VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse..."

Transkript

1 VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

2 Om JOBINPLACE JOBINPLACE er specialister i uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatser målrettet psykisk sårbare borgere. Siden starten i 2008 har vi opbygget vores kompetencer og erfaringer inden for tilbud målrettet matchgruppe 2-3 (aktivitetsparate borgere fra januar 2014) og tilbyder specialdesignede forløb lige fra udviklings- og optræningsopgaver til uddannelses- og jobformidling. Med den psykisk sårbare borger i centrum arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret med fokus på uddannelse eller job. JOBINPLACE s medarbejdere er eksaminerede/certificerede specialister inden for relevante fagområder og udvalgt ud fra deres specifikke faglige baggrund inden for: Det socialfaglige område Det psykologiske og terapeutiske område Det pædagogiske område Det sundhedsfaglige område Arbejdsmarkedsområdet JOBINPLACE s personale indbefatter blandt andet socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, virksomhedskonsulenter, erhvervspsykologer, psykoterapeuter, Mindfulness instruktører, socialpædagoger, coaches, misbrugskonsulenter, NADA-behandlere, sociale mentorer, ungementorer og uddannelsesvejledere.

3 SPECIALISTER i borgere med psykiske udfordringer Antallet af borgere som rammes af en psykisk lidelse er stigende i Danmark pct. af den danske befolkning skønnes på et givet tidspunkt at have en psykisk lidelse af varierende sværhedsgrad. 5-7 pct. svarende til mellem personer over et år, rammes af en depression pct. svarende til mellem personer over et år, rammes af en angstlidelse. Ca. 25 pct. kommer sig helt, og ca. 35 pct. kommer sig i en grad, så de med relevant støtte får mulighed for at komme i arbejde og uddanne sig. Uddannelses- og arbejdsmarkedsfokus For mange psykisk sårbare kan det virke skræmmende at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller at påbegynde en uddannelse. Det er her, JOBINPLACE s unikke kompetencer og specialer er afgørende; via ressourceudvikling og empowerment bygger vi bro mellem behandlingssektoren og arbejdsmarkedet. Vore metodemæssige valg bygger på den antagelse, at psykisk sårbarhed ikke behøver at være en hindring for at være en god arbejdskraft eller kunne gennemføre en uddannelse. Dette aspekt træner vi borgerne i bl.a. via psykoedukation og coaching eller psykoterapeutiske samtaler, baseret på et styrke- og ressourcefokus. Virksomhedspraktik udgør et væsentligt element i udvikling og opbygning af borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Vore medarbejdere arbejder rehabiliterende ud fra et holistisk menneskesyn og vi stiller vores professionelle hjælp og faglige værktøjer til rådighed, i en koordineret indsats med aktivitetsmæssige, socialfaglige og psykologiske elementer, der understøtter borgerens recovery proces.

4 JOBINPLACE ydelser JOBINPLACE tilbyder uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatsmoduler, som kan leveres enkeltvis eller sammensættes i præcis den forløbstype, det enkelte Jobcenter har brug for til sine borgere. Med baggrund i evidens, vores erfaringer og specialiserede viden om psykisk sårbare borgere designer vi den indsats, der specifikt matcher en konkret målgruppe og det enkelte Jobcenters behov. JOBINPLACE tilbyder alt fra kortvarige og afgrænsede konsulentopgaver på individniveau til længerevarende indsatser for større grupper. Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i Jobcenterets og den psykisk sårbares lokalområde. Jobcenteret kan bl.a. anvende JOBINPLACE s indsatsmoduler til: Tilbud om Vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap Mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 9 b Ressourceforløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12 a Jobcenteret kan også anvende JOBINPLACE-konsulenter til at: varetage undervisning, gruppeforløb eller individuelle samtaler som en del af jobcenterets eget aktivitetsprogram uddanne og undervise jobcenterets medarbejdere i kompetenceudviklende fag og emner facilitere og implementere progressionsmålingssystem. vikariere ved ressourceknaphed (ferie, sygdom, travlhed m.v.) i socialrådgiver- og afdelingslederstillinger

5

6 Måling og effekt JOBINPLACE har gennem flere år målt effekten af vore indsatser. Vi har løbende udviklet måleværktøjer til både progression og effekt af indsats for psykisk sårbare. Dette omfatter bl.a.: Progressionsmålinger Vi laver månedlige målinger på borgernes progression ift. de fokusområder, som indsatsen er målrettet mod, f.eks. arbejdsmarkedsperspektiv, personlige og sociale kompetencer m.v. Målingerne laves via udviklingssamtaler med borgeren, hvor der følges op på de konkrete mål og delmål. Progressionsmålinger anvendes til at følge op på, om indsatsen er den rigtige ift. den ønskede progression, og til at justere delmål og indsats efter, så der hele tiden sikres den rette indsats. Evalueringer Vi evaluerer kontinuerligt på vore indsatser og aktiviteter. Evalueringerne anvendes til at sikre optimalt udbytte, læring og tilfredshed hos den enkelte borger. Borgernes feedback integreres i vores planlægning og tilrettelæggelse af det videre forløb. JOBINPLACE tilbyder også deltagertilfredshedsundersøgelser matchende Jobcenterets konkrete ønsker.

7 Effektmålinger Hver måned gennemfører JOBINPLACE effektmålinger på, hvor mange borgere, der er startet i uddannelse eller job. Vi tilbyder derudover at måle på andre effektparametre efter aftale med Jobcenteret. Med effektmålingerne kan JOBINPLACE dokumentere den effektøkonomiske fordel af indsatsen, som Jobcenteret har opnået. Det skal med andre ord kunne betale sig at bruge JOBINPLACE, også økonomisk. MÅLGRUPPE INDSATS EFFEKT

8 Unge JOBINPLACE har god erfaring med særligt tilrettelagte indsatser for unge psykisk sårbare. Kendetegnende for gruppen er, at de ofte har en tværgående problemstruktur, bl.a.: Helbredsmæssige udfordringer: Angst, depression, ADHD, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser m.v. Personlige udfordringer: Lavt selvværd, manglende tro på fremtiden. Misbrug: Selvmedicinering i form af alkohol eller stoffer. Faglige udfordringer: Uafsluttet folkeskole, ingen ungdomsuddannelse eller afbrudt uddannelse. Mange har desuden dårlige erfaringer fra hidtidig skolegang. Familie- og netværksmæssige udfordringer: Manglende støtte og opbakning fra forældre eller andet netværk, eller et direkte dårligt forhold til forældre pga. forskellige svigt. Det er vores erfaring, at mange unge psykisk sårbare ønsker en uddannelse eller erkender, at det er vigtigt at få en uddannelse, men deres barrierer er ofte så massive, at det hindrer dem i at påbegynde/gennemføre en uddannelse. Vi kombinerer uddannelsesfokus og empowerment JOBINPLACE har igennem flere år med succes gennemført forskellige kombinationsforløb for psykisk sårbare unge. Vi kombinerer indsatsen og drøfter uddannelsesmuligheder samtidig med, at vi støtter og styrker deres sociale, faglige, personlige og helbredsmæssige karakter. Det gør vi bl.a. via: Udvikling af personlige, sociale, helbredsmæssige og faglige kompetencer: Via individuelle samtaleforløb (eks. psykoterapi eller coaching), gruppeforløb, undervisning, Sundhedsprogrammet, praktikforløb m.m. Tværfaglig koordinering: Vi hjælper med kontakt til læge/behandling, misbrugscenter, UU-vejleder, skoler, psykiater m.v. Personlig støtte: Vi hjælper med at få styr på økonomien og evt. boligproblemer, og med at få en fast struktur ind i hverdagen. Faglig støtte: Vi rådgiver og vejleder ift. valg af uddannelse matchende den unges kompetencer, ressourcer og ønsker.

9 Vore metoder, tiltag og redskaber er nøje udvalgte baseret på både egen erfaring med målgruppen og forskning og undersøgelser på området. Mentorstøtte JOBINPLACE har stor erfaring med at yde mentorstøtte til psykisk sårbare. Vi tilbyder forskellige typer mentorer alt fra sociale mentorer til ungementorer. Mentorerne har en faglig relevant baggrund og har alle erfaring med at arbejde målrettet med psykisk sårbare borgere i en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet kontekst. JOBINPLACE s mentorer kan bl.a. anvendes til: Social mentor, ungementor, støtte- og kontaktperson Støtte i kontakt til myndigheder, behandlingsinstitutioner mv. Ledsage-ordning Praktiske opgaver i privatlivet Netværk; socialt og arbejdsmarkedsrettet Sproglig og kulturel støtte Økonomisk vejledning Hjælp i forhold til boligproblemer

10 MÅLGRUPPE INDSATS-MODULER EFFEKT DEPRESSION Borgere med let til moderat depression eller vedvarende tristhed og træthed. INDIVIDUELT SAMTALEFORLØB GRUPPEFORLØB ANGST STRESS Borgere med let til moderat angst, herunder også panikangst og generaliseret angst. MINDFULNESS MOTION Borgere som over længere tid har været udsat for en tilstand af stressbelastning. SUNDHEDS- PROGRAMMET JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNING PRAKTIK (SE/IPS) JOB UDDANNELSE El. realistisk plan for det videre forløb De nævnte grupper er blot et udpluk af de grupper, vi arbejder med. Vi har f.eks. også rigtig god erfaring med borgere med bl.a. ADHD, borderline, selvskadende adfærd m.m.

11 Individuelt samtaleforløb JOBINPLACE tilbyder et individuelt coachingforløb eller psykoterapeutisk samtaleforløb til borgere med psykiske udfordringer. Et individuelt samtaleforløb er en intensiv målrettet indsats med ugentlige samtaler. Alle vore coaches, psykoterapeuter og psykologer overholder naturligvis retningslinjerne og de etiske standarder fra henholdsvis International Coaching Community (ICC), Dansk Psykoterapeutforening og Dansk Psykolog Forening. Coaching samtaler Coaching anbefales der, hvor den psykiske lidelse, f.eks. depression, er ny og let, og hvor der ikke tidligere har været depressive perioder i borgerens liv. Coaching er her god til at kickstarte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Psykoterapeutiske samtaler Psykoterapeutiske samtaler anbefales der, hvor f.eks. en depression eller angst stikker dybere og skyldes større følelsesmæssige ubalancer, eller hvor der er en forhistorie med gentagne tilbagefald. Effekt af samtaleforløb Psykoterapi, både i grupper og i individuelle samtaler, er en veldokumenteret og meget effektfuld interventionsform ved f.eks. let til moderat depression, stress og angst, også ift. at afkorte sygeperioden og forebygge tilbagefald. Vi arbejder udelukkende med moderne psykoterapeutiske metoder, som har ressourcefokus og et fremadrettet arbejdsmarkedsperspektiv. Coaching har ligeledes jf. flere undersøgelser vist sig at kunne medvirke til forkortelse af sygeperioden, når der f.eks. er tale om stress i let til moderat grad.

12 Gruppeforløb Vore gruppeforløb er nøje sammensat af veldokumenterede interventionsprogrammer, som er målrettede borgere med psykiske udfordringer, og som bygger på de nyeste og mest effektive processer og værktøjer fra bl.a. 3. generation kognitiv psykologi. Vi sammensætter borgerne i homogene, mindre grupper, hvor der meget målrettet og på højt fagligt niveau arbejdes med de psykiske udfordringer. Alle gruppeforløb arbejder med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. For borgere med depression Via psykoedukation om depressionens anatomi og udfordring af irrationelle tanker, som kan forårsage depressive følelser, trænes borgeren i at distancere sig fra de ubehagelige uhensigtsmæssige tanker, hvilket frigiver ressourcer til at fokusere på værdier og tage aktive skridt ift. at engagere sig i nye og mere konstruktive handlinger og aktiviteter. For borgere med angst Angst er at reagere hurtigere eller voldsommere på begivenheder, der almindeligvis ikke udløser angst. Mennesker med angst kan ofte ikke overskue ret meget andet end at kæmpe mod angsten, hvilket i virkeligheden blot øger angstoplevelsen og fastholder en angstundvigende adfærd. I gruppen får borgerne viden og værktøjer til at gøre sig fri af angsten og blive stærkere til i stedet at fokusere på mål og værdier. For borgere med stress Stress er en tilstand af belastning, som over længere tid kan føre til både psykisk og fysisk sygdom. Dette gruppeforløb omfatter psykoedukation, gruppesamtaler, afdækning af stressmønster og træning i stresshåndtering. Andre grupper Vi har også rigtig god erfaring med andre gruppesammensætninger, bl.a. selvværds-/empowermentgruppe, strukturgruppe, selvledelsegruppe, kognitiv træningsgruppe, sundhedsgruppe m.fl.

13 Mindfulness Mennesker med psykiske udfordringer oplever tit kognitive vanskeligheder i form af problemer med opmærksomhed, koncentration og hukommelse. Også evnen til at løse problemer og træffe beslutninger kan være påvirket. Nogle har udelukkende problemer i den periode, hvor de er syge eller oplever stressbelastninger. Hos andre kan forstyrrelserne vare ved længe efter, at selve sygdommen er væk. Mindfulness er en meditationsform, som netop går ind og bl.a. styrker evnen til at være opmærksomhed og træner koncentrationsevnen. JOBINPLACE benytter professionelt uddannede Mindfulness-instruktører til at træne borgerne. Metaundersøgelser (Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet) viser, at Mindfulness virker direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart. Mennesker, der har brugt Mindfulness kontinuerligt i en periode, opnår en direkte stabiliserende effekt på deres følelsesliv, og angst og depression bliver dermed mere håndterbart, ligesom stressniveauet sænkes.

14 Motion Regelmæssig motion er ikke kun godt for kroppen, det er også godt for ens psyke, idet motion kan medvirke til større mental modstandskraft. Motion i tilpasset mængde har vist sig at have en god og beskyttende effekt mod både depression, angst og stress, idet motion påvirker forskellige kemiske processer i hjernen, som øger borgerens psykiske velvære. Langtidsvirkningen af motion vil være, at borgeren er mindre tilbøjelig til at føle angst eller blive depressiv eller stresset. Jf. Sundhedsstyrelsen har undersøgelser vist, at angst- og spændingsniveauet kan falde, hvis man dyrker motion. For mennesker, der er depressive kan motion også have en umiddelbar gavnlig virkning, herunder reduktion af depressionssymptomer. Søvn, appetit og energiniveau påvirkes positivt af motion, mens uro og rastløshed måske vil fortage sig. Motion kan: udgøre en meningsfuld del af tilværelsen være en indgang til at skabe sociale kontakter være identitetsskabende, idet man kan få en ny opfattelse af sig selv som en, der dyrker motion og måske opleve, at omgivelserne også opfatter en på en ny måde Motion kan være en del af den behandling, der tilbydes mod stress, angst og depression. At dyrke motion kan være med til at bryde en ond cirkel eller være med til at fortsætte en god udvikling i forhold til de måi, borgeren har med sit liv. JOBINPLACE s fysioterapeuter sammensætter specifikt træningsprogram tilpasset den enkelte psykisk sårbare.

15 Sundhedsprogrammet - en nøgle til ny livsstil og optimal sundhed Sundhedsprogrammet fra Healthcreation Danmark er et gennemprøvet og evidensbaseret sundhedskoncept, som er udviklet af Dr. Rosy Daniel (RD), en højt respekteret og internationalt anerkendt engelsk læge. Sundhedsprogrammet tager hånd om både mental og fysisk sundhed. Alle JOBINPLACE s medarbejdere er uddannet i Sundhedsprogrammet, som er et dynamisk og skalerbart koncept, hvor man kan vælge at fokusere på et enkelt sundhedsområde eller arbejde med hele sin sundhedstilstand generelt. Der er ingen tvivl om, at det at være psykisk sårbar kan handle om mange ting, og derfor er det ikke altid nok kun at kigge på det mentale eller emotionelle område. Forskning viser, hvordan f.eks. kosten har stor betydning for den mentale sundhed. Det samme gælder andre faktorer som f.eks. lavt selvværd og sociale eller familiemæssige udfordringer, der også spiller en stor rolle. I Sundhedsprogrammet findes værktøjer til at få afdækket et fuldt sundhedsbillede baseret på 12 forskellige sundhedsprincipper, der igen er fordelt på 4 hovedområder; Krop, Sind, Ånd og Miljø.

16 Programmet er et holistisk og interaktivt sundhedsprogram, der støtter og guider borgeren til at leve i et bevidst og sundt forhold til sig selv, andre, livet og sine omgivelser via: Viden, indsigt, refleksion og forståelse Evalueringsøvelser Selvhjælpsteknikker Målsætning, strategi og handling så borgeren sikkert når sit mål Sundhedsprogrammet består både af undervisningsmoduler, tests/ evalueringer, coaching og vejledning, samt forskellige sundhedsfremmende øvelser. Igennem Sundhedsprogrammet comitter borgeren sig løbende til nye sundhedsmål, som der støttes op omkring og følges op på og naturligvis dokumenterer vi effekten. Udbytte Borgeren vil igennem Sundhedsprogrammet opnå bl.a.: Et klart billede af sin livsstil og sundhedstilstand Viden og vejledning til at opnå sundhed på alle fire hovedområder At få hjælp, redskaber og støtte til at lægge sit liv om til det, han eller hun ønsker At blive guidet i at sætte nøjagtige mål og hvordan man når dem At blive testet kontinuerligt gennem forløbet på sin sundhedstilstand Genskabelse af et godt helbred efter sygdom Et højere energiniveau Fred og ro i sindet og større livsglæde og balance Mod til at være tro mod sig selv Oplevelsen af at sidde på førersædet i sit eget liv

17 Job- og uddannelsesvejledning JOBINPLACE s job- og uddannelsesvejledning bygger metodemæssigt på: Social- og personlighedspsykologien samt positiv psykologi og et systemisk grundsyn. Den anerkendende samtale: Anerkendende, løsningsfokuserede og motiverende samtaleteknikker. Empowerment: Et metodisk princip som bygger på, at man flytter mennesker bedst ved at gøre dem ansvarlige for egen udvikling. Gennem coaching, vejledning og støtte modvirkes afmagt, mens den psykisk sårbares selvstændighed og forståelse af egne handlemuligheder udvides, og evnen til at overskue valgmuligheder og konsekvenserne af de mulige valg styrkes. Kognitiv metode: JOBINPLACE arbejder på at styrke det enkelte menneskes handlingskompetence ved f.eks. at træne psykologisk fleksibilitet og evnen til at skelne mellem handlinger, følelser, overbevisninger og reaktioner. Læringsstile: JOBINPLACE er bevidste om at mennesker lærer forskelligt, hvilket har betydning for vores tilgang til borgeren, og for hvordan vi kommunikerer og formidler viden. Såvel JOBINPLACE s jobvejledere som uddannelsesvejledere har relevant faglig baggrund og erfaring med at vejlede psykisk sårbare. Derudover har alle gennemgået intern uddannelse hos JOBINPLACE, som sikrer, at de teoretisk og praktisk er klædt på til at arbejde med baggrund i de nævnte metoder. Job- og uddannelsesvejlederne indgår i tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner lokalt og regionalt for derigennem at kunne vejlede de psykisk sårbare borgere og opnå det rette match mellem borger og job/uddannelse.

18 Praktik (SE/IPS) Der er stærk evidens for, at Supported Employment/Individual Placement and Support (SE/IPS) er en af de mest effektive metoder i forhold til at skabe ansættelse på det ordinære arbejdsmarked blandt personer med psykisk sygdom. Effekten i forhold til arbejde er særlig markant, når SE/IPS er integreret i den psykiatriske/psykologiske behandling, herunder også et psykoterapeutisk samtaleforløb hos JOBINPLACE. Vi drøfter praktik og beskæftigelse/uddannelse allerede, mens borgeren er i gang med et forløb hos JOBINPLACE samt eventuel behandling. Formålet er at sikre det beskæftigelsesrettede fokus og at gøre overgangen til arbejdsmarkedet lettere. Via et SE/IPS-forløb hos JOBINPLACE støttes den psykisk sårbare i praktikken både på virksomheden og via aktiviteter hos JOBINPLACE (eks. coachingsamtaler, gruppeforløb mv.). Derigennem kan praktikken fremrykkes og integreres som en del af behandlingen. Praktikforløbet giver samtidig borgeren mulighed for at udvikle og afklare sine kompetencer i forhold til uddannelses- og jobmuligheder og mål.

19 JOBINPLACE er en professionel konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at få psykisk sårbare i uddannelse eller job. Kontakt os: JOBINPLACE hovedkontor Sundvej 9, 1. sal 8700 Horsens Partner og Salgsdirektør Helena Schjoldager Telefon: Vi skaber en FREMTID sammen...

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 Charlotte Hansen Projekt- og Forskningschef Integrationstræf 16 DAGSORDEN PROGRAM 1. Progressionsmåling som koncept 2. Hvorfor og hvornår anvende progressionsmåling? 3. Eksempel

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Inspiration til jobcenterchefer og teamledere Progression i praksis Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Juni 2017 Spørg ind til

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere