F o l k es u n d h e d s pr o j ek t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4"

Transkript

1 F o l k es u n d h e d s pr o j ek t F o r e b y g g e l s e a f o v e r d ø d e l i g h e d v e d d e p r e s s i o n Martin Hornshøj Wolder, Eskild Johansen, Louise Skou Nielsen, Laura Pilgaard, Thordis Helga Kjartansdóttir, Sofia Hedvig Christina Botvid og Thomas Ringgaard Petersen Projektgruppe semester Medicin D. 2. juni 2014 Vejleder: Henrik Vardinghus-Nielsen 1

2 Abstract This project investigates the decreased life expectancy among mentally ill patients, with the focus being on depressive patients. The project is built upon a two-part analysis that will try to compare medical treatment versus lifestyle changes, in order to reduce the risk of dying as a depressed patient. The first part of the analysis will deal with medical treatment, what the options and limitations are concerning this treatment, while the second part will investigate the correlation between depression and social network, physical inactivity, and smoking. To examine the relationship between depression and the lifestyle factors, we divided them into three parts, each asking three questions (illustrated with smoking as the factor): Can a depression contribute to a change in smoking habits? How can smoking lead to a decreased life expectancy? What interventions can be made to prevent excessive smoking among depressive patients? The objective is to find out whether or not the three factors contribute to the increased mortality among depressive patients, and how big of a problem it appears to be. If there is enough evidence to support a correlation, it will be possible to determine if an intervention should be made. By finding the problems extend we can suggest if the medical treatment, which is the primary, should be substituted by lifestyle intervention, or if they can collaborate. The analysis suggests a connection between depression and increased smoking habits, inactivity, and small social networks, and that they dispose some depressed patients to many somatic diseases. The results hint that smoking, social factors, and physical inactivity could be reasons for the increased mortality due to somatic diseases, and it indicates a reason to intervene with depressed patient s way of living. The problem with intervening is that a depressed patient s attitude and feelings, which can be too much of a barrier to change anything. Medication might be the solution to this problem, since the majority of patients experience some improvement in energy and mental well-being. A supplement to the medical treatment could be a social-supporter that can support the self-esteem of the patient, arrange physical activity, and contribute to a stronger social network. Furthermore the supporter can inform the depressed patient of the disadvantages in smoking, in hope of stimulating a better smoking habit. The task is difficult, and the degree of depression must be taken into consideration. 2

3 Indholdsfortegnelse ABSTRACT INDLEDNING DET INITIERENDE PROBLEM PROBLEMANALYSE PROBLEMETS OMFANG Social differentiering i forekomsten af depression Risikofaktorer for udvikling af en depression Livsstilfaktorer i socialgrupperne Samfundsmæssige konsekvenser af en depression Individuelle konsekvenser af en depression Behandling af depression i dag PROBLEMAFGRÆNSNING UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING METODE DOKUMENTARISK METODE: LITTERATURSØGNING: KRITISK LÆSNING OG EVIDENSVURDERING: KVALITATIV METODE: KVANTITATIV METODE: KOMPARATIV METODE: ANALYSE MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION Hvad er en depression? Virkninger og bivirkninger af SSRI Hvordan påvirker antidepressiva livsstilssygdomme ved depression? Delkonklusion af Medicinsk behandling af depression SOCIALT NETVÆRK Depression og socialt netværk Socialt netværk og mortalitet Forebyggelse af overdødelighed ved mangel på socialt netværk RYGEVANER Depression og rygning Rygning og følgesygdomme Forebyggelse af overdødelighed ved rygning MOTIONSVANER Depression og fysisk aktivitet Fysisk inaktivitet og følgesygdomme Forebyggelse af overdødelighed ved fysisk aktivitet DELKONKLUSSION AF SOCIALT NETVÆRK, RYGEVANER OG MOTIONSVANER DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG SØGEBILAG Beskriv emne Beskriv søgestrategi

4 PubMed søgning PubMed søgning Cochrane søgning Google Scholar Bibliotek.dk Afgrænsninger i databaserne (Eksklusion/Inklusion) (f.eks. publikations år, sprog, geografisk område, studietype, publikationstype, alder) Resultat af søgningen EKSEMPEL PÅ KÆDESØGNING KRITISK LÆSNING - KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF RELEVANT INFORMATION

5 1. Indledning 1.1. Det initierende problem Nordic men with mental disorders still live 20 years less, and Nordic women 15 years less, than the general population, due to excess mortality in all categories of causes of death. (Wahlbeck (A), 2011, side 455) Ovenstående citat illustrerer essensen i projektets problemstilling den eksisterende overdødelighed blandt psykiatriske patienter. I en større nordisk undersøgelse udgivet af The Royal College of Psychiatrists tydeliggøres det, at patienter med en mental lidelse har en mortalitetsratio på 2 til 3 sammenlignet med baggrundsbefolkning lidt højere for mænd end for kvinder. (Wahlbeck (A), 2011, side 456) Det fremgår, at psykiatriske patienter har en kortere levealder end den gennemsnitlige befolkning samt en højere mortalitetsratio. Årsagen til denne overdødelighed skyldes hovedsageligt to faktorer: 1) At patienter med mentale lidelser har en suicidalratio i intervallet 10 til 36 i forhold til baggrundsbefolkningen. Det brede interval skyldes forskellene på kønnene, da ratioen for kvinder er væsentlig højere end for mænd, samt at der er forskelle i suicidalratioen i Danmark, Sverige og Finland. 2) At patienter med mentale lidelser har en risiko, der er 1,5 til 2,5 gange større end baggrundsbefolkningen for at dø af en somatisk livstilssygdom. I en rapport fra Region Syddanmark fremgår det, at evidens tyder på, at 40 % af overdødeligheden skyldes selvmord og andre ulykker, mens omkring 60 % er grundet somatisk sygdom. (Bruun- Petersen, 2013, side 5) Der findes sandsynligvis også andre eksterne faktorer. (Wahlbeck (A), 2011, side ) Jf. ovenstående fremgår det, at psykiske lidelser har konsekvenser for den forventede levealder samt mortalitetsratioen for psykiatriske patienter. Psykiske lidelser er dog et vidt begreb, der dækker over en række sygdomme som depression, skizofreni, psykoser m.fl. Det vil være udenfor dette projekts omfang at undersøge alle disse sygdomme, hvorfor fokus vil være på depression. Ifølge WHO var depression i 2007 nr. 5 på DALY-scoren (summen af tabte leveår pga. tidlig død og produktive år pga. inhabilitet), og det vurderes, at lidelsen i 2020 vil være nr. 2 på DALY-scoren. (Olsen, 2007, side 1425) Allerede nu er psykiske lidelser, især depression, et udbredt problem, og det tyder på at problemets omfang vil forværres fremadrettet, hvis der ikke sættes ind mod problemet, og dette er ikke kun problematisk for de enkelte patienter men også for samfundet. 5

6 1.2. Problemanalyse problemets omfang Social differentiering i forekomsten af depression I det danske samfund er forekomsten af depressioner ikke ligeligt fordelt, og der eksisterer en social differentiering i udbredelsen af denne lidelse. Den danske befolkningen kan inddeles i socialgrupper, og denne inddeling afhænger af flere kriterier herunder erhvervsmæssig status, uddannelsesniveau, indkomst og livsstil m.fl. Ifølge Den Store Danske Encyklopædi er socialgruppe 1 akademikere, store selvstændige og topfunktionærer. Socialgruppe 2 er personer med en mellemlang videregående uddannelse, større selvstændige og højere funktionærer. I socialgruppe 3 findes mindre selvstændige og mellemfunktionærer. I socialgruppe 4 findes underordnede funktionærer og faglærte arbejdere, mens socialgruppe 5 udgøres af ikke-faglærte arbejdere. (Hansen, 2009, Socialgrupper) Inddrages rapporten Ulighed i Sundhed kroniske og langvarige sygdomme, findes empiri om depression fordelt på uddannelsesniveau, og denne empiri kan sammenholdes med socialgruppeinddelingerne jf. ovenstående. I rapporten fremgår det, at 3 % af den danske befolkning i alderen år i 2011 var registreret med en depression. Fordelingen af depressionsramte viser, at hyppigheden var størst blandt befolkningen uden en kompetencegivende uddannelse og mindst hos personer med en kompetencegivende uddannelse. Desuden angives en oddsratio (OR) for at være registeret med en depression afhængig af uddannelsesniveau i forhold til folk med en lang videregående uddannelse. Personer uden kompetencegivende uddannelse har en OR på 2,3 for udvikling af depression i forhold til personer med lang videregående uddannelse. Folk med en kort uddannelse har en OR på 1,5. Folk med en mellemlang uddannelse har en OR på 1,4 mens det for personer med en lang videregående uddannelse er 1. (Ministeret for Sundhed og Forebyggelse, 2014, side 24-25) Der forekommer et ulighedsaspekt i forekomsten af depression, og her indikerer dataene, at risikoen for at blive diagnosticeret med en depression er dobbelt så stor i socialgruppe 5 sammenlignet med socialgruppe 1. En forklaring herpå kunne være, at der eksisterer flere faktorer, der kan udløse en depression blandt de lavere socialgrupper end blandt de højere socialgrupper Risikofaktorer for udvikling af en depression Risikoen for at udvikle en depression skyldes dels genetiske og nongenetiske faktorer som miljø og opvækst. Genetisk menes der at være polymorfe varianter af serotonin transporteren (5-HT-T), der fungerer reabsorberende af det serotonin, der udskilles til neuronalsynapserne i hjernen. Enten kan transporteren forekomme som en S- eller som L allel. Det viser sig, at personer med en eller to 6

7 S alleler er mere tilbøjelige til at udvikle depression ved stressfulde perioder, modsat personer der er homozygote for L allelet. (McCance, 2010, side ) Epidemiologiske studier viser, at omkring % af risikoen for at udvikle depression er genetisk, men det er svært at lokalisere, hvilke kromosomer der er involveret. (Nestler, 2002, side 13) Ifølge Lægehåndbogen kan miljømæssige faktorer, der disponerer for depression, være stressende begivenheder som skilsmisse, arbejdsløshed, tvangspræget personlighedsstruktur, dødsfald blandt nære venner eller familie samt lav socioøkonomisk status. Det skal derudover bemærkes, at depressionsraten er dobbelt så stor for kvinder som for mænd (Lægehåndbogen, 2012, Disponerende faktorer) Risikoen for at udvikle depression som følge af dårlig livsstil er undersøgt blandt flere studier i andre lande end Danmark. En tværsnitsundersøgelse lavet i Norge, involverende 5731 mænd og kvinder, målte forsøgspersonernes vanemæssige kost og vurderede deres mentale helbred. Undersøgelsen viste, at sunde kostvaner er associeret med lavere odds for depression blandt mænd og kvinder (OR: for kvinder = 0,71, for mænd = 0,83). Dette understøttes af en amerikansk undersøgelse med ca kvindelige deltagere, der blev inddelt efter indtag af føde med høje kalorier mængder. Her viste det sig, at indtag af mad med højt kalorieindhold medførte større risiko for udvikling af depressive symptomer. (Berk, 2013, side 43-44) Rygning er ligeledes blevet associeret med psykiske lidelser. I en cohort undersøgelse, der strækkede sig fra , blev teenagere undersøgt for rygevaner. Teenagerne blev målt på to forskellige tidspunkter med 1 års mellemrum. Derefter blev de inddelt i 4 grupper: personer der 1) aldrig har røget, 2) er startet siden første måling, 3) er stoppet med at ryge siden første måling og 4) vedvarende rygere. Gruppe 2, 3 og 4 viste sig at have en øget risiko på hhv. 1,4, 1,5, og 2 for at udvikle depression sammenlignet med gruppe 1, der aldrig havde røget. Rygning menes at skabe ubalance i hjernens stress-system, som anses for at forklare patologien bag rygning som risikofaktor for depression. (Berk, 2013, side 46-47) Relationen mellem alkohol og depression har vist sig at have en to-vejs forbindelse. En meta-analyse fra 2011 påviste, at tilstedeværelsen af enten depression eller alkoholmisbrug fordobler risikoen for at udvikle den anden faktor. Alkohol kan altså være en risikofaktor for at udløse en depression, mens selve depressionen efterfølgende kan fastholde personen i et alkoholmisbrug. På trods af det direkte forhold mellem alkoholmisbrug og depression skal det nævnes, at der er svag evidens for moderat alkohol indtag og depression. Ifølge studierne skal alkoholindtaget være signifikant for at kunne betragtes som værende en risikofaktor. 7

8 Motion er også en af de faktorer, der kan spille en rolle ved depression. I en rapport fra Sundhedsstyrelsen, omhandlende en undersøgelse blandt aktive og inaktive studerende, fremgår det, at forekomsten af depression var større blandt de inaktive i forhold til de aktive studerende. (Kiens, 2007, side 69) Samme rapport omtaler en undersøgelse der viser, at selvrapporteret fysisk aktivitet har en sammenhæng med færre depressive symptomer. (Kiens, 2007, side 70) Sociale relationer menes også at udgøre en risikofaktor for udvikling af en depression. Undersøgelsen Social Relationships and Depression: Ten-Year Follow-Up from a Nationally Representative Study viser, at social kontakt med andre mennesker spiller en rolle i forbindelse med udvikling af en depression. Personer med sociale forhold af overordnet dårlig kvalitet (belastende partnerskab og mangel på støtte) har en OR på 1,94 for at udvikle depression, mens personer i et belastende partnerskab har en OR på 1,51, og personer, der mangler social støtte, har en OR på 1,46. Studiet undersøger desuden, hvordan risikoen for udvikling en depression afhænger af fuldstændig isolation fra familie, venner og naboer. Her blev ikke fundet en signifikant forøget risiko. (Teo, 2013, side 2-5) Det fremgår, at flere forskellige faktorer kan være med til at udløse en depression. Kan nogle af disse forskellige livsstilsfaktorer forklare den sociale ulighed i forekomsten af depressioner i socialgrupperne? Livsstilfaktorer i socialgrupperne Ifølge undersøgelsen Social ulighed i sundhed i Nordjylland er der en sammenhæng mellem sygelighed og livsstilfaktorer. Enkelte livstilsfaktorer udgøres af de såkaldt KRAM-faktorer (kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner), og i undersøgelsen er disse opgjort på tværs af befolkningens uddannelsesniveau. Tidligere blev det omtalt, hvorledes uddannelsesniveauet er medbestemmende for hvilken socialgruppe en person tilhører. I undersøgelsen fremgår det, at 23,1 % af befolkningsgruppen uden en uddannelse har usunde kostvaner, mens det kun er 7,3 % af befolkningsgruppen med en lang videregående uddannelse, der spiser usundt. Der er et skel i kostvanerne mellem socialgruppe 5 og socialgruppe 1, hvor kostvanerne gradvis forbedres, des bedre uddannelsesniveau en person har. (Region Nordjylland, 2012, side 12) Lignende tendenser kan spores i KRAM-undersøgelsen i tal og billeder, hvor det fremgår, at folk med en uddannelse på mindre end 10 til 12 år indtager mere sukkerholdig mad end folk med en uddannelse på mere end 15 år. (Christensen (A), 2009, side 39) Hvad angår rygning er 27,8 % af befolkningen uden en uddannelse rygere, mens 10,1 % af befolkningen med en lang videregående uddannelse ryger. (Region Nordjylland, 2012, side 13) 8

9 Denne tendens fremgår også af KRAM-undersøgelsen, hvor det vises, at omkring 25 % af befolkningen med en uddannelse på under 10 år ryger dagligt, mens kun omkring % af folk med en uddannelse på over 15 år ryger. (Christensen (A), 2009, side 46) Desuden fremgår det, at storrygere (>15 cigaretter/dag) er overrepræsenteret i den lavere socialgruppe. At der findes flere dagligdagsrygere og storrygere i socialgruppe 5 bevirker desuden, at folk i den lavere socialgruppe også er mere udsat for passiv rygning. I socialgruppe 5 er 14 % af befolkningen udsat for passiv rygning i forhold til 5 % i socialgruppe 1. (Christensen (A), 2009, side 47) Forholdet til alkoholvaner mellem socialgrupperne er utydelig. Der findes umiddelbart ikke evidens for, at den lavere socialgruppe drikker mere end den højere socialgruppe. Tværtimod viser undersøgelsen Social ulighed i sundhed i Nordjylland, at 10,3 % af befolkningen med lang videregående uddannelse har et overforbrug af alkohol (>14 genstande for kvinder/uge og >21 genstande for mænd/uge), hvorimod kun 7,1 % af befolkningen uden en uddannelse har et lignende forbrug. (Region Nordjylland, 2012, side 13) Forbruget svinger meget afhængigt af uddannelsesniveau. Det samme resultat vises i KRAM-undersøgelsen, men her er der en tendens til, at personer med længere uddannelse overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse oftere end folk med en kortere uddannelse. (Christensen (A), 2009, side 54) Hvad angår motion er der en sammenhæng med uddannelsesniveau. I Region Nordjyllands undersøgelse angives det, at 30,3 % af befolkningen uden en uddannelse er fysisk inaktive i deres fritid, mens kun 12,9 % af folk med en lang videregående uddannelse er inaktive. (Region Nordjylland, 2012, side 13) Dette understøttes i KRAM-undersøgelsen, hvor det fremgår, at folk med en uddannelse på mere end 15 år dyrker væsentligt mere hård eller moderat motion sammenlignet med folk, der har en uddannelse på under 10 år. (Christensen (A), 2009, side 61) I rapporten står følgende: Der er procentvise flere erhvervsaktive (32,0 %) end ikke-erhvervsaktive (30,6 %), der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet. (Christensen (A), 2009, side 61) Der findes ikke meget evidens for forskelle i sociale relationer i socialgrupperne. En rapport udarbejdet af British Sociological Association har undersøgt forskelle i de sociale relationer i hhv. arbejderklassen og middelklasser, hvilket ca. er svarende til socialgruppe 5 og socialgruppe 3-4. Her blev ikke fundet store forskelle i tætte sociale relationer blandt socialgrupperne. (Oakley, 1991, side 40) Der skal tages det forbehold, at kilden var fra 1991, og denne tendens muligvis kan have ændret sig i dag. Jf. ovenstående fremgår det, at nogen evidens tyder på, at folk i de lavere socialgrupper hyppigere misligholder nogle af de livsstilsfaktorer, der kan udløse depressioner. 9

10 Dette betyder ikke, at depressioner udelukkende forekommer i de lavere socialgrupper, men det kan give en indikation på, hvorfor forekomsten af depressioner er størst i disse grupper fremfor de højere socialgrupper. Det er på nuværende tidspunkt klart, at depression er et samfundsproblem, der rammer social skævt, men hvilke konsekvenser har en depression? Samfundsmæssige konsekvenser af en depression For en depressionsramt betyder depressionen, at vedkommende har svært ved at præstere, svært ved at udføre opgaver med ordentlig kvalitet samt svært ved at klare arbejdspres. (Baum, 2007, side 12) Det viser sig, at depressionsramte i år 2000 havde væsentlige flere sygedage end andre medarbejdere. For kvinder med depression var det samlede antal sygedage 19,1 kontra 7,1 blandt ellers raske kvinder. For mænd med depression udgjorde sygedagene 15,7 sammenlignet med 5,5 for mænd, der ikke var ramt af en depression. (Baum, 2007, side 13) At depressive har svært ved at håndtere et job, vist ved det øgede antal sygefraværsdage, resulterer i en større risiko for arbejdsløshed. Flere undersøgelser viser, at depressionsramte over en periode på 6 måneder har en forhøjet risiko på 14 % for at blive arbejdsløse sammenlignet med en rask kontrolgruppe, der havde en risiko på 2 %. (Baum, 2007, side 12) Foruden at være et problem for den depressionsramte har det også samfundsmæssige omkostninger. Det viser sig, at psykiske sygdomme er en af hovedårsagerne til langtidssygemelding og førtidspension i Danmark. (Baum, 2007, side 9) I et studie fra 2004 blev det vist, at de årlige omkostninger af depressioner i Danmark udgjorde 1,4 mia. Euro, hvoraf 27 % udgjorde udgifter til behandling, mens 73 % udgjorde indirekte omkostninger som sygedagpenge og tabte indtægter mm. (Baum, 2007, side 9) Det fremgår, at der er økonomiske såvel som samfundsmæssige konsekvenser vedrørende depressioner. Udover det samfundsmæssige problem har en depression også konsekvenser for patienten og pårørende Individuelle konsekvenser af en depression Depressionsramte lider ofte af nedsat psykomotorisk tempo (manglende energi), sænket stemningsleje (nedsat humør) og koncentrationsbesvær. (Nestler, 2002, side 13-14) Jf. ovenstående tegner der sig et billede af den depressionsramte som svag. Det kan tænkes at en person, som ingen energi har, og er træt, ikke har lyst til at motionere eller lave sund og varieret kost. Disse forestillinger om livsstilsændringer blandt personer med en psykisk lidelse er blevet undersøgt af Vidensråd For Forebyggelse, som har udarbejdet en metaanalyse, der ved brug af data fra Den Nationale Sundhedsprofil har klargjort forskellen i livsstil blandt depressive og baggrundsbefolkningen. Data fra Den nationale sundhedsprofil er fra en spørgeskemaundersøgelse i 2010, hvori deltagerne skulle angive, om de havde en psykisk lidelse. 10

11 Af adspurgte var en gruppe på med en psykisk lidelse. I undersøgelsen skal der tages forbehold for, at depression kun udgør en del af gruppen, men da depression er en meget hyppig forekommende sygdom (over i 2011) (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014, side 24), giver undersøgelsen et godt billede af livsstilen blandt depressive. (Nordentoft, 2012, side 34) Undersøgelsen viste, at antallet af dagligrygere blandt personer med psykiske lidelser var 38,8 % mod baggrundsbefolkningens 19,8 %, at samt antallet af storrygere (>15 cigaretter/dagen) blandt psykiatriske patienter var 25,9 % mod baggrundsbefolkningen 10,1 %. Ift. usunde kostmønstre angives det, at 20,5 % af de psykiske syge levede usundt mod 12,8 % blandt baggrundsbefolkningen. Af psykisk syge patienter var 34,7 % primært stillesiddende, mens kun 14,5 % af baggrundsbefolkningen var. Det viser sig, ifølge denne spørgeundersøgelse, at personer med psykiske lidelser har større tendens til at leve usundt med dårlige kostvaner og mangel på motion, hvilket har konsekvenser. Som det ses i undersøgelsen, er den procentvise del af svært overvægtige blandt psykisk syge (BMI 30) 20,9 % mod baggrundsbefolkningens 12,9 %. (Nordentoft, 2012, side 35) Der tegner sig et billede af en klar difference i livsstil blandt personer med psykiske lidelser, herunder depression, og personer uden. Symptomerne som depressive gennemgår, må have en effekt på personers lyst til at dyrke en sund livsstil, og resultatet heraf er blandt andet øget hyppighed af fedme og en større andel rygere. Depression kan også tænkes at influere på patientens sociale liv. Der foreligger ikke meget evidens på dette område, hvorfor det må relateres til symptomerne ved en depression. Som det tidligere er nævnt, har depressive nedsat psykomotorisk tempo, nedsat stemningsleje og koncentrationsbesvær. Ifølge sundhedsguiden kan depressive også lide af nedsat selvtillid, skyldfølelse, nedsat lyst/interesse og selvmordstanker. (Schmidt, 2007, Depression) Man kan forestille sig, at personer med disse symptomer ikke er sociale. Depressive isolerer sig ofte fra andre, og dette kan resultere i ensomhed og et mindre socialt netværk. Et alvorligt symptom ved depression er selvmordstanker, der kan have fatale konsekvenser for den psykiske patient. Selvmordstanker er formentlig et resultat af nedsat livskvalitet og en følelse af overvældelse. Ovenstående afsnit tyder på, at en depression har konsekvenser for patientens livsstil såvel som for samfundet. Den depressionsramtes livsstil ændres overordnet i negativ retning, hvorfor det kan tænkes at ligge til grunde for den øgede overdødelighed blandt depressive. Ifølge Lars Breuning, speciallæge i almen medicin, kan dårlige livsstilsfaktorer medføre en række livsstilssygdomme. Eksempelvis kan rygning føre til KOL, mens stillesiddende livsstil øger 11

12 risikoen for fedme og type 2 diabetes eller kardiovaskulære sygdomme. (Breuning, 2002, Livsstilssygdomme) Empiri tyder på en sammenhæng mellem livsstilssygdomme og en øget mortalitetsratio. I det initierende problem fremgik det, at depression kan føre til overdødelighed som resultat af hovedsageligt selvmord eller somatiske sygdomme. Det fremgår af rapporten Prevention of depression and suicide, at 60 % af alle selvmord i den generelle befolkning skyldes depression. (Wahlbeck (B), 2008, side 9) I en anden rapport udarbejdet af Vidensråd for forebyggelse tydeliggøres det, at somatiske sygdomme influerer på overdødeligheden hos psykiatriske patienter. Her fremgår det af en tabel, at der for depressive er en mortalitetsratio på mellem 1,5 til 2 i forhold til baggrundsbefolkningen for at dø af hjertekarsygdomme, cancer, apoplexi, luftvejssygdomme (ex. KOL), endokrine sygdomme (ex. Diabetes) samt andre somatiske sygdomme. (Nordentoft, 2012, side 31) Det står tydeligt, at depressioner har en række alvorlige konsekvenser i forhold til overdødelighed, men hvordan behandles denne lidelse så i forhold til at imødekomme dette problem? Behandling af depression i dag Som det fremgik tidligere, skyldes overdødeligheden hovedsageligt to faktorer nemlig selvmord og somatiske følgesygdomme. Intuitivt giver det mening at fokusere på selve depressionen. Hvis depression kurreres, vil der ikke længere eksistere en forøget relativ risiko for selvmord og følgesygdomme. Ifølge Lægehåndbogen er målet med behandlingen af en depression fuld restitution, og i forhold til selve behandlingen henvises til Sundhedsstyrelsens rapport Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. (Lægehåndbogen, 2012, Behandling) Essentielt i behandlingen er behandlingscompliance, der er et udtryk for patientens accept af en rekommanderet sundhedsadfærd. (Videbech (A), 2007, side 39) Som tidligere belyst har depressive svært ved at præstere, udføre opgaver samt klare pres, hvorfor dette kan influere på behandlingscompliance. En undersøgelse har vist, at 30 % af depressive ophører behandlingen med antidepressiva inden for den første måned efter ordinering. (Videbech (A), 2007, side 40) Dette er problematisk, da det viser sig, at nogle af de aktive stoffer i f.eks. SSRI har en relativ lang halveringstid. Den lange halveringstid betyder, at der først opnås stady state-koncentration efter nogle ugers behandling. (Videbech (C), 2013, SSRI ) Det tyder altså på, at depressive har svært ved at følge de guidelines, der bliver givet under behandling. Et interessant aspekt i denne forbindelse er, at behandling i stor grad er overladt til den depressive selv, hvorfor dette udgør en problematik i forhold til behandlingscompliance. Angående selve behandlingen er der flere aspekter i spil, og det er ikke målet at klarligge dem alle her men blot at fremhæve de mest centrale. Det 12

13 tyder på, at livsstil spiller en vis rolle i forhold til at udløse, vedligeholde eller forværre en depression. Indsatsområder på dette punkt spiller dog ikke en central rolle i Sundhedsstyrelsens guidelines (Videbech (A), 2007, side 41-42), men derimod er den medicinske behandling af central betydning. Antidepressiva anvendes primært ved moderat- eller svære depressioner i akut- og vedligeholdelsesfasen, og studier tyder på, at der er en varierende effekt af denne behandling hos forskellige patienter. (Videbech (A), 2007, side 44-48) En anden central behandlingsform er psykologisk behandling, hvorunder der findes mange forskellige varianter psykoedukation, counselling, parfokusterapi m.fl. Data tyder på, at der er en vis effekt af de psykologiske behandlingsformer, og enkelte sammenligningsstudier mellem medicinsk behandling og psykologbehandling viser ikke signifikante forskelle i effekten. (Videbech (A), 2007, side 62-67) Det fremgår, at det medicinske- samt det psykologiske spiller centrale roller i selve behandlingen mod depression. Den medicinske behandling er dog ikke uden risiko, idet der findes visse bivirkninger ved antidepressiva. (Lægehåndbogen, 2012, Bivirkninger) I forbindelse med den generelle behandling forekommer der ikke meget fokus på livsstilsændring ud over et informativt aspekt. Dette synes paradoksalt, idet 60 % af overdødeligheden jf. punkt 1.1 Det initierende problem i høj grad skyldes somatiske livstilssygdomme ved dårlig livsstilsfaktorer Problemafgrænsning Ovenstående afsnit har til formål at beskrive kompleksiteten med hensyn til overdødelighed blandt depressive, og det fremgår, at der er mange forskellige faktorer, der influerer herpå. Når problematikken skal undersøges nærmere, er der to helt centrale aspekter, der kan fokuseres på. Fokus kan enten rettes mod forebyggende tiltag mod en depression eller forebyggende tiltag mod eftervirkningerne af en depression. Fælles for begge er, at de vil påvirke overdødeligheden blandt depressive. Fokus i dette projekt vil være på forebyggende tiltag efter diagnosticering af en depression med henblik på at mindske overdødeligheden. I problemanalysen blev det fundet, at der er en social differentiering i forekomsten af depression. Dette ville være essentielt at se nærmere på, hvis hensigten med projekt var at undersøge forebyggende tiltag imod en depression, da der her må være nogle faktorer, som er delvise årsager til den øgede forekomst i de lavere socialgrupper. Ligeledes vil det være uden for projekts hovedfokus at gå mere i detaljerne med det samfundsmæssige samt økonomiske aspekt, hvorfor omtale af disse udelukkende skal give en indikation af problemets alvorlighed. Da fokus er på tiltag, der kan tages efter diagnosticeringen af en depression, er det essentielt at se på, hvilke livsstilsændringer en depression medfører, og hvilke konsekvenser disse har. I problemanalysen blev det klarlagt, at depression overordnet påvirker 13

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Udarbejdet af: Vejleder: Bodil Havelund Lykkegaard Marie Ernst Christensen Resumé: Dannelsen af barnets kostvaner i familier med lav socioøkonomisk

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere