SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger Oversigt over undervisning på SSH SOSU Nykøbing F Skole- og praktikplan Bedømmelsesplan Eksamensregler Dansk... 5 Områdefagsprøve på Social og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve på social- og sundhedshjælperuddannelsen: Samarbejde med praktiksteder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Overgangsordninger Læringsaktiviteter Tema 1 - Kernebegreber i SSH uddannelsen - 5 uger ca. 150 lektioner Tema 2 - Livet som ældre ca. 8 uger ca. 240 lektioner Tema 3 - Det foranderlige og komplekse liv som ældre - 8 uger lektioner Tema 4 - At være social- og sundhedshjælper - 3 uger ca. 90 lektioner Eksempel på læringsaktivitet Sundhedscafe lektioner Åbent læringscenter Tværfaglige dage Tværfaglige projekt Side 1 af 21

2 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsen gennemføres ifølge lov og bekendtgørelse se undervisningsplan afsnit 1. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er Trin 1 af social- og sundhedsuddannelsen. Medarbejdere Uddannelsesleder Gitte Køhn telefon Uddannelsesvejleder Anne Grethe Andersen, telefon Træffetid mandag kl. 8 14, tirsdag - torsdag kl Praktikkonsulent Anne Marker, telefon Træffetid. Kl mandag til torsdag. Fredag til kl Underviserne kan ses på SOSU Nykøbings hjemmeside Undervisningen på social- og sundhedshjælperuddannelsen finder overvejende sted på Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing Falster. 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser Det didaktiske udgangspunkt er den individuelle læring, den sociale læring, værkstedsundervisning og projektarbejde. Der arbejdes med forskellige læringsteorier og Gardners teori om de forskellige intelligenser. Metode En del af undervisningen organiseres i temaer, hvor grundfag og områdefag understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i problemstillinger og praktiske situationer fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udvikling af elevens personlige kompetencer. 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger Realkompetenceafklaring 1 og vurdering indebærer udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan der indeholder niveau for grundfag, valg af valgfri specialefag og valgfag, evt. fravalg samt evt. godskrivning praktik og støtte ved særlige behov. Under uddannelsen har eleven mindst 4 samtaler med kontaktlæreren. Samtalerne følger op på den personlige uddannelsesplan og de personlige/faglige kompetencemål. Første praktik (1b) afsluttes med en vejledende standpunktsbedømmelse og sidste praktik afsluttes med en endelig standpunktsbedømmelse. 1 Undervisningsplan afsnit 1 Side 2 af 21

3 2.3 Oversigt over undervisning på SSH SOSU Nykøbing F 1. skoleperiode SK 1a 4-5 uger Praktik 1a 4 uger Tredje Skoleperiode T2B (4 uger) 3 uger Uddannelse til Social og Sundheds- Hjælper Praktik 1B 13 uger Praktik 2 13 uger Standpunkt Bedømmelse i alle fag 1 mundtlig prøve 1 afsluttende prøve Dansk 4 uger Engelsk 2 uger Naturfag 2 uger Standpunktsbedømmelse standpunkt i Valgfag 1 praktik Anden skoleperiode SK1b uger Valgfag 1 uge Sundhedsfag 3 uger Social/samfund 3 uger Pædagogik 3 uger Aktivitetsfag 5 uger Grundfag Områdefag Valgfag Valgfri speciale fag Se valgfagskatalog Socialpædagogik, Ældre pædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme, Kulturmødet i plejen, Psykiatri Valgfri specialefag 1 uge Bestået / /ikke bestået Side 3 af 21

4 2.4 Skole- og praktikplan Sk 1a P1a Sk 1b *** P1b * P2 # Sk 1a P1a Sk 1b *** P1b * P2 # P2 SK 2 # P2 SK 2 # Sk 1a # P1a Sk 1b *** P1b P2 * SK 2 # Sk 1a # P1a Sk 1b *** P1b P2 * SK 2 # Sk 1a P1a Sk 1b Sk 1a P1a Sk 1b Sk 1a P1a Sk 1b P1b P2 *** SK 2 P1b P2 *** SK 2 P1b P2 *** SK 2 Sk 1a P1a Sk 1a P1a Sk 1b P1b *** P2 Sk 2 Sk 1b P1b *** P2 Sk Side 4 af 21

5 Vejledende standpunkts-bedømmelse alle fag. Vejledende standpunkts-bedømmelse alle fag. Prøve i dansk, naturfag eller et områdefag. Standpunktsbedømmelse i øvrige fag. Vejledende standpunkts-bedømmelse Standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve. SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH 2.5 Bedømmelsesplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleperiode 1B Praktik 1 Praktik 2 Skoleperiode 2 To gange i løbet af skoleperiode 1B gives vejledende standpunktsbedømmelser i aktuelle grundfag, valgfag, specialefag og områdefag efter 7-skalaen. Der tilbydes samtale i forbindelse med vejledende standpunktsbedømmelser mhp. nye aftaler om elevens fortsatte uddannelse Ved undervisningens afslutning afholdes prøve i det udtrukne fag, og derefter udleveres endelige standpunktskarakterer i de fag, der ikke afholdes prøve i. 2.6 Eksamensregler. Eksamensreglerne fremgår af skolens eksamensreglement, der ligger på hjemmeside ve_og_eksamensreglement_sep_2010.doc Eksamensreglementet har udgangspunkt i bek. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt BEK. om karakterskala og anden bedømmelse 2 Dansk Prøve i dansk, niveau D og C i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik Senest 10 hverdage før eksamen skal eleven meddele skriftligt til sin dansklærer, hvilke tekster, der indgår i elevens præsentationsportfolie. Hvis eleven undlader at aflevere oversigt over tekster i præsentationsportefolie inden for den fastsatte tidsramme, har eleven ikke gennemført undervisningen i dansk og kan derfor ikke afslutte faget med standpunktskarakter og indgå i eksamensudtrækket (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Prøvens form: Der afholdes mundtlig prøve. Prøven er individuel. 2 BEK. Nr.782 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt BEK. nr.262 af om karakterskala og anden bedømmelse. Side 5 af 21

6 Bedømmelse: Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Trækning af ekstemporaltekst: Ekstemporalteksten (en ukendt tekst) trækkes af eleven en hverdag før eksaminationen. Den sidste elev skal have 4 valgmuligheder. Der skal være en leder til stede. I forberedelsestiden må eleven - tale med andre elever, - modtage teknisk og administrativ vejledning og support fra skolen, - modtage ikke-faglig coaching for at komme i gang med løsning af opgaverne, men ikke modtage faglig vejledning af skolens lærere (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Prøvens varighed: Eksamen påbegyndes med skolens udlevering af eksamensopgaven til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Eksaminationstiden inkl. votering er 30 minutter og omfatter følgende: 1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven har fået tildelt en hverdag før ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret. 2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst én af de, af eleven udvalgte, egne tekster i præsentationsportefolien indgå i dialog om og redegøre for - tekstens funktion, - målgruppe, - virkemidler, - sproglige form samt indhold og - redegøre for tekstens sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces. Derudover omfatter eksaminationstiden ca. 8 minutter til votering og tilbagemelding Medbringes til eksamen: Det er elevens ansvar at medbringe følgende til eksamenen: - en disposition over elevens fremgangsmåde til eksamenen, - elevens præsentationsportfolie samt de nævnte tekster og evt. kopi til censor og eksaminator. - den udtrukne ekstemporaltekst samt Side 6 af 21

7 - noter til brug ved fremlæggelse af såvel ekstemporaltekst som præsentationsportfolie. Områdefagsprøve på Social og sundhedshjælperuddannelsen. Mål for områdefagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for det udtrukne områdefag. Udtrækning af områdefag: Det udtrukne områdefag offentliggøres normalt til lærere og elever 4 uger før prøvens afholdelse. Prøvens form: prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det trukne hoved- og fokusområde. Hovedområder: Til det udtrukne områdefag er knyttet hovedområder. Faglærer/ -erne beskriver/definerer hovedområderne. Hvert hovedområde rummer et eller flere af fagets mål. Tilsammen dækker hovedområderne samtlige mål for faget. Antal af hovedområder kan variere fra prøve til prøve. Fokusområder: Til hvert hovedområde er knyttet et antal fokusområder. Fokusområderne indeholder materiale, der relaterer sig til hovedområderne. Antal af fokusområder er afhængig af antallet af elever, der skal altid være mindst 4 muligheder at vælge imellem for eksaminanden. Trækning af hovedområder og fokusområder en leder skal være tilstede Hovedområde og fokusområde trækkes samtidig. Hovedområde udleveres to hverdage før prøvens afholdelse Fokusområdet udleveres 1 hverdage før prøvens afholdelse (dvs. dagen efter lodtrækningen) Vejledning: Der afsættes i løbet af dagene til bearbejdning af hovedområde og fokusområde i alt 3 timers vejledning pr. eksamenshold. Prøvens varighed: 20 minutter inkl. 5 min votering og tilbagemelding Varighed for prøve i naturfag 30 minutter inkl. 5 min votering og tilbagemelding. Side 7 af 21

8 Afsluttende prøve på social- og sundhedshjælperuddannelsen: For at eleven kan indstilles til afsluttende prøve kræves, at: Eleven ved praktikperioden afslutning opnår karakteren godkendt Eleven har bestået valgfri specialefag Eleven har bestået alle områdefag og naturfag med mindst karakteren 02 (prøve eller standpunktsbedømmelse), og at Elevens gennemsnit af karakterer ved prøver og standpunktsbedømmelser i område- og grundfag er mindst 02 og at ingen af karaktererne er -03. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som uddannelsen har til formål. Eleven udarbejder individuelt eller i samarbejde med andre elever et projekt, der danner grundlag for eksamination ved den afsluttende prøve. Grupperne kan max. bestå af tre elever. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektet. Prøven skal bestås med mindst karakteren 02. Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve Målet med afsluttende prøve for trin 1, Social- og sundhedshjælper er, at eleven kan demonstrere forudsætninger for: At udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, i samarbejde med borgeren at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, at observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, at vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, i et tværfagligt samarbejde at arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, at formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Side 8 af 21

9 Prøvens form: Prøven er individuel og mundtlig - og tager udgangspunkt i et projekt, eleven har udarbejdet alene eller sammen med andre elever Prøvens forløb: Optakt til afsluttende projekt gives på de sidste teoridage i praktik 2. Eleverne vælger om de vil udarbejde et projekt i gruppe eller individuelt valget foretages i forbindelse med godkendelse af problemformuleringen og valget er bindende. Problemformuleringen godkendes senest i begyndelsen af afsluttende teoriperiode.. Såfremt problemformuleringen ikke er godkendt, kan gruppen / eleven ikke indstilles til prøve og eksamen for den pågældende gruppe/elev bortfalder. Gruppen/eleven tildeles karakteren 00. Projektopgaven må have følgende omfang: 1. Ved 1 elev maks. 8 A4 sider 2. Ved 2 elever maks. 10 A4 sider 3. Ved 3 elever maks. 12 A4 sider Projektet udarbejdes jf. tekniske retningslinjer 3. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med. Projektet afleveres i 3 eksemplarer senest 7 dage før prøven inden kl Hvis projektet ikke afleveres til tiden, kan eleven/gruppen ikke indstilles til prøve. Elev(er) og vejleder aftaler selv vejledningsforløbet Prøvens varighed: 30 minutter inkl. vurdering i 5 min. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7 skalaen 4 Eleven kan ikke overvære votering mellem eksaminator og censor Eksaminator - Er underviser fra SSH-uddannelsen. Censor: udpeges af skolen eller undervisningsministeriet og er en repræsentant fra praktikken. 2.7 Samarbejde med praktiksteder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis. Prøvernes placering er aftalt i forbindelse med aftale om skole-praktikplan og undervisningsplan. 2.8 Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen er tilrettelagt således, at uddannelsen udgør en helhed. Skolen og praktikvirksomheden er hver for sig ansvarlige for tilrettelæggelsen af uddannelsen, således at der sikres tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Dette sker i gensidig respekt og forståelse af forskel på læring i skole og praktik. 3 Findes på 4 Bekendtgørelse nr om karakterskala og anden bedømmelse Side 9 af 21

10 Skolen og praktikvirksomheden samarbejder med henblik på at skabe gode læringsbetingelser. Skolen tager initiativ til at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Skolen godkender praktikpladser indtil det faglige udvalg har fastlagt procedurer herfor. Ved væsentlige ændringer på praktikstedet er praktikvirksomheden ansvarlig for at godkendelsen tages op med skolen. Praktikuddannelsen. Lederen er ansvarlig for at skabe gode vilkår for læring. Praktikstedet skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab. Dette skal ske gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver indenfor såvel praktikperiodens som elevens faglige- og personlige mål. Praktikstedet har ansvar for gennemførelsen af praktikuddannelsen herunder vejledning til eleven. Praktikstedet har ansvar for at skabe rammer for en praktikuddannelse, som bygger på følgende: En kompetent vejledning Elevens læring i fokus Et godt læringsmiljø En kompetent vejledning er kendetegnet ved: At praktikvejlederen har faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer til at løse opgaven, og som minimum har en sundhedsfaglig uddannelse svarende til den eleven er i gang med. At praktikvejlederen har erfaring fra det pågældende praktiksted. At praktikvejlederen har gennemført, eller forpligter sig til at gennemføre, SOSU Nyk F s praktikvejlederkursus eller tilsvarende. At praktikvejlederen holder sig a`jour med uddannelserne. Praktikvejlederen skal sørge for at praktikforløbet afvikles ifølge undervisningsplan for SOSU uddannelser Nyk F og: Sikre at vejledningen tilrettelægges, således at der er kontinuitet gennem hele praktikperioden Tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og, i samarbejde med eleven, vælge opgaverne i forhold til dette Sikre eleven mulighed for tid til refleksion og afholde ugentlige uddannelsessamtaler Afvikle forventningssamtale, midtvejsevaluering og samtale i forbindelse med skriftlig praktikerklæring/standpunktsbedømmelse Samarbejde med ledelse og øvrige medarbejdere om elevens uddannelse Samarbejde med eleven og skolen om elevens personlige uddannelsesplan.. Praktikvejlederen kan inddrage andre medarbejdere i vejledningen af eleven. Side 10 af 21

11 Elevens læring er i fokus, når praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra: Elevens faglige og personlige forudsætninger Elevens faglige og personlige mål Praktikperiodens mål Praktikstedets opgaver og uddannelsestilbud Et godt læringsmiljø findes: Hvor alle medarbejdere er positivt indstillet på at skabe et godt uddannelsessted for eleven. Hvor alle medarbejdere er bevidste om deres opgaver som rollemodeller, og er medansvarlige for elevens uddannelse. Hvor der skabes tid og mulighed for refleksion, og hvor der sikres god praktikplanlægning og vejledning. Hvor der i tilrettelæggelse af praktikuddannelsen tages hensyn til elevens individuelle måde at tilegne sig faglige og personlige kompetencer på. Hvor praktikstedet giver eleven inspiration til at formulere personlige og faglige mål, samt til at arbejde individuelt og kreativt med at nå både egne og uddannelsesordningens mål for praktikperioden. Hvor eleven i praktikperioden udvikler faglige og personlige kompetencer på et stadigt stigende niveau i refleksive læringssituationer. I hver praktikuge planlægges af eleven i samarbejde med praktikvejlederen 4 uddannelsestimer til elevens egen disposition. Personlig uddannelsesplan: Praktikperioden tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan (evt tidligere praktikerklæringer / standpunktsbedømmelser og aftaleark) og praktikperiodens mål Elevens og praktikvejlederens aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløb og praktikvejledning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.. Elev, praktiksted og skole er ansvarlige for at følge op på elevens personlige uddannelsesplan og tage initiativ til eventuel revision. Praktikvirksomheden operationaliserer praktikperiodens mål i forhold til elevens uddannelsesniveau og udarbejder beskrivelse af praktikstedet. Praktikvirksomheden er ansvarlig for løbende evaluering og udvikling af praktikuddannelsen. 2.9 Overgangsordninger. Alle hold følger uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 30. juni Side 11 af 21

12 3.0. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er opdelt i 4 temaer 1. Kernebegreber i SSH uddannelsen. 2. Livet som ældre. 3. Det foranderlige og komplekse liv for den ældre 4. At være social- og sundhedshjælper 3.1 Tema 1 - Kernebegreber i SSH uddannelsen - 5 uger ca. 150 lektioner Formål: At du opnår viden om din egen læringsstil og læringsmål. At du bliver introduceret til uddannelsens mål såvel i praktik som teori. At den personlige uddannelsesplan bliver introduceret således at den bliver et samarbejds- og læringsredskab der kan hjælpe dig og dine vejledere gennem din uddannelse. At du bliver bevidst om såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljøbegreb samt grundlæggende begreber indenfor omsorg, etik, moral Kernebegreber i SSH uddannelsen Aktivitets og Social og praktisk fag samfundsfag 38 lektioner 24 lektioner Sundhedsfag 20 lektioner Pædagogik m. psykologi 15 lektioner Naturfag 7 lektioner Forflytninger + naturfag Arbejdsmiljø Aktiviteter til ældre Kropsbevidst hed Maslow s behovs pyramide Hvorfor social- og samfundsfag i SSH Hvad er social og samfundsfag Hvad er mål + introduktion Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Fagets historie Tavsheds-, indberetnings- og Notatpligt. Pligter og rettigheder som SSH elev Teoretisk optakt + sanser Personlig pleje I demo med øvelser Intro til anatomi/ fysiologi Kredsløb/ luftveje Urinveje Fordøjelsen Huden Intro Kommunikation Samarbejde på arbejdspladsen Etik- moral menneskesyn Indblik i de forskellige mål Håndhygiejne Mikroorganismer Side 12 af 21

13 Mål for: Aktivitet og praktisk fag Kendskab til hvilken betydning god fysisk form og fysisk og psykisk velbefindende har for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov. Social og samfundsfag opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren. opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning, har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab. Sundhedsfag Delmål viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov kendskab til kroppens opbygning opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Pædagogik med psykologi Delmål A: Etik, holdninger B: Kommunikation C: Samarbejde på arbejdspladsen. Naturfag kendskab til alm. Hygiejniske principper kendskab til fagmål deltaget i et eksperiment sikkerhed kendskab til internettet formidle faglig viden Engelsk kendskab til faglig engelsk læse og dokumentere forståelse af enkle tekster skrive enkle tekster kendskab til Internettet Side 13 af 21

14 3.2 Tema 2 - Livet som ældre ca. 8 uger ca. 240 lektioner Formål: At du får tilegnet dig viden om og forståelse for det enkelte menneskes behov som ældre. At du får indsigt i ældre menneskers livssituation. Livet som ældre Aktivitets/praktisk fag 33 lektioner Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemidler og besøg på hjælpemiddeldepot Livshistorie Aktivitet- Marslow Hvordan arbejder man aktiverende Kostens sammensætning- Ernæring Normer vaner i forbindelse med servering af mad Køkkenhygiejne/fødevarehygiejne Kost tilbud- alternativ til selv at lave mad Personlig hjælp og pleje i hverdagen Rengøring Tøjvask Social og samfundsfag 26 lektioner Politiske forhold Demokratiets opbygning og funktion Sundhedspolitik nationalt /internationalt Ældrepolitik Serviceloven Forebyggende hjemmebesøg, hjemmehjælp hjælpemidler, Boligændringer Borgernes rettighe- der- Ankemuligheder At leve og forstå forskelligheder Levevilkår Kulturelle baggrunde Netværk Livsformer Livshistorie Evt. Studietur til folketinget Demokratidag Sundhedsfag 26 lektioner Kroppens opbygning generelt Case+ andet Kredsløb-Luftveje Urinvejevæskebalance Fordøjelsen gerne i samarb. Med naturfag Huden-Decubitus Bevægeapparatet i samarb. Med A/P Søvn og hvile Elementære sygeplejeopgaver i demo Alders-forandringer Sanserne Levevilkår /livskvalitet Sygdomsforebyggelse/ Sundhedsfremme Ændret sundhedstilstand Dokumentation, observation, professionel omsorg i samarbejde med S/Sfag Pædagogik med psykologi 26 lektioner Aldring Sorg-krisemestring Normalitetafvigelser Kommunikation Naturfag Mikroorganismer og smitteveje Kosten Syrer- Baser Udregninger Side 14 af 21

15 Mål for: Aktivitet og praktisk fag At opnå indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse, opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad, opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp, Social og samfundsfag opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet, opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende, opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov, opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund, opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. Side 15 af 21

16 Sundhedsfag opnået kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opnået viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandring samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver Delmål opnået kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere Pædagogik med psykologi opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper. Naturfag Doseringsberegninger Deltaget i et eksperiment Foretage miljørigtige valg i det daglige arbejde Anvende viden om informationer Rapport om mikroorganismer, kost og ph-målinger Engelsk kendskab til strategier kendskab til forskellige engelske tekster og kontekster individuelt emne kendskab til egen og andres kultur anvende viden om informationer Side 16 af 21

17 3.3 Tema 3 - Det foranderlige og komplekse liv som ældre - 8 uger lektioner Formål: At du får viden om og indsigt i hvilke komplikationer der kan opstå hos ældre og hvorledes det kan forandre den ældres liv. Det foranderlige og komplekse liv som ældre Aktivitets Social og og praktisk fag Samfundsfag 22 lektioner 17 lektioner Samarbejdsredskaber Aktivitetsanalyse Aktivitetstilbud Specialkost Visitation Seksualitet Aktivitet til Demente Håndtering af Apoplexiramte Tvang og magtanvendelsen i pleje Omsorgspligt Omsorgssvigt Plejeorlov m.m. At skifte bolig af lyst eller tvang Rettigheder med hensyn til Lovgivning Sundhedsfag 19 lektioner Symptonlære Diabetes Gigt Parkinson Demens i samarb. P/P Hjernen+ apopleksi i Samarb.med A/P demo Tab og død Smerte og palliation Pædagogik med psykologi Demens samarb.su Handicap Sindslidelse Misbrug Aktiv lytning Konflikt situationer Naturfag 16 lektioner Enzymer Er rengøring Kemi? Miljøspild eller Ressource Kraft og arbejde Aktivitets og praktisk fag opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse, opnår indsigt i, hvilken betydning god fysisk form og fysisk og psykisk velbefindende har for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver, opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov, opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. Social og samfundsfag opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren, Side 17 af 21

18 opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov. Sundhedsfag opnået kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer, opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. opnår viden om og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd. Naturfag. udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder, anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. Engelsk anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, Side 18 af 21

19 anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, anvende såvel verbale som nonverbale strategier, dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget, læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget, skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 3.4 Tema 4 - At være social- og sundhedshjælper - 3 uger ca. 90 lektioner. Formål: At du gennem dit afsluttende projekt opnår den erhvervsfaglige kompetence der skal til for at være SSH-er. At du får forståelse for dit rolleskift fra at være elev til at være professionel sundhedsperson. Ved den afsluttende prøve, udarbejder du alene eller i samarbejde med andre elever en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter inkl. votering. Bedømmelse sker alene på grundlag den mundtlige præstation ved prøven. Projektopgaven stilles af skolen og besvares i skriftlig, mundtlig eller praktisk form eller i en kombination heraf. At være social- og sundhedshjælper Aktivitets Social og og praktisk fag Samfundsfag 6 lektioner 6 lektioner Dilemmaer i forbindelse med forflytninger At søge job Arbejdsmarkedskendskab Ansøgninger Info Foa Sundhedsfag 6 lektioner Videndeling Og dokumentation Kompetencer som SSH Pædagogik med Psykologi 6 lektioner Forebyggelse/ Håndtering vold Konflikter i SOSU området Projekt 42 lektioner+ Elevens egen tid Vejledning Afsluttende prøve Mål for læringslæringsaktiviteter i læringselementet At være Social og sundhedshjælper. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, Side 19 af 21

20 i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, Der vil i uddannelsesforløbet indgå valgfag svarende til 1 uge 27 lektioner. Valgfagene placeres tirsdag og torsdag i en periode på 2 sammenhængende uger. Valgfag: se Undervisningsplan afsnit 1. Valgfri Specialefag: svarende til 1 uge (27 lektioner) placeres i uddannelsen som en gennemgående uge. Valgfri specialefag og valgfag kan udbydes i samarbejde med de andre uddannelser SSA og PAU. Eksempel på læringsaktivitet. Sundhedscafe lektioner Formålet: At forene fagligheden med pædagogik og sundhedsfremme samt opnå sociale relationer mellem elever på hovedforløb trin 1 og 2. At du får mulighed for at arbejde med sundhed, forebyggelse i forhold til dig selv og dit kommende arbejde. Læringsaktiviteten afholdes 1 gang om måneden 4 lektioner. Der indgår timer fra Sundhedsfag, Aktivitet og praktisk fag, Pædagogik med psykologi. Aktiviteterne kan være Foredrag ud fra konceptet KRAMS (Kost Rygning Alkohol Motion Stress) Værkstedsaktiviteter kan være måling af blodtryk, puls, blodsukker. Øvelser i at vejlede i forebyggelse (SSA elever vejleder SSH elever) Forskellige former for motion. Side 20 af 21

21 Åbent læringscenter Alle elever på SOSU Nykøbing F. har mulighed for af komme i Åbent læringscenter 2 eftermiddage om ugen fra Åbent læringscenter består af: Lektiecafe Lektieværksted SPS FVU undervisning i Dansk Der er mulighed for, at eleverne i fred og ro kan arbejde med deres lektier. Der er hjælp til selvhjælp til lektierne. Der er mulighed for støtte til et emne som eleverne synes er vanskeligt. Lektieværkstedet er obligatorisk for elever der har fravalgt engelsk Der er tilknyttet lærer der kan vejlede i grundfag, områdefag og projekter Tværfaglige dage. Mellem tema 2 og 3 vil der være tværfaglige dage ca 18 lektioner, hvor eleverne skal arbejde med områder fra deres grundfag, og områdefag i forhold til deres kommende arbejdsområder. Tværfaglige projekt. I tema 3 arbejder eleverne individuelt eller i grupper om et projekt hvor problemformulering skal godkendes og arbejdsmetoden er som ved den afsluttende prøve. Der afsluttes med en fremlæggelse. Side 21 af 21

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Lokal Undervisnings- Plan Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... 2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 Underviserkompetencer samt ressourcer og

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Overgangsordning for elever, der færdiggør 3. skoleperiode via tidligere uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens Godkendt af det Lokale Uddannelsesudvalg juni 2012 1. Indledning og læsevejledning s.3 2. Om uddannelsesstedet 2.1 Praktiske oplysninger s. 3 2.2 Didaktiske og pædagogiske overvejelser s. 4 3. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere