VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse..."

Transkript

1 VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

2 Om JOBINPLACE JOBINPLACE er specialister i uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatser målrettet psykisk sårbare borgere. Siden starten i 2008 har vi opbygget vores kompetencer og erfaringer inden for tilbud målrettet matchgruppe 2-3 (aktivitetsparate borgere fra januar 2014) og tilbyder specialdesignede forløb lige fra udviklings- og optræningsopgaver til uddannelses- og jobformidling. Med den psykisk sårbare borger i centrum arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret med fokus på uddannelse eller job. JOBINPLACE s medarbejdere er eksaminerede/certificerede specialister inden for relevante fagområder og udvalgt ud fra deres specifikke faglige baggrund inden for: Det socialfaglige område Det psykologiske og terapeutiske område Det pædagogiske område Det sundhedsfaglige område Arbejdsmarkedsområdet JOBINPLACE s personale indbefatter blandt andet socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, virksomhedskonsulenter, erhvervspsykologer, psykoterapeuter, Mindfulness instruktører, socialpædagoger, coaches, misbrugskonsulenter, NADA-behandlere, sociale mentorer, ungementorer og uddannelsesvejledere.

3 SPECIALISTER i borgere med psykiske udfordringer Antallet af borgere som rammes af en psykisk lidelse er stigende i Danmark pct. af den danske befolkning skønnes på et givet tidspunkt at have en psykisk lidelse af varierende sværhedsgrad. 5-7 pct. svarende til mellem personer over et år, rammes af en depression pct. svarende til mellem personer over et år, rammes af en angstlidelse. Ca. 25 pct. kommer sig helt, og ca. 35 pct. kommer sig i en grad, så de med relevant støtte får mulighed for at komme i arbejde og uddanne sig. Uddannelses- og arbejdsmarkedsfokus For mange psykisk sårbare kan det virke skræmmende at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller at påbegynde en uddannelse. Det er her, JOBINPLACE s unikke kompetencer og specialer er afgørende; via ressourceudvikling og empowerment bygger vi bro mellem behandlingssektoren og arbejdsmarkedet. Vore metodemæssige valg bygger på den antagelse, at psykisk sårbarhed ikke behøver at være en hindring for at være en god arbejdskraft eller kunne gennemføre en uddannelse. Dette aspekt træner vi borgerne i bl.a. via psykoedukation og coaching eller psykoterapeutiske samtaler, baseret på et styrke- og ressourcefokus. Virksomhedspraktik udgør et væsentligt element i udvikling og opbygning af borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Vore medarbejdere arbejder rehabiliterende ud fra et holistisk menneskesyn og vi stiller vores professionelle hjælp og faglige værktøjer til rådighed, i en koordineret indsats med aktivitetsmæssige, socialfaglige og psykologiske elementer, der understøtter borgerens recovery proces.

4 JOBINPLACE ydelser JOBINPLACE tilbyder uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatsmoduler, som kan leveres enkeltvis eller sammensættes i præcis den forløbstype, det enkelte Jobcenter har brug for til sine borgere. Med baggrund i evidens, vores erfaringer og specialiserede viden om psykisk sårbare borgere designer vi den indsats, der specifikt matcher en konkret målgruppe og det enkelte Jobcenters behov. JOBINPLACE tilbyder alt fra kortvarige og afgrænsede konsulentopgaver på individniveau til længerevarende indsatser for større grupper. Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i Jobcenterets og den psykisk sårbares lokalområde. Jobcenteret kan bl.a. anvende JOBINPLACE s indsatsmoduler til: Tilbud om Vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap Mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 9 b Ressourceforløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12 a Jobcenteret kan også anvende JOBINPLACE-konsulenter til at: varetage undervisning, gruppeforløb eller individuelle samtaler som en del af jobcenterets eget aktivitetsprogram uddanne og undervise jobcenterets medarbejdere i kompetenceudviklende fag og emner facilitere og implementere progressionsmålingssystem. vikariere ved ressourceknaphed (ferie, sygdom, travlhed m.v.) i socialrådgiver- og afdelingslederstillinger

5

6 Måling og effekt JOBINPLACE har gennem flere år målt effekten af vore indsatser. Vi har løbende udviklet måleværktøjer til både progression og effekt af indsats for psykisk sårbare. Dette omfatter bl.a.: Progressionsmålinger Vi laver månedlige målinger på borgernes progression ift. de fokusområder, som indsatsen er målrettet mod, f.eks. arbejdsmarkedsperspektiv, personlige og sociale kompetencer m.v. Målingerne laves via udviklingssamtaler med borgeren, hvor der følges op på de konkrete mål og delmål. Progressionsmålinger anvendes til at følge op på, om indsatsen er den rigtige ift. den ønskede progression, og til at justere delmål og indsats efter, så der hele tiden sikres den rette indsats. Evalueringer Vi evaluerer kontinuerligt på vore indsatser og aktiviteter. Evalueringerne anvendes til at sikre optimalt udbytte, læring og tilfredshed hos den enkelte borger. Borgernes feedback integreres i vores planlægning og tilrettelæggelse af det videre forløb. JOBINPLACE tilbyder også deltagertilfredshedsundersøgelser matchende Jobcenterets konkrete ønsker.

7 Effektmålinger Hver måned gennemfører JOBINPLACE effektmålinger på, hvor mange borgere, der er startet i uddannelse eller job. Vi tilbyder derudover at måle på andre effektparametre efter aftale med Jobcenteret. Med effektmålingerne kan JOBINPLACE dokumentere den effektøkonomiske fordel af indsatsen, som Jobcenteret har opnået. Det skal med andre ord kunne betale sig at bruge JOBINPLACE, også økonomisk. MÅLGRUPPE INDSATS EFFEKT

8 Unge JOBINPLACE har god erfaring med særligt tilrettelagte indsatser for unge psykisk sårbare. Kendetegnende for gruppen er, at de ofte har en tværgående problemstruktur, bl.a.: Helbredsmæssige udfordringer: Angst, depression, ADHD, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser m.v. Personlige udfordringer: Lavt selvværd, manglende tro på fremtiden. Misbrug: Selvmedicinering i form af alkohol eller stoffer. Faglige udfordringer: Uafsluttet folkeskole, ingen ungdomsuddannelse eller afbrudt uddannelse. Mange har desuden dårlige erfaringer fra hidtidig skolegang. Familie- og netværksmæssige udfordringer: Manglende støtte og opbakning fra forældre eller andet netværk, eller et direkte dårligt forhold til forældre pga. forskellige svigt. Det er vores erfaring, at mange unge psykisk sårbare ønsker en uddannelse eller erkender, at det er vigtigt at få en uddannelse, men deres barrierer er ofte så massive, at det hindrer dem i at påbegynde/gennemføre en uddannelse. Vi kombinerer uddannelsesfokus og empowerment JOBINPLACE har igennem flere år med succes gennemført forskellige kombinationsforløb for psykisk sårbare unge. Vi kombinerer indsatsen og drøfter uddannelsesmuligheder samtidig med, at vi støtter og styrker deres sociale, faglige, personlige og helbredsmæssige karakter. Det gør vi bl.a. via: Udvikling af personlige, sociale, helbredsmæssige og faglige kompetencer: Via individuelle samtaleforløb (eks. psykoterapi eller coaching), gruppeforløb, undervisning, Sundhedsprogrammet, praktikforløb m.m. Tværfaglig koordinering: Vi hjælper med kontakt til læge/behandling, misbrugscenter, UU-vejleder, skoler, psykiater m.v. Personlig støtte: Vi hjælper med at få styr på økonomien og evt. boligproblemer, og med at få en fast struktur ind i hverdagen. Faglig støtte: Vi rådgiver og vejleder ift. valg af uddannelse matchende den unges kompetencer, ressourcer og ønsker.

9 Vore metoder, tiltag og redskaber er nøje udvalgte baseret på både egen erfaring med målgruppen og forskning og undersøgelser på området. Mentorstøtte JOBINPLACE har stor erfaring med at yde mentorstøtte til psykisk sårbare. Vi tilbyder forskellige typer mentorer alt fra sociale mentorer til ungementorer. Mentorerne har en faglig relevant baggrund og har alle erfaring med at arbejde målrettet med psykisk sårbare borgere i en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet kontekst. JOBINPLACE s mentorer kan bl.a. anvendes til: Social mentor, ungementor, støtte- og kontaktperson Støtte i kontakt til myndigheder, behandlingsinstitutioner mv. Ledsage-ordning Praktiske opgaver i privatlivet Netværk; socialt og arbejdsmarkedsrettet Sproglig og kulturel støtte Økonomisk vejledning Hjælp i forhold til boligproblemer

10 MÅLGRUPPE INDSATS-MODULER EFFEKT DEPRESSION Borgere med let til moderat depression eller vedvarende tristhed og træthed. INDIVIDUELT SAMTALEFORLØB GRUPPEFORLØB ANGST STRESS Borgere med let til moderat angst, herunder også panikangst og generaliseret angst. MINDFULNESS MOTION Borgere som over længere tid har været udsat for en tilstand af stressbelastning. SUNDHEDS- PROGRAMMET JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNING PRAKTIK (SE/IPS) JOB UDDANNELSE El. realistisk plan for det videre forløb De nævnte grupper er blot et udpluk af de grupper, vi arbejder med. Vi har f.eks. også rigtig god erfaring med borgere med bl.a. ADHD, borderline, selvskadende adfærd m.m.

11 Individuelt samtaleforløb JOBINPLACE tilbyder et individuelt coachingforløb eller psykoterapeutisk samtaleforløb til borgere med psykiske udfordringer. Et individuelt samtaleforløb er en intensiv målrettet indsats med ugentlige samtaler. Alle vore coaches, psykoterapeuter og psykologer overholder naturligvis retningslinjerne og de etiske standarder fra henholdsvis International Coaching Community (ICC), Dansk Psykoterapeutforening og Dansk Psykolog Forening. Coaching samtaler Coaching anbefales der, hvor den psykiske lidelse, f.eks. depression, er ny og let, og hvor der ikke tidligere har været depressive perioder i borgerens liv. Coaching er her god til at kickstarte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Psykoterapeutiske samtaler Psykoterapeutiske samtaler anbefales der, hvor f.eks. en depression eller angst stikker dybere og skyldes større følelsesmæssige ubalancer, eller hvor der er en forhistorie med gentagne tilbagefald. Effekt af samtaleforløb Psykoterapi, både i grupper og i individuelle samtaler, er en veldokumenteret og meget effektfuld interventionsform ved f.eks. let til moderat depression, stress og angst, også ift. at afkorte sygeperioden og forebygge tilbagefald. Vi arbejder udelukkende med moderne psykoterapeutiske metoder, som har ressourcefokus og et fremadrettet arbejdsmarkedsperspektiv. Coaching har ligeledes jf. flere undersøgelser vist sig at kunne medvirke til forkortelse af sygeperioden, når der f.eks. er tale om stress i let til moderat grad.

12 Gruppeforløb Vore gruppeforløb er nøje sammensat af veldokumenterede interventionsprogrammer, som er målrettede borgere med psykiske udfordringer, og som bygger på de nyeste og mest effektive processer og værktøjer fra bl.a. 3. generation kognitiv psykologi. Vi sammensætter borgerne i homogene, mindre grupper, hvor der meget målrettet og på højt fagligt niveau arbejdes med de psykiske udfordringer. Alle gruppeforløb arbejder med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. For borgere med depression Via psykoedukation om depressionens anatomi og udfordring af irrationelle tanker, som kan forårsage depressive følelser, trænes borgeren i at distancere sig fra de ubehagelige uhensigtsmæssige tanker, hvilket frigiver ressourcer til at fokusere på værdier og tage aktive skridt ift. at engagere sig i nye og mere konstruktive handlinger og aktiviteter. For borgere med angst Angst er at reagere hurtigere eller voldsommere på begivenheder, der almindeligvis ikke udløser angst. Mennesker med angst kan ofte ikke overskue ret meget andet end at kæmpe mod angsten, hvilket i virkeligheden blot øger angstoplevelsen og fastholder en angstundvigende adfærd. I gruppen får borgerne viden og værktøjer til at gøre sig fri af angsten og blive stærkere til i stedet at fokusere på mål og værdier. For borgere med stress Stress er en tilstand af belastning, som over længere tid kan føre til både psykisk og fysisk sygdom. Dette gruppeforløb omfatter psykoedukation, gruppesamtaler, afdækning af stressmønster og træning i stresshåndtering. Andre grupper Vi har også rigtig god erfaring med andre gruppesammensætninger, bl.a. selvværds-/empowermentgruppe, strukturgruppe, selvledelsegruppe, kognitiv træningsgruppe, sundhedsgruppe m.fl.

13 Mindfulness Mennesker med psykiske udfordringer oplever tit kognitive vanskeligheder i form af problemer med opmærksomhed, koncentration og hukommelse. Også evnen til at løse problemer og træffe beslutninger kan være påvirket. Nogle har udelukkende problemer i den periode, hvor de er syge eller oplever stressbelastninger. Hos andre kan forstyrrelserne vare ved længe efter, at selve sygdommen er væk. Mindfulness er en meditationsform, som netop går ind og bl.a. styrker evnen til at være opmærksomhed og træner koncentrationsevnen. JOBINPLACE benytter professionelt uddannede Mindfulness-instruktører til at træne borgerne. Metaundersøgelser (Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet) viser, at Mindfulness virker direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart. Mennesker, der har brugt Mindfulness kontinuerligt i en periode, opnår en direkte stabiliserende effekt på deres følelsesliv, og angst og depression bliver dermed mere håndterbart, ligesom stressniveauet sænkes.

14 Motion Regelmæssig motion er ikke kun godt for kroppen, det er også godt for ens psyke, idet motion kan medvirke til større mental modstandskraft. Motion i tilpasset mængde har vist sig at have en god og beskyttende effekt mod både depression, angst og stress, idet motion påvirker forskellige kemiske processer i hjernen, som øger borgerens psykiske velvære. Langtidsvirkningen af motion vil være, at borgeren er mindre tilbøjelig til at føle angst eller blive depressiv eller stresset. Jf. Sundhedsstyrelsen har undersøgelser vist, at angst- og spændingsniveauet kan falde, hvis man dyrker motion. For mennesker, der er depressive kan motion også have en umiddelbar gavnlig virkning, herunder reduktion af depressionssymptomer. Søvn, appetit og energiniveau påvirkes positivt af motion, mens uro og rastløshed måske vil fortage sig. Motion kan: udgøre en meningsfuld del af tilværelsen være en indgang til at skabe sociale kontakter være identitetsskabende, idet man kan få en ny opfattelse af sig selv som en, der dyrker motion og måske opleve, at omgivelserne også opfatter en på en ny måde Motion kan være en del af den behandling, der tilbydes mod stress, angst og depression. At dyrke motion kan være med til at bryde en ond cirkel eller være med til at fortsætte en god udvikling i forhold til de måi, borgeren har med sit liv. JOBINPLACE s fysioterapeuter sammensætter specifikt træningsprogram tilpasset den enkelte psykisk sårbare.

15 Sundhedsprogrammet - en nøgle til ny livsstil og optimal sundhed Sundhedsprogrammet fra Healthcreation Danmark er et gennemprøvet og evidensbaseret sundhedskoncept, som er udviklet af Dr. Rosy Daniel (RD), en højt respekteret og internationalt anerkendt engelsk læge. Sundhedsprogrammet tager hånd om både mental og fysisk sundhed. Alle JOBINPLACE s medarbejdere er uddannet i Sundhedsprogrammet, som er et dynamisk og skalerbart koncept, hvor man kan vælge at fokusere på et enkelt sundhedsområde eller arbejde med hele sin sundhedstilstand generelt. Der er ingen tvivl om, at det at være psykisk sårbar kan handle om mange ting, og derfor er det ikke altid nok kun at kigge på det mentale eller emotionelle område. Forskning viser, hvordan f.eks. kosten har stor betydning for den mentale sundhed. Det samme gælder andre faktorer som f.eks. lavt selvværd og sociale eller familiemæssige udfordringer, der også spiller en stor rolle. I Sundhedsprogrammet findes værktøjer til at få afdækket et fuldt sundhedsbillede baseret på 12 forskellige sundhedsprincipper, der igen er fordelt på 4 hovedområder; Krop, Sind, Ånd og Miljø.

16 Programmet er et holistisk og interaktivt sundhedsprogram, der støtter og guider borgeren til at leve i et bevidst og sundt forhold til sig selv, andre, livet og sine omgivelser via: Viden, indsigt, refleksion og forståelse Evalueringsøvelser Selvhjælpsteknikker Målsætning, strategi og handling så borgeren sikkert når sit mål Sundhedsprogrammet består både af undervisningsmoduler, tests/ evalueringer, coaching og vejledning, samt forskellige sundhedsfremmende øvelser. Igennem Sundhedsprogrammet comitter borgeren sig løbende til nye sundhedsmål, som der støttes op omkring og følges op på og naturligvis dokumenterer vi effekten. Udbytte Borgeren vil igennem Sundhedsprogrammet opnå bl.a.: Et klart billede af sin livsstil og sundhedstilstand Viden og vejledning til at opnå sundhed på alle fire hovedområder At få hjælp, redskaber og støtte til at lægge sit liv om til det, han eller hun ønsker At blive guidet i at sætte nøjagtige mål og hvordan man når dem At blive testet kontinuerligt gennem forløbet på sin sundhedstilstand Genskabelse af et godt helbred efter sygdom Et højere energiniveau Fred og ro i sindet og større livsglæde og balance Mod til at være tro mod sig selv Oplevelsen af at sidde på førersædet i sit eget liv

17 Job- og uddannelsesvejledning JOBINPLACE s job- og uddannelsesvejledning bygger metodemæssigt på: Social- og personlighedspsykologien samt positiv psykologi og et systemisk grundsyn. Den anerkendende samtale: Anerkendende, løsningsfokuserede og motiverende samtaleteknikker. Empowerment: Et metodisk princip som bygger på, at man flytter mennesker bedst ved at gøre dem ansvarlige for egen udvikling. Gennem coaching, vejledning og støtte modvirkes afmagt, mens den psykisk sårbares selvstændighed og forståelse af egne handlemuligheder udvides, og evnen til at overskue valgmuligheder og konsekvenserne af de mulige valg styrkes. Kognitiv metode: JOBINPLACE arbejder på at styrke det enkelte menneskes handlingskompetence ved f.eks. at træne psykologisk fleksibilitet og evnen til at skelne mellem handlinger, følelser, overbevisninger og reaktioner. Læringsstile: JOBINPLACE er bevidste om at mennesker lærer forskelligt, hvilket har betydning for vores tilgang til borgeren, og for hvordan vi kommunikerer og formidler viden. Såvel JOBINPLACE s jobvejledere som uddannelsesvejledere har relevant faglig baggrund og erfaring med at vejlede psykisk sårbare. Derudover har alle gennemgået intern uddannelse hos JOBINPLACE, som sikrer, at de teoretisk og praktisk er klædt på til at arbejde med baggrund i de nævnte metoder. Job- og uddannelsesvejlederne indgår i tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner lokalt og regionalt for derigennem at kunne vejlede de psykisk sårbare borgere og opnå det rette match mellem borger og job/uddannelse.

18 Praktik (SE/IPS) Der er stærk evidens for, at Supported Employment/Individual Placement and Support (SE/IPS) er en af de mest effektive metoder i forhold til at skabe ansættelse på det ordinære arbejdsmarked blandt personer med psykisk sygdom. Effekten i forhold til arbejde er særlig markant, når SE/IPS er integreret i den psykiatriske/psykologiske behandling, herunder også et psykoterapeutisk samtaleforløb hos JOBINPLACE. Vi drøfter praktik og beskæftigelse/uddannelse allerede, mens borgeren er i gang med et forløb hos JOBINPLACE samt eventuel behandling. Formålet er at sikre det beskæftigelsesrettede fokus og at gøre overgangen til arbejdsmarkedet lettere. Via et SE/IPS-forløb hos JOBINPLACE støttes den psykisk sårbare i praktikken både på virksomheden og via aktiviteter hos JOBINPLACE (eks. coachingsamtaler, gruppeforløb mv.). Derigennem kan praktikken fremrykkes og integreres som en del af behandlingen. Praktikforløbet giver samtidig borgeren mulighed for at udvikle og afklare sine kompetencer i forhold til uddannelses- og jobmuligheder og mål.

19 JOBINPLACE er en professionel konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at få psykisk sårbare i uddannelse eller job. Kontakt os: JOBINPLACE hovedkontor Sundvej 9, 1. sal 8700 Horsens Partner og Salgsdirektør Helena Schjoldager Telefon: Vi skaber en FREMTID sammen...

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Skaber rehabilitering forandring og hvordan?

Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Evaluering af LivaRehabs metodeudviklingsprojekt: Selvforsørgelse og sundhed for kvinder. Af: Pernille Johansen, Cand.soc. Forside og layout: Mads Ohrt Redigering:

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere