enkelt fagmodul. Eksamen vil som hovedregel blive gennemført som en mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i skriftligt arbejde. For det valgfrie modul: Marketing som partner i produktudvikling er prøveformen bedømmelse af et skriftligt arbejde. For det valgfrie modul Digitalisering og ebusiness afholdes der en mundtlig individuel prøve. Priser Deltagerprisen er kr. pr. semester, i alt kr. for hele HD 2. del i Marketing Management. Herudover skal du beregne udgifter til litteratur, i alt ca kr. for hele forløbet. Enkeltfag Det er for studerende, der skønnes at opfylde adgangskravene, muligt at studere 1. og 2. semesters fagene samt 3. semesters valgfag som enkeltfag. Prisen pr. ECTS-point er 900 kr. For yderligere information om HD(MM)-uddannelsen kontakt: Studiesekretær Sonja Theilmann Telefon: HD 2010 / 13

14 HD 2.del - Finansiel Rådgivning På specialiseringen Finansiel Rådgivning fokuseres der på den viden samt de færdigheder og kompetencer, som en kunderådgiver inden for finansiel virksomhed bør være i besiddelse af. Studiets formål er at sikre, at den studerende opnår en sådan branche- og forretningsforståelse, at han eller hun som medarbejder i en finansiel virksomhed bliver i stand til bedst muligt at planlægge, organisere, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver under hensyntagen til kunde-, virksomheds- og samfundsinteresser. På studiets afsluttende del sættes der fokus på de ledelsesmæssige udfordringer på decentralt niveau, eksempelvis personaleledelse, HRM, projektledelse og forretningsledelse samt forandringsledelse. Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen er tilrettelagt som blended learning, dvs. fjernundervisning via et IT-konferencesystem i kombination med fremmødeundervisning. Fremmødeundervisningen finder typisk sted på Aalborg Universitet ca. hver 3-4 uge, typisk på en hverdag og i moduler af 4-9 timers varighed. Hvis der er interesse for det og et tilstrækkeligt grundlag, kan der gennemføres undervisning andre steder forskudt tidsmæssigt fra undervisningen i Aalborg. Opgaver løses dels individuelt og dels i grupper. De fremmødebaserede aktiviteter har form af workshops, gruppearbejde, caseopgaver, plenumforelæsninger og øvelser. De virtuelle aktiviteter vil foregå interaktivt med studenterdialog og mentoring ved underviserne. Indhold og opbygning I det følgende beskrives uddannelsens semester, som den udbydes ved Aalborg Universitet. 1. semester Investeringsrådgivning (obligatorisk modul fastlagt af AAU 10 ECTS) Modulet sikrer en grundig viden om en lang række finansielle aktiver som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper. Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse af finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår. Følgende temaer og emner kan fremhæves: Risikobegrebet ved finansielle investeringer De mest almindelige finansielle aktiver, fx aktier, obligationer, investeringsbeviser De mest udbredte finansielle instrumenter, fx swaps, futures, optioner og forsikringer Porteføljeteori Perspektivering af produkt- og kundeuniverset Skatteret og juridisk metode (obligatorisk modul fastlagt af AAU - 5 ECTS) Modulet giver en forståelse af de væsentligste principper og begreber i opgørelse af den personlige indkomst og beskatning heraf. Studierne skal sikre, at den studerende kan identificere skatteretlige problemer, samt ved brug af juridisk metode kan finde, forstå og anvende centrale, skatteretlige regler, der er relevante for finansielle virksomheders rådgivningsfunktion. I modulet indgår blandt andet følgende temaer: Juridisk metode, skattesystemet og skatteprocessen Opgørelse af den personlige indkomst og skatteberegningen Beskatning af gevinster fra finansielle produkter Kapitalgevinster og kapitaltab (fast ejendom, aktier, fordringer og gæld) 2. semester Styring af finansielle virksomheder (obligatorisk modul - 5 ECTS) Modulet skal give indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Herefter skal der demonstreres en forståelse af finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes deres præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig. Modulet beskæftiger sig også med de tiltag, der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici. I modulet indgår blandt andet: Den retlige regulering af det finansielle system i Danmark Solvens- og kapitaldækningsreglerne Finansielle virksomheders regnskaber Hensættelsesproblemer; kundegrupper/produkttyper Performance- og nøgletalsanalyse Forretningskoncepter Asset/liability management Overordnede risikotyper Sikringsakter Finansielle virksomheders produkter og services (obligatorisk modul - 10 ECTS) I modulet analyseres de forskellige engagementstyper fx i lys af kundens livscyklus. Der inddrages forskellige opsparingsmodeller især med henblik på pensionsovervejelser. Engagementer omfatter også finansiering af forskellige aktiver. Her kommer især bolig/ejendomsfinansiering og dermed boligøkonomiske problemstillinger i fokus. Det er primært de mere komplekse privatkunder, men også håndværksvirksomheder og mindre virksomheder, der gøres til genstand for overvejelserne. 14 / HD 2010

15 Modulet bygger videre på de foregående moduler, især med hensyn til beskatningsforhold, risikovurderinger og virksomheds- og regnskabsanalyser. Konsekvenser af den makroøkonomiske og internationale udvikling inddrages. I modulet indgår blandt andet: Kundetyper og deres livscyklus Lånekategorier Forskellige aktivtypers finansiering (f.eks. bolig/ ejendom) Opsparingsformer (med særlig henblik på pensionsøkonomi) Garantier/forpligtelser Pengeinstitutters produktrisici Produktrentabilitet og -indtjening i pengeinstitutvirksomhed Operationelle risici ved pengeinstitutvirksomhed Sammenhænge i det danske finansielle system (f.eks. mellem bolig, renter, arbejdsløshed og landets økonomi) 3. semester Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle virksomheder (udbudt valgfrit modul - 10 ECTS) Modulet præsenterer relevante dele af organisations- og ledelsesteorierne med særlig henblik på finansielle virksomheder. Især temaer omkring forandringsledelse, beslutningsprocesser og virksomhedskultur inddrages. Modulet omfatter blandt andet: Ledelses- og organisationsteori Organisationsudvikling og ledelse af forandringer Kompetenceudvikling og motivationsteori Virksomhedskultur og ledelsesredskaber Strategisk ledelse og HRM som et understøttende, strategisk styringsværkstøj Beslutningsgange ved produktvalg, produktimplementering og medarbejderudvikling Projektledelse (udbudt valgfrit modul - 5 ECTS) Da meget arbejde i dag organiseres i projektform, er viden om projektarbejdets organisering af voksende betydning. Forskellige modeller til styring af projekter præsenteres. Et væsentligt element er identificering af risici og minimering af disse. Følgende temaer kan fremhæves: Projektorganisering og projektledelse Opbygning af projektorganisationer Styring af projekter og projektprioritering 4. semester Afgangsprojektet (obligatorisk modul 15 ECTS) Afgangsprojektet omfatter et specialemodul og det efterfølgende projekt. Specialemodulet Formålet er at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sit Afgangsprojekt. Endvidere skærpes evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt til at reflektere over gennemgået stof og demonstrere overblik. Projektet I Afgangsprojektet skal den studerende vise evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks forretningsmæssig problemstilling for en finansiel virksomhed, samt kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf. Den studerende skal demonstrere evner til problemidentifikation, analyse og problemløsning gennem anvendelse af det gennem studiet tillærte begrebs-, teori- og modelapparat ved eksemplifikationer, fortolkninger og konstruktion af forretningsmæssige løsningsforslag. Til endelig udarbejdelse af projektet gives ca. 10 uger. Eksamen På 1. semester skal der afleveres 2 godkendelsesopgaver. Modulerne Investeringsrådgivning samt Skatteret og juridisk metode evalueres internt ved hver sin skriftlige eksamen. På 2. semester skal der afleveres 2 godkendelsesopgaver. Hvert af 2. semester modulerne evalueres ved ekstern censur med udgangspunkt i et semesterprojekt. På 3. semester skal der afleveres 2 godkendelsesopgaver. Hvert af semesterets moduler evalueres ved en skriftlig eksamen. 4. semesters specialemodul skal være godkendt, før projektet kan tages op til bedømmelse. Projektet indgår som en del af den afsluttende tværfaglige prøve, som skal sikre, at den studerende har en ajourført og anvendelsesorienteret indsigt i specialiseringens teorier og metoder. Priser Deltagerprisen er kr. pr. semester, i alt kr. for hele HD 2. del i Finansiel Rådgivning. Herudover skal der beregnes udgifter til litteratur, i alt ca kr. for hele forløbet. Enkeltfag Studiet udgør et progressivt forløb. Derfor kan de enkelte moduler kun studeres, hvis man har faglige forudsætninger svarende til det, der fremgår af forudgående aktiviteter. Henvendelse om enkeltfag til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. Prisen pr. ECTS-point er 1000 kr. For yderligere information om HD(FR)-uddannelsen kontakt: Studiesekretær Charlotte Krull Telefon: HD 2010 / 15

16 HD 2.del - Regnskab & Økonomistyring Formålet med HD studiet i Regnskab & Økonomistyring er at give dig faglige forudsætninger for at bestride ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. Da økonomifunktionen ofte er placeret i topledelsen, tilstræbes det at give studiet en bredde, der kan danne teoretisk basis for økonomifunktionens støtte til de øvrige ledelsesfunktioner. Som dimittend fra HD i Regnskab & Økonomistyring har du under visse betingelser mulighed for at fortsætte på revisorkandidatstudiet (cand. merc.aud.). Nedenstående skema giver et overblik over studieforløbet. Eksternt regnskab Faget skal give den studerende viden om beslutningsmodeller og informationsbehov, alternative overskudsbegreber og kapitalbegreber og årsregnskabets underliggende begrebsramme. På det praktiske plan opnår den studerende viden om de forskellige regelsæt, der regulerer regnskabsaflæggelsen i love og standarder, og hvordan regelsættene implementeres i udarbejdelsen af årsrapporter. Regelsættenes præcisering af definitioner, indregningskriterier og målegrundlag giver den studerende mulighed for at forstå og reflektere over de konsekvenser, som reguleringens formueorienterede overskuds- og kapitalbegreber får for virksomhedens regnskabsaflæggelse. Økonomistyring Faget skal give den studerende viden om økonomistyringens centrale opgaver og formål. På det praktiske plan opnår den studerende ud fra konkrete virksomheders karakteristika viden om, hvordan metoder og modeller kan anvendes i den konkrete og praktiske styring af virksomheden. Hertil kommer, at den studerende skal kunne vurdere, hvilket informations- og registreringsgrundlag, der skal tilvejebringes som forudsætning for modellernes anvendelse. Strategi og ledelse Den studerende skal demonstrere viden om en række klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser samt en række økonomiske og organisatoriske teorier, som faget bygger på. På det praktiske plan skal den studerende opnå viden om, hvordan en række strategimodeller og strategibegreber kan indgå i udviklingen af strategier i en strategisk planlægningsproces. Fagets modeller, begreber og processer giver den studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng. Skatteret I I sammenhæng med virksomhedens årsregnskab optræder der en række skattemæssige problemstillinger. Faget giver den studerende viden om elementerne i den skattepligtige indkomst, indtægter, udgifter herunder afskrivninger, periodisering, beskatning af kapitalgevinster samt tillige selskabers skattemæssige problemstillinger og skatteberegningen for personer og selskaber. Ud fra skattemæssige problemstillinger opnår den studerende viden om lovregler og praksis, som gør det muligt at udarbejde selvangivelse for personer og selskaber. Derudover opnås en viden, som sætter den studerende i stand til at beskrive de skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner og derved producere et relevant beslutningsgrundlag for et valg mellem alternativer i særdeleshed i de situationer, hvor skat er en afgørende faktor. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Virksomhedens finansielle planlægning Eksternt regnskab Økonomistyring Valgfag Virksomhedens informationsbehandling Afgangsprojekt Strategisk ledelse og strategiprocesser Skatteret I Valgfag Fremlæggelsesseminar Obligatoriske moduler fastlagt på landsplan af HD fællesudvalget. Obligatoriske moduler fastlagt af AAU. Valgfag. (Der skal vælges 2 valgfag ud af 3 udbudte) 16 / HD 2010

17 Virksomhedens finansielle planlægning Den studerende skal opnå viden om begreber, teorier og modeller samt metoder til finansiel planlægning. Endvidere indgår centrale emnekredse såsom værdiansættelse på obligationsmarkedet, aktiemarkedet, risiko, porteføljeteori, gælds- og udlodningspolitik samt afledede instrumenter mm. På det praktiske plan lærer de studerende at anvende begreber teorier og modeller samt metoder på praksisnære problemstillinger. Virksomhedens informationsbehandling Faget inddrager informationsteknologien som et væsentligt redskab. I virksomhederne benyttes ofte flere forskellige informationssystemer. Nogle har specielt fokus på at registrere store datamængder andre har fokus på at planlægge virksomhedens aktiviteter og andre systemer anvendes til at dannegrundlag for de beslutninger, der skal træffes. For at sikre at ledelsen træffer kvalificerede beslutninger med relation til økonomistyring, er det vigtig at få skabt et overblik over, hvordan forskellige økonomistyringsmodeller interagerer med informationsteknologien samt hvilke systemer, der er relevante i forskellige sammenhænge. Fremlæggelsesseminar Fremlæggelsesseminaret er et skriftligt løsningsoplæg formuleret ud fra en af studiet fremlagt opgavetekst. De studerende udarbejder kritiske bidrag til andre opgaveløseres oplæg og deltager i diskussionerne i forbindelse med andre opgaveløseres fremlæggelsesseminar. I seminaret skal den studerende demonstrere viden om teorier, metoder og praksis inden for seminarets emnekredse. Skatteret II Valgfagets formål, indhold og læringsmål mm. er under udarbejdelse. Afgangsprojektet Den studerende skal formulere et afgangsprojekt inden for et af specialets fagområder. I afgangsprojektet dokumenteres den studerende viden om regler, begreber, modeller, metoder samt praksis inden for et eller flere af specialiseringens fagområder. Den studerende skal ved fremlæggelsen demonstrere viden om regler, begreber, modeller, metoder samt praksis inden for alle specialets fagområder og derudover demonstrere forståelse af teorier og metoders relevans, pålidelighed og gyldighed i forbindelse med løsningsforslag. Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Regnskab & Økonomistyring finder sted mandag/onsdag inden for tidsrummet i Fibigerstrædekomplekset på Aalborg Universitet. Holdundervisningen foregår på alle semestre på mandage og onsdage. Undervisningen Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med dialog og diskussion. Herudover er der øvelser og diskussion af konkrete tilfælde fra praksis (cases). Seminararbejdet vil træne din evne til at sætte dig ind i et forud fastlagt emne, og du får øvelse i at afrapportere konklusioner på en systematisk, klar og overskuelig måde. Derved får du samtidig udviklet din evne til at vurdere, hvorvidt forskellige modeller og metoder egner sig til at løse konkrete problemer. Du får et grundigt indblik i forskellige problemområder inden for regnskabsvæsen og økonomistyring gennem selvstændig litteratursøgning. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialiseringen. Afgangsprojektet skal kunne dokumentere din evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Du udarbejder Afgangsprojektet i en gruppe på højst fire personer. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve. Eksamen Ved alle eksaminer anvendes 7-skalaen. Alle landsobligatoriske moduler på 1. og 2. semester afsluttes med en skriftlig eksamen med ekstern censur. Eksamen i Skatteret I er en mundtlig eksamen med ekstern censur. Eksamen i Virksomhedens finansielle planlægning er en skriftlig eksamen med ekstern censur. Virksomhedens informationsbehandling, Fremlæggelsesseminaret og Valgfaget Skatteret II evalueres ved en mundtlig prøve med intern censur. Afgangsprojektet evalueres ved en tværfaglig mundtlig eksamen med ekstern censur. Priser Deltagerprisen er pr. semester, i alt kr. for hele HD 2. del i Regnskab & Økonomistyring. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca kr. for hele forløbet. Enkeltfag Det er på Regnskab & Økonomistyring muligt at deltage i de obligatoriske og valgfrie moduler, når man opfylder de almindelige adgangsbetingelser eller tilsvarende. Prisen pr. ECTS-point er 900 kr. For yderligere information om HD(R)-uddannelsen kontakt: Studiesekretær Sonja Theilmann Telefon: HD 2010 / 17

18 HD 2.del - Adgangskrav Uddannelsesbaggrund For at blive optaget på HD 2. del (inkl. enkeltfag) kræves for tiden en af følgende adgangsgivende eksaminer: HD 1. del HA herunder: HA(dat), HA(jur), HA(mat), HA(kom), HA-sem, Bsc IB, BA int. Markedsøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom. Det forudsættes, at du har bestået valgfagene Driftsøkonomi og Statistik. (Faget Statistik kan erstattes af faget Dataanalyse på HD 1. del ) Akademiuddannelse i international handel og markedsføring. Det forudsættes, at du har bestået de obligatoriske moduler. Inden påbegyndelse af afgangsprojektet skal du desuden have bestået fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Erhvervsjura, Statistik. (Fagene Erhvervsjura og Statistik kan erstattes af fagene Erhvervsret og Dataanalyse på HD 1. del) Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Det forudsættes, at du har bestået de obligatoriske fag. Inden påbegyndelse af afgangsprojektet skal du desuden have bestået fagene Global økonomi, Erhvervsjura og Statistik. (Fagene Erhvervsjura og Statistik kan erstattes af fagene Erhvervsret og Dataanalyse på HD 1. del) Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er adgangsgivende til HD studiet i Finansiel Rådgivning. Adgang til de øvrige HD 2. dels specialer er betinget af: Hvis du startede på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning før september 2009: Valgfagene Erhvervsøkonomi og Statistik skal være beståede. Hvis du startede på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning i september 2009 eller senere og har valgt banklinien eller revisorlinien skal følgende 10 ECTS-points fag være bestået: A. Banklinjen: -- enten Data, marked og afsætning eller faget Statistik, og -- enten Virksomhedens investering og finansiering eller faget Driftsøkonomi, og -- enten specialefaget Finansielle forretninger eller Årsrapport og virksomhedsanalyse B. Revisorlinjen: -- Virksomheders investering og finansiering, og -- enten Revision og årsrapport eller Skat og moms, og -- specialefaget Analyse af regnskabsdata Uddannelsen giver adgang til øvrige specialiseringer, forudsat at faget Erhvervsøkonomi er bestået inden afgangsprojektet. Endvidere skal faget Statistik/ Dataanalyse eller tilsvarende være bestået før optagelse på en af de øvrige HD 2. dels specialiseringer. Se også HD i Organisation og ledelse side års relevant erhvervserfaring Alle studerende, der søger optagelse på HD 2. del, skal have mindst to års relevant erhvervserfaring. Der dispenseres ikke fra kravet om erhvervserfaring. Erhvervserfaringen er relevant, når der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Erhvervserfaringen er ligeledes relevant, hvis den finder sted i relation til en afsluttet videregående uddannelse. Erhvervserfaringen skal som hovedregel være erhvervet før den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del. Erhvervserfaring, der erhverves sideløbende med den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del, regnes også for relevant 30 timers beskæftigelse eller mere om ugen svarer til fuldtidsarbejde. Mindre end 30 timers beskæftigelse om ugen svarer i almindelighed til deltidsarbejde. Deltidsarbejde tæller som en halv måned Erhvervserfaringen kan sammenstykkes af flere mindre ansættelsesperioder, men disse skal i så fald hver for sig have et omfang af ca. seks måneder eller mere Ansøgningsfrister og ansøgningsprocedure se side / HD 2010

19 Dispensation Hvis du ikke har en af de krævede adgangsgivende eksaminer, kan du søge om dispensation. Der kan dispenseres, når det ud fra en konkret vurdering skønnes, at du har uddannelsesmæssige kvalifikationer, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende eksaminer. Der kan ikke dispenseres fra kravet om relevant erhvervserfaring. Adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på studiet, vil udvælgelsen ske i den rækkefølge, som Aalborg Universitet har modtaget ansøgningerne. HD studerende vil dog blive optaget forud for enkeltfagsstuderende. På HD 2. del i Organisation og ledelse kan der forventes optagelsesbegrænsninger, idet der max. optages 40 studerende. Du søger om optagelse på dispensation ved at udfylde det almindelige ansøgningsskema og vedlægge den fornødne dokumentation. Derudover skal du skrive et brev, hvori du gør rede for, hvilke uddannelseselementer, du mener, der kan træde i stedet for den adgangsgivende eksamen. Optagelse på baggrund af realkompetencevurdering Søger du optagelse på baggrund af kvalifikationer, som du har opnået på anden vis end via formel uddannelse, skal du anmode om en realkompetencevurdering. Anmodningsskema og vejledning findes på HD 2010 / 19

20 HD 1. DEL & HD 2. DEL - ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist 2. august Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan hentes på: - eller kan rekvireres ved at kontakte Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, telefon , Bemærk, at der er et ansøgningsskema til HD 1. del og et til HD 2. del. Ansøgningsskemaet til HD 2. del indeholder desuden en tro- og loveerklæring vedrørende relevant erhvervserfaring samt information om kravene til relevant erhvervserfaring. Bilag til ansøgningen Det er meget vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at du har vedlagt korrekt og fuldstændig dokumentation. Hvis du eftersender bilag til din ansøgning, skal det fremgå, om bilagene vedrører en ansøgning til HD 1. del eller HD 2. del, og hvert bilag skal være påført navn og CPR-nummer. Ansøgning om optagelse på dispensation Ansøgning om optagelse på dispensation sker ved, at du udfylder et almindeligt ansøgningsskema til enten HD 1. del eller HD 2. del og vedlægger en begrundet dispensationsansøgning. Læs om proceduren for HD 1. del på side 8 og for HD 2. del på side 19. Besked om optagelse Vi tilstræber, at du har fået svar på din ansøgning senest mandag den 23. august Frister Almindelig ansøgning Skal være Aalborg Universitet i hænde senest den 2. august 2010 *) Ansøgning til enkeltfag med start forår 2011 Anmodning om realkompetencevurdering Meritansøgning Generelt Meritansøgning Fag i efterårssemesteret Meritansøgning Fag i forårssemesteret Skal være Aalborg Universitet i hænde senest den 8. november 2010 *) Skal være Aalborg Universitet i hænde senest den 1. juni 2010 *) Ansøgere, der søger merit, opfordres til at indsende meritansøgningen samtidig med ansøgning om optagelse Meritansøgningen skal være AAU i hænde senest den 14. september 2010, hvis du ønsker at få refunderet deltagerbetalingen for det/de fag, du søger merit for Meritansøgningen skal være AAU i hænde senest den 17. januar 2011, hvis du ønsker at få refunderet deltagerbetalingen for det/de fag, du søger merit for *)Efter de ovennævnte frister er du velkommen til at henvende dig til sekretariatet for at høre om dine muligheder. 20 / HD 2010

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

for HD 2. del i Finansiel Rådgivning ved Aalborg Universitet

for HD 2. del i Finansiel Rådgivning ved Aalborg Universitet Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (Finansial Planning) for HD 2. del i Finansiel Rådgivning ved Aalborg Universitet 5. semester 6. semester

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008 STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 og 2008 1 GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere