VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse..."

Transkript

1 VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

2 Om JOBINPLACE JOBINPLACE er specialister i uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatser målrettet psykisk sårbare borgere. Siden starten i 2008 har vi opbygget vores kompetencer og erfaringer inden for tilbud målrettet matchgruppe 2-3 (aktivitetsparate borgere fra januar 2014) og tilbyder specialdesignede forløb lige fra udviklings- og optræningsopgaver til uddannelses- og jobformidling. Med den psykisk sårbare borger i centrum arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret med fokus på uddannelse eller job. JOBINPLACE s medarbejdere er eksaminerede/certificerede specialister inden for relevante fagområder og udvalgt ud fra deres specifikke faglige baggrund inden for: Det socialfaglige område Det psykologiske og terapeutiske område Det pædagogiske område Det sundhedsfaglige område Arbejdsmarkedsområdet JOBINPLACE s personale indbefatter blandt andet socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, virksomhedskonsulenter, erhvervspsykologer, psykoterapeuter, Mindfulness instruktører, socialpædagoger, coaches, misbrugskonsulenter, NADA-behandlere, sociale mentorer, ungementorer og uddannelsesvejledere.

3 SPECIALISTER i borgere med psykiske udfordringer Antallet af borgere som rammes af en psykisk lidelse er stigende i Danmark pct. af den danske befolkning skønnes på et givet tidspunkt at have en psykisk lidelse af varierende sværhedsgrad. 5-7 pct. svarende til mellem personer over et år, rammes af en depression pct. svarende til mellem personer over et år, rammes af en angstlidelse. Ca. 25 pct. kommer sig helt, og ca. 35 pct. kommer sig i en grad, så de med relevant støtte får mulighed for at komme i arbejde og uddanne sig. Uddannelses- og arbejdsmarkedsfokus For mange psykisk sårbare kan det virke skræmmende at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller at påbegynde en uddannelse. Det er her, JOBINPLACE s unikke kompetencer og specialer er afgørende; via ressourceudvikling og empowerment bygger vi bro mellem behandlingssektoren og arbejdsmarkedet. Vore metodemæssige valg bygger på den antagelse, at psykisk sårbarhed ikke behøver at være en hindring for at være en god arbejdskraft eller kunne gennemføre en uddannelse. Dette aspekt træner vi borgerne i bl.a. via psykoedukation og coaching eller psykoterapeutiske samtaler, baseret på et styrke- og ressourcefokus. Virksomhedspraktik udgør et væsentligt element i udvikling og opbygning af borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Vore medarbejdere arbejder rehabiliterende ud fra et holistisk menneskesyn og vi stiller vores professionelle hjælp og faglige værktøjer til rådighed, i en koordineret indsats med aktivitetsmæssige, socialfaglige og psykologiske elementer, der understøtter borgerens recovery proces.

4 JOBINPLACE ydelser JOBINPLACE tilbyder uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatsmoduler, som kan leveres enkeltvis eller sammensættes i præcis den forløbstype, det enkelte Jobcenter har brug for til sine borgere. Med baggrund i evidens, vores erfaringer og specialiserede viden om psykisk sårbare borgere designer vi den indsats, der specifikt matcher en konkret målgruppe og det enkelte Jobcenters behov. JOBINPLACE tilbyder alt fra kortvarige og afgrænsede konsulentopgaver på individniveau til længerevarende indsatser for større grupper. Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i Jobcenterets og den psykisk sårbares lokalområde. Jobcenteret kan bl.a. anvende JOBINPLACE s indsatsmoduler til: Tilbud om Vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap Mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 9 b Ressourceforløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12 a Jobcenteret kan også anvende JOBINPLACE-konsulenter til at: varetage undervisning, gruppeforløb eller individuelle samtaler som en del af jobcenterets eget aktivitetsprogram uddanne og undervise jobcenterets medarbejdere i kompetenceudviklende fag og emner facilitere og implementere progressionsmålingssystem. vikariere ved ressourceknaphed (ferie, sygdom, travlhed m.v.) i socialrådgiver- og afdelingslederstillinger

5

6 Måling og effekt JOBINPLACE har gennem flere år målt effekten af vore indsatser. Vi har løbende udviklet måleværktøjer til både progression og effekt af indsats for psykisk sårbare. Dette omfatter bl.a.: Progressionsmålinger Vi laver månedlige målinger på borgernes progression ift. de fokusområder, som indsatsen er målrettet mod, f.eks. arbejdsmarkedsperspektiv, personlige og sociale kompetencer m.v. Målingerne laves via udviklingssamtaler med borgeren, hvor der følges op på de konkrete mål og delmål. Progressionsmålinger anvendes til at følge op på, om indsatsen er den rigtige ift. den ønskede progression, og til at justere delmål og indsats efter, så der hele tiden sikres den rette indsats. Evalueringer Vi evaluerer kontinuerligt på vore indsatser og aktiviteter. Evalueringerne anvendes til at sikre optimalt udbytte, læring og tilfredshed hos den enkelte borger. Borgernes feedback integreres i vores planlægning og tilrettelæggelse af det videre forløb. JOBINPLACE tilbyder også deltagertilfredshedsundersøgelser matchende Jobcenterets konkrete ønsker.

7 Effektmålinger Hver måned gennemfører JOBINPLACE effektmålinger på, hvor mange borgere, der er startet i uddannelse eller job. Vi tilbyder derudover at måle på andre effektparametre efter aftale med Jobcenteret. Med effektmålingerne kan JOBINPLACE dokumentere den effektøkonomiske fordel af indsatsen, som Jobcenteret har opnået. Det skal med andre ord kunne betale sig at bruge JOBINPLACE, også økonomisk. MÅLGRUPPE INDSATS EFFEKT

8 Unge JOBINPLACE har god erfaring med særligt tilrettelagte indsatser for unge psykisk sårbare. Kendetegnende for gruppen er, at de ofte har en tværgående problemstruktur, bl.a.: Helbredsmæssige udfordringer: Angst, depression, ADHD, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser m.v. Personlige udfordringer: Lavt selvværd, manglende tro på fremtiden. Misbrug: Selvmedicinering i form af alkohol eller stoffer. Faglige udfordringer: Uafsluttet folkeskole, ingen ungdomsuddannelse eller afbrudt uddannelse. Mange har desuden dårlige erfaringer fra hidtidig skolegang. Familie- og netværksmæssige udfordringer: Manglende støtte og opbakning fra forældre eller andet netværk, eller et direkte dårligt forhold til forældre pga. forskellige svigt. Det er vores erfaring, at mange unge psykisk sårbare ønsker en uddannelse eller erkender, at det er vigtigt at få en uddannelse, men deres barrierer er ofte så massive, at det hindrer dem i at påbegynde/gennemføre en uddannelse. Vi kombinerer uddannelsesfokus og empowerment JOBINPLACE har igennem flere år med succes gennemført forskellige kombinationsforløb for psykisk sårbare unge. Vi kombinerer indsatsen og drøfter uddannelsesmuligheder samtidig med, at vi støtter og styrker deres sociale, faglige, personlige og helbredsmæssige karakter. Det gør vi bl.a. via: Udvikling af personlige, sociale, helbredsmæssige og faglige kompetencer: Via individuelle samtaleforløb (eks. psykoterapi eller coaching), gruppeforløb, undervisning, Sundhedsprogrammet, praktikforløb m.m. Tværfaglig koordinering: Vi hjælper med kontakt til læge/behandling, misbrugscenter, UU-vejleder, skoler, psykiater m.v. Personlig støtte: Vi hjælper med at få styr på økonomien og evt. boligproblemer, og med at få en fast struktur ind i hverdagen. Faglig støtte: Vi rådgiver og vejleder ift. valg af uddannelse matchende den unges kompetencer, ressourcer og ønsker.

9 Vore metoder, tiltag og redskaber er nøje udvalgte baseret på både egen erfaring med målgruppen og forskning og undersøgelser på området. Mentorstøtte JOBINPLACE har stor erfaring med at yde mentorstøtte til psykisk sårbare. Vi tilbyder forskellige typer mentorer alt fra sociale mentorer til ungementorer. Mentorerne har en faglig relevant baggrund og har alle erfaring med at arbejde målrettet med psykisk sårbare borgere i en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet kontekst. JOBINPLACE s mentorer kan bl.a. anvendes til: Social mentor, ungementor, støtte- og kontaktperson Støtte i kontakt til myndigheder, behandlingsinstitutioner mv. Ledsage-ordning Praktiske opgaver i privatlivet Netværk; socialt og arbejdsmarkedsrettet Sproglig og kulturel støtte Økonomisk vejledning Hjælp i forhold til boligproblemer

10 MÅLGRUPPE INDSATS-MODULER EFFEKT DEPRESSION Borgere med let til moderat depression eller vedvarende tristhed og træthed. INDIVIDUELT SAMTALEFORLØB GRUPPEFORLØB ANGST STRESS Borgere med let til moderat angst, herunder også panikangst og generaliseret angst. MINDFULNESS MOTION Borgere som over længere tid har været udsat for en tilstand af stressbelastning. SUNDHEDS- PROGRAMMET JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNING PRAKTIK (SE/IPS) JOB UDDANNELSE El. realistisk plan for det videre forløb De nævnte grupper er blot et udpluk af de grupper, vi arbejder med. Vi har f.eks. også rigtig god erfaring med borgere med bl.a. ADHD, borderline, selvskadende adfærd m.m.

11 Individuelt samtaleforløb JOBINPLACE tilbyder et individuelt coachingforløb eller psykoterapeutisk samtaleforløb til borgere med psykiske udfordringer. Et individuelt samtaleforløb er en intensiv målrettet indsats med ugentlige samtaler. Alle vore coaches, psykoterapeuter og psykologer overholder naturligvis retningslinjerne og de etiske standarder fra henholdsvis International Coaching Community (ICC), Dansk Psykoterapeutforening og Dansk Psykolog Forening. Coaching samtaler Coaching anbefales der, hvor den psykiske lidelse, f.eks. depression, er ny og let, og hvor der ikke tidligere har været depressive perioder i borgerens liv. Coaching er her god til at kickstarte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Psykoterapeutiske samtaler Psykoterapeutiske samtaler anbefales der, hvor f.eks. en depression eller angst stikker dybere og skyldes større følelsesmæssige ubalancer, eller hvor der er en forhistorie med gentagne tilbagefald. Effekt af samtaleforløb Psykoterapi, både i grupper og i individuelle samtaler, er en veldokumenteret og meget effektfuld interventionsform ved f.eks. let til moderat depression, stress og angst, også ift. at afkorte sygeperioden og forebygge tilbagefald. Vi arbejder udelukkende med moderne psykoterapeutiske metoder, som har ressourcefokus og et fremadrettet arbejdsmarkedsperspektiv. Coaching har ligeledes jf. flere undersøgelser vist sig at kunne medvirke til forkortelse af sygeperioden, når der f.eks. er tale om stress i let til moderat grad.

12 Gruppeforløb Vore gruppeforløb er nøje sammensat af veldokumenterede interventionsprogrammer, som er målrettede borgere med psykiske udfordringer, og som bygger på de nyeste og mest effektive processer og værktøjer fra bl.a. 3. generation kognitiv psykologi. Vi sammensætter borgerne i homogene, mindre grupper, hvor der meget målrettet og på højt fagligt niveau arbejdes med de psykiske udfordringer. Alle gruppeforløb arbejder med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. For borgere med depression Via psykoedukation om depressionens anatomi og udfordring af irrationelle tanker, som kan forårsage depressive følelser, trænes borgeren i at distancere sig fra de ubehagelige uhensigtsmæssige tanker, hvilket frigiver ressourcer til at fokusere på værdier og tage aktive skridt ift. at engagere sig i nye og mere konstruktive handlinger og aktiviteter. For borgere med angst Angst er at reagere hurtigere eller voldsommere på begivenheder, der almindeligvis ikke udløser angst. Mennesker med angst kan ofte ikke overskue ret meget andet end at kæmpe mod angsten, hvilket i virkeligheden blot øger angstoplevelsen og fastholder en angstundvigende adfærd. I gruppen får borgerne viden og værktøjer til at gøre sig fri af angsten og blive stærkere til i stedet at fokusere på mål og værdier. For borgere med stress Stress er en tilstand af belastning, som over længere tid kan føre til både psykisk og fysisk sygdom. Dette gruppeforløb omfatter psykoedukation, gruppesamtaler, afdækning af stressmønster og træning i stresshåndtering. Andre grupper Vi har også rigtig god erfaring med andre gruppesammensætninger, bl.a. selvværds-/empowermentgruppe, strukturgruppe, selvledelsegruppe, kognitiv træningsgruppe, sundhedsgruppe m.fl.

13 Mindfulness Mennesker med psykiske udfordringer oplever tit kognitive vanskeligheder i form af problemer med opmærksomhed, koncentration og hukommelse. Også evnen til at løse problemer og træffe beslutninger kan være påvirket. Nogle har udelukkende problemer i den periode, hvor de er syge eller oplever stressbelastninger. Hos andre kan forstyrrelserne vare ved længe efter, at selve sygdommen er væk. Mindfulness er en meditationsform, som netop går ind og bl.a. styrker evnen til at være opmærksomhed og træner koncentrationsevnen. JOBINPLACE benytter professionelt uddannede Mindfulness-instruktører til at træne borgerne. Metaundersøgelser (Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet) viser, at Mindfulness virker direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart. Mennesker, der har brugt Mindfulness kontinuerligt i en periode, opnår en direkte stabiliserende effekt på deres følelsesliv, og angst og depression bliver dermed mere håndterbart, ligesom stressniveauet sænkes.

14 Motion Regelmæssig motion er ikke kun godt for kroppen, det er også godt for ens psyke, idet motion kan medvirke til større mental modstandskraft. Motion i tilpasset mængde har vist sig at have en god og beskyttende effekt mod både depression, angst og stress, idet motion påvirker forskellige kemiske processer i hjernen, som øger borgerens psykiske velvære. Langtidsvirkningen af motion vil være, at borgeren er mindre tilbøjelig til at føle angst eller blive depressiv eller stresset. Jf. Sundhedsstyrelsen har undersøgelser vist, at angst- og spændingsniveauet kan falde, hvis man dyrker motion. For mennesker, der er depressive kan motion også have en umiddelbar gavnlig virkning, herunder reduktion af depressionssymptomer. Søvn, appetit og energiniveau påvirkes positivt af motion, mens uro og rastløshed måske vil fortage sig. Motion kan: udgøre en meningsfuld del af tilværelsen være en indgang til at skabe sociale kontakter være identitetsskabende, idet man kan få en ny opfattelse af sig selv som en, der dyrker motion og måske opleve, at omgivelserne også opfatter en på en ny måde Motion kan være en del af den behandling, der tilbydes mod stress, angst og depression. At dyrke motion kan være med til at bryde en ond cirkel eller være med til at fortsætte en god udvikling i forhold til de måi, borgeren har med sit liv. JOBINPLACE s fysioterapeuter sammensætter specifikt træningsprogram tilpasset den enkelte psykisk sårbare.

15 Sundhedsprogrammet - en nøgle til ny livsstil og optimal sundhed Sundhedsprogrammet fra Healthcreation Danmark er et gennemprøvet og evidensbaseret sundhedskoncept, som er udviklet af Dr. Rosy Daniel (RD), en højt respekteret og internationalt anerkendt engelsk læge. Sundhedsprogrammet tager hånd om både mental og fysisk sundhed. Alle JOBINPLACE s medarbejdere er uddannet i Sundhedsprogrammet, som er et dynamisk og skalerbart koncept, hvor man kan vælge at fokusere på et enkelt sundhedsområde eller arbejde med hele sin sundhedstilstand generelt. Der er ingen tvivl om, at det at være psykisk sårbar kan handle om mange ting, og derfor er det ikke altid nok kun at kigge på det mentale eller emotionelle område. Forskning viser, hvordan f.eks. kosten har stor betydning for den mentale sundhed. Det samme gælder andre faktorer som f.eks. lavt selvværd og sociale eller familiemæssige udfordringer, der også spiller en stor rolle. I Sundhedsprogrammet findes værktøjer til at få afdækket et fuldt sundhedsbillede baseret på 12 forskellige sundhedsprincipper, der igen er fordelt på 4 hovedområder; Krop, Sind, Ånd og Miljø.

16 Programmet er et holistisk og interaktivt sundhedsprogram, der støtter og guider borgeren til at leve i et bevidst og sundt forhold til sig selv, andre, livet og sine omgivelser via: Viden, indsigt, refleksion og forståelse Evalueringsøvelser Selvhjælpsteknikker Målsætning, strategi og handling så borgeren sikkert når sit mål Sundhedsprogrammet består både af undervisningsmoduler, tests/ evalueringer, coaching og vejledning, samt forskellige sundhedsfremmende øvelser. Igennem Sundhedsprogrammet comitter borgeren sig løbende til nye sundhedsmål, som der støttes op omkring og følges op på og naturligvis dokumenterer vi effekten. Udbytte Borgeren vil igennem Sundhedsprogrammet opnå bl.a.: Et klart billede af sin livsstil og sundhedstilstand Viden og vejledning til at opnå sundhed på alle fire hovedområder At få hjælp, redskaber og støtte til at lægge sit liv om til det, han eller hun ønsker At blive guidet i at sætte nøjagtige mål og hvordan man når dem At blive testet kontinuerligt gennem forløbet på sin sundhedstilstand Genskabelse af et godt helbred efter sygdom Et højere energiniveau Fred og ro i sindet og større livsglæde og balance Mod til at være tro mod sig selv Oplevelsen af at sidde på førersædet i sit eget liv

17 Job- og uddannelsesvejledning JOBINPLACE s job- og uddannelsesvejledning bygger metodemæssigt på: Social- og personlighedspsykologien samt positiv psykologi og et systemisk grundsyn. Den anerkendende samtale: Anerkendende, løsningsfokuserede og motiverende samtaleteknikker. Empowerment: Et metodisk princip som bygger på, at man flytter mennesker bedst ved at gøre dem ansvarlige for egen udvikling. Gennem coaching, vejledning og støtte modvirkes afmagt, mens den psykisk sårbares selvstændighed og forståelse af egne handlemuligheder udvides, og evnen til at overskue valgmuligheder og konsekvenserne af de mulige valg styrkes. Kognitiv metode: JOBINPLACE arbejder på at styrke det enkelte menneskes handlingskompetence ved f.eks. at træne psykologisk fleksibilitet og evnen til at skelne mellem handlinger, følelser, overbevisninger og reaktioner. Læringsstile: JOBINPLACE er bevidste om at mennesker lærer forskelligt, hvilket har betydning for vores tilgang til borgeren, og for hvordan vi kommunikerer og formidler viden. Såvel JOBINPLACE s jobvejledere som uddannelsesvejledere har relevant faglig baggrund og erfaring med at vejlede psykisk sårbare. Derudover har alle gennemgået intern uddannelse hos JOBINPLACE, som sikrer, at de teoretisk og praktisk er klædt på til at arbejde med baggrund i de nævnte metoder. Job- og uddannelsesvejlederne indgår i tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner lokalt og regionalt for derigennem at kunne vejlede de psykisk sårbare borgere og opnå det rette match mellem borger og job/uddannelse.

18 Praktik (SE/IPS) Der er stærk evidens for, at Supported Employment/Individual Placement and Support (SE/IPS) er en af de mest effektive metoder i forhold til at skabe ansættelse på det ordinære arbejdsmarked blandt personer med psykisk sygdom. Effekten i forhold til arbejde er særlig markant, når SE/IPS er integreret i den psykiatriske/psykologiske behandling, herunder også et psykoterapeutisk samtaleforløb hos JOBINPLACE. Vi drøfter praktik og beskæftigelse/uddannelse allerede, mens borgeren er i gang med et forløb hos JOBINPLACE samt eventuel behandling. Formålet er at sikre det beskæftigelsesrettede fokus og at gøre overgangen til arbejdsmarkedet lettere. Via et SE/IPS-forløb hos JOBINPLACE støttes den psykisk sårbare i praktikken både på virksomheden og via aktiviteter hos JOBINPLACE (eks. coachingsamtaler, gruppeforløb mv.). Derigennem kan praktikken fremrykkes og integreres som en del af behandlingen. Praktikforløbet giver samtidig borgeren mulighed for at udvikle og afklare sine kompetencer i forhold til uddannelses- og jobmuligheder og mål.

19 JOBINPLACE er en professionel konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at få psykisk sårbare i uddannelse eller job. Kontakt os: JOBINPLACE hovedkontor Sundvej 9, 1. sal 8700 Horsens Partner og Salgsdirektør Helena Schjoldager Telefon: Vi skaber en FREMTID sammen...

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere