Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012"

Transkript

1 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012

2 Forord Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende til, at skabe høj kvalitets dagtilbud.. 4 Hvorfor skal vi have høj kvalitetsdagtilbud på Bornholm?... 4 Hvad vil vi konkret undersøge ved kvaliteten?... 4 Hvilken tilgang har man til planlægning og struktur udfra de vedtagne politikker?... 7 Børnepolitik:... 7 Politik for inkluderende læringsmiljøer:... 8 Den Røde Tråd:... 8 De pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøvurdering... 8 Basisoplysninger om de Bornholmske Dagtilbud... 8 Gruppestørrelser og antal medarbejdertimer pr. barn:... 8 Det faglige og uddannelsesmæssige niveau i de Bornholmske dagtilbud:... 9 Beskrivelse af nuværende fokus og indsatsområder... 9 Den røde tråd overgange i barnets liv: Sprogpakken: Værktøjer til dokumentation af kvaliteten? Temperaturmålingen med Børnetermometeret Det kommunale tilsyn

3 Forord. Regeringen og KL har indgået en aftale, der betyder, at alle kommuner hvert andet år, skal udarbejde faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet. I Bornholms Regionskommune udarbejdes de første kvalitetsoplysninger i Herefter udarbejdes der og offentliggøres kvalitetsoplysninger hvert andet år. Kvalitetsoplysningerne skal: Sikre en overordnet og systematisk styring af kvalitetsudviklingen Synliggøre kvaliteten i forhold til børnenes trivsel, udvikling og læring Sikre helhed og sammenhæng i kerneydelserne Sikre dokumentation og opfølgning Fungere som et dialog- og udviklingsredskab Udgøre bestanddelen af det pædagogiske tilsyn Fungere som et ledelsesværktøj Kvalitetsrapporten henvender sig til ledelse, medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet, samt politikere og Børne- og Skolesekretariatet. De faglige kvalitetsoplysninger udarbejdes på baggrund af en analyse, af udvalgte områder i det vi definerer som kerneydelsen på dagtilbudsområdet (se nedenstående) Som grundlag for analysen tages udgangspunkt i dagtilbudslovens intentioner omkring kerneydelse og i forskningsbaseret definition af, hvad der: er høj kvalitet i kerneydelsen definerer et høj kvalitetsdagtilbud Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven? Børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring Det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd skal gennem omsorg og samarbejde med forældrene understøttes Dagtilbuddet skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer, gennem oplevelser, leg, samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring Dagtilbuddet skal bidrage til, at udvikle børns selvstændighed og til at indgå i forpligtigende fællesskaber Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud? Forskningen siger: At høj kvalitetsdagtilbud er der, hvor man på baggrund af et højt uddannelsesniveau:

4 planlægger reflekterer evaluerer modtager supervision af egen pædagogisk praksis Faktorer der er medvirkende til, at skabe høj kvalitets dagtilbud Andelen af uddannede medarbejdere i institutionen, der gennem høj faglighed, intuition og indsigt i barnets behov og forudsætninger anvender teori i praksis Stabiliteten i personalegruppen i det enkelte dagtilbud Gruppestørrelser Målrettede tilrettelagte pædagogiske miljøer på baggrund af fælles kritisk refleksion Relation mellem barnet og den voksne er et centralt kriterium for høj kvalitet, når denne manifesteres gennem ytringer og ikke kun er implicit og følelsesmæssig Antal pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. barn Mere ligelig kønsfordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehaven Hvorfor skal vi have høj kvalitetsdagtilbud på Bornholm? Jo tidligere man sætter ind med kvalitetsindsatser, jo højere er afkastet i form af human kapital Fordi forskningen viser, at elever som har gået i dagtilbud med høj kvalitet, opnår bedre karakterer, når de går til afgangsprøve i folkeskolens 9. klasse. Især drenge og indvandrerbørns karakterer påvirkes positivt Kvalitet må derfor fremover måles på om dagtilbud bliver et sted, hvor uddannelses- og dannelsesprocesser reelt finder sted for alle børn. Hvad vil vi konkret undersøge ved kvaliteten? Hvordan foregår refleksion og evaluering af den pædagogiske praksis? Hvordan har børnene det? Hvilken tilgang har man til planlægning og struktur af den pædagogiske dagligdag? Er der stabilitet i de enkelte personalegrupper? Hvordan foregår refleksion og evaluering af den pædagogiske praksis? Generelt for de fire distrikter er, at der kontinuerligt i de enkelte afdelinger foregår refleksioner og evaluering af den pædagogiske praksis på personalemøder, stuemøder i LP- grupper og i distrikternes ledelsesteam. Derudover afholdes der igennem året temadage, tværfaglige møder, netværk i inklusion, netværk i sprog og netværk for vuggestuer. På ø plan er etableret et

5 overordnet inklusionsnetværk. Forældre involveres i refleksion og evaluering via forældreråd og distriktsbestyrelser Metoder: Refleksion og evaluering sker på baggrund af dialog, dokumentation, observationer, praksisfortællinger, narrativer, relations skemaer, LP metoden, supervision fra PPR, supervision af ledere og kollegial supervision og sparring. Dagtilbud Vest: Udover de ovennævnte fremhæves. I læreplanerne og i evalueringen af disse I handleplaner for børn I tilrettelæggelse af specialpædagogiske forløb I netværk Via kurser og uddannelsesforløb Dagtilbud Nord: Der holdes 1 årlig uddannelsesdag hvor der arbejdes med faglig udvikling og refleksion. Der arbejdes sammen med Persille Schwartz fra EVA om udvikling af enkle refleksionsmetoder, der reflekteres i den forbindelse over forskning fra det pædagogiske område (gråd, at stille spørgsmål, køn) Ledelsesteamet reflekterer og evaluerer på ledelsesteammøder, afdelingslederne modtager supervision som gruppe. Der evalueres og reflekteres også i samarbejde med PPRs medarbejdere samt med skole Nord om overgangsarbejdet og fælles børnesyn. Dagtilbud Øst: Dialog skriftlige observationer Faglig sparring Dagtilbud Midt: De foregår i det daglige arbejde bl.a. på baggrund af de mål, der er opsat i læreplanerne. På personalemøder bruges der forskellige metoder; bl.a. SIP modellen og LP. Evalueringer sker ofte på temadage o.l. Arbejdet med læreplanerne forgår individuelt i de enkelte afdelinger i distriktet. Der evalueres derfor i de respektive personalegrupper i kombination med forældreråd. Den endelige behandling af de overordnede beskrivelser sker i distriktsbestyrelsen. Dagplejen: I det daglige foregår det ved de besøg dagplejepædagogen har hos dagplejeren. Her drøftes trivsel og udvikling af det enkelte barn og gruppen, dagplejerens tiltag og metoder Dagplejerne mødes en gang om ugen i legestuer, dagplejepædagogen er ofte med. Det giver mulighed for observationer over praksis der kan drøftes med dagplejeren. En gang om måneden er der heldagslegestue, hvor middagsstunden bruges til læring og refleksion.

6 Vi taler om inklusion ud fra hverdagens eksempler, tager et dilemma op og analyserer det ved hjælp af LP. Formidler ny viden om sprogpakken. Tager aktuelle emner op, det kan være ny forskning på børneområdet, eller noget der optager den enkelte fra egen børnegruppe f.eks. håndtering af skilsmisse. Vi har et fælles personalemøde om året, hvor der er et oplæg omkring et pædagogisk tema. En dagplejer fra hver legestue og dagplejepædagogerne deltager i LP undervisningen. Dagplejepædagoger og faglig pædagogisk leder reflekterer over egen og dagplejers praksis og udvikling. Vi er med i inklusionsnetværk på ø-plan. Vi bruger meget praksisfortællinger og narrativer som metode. Læreplaner: Der arbejdes specifikt i en måned med et kendt tema. Temaet er det samme for alle dagplejere på øen. Derudover arbejdes der dagligt med læreplanernes temaer i planlægningen af dagen. Hvordan har børnene det? Kortlægningsundersøgelse LP- modellen 2010: Distriktsledere Barn barn relationer: Kan du lide de andre børn i børnehaven? Har du en god ven i børnehaven? Barn - voksen relationer: Bliver du trøste af en voksen når du er ked af det? Kan du lide de voksne i børnehaven? Lytter de voksne i børnehaven til dig når du har noget at fortælle? Siger de voksne i børnehaven at du er dygtig når du gør noget godt? Resultater fra kortlægningsundersøgelsen: Dagtilbud Vest: Alle resultater fra Vest ligger tæt på landsgennemsnittet. Dog er der nogen variation i resultatet fra de forskellige afdelinger. Dette har givet anledning til pædagogiske overvejelser i afdelingerne og i distriktet. Kortlægningsundersøgelsen viser, at relationen mellem børnene er god: De fleste børn svarer ja til spørgsmålet: Har du en god ven. Dog er der plads til forbedring i arbejdet med børnenes indbyrdes relationer, idet børnene i lidt mindre grad svarer ja til spørgsmålet: kan du lide de andre børn i børnehaven. Kortlægningsundersøgelsen viser, at relationen mellem børn og voksne også er god: børnene oplever at de bliver trøstet af en voksen, når de er kede af det, og at der bliver lyttet til dem, når de har noget at fortælle. Dog er børnene lidt mindre positive, når de bliver spurgt om de kan lide de voksne. Her er resultatet lidt under gennemsnittet for alle børnehaver.

7 Der arbejdes løbende med at forbedre vilkårene for alle børn i børnehaverne. Kortlægningsundersøgelsen har i særlig grad rettet fokus mod drengenes oplevelse af at gå i børnehave. Dagtilbud Midt: Ca. halvdelen af børnene oplever at blive drillet af andre børn også så de bliver kede af det. Til gengæld er der et overvældende antal børn, der kan lide de andre børn og har en god ven. De leger eller beskæftiger sig sjældent alene de er som regel i et fællesskab med andre børn. Børnene oplever ikke, at de voksne skælder ud i udpræget grad. De er vellidte af børnene; der bliver lyttet til dem og de får hjælp ved behov. Børnene kan i det hele taget lide at gå i institutionerne. Børnene har generelt svært ved at stå imod gruppepres. De virker fleksible i forhold til at lade andre børn indgå i deres lege. Der er en god selvkontrol; raseri o.l. hører til sjældenhederne. Børnene er sprogligt aktive i overvældende grad og oplever sig forstået af andre børn og af personalet. Børnene oplever, at personalet både læser og laver andre aktiviteter med dem. Der er plads til kreative udfoldelser såsom at tegne og male. Dagtilbud Øst: Et stort antal børn svarer at de kan lide de andre børn og at de har en god ven. Lidt færre svarer at de har en god ven. Et stort antal børn svarer positivt på disse spørgsmål. I den ene afdeling svarer lidt færre børn positivt på spørgsmålet, om de voksne siger at du er dygtig når du gør noget godt. Hvilken tilgang har man til planlægning og struktur udfra de vedtagne politikker? Børnepolitik: Er den kendt af den enkelte medarbejder? Bliver den brugt i hverdagen? Dagtilbud Vest: Er kendt og indarbejdet i praksis. Dagtilbud Øst: Det er tvivlsomt om alle medarbejdere kender den overordnede børnepolitik. Dagtilbud Nord: Den er kendt af medarbejderne. Dagtilbud Midt: Der planlægges ud fra de overordnede kommunale beskrivelser omkring mål og metoder Dagplejen: Børnepolitikken er kendt via de overordnede temaer sundhed, helhed og sammenhæng, leg og læring, rummelighed og respekt og udsyn og nærvær. Desuden har dagplejen en særlig styrke i at rumme småbørn og familier med særlige behov.

8 Politik for inkluderende læringsmiljøer: Er den kendt af den enkelte medarbejder? Bliver den brugt i hverdagen? Dagtilbud Vest: Er kendt og under implementering Dagtilbud Øst: Den er kendt af alle medarbejdere og bruges i hverdagen Dagtilbud Nord: JA og der arbejdes engageret med inkluderende læringsmiljøer Dagtilbud Midt: Der planlægges ud fra de overordnede kommunale beskrivelser omkring mål og metoder Dagplejen: Inklusion som begreberne tilstedeværelse, deltagelse og læring arbejder vi med. At italesætte inklusionen er et arbejde der er i gang og på vej. Den Røde Tråd: Er den kendt af den enkelte medarbejder? Bliver den brugt i hverdagen? Dagtilbud Vest: Handleplaner for overgange er udarbejdet og indarbejdet i praksis Dagtilbud Øst: Den er kendt af alle medarbejdere og bruges i hverdagen. Dagtilbud Nord: JA vi arbejder med den røde tråd i alle overgange. Dagtilbud Midt: Der planlægges ud fra de overordnede kommunale beskrivelser omkring mål og metoder Dagplejen: Den Røde tråd er kendt af alle og alle børn bliver beskrevet når de går til andet pasningstilbud. Måden hvor på det bliver overleveret, er forskellig i distrikterne. De pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøvurdering Er de pædagogiske læreplaner kendt af den enkelte medarbejder? Bliver de brugt i hverdagen? Dagtilbud Vest: Er kendt og en del af praksis, der arbejdes ud fra læreplanes temaer, dokumenteres og evaluers. Der laves børnemiljøvurderinger. Dagtilbud Øst: De er kendt af alle medarbejdere og bruges i hverdagen, der arbejdes ud fra læreplanes temaer, dokumenteres og evaluers. Dagtilbud Nord: Der arbejdes med pædagogiske læreplaner og der laves BMV Dagtilbud Midt: Der arbejdes ud fra læreplanes temaer, dokumenteres og evaluers i de enkelte afdelinger. Dagplejen: Tilgangen til børnemiljøvurderingen er vi ved at kortlægge. Det foregår ved at faglig pædagogisk leder er i det enkelte dagplejehjem, undersøger og drøfter hvordan det fysiske, psykiske og æstetiske miljø er. Spørger ind til tilrettelæggelsen af dagligdagen og tilgangen til de politikker der er på vores område. Når undersøgelsen er færdig foretages en status. Basisoplysninger om de Bornholmske Dagtilbud Gruppestørrelser og antal medarbejdertimer pr. barn: Vuggestuer: Mellem 8 og 14 børn gennemsnit på ø-plan: 8 timer pr. vuggestuebarn pr. uge Dagplejen: 4 børn pr. voksen åbningstid 48 timer. Børnehaver: Mellem 18 og 32 børn gennemsnit på ø plan: 4, 5 pr. børnehavebarn pr. uge SFO Sydgården: 67 børn og Børnehuset 2 timer pr. SFO barn pr. uge.

9 Det faglige og uddannelsesmæssige niveau i de Bornholmske dagtilbud: Medarbejdere har i perioden gennemført følgende uddannelser: 2006: Diplommodul et hold: Pædagogisk udviklingsarbejde, fagretning og organisationsudvikling 2006: Diplommodul et hold: Specialpædagogik samfund og specialpædagogik: 2007: Diplommodul et hold: Videnskabsteori og pædagogik 2008: Diplommodul et hold: Praktikvejlederuddannelse 2009: Diplommodul et hold: Naturpædagogik 2010: Diplommodul et hold: Praktikvejlederuddannelse 2011: Diplommodul et hold: Social inklusion 2011: Uddannelse af alle medarbejdere i Trinbrættet, Nøkkerosen og Karlsvognen til DGI certificerede institutioner. 3 afdelingsledere har taget diplommellemlederuddannelse. 2 afdelingsledere har taget diplomlederuddannelsen 2 distriktsledere har taget diplomlederuddannelsen 2 distriktsledere påbegyndt MPM Opkvalificeringskurser: 2012: Ugekursus inklusion: Natur og inklusion, Sprog, fortælling og inklusion, Idræt, bevægelse og 2012: Sprogpakken Alle har taget grundkursus i 1. hjælp og er på årligt opfølgningskursus. Specielt for dagplejen: Dagplejen: 25. oktober 2012 er der ansat 55 dagplejere, 3 dagplejepædagoger og 1 faglig leder. En har en diplomuddannelse på 6 moduler omhandlende bl.a. videnskabsteori og didaktik En har et diplommodul i dagplejepædagogik En har et diplommodul i inklusion En har et forløb med NLP 2 dagplejere har en pædagoguddannelse 13 dagplejere har PGU 15 ansatte har et 3 årigt projektforløb omkring udvikling af dagplejen 18 ansatte er på andet år med i undervisning i LP projektet. Alle har taget grundkursus i 1. hjælp og er på årligt opfølgningskursus. Beskrivelse af nuværende fokus og indsatsområder Inklusionsprojekt Specifik del 1. Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud: Internat for afdelings og virksomhedsledere over to dage. 2. Uddannelse af én pædagog pr. afdeling på diplomniveau i modulet Social inklusion

10 Almen/generel del 1. Opkvalificeringskursus af en uges varighed for alle de pædagogiske medarbejdere. Hvad er inklusion? Hvordan arbejder vi med inklusion? Temaer: Inklusion og natur, Inklusion og sprog, inklusion krop og bevægelse 2. Netværksdannelse på Ø-plan, hvor der arbejdes med Inklusionslaboratorier, hvilket betyder at der ude i de enkelte afdelinger sættes fokus på et område som undersøges og dokumenteres. LP Modellen læringsmiljø og pædagogisk analyse Hele dagtilbudsområdet arbejder med LP - modellen 2011: Dagtilbudsområdet inklusiv dagplejen deltog i pilotprojekt, hvor alle medarbejdere blev indført i LP-modellen som pædagogisk analyseværktøj. Alle medarbejdere blev undervist 3 aftener à 2½ time, imellem undervisningen mødtes medarbejderne i LP-grupper på tværs af afdelinger og distrikter, hvor man via E-læring arbejdede med problemstillinger forbundet til undervisningen. Ansatte i PPR er uddannede til at varetage vejlederfunktionen til LP-grupperne, der er tilknyttet en vejleder pr. LP-gruppe. 2012: Efter samme model som i Der blev arbejdet med temaet Observation af børnegrupper. Desuden er følgende uddannelsesforløb gennemført: Den røde tråd overgange i barnets liv: Der arbejdes i alle afdelinger med den røde tråd politik for overgange i barnets liv. Sprogpakken: Værktøjer til dokumentation af kvaliteten? 2012: LP- Kortlægningsundersøgelsen I 2012 vil vi tage udgangspunkt i LP- kortlægningsundersøgelsen der blev foretaget fra 5. oktober til 15. december 2010, resultat offentliggjort februar : Børnemiljøtermometeret Ta temperaturen på børnemiljøet! I løbet af perioden skal alle børn Temperaturmålingen med Børnetermometeret Om Børnetermometeret Resultater fra undersøgelsen pejling af kvaliteten

11 Det kommunale tilsyn 2012 Fokusområder ved det anmeldte tilsyn 2012 Opfølgning på tilsyn 2011 Forældre: Indflydelse og tilfredshed Inklusion Børn i vanskeligheder LP-modellen Indsats i forhold til børns sprog Overgange i barnets liv

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Karlsvognen, Havnegade 70, 3730 Nexø, telefon: 56 92 44 33 Dato for tilsynsbesøg: 3. december 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Morbærstiens Børnehave, Morbærstien 2, 3700 Rønne. Telefon: 56 92 44 80 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2013, klokken 9.00-12.00

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Bornholms Regionskommune 2011 Indledning Sammenhængende børnepolitik Er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23. nov. 2006 Efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011.

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Timring Læringscenter

Timring Læringscenter 2014-2015 Udviklingsplan Timring Læringscenter Center for Børn og Læring Herning Kommune Årsmål 2014-2017 1. Sådan arbejder vi med de politiske årsmål i herning kommune Årsmålene for 2014 er begyndelsen

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

Kalundborg Kommune Børneområdet

Kalundborg Kommune Børneområdet BUDDET INDSÆTTES Kalundborg Kommune Børneområdet Lokal kvalitetsrapport for Børnehusene Team Høng Dagplejen 2014 Pædagogisk Teamleder/Leder: Lene Knudsen Områdeleder: Anette Frihed Side 0 af 5 Personalets

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn i dagplejen er et af indsatsområderne i Sorø Kommunes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation,

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo SOLRØD KOMMUNE BØRNEINSTITUTIONEN PARKBO Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo Kerneopgaven i Parkbo: En pædagogisk tilgang der tager vare på Barnets selvfølelse Positive udvikling Sociale kompetence

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Forord I Aabenraa Kommune har vi gennem de sidste par år arbejdet på at udvikle Den inkluderende skole, hvor der er plads til menneskers forskellighed. Der er lavet

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Karlsvognen, Havnegade 70, 3730 Nexø, telefon: 56 92 44 33 Dato for tilsynsbesøg: 12. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 5. marts 2008,

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Orø skole og Børnehus Leder, mail, tlf. Bjarne Kyhnauv, bjk@holb.dk,

Læs mere

Evaluering af inklusion

Evaluering af inklusion Evaluering af inklusion Hvad skal der til for at være inkluderet Fysisk tilstedeværelse til stede i fællesskabet Accept og anerkendelse fuldgyldig deltager Aktiv deltagelse Bidrager aktivt til fællesskabet

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere