Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING Kort fortalt 4 Likviditet 4 Kapitalgrundlaget 4 s resultat 5 Resultat i forhold til forventning 6 Forventninger til Øvrige forhold 7 Skat 7 Rating 7 Balance, egenkapital og solvens 8 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 9 Forretningsområder 10 KAPITALPOLITIK OG -STYRING 16 ORGANISATION, LEDELSE OG KONTROLSYSTEMER 17 Finansiel bæredygtighed 17 Strategi skal styrke væksten på bankområdet 17 Organisation og ansvarsfordeling 18 Aflønningsforhold 19 Samfundsansvar 19 Interne kontrol- og risikostyringssystemer 20 KONCERNENS RISIKOSTYRING 22 Kreditrisici 22 Markedsrisici 25 Likviditetsstyring 27 Operationelle risici 28 Usikkerhed ved indregning og måling 28 NEDSKRIVNINGER OG UDLÅN 29 NYKREDIT BANK A/S 32 PÅTEGNINGER 34 Ledelsespåtegning 34 Intern revisions erklæringer 35 Den uafhængige revisors erklæringer 36 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse 37 Balance 38 Egenkapitalopgørelse 40 Pengestrømsopgørelse 42 Noter 43 Definitioner på nøgletal 97 Nykredit Bank årsrapport 2012

3 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABSOPLYSNINGER Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Hjemmeside: nykredit.dk Telefon: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S og indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København. Ekstern revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 12. marts BESTYRELSE Karsten Knudsen, formand Søren Holm, næstformand Henrik K. Asmussen*) Olav Brusen Barsøe*) Kim Duus Allan Kristiansen*) Per Ladegaard Bente Overgaard NOMINERINGSUDVALG Nykredit-koncernen har etableret et nomineringsudvalg, der fungerer som et fælles nomineringsudvalg. Steen E. Christensen, advokat formand Hans Bang-Hansen, gårdejer Nina Smith, professor Steffen Kragh, koncernchef REVISIONSUDVALG Nykredit-koncernen har etableret et revisionsudvalg, der fungerer som et fælles revisionsudvalg. Steffen Kragh, koncernchef formand Anders C. Obel, adm. direktør Nina Smith, professor VEDERLAGSUDVALG Udvalget er fælles for Nykredit-koncernen. Steen E. Christensen, advokat formand Steffen Kragh, koncernchef Hans Bang-Hansen, gårdejer *) valgt af medarbejderne i Nykredit Bank DIREKTION Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram Ledelsesberetningens oplysninger om ledelseshverv for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fremgår af side 99. På nykredit.dk kan du læse meget mere om Nykredit-koncernen. Det er også her, du finder rapporterne: Årsrapport 2012 Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Risiko- og kapitalstyring 2012 Oplysninger om Corporate Governance findes på nykredit.dk/corporategovernance Nykredit Bank årsrapport

4 KONCERNDIAGRAM Foreningen Nykredit Industriens Fond Foreningen Østifterne PRAS A/S Ejerandel 89,80% Ejerandel 4,70% Ejerandel 3,25% Ejerandel 2,25% Nykredit Holding A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Totalkredit A/S Årets resultat: 522 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Årets resultat: 68 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Årets resultat: 65 mio. kr. Egenkapital: 259 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Nykredit Leasing A/S Årets resultat: 23 mio. kr. Egenkapital: 141 mio. kr. Årets resultat: 16 mio. kr. Egenkapital: 160 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Årets resultat: 49 mio. kr. Egenkapital: 469 mio. kr. Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Årets resultat: 9 mio. kr. Egenkapital: 218 mio. kr. Der henvises til note 47 for en fuldstændig koncernoversigt. 2 Nykredit Bank årsrapport 2012

5 NYKREDIT BANK-KONCERNEN Beløb i mio. kr./euro Sammenligningstal er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank i /EUR BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT Basisindtægter af: - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer Proprietary trading (aktivitet overført til Nykredit Realkredit i 2009) fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler Indbetaling til Indskydergarantifonden Provision til statsgarantiordningen (bankpakke l) Kursregulering mv. af associeret virksomhed Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og garantier mv Hensættelser på garantier tilknyttet statsgarantiordningen (bankpakke l) Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler NØGLETAL Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 0,5 3,1 3,0-35,0-15,9 Årets resultat før skat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 0,5 4,2 4,0-46,2-20,6 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 4,2 8,1 13,7 8,5 14,2 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 0,3 5,3 2,2-49,8-10,7 Omkostninger ekskl. nedskrivninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 53,6 54,6 56,2 67,8 60,2 Nedskrivninger på udlån Årets nedskrivningsprocent 0,5 0,4 1,6 6,3 2,0 Solvensprocent 21,3 19,3 15,9 12,3 10,2 Kernekapitalprocent 21,3 19,3 15,2 12,3 7,7 Kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital 21,0 19,0 15,0 12,3 7,7 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Hoved- og nøgletal baseret på koncernens opstilling af resultatopgørelse og balance mv. fremgår af note 48 og 49, hvortil der henvises. 1 Fra 1. januar 2011 indgår kursreguleringer fra beholdningen af efterstillede kapitalindskud i danske pengeinstitutter (Kalvebod-udstedelser) i beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. Nykredit Bank årsrapport

6 LEDELSESBERETNING 2012 I HOVEDTRÆK 2012 KORT FORTALT Resultat før skat udgjorde 67 mio. kr. mod 593 mio. kr. i Basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Der var i 2012 tale om en fremgang i Retail, mens basisindtægter i Storkunder lå lavere. LIKVIDITET Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet udgjorde tilfredsstillende 183%, og banken havde et indlånsoverskud på 4,9 mia. kr. KAPITALGRUNDLAGET Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital og solvensprocenten udgjorde 21,0 og 21,3 ultimo 2012 mod 19,0 og 19,3 i 2011, og det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,5%. Værdireguleringer på renteswaps mv. udgjorde mio. kr. mod -632 mio. kr. i Driftsomkostninger m.v. udgjorde mio. kr., hvilket var på niveau med Nedskrivninger steg med 169 mio. kr. til 557 mio. kr. De stigende nedskrivninger kunne især henføres til Retail. Årets nedskrivningsprocent udgjorde 0,5 mod 0,4 i Basisindtjening efter nedskrivninger udgjorde herefter 37 mio. kr. mod 747 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen udgjorde 30 mio. kr. mod -154 mio. kr. i 2011, hvor indtjeningen blandt andet var påvirket af store kurstab på efterstillede kapitalindskud i nødlidende danske pengeinstitutter. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 53,6 mod 54,6 i Balancen udgjorde 240,5 mia. kr. mod 232,4 mia. kr. ultimo Resultatet før skat forrentede egenkapitalen med 0,5% mod 4,2% i Rating Fitch Ratings har tildelt Nykredit Bank en udstederrating på A/F1. 4 Nykredit Bank årsrapport 2012

7 LEDELSESBERETNING NYKREDIT BANK-KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev på 67 mio. kr. mod 593 mio. kr. i Basisindtægter af forretningsdrift udviklede sig som ventet, om end på et lidt lavere niveau end i 2011, mens øgede værdireguleringer af renteswaps og nedskrivninger på udlån påvirkede resultatet negativt med stigninger på henholdsvis 435 mio. kr. og 169 mio. kr. i forhold til udgiften i Basisindtjening Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde 37 mio. kr. mod 747 mio. kr. i 2011, svarende til en reduktion på 710 mio. kr. Resultat før skat Mio. kr Basisindtægter af forretningsdrift Indtægterne udgjorde mio. kr. i 2012, svarende til et fald på ca. 2% sammenlignet med 2011, hvor indtægten udgjorde mio. kr. Basisindtægter i Retail viste en fremgang fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. Modsat lå Storkunder lidt lavere i forhold til 2011, idet indtægterne faldt med 28 mio. kr. til mio. kr. Nykredit Markets og Nykredit Asset Management opnåede et stigende indtægtsniveau, mens CIB lå under. Værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer Krediteksponeringen på rentesikringsaftaler med erhvervskunder medførte en justering af markedsværdien på mio. kr. mod -642 mio. kr. i Af årets udgift kunne 63 mio. kr. henføres til konstaterede tab på terminerede swaps, mens den resterende del vedrørte værdiregulering af aktive renteswaps, hvor det udgiftsførte beløb ikke nødvendigvis tabes. En stigning i renteniveauet vil således medføre en fremtidig positiv resultateffekt. Den øgede udgift er blandt andet en effekt af det faldende renteniveau, der har medført betydelige positive markedsværdier på renteswaps med erhvervskunder, der ikke fuldt ud har stillet sikkerhed i form af kontante indskud eller stats- og realkreditobligationer mv., hvorved Nykredit Bank har fået en øget kreditrisiko. For kunder med lave ratings har banken foretaget en værdiregulering af markedsværdierne. De vedvarende meget lave renter har i 2012 samtidig givet anledning til en mere forsigtig vurdering end tidligere, ligesom også bankens generelle metode for prisfastsættelse af renteswaps er tilpasset markedsudviklingen Bankens renteswaps er typisk indgået på afdækket basis, hvorfor renterisikoen netto samlet set er meget begrænset. Indtægter Omkostninger inkl. nedskrivninger Udlån og indlån Mio. kr Resultat Værdireguleringen af erhvervsobligationer udgjorde 28 mio. kr. mod 10 mio. kr. i Basisindtægter af fonds Indtægterne faldt fra 175 mio. kr. i 2011 til 61 mio. kr. i Udviklingen er en effekt af faldet i den korte risikofrie rente fra gennemsnitlig 1,27% i 2011 til 0,43% i Den risikofrie rente er baseret på Nationalbankens udlånsrente. Driftsudgifter og afskrivninger mv. Driftsudgifter mv. steg marginalt fra mio. kr. i 2011 til mio. kr Udlån til amortiseret kostpris Indlån til amortiseret kostpris Udgifter til personale udgjorde 788 mio. kr. mod 769 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2,5%. Udviklingen var blandt andet en effekt af ansættelse af personale i filialen i Stockholm samt den generelle lønudvikling. Antallet af medarbejdere steg fra gennemsnitlig 817 i 2011 til 850 (+4,0%) som følge af blandt andet etableringen i Stockholm og en generel løbende tilpasning af medarbejderstaben. Nykredit Bank årsrapport

8 LEDELSESBERETNING Øvrige administrationsomkostninger faldt fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. i Indbetaling til Indskydergarantifonden Udgiften til Indskydergarantifonden udgjorde 23 mio. kr. i 2012 mod ca. 100 mio. kr. i 2011, hvor indbetalingen var præget af udgifter som følge af afviklingen af Amagerbanken A/S, Fjordbank Mors A/S og Max Bank A/S. Af indbetalingen i 2012 var 5 mio. kr. regulering af udgifter vedrørende nødlidende pengeinstitutter i Nedskrivninger og hensættelser Nedskrivninger og hensættelser steg fra 388 mio. kr. i 2011 til 557 mio. kr. Udviklingen kunne henføres til ændringer i individuelle nedskrivninger med 187 mio. kr. og gruppevise nedskrivninger med 42 mio. kr., mens hensættelser på garantier gav en positiv effekt på 60 mio. kr. som følge af tilbageførsler. Stigningen i 2012 kunne i stort omfang henføres til Retail, hvor udgiften steg med 103 mio. kr. til 511 mio. kr. som følge af et øget nedskrivningsbehov på såvel privatkunder som mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Udgiften i Storkunder udgjorde 34 mio. kr. mod en indtægt på 39 mio. kr. i 2011, hvor posten var præget af tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. Årets nedskrivningsprocent udgjorde 0,5 mod 0,4 i Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen gav en indtægt på 30 mio. kr. mod en udgift på 154 mio. kr. i Ud over merindtjeningen i forhold til den risikofrie rente rummer beholdningsindtjeningen i 2012 provisionsudgifter til en tabsgaranti stillet af Nykredit Holding A/S. I 2011 var udgiften markant påvirket af kursreguleringer på Kalvebodudstedelser med -190 mio. kr. samt af en kursregulering på sektoraktier med -44 mio. kr. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der er opnået ud over den risikofrie rente på de beholdninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne. Afkastet på finansielle instrumenter i forretningsområderne indgår i disses basisindtægter. Skat Den beregnede skat udgjorde -1 mio. kr. Bankens skatteberegning gav en samlet skatteindtægt, idet ikke-skattepligtige indtægter oversteg årets regnskabsmæssige resultat før skat. Årets skattepligtige indkomst blev som følge heraf negativ. Resultat i 4. kvartal 2012 Resultat før skat for 4. kvartal 2012 gav et underskud på 270 mio. kr. mod et overskud på 35 mio. kr. i 3. kvartal Generelt lå såvel indtægter fra forretningsdrift som administrationsomkostninger på niveau med de foregående kvartaler i Årsagen til udviklingen i resultatet på -305 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2012 var derfor især øgede negative værdireguleringer på 477 mio. kr. vedrørende renteswaps mv. Også i forhold til de foregående kvartaler lå værdireguleringen på et relativt højt niveau. Basisindtægter fra forretningsdrift lå 133 mio. kr. over niveauet i 3. kvartal. Indtægten i 4. kvartal afveg dog ikke væsentligt i forhold til de foregående kvartaler, og udviklingen lå inden for de udsving, der sædvanligvis vil opstå fra periode til periode. Omkostninger, der udgjorde 450 mio. kr. i 4. kvartal, svarede til forventningen og lå på niveau med 1. til 3. kvartal Nedskrivninger udgjorde 142 mio. kr. i 4. kvartal 2012, hvilket stort set svarede til niveauet i de foregående kvartaler af RESULTAT FOR 2012 I FORHOLD TIL FORVENTNINGER Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 forventede banken et positivt resultat for 2012 på niveau med resultatet for 2011, dog var forventningen tilknyttet en betydelig usikkerhed om udviklingen i kreditrelaterede poster. Tilsvarende gjorde sig gældende ved offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal viste imidlertid et resultat før skat, der lå 526 mio. kr. under niveauet i Udviklingen i basisindtægter af forretningsdrift viste et lidt lavere niveau sammenlignet med 2011, mens basisindtægter af fonds lå 114 mio. kr. under som følge af faldet i den risikofrie rente. Udviklingen i begge poster lå dog inden for den margin, der altid vil være tilknyttet et skøn, og indikerer som sådan ikke ændringer i bankens basale forretningsgrundlag. Ligeledes svarede omkostningsniveauet nogenlunde til forventningen. Kreditrelaterede udgifter fra renteswaps og udlån mv. medførte derimod en øget udgift på i alt 604 mio. kr. i forhold til 2011 og var således en væsentlig årsag til det reducerede resultat i 2012, herunder udviklingen fra 3. til 4. kvartal. Resultat efter skat Resultat efter skat var herefter 68 mio. kr., hvilket gav en forrentning af egenkapitalen på 0,5%. I 2011 udgjorde resultatet 433 mio. kr., og egenkapitalforrentningen var 3,1%. Udbytte Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Nykredit Bank årsrapport 2012

9 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2013 Nykredit Bank forventer i 2013 stigende basisindtægter og vækst i indlån og udlån. Der vil i 2013 fortsat være fokus på omkostningsudviklingen, og omkostningsprocenten forventes at falde. Nedskrivninger på udlån forventes svagt stigende og vil afhænge af de generelle konjunkturer og udviklingen på boligmarkedet generelt. Endelig forventes værdireguleringer af renteswaps at give en betydeligt lavere udgift i 2013, men udviklingen vil dog afhænge af ændringen i renteniveauet. På baggrund af ovenstående forventes samlet en vækst i basisindtjeningen efter nedskrivninger sammenlignet med ØVRIGE FORHOLD SKAT SKAT har foreslået en ændring af den selvangivne indkomst for Ændringen vedrører et skattemæssigt fradrag for nedskrivninger i Forstædernes Bank, der blev fusioneret med Nykredit Bank i Der henvises til omtalen i note 37 "Eventualforpligtelser". RATING Nykredit Bank er ratet af Standard & Poor's og af Fitch Ratings fra den 20. august Pr. 13. april 2012 anmodede Nykredit Moody's Investors Service om at ophøre med ratingen af Nykredit-koncernen. Den 20. august 2012 meddelte Fitch Ratings, at såvel Nykredit Realkredit A/S som Nykredit Bank A/S har fået den langsigtede udstederrating A og den kortsigtede udstederrating F1, begge med stable outlook. Der henvises i den forbindelse til Nykredits pressemeddelelse af 20. august Nykredit Bank A/S Overblik over ratings Fitch Standard & Poor's Kort rating F1 A-1 Lang rating A A+ Nykredit Bank årsrapport

10 LEDELSESBERETNING Balance i hovedtal Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.fl Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris heraf Retail heraf Storkunder heraf øvrige udlån Obligationer og aktier Øvrige aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld heraf Retail heraf Storkunder heraf øvrige udlån Udstedte obligationer Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo regnskabsåret Årets resultat efter skat Egenkapital ultimo regnskabsåret Basiskapital og solvens Mio. kr Aktiekapital Overført overskud eller underskud mv Kernekapital Primære og andre fradrag i kernekapital Supplerende kapital og hybrid kernekapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Kapitalkrav Solvensprocent 21,3 19,3 Kernekapitalprocent 21,3 19,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 21,0 19,0 Individuelt solvensbehov 10,5 10,2 BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Balancen steg med 8,1 mia. kr. til 240,5 mia. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker faldt med 5,4 mia. kr. til 44,8 mia. kr., mens udlån til dagsværdi (repoudlån) steg med 13,4 mia. kr. til 35,4 mia. kr. Udviklingen i mellemværender med kreditinstitutter afspejlede i vid udstrækning bankens behov for likviditetsfremskaffelse og -anbringelse, herunder nettoudviklingen i bankens indlåns-, udlåns- og værdipapiraktiviteter. Udlån til amortiseret kostpris faldt med 6,1 mia. kr. til 49,8 mia. kr. Udviklingen kunne henføres til færre udlån til såvel private som til erhverv i forretningsområdet Retail. Udviklingen i udlån til Storkunder viste ligeledes et fald fra 24,1 mia. kr. ultimo 2011 til 19,7 mia. kr. Obligationer og aktier faldt fra 61,1 mia. kr. ultimo 2011 til 58,4 mia. kr. Beholdningens størrelse afspejlede bankens repoaktiviteter, handelspositioner samt udviklingen i og placeringen af bankens likviditet, hvoraf en betydelig del anbringes i værdipapirer. Beholdningen omfattede primært statsobligationer og realkreditobligationer med en høj rating. Aktiver i midlertidig besiddelse blev øget fra 55 mio. kr. ultimo 2011 til 904 mio. kr. ultimo Posten består af ejendomme, som banken har overtaget i forbindelse med afvikling af nødlidende engagementer. Udviklingen i forhold til 2011 kan primært henføres til et specifikt ejendomsselskab. Selskabet, der omfatter en ejendom, blev overtaget i årets sidste kvartal og forventes afstået i Den regnskabsmæssige gæld i dette selskab udgør 659 mio. kr., hvilket forklarer udviklingen i regnskabsposten "Midlertidigt overtagne forpligtelser", der stiger fra 22 mio. kr. ultimo 2011 til 659 mio. kr. Andre aktiver udgjorde 50,9 mia. kr. mod 43,0 mia. kr. ultimo Heri indgik positiv markedsværdi af derivater, der var tilknyttet såvel kundeaktiviteter som egne positioner og afdækningsforretninger, med 43,9 mia. kr. ultimo 2012 (2011: 37,5 mia. kr.). I betydeligt omfang var forretningerne indgået på afdækket basis og skal derfor ses i sammenhæng med, at der i regnskabsposten "Andre passiver" indgik negative markedsværdier med 44,3 mia. kr. Indlån og anden gæld faldt fra 57,6 mia. kr. ultimo 2011 til 54,7 mia. kr. ultimo Udviklingen var sammensat af en stigning på 1,2 mia. kr. i Retail-området, medens Storkunder og øvrige indlån viste en reduktion på samlet 4,1 mia. kr. Indlån fra repoforretninger steg fra 15,9 mia. kr. ultimo 2011 til 17,7 mia. kr. Banken havde pr. 31. december 2012 et indlånsoverskud på 4,9 mia. kr. målt på forskellen mellem indlån og udlån til amortiseret kostpris. Ultimo 2011 udgjorde indlånsoverskuddet 1,7 mia. kr. Udstedte obligationer udgjorde 28,5 mia. kr. mod 26,1 mia. kr. ultimo Bankens udstedelser gennem ECP- og EMTN-programmerne er fortsat sket på tilfredsstillende afsætnings- og renteniveauer. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi udgjorde 33,7 mia. kr. mod 27,3 mia. kr. ultimo Posten bestod af indlån fra repoaktiviteter, herunder negative værdipapirbeholdninger. 8 Nykredit Bank årsrapport 2012

11 LEDELSESBERETNING Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 52,8 mia. kr. mod 43,5 mia. kr. ultimo Posten omfattede især skyldige renter og provisioner samt negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Bankens hybride kernekapital var uændret 250 mio. kr. Egenkapital, basiskapital, kapitalkrav og solvens Egenkapitalen udgjorde 14,3 mia. kr. ultimo 2012 mod 14,2 mia. kr. ultimo Forøgelsen på 0,1 mia. kr. svarer til årets resultat efter skat. Egenkapitalen er ens i Nykredit Bank A/S og, idet der anvendes ensartede principper for indregning og måling. Nykredit Banks anvendelse af modeller til brug for beregningen af kapitalkrav er beskrevet i afsnittene om kredit- og markedsrisici og i rapporten Risiko- og kapitalstyring 2012, som findes på nykredit.dk/rapporter. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er i perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten ikke indtruffet væsentlige begivenheder. Nykredit Banks basiskapital udgjorde 14,5 mia. kr. ultimo 2012 (2011: 14,3 mia. kr.), og kapitalkravet udgjorde 5,4 mia. kr. ultimo 2012 (2011: 5,9 mia. kr.). Vægtede aktiver faldt i forhold til ultimo 2011 med 5,8 mia. kr. Udviklingen var sammensat af et fald i poster med kreditrisiko mv. på 9,0 mia. kr., en stigning i poster med operationel risiko på 0,8 mia. kr. og en stigning i poster med markedsrisiko på 2,5 mia. kr. Nykredit Holding har over for Nykredit Bank stillet en tabsgaranti, der op til et maksimum på 2 mia. kr. i garantiens løbetid dækker resultateffekten af nedskrivninger og garantier, der overstiger 2% af de samlede udlån og garantier i et regnskabsår. Garantien medfører en reduktion af kapitalkravet for eksponeringer med kreditrisiko på ca. 1,4 mia. kr. s solvensprocent udgjorde herefter 21,3 mod 19,3 ultimo 2011, og kernekapitalprocenten ekskl. hybrid kernekapital udgjorde 21,0 mod 19,0 ultimo s individuelle solvensbehov udgjorde 10,5 mod 10,2 ultimo Solvens- og kernekapitalprocent 25% 20% 15% 10% 5% 0% Solvensprocent Kernekapitalprocent Nykredit Bank årsrapport

12 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER Som følge af organisationsændringer i Nykredit er præsentationen af bankens forretningsområder i 2012 ændret til at omfatte: Retail, der omfatter privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder Storkunder, der omfatter forretningsenhederne Corporate & Institutional Banking (CIB), Nykredit Markets og Nykredit Asset Management Koncernposter, der omfatter bankens Treasury-område samt øvrige indtægter og omkostninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne, herunder basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen. Bruttoindtægter fra forretninger med kunder tilgår de forretningsområder, der er leverandør af de bagvedliggende produkter (Nykredit Markets og Nykredit Asset Management). Fordelingen af indtægter til Retail og CIB sker herefter i form af en fuld fordeling af de indtægter, der kan henføres til disse forretningsenheders salgsaktiviteter mv. Tilsvarende foretages en allokering af de til salget tilknyttede omkostninger i Nykredit Markets og Nykredit Asset Management til Retail og CIB. Resultat før skat for 1. januar 31. december fordelt på forretningsområder Retail Storkunder Koncern- I alt poster Mio. kr Basisindtægter: Kundeaktiviteter, brutto Aflønning for distribution mv Basisindtægter af forretningsdrift Værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Indbetaling til Indskydergarantifonden Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Årets resultat før skat Omkostninger ekskl. nedskrivninger/basisindtægter af forretningsdrift, % 41,8 45,4 47,9 44, ,6 54,6 10 Nykredit Bank årsrapport 2012

13 LEDELSESBERETNING Resultat for Retail Mio. kr Basisindtægter: Kundeaktivitet, brutto Aflønning for distribution Basisindtægter af forretningsdrift Værdiregulering af derivater mv Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Indbetaling til Indskydergarantifonden 11 - Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån til amortiseret kostpris heraf private heraf erhverv Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger i % af udlån 7,3 6,8 Gæld Indlån og anden gæld heraf private heraf erhverv Ikke-balanceførte poster Garantier mv Retail Forretningsområdet omfatter bankforretninger med privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder, herunder landbrugskunder, boligudlejning samt formuende privatkunder. Yderligere indgår dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S i forretningsområdet. Kunderne betjenes i Nykredits 55 centre samt gennem det landsdækkende salgs- og rådgivningscenter Nykredit Direkte. Andre distributionskanaler er ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Forsikringer formidles i samarbejde med Gjensidige Forsikring. Kunderne i Retail tilbydes produkter inden for bank, realkredit, forsikring, pension, investering og gældspleje. Resultat Retail fik et resultat før skat på -259 mio. kr. mod et resultat på 209 mio. kr. i Resultatet for 2012 kunne i store træk henføres til privatkunder med 534 mio. kr., mens erhverv gav et underskud på 793 mio. kr. som følge af de betydelige værdireguleringer på renteswaps. Basisindtægter af forretningsdrift viste en positiv udvikling fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. i Modsat gav værdireguleringer af derivater en udgift på 927 mio. kr. mod en udgift på 408 mio. kr. i Udgiften kunne i begge år henføres til erhvervskunder. Driftsomkostninger viste et fald på 15 mio. kr. til 837 mio. kr. Nedskrivninger mv. udgjorde 511 mio. kr. i 2012 mod 408 mio. kr. i Erhverv steg med 70 mio. kr. til 381 mio. kr., mens private tegnede sig for en stigning på 33 mio. kr. til 130 mio. kr. Nedskrivningsprocenten var 1,3. Omkostninger i alt i forhold til basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 41,8% mod 45,4% for Dattervirksomheden Nykredit Leasing bidrog til forretningsområdets resultat med 15 mio. kr. før skat mod et underskud på 6 mio. kr. i Udlån og indlån Forretningsområdets udlån faldt med 2,0 mia. kr. til 27,2 mia. kr., mens indlån steg med 1,2 mia. kr. fra 35,0 mia. kr. i 2011 til 36,2 mia. kr. Aktiviteter i 2012 Privatområdet var som også i 2011 påvirket af en lav omsætning på boligmarkedet og et generelt afmattet aktivitetsniveau, der blandt andet medførte et faldende udlån og et lavt niveau i gebyrindtægter fra ejendomshandler mv. Modsat steg indlån som følge af en større opsparingslyst blandt private. Nykredit Bank årsrapport

14 LEDELSESBERETNING Konkurrencen på indlånsmarkedet blev skærpet i 2012, og banken har haft stort fokus på at opnå en øget andel af stabile indlån gennem tilgang af bankkunder, der bruger Nykredit Bank som daglig bankforbindelse. Derfor lancerende banken i 2012 nye aktie- og formuekonti. Herudover var der i slutningen af året en pæn aktivitet med salg af investerings- og pensionsprodukter for mere end 1,2 mia. kr. For året som helhed var der samtidig en øget indsats på at styrke og udvide Nykredit Banks position som rådgivnings- og relationsbank til flere kunder. Derudover har centrenes daglige dialog med kunderne medvirket til en vækst i nye daglige bankkunder. Erhvervsområdet oplevede i 2012 en stigende konkurrence på markedet, og såvel udlåns- som indlånsniveauerne faldt hen over året. På denne baggrund blev der også på erhvervsområdet iværksat en række initiativer for at tiltrække flere daglige bankkunder og derigennem øge andelen af stabile indlån. Også på erhvervsområdet blev der lanceret en række kampagner, blandt andet en ny aktiekonto. Tiltag for at øge kundelønsomheden blev intensiveret i 2012, og rentemarginalerne blev justeret moderat som følge af blandt andet de øgede fundingomkostninger. På aktivsiden intensiveredes specialistsamspillet mellem centrene og finans-/formuerådgiverne, hvilket sammen med den nye organisatoriske forankring af investeringsrådgivere medførte et øget salg af aktivprodukter i 2. halvår Nykredit Bank årsrapport 2012

15 LEDELSESBERETNING Resultat for Storkunder Mio. kr Basisindtægter: Kundeaktivitet, brutto Aflønning for distribution Basisindtægter af forretningsdrift Værdiregulering af derivater mv Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Indbetaling til Indskydergarantifonden 3 - Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån til amortiseret kostpris Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger i % af udlån 8,4 8,0 Repoforretninger Gæld Indlån og anden gæld Ikke-balanceførte poster Garantier mv Formue under forvaltning og administration og investeringsforeninger Mio. kr Institutionelt marked Insourcede mandater Formue under forvaltning i alt Formue under administration i Nykredit Portefølje Administration A/S Heraf Nykredit-koncernens investeringsforeninger Storkunder: Indtægter samt indtægtsfordeling til Retail Mio. kr Kundeaktivitet, brutto Nykredit Markets Nykredit Asset Management CIB I alt Indtægter fordelt til kundeområder Nykredit Markets Nykredit Asset Management CIB I alt fordelt til Retail Basisindtægter Nykredit Markets Nykredit Asset Management CIB I alt Storkunder Forretningsområdet Storkunder omfatter aktiviteter med koncernens største og mest komplekse erhvervskunder samt alment boligbyggeri. Forretningsområdet Storkunder varetager herudover koncernens forretninger inden for værdipapirhandel og afledte finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og formuepleje. Storkunder består af forretningsenhederne CIB, Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. Endelig omfatter Storkunder en portefølje af engagementer med store kunder under afvikling. Resultat Forretningsområdets resultat udgjorde 634 mio. kr. mod 691 mio. kr. i 2011, svarende til et fald på 57 mio. kr. Områdets basisindtægter af forretningsdrift faldt fra mio. kr. til mio. kr. i 2012, svarende til et fald på 28 mio. kr. Generelt viste forretningsenhederne en positiv udvikling i forhold til 2011, men forretningsområdet var dog påvirket af et tab på ca. 50 mio. kr. vedrørende aktiebeholdningen relateret til porteføljen af engagementer under afvikling. Områdets bruttoindtægter fra kundeaktiviteter udgjorde mio. kr. ekskl. værdiregulering af derivater mod mio. kr. i Nykredit Markets' bruttoindtægter udgjorde 914 mio. kr., svarende til en fremgang på 75 mio. kr. i forhold til 2011, og Nykredit Asset Management fik en fremgang i bruttoindtægter fra kundeaktiviteter på 67 mio. kr. til i alt 782 mio. kr. Driftsomkostninger udgjorde 740 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 37 mio. kr. i forhold til 2011, hvor driftsomkostningerne androg 703 mio. kr. Udviklingen var blandt andet påvirket af filialetableringen i Stockholm. Nedskrivninger på udlån udgjorde 34 mio. kr. mod en indtægt på 39 mio. kr. i Udgiften i 2012 kunne henføres til CIB med en indtægt på 27 mio. kr., mens engagementer under afvikling gav en udgift på 66 mio. kr. Sidstnævnte omfatter en portefølje af store kunder overtaget fra Forstædernes Bank. Afviklingen på disse kunder følger generelt forventningen. Øvrige nedskrivninger gav en indtægt på 5 mio. kr. Årets nedskrivningsprocent var tæt på nul i Omkostninger i alt i forhold til basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 47,9% mod 44,5% i Udlån og indlån Udlån faldt fra 24,1 mia. kr. ultimo 2011 til 19,7 mia. kr. ultimo Heraf tegnede udlånsporteføljen under afvikling sig for et forventet fald på 0,5 mia. kr. Indlån faldt fra 19,4 mia. kr. til 16,3 mia. kr. Aktiviteter i 2012 CIB havde i 2012 et betydeligt fokus på at øge antallet af kunder, som anvender Nykredit Bank som deres daglige bankforbindelse. Samtidig betød en øget anvendelse af specialister inden for Cash Management Nykredit Bank årsrapport

16 LEDELSESBERETNING og Trade Finance, at banken i større grad kan opfylde kundernes særlige behov inden for disse områder. Områdets udlåns- og indlånsaktiviteter var endvidere påvirket af en øget konkurrence og en generelt lavere efterspørgsel på udlån. Samtidig valgte en række større virksomheder, med baggrund i det lave renteniveau, at omlægge bankudlån til realkreditudlån, hvilket medførte en lavere udlånsbalance sammenlignet med Nykredit Markets Indtjeningen i Nykredit Markets har udviklet sig tilfredsstillende og lå højere end i Udviklingen skal ses i lyset af såvel en øget kundetilgang som et øget aktivitetsniveau. Udviklingen i resultatet og aktivitetsniveauet er igen i år skabt under volatile markedsvilkår, der i store dele af 2012 primært var drevet af uroen i Sydeuropa. ECB's indgriben over sommeren i form af etablering af et opkøbsprogram skabte dog et stemningsskifte og bragte mere ro på statsmarkederne. De nordiske lande, og Danmark i særdeleshed, er gennem 2012 blevet opfattet som sikre placeringslande af udenlandske aktører, hvilket medførte en tilgang af nye kundegrupper. Tiltroen til de nordiske lande, herunder Danmark, resulterede i både negative rentespænd til Tyskland og en negativ indskudsrente i Nationalbanken. Nykredit Markets har efter sidste års etablering i Sverige markeret sig som en betydende aktør på det nordiske rentemarked, hvilket styrkede positionen i forhold til udenlandske institutionelle kunder. På det danske marked tilbyder Nykredit Markets et bredt udbud af finansielle produkter inden for stats-, real- og virksomhedsobligationer samt aktier, valuta og kapitalmarkedsprodukter. Den primære kundegruppe er institutionelle kunder og erhvervsvirksomheder, men også større privatkunder betjenes. Adgangen til kapital var i 2012 fortsat begrænset for flere pengeinstitutter og erhvervsvirksomheder, hvilket styrkede interessen for kapitalmarkedstransaktioner og medførte en positiv udvikling i markedsaktiviteten. Nykredit Asset Management Nykredits kompetencer inden for kapitalforvaltning og porteføljeadministration er samlet i Nykredit Asset Management. Formue under forvaltning og administration Den samlede formue under forvaltning og administration udgjorde 617,4 mia. kr. ultimo 2012, hvilket var en stigning på 181,2 mia. kr. i forhold til Stigningen kunne tilskrives såvel kundetilgang som kursstigninger. Nykredit Asset Managements produkter spænder fra Nykredit Invest og Privat Portefølje til diskretionære forvaltnings- og administrationsaftaler med institutionelle kunder, fonde, kommuner og velhavende privatpersoner. Forvaltning Den samlede formue under forvaltning steg primært som følge af kursudvikling til 103,7 mia. kr. ultimo Institutionelt marked Den samlede formue under forvaltning steg i 2012 med 2,3 mia. kr. til 103,7 mia. kr. Formueudviklingen skyldtes dels kundeudviklingen samt en positiv kursudvikling på de forvaltede mandater. Blandt Nykredit Asset Managements investeringsstrategier (GIPS composites) leverede 74% et afkast over deres respektive benchmarks i Over de seneste tre år har 81% af Nykredit Asset Managements investeringsstrategier (GIPS-composites) leveret et afkast over deres respektive benchmarks. I 2012 introducerede Nykredit Asset Management en række nye og innovative produkter, herunder fonden Taktisk Allokering, som kan styre kundernes risiko mellem aktier og obligationer, samt fonden AMRA, som søger at investere i de mest attraktive lokale aktiemarkeder ud fra en regelbaseret tilgang. Produktpaletten inden for balancerende porteføljer blev udvidet med Balance Offensiv (høj aktieandel). Investeringsstrategien KOBRA opnåede betydelig succes i 2012 med et afkast på 22,1% og en lav standardafvigelse. KOBRA investerer i rentespændet på kortløbende realkreditobligationer. Det er en central del af Nykredit Asset Managements strategi at samarbejde med både inden- og udenlandske kapitalforvaltere på de investeringsområder, hvor banken ikke selv har specialkompetencerne. Ultimo 2012 udgjorde Nykredit Asset Managements insourcede mandater 19,1 mia. kr., svarende til en stigning på 2,2 mia. kr. sammenlignet med Stigningen skyldes hovedsagelig positiv kursudvikling. Året bød på nye samarbejder med StandardLife på virksomhedsobligationer og Harding Loevner på globale aktier. Resultaterne er opnået på trods af en omfattende implementering af ny it-driftsplatform for Nykredit Asset Management. Detailmarked For kapitalforvaltningsprodukterne, der er målrettet detailmarkedet, bød 2012 på en stigende markedsandel fra 6,9% primo 2012 til 7,7% ultimo året. Formueplejekoncepterne Privat Portefølje, PensionsInvest og OpsparingsInvest havde en samlet formue under forvaltning på 22,9 mia. kr. ultimo 2012 en stigning på 2,9 mia. kr. sammenlignet med Den positive udvikling skyldes såvel positiv kundeudvikling som udviklingen på de finansielle markeder. Investeringsforeningerne i Nykredit Invest øgede i 2012 formuen til 46,5 mia. kr. fra 35,4 mia. kr. ultimo Nykredit Portefølje Administration A/S Administration af investeringsforeninger håndteres i Nykredit-koncernen via Nykredit Portefølje Administration A/S, der er et godkendt investeringsforvaltningsselskab. Med en markedsandel på over 40% er selskabet Danmarks største investeringsforvaltningsselskab. Resultatet før skat udgjorde 87 mio. kr. mod 54 mio. kr. i Året var præget af et højt aktivitetsniveau. Selskabet havde i året en tilgang af 5 foreninger og 93 afdelinger og en afgang på 12 afdelinger. Det var særligt tilgangen af nye mandater, som bidrog til en stig- 14 Nykredit Bank årsrapport 2012

17 LEDELSESBERETNING Resultat for Koncernposter Mio. kr Basisindtægter: Kundeaktivitet, brutto Aflønning for distribution 0 0 Basisindtægter af forretningsdrift Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Indbetaling til Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Nedskrivninger Nedskrivninger i % af udlån 3,4 3,3 Gæld Indlån og anden gæld Ikke-balanceførte poster Garantier mv ning i den samlede formue under administration, der ultimo 2012 udgjorde 513,7 mia. kr. mod 334,8 mia. kr. ultimo Nykredit Portefølje Administration indgik i 2012 en række store kontrakter med flere af landets førende pensions- og forsikringsselskaber. Koncernposter Koncernposter omfatter resultatet af bankens Treasury-område, basisog beholdningsindtjening af fonds samt øvrige indtægter og udgifter, der ikke er fordelt på forretningsområderne. Af væsentlige ikke-fordelte omkostninger kan nævnes it-udvikling og indbetalinger til Indskydergarantifonden. Resultatet udgjorde -308 mio. kr., hvilket var uændret i forhold til Resultatet af Treasury-aktiviteter og ikke-fordelte stabe udgjorde ca mio. kr. i Basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen tegnede sig for et positivt resultat på 91 mio. kr. mod 21 mio. kr. i 2011, hvor indtægterne blandt andet var påvirket af uroen på det danske bankmarked, der medførte kurstab på efterstillede kapitalindskud mv. i danske pengeinstitutter. Ikke-allokerede udgifter udgjorde 233 mio. kr. mod 321 mio. kr. i Udgifterne var i 2012 sammensat af 229 mio. kr., der primært bestod af it-relaterede udgifter og 9 mio. kr. i form af indbetaling til Indskydergarantifonden. I 2011 var posten sammensat af udgifter til Indskydergarantifonden på 100 mio. kr. og yderligere ca. 221 mio. kr. i form af ikke-allokerede omkostninger, herunder tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift. Nykredit Bank årsrapport

18 KAPITALPOLITIK OG -STYRING LEDELSESBERETNING KAPITALPOLITIK OG -STYRING Nykredit har en målsætning om at have et aktivt udlån uanset konjunkturforholdene og samtidig opretholde en konkurrencedygtig rating. Det indebærer, at Nykredit skal have den nødvendige kapital til at dække en stigning i det lovpligtige krav i en periode med hård lavkonjunktur. Kapitalberedskabet koncentreres i videst muligt omfang i moderselskabet Nykredit Realkredit A/S for at sikre strategisk fleksibilitet og handlefrihed. Datterselskaberne tilføres kapital efter behov. Det lovpligtige kapitalkrav overvåges og rapporteres dagligt til de forretningsansvarlige, der således løbende bibringes et opdateret billede af aktivitetsniveauet. Tilstrækkelig basiskapital I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at Nykredit Bank har en tilstrækkelig basiskapital. Tilstrækkelig basiskapital er den kapital, som ledelsen vurderer, der som minimum kræves for at dække alle væsentlige risici. Solvensbehov beregnes som tilstrækkelig basiskapital i procent af risikovægtede poster. Der tages i opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital højde for de forretningsmæssige mål ved at afsætte kapital til alle relevante risici, herunder usikkerheder ved beregningerne. Nykredit Banks tilstrækkelige basiskapital var 7,2 mia. kr. ultimo 2012 svarende til et individuelt solvensbehov på 10,5%. Set i lyset af den konjunkturmæssige risiko for udsving i nedskrivninger på usikrede bankudlån og risikoen for stigende kapitalkrav på modpartsrisiko fra 2013 er det besluttet at fastsætte det individuelle solvensbehov til minimum 10% af de risikovægtede poster, uanset at de modelmæssige beregninger måtte vise et lavere individuelt solvensbehov. I rapporten Risiko- og kapitalstyring 2012, som findes på nykredit.dk/rapporter, er der en detaljeret beskrivelse af opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov. Den tilstrækkelige basiskapital består i Nykredit af to komponenter Søjle I og Søjle II. Søjle I Søjle I-kapitalen dækker kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Søjle II Søjle II består af kapital til dækning af andre risici og et øget kapitalkrav under en konjunkturnedgang. Kapitalkravet under en konjunkturnedgang fastlægges ved brug af stresstest, jf. afsnittet Stresstest og kapitalfremskrivning. Nykredit anvender en række modeller til beregning af kapitalbehovet under både Søjle I og Søjle II. Under Søjle II indgår et tillæg, som afspejler usikkerheden ved de valgte modeller. Som udgangspunkt anvendes et usikkerhedstillæg svarende til 10% af de beregnede risici. Det tilstræbes at have en kernekapitalprocent i Nykredit Bank på mindst 12%. Set i relation til den fremtidige forretningsvækst og den fremtidige regulering er det dog valgt at fastholde Nykredit Banks aktuelle kapitalisering. Kapitalpolitik under fremtidige regler (Basel lll) Der er i EU enighed mellem Ministerrådet, Parlamentet og Kommissionen på alle væsentlige punkter i relation til de nye kapitaldækningsregler. De nye regler forventes vedtaget i 2. kvartal 2013, og de indfases gradvist frem mod Det forventes, at de nye regler vil øge kapitalbehovet, og bestyrelsen vil løbende tage stilling til tiltag, der sikrer en nødvendig udvikling i egenkapitalen. Nykredit Bank har ultimo 2012 en kernekapital på 21,3% og har som en central del af Nykredit Realkredit-koncernens kapitalpolitik mulighed for at få tilført kapital efter behov. Stresstest og kapitalfremskrivning Nykredit foretager en lang række modelmæssige stresstest. Disse bruges til at fastlægge den tilstrækkelige basiskapital og resultaterne indgår i bestyrelsens årlige vurdering af det individuelle solvensbehov. I kapitalfremskrivningsmodellen indgår de makroøkonomiske faktorer, som historisk har haft størst betydning for bankens kunder. En helt afgørende del af kapitalfremskrivningsmodellen er sammenhængen mellem udviklingen i de makroøkonomiske faktorer og kundernes kreditrisikoparametre i de forskellige scenarier. Der arbejdes med to scenarier for den økonomiske udvikling. Et grundscenarie og et svagt forringet konjunkturforløb. Kapitalbehovet for kreditrisiko under et svagt forringet konjunkturforløb bygger på sammenhænge mellem kundernes misligholdelsesrater (PD) og tabets størrelse i tilfælde af kundemisligholdelse (LGD). De vigtigste makroøkonomiske faktorer er: Rente Ejendomspriser BNP-vækst Aktiekursudviklingen Arbejdsløshed Scenarie: Grundscenarie Scenariet er en fremskrivning af dansk økonomi med udgangspunkt i Nykredits officielle vurdering af den aktuelle konjunktursituation. Scenarie: Svagt forringet konjunkturforløb i 2013 til 2015 Scenariet udvælges, så det illustrerer et svagt forringet konjunkturforløb i forhold til grundscenariet. Kapitaltillægget for svagt forringet konjunkturforløb afspejler, hvor meget bankens kapitalkrav vil stige, hvis dette scenarie indtræffer. 16 Nykredit Bank årsrapport 2012

19 ORGANISATION, LEDELSE OG KONTROLSYSTEMER LEDELSESBERETNING FINANSIEL BÆREDYGTIGHED Et samfund i forandring har brug for stærke finansielle virksomheder til at understøtte forandringerne og sikre finansielle løsninger, der er holdbare på både kort og lang sigt. Som aktør på markedet er Nykredits idégrundlag Finansiel bæredygtighed. Det betyder, at vi baserer vores forretning på klare etiske rammer og langsigtede relationer skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur. at du som kunde oplever, at vi i vores rådgivning tænker i helheder, giver dig overblik og styrker dine handlemuligheder som partner møder kompetence, respekt og vilje til at opnå gensidigt udbytte som investor tilbydes en bred vifte af investeringsmuligheder med fokus på sikkerhed og gennemsigtighed som medarbejder kan udvikle dit fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv som samfundsborger kan forvente, at vi bidrager til et stabilt og effektivt finansielt marked og samtidig har et bredt samfundsengagement. Balanceret rentabel forretning Vi er målrettede mod rentable forretninger byggende på langsigtede og holdbare relationer under hensyntagen til Nykredits og vores kunders risiko. Ressourcemobilitet Vi er fokuseret mod hensigtsmæssig og omkostningsbevidst udnyttelse af ressourcerne til mest mulig gavn for koncernen. Koncernstrategiske ambitioner Nykredit har fastlagt fire langsigtede målsætninger for koncernen: Nykredit er en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben bank og realkredit Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark. STRATEGI SKAL STYRKE VÆKSTEN PÅ BANKOMRÅDET Nykredit har en strategi, der skal bane vejen for en markant forretningsudvikling. Strategien skal videreudvikle koncernen forretningsmæssigt med bank og realkredit som de helt bærende elementer. Strategien understøtter samtidig Totalkreditsamarbejdet som en strategisk vigtig del af realkreditforretningen. Danmark er det primære geografiske fokusområde for forretningsvæksten. Bærende forretningsprincipper Strategien bygger på en række bærende forretningsprincipper, der fastlægger den måde, Nykredit udfører og organiserer sit arbejde på: Kunden over alt Vi tager udgangspunkt i kundernes ønsker og behov vi er markedsdrevet og kundeorienteret. Gennemsigtighed Det fremgår klart og tydeligt, hvordan vi organiserer os, hvad og hvordan vi prioriterer, og dermed hvordan vi skaber værdi for kunderne og for Nykredit. Tænk nyt Vi prioriterer og skaber rammerne for nytænkning som led i bedst mulig og mest fleksibel udnyttelse af Nykredits samlede ressourcer. Nykredit Bank årsrapport

20 LEDELSESBERETNING ORGANISATION OG ANSVARSFORDELING Bestyrelsen for Nykredit Bank A/S har ansvaret for at afgrænse og overvåge bankens risici, ligesom den fastlægger overordnede instrukser. Bestyrelsen har uddelegeret det løbende ansvar til direktionen, der skal operationalisere de overordnede instrukser. Bestyrelsen modtager løbende rapportering af risikoeksponering og aktiviteter. Bestyrelsen for Nykredit Realkredit A/S har nedsat et fælles revisionsudvalg i Nykredit-koncernen. Revisionsudvalgets opgave er bl.a. at gennemgå regnskabs- og revisionsforhold vedrørende intern kontrol og risikostyring. I Nykredit koordineres risikostyring på tværs af koncernens selskaber. Den overordnede risikostyring er uddelegeret til en række komitéer, der overvåger og vurderer forretningsudvikling og risici for banken og de øvrige selskaber i koncernen. Organisation og ansvarsfordeling Bestyrelsesudvalg Bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S har nedsat et revisionsudvalg, et vederlagsudvalg samt et nomineringsudvalg. Disse bestyrelsesudvalg, der er fælles for Nykredit-koncernen, fører tilsyn med særlige forhold og forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse inden for hvert deres ansvarsområde. Revisionsudvalget Revisionsudvalget fungerer som et fælles revisionsudvalg for de selskaber i Nykredit-koncernen, der har pligt til at oprette et sådant udvalg. Ud over Nykredit Realkredit A/S drejer det sig om Totalkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Revisionsudvalget består af koncernchef Steffen Kragh (formand), administrerende direktør Anders C. Obel og professor Nina Smith, der alle er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S. Bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S har udpeget koncernchef Steffen Kragh som det uafhængige og kvalificerede medlem af revisionsudvalget. Revisionsudvalgets primære opgaver er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge om Nykredit-koncernens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. samt at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Der har i 2012 været afholdt fire møder i revisionsudvalget. Vederlagsudvalget Vederlagsudvalget består af advokat Steen E. Christensen (formand), gårdejer Hans Bang-Hansen og koncernchef Steffen Kragh, der alle er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S. Vederlagsudvalgets primære opgaver er at indstille Nykredits vederlagspolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning, til bestyrelsens godkendelse, at fremkomme med forslag til vederlag til medlemmer af Nykredit Realkredits repræsentantskab, bestyrelse og direktion, at kvalificere oplæg til beslutning om budget for bonus samt at overvåge, om oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende. Der har i 2012 været afholdt tre møder i vederlagsudvalget. Nomineringsudvalget Nomineringsudvalget består af advokat Steen E. Christensen (formand), gårdejer Hans Bang-Hansen, koncernchef Steffen Kragh og professor Nina Smith, der alle er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S. Nomineringsudvalget har til opgave at fremkomme med indstillinger til bestyrelsen i relation til nominering af kandidater til Nykredit Realkredits repræsentantskab, bestyrelse og direktion. Derudover har udvalget med reference til bestyrelsen det overordnede ansvar for fastlæggelse af bestyrelsens og direktionens kompetenceprofil samt løbende evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og opnåede resultater. Der har i 2012 været afholdt fem møder i udvalget. 18 Nykredit Bank årsrapport 2012

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 LEDELSESBERETNING 3 2009-2013 3 2013 Kort fortalt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 11. februar 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Resultat før skat, ekskl.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere