Depression Vingsted 30.september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Depression Vingsted 30.september 2010"

Transkript

1 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup Aarhus Universitetshospital, Risskov

2 Indhold Symptomer og udredning Depression hos særlige grupper Biosykosociale forhold ved depression Intervention

3 Fakta om depression Livstidsrisiko for at udvikle depression 17-18%, kvinder har dobbelt så høj risiko som mænd 70 % får mere end en episode, % af tilfældene udvikler depressionen sig til en kronisk tilstand Mellem 40-50% af alle selvmord forudgået af depression Selvmordsrisiko øget med 20 % ved depression Comorbiditet (mere end 50% : angst, misbrug og/eller PF) Depression hos 1. gradsslægtning øger risikoen med en faktor 3

4 Psykisk reaktion og psykopatologi Ex depression Deskriptiv Observation Fænomenologi Forklaringsmodel Dynamisk Kognitiv Adfærdsmæssig Eksistentiel Neurobiologisk Evolutionær Socialkonstruktivistisk

5 Diagnose versus individuel formulering Diagnose som baggrund for forskning i psykologisk intervention (Roth & Fonagy 2005) Diagnosebaseret psykologisk intervention må tage udgangspunkt i assessment/individuel caseformulering Hvilken person har en depression og hvilken social og kulturel kontekst befinder personen sig i?

6 Om depression Symptomer som nedtrykthed, energimangel og negative tanker er alment menneskelige For at få diagnosen depression kræves tilstedeværelsen af et vist antal, samtidige symptomer og en varighed af symptomer-ne på mindst 2 uger Diagnosen depression stilles ud fra ICD-10 der er et kategorielt system Opdeles i sværhedsgrad let, moderat, svær og med/uden psykotiske symptomer

7 Udredning ved depression Psykiatrisk anamnese herunder disposition til psykisk lidelse Klinisk psykiatrisk undersøgelse i henhold til ICD-10 udspørgen til tidligere episoder Oplysninger fra pårørende/evt personale Bedømmelse af depressionens sværhedsgrad (HAM-D, BDI-II) Vurdering af comorbiditet (misbrug, PF, angst) Somatisk udredning Vurdering af selvmordsrisiko, grad af håbløshedsfølelse (løbende) Differentialdiagnostiske overvejelser (bipolar lidelse, skizofreni, personlighedsforstyrrelse, PTSD, angst etc)

8 Relationen til patienten, kontakten Kognition, affekt, adfærd Udviklingshistorie + opvækstforhold Evt traumer Vurdering af personlighed og relationsmønster, tilknytning,afhængig af referenceramme Evt personlighedspsykologisk vurdering Obs vurdering af ressourcer, beskyttende faktorer Vurdering af intelligens/kognitiv funktionsniveau Evt neuropsykologisk vurdering Evt ratingscales

9 Sekundære depressive lidelser Organiske depression fx udløst af neurologiske medicinske sygdomme eller af medicin fx prednison, betablokkere Misbrugsudløst depression Kapitel F0 eller F1 i ICD-10

10 Problemer med andre mennesker TÆNKNING OPLEVELSE Mindst 14 dage med symptomer DEPRESSION KROPSLIGE SYMPTOMER FØLELSER Symptomerne kan variere meget ADFÆRD

11 Hvordan stilles diagnosen depression? A. Mindst 2 ugers varighed af nedenfor nævnte symptomer og organisk ætiologi B. Dårligt humør, nedtrykt og trist i mere end 2 uger Nedsat lyst til at foretage sig noget og mistet interessen for ting, man plejer at interessere sig for Bliver hurtigt træt eller har ikke så meget energi C. Mindst 2 (4 ved moderat og 5 ved svær depression) af flg. ledsagesymptomer Nedsat selvtillid eller selvværdsfølelse Selvbebrejdelser eller skyldfølelse Tanker om egen eller andres død Tanker om selvmord Svært ved at koncentrere sig og tænke klart Urolig og rastløs/træge bevægelser Sover mindre/mere end man plejer Appetitten mindre/større end den plejer Taber i vægt/tager på i vægt Mindre interesseret i sex

12 Inddeling Depression enkelt episode Tilbagevendende eller periodisk depression Melankoliformt/somatisk syndrom (se udleveret) Dysthymi (Depressiv personlighedsstruktur - eller kronisk lettere depressionstilstand) Kortere depressive episoder Tilpasningsreaktion kortere eller længerevarende Vinterdepression -ikke omtalt i ICD-10, atypiske symptomer

13 Melankoliformt syndrom F.32 Mindst 4 af følgende: Nedsat lyst/interesse Svækket emotionel reaktivitet Tidlig opvågning (2 timer) Morgenforværring Nedsat appetit Nedsat libido Vægttab (større af vægten over 1 måned)

14 Sværhedsgrader LET DEPRESSION De fleste af os kan i perioder score til en let ikke-behandlingskrævende depression Kan dog påvirke funktionsniveau fx arbejdstempo Overlap med tilpasningsreaktion, sorg/tabsreaktion, somatiske symptomer SVÆR DEPRESSION Ofte forbundet med betydelig nedsat funktionsniveau Hvis der er psykotiske symptomer samtidigt, er der pr. definition tale om svær depression

15 Mange forskellige symptomkombinationer og således mange forskellige kliniske fremtrædelsesformer ( passivitet overaktivitet, irritabilitet snarere end trist) Diagnosen depression siger ikke i sig selv automatisk noget om behandlingen Depression ofte sekundær til somatisk eller anden psykisk lidelse Vigtigt at vide noget om comorbiditet og differentialdiagnostik

16 Depression og angst GA, panikangst og agorafobi prædikerer i høj grad alvorlig depression Høj grad af angst fra tidlig barndom kan bidrage til voksne kvinders høje risiko for depression Depression sekundær til angstlidelse er mere langvarig og har dårlige prognose end primær depression

17 Depression og sorg Tab af forskellig slags kan udløse dep og sorg Fælles kendetegn: tristhed, fortvivelse, tilbagetrækning Risiko for over - og under diagnosticering af depression Depression: Mere intens og langvarig og påvirker funktionsniveauet i højere grad Patologisk sorg: Depression er sorg på afveje

18 Depression og personlighedsforstyrrelse Tilstedeværelse af depression eller PF gør en person mere sårbar for at udvikle den anden lidelse Depression influerer på personligheden. Tilstandsbetinget personlighedsforandring. PF kan ikke diagnosticeres, mens patienten er klinisk deprimeret, men vigtigt at se på personlighed efter bedring. Pårørende. Personligheden og tilstedeværelsen af PF farver depressionen. PF præger symptomatologi og varighed af depression, prognose og behandlingsrespons, alliance

19 Er æslet deprimeret?

20

21 Depression og bipolar lidelse Vigtig differentialdiagnostik. Bipolar lidelse : 8-10 år fra debut til diagnose Unipolar versus bipolar type 2 (hypomani og depression) Depression versus blandingstilstand Patienten søger ikke læge ved hypomani/mani og fortæller sjældent spontant om sine gode perioder, når vedkommende er deprimeret Screening: familiær disposition, søvn og energi/aktivitetsniveau

22 Symptomer ved hypomani / ICD-10 kriterier A. Løftet/irritabelt stemningsleje i mere end 4 dage B. 3 eller flere af følgende: Rastløs eller mere aktiv end man plejer Mere trang til at tale Svært ved at koncentrere sig eller lettere at aflede Mindre behov for søvn Mere interesseret i sex Større trang til at købe ting eller til at gøre overmodige ting Mere selskabelig end man plejer Symptomerne påvirker dagligdagen

23 Blandingstilstande Hyppige skift mellem mani og depression eller omvendt eller begge tilstande samtidigt

24 Depression og misbrug Høj comorbiditet Alkohol, lægemidler eller illegale stoffer - ofte blandingsmisbrug Misbrug sekundær til depression og omvendt Misbrug ved depression forværrer prognose, varighed og selvmordsrisiko Mestring af depression 2002

25 Depression og somatisk sygdom Patienter med depression har øget somatisk sygelighed og omvendt betydning for prognose. Underdiagnosticering og underbehandlíng begge veje Depression kan optræde ved en kendt somatisk sygdom fx cancer, parkinsonisme, stofskiftelidelse, hjertesygdom, epilepsi, diabetes, apopleksi, hiv, Huntington. Depression kan være et symptom på en endnu uerkendt somatisk sygdom Patienten kan ved en somatisk udredning præsentere sin depression som fysisk ubehag fx hovedpine, fordøjelsesproblemer og søvnvanskeligheder Komplekse årsagssammenhænge: fx dårlig almen tilstand uhensigtsmæssig livsstil Gulman et al 2006

26 Depression og somatisk sygdom Symptomsammenfald: fx træthed, reduceret energi, ændring i appetit eller søvnforstyrrelser Vær opmærksom på om symptomer kan forklares ud fra den somatiske sygdom eller depression alene Vær særlig opmærksom ved ældre Alle deprimerede bør i princippet somatisk udredes. Ved mistanke om somatisk lidelse egen læge

27 Depression blandt børn og unge Prævalens: 0,25%- 1,5% før puberteten (D:P 1:1) Prævalens: 1,8-5,0 % efter pubertet (P:D 2:1) 2/3 har mindst en anden psykisk lidelse Familiær disposition (X 4) 60-70% får recidiv i voksenalderen (især PF og familiær disposition til periodisk depression)

28 Mange unge med depression har også Angst Spiseforstyrrelser Adfærdsproblemer Tvangssymptomer Opmærksomhedsproblemer Udviklingsforstyrrelse Disse vanskeligheder er oftest opstået før depressionen MJS 2009

29 Udredning ved børn og unge ICD-10, men aldersspecifik symptomprofil Inddragelse af flere informanter Identifikation af vedligeholdende og udløsende faktorer fx psykosociale belastninger Almindelig teenageadfærd versus depression Undersøg familiær disposition

30 Symptomer der kan vække mistanke om depression hos børn og unge Separationsangst og andre former for angst Irritabilitet og vredesudbrud Uforklarlig hoved- og mavepine Adfærdsproblemer: pjækkeri, tyveri og tendens til slagsmål Misbrug af alkohol eller stoffer Pludselig tilbagegang i skolen Lavt selvværd Isolation fra kammerater MJ Sørensen og Thomsen PH s.680

31 Alder sparsomt familiært netværk kommunikationsproblemer i familien fysisk mishandling biologi kvinde anden psykiatrisk sygdom tidligere depression depressiv attributionsstil belastende begivenheder dårlig affektregulering uforklaret psykiatrisk sygdom i familien depression i familien

32 Depression blandt ældre Prævalens % ved 65+ Somatisk syge 20-40% Underdiagnosticering og underbehandling Tidlig og sen debut (skæringspunktet år) + 65 : geriatisk depression (GD) Sen debut betragtes som en særlig klinisk enhed Ofte ses angst, irritabilitet, agitation eller apati mindre sygdomsindsigt end hos yngre. Evt element af kognitiv svækkelse (depressiv pseudodemens) Somatisk sygdom spiller en meget stor rolle som udløsende faktor selv influenza GD korrelerer desuden til psykiske belastninger og negative sociale faktorer såsom isolation, ensomhed, ændring i ægteskabelig status, familiebekymring sygdom hos ægtefælle, boligskift Gulman og Lolk

33 Atypisk depressionsprofil hos ældre Nedtrykthed ikke tilstede eller i baggrunden, andre symptomer fremtrædende: Agitation og krævende adfærd Hypokondriske forestillinger Pseudodemens: Demenslignende depression Klassiske atypiske symptomer: modsatte symptomer spisetrang, søvntrang Mestring af depression 2002

34 Integrativ stress-sårbarhedsmodel Biologiske faktorer Udløsende faktorer Psykologiske faktorer Sociale faktorer Sårbarhed Depressive symptomer

35 Sårbarhedsfaktorer ( kognitiv vulnerabilitet, usikker tilknytningsstil, lavt selvværd, personlighed, tab) Udløsende faktorer (fx fysisk sygdom, positive og negative livsbegivenheder - tab, arbejdsløshed, eksamen) Vedligeholdende/forværrende faktorer ( fx misbrug, ringe netværk, dårlige mestringsstrategier) Beskyttende faktorer (fx social støtte, gode mestringsstrategier, stabil livsførelse)

36 Udløsende biologiske stressfaktorer Hos det sårbare individ kan en række ydre fysiske stressorer fremkalde forandringer i hjernens funktion og føre til depression: Forhøjet kortisol i blodet Alkohol, medicin, somatisk sygdom Søvnforstyrrelser Inaktivitet Manglende lys

37 Wegener & Rosenberg,

38 Traumer og hjernefunktion Traumatiske barndomsoplevelser medfører forandringer i hjernens struktur. Dyreforsøg med aber og rotter viser, at separation fra moren medfører højt cortisolniveau i hjernen hos ungen. Nemeroff (2004) har vist, at separation fra moren dels medfører ændret tilknytningsadfærd mellem unge og moder, dels en forhøjet stressrespons hos den traumatiserede rotte, når den som voksen udsættes for stress. Meget tyder på, at traumer og stressfulde oplevelser i barndommen giver anledning til kronisk forhøjet kortisolniveau i hjernen, som formentlig har en toksisk indvirkning på den udviklende hjerne. Specielt påvirkes udviklingen af de orbitofrontale områder hippocampus og amygdala. Påvirker stresskontrol, mentaliseringsevne og hukommelse.

39 Tidlige negative erfaringer (Early life time stress) Opdragelsesstil præget af hård og kontrollerende stil Fysiske og seksuelle overgreb Konflikter og ufred i hjemmet Mobning Tab af forældre (specielt hvis der er andre risikofaktorer) Usikker tilknytning Goodmann 2008 K N Straarup

40 Kognitiv sårbarhed ved depression Negativ tankemønster, negative kognitioner/skemata (Beck) Kronisk depression i højere grad præget af tidlige maladaptive skemata sammenlignet med ikke-kronisk depression, især impaired autonomi (Riso et al 2003) Indlært hjælpeløshed/håbløshed/negativ attributionsstil (Seligman, Abrahamson et al 1989) Ruminativ responsstil (Nolen-Hoksema 1991) K N Straarup

41 Personlighedstræk som sårbarhedsfaktor ved depression Negativ affektivitet/neuroticisme I nogen grad lav positiv affekt/lav extroversion Dependens og perfektionisme Perfektionisme er forbundet med ringere behandlingsrespons ved såvel medicinsk som psykologisk behandling uanset terapiform Klein et al 2008 K N Straarup

42 Interpersonelle sårbarhedsfaktorer Manglende sociale færdigheder (kombineret med særlige omstændigheder fx negative livsbegivenheder) Negativ feedbacksøgning fx dysfunktionel partnervalg depressive kvinder tendens til at vælge mænd med misbrug og antisociale træk ( Hammen 1991) Interpersonel hæmning Udpræget interpersonel afhængighed ekcessiv reassurance seeking Pettit and Joiner 2006 K N Straarup

43 Depression og kognitiv funktion Nedsat kognitiv funktion mest udtalt ved svære depressioner men ses også ved let depression Hos nogle ses vedvarende kognitive vanskeligheder, især ved mange gentagne depressive episoder Kognitive vanskeligheder relateret til psykosocial funktionsniveau Sårbarhedsfaktor i forhold til nye episoder Typiske kognitive vanskeligheder ved depression (Ravnkilde et al 2007) Nedsat mentalt tempo Nedsat spændvidde Forstyrret opmærksomhed/koncentration Nedsat overblik Nedsat evne til problemløsning, der er forbundet med øget selvmordsrisiko

44 Problemer i informationsbearbejdning Indkoding og genkaldelse deficits Autobiografisk hukommelse Overgenerel hukommelse Problemløsningsvanskeligheder Rumination K N Straarup

45 Kronisk forløb ved depression Tidligere debut, større comorbiditet med angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, sammenlignet med ikke-kronisk depression Udviklingsmæssige faktorer spiller en stor rolle som prædiktor for kronisk forløb: Seksuel/fysisk overgreb og ringe tidlig relation til forældre Neuroticisme/emotionel stressreaktivitet er ligeledes en stærk prædiktor Vedvarende stressorer som arbejdsløshed, somatisk sygdom og utilfredsstillende/konfliktfyldt parforhold (Riso et al 2003, Williams & Neighbors 2006) K N Straarup

46 Generelle behandlingsprincipper Fleksibel tilgang der tager udgangspunkt i patientens individuelle sociale og psykologiske situation, depressionens sværhedsgrad, pa-tientens ressourcer og præferencer og en informeret dialog At have adgang til forskellige forklaringsmodeller og behandlingsmuligheder øger muligheden for, at man ser det særlige i patientens situation

47 Tidlig sårbarhed gener traumer Separation/tab Kontrol Dårlige soc. relation Aktuel sårbarhed mangel på støtte dårlig økonomi arbejdsløshed Udløsende begivenheder Større livsbegivenheder Tab, Separation Nederlag, konflikt Stress Negative tanker om selv, andre Isolation cortisol og fremtid handler ikke DEPRESSIONS SYMPTOMER Adfærd, kognition, emotion, motivation Behandling SOCIALT STØTTE BEDRE SOCIALE FORHOLD ARBEJDE PSYKOLOGISK Bedre selvværd Mestringsstrategier Arbejde med interpersonelle vanskeligheder BIOLOGISK Medicin ECT Motion

48 Depressionsspecifik behandling Aflastning/problemløsning i det sociale felt Psykologisk intervention: psykoedukation og psykoterapi Motion Selvhjælpsterapi Medicin ECT Episodebehandling og forebyggelse fasespecifik intervention

49 Faser i behandlingen Asymptomatisk Symptomer Depression Respons Remission Recovery X Tilbagefald X X Recidiv Behandlingsfaser Akut Fortsat beh. Vedligeholdelse 1. Kupfer DJ. J Clin Psychiatry. 1991;52(suppl):

50 Implikationer for undersøgelser Behandlingseffekt vedrører ikke kun håndtering af den depressive episode, men også virkning i forhold til at opretholde remission og dermed forebygge nye episoder Der er brug for lange opfølgningsstudier for at kunne vurdere, om en given behandling har effekt

51 Medicinsk behandling ved depression Anbefalinger Antidepressiva - af og til antipsykotika eller stemningsstabiliserende medicin Moderat og svær depression Af og til let depression fx ved tilbagefald Forebyggelse (mindst 1 år efter 1 episode, desto flere episoder desto længere tid anbefales det at fortsætte behandlingen) Non-compliance stort problem Ref.2007

52 Valget af psykologisk intervention Informeret dialog Klientens præferencer, motivation, evt. tidligere sygdomsforløb samt tidligere erfaringer med behandling Depressionens sværhedsgrad, herunder grad af kognitive vanskeligheder Patientens individuelle psykologiske og sociale situation og generelle ressourcer + personlighed Comorbiditet fx angstlidelse, misbrug, personlighedsfor-styrrelse Behandlerens viden om depression, erfaring og uddannelse i depressionsspecifikke interventionsformer K N Straarup

53 Assessment Vurdering af patientens aktuelle tilstand/symptomer (BDI, MDI, Hamilton) og aktuelle vanskeligheder og aktuel social funktion Evt gennemgang af tidligere depressionsforløb, undersøg evt. udløsende faktorer Afhængig af tilstandens sværhedsgrad undersøg kort opvækstforhold, tidligere og aktuelle relationer, forhold til skole, uddannelse og arbejde. Identificer traumatiske hændelser eller problematiske forhold, som patienten tænker har betydning for nuværende vanskeligheder Undersøg tanker om selvmord, grad af håbløshedsfølelse, tidligere erfaringer med selvmordstanker, evt forsøg. Håndtering af evt. nutidige eller fremtidige selvmordstilskyndelser (kriseplan)

54 Assessment (fortsat) Undersøg patientens mestringsstrategier og identificer vedligeholdende faktorer Undersøg patientens opfattelse af sin depression og forventninger til behandlingen og korriger evt. urealistiske forventinger. Undersøg evt. forhold til medicin Undersøg evt comorbiditet, i form af angstlidelse, misbrug og evt personlighedsforstyrrelse/personlighedsmæssige vanskeligheder Forklar rationale ved terapien, klargør rammer og struktur for behandlingen Identificer i samarbejde med patienten konkrete problemområder (trinvis), der kan være fokus for forløbet. Lav gerne en skriftlig problemliste

55 individuelle og fasespecifikke behandlingsbehov OBS. Desto svære depression desto mere fokus på adfærd klienten har ikke mental kapacitet til refleksion, sokratisk dialog etc Obs udvikling i symptomer, stress og funktionsniveau og evt. selvmordsrisiko sammenhæng med personlighed, kognitiv funktion, udløsende og vedligeholdende forhold og evt. comorbiditet forebyggelse fokus på sårbarhedsfaktorer og vedlige-holdende forhold (personlighed, coping, interpersonelle strategier/forsvarsstrategier, kognitive vanskeligheder

56 Psykologens egen depressive reaktion Det er håbløst Hun begår selvmord i min ferie Hun dræner mig for energi Jeg tror ikke hun bliver rask Jeg kan ikke hjælpe hende, jeg gør ingen forskel Jeg giver op Jeg føler mig utilstrækkelig Jeg orker ikke mere Overinvolverethed/distance Passivitet/overaktivitet Med alle de problemer hun har kan jeg heller ikke se nogen udvej

57 Udgangspunkt i det individuelle forløb Psykoedukation Kognitive vanskeligheder (ikke dumhed, selvcentrerethed) Emotionelle vanskeligheder Overdreven håbløshed urealistiske negative tanker om depressionen Jeg bliver aldrig rask, ingen kan hjælpe mig Vedligeholdende forhold onde cirkler Evt misbrug negativ indflydelse på depression Medicin virkninger og bivirkninger Døgnrytme

58 Naming is mastering Vigtigt at afmystificere kognitive vanskeligheder, reducere skam, skyld og oplevelse af stigma Øge indsigt Styrke metakognitiv erkendelse: antagelser og viden om ens egen tænkning og hvordan den fungere alternative fortolkninger Erhvervelse af alternative handlemuligheder

59 Inddragelse af pårørende/netværk Forældre, kæreste/ægtefælle, børn, søskende, venner, kolleger, arbejdsgiver/uddannelsessted Information, vejledning og evt. behov for hjælp til kommunikation/problemløsning i familien Særlig fokus på børn og mindre søskende

60 Depression (som noget tredje mellem klient og pårørende) Sværhedsgrad, varighed, hyppighed, konsekvenser Comorbidtet fx misbrug og angst Klienten Køn, alder, personlighed, ressourcer, mestringsstrategier Grad af accept/erkendelse, funktionsniveau PÅRØRENDE Køn,alder, rolle/position, netværk Personlighed, ressourcer, mestringsstrategier

61 Parforhold Forældre Børn Søskende Genetablere balance/intimitet Gradvis reduktion af ansvar og kontrol Skelne mellem børn og voksne børn Reaktioner ligner børn antennebørn Genetablere eller nyetablere roller og funktioner Slippe bekymringer Særlig fokus på børnenes reaktioner Børn skal opsøges i børnehøjde Ændringer i roller og ansvar Kan forholdet bære? Afhængighed/autonomi Voksne børn det er svært at rollerne byttes om Angst for selv at blive syg Fælles børn roller og ansvar Plads til at leve et selvstændigt liv? Indbyrdes konflikter relateret til patienten Svært at skulle tage ansvar for voksen forælder Plads til eget liv? Føle sig oversete, kan selv få depressive symptomer

62 Struktureret psykodynamisk terapi Antager at depression hænger sammen med en biologisk sårbarhed og en psykologisk sårbarhed, der udgøres af uløste indre psykiske konflikter og dermed uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer Klassiske forsvarsmekanismer: benægten, passiv aggression, reaktionsdannelse, identifikation med aggressor, introjektion (årsag eller konsekvens) Busch 2004

63 Assessment (PDT) I tillæg til almindelig assessment - fokus på følelser og fantasier knyttet til udløsende begivenheder Undersøge udviklingsmæssige forhold som familiens håndtering af følelse som skam, sorg, vrede, angst i relation til tab, sorg og separation Opfattelse af forældres holdning og adfærd Undersøge evnen til at beskrive, følelser og interpersonelle forhold Tilstedeværelse af nysgerrighed over for symptomernes følelsesmæssige oprindelse Evne til at respondere på terapeutens forsøg på at skabe sammenhænge med refleksion, nysgerrighed og nye associationer

64 Busch et al 20 Ond cirkel ved depression Tidlig tab,afvisning, svigt Narcissistisk sårbarhed Lavt selvværd Oplevet afvisning Skyld Indadrettet vrede Vrede mod andre

65 Busch et al 20 Ond cirkel ved depression Lavt selvværd Idealisering af selv og andre Høje standarder Devaluering af selv og andre Skuffelse

66 Indledende fase: afdækning af mulige indre psykiske eller interpersonelle konflikter, der har sammenhæng med aktuel depression ud fra de de onde cirkler Gennemarbejdning af konflikt med inddragelse af overføringsforhold til terapeuten Vægt på indsigt og gennemarbejdning af følelser fx sorg og vrede

67 Mål for PDT ved depression Mindre sårbar selvfølelse Bedre evne til at håndtere sorg,vrede, skyld, skam i forbindelse med krænkelser, tab og nederlag Reduceret selvkritik Bedre interpersonelle relationer

68 Interpersonel terapi Baggrund Udviklet i 1970erne af Gerald Klerman og Myrna Weissmann 1) Ideer fra den interpersonelle skole indenfor psykoanalysen Adolf Meyer, Sullivan og Fromm-Reichmann, der tog afstand fra psykoanalysens udprægede intrapsykiske tilgang. Bowlby 2) Forskning, der har påvislivsbegivenheders og livsstressorers betydning ved stemnings-lidelser Tab Livsforandringer Mangel på social støtte

69 Interpersonel terapi Opfatter depressionens ætiologi som multifacetteret, men har i behandlingsmæssig sammenhæng hovedfokus på to aspekter: 1) at patienten lærer at forstå relationen mellem depressive symptomer og aktuelle interpersonelle vanskeligheder 2) at patienten lærer at håndtere de interpersonelle vanskeligheder og derigennem de depressive symptomer Målet er at etablere en sammenhæng som patienten finder troværdig for at skabe en kontekst for depressionen og allervigtigst en vej ud af den

70 INTERPERSONEL INVENTORY Undersøg aktuelle og tidligere interpersonelle relationer og deres sammenhæng med aktuelle depressive symptomer Undersøg samspillet med signifikante personer Undersøg patientens forventninger til andre og omvendt, undersøg om forventningerne er indfriede Undersøg tilfredsstillende og utilfredsstillende aspekter af relationen Undersøg hvilke forandringer patienten ønsker i relationen til signifikante andre

71 Identifikation af hovedproblemområde I samarbejde med patienten afklares, hvilke aspekter af de interpersonelle forhold, der er relateret til depression og hvilke aspekter, der evt. vil kunne ændres. I fællesskab udarbejdes en interpersonel formulering, hvor patientens depressive symptomer kædes samme med et af fire interpersonelle problemområder

72 Fire fokusområder Sorg/tab Interpersonelle konflikter med børn/søskende/ ægtefælle Rolleforandring fx nyt job, skilsmisse, flytning Interpersonelle deficits: ensomhed og social isolation Selv om patienten ofte har vanskeligheder inden for mere end et af disse problemområder vil man som regel finde det område der har størst betydning for den aktuelle depression Fokusområde kan skifte undervejs fx tab til rolle forandring

73 Kognitiv adfærdsterapi Fasespecifik Adfærdsinterventioner Kognitive interventioner

74 Ingen gider mig Mere tid til ruminationer Negative følelser Søvnproblemer og mangel på social kontakt Isolation og passivitet

75 Adfærdsmetoder ved depression Problemliste Aftenterapi Aktivitetsregistrering evt. med mestring/lyst - obs mestringsscore Liste over nærende og drænende aktiviteter Aktivitetsplanlægning evt. med premack-princippet (belønning) Gradueret opgaveløsning Opmærksomhedstræning

76 AKTIVITETSMØNSTER Hvornår på dagen har du det værst/bedst? Hvilke aktiviteter er forbundet med forværring/ forbedring af dit humør? Hvilke aktiviteter overrepræsenteret/underrepræsenteret? Hvilke aktiviteter har du lidt glæde af at deltage i? Hvilke aktiviteter er forbundet med ulyst /en sur pligt Er der en rimelig balance mellem lyst - og pligtbetonede aktiviteter? Hvordan ser dit nuværende aktivitetsmønster ud sammenholdt med før du blev deprimeret?

77 Øget opmærksomhed på negativ automatisk tænkning For at lære: Min oplevelse/fortolkning er forskellig fra oplevelsen i sig selv Jeg kan tage fejl, min tolkning kan være forkert. Når jeg er deprimeret er min tanker forvrænget mod det depressive og negative

78 Håndtering af selvmordstanker Suicidale tanker og forestillinger er almindelige hos mennesker med depression Situationen kan være præget af håbløshed og lidelse, som forstærker de suicidale tanker og forestillinger Interventioner: Psykoedukation Få støtte fra andre Undersøge ambivalens:grunde til at leve/dø Grunde til fortsat at have et håb. Problemløsning Fremtidsprojektion Sikkerhedsplan Krista Straarup 2010

79 UDFORDRING AF NEGATIV AUTOMATISK TÆNKNING Hvad taler for/imod dine negative tanker? Hvad er det bedste, det værste, det mest sandsynlige der vil ske? Hvad ville din bedste ven tænke i den situation? Hvad ville du tænke,hvis du ikke var deprimeret lige nu?

80 Forebyggelse Tidlige tegn, handleplan Modifikation af copingstrategier og leveregler Fokus på selvkritik og perfektionisme Mindfulnesstræning

81 Typiske leveregler hos depressive BEHOVET FOR AT BLIVE ELSKET Jeg skal være afholdt af alle, ellers er jeg uelsket BEHOVET FOR SUCCES OG PERFEKTION Jeg skal helst gøre alting 100% perfekt, ellers er jeg dum. BEHOVET FOR ALMAGT/ALVIDEN Jeg skal vide alt, ellers er jeg et nul BEHOVET FOR AUTONOMI Jeg skal klare alting selv, ellers er jeg svag BEHOVET FOR EN UFEJLBARLIG MORALSK KODE Jeg skal altid gøre mit allerbedste i enhver situation, ellers er jeg et dårligt menneske

82 Over- og underudviklede strategier Mistro-tillid Opgivenhed-velholdenhed Hjælpsomhed-afvisning Afhængighed-selvstændighed Åbenhed-lukkethed

83 For at være god nok skal jeg altid yde mit bedste Fordele ved den grundlæggende antagelse Får anerkendelse, oplever umiddelbar kontrol Ulemper ved den grundlæggende antagelse Overbelaster mig selv, risiko for stress/depression, Urealistisk, svært at leve op til Konkrete situationer hvor antagelse er på spil: Arbejde, især møder med nye mennesker, nye opgaver Metoder : planlægning, arbejde med negative tanker, indlære nye strategier, adfærdseksperimenter, f x bede om hjælp, sige nej til opgaver, skrive dagbog

84 Rumination og positive metaantagelser (Papageorgiou and Wells, 2004) For at forstå min følelse af depression, er jeg nødt til at gruble over mine problemer For at forstå meningen med de dårlige ting,der er sket i mit liv er jeg nødt til at gruble over dem Jeg er nødt til at gruble over min depression for at finde årsagen til den At gruble over fortiden hjælper mig til at undgå at uheldige ting gentager sig i fremtiden At gruble over mine følelser hjælper mig med at genkende de ting, der kan udløse min depression At gruble hjælper mig med at fokusere på de vigtigste ting At gruble hjælpe mig med at finde ud af hvordan tingene kunne være gjort bedre

85 Rumination og negative metaantagelser (Papageorgiou and Wells, 2004) Jeg kan blive fysisk syg af at gruble Når jeg grubler, betyder det, at jeg er en dårlig person Kun svage mennesker grubler Det er umuligt at lade være med at gruble over de dårlige ting der er sket i fortiden Grublerierne vil føre til, at jeg bliver en fiasko Grublerier betyder, at jeg er ude af kontrol Når jeg grubler, kan jeg ikke lave noget andet

86 Håndtering af selvmordstanker Suicidale tanker og forestillinger er almindelige hos mennesker med depression Situationen kan være præget af håbløshed og lidelse, som forstærker de suicidale tanker og forestillinger Interventioner: Psykoedukation Få støtte fra andre Udersøge ambivalens:grunde til at leve/dø Grunde til fortsat at have et håb. Problemløsning Fremtidsprojektion Sikkerhedsplan Krista Straarup 2010

87 Kronisk depression (McCullough 2000) Passiv problemløsningsstil Svært ved at se muligheder - ved ikke at der skal en serie af målrettet handlinger til at opnå et resultat Svært ved at se andres perspektiv mgl. empati Meget sårbar over for følelsesmæssig stress manglende emotionel kontrol Bruger terapi som ventil føre monologer Andre skal gætte behov Faktisk udkomme forskellig fra ønsket udkomme

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Manual for målrettet misbrugsbehandling

Manual for målrettet misbrugsbehandling Målrettet misbrugsbehandling, januar 2011 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R Manual for målrettet misbrugsbehandling Fyrrehus Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens

Læs mere

Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression?

Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression? Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression? Jannie Kildested. Indhold: Første del: forskning 1. Indledning. 2. Forskning i sammenhængen mellem depression og ægteskabelig tilfredshed.

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST Speciale af Lea Tønning Johansen December 2013 Eksistentiel psykoterapi

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere