Alkoholpolitisk Handleplan Statusredegørelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012"

Transkript

1 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a. Herning Kommune har en tværgående alkoholpolitisk handleplan, med bred politisk opbakning og med indsatser på tværs af forvaltninger og aktører. Politisk er indsatser på forebyggelsesområdet forankret i Forebyggelsesudvalget der har et tværgående forebyggelsesansvar i Herning Kommune. 1a. Målet er med nærværende handlingsplan opfyldt, men det er en løbende udfordring at sikre fokus og fremdrift, samt tilpasning af mål og handlinger gennem monitorering af alkoholkulturen i Herning Kommune. Første samlede opfølgning vil ske med sundhedsprofilen i 2010 og herefter hvert fjerde år, når profiler gentages. Årlige statusredegørelser til Forebyggelsesudvalget, skal sikre politisk overblik og mulighed for nye prioriteringer. Den sundhedspolitiske handlingsplan vurderes og revurderes dermed løbende og ikke kun i bestemte år, det giver dynamik i forebyggelsesarbejdet. Det overordnede ansvar og koordinering af den Alkoholpolitiske Handleplan ligger i den tværgående Sundhedskoordinationsgruppe. Statusredegørelse til Forebyggelsesudvalget skal ske inden Sundhed og Ældre er ansvarlig. Opfølgning af den Alkoholpolitisk Handleplan skal ske i Sundhed og Ældre er ansvarlig. - 1

2 1b. Herning Kommune har et tværgående sundhedsråd med ledelsesmæssig forankring på tværs af forvaltninger, der sikrer udmøntning af tværgående sundhedshandlinger herunder forebyggende alkoholindsatser. 1b. Herning Kommune har et tværgående sundhedsråd der også har ansvaret for indsatsen på alkoholområdet. Rådet Den administrative styregruppe, er repræsenteret af ledere fra de kommunale forvaltninger og skal administrativt sikre udmøntning af sundhedspolitikken og tilknyttede handlingsplaner. Det skal løbende sikres at der er fremdrift i handlingerne så opstillede mål nås og nye kan sættes. Det tværgående sundhedsråd eksisterer ikke mere. I stedet er der nedsat Den tværgående Sundhedskoordinationsgruppe. Gruppen har som hovedansvar at sikre god koordination og samarbejde på tværs af forvaltningerne om løsning af forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. 2. En begrænsende tilgængelighedsstrategi på alkoholområdet At udbud af alkohol begrænses og kun forekommer i områder hvor børn og unge ikke naturligt færdes og kun tilbydes borgere med den lovlige minimumsalder. 2a. Herning Kommune har vedtaget en restaurationsplan i samarbejde med den lokale politikreds, der tager højde for at alkoholbevillinger begrænses i boligområder og områder med børn og ungeinstitutioner. 2a. Restaurationsplanen er udarbejdet og integreret i bevillingsnævnets arbejde. En repræsentant fra Bevillingsnævnet er fra foråret 2012 blevet medlem af Styregruppen for Trygt Natteliv. Repræsentanten fra Bevillingsnævnet integrerer Styregruppens arbejde i Bevillingsnævnets arbejde. - 2

3 2b. Herning Kommune indfører i 2010 trygt natteliv /ansvarlig servering, hvor kurser blandt bevillingshavere og ungdomsuddannelser i samarbejde med kommunen og politiet skal sikre viden om regler for udskænkning, samt fælles holdning til at begrænse unges færden i nattelivet og reducere utryghed i nattelivet. 2b. Der oprettes en restauratørforening og en samarbejdsgruppe omkring Trygt natteliv. Der laves rusmiddelpolitikker værtshusene imellem og personale opkvalificeres til at vurderer og håndtere rusmiddelproblematikker i nattelivet. Borgere orienteres om samarbejdet i nattelivet og samarbejdet støttes af politiet og Herning Kommune. Styregruppen for Trygt Natteliv er oprettet i Styregruppens deltagere: 2 rep. fra politiet, 2 rep. fra Restauratørforeningen, 1 rep. fra Bevillingsnævnet samt 2 rep. fra Herning Kommune. Restauratørforening er oprettet. Samarbejdsgruppen for Trygt Natteliv er oprettet. Samarbejdsgruppens deltagere er foruden Styregruppen for Trygt Natteliv - repræsentanter fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne, Taxa og Natteravnene. Personalet på udskænkningsstederne er opkvalificeret med kurserne: - Narko i nattelivet - Konflikthåndtering - Første hjælp - Kontrol i nattelivet hvad gør vi? Nogle udskænkningssteder har udarbejdet rusmiddelpolitik. Andre er på vej. Styregruppen for Trygt Natteliv planlægger et fælles arrangement februar 2013 for restauratørpersonalet og Samarbejdsgruppen. - 3

4 2c. Herning Kommune udsteder i henhold til loven legitimitetskort til unge der er fyldt 16 år og opfordrer årligt detailhandlen til at efterspørge legitimation inden salg af alkohol til unge. 2c. Elever skal systematisk oplyses om legitimationskort i forbindelse med forældreaftaler i overbygningsklasserne. Dette systematiseres i Herning Kommune skriver én gang årligt ud til detailhandlen for at opfordre dem til at overholde gældende lov om salg af alkohol og tobak til unge, og til at efterspørge legitimation ved salg af alkohol og cigaretter. I samarbejde med den lokale presse, sættes der fokus på salg af alkohol og tobak til unge ca. hvert andet år. Center for Børn og Læring er i gang med at implementere systematisk oplysning om legitimationskort. Information om udstedelse af legitimationskort findes på Herning Kommunes hjemmeside. Når der er behov for artikel om salg af alkohol og tobak til unge tages kontakt til dagspressen. Ungrapporter fra Citylife.dk har i 2011 haft fokus på salg af alkohol til unge. Detailhandlen er blevet opfordret til at overholde aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak til unge samt til at efterspørge legitimation. 2d. Herning Kommune minimerer markedsføring og udskænkning af alkohol de steder hvor børn og unge færdes. 2d. Skoler og fritidsmiljøer for børn og unge kontaktes for at sikre minimal markedsføring og udskænkning af alkohol integreret i deres lokale politikker. Skoler, ungdomsskoler og juniorklubber er alkoholfrie. Der er udarbejdet lokalpolitikker. Arrangementerne Sportolv (SSP og idræt) der afvikles for unge er alkoholfrie. 3. En bevidst debutstrategi At børn og unge undgår et uhensigtsmæssigt og tidligt forbrug af alkohol og kan træffe sunde valg på et oplyst grundlag i hverdagsrammer der understøtter det forebyggende arbejde. - 4

5 3a. At børn og unge i Herning Kommune har en høj debutalder for alkoholindtag. 3a. Der gennemføres systematisk undervisning i 7-10 klasse om rusmidlers skadelige virkninger og fokus på gavnlige effekt af sen alkoholdebut. Der gennemføres årlige sundhedskonferencer med workshops omkring rusmidler for unge i overbygningen. Det gennemføres i et samarbejde mellem Center for Børn og Læring, Sundhed og Ældre og Misbrugscenter Herning første gang i Den enkelte lærer er ansvarlig for undervisning i rusmidlers skadelige virkninger. Der tages udgangspunkt i en undervisningsvejledning. Der har ikke været gennemført workshops for unge i overbygningen. 3b. At forældre inddrages i ansvaret for at udskyde de unges alkoholdebut. 3c. At forældre inddrages i ansvaret for at udskyde de unges alkoholdebut. 3d. At udviklingen monitoreres systematisk. 3b. Der udarbejdes forældreansvarsaftaler i klasse for adfærd med rusmidler, hvor aftalerne skal understøtte en sen alkoholdebut. 3c. Børn og unge inddrages i alternative festmuligheder gennem foreninger og et nedsat børn og ungealkoholråd. Der inddrages gode erfaringer fra udlandet hvor debutalderen og alkoholvanerne er sundere. 3d. Der spørges systematisk til rusmiddelforbrug og vaner i 9. klasse, informationerne bruges til monitorering af børn og unges alkoholvaner. Den enkelte skole er ansvarlig for aftaler med forældrene. Sportolv.dk er et arrangement ikke fest. Der er ikke nedsat et Børn- og ungealkoholråd. Børn-ungelægen udarbejder hvert år en sundheds-trivselsprofil i alle 9. klasser. I undersøgelsen kortlægges bl.a. de unges vaner i forhold til tobak, alkohol og stoffer. - 5

6 3e. At uddannelsesinstitutioner i Herning Kommune har politikker der integrerer det sunde og balancerede alkohol- og rusmiddelperspektiv tydeligt. 3e. Herning Kommunes Sundhed og Ældre er opsøgende for at støtte ungdomsuddannelsesstederne i udarbejdelse af rusmiddelpolitikker. Kvalitet og Udvikling afholdte i samarbejde med Misbrugscenter Herning april 2012 temamøder for alle ungdomsuddannelses- Institutionerne med overskriften Jeg har en mistanke om misbrug blandt de unge hvad gør jeg? På temamøderne gav skolerne udtryk for at have behov for at videreudvikle deres rusmiddelpolitikker. Forebyggelsesudvalget har prioriteret en forebyggende alkoholindsats på ungdomsuddannelsesinstitutionerne årene og Sundhed og Ældre samt Misbrugscenter Herning vil efteråret 2012 tilrettelægge indsatsen i tæt samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution og skolens behov. 3f. At ungdomsmiljøer, herunder fritidsklubber og sportsarenaer har politikker der integrerer det sunde og balancerede alkohol- og rusmiddelperspektiv tydeligt. 3f. Herning Kommunes Sundhed og Ældre er opsøgende for at støtte ungdoms- og fritids miljøer i udarbejdelse af rusmiddelpolitikker. 4. En bevidst strategi for skadesreduktion At borgere I Herning Kommune tilbydes forebyggelsesinitiativer og tilbud om behandling ved uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, herunder alkohol. 4a. At medarbejdere og arbejdsgivere på arbejdspladser i Herning Kommune tilbydes kompetent vejledning omkring alkoholens skadelige virkning udarbejdelse af politikker og tilbydes relevant behandling ved et skadeligt forbrug. 4a. Herning Kommunes Sundhed og Ældre tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker samt tilbyder nøglepersonkurser til arbejdspladser. Der er udarbejdet en Misbrugspolitik for Herning Kommunes medarbejdere. - 6

7 4b. At børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes gennem Herning Kommunes børnefamiliesagkyndig i alkoholbehandlingen. 4b. Herning Kommunes børne- og familiesagkyndige er opsøgende i kommunale børneinstitutioner, for at undervise frontpersonale i at opspore børn i familier med alkoholproblemer. Misbrugscenter Herning udbyder tværfaglige kursusforløb for alle børneinstitutioner inkl. de private i Herning Kommune. Der udsendes invitationer 2 gange årligt med mulighed for at byde sig på 3 gange om året. På kurserne gøres opmærksom på, at Misbrugscenter Herning er en sparringspartner for institutionerne - også i konkrete anonymiserede sager. Misbrugscenter Herning tager gerne med til personalemøder og lign. Misbrugscenter Herning har været ude i adskillelige institutioner og skolerne er ved komme med. 4c. At udsatte unge i Herning Kommune med rusmiddelproblematikker tilbydes et særligt behandlingstilbud udover den lovpligtige alkoholbehandling. 4d. At alkoholproblemer opspores tidligt i de familier med kontakt til sundhedsplejen. 4c. Unge der kontakter Misbrugscenter Herning med henblik på en indsats, tilbydes dette i samarbejde med familien. Misbrugscenter Herning tilbyder familiebehandling og særlige tilbud til pårørende i familier med alkoholproblemer, samt tilbud til børn, unge og voksne der er opvokset i en familie med alkoholproblemer. 4d. Spørgsmål om alkoholforbrug integreres i 2011 som rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med forældrene før og efter graviditeten og der handles på uhensigtsmæssig adfærd. Er implementeret. Kommunes sundhedsplejersker er i 2010 blevet kompetenceudviklet så de er i stand til at afholde alkoholsamtaler med familier. Sundhedsplejen har i 2011 implementeret systematisk alkoholsamtale som en fast del i tilbuddet til forældre. Der er udarbejdet en evalueringsrapport i

8 4e. At udsatte familier tilbydes støtte til at undgå misbrugsproblemer i graviditetsperioden. 4e. At praktiserende læger og jordemødre spørger systematisk til rusmiddelforbrug i graviditeten og at udsatte henvises til det regionale familieambulatorium. Alle praktiserende læger og jordemødre spørger systematisk til alkoholforbrug samt rygning. Det er en individuel vurdering hvorvidt der spørges ind til stoffer. Sundhedsplejen, Misbrugscentret Herning samt Kvalitet og Udvikling har i løbet af 2011 og 2012 afviklet 10 Temamøder for gravide mhp at give kommende forældre forudsætninger for at træffe sunde valg på deres egne og deres ufødte barns vegne. Det kan ikke anbefales at fortsatte tilbuddet på baggrund af meget lavt deltagerantal. Der er udarbejdet en evalueringsrapport i f. At der arbejdes systematisk med forebyggelse af alkoholproblemer i kommunale institutioner, ældreplejen og blandt socialt udsatte. 4g. At borgere med rusmiddelproblemer der er i kontakt med kommunale myndigheder tilbydes relevant rådgivning og vejledning for at reducere sundhedsrisikoen. 4f. Herning Kommune spørger systematisk til alkoholforbrug ved faldulykker og voldsepisoder i de kommunale institutioner, samt afholder årlige møder med frivillige foreninger der er i kontakt med socialt udsatte. 4g. Relevante kommunale medarbejdere undervises i opsporing af rusmiddelproblemer så ansatte med borgerkontakt handler på signaler på alkoholprobleme. Forebyggelsesudvalget har prioriteret en forebyggende indsats Ældre og alkohol i årene og Der er afsat midler til at afvikle 2 kurser pr. år med 15 deltagere på hvert kursus. Første kursus afvikles november Herning Kommune afholder årlige dialogmøder med de frivillige foreninger. Misbrugscenter Herning udbyder 3 tværfaglige kurser pr. år for kommunens ansatte. - 8

9 5. De professionelle funktioners rolle på kommunale institutioner Kommunalt ansat personale skal kunne støtte borgere i relevante tilbud ved mistanke om alkoholproblemer. 5a. Relevant kommunalt personale, har modtaget undervisning i identificering og intervention når de oplever kontakt med borgere med alkoholproblemer. 5a. Der udbydes temadage om tidlig indsats til kommunalt ansatte, som også fortæller om de lokale muligheder til kommunalt ansatte. 5b. Kommunale tilbud skal være synlige på HerningKommune.dk 5c. Der udarbejdes retningslinjer på de forskellige områder der støtter personalet i hvorledes der handles når man møder en borger med alkoholproblemer. Se punkt 4f Misbrugscenter Herning har oprettet deres egen hjemmeside i Orientering om Alkoholbehandling i Herning Kommune har været på dagsordenen til møde i Forebyggelsesudvalget august Retningslinjer er individuelle. Den enkelte leder er ansvarlig. Alle dagsinstitutioner har en politik for, hvordan de håndterer en beruset forælder. 5d. Børn i familier med alkoholproblemer støttes gennem børne- og familiesagkyndig og pædagoger og lærer med særlig indsigt. Misbrugscenter Herning ansvarlig. - 9

10 5e. Kommunale institutioner har misbrugspolitikker der understøtter en sund alkoholkultur. Med udgangspunkt i Herning Kommunes misbrugspolitik er den enkelte institutionsleder ansvarlig for en sund alkoholkultur på arbejdspladsen. 6. Den kommunale arbejdsplads Kommunale arbejdspladser er områder hvor Herning Kommune aktivt bidrager til at reducere indtaget af alkohol gennem en bevidst misbrugspolitik. 6a. Kommunale arbejdspladser skal have implementeret den kommunale misbrugspolitik og have uddannet nøglepersoner på alkoholområdet. 6a. Der udbydes uddannelse af nøglepersoner gennem Sundhed og Ældre samt koncern HR. 6b. Alkohol koordinator yder bistand til implementering af den overordnede misbrugspolitik. En driftsopgave som ligger i koncern HR En driftsopgave som ligger i koncern HR. - 10

11 6c. Alkohol og de andre KRAM faktorer skal integreres i den kommunale trivselspolitik og i trivselsmålinger. En driftsopgave som ligger i koncern HR i samarbejde med Kvalitet og Udvikling. 7. Den kommunale alkoholrådgivning og behandling At Herning Kommune fortsætter med at ligge højt i den landsdækkende statistik for behandling af borgere med alkoholproblemer og lavt når det handler om borgere der skal behandles for akutte alkoholproblemer, herunder specielt en reduktion blandt de yngste borgere. 7a. At behandling og forebyggelse udarbejder et koncept for sundhedskonference for kommunens overbygningsklasser, hvor alkohol og andre rusmidler indgår som tema og undervisning 7b. At behandling og forebyggelse samarbejder omkring informations og vidensudveksling på alkoholområdet så nye metoder integreres i arbejdet 7a. Der skal i 2011 udbydes en sundhedskonference for kommunens overbygnings-elever 7-10 klasse hvori alkohol skal indgår med en workshop. Udvikling skal ske i tæt samarbejde med Center for Børn og Læring. 7b. Behandling og forebyggelse afholder mindst 2 årlige møder hvor erfaring udveksles og nyeste viden integreres i arbejdet Der er ikke afviklet en sundhedskonference. Der er et tæt samarbejde mellem Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre. - 11

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE Marts 2019 Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelses i praksis Formål: Formidle viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser Understøtte implementering

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse Vedligeholdt af driftsindsats Målgrupper Alkohol- og rusmiddelforebyggelse 2018- Strategiske udfordringer Målsætninger Tiltag Hvornår Status/opfølgning Børn i familier med alkoholproblemer 140.000 børn

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Click here to enter text. Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik høringsudkast. Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik høringsudkast

Click here to enter text. Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik høringsudkast. Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik høringsudkast Click here to enter text. Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2014 - høringsudkast Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2014 - høringsudkast Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af rusmidler...

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2014 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 5 Rammer for rusmiddelpolitikken 5 Målgruppen 5 Definitioner af rusmidler 5 AALBORG KOMMUNES ORGANISERING PÅ RUSMIDDELOMRÅDET 6 Forebyggelse

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Vidensråd for forebyggelse d. 26. august Trygt Natteliv. Rusmiddelpolitik

Vidensråd for forebyggelse d. 26. august Trygt Natteliv. Rusmiddelpolitik Vidensråd for forebyggelse d. 26. august 2019 Trygt Natteliv Rusmiddelpolitik Trygt Natteliv i Historik Startede som et pilotprojekt i 2003 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Trygt Natteliv blev

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Hvorfor Hvordan Hvad har vi fået ud af det? Afslutningskonference Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen København, Januar 2012 Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast.

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. Punkt 6. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. 2012-15011. Til høring Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie og Socialudvalget godkender, at udkast til revideret rusmiddelspolitik

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Esbjerg Kommunes alkoholpolitiske handleplan 2011-2014 er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra:

Esbjerg Kommunes alkoholpolitiske handleplan 2011-2014 er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra: Alkoholpolitisk handleplan 2011-2014 1. udgave 2010. Esbjerg Kommunes alkoholpolitiske handleplan 2011-2014 er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra: Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Årsplan 2014 Ungdomsskolen

Årsplan 2014 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2014 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10. klassen Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Junior- og ungdomsklubberne 1.

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Kommuner Ballerup Bornholm Faxe Herlev Herning Hillerød 1. Professionelle funktioner Børneområdet Opkvalificering af børnepersonale

Kommuner Ballerup Bornholm Faxe Herlev Herning Hillerød 1. Professionelle funktioner Børneområdet Opkvalificering af børnepersonale Kommuner Ballerup Bornholm Faxe Herlev Herning Hillerød 1. Professionelle funktioner Børneområdet børnepersonale sundhedspleje Gravide Spørgsmål/monitorering Børn Tværgående kursus i tidlig indsats Tværgående

Læs mere

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader Forebyggelse og behandling af børn med medfødte alkoholskader - et sundhedsfagligt prioriteret område Else Smith, administrerende direktør Temadag for læger torsdag den 2. maj 2013 Tivoli Congress Center

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Billund Kommune 2010-2014

Alkoholpolitisk handleplan for Billund Kommune 2010-2014 November 2009 10. udkast Alkoholpolitisk handleplan for Billund Kommune 2010-2014 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING Der er et stigende fokus på unge og alkohol, både i medierne, blandt forældre og blandt unge selv. Mange mener, at unge drikker for meget. Blandt forældre til unge

Læs mere

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Evaluering af Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik 2010-2013 Samt fremadrettede anbefalinger På baggrund et struktureret fokusgruppeinterview

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida Nielsen

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik Hvidovre Kommune 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011-2014 Indholdsfortegnelse Baggrund Fælles ansvar Handleplaner for sundhed Fra vision til anbefalinger

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden Anbefalinger fra Kommunernes landsforenings udspil Forebyggelses for fremtiden Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i starten af 2018 deres seneste politiske udspil Forebyggelse for fremtiden,

Læs mere