A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER"

Transkript

1 DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og apparatets tekniske dokumentation følge apparatet i hele dets levetid, således at det er muligt for teknikere og brugere at indhente oplysninger. Det er vigtigt at informere brugeren af apparatet om de relevante sikkerhedsregler under og efter installationen. Inden brug er det nødvendigt at gennemlæse brugervejledningen omhyggeligt, idet den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhedsreglerne for installation og brug af apparatet. Forkert installation, regulering, ændring, service eller vedligeholdelse kan beskadige apparatet og medføre fare for personskade, tingsskade eller død. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af udførelse af indgreb på apparatet i modstrid med denne brugervejlednings anvisninger. Brugen af uoriginale reservedele fritager producenten for ethvert ansvar og ophæver garantien. Hel eller delvis gengivelse af brugervejledningen er forbudt. A.1.2 ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER Dette apparat er beregnet til nedkøling og opbevaring af fødevarer. Alle andre former for brug anses for at være forkert. BEMÆRK: Apparatet må ikke anbringes udendørs, hvor det kan blive udsat for regn og direkte sollys. Fabrikanten påtager sig ikke noget ansvar, hvis udstyret ikke anvendes korrekt. A.1.3 AFPRØVNING Vores apparater er undersøgt og forbedrede ved udførelse af laboratorietests med henblik på at øge apparaternes ydelse og effektivitet. Produktet leveres klar til brug. De positive resultater af afprøvningen (synlig kontrol - elektrisk kontrol - funktionskontrol) garanteres og attesteres i form af de vedlagte specifikationer (afsnit D.4). A.1.4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med Lavspændingsdirektiverne 2006/95/EØF, de elektriske anlæg i henhold til standarden EN , EN og den elektromagnetiske kompatibilitet (89/336+92/31/EØF) i henhold til standarderne EN ; EN ; EN De seneste bestemmelser regnes som gældende. A.1.5 FORBEREDELSER DER SKAL FORETAGES AF KUNDEN En stikdåse med jordforbindelse som svarer til den, der er anført på typeskiltet, samt en differentiel termosikring, der kan nulstilles manuelt, og som har en forøget følsomhed. A.1.6 TYPEPLADENS PLACERING Typeskiltet med alle apparatets data befinder sig inde i højre side af rummet med køleenheden. Typepladen angiver apparatets PNC-kode samt serienummeret, der er angivet under mærket. A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.2.1 ANVENDTE MATERIALER OG VÆSKER Alle områder, der kommer i kontakt med madvarerne, er fremstillet i rustfrit stål eller beklædt med ugiftigt plastic. I køleenheden er der anvendt HFC-kølevæske, der er godkendt af gældende lovgivning. På typepladen er der angivet, hvilken type kølegas, der er anvendt. A.2.2 MÅL, YDELSE OG FORBRUG KØLESKABE Kapacitet 2 rum 3 rum Ydre mål -Bredde m m Dybde m m med åben dør m m med åbne skuffer m m Højde m m Cellens mål -Bredde m m 365X2 365X3 -Dybde m m Højde m m Ristenes mål m m 325X X530 Strømforsyning V/ph/Hz 230/1+N/50 230/1+N/50 Kølebord med 2 døre, 6 skuffer Mål plader 600x400 GN 1/1 Temperaturområde inde i cellen C 0/+10 Maks. omg. temp. C +43 Forbrug kwh/24h 5,3 Maks. strøm A 2,2 Absorberet effekt (¹) W 814 Mængde kølevæske (R404a) gr. 190 Antal og type afrimninger: hver 6. time / varm gas (¹) Ved omgivelsestemperatur på +35 C, kondensatortemperatur på +54,4 C og fordampning +7,2 C. (Ashrae). Kølebord me 2 døre, 12 skuffer Mål plader 600x400 GN 1/1 Temperaturområde inde i cellen C 0/+10 Maks. omg. temp. C +43 Forbrug kwh/24h 5,3 Maks. strøm A 2,3 Absorberet effekt (¹) W 814 Mængde kølevæske (R404a) gr. 190 Antal og type afrimninger: hver 6. time / varm gas (¹) Ved omgivelsestemperatur på +35 C, kondensatortemperatur på +54,4 C og fordampning +7,2 C. (Ashrae). Kølebord med 3 døre 59 Temperaturområde inde i cellen C 0/+10 Maks. omg. temp. C +43 Forbrug kwh/24h 6,77 Maks. strøm A 2,39 Absorberet effekt (¹) W 814 Mængde kølevæske (R404a) gr. 210 Antal og type afrimninger: hver 6. time / varm gas (¹) Ved omgivelsestemperatur på +35 C, kondensatortemperatur på +54,4 C og fordampning +7,2 C. (Ashrae).

2 Køledisk længde 1780 mm Køledisk længde 1780 mm Køledisk længde 1780 mm Køledisk længde 1780 mm A KLIMAKLASSE Den klimaklasse, der er angivet på typepladen, gælder for følgende værdier: T = 43 C 5 = 40 C omgivende temperatur med 40% relativ fugtighed A.2.3 MEKANISKE SPECIFIKATIONER MED HENSYN TIL SIKKERHED OG RISICI Apparatet har ingen skarpe overflader eller fremspringende dele. Afskærmningerne til de bevægelige eller strømførende dele er fastgjort til apparatet ved hjælp af skruer. Herved forhindres utilsigtet adgang til farlige dele. B.1 INSTALLATION TAG PASSENDE BESKYTTELSESUDSTYR (BESKYTTELSESHANDSKER) PÅ INDEN MONTERING AF APPARATET. Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt. På denne måde sikres, at apparatet fungerer korrekt, samt at sikkerhedsniveauet opretholdes i forbindelse med brug. B.1.1 KONTROL VED MODTAGELSE AF APPARATET Apparatet sendes i en beskyttelsesemballage. Kontroller inden udpakning, at emballagen og eventuelle afskærmninger ikke er beskadigede. Speditøren skal straks underrettes om eventuelle skader. Returnering af et beskadiget apparat til producenten må aldrig finde sted uden forudgående meddelelse og uden forudgående skriftlig tilladelse. BEMÆRK: Nedenstående indgreb skal udføres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler. Dette gælder både med hensyn til det anvendte udstyr og driftsprocedurerne. VIGTIGT: Kontroller, at løfteudstyrets bæreevne er passende i forhold til apparatets vægt inden flytning af apparatet (vedrørende apparatets vægt henvises til afsnit A.2.2). B.1.2 FJERNELSE AF EMBALLAGE B Udpakning og flytning af apparatet Det er vigtigt at tage beskyttelseshandskerne på, inden udpakningen af apparatet påbegyndes. Fjern beskyttelsesfilmen. Udvis forsigtighed, således at pladeoverfladen ikke ridses af sakse eller knive, der eventuelt anvendes i forbindelse med fjernelse af filmen. Fjern herefter afskærmningerne af polystyren. Hvis apparatet er forsynet med skab af rustfrit stål, skal beskyttelsesfilmen fjernes langsomt, således at den ikke revner. Herved sikres, at al limen fjernes. I forbindelse med flytning skal apparaterne hæves ved hjælp af en gaffeltruck. Stik gaflerne ind under pallen, løft apparatet, og anbring det på installationsstedet. Kontroller, at lasten balancerer. BEMÆRK: Skub, eller træk ikke apparatet under flytning, da det kan vælte. B Bortskaffelse af emballage Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning. De plasticdele, der kan genbruges, er mærkede på følgende måde: polyætylen: Udvendig film, pose til PE brugervejledning PP polypropylen: Stropper PS polystyrenskum: Hjørnebeskyttelser presset pap: Hjørnebeskyttelser Symbolet L på produktet angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal skrottes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt bedes man kontakte sælgeren eller forhandleren af produktet, kundeserviceafdelingen eller renovationsselskabet. 60

3 B.1.3 PLACERING Vær omhyggelig med under installationen at overholde alle sikkerhedsregler for hvert indgreb, herunder også forholdsreglerne vedrørende brandsikring. Placer apparatet på et sted med udluftning. For at sikre korrekt afkøling af køleenhedens elementer må apparatet ikke anbringes i nærheden af varmekilder såsom radiatorer eller klimaanlæg. For ikke at skade kondensatorens og hermed apparatets funktion må kondensatoren aldrig, selv ikke kortvarigt, dækkes til. Hvis apparatet installeres i omgivelser med ætsende substanser (klor osv.), anbefales det at aftørre samtlige overflader af rustfrit stål med en klud, der er fugtet med vaselineolie, indtil alle overfladerne er dækket af et beskyttende lag. Omgivelsestemperaturen bør ikke overstige +43 C, hvis de indstillede temperaturer skal kunne vedligeholdes. Juster apparatets højde, og anbring det i vater ved hjælp af nivelleringsfødderne. Kontroller endvidere, at dørene og skufferne kan lukkes. Note: Apparatet skal installeres således, at der også efter installationen er adgang til stikkontakten. B.1.4 ELTILSLUTNING Apparatet fungerer med enkeltfaset spænding på 230 V, 50 Hz. Tilslutningen til netspændingen skal ske i henhold til gældende lov. Apparatet sluttes til strømforsyningen, ved at forsyningsledningens stik sættes i stikkontakten, efter at følgende er kontrolleret: - Stikkontakten er udstyret med en funktionsdygtig jordforbindelse, og at netspændingen og netfrekvensen svarer til spændingen og frekvensen angivet på typeskiltet. Hvis der er tvivl om jordforbindelsens funktionsdygtighed, kontaktes en sagkyndig, der kan kontrollere anlægget. - Apparatet skal være forbundet til nettet konstant. - For at beskytte apparatet mod overbelastninger eller kortslutninger skal der anbringes en termosikring med en kontaktåbning på mindst 3 mm mellem strømkablet og strømforsyningen. - Når tilslutningen er foretaget, kontrolleres det, at forsyningsspændingen med maskinen i drift ikke afviger med mere end ± 10% fra den nominelle spænding. Note: For modeller med ekstern kondensator foretages den elektriske tilslutning til kondensatorenheden og magnetventilen, som angivet på det medfølgende eldiagram. Tilslutningen skal foretages med et kabel med et passende tværsnit. Producenten påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader eller ulykker, der skyldes at ovenstående angivelser eller gældende love ikke er blevet fulgt under brug af apparatet. B.1.5 VAKUUM I LEDNINGERNE OG PÅFYLDNING AF GAS KØLEVÆSKE - til køleenheden B Kontrol af lækager - Vask tryk- og sugeledningerne med tør nitrogen under tryk. - Tilslut en nitrogenflaske til høj- og lavtryksforbindelserne, husk at montere et manometer (med et T -stykke). Sprøjt gas ind i både høj- og lavtryksledningerne, indtil trykket er ca. 15 bar. Luk flaskens hane, og kontroller efter mindst en time, at trykket ikke er faldet til en værdi, der er lavere end den, der først blev målt. B Vakuum - Tøm kredsløbet manuelt ved at åbne hanerne på tilslutningerne. - Forbind de samme rør til en vakuumpumpe helst en model, der er beregnet til både høj- og lavtryk, og som er forsynet med et vakuummeter. Pump, indtil der nås et tryk på 70mTorr ( mbar). Når den ovennævnte værdi er nået og har været på samme niveau i ca. 15 minutter, fyldes kølegruppen som følger: B Påfyldning af kølevæske - Fyld flydende kølevæske af typen R404a i både høj- og lavtryksforbindelserne, indtil der er ligevægt mellem trykket i flasken og trykket i kredsløbene (den første påfyldning skal udgøre ca % af den totale fyldning). - Nu kan forbindelsen til højtrykskredsløbet lukkes af, og man kan tænde for kompressoren, således at der langsomt bliver sprøjtet gas ind, indtil der ikke er flere bobler i skueglasset. Bemærk: Påfyldning af kølevæske skal foretages af sagkyndigt personale. B.1.6 Kontroller der skal udføres, før apparatet startes Kontroller ved hjælp af flowmeteret, at der er påfyldt tilstrækkelig kølevæske. I modsat fald påfyldes i henhold til angivelser i afsnit B Kontroller med et digitalt termometer, at temperaturen inde i apparatet svarer til den, der angives på betjeningspanelet. BEMÆRK: DØRENE KAN IKKE VENDES. C.1 BETJENINGSPANEL TIL KØLEBORDE C.1.1 BETJENINGSPANEL (se Fig.1) C.1.2 DIGITALT TERMOSTATDISPLAY Den digitale termostat er udstyret med et elektronisk display med plads til 3 cifre til visning af temperaturen målt af føleren, samt med seks IKONER (se fig. 1ed i afsnit C.1.5). C.1.3 TASTER Den digitale termostat har 4 taster, som gør det muligt at styre og programmere den. - Multifunktionstasten ON/OFF og UP bruges til at tænde og slukke for apparatet samt til at øge værdierne. - Tasten DOWN og AFRIMNING bruges til at aktivere den manuelle afrimning samt til at mindske værdierne. - Tasten Prg/mute deaktiverer lydalarmerne. - Tasten SET giver adgang til Setpoint. C.1.4 TÆNDING OG TEMPERATURINDSTILLING Når apparatet tændes, foretages der en kontrollampetest, dvs. ikonerne og displayet blinker i nogle sekunder, mens instrumentets korrekte funktion kontrolleres. Hvis apparatet viser celletemperaturen, når der tændes for det, er apparatet allerede tændt. Hvis der vises OFF, skal der trykkes i nogle sekunder på tasten ON/OFF for at tænde for apparatet Displayet viser først ON og derefter celletemperaturen. Tryk i nogle sekunder på tasten ON/OFF for at slukke for apparatet Displayet viser OFF. Temperaturen inde i cellen, SET, indstilles således: - Tryk i nogle sekunder på tasten og værdien for SET 61

4 POINT vises på displayet. - Værdien SET ændres ved at trykke på tasten for øgning af værdier UP DOWN. eller tasten for mindskning af værdier Hvis der efter 60 sekunder ikke er trykket på nogen tast (tiden for TIME OUT ), eller hvis der trykkes 1 gang på SET, vil digitaltermostaten gemme den sidst indstillede værdi, og der vendes tilbage til normale fremvisning. Det temperaturområde, der kan indstilles for temperaturen inde i cellen: Indstillingen Maks. Indstillingen Min. Indstillingen Maks. Indstillingen Min. = -2 C = +10 C = -15 C = -20 C C.1.5 IKONER PÅ DEN DIGITALE TERMOSTAT Den digitale termostat er udstyret med 5 IKONER, der angiver: - Når ikonet er tændt, angiver det, at kompressoren er aktiveret. - Når ikonet er tændt, angiver det, at der er en manuel afrimning i gang. - Når ikonet er tændt, angiver det, at celleventilatorerne er aktiveret (afhængigt af model). - Når ikonet er tændt, angiver det, at hjælpetilslutningerne er aktiveret (afhængigt af model). - Ikonet angiver, at der er opstået en fejl, mens apparatets er i drift. - Ikonet angiver, at der er opstået en funktionsfejl, mens apparatets er i drift. C.1.6 ALARMER OG SIGNALERING C Funktions- og signaleringsalarmer for modeller med 0 C/+10 C Alarmen signaleres ved, at ikonet tænder Alarmsignaleringen vises på displayet med en alarmkode. Eksempel: Alarmen, der skyldes fejl i føleren (henviser til celleføleren), vises direkte på displayet med koderne E0 og re, der blinker skiftevist (se position 1 i tabellen over alarmer). Når årsagen til alarmen forsvinder, slukker den. I modsat fald kontaktes servicecentret. Temperaturalarmen, der gælder for termostatføleren, vises direkte på apparatets display med angivelsen HI (alarm for maks. temperatur) og LO (alarm for min. temperatur). POSITION DISPLAY ALLARM E0/Re E1 HI LO Alarm for fejl i celleføler Alarm for fejl i fordampningsføler Alarm for høj temperatur Alarm for lav temperatur i cellen C.1.7 AFRIMNING (fig.1) - Automatisk afrimning Apparatet er udstyret med en mekanisme, der starter afrimningen automatisk. Denne funktion signaleres afikonet AFRIMNING. Vandet fra afrimningen ledes ned i en dryppebakke og fordamper automatisk. - Manuel aktivering af afrimningen Hold knappen DOWN inde aktivere en manuel afrimningscyklus. i mindst 5 sekunder for at Denne funktion signaleres afikonet AFRIMNING. Hvis betingelserne for at starte en manuel afrimning ikke er til stede, viser displayet dfb for at angive, at afrimningen ikke vil blive udført (kun for modeller med -15 C/-22 C og -2 C/+10 C). Afrimningen kan afbrydes manuelt ved at trykke på knappen DOWN i nogle sekunder Displayet viser dfe. I programmeringsfasen kan afrimningen ikke aktiveres. C.1.8 PLACERING AF MADVARER Fordel madvarerne jævnt inde i apparatet (de må ikke røre hverken døren eller væggene), så luften kan cirkulere frit. Tildæk madvarerne, eller rul stanniol om dem, før de sættes i køleskabet. Undgå at anbringe dampende væsker eller madvarer, der stadig er varme, i køleskabet. Lad ikke døren stå unødigt åben, når der fjernes eller anbringes madvarer i køleskabet. Det anbefales, at nøglerne opbevares utilgængeligt for børn. C Funktions- og signaleringsalarmer for modeller med -15 C/-22 C e -2 C/+10 C Alarmen signaleres ved, at ikonet tænder Alarmsignaleringen vises på displayet med en alarmkode. Eksempel: Alarmen, der skyldes fejl i føleren (henviser til celleføleren), vises direkte på displayet med koderne E0 og re, der blinker skiftevist (se position 1 i tabellen over alarmer). Alarmen, der skyldes fejl i føleren (fordampningsføleren), vises direkte på displayet med den blinkende kode E1 (se position 2 i tabellen over alarmer). C Temperatur- og signaleringsalarmer (fælles for alle apparater) Alarmen signaleres ved, at ikonet tænder Alarmsignaleringen vises på displayet med en alarmkode. 62

5 D.1 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE D.1.1 FORHOLDSREGLER Almindelig vedligeholdelse kan udføres af personale uden specialuddannelse, hvis nedenstående vejledninger følges nøje. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af de anførte bestemmelser. PAS PÅ: Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet. Kobl apparatet fra strømforsyningen mindst 30 minutter, før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger under almindelig vedligeholdelse. Anvend beskyttelsesudstyr (beskyttelseshandsker). D.1.2 RENGØRING AF SKABET OG DETS TILBEHØR Før brug rengøres alle apparatets indvendige dele og alt tilbehøret med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel eller med et produktet, der er mindst 90% biologisk nedbrydeligt (for at mindske udslip i naturen af forurenende stoffer), skyl efter, og tør alle dele omhyggeligt af. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der er baseret på opløsningsmidler (triklorætylen eller lignende) eller skurepulver. Metalpladerne beskyttes med silikonevoks. D.1.3 RENGØRING AF CELLEN Før cellen rengøres, fjernes alle ristene. Tag skruerne, der holder trådstativet, ud, og rengør cellen med et produktet, der er mindst 90% biologisk nedbrydeligt. Skyl efter, og tør grundigt af. BEMÆRK: Disse apparater er ikke forsynet med et afløb til smeltevand. D.1.4 RENGØRING AF RISTENS FILTER For at sikre en optimal funktion, skal ristens filter rengøres mindst 1 gang hver 3. måned. Bemærk: Det anbefales at bruge en børste eller en støvsuger til at fjerne det snavs, der har samlet sig på filteret; ved rengøringen skal filteret fjernes fra risten. D.2 FUNKTIONSFORSTYRRELSER - EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Den ekstraordinære vedligeholdelse skal altid foretages af SPECIALUDDANNET PERSONALE, der kan bestille en servicemanual fra producenten. BRUG PASSENDE SIKKERHEDSUDSTYR (HANDSKER OG MASKE) NÅR DER UDFØRES VEDLIGEHOLDELSESINDGREB. PAS PÅ: Rør aldrig ved apparatet med våde hænder og/eller fødder. Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal apparatet frakobles strømforsyningen, og stikket skal tages ud af stikkontakten. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordningerne. Brug beskyttelseshandsker ved rengøring af kondensatoren. Det er desuden forbudt at anvende sakse, skruetrækkere eller andre spidse genstande på kølekredsløbet D.2.1 RENGØRING AF KONDENSATOR For at kunne garantere at apparatet kan fungere optimalt, er det nødvendigt at rense køleenhedens kondensatorfilter, der er anbragt under betjeningspanelet, mindst 1 gang hver 3. måned. Hvis apparatet er installeret i et støvet lokale eller et sted med dårlig udluftning, er det nødvendigt at rense kondensatoren filter ca. en gang om måneden. Note: Det anbefales at bruge en børste eller en støvsuger til at fjerne det snavs, der har samlet sig på kondensatorfilteret. BEMÆRK: Vask ikke apparatet ved at sprøjte det med vand. D.2.2 UDSKIFTNING AF STRØMFORSYNINGSLEDNINGEN Strømforsyningsledningen udskiftes således: Afbryd strømforsyningen; Fjern elsystemets sikkerhedsskærm; Udskift strømforsyningsledningen; Sæt spændebåndene på igen for at fastholde jordledningen; Genmonter sikkerhedsskærmen; Tilslut strømforsyningen. D.2.3 HURTIG FEJLFINDING I visse tilfælde er det nemt og hurtigt at afhjælpe fejlene. Nedenfor følger en liste over en række problemer med beskrivelse af den tilhørende afhjælpning: BEMÆRK:Vask ikke apparatet ved at sprøjte det med vand. D.1.5 FORHOLDSREGLER HVIS APPARATET IKKE SKAL ANVENDES I LÆNGERE TID Hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode gøres følgende: Tag stikket ud af stikkontakten. Tag alle madvarer ud af apparatet og gør cellen ren. Rens alt tilbehør. Lad døren stå på klem, så luften kan cirkulere. Hermed forhindres dannelsen af ubehagelig lugt. Udluft lokalet jævnligt. A. Apparatet tænder ikke: - Kontroller, at stikket er sat korrekt ind i stikkontakten. - Kontroller, at der er strøm i stikket. B. Temperaturen for høj inde i apparatet: - Kontroller termostatreguleringen - Kontroller, at apparatet ikke befinder sig tæt på en varmekilde - Kontroller, at døren er helt lukket C. Apparatet larmer for meget: - Kontroller apparatets nivellering. Såfremt apparatet ikke er anbragt plant, vil der kunne opstå vibrationer. - Kontroller at apparatet ikke er i kontakt med andre apparater eller dele, der vil kunne skabe resonans. Såfremt funktionsforstyrrelsen ikke er afhjulpet efter udførelse af ovenstående kontroller, skal der rettes henvendelse til et servicecenter, idet følgende oplyses: Fejlens art, Apparatets PNC-kode (produktionskode), Ser. No. (apparatets serienummer). Note: Koden og serienummeret er nødvendige for at kunne finde frem til apparattypen og fremstillingsdatoen. 63

6 PNC Ser.No Eksempel: PNC Serienummer : kølebord med 2 døre, 6 skuffer : Konstruktionsår 2008, uge 14, 10. stk. D.3 BORTSKAFFELSE AF AFFALD OG SKROTNING D.3.1 OPBEVARING AF AFFALD Når apparatet ikke længere skal anvendes, må det ikke efterlades i naturen. Dørene skal afmonteres, før apparatet bortskaffes. Midlertidig opbevaring af specialaffald er tilladt inden den endelige behandling og/eller endelige opbevaring. Den gældende nationale miljølovgivning skal dog under alle omstændigheder overholdes. D.3.2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR AFMONTERING AF APPARATET Den nationale lovgivning varierer fra land til land, og man bør derfor sørge for at overholde de anvisninger, der er givet af lovgivningen og myndighederne i det land, hvor apparatet bortskaffes. Generelt gælder, at apparatet skal sendes til specielle affaldsstationer med henblik på genbrug/skrotning. Afmontér apparatet, og sorter komponenterne i henhold til det materiale, de er fremstillet af. Vær opmærksom på, at kompressoren indeholder smøreolie og kølemiddel, der kan indsamles og genbruges. Vær endvidere opmærksom på, at apparatets komponenter klassificeres som specialaffald. I forbindelse med bortskaffelse skal apparatet gøres ubrugeligt. Dette sker ved at afskære forsyningsledningen og fjerne alle lukkeanordninger for at forhindre, at personer kan blive indespærret i apparatet. AFMONTERINGEN SKAL UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER UDFØRES AF SAGKYNDIGT PERSONALE. D.4. MEDFØLGENDE DOKUMENTATION Samling af testskemaer Eldiagram Installationsskema 64

2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER

2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER DK 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Inden brug

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation og vedligeholdelse af apparatet. Som følge heraf

Læs mere

DA 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DA 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER DA 2. TEKNSKE SPECFKATONER 1. GENERELLE OPLYSNNGER 1.1 NDLEDNNG Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGERMANUAL UPUL 580

BRUGERMANUAL UPUL 580 BRUGERMANUAL UPUL 580 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................... SIDE Før enheden tages i brug.............................................................. 4 Miljøbeskyttelse...................................................................

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

A.2 TEKNISKE DATA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE DATA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Forord... 213. D.2 Skrotning af maskinen... 235 D.2.1 Opbevaring af affald...235 D.2.2 Overordnede retningslinjer for afmontering af apparatet...

Forord... 213. D.2 Skrotning af maskinen... 235 D.2.1 Opbevaring af affald...235 D.2.2 Overordnede retningslinjer for afmontering af apparatet... Forord... 213 A.1 Generelle oplysninger... 214 A.1.1 Indledning...214 A.1.2 Nytænkning vedrørende apparaterne...214 A.1.3 Let rengøring...214 A.1.4 Genbrug og miljøpåvirkning...214 A.1.5 Anvendelse og

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 110156 110157 200259 57 200278 Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 156 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 156 1.2 Symbolerklæring... 158 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD KEND DERES FRYSER VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING SERVICE 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG Dette

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere