Rehabiliteringscenter Marselisborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliteringscenter Marselisborg"

Transkript

1 Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium

2 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på For mere information, kontakt: Mette Seeberg Underdirektør Mobil: REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

3 Indhold Tværfaglig Beskæftigelses- & Sundhedsindsats 4-5 Baggrund Tilgange Formål Fagprofessioner & Medarbejderkompetencer 6-7 Målgrupper 8-9 Indsatsmodel Visitation Opstart Progression Optræningsforløb på en virksomhed Marselisborg Udviklingslaboratorier Lærings & vidensdeling Progressionsredskab REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 3

4 Tværfaglig Beskæftigelses- & Sundhedsindsats Baggrund Tilgange Marselisborg har været en aktiv deltager på det arbejdsmarkedspolitiske område siden paradigmeskifte i 2003, hvor der blev indført markante ændringer på beskæftigelsesområdet herunder arbejdsevnebegrebet. Vores værdigrundlag hviler derfor på arbejdsevnemetodens grundsyn. Centralt står respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan noget og kan udvikles ved at handle. Vi mener, at mennesker generelt set kan mere og andet end det, de på et givet tidspunkt har prøvet, og at alle har ressourcer, som kan udvikles. Dette skal gøres i samarbejde med borgeren, hvor borgeren har det primære ansvar for sin egen situation. Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål, der opstilles. Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Vi har gennem vores udviklingslaberatorier indsamlet den praksisviden på området, der har ført til Best Practice i flere af landets jobcentre. På baggrund af disse erfaringer har vi udviklet Rehabiliteringscenter Marselisborg. Grundlaget for de succesfulde resultater i vores udviklingslaboratorier bygger bl.a. på: En tværfaglig sammenhængende sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats En metodetilgang, der har fokus på borgerens ressourcer og potentialer i stedet for barrierer bl.a. ved brug af samtale- & kompetenceudviklingsredskabet PROFIL Et unikt progressionsredskab, der løbende understøtter og dokumenterer borgerens udviklingsproces, hvor såvel den professionelle som borgeren aktivt anvender redskabet gennem forløbet En coachende tilgang, der understøtter udviklingsprocessen samt fremmer borgerens ansvarstagen, selvindsigt og motivation Rehabiliteringscenter Marcelisborg drives som et udviklingslaboratorium, hvilket betyder, at indsatsen løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekten, borgernes progressioner og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. Udviklingslaboratoriernes mål er dels at levere en professionel og effektfuld borgerindsats og dels at sikre, at de velafprøvede og dokumenterede effekter deles med kommunen, så der løbende sker en tilførsel af viden, metoder og redskaber. 4 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

5 Formål Rehabiliteringscenter Marselisborg har tilrettelagt en helhedsorienteret tværfaglig indsats i 3 spor beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt og socialt med fokus på fastholdelse i job. Formålet er at tilbyde en tværfaglig indsats, der giver borgeren mulighed for at udvikle sin arbejdsevne og derved opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet er bygget som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af PROFIL og progressionsredskaberne bliver bekendt med egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen sygdom, redskaber til mestring heraf samt en forståelse for, at man ved hjælp af samtaleforløb, kost- & livsstilsændring og motion kan forbedre sine helbredsmæssige forhold væsentligt. Borgeren vil under forløbet blive introduceret til flere forskelige redskaber, som kan understøtte og hjælpe borgeren til at opnå eller bevare en tilknytningen til arbejdsmarkedet. Alle tværfaglige forløb tilrettelægges individuelt ud fra borgerens specifikke behov. Borgeren vil få en fast faglig koordinator, der vil være tovholder gennem hele forløbet. Koordinatoren vil i samarbejde med borgeren sikre den rette tværfaglige indsats, at der sker en positiv progressionsproces samt understøtte samarbejdet med jobcenteret. Der vil løbende ske en justering af den enkelte borgers indsats, der skal sikre, at opstillede mål opnås gennem en et effektiv og kortest muligt forløb. Indsatsen dokumenters løbende gennem Marselisborgs progressionsmålinger og de enkelte indsatselementer, der samles op og beskrives i Marselisborgs Progressionsrapport. Rehabiliteringscenter 2. Spor Sundhedsfremmende indsats 1. Spor Beskæftigelsesfremmende indsats 3. Spor Social indsats Forløbene vil være en vekselvirkning mellem holdbaserede aktiviteter og individuelle samtaleforløb, hjemmeopgaver, praktikforløb, kost, livsstil og motion samt sideløbende understøttelse af sundheds- og socialfaglig karakter. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 5

6 Fagprofessioner og Medarbejderkompetencer Rehabiliteringscenter Marselisborg består af en bred tværfaglig medarbejderstab, der hver især har specifikke kompetencer inden for enten beskæftigelses-, sundheds- eller socialområdet. Nogle medarbejderprofiler og fagprofessioner anvendes til specifikke opgaver, mens andre er gennemgående og koordinerer den tværfaglige indsats, så der hele tiden sikres en helhedsorienteret indsats. Vi har følgende fagprofessioner og medarbejderkompetencer i Rehabiliteringscenter Marselisborg: Kompetence felter Rehabiliteringscenter Beskæftigelses fremmende indsats Jobsøgning Uddannelses- og erhvervsvejledning Praktik Voksenlærlinge Uddannelse Jobs Revalidering Fleksjob Sundhedsfremmende indsats Motion Mindfullnes Coaching/impowerment Kostvejledning Psykoeducation om misbrugsadfærd Psykoeducation om stress, angst og depression Fysioterapeut Ergoterapeut Psykiater Arbejdsmediciner/læge Psykolog/adfærdsterapeut Social indsats Mentor Hjemmebesøg Praktiske øvelser Hjemmeopgaver tilpasset den enkelte Progressionsværktøj Personlig pleje og hygiejne Socialpædagogisk støtte Netværksgrupper Frivillige korps Forandringsagenter Langvarigt sygefravær er associeret med udstødning fra arbejdsmarkedet. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viste, at 40% af dem, der var sygemeldte i 13 uger eller mere, var tilkendt førtidspension fem år efter sygemelding (Nord Larsen, 1991). I 2000 blev 29 % førtidspensionerede, hvis de havde et sygefravær på mere end et år (Dansk Arbejdsgiverforening, 2002). I 2001 endte 15 % af sager med sygefravær på uger med førtidspension; ved sygefravær på uger endte 25% med førtidspension (Beskæftigelsesministeriet, 2003). 6 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

7 Tværfaglig Medarbejderstab Socialrådgivere Virksomhedskonsulenter Sygeplejesker NLP coaches Erhvervspsykologer Psykoterapeuter Kost- og livsstilrådgivere Mentorer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Udviklingskonsulenter Analysekonsulenter Motion Projektets sundheds- og træningskonsulent arbejder ud fra den traditionelle fysioterapeutiske disciplin med fokus på, hvordan vores krop påvirkes af kost og motion. Vi ved, at motion giver forøget energi, velvære, glæde og optimisme, og det har særligt sygemeldte behov for i en presset situation. Fysisk træning forebygger depression og stress og stimulerer indlæring og hukommelse. Motion har også betydning for den gode nattesøvn, hvilket er afgørende for livskvaliteten og den fysiske og psykiske sundhed. Psykiatrifonden mener, at motion og sund kost bør være en fast del af behandlingsplanen for personer med psykiske sygdomme. Desuden har mange, som indtager psykofarmaka, problemer med overvægt grundet den vægtstigning, som medicinen ofte medfører. Overvægt er ikke bare sundhedsskadeligt, men har også en direkte negativ indflydelse på livskvaliteten. Her er motion et godt redskab til at holde vægten nede. Derfor kombineres indsigten i egen sygdom med konkrete fysiske aktiviteter hverdagsmotion efter den enkeltes evner bistået af fysioterapeuter og træningskonsulenter. Sundhedspersonale Vi har tilknyttet et bredt tværfagligt udvalg af sundhedspersonale lige fra sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog til læge og psykiater. Disse faggrupper vil ud fra en konkret individuel vurdering kunne inddrages i forløbet. Jobcenteret kan dog specifikt anmode om, at en af disse fagpersoner inddrages. Dette skal fremgå af visitationen og vil kunne medføre en merbetaling. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 7

8 Målgrupper Rehabiliteringscenter Marselisborg er udviklet til at kunne håndtere borgere med alle former for problematikker inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Vores erfaringer fra udviklingslaboratorier viser, at en stor del af borgerne har en eller en kombination af følgende problematikker: Sygedagpengemodtagere Borgere i ressourceforløb Ledighedsydelsesmodtagere Kontanthjælpsmodtagere Lidelser i bevægapparatet Lettere psykiske lidelser såsom stress, angst og depression Tungere psykiske lidelser såsom personlighedsforstyrrelser Langtidsledige og margenalisere borgere Misbrugsproblemer Kognitive problemer Sygedagpengemodtagere Ny sygemeldte borgere: Borgere, som er sygemeldt på baggrund af stress, depression, angst eller fysisk sygdom. Kendetegnende er, at målgruppen er i risiko for længerevarende sygefravær samt at udvikle en sygdomsidentitet og derved risikere at blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Ønsket forandring Socialfaglig indsats (Ny) Praksis Virksomheds indsats Borger Læring Sundhedsfaglig indsats Viden Længerevarende sygemeldte: Borgere, der har været langtidssygemeldte og har opbygget en sygdomsidentitet, eller hvor der er risiko for tab af arbejdsidentitet. Gruppen kan endvidere være kendetegnet ved behov for genoptræning af realkompetencer, afklaring af bredt jobmatch eller afklaring af arbejdsevne efter længerevarende sygdom. Tværgående og tværfaglig indsats 8 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

9 Indsatsområder: a) Særligt tilrettelagt tidlig indsats for sygedagpengemodtagere, der via et kortvarigt progressionsforløb kan raskmeldes via bred vurdering. Der udarbejdes en progressionsrapport, der dokumenterer arbejdsevnen b) Særligt tilrettelag tværfagligt indsats med progressionspraktik. Et længerevarende forløb, hvor der arbejdes processuel gennem samtale og optræningspraktik c) Særligt tilrettelagt indsats for langtidssygemeldte (typisk sager over 52 uger), hvor der arbejdes med en målrettet tværfaglig indsats gennem samtale- og virksomhedsoptræning d) Særligt tilrettelagt arbejdsmarkedsrettet jobafklaringsforløb. Der arbejdes med at udvikle de personlige, social og faglige kompetencer, der skal sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Alternativt, i enkelte tilfælde, vurdering af arbejdsevnen i forhold til fleksjob eller førtidspension Revalidering Borgere som jobcenteret har fundet revalideringsberettiget og omfattet af personkredsen i henhold til 46 i lov om aktiv social politik. Her kan Rehabiliteringscenter Marselisborg tilbyde afklaring af uddannelsesmål og udarbejdelse af uddannelsesplan samt etablering af virksomhedsrevalidering, hvor borgeren optrænes inden for et nyt beskæftigelsesområde. Borgere i ressourceforløb Med førtidspensionsreformen skal der etableres ressourceforløb for borgere, der ikke skal have en førtidspension, men i stedet har brug for en længerevarende tværfaglig indsats til at udvikle deres arbejdsevne. Rehabiliteringscenter Marselisborg er med sin tværfaglige opbygning og tværfaglige medarbejderstab parat til at yde en både kort- og langsigtet indsats for borgere i ressourceforløb. Ledighedsydelsesmodtagere Målgruppen af ledighedsydelsesmodtagere er med den nye førtidspensions- og fleksjobreform blevet udvidet til at omfatte borgere, som tidligere fik tilkendt en førtidspension, hvorfor der både er borgere, som er forholdsvist tæt på arbejdsmarkedet, og borgere, som er meget langt fra arbejdsmarkedet. Gennem vores indsatser ser vi to delgrupper: Delgruppe 1: Borgere, som forholdsvis hurtigt vil kunne afklares og herefter vil være parate til udplacering i fleksjob. Det vil sige, at ledigheden ikke skyldes borgerens funktionsevnenedsættelse. Delgruppe 2: Dette vil typisk være borgere med en langvarig ledigheds- og sygdomshistorik. Det er ofte denne målgruppe, der tidligere fik tilkendt en førtidspension, men som efter ny lovgivning har fået tilkendt et fleksjob på få timer. Der er således brug for intensivt udviklingsarbejde for at (gen)skabe en arbejdsidentitet i stedet for en sygdomsidentitet. Kontanthjælpsmodtagere Med kontanthjælpsreformen er den tværfaglige og koordinerende indsats blevet det primære fokus i arbejdet med borgere. Aktivitetsparate borgere over 30 år har en række problemstillinger, der betyder, at der skal gennemføres en grundig og tværfaglig indsats for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. For manges vedkommende er der såvel psykiske som sociale og misbrugsproblematikker, der betyder, at de ikke umiddelbart kan udplaceres i ordinær beskæftigelse. Der er ofte brug for en målrettet optræning på virksomheder over en længere periode. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 9

10 Indsatsmodel Her er to eksempler på borgere med meget forskellige udfordringer og udviklingsforløb. De skitserede forløb kan repræsentere alle grupper af borgere. Eksempel på en langvarig progressionsindsats med optræningspraktik Eksempel på et kortvarigt progressionsforløb uden optræningspraktik Marselisborg afholder visitationssamtale i først kommende uge. Der tages udgangspunkt i rehabiliteringsteamets indstilling Marselisborg afholder visitationssamtale i først kommende uge Såfremt jobcenteret har anmodet om en psykiatrisk vurdering, foranstaltes denne i forbindelse med visitationssamtale Såfremt jobcenteret har anmodet om en psykiatrisk vurdering, foranstaltes denne i forbindelse med visitationssamtale Borgeren starter på holdforløb dagen efter visitationssamtale På holdforløbet arbejdes der både med gruppe- og individuelle forløb. Fokus er på at tilbage vende arbejdsmarkedet. Mentorstøtte Borgeren får udarbejdet sin egen træningsplan af Marselisborgs træningskonsulent umiddelbart efter første samtale Hver uge udarbejdes en progressionsrapport, som bygger på elementerne fra rehabiliteringsplanen Borgeren starter på holdforløb dagen efter visitationssamtale På holdforløbet arbejdes der i både med gruppe- og individuelle forløb. Fokus er på at tilbagevende arbejdsmarkedet Borgeren får udarbejdet sin egen træningsplan af Marselisborgs træningskonsulent umiddelbart efter første samtale Etablering af progressions praktik inden for fire uger/optræning af arbejdsevnen. Evt. med mentorstøtte/fysioterapeut Senest 5 md. fra sagen er visiteret, afholdes rundbordssamtale/ 7a samtale med sagsbehandler Hver uge udarbejdes en progressionsrapport Senest i 12. uge fra første sygefraværsdag afholdes rundbordssamtale/ 7a samtale med sagsbehandler 10 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

11 Visitation Det er jobcenteret der, visiterer borgeren til projektet. Tilbuddet har udarbejdet en fast procedure, som jobcenteret følger ved henvisningen. Dette for at sikre at retssikkerhedsloven overholdes, hver gang en borger visiteres. Opstart I starten af borgerens forløb sætter vi vores stærke socialfaglige praksis i spil med ekspertise og erfaring med de respektive målgrupper og lovgivninger. Sagen gennemgås med borgeren, herunder målet med visitation samt evt. indhentelse af yderligere sagsakter, speciallægeerklæringer m.m. Gennem samtaleforløbet kortlægges borgerens arbejdsmarkedsperspektiv, herunder ressourcer og potentialer, samt hvilke udfordringer der kan være en barriere for, at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende udarbejdes en progressionsplan for det videre forløb. på sigt kan føre til et mere specifikt beskæftigelsesmål. I opstarten arbejdes der på en forventningsafstemning med borgeren, der konkret udmønter sig i en indsats- og forløbsplan. Målet med opstartsfasen er en præcis afdækning af borgerens historik og udfordringer, hvilket skal give ejerskab til det fremadrettede forløb. Progression Forløbet er bygget som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af PROFIL og progressionsredskaberne bliver bekendt med egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen situation, herunder ressourcer og potentialer samt udfordringer og barrierer, der fastholder borgeren i sygdom eller udenfor arbejdsmarkedet. Borgeren opbygger kompetencer og konkrete redskaber til at mestre ovennævnte gennem målrettede tværfaglige indsatselementer, herunder samtaleforløb, gruppeforløb, kost- & livsstilsændring, motion m.m. med det mål, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. For nogle borgere vil et kort tværfagligt forløb kunne bevirke, at de finder deres beskæftigelsesmål eller job og herefter stopper forløbet, idet de overgår til andet forsørgelsesgrundlag. Det kan feks. være voksenlærlinge, SU, A-kasse understøttelse eller lønindtægt. For andre vil der være behov for en udplacering i et virksomhedspraktik, hvor der enten arbejdes med genoptræning af arbejdsevnen eller en mere direkte kompetnceudvikling inden for et nyt beskæftigelsesområde. For nogle borgere vil beskæftigelsesmålet ligge meget længere ude i fremtiden og der skal arbejdes med tværfaglig indsats, der REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 11

12 >Indsatsmodel Optræningsforløb på en virksomhed Målet er således at udvikle bogerens arbejdsevne, arbejdsidentitet og tilføre konkrete realkompetencer og udvikling indenfor specifikke jobfunktioner, som direkte kan anvendes i den videre jobsøgningsproces. Virksomhedsoptræningen er en central metode i vores indsats, hvor anvendelsen heraf tidligt i forløbet sikrer den enkelte borger et kortere og mere effektfuldt forløb målt på opbygning af arbejdsidentitet og jobeffekt. Ved at henlægge en stor del af progressionsprocessen ude på virksomhederne øges borgerens chancer for varig beskæftigelse markant: Borgeren kan ved hjælp af optrningen på virksomheden tilegne sig konkrete realkompetencer, som kan anvendes i den videre jobsøgning og jobmatchningsproces Borgeren kan få afprøvet og udviklet sig og sine kompetencer inden for konkrete jobfunktioner, som borgeren efterfølgende kan søge beskæftigelse inden for enten i optræningsvirksomheden eller i en anden virksomhed Borgeren kan erhverve eller generhverve sin arbejdsevne og arbejdsidentitet Optræningsforløbet er en central del af forklaringen på de relative høje effekter, som Rehabiliteringscenter Marselisborg kan levere, men samtidig er det netop i optræningsfasen på en virksomhed, at den tværfaglige indsats skal aktiveres og vedholdes. Ofte kommer borgerens udfordringer og barrierer netop kraftigt til syne, når de starter i en virksomhed. For mange borgere kan virksomhedsforløbet være angstfyldt, det kan være flere år siden, de sidste har været i beskæftigelse, og enkelte har aldrig haft et job. Derfor indgår den social- og sundhedsfaglige indsats parallelt med, at borgeren er i optræningsforløbet. Dette aftales individuelt med den enkelte borger. Det kan fx være, at borgeren er 2-3 dage om ugen er i praktik og de resterende dage modtager samtaler og deltager i gruppeforløb i rehabiliteringscenteret. Det er endvidere vigtig at bemærke, at vores forløb og indsat ikke altid er lineær. Nogle af borgerne vil have behov for at stoppe i et optræningsforløb, modtage flere samtaler og blive understøttet i at mestre deres udfordringer, hvorefter de er klar til et nyt optræningsforløb i en virksomhed. For os er det vigtigt at levere en helhedsorienteret indsats, der støtter borgeren bedst muligt, så der opnås en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrken i Rehabiliteringscenter Marselisborg er netop, at vi har en bred tværfaglig personalegruppe inden for såvel beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, og at disse kompetencer er til stede i hele borgerens indsatsperiode. Vi slipper ikke borgeren, før sagen er afsluttet. 12 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

13 Myndighedsopgaver Tilbuddet varetager følgende myndighedsopgaver: Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner Udarbejdelse af progressionsplaner Udarbejdelse af lægeattester Etablering af rundbordssamtale Rehabiliteringsplaner kan udarbejdes efter aftale med jobcenteret. Dette kan for eksempel være, hvis jobcenteret pga. af tidspres har brug for, at der inden for en uge udarbejdes en rehabiliteringsplan, så sagen kan forelægges rehabiliteringsteamet. Progressionsplaner vil blive udarbejdet i alle sager, der henvises til Rehabiliteringscenter Marselisborg, idet de er en integreret del af centerets dokumentations- og arbejdsmetode. Lægeattester kan udarbejdes efter aftale med jobcenteret. Dette kan eksempelvis være, hvis en borger er sygemeldt med stress, angst eller depression, og der er tvivl om, hvorvidt borgeren reelt lider af dette. Her kan den psykiatriske lægeattest bruges til vurdering af, om borgeren reelt har en lidelse, der godtgører en sygemelding, eller om borgeren i stedet skal have hjælp efter en anden lovgivning. Endvidere kan den psykiatriske attest også validere, om borgeren har fået stillet den rigtige diagnose, eller om der er tale en egentligt psykiatrisk diagnose, hvor borgeren herefter skal tilbydes en anden relevant behandling via behandlingssystemet. Rundbordssamtale etableres i Rehabiliteringscenter Marselisborg træffer ikke afgørelser om retten til ydelser efter den sociallovgivning. Afslutning/ rundbordssamtale Koordinatoren for den enkelte borger er ansvarlig for, at der iværksættes en rundbordssamtale med pågældendes arbejdsgiver, A-kasse, læge, arbejdsskadestyrelsen og jobcenteret under eller umiddelbart i forlængelse af projektet. Dette med henblik på, at der fremadrettet iværksættes den rette helhedsorienterede indsats, så borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, jf. retssikkerhedslovens 7a. Den tilknyttede socialrådgiver har et indgående kendskab til alle støtteforanstaltninger og vil derfor være behjælpelig med at pege på, hvilke foranstaltninger der evt. ville kunne hjælpe borgeren til at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Varighed Deltagerne møder fire gange om ugen á 4-5 timer i alt timer ugentligt. Der kan i særlige tilfælde aftales anden fremmødefrekvens. Alle aktiviteter er tilrettelagt så de tilgodeser borgerens skånehensyn. Der vil være mulighed for pauser, gåture og at ligge sig ned. Evaluering Alle deltagere vil blive bedt om at udfylde et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne vil blive forelagt jobcenteret. Der vil endvidere blive udarbejdet statistisk materiale til belysning af, hvor mange af deltagerne, der efterfølgende vender tilbage til arbejdsmarkedet. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 13

14 Marselisborg Udviklingslaboratorier Læring & Vidensdeling - faglig metodeudvikling For at sikre den løbende faglige udvikling og for samtidig at sikre, at de metoder og tilgange, der udvikles i forbindelse med forløbet, reelt kan bringes til anvendes i jobcentret, arbejdes der systematisk med hovedsagligt tre redskaber: Indsatsmodeller Ugeskemaer Fagskemaer Indsatsmodeller Indholdet af forløbet styres af indsatsmodellen, som udvikles specifikt til forløbet. I udviklingen trækkes på Marselisborgs erfaringer fra sammenlignelige projekter og opgaver. Indsatsmodellen udvikles i faser, som den unge oftest skal igennem for at komme i gang med en uddannelse. Indsatsmodellen beskriver ligeledes, hvilke kvalitative progressionsmål de enkelte faser arbejder hen mod. Ligeledes beskriver indsatsmodellen i overskrifter, hvilke aktiviteter, vi antager, vil kunne hjælpe borgeren med at indfri de kvalitative progressionsmål. Ugeskemaer Med udgangspunkt i indsatsmodellen fordeles aktiviteterne ud i ugeskemaer. Ugeskemaerne har primært tre funktioner: Konkretisering af indsatsmodellen Borgerens oversigt over forløbet Medarbejdere i jobcentrets og Marselisborgs fælles referencepunkt Ligesom justeringer af indsatsmodellen formidles til jobcentret sendes forløbets ugeskemaer også. Det giver jobcentret mulighed for at følge med i ugens aktiviteter. Ugeskemaerne er dog ikke statiske og vil blive revideret løbende efter ungegruppens behov. Fagskemaer Modulerne beskrevet i indsatsmodellen og ugeskemaerne konkretiseres i fagskemaer. Fagskemaerne er ligeledes bygget op om forandringsteorien, hvor hvert enkelt skema beskriver formålet med modulet, metodevalget, beskrivelse af gennemførelsen af modulet samt evaluering. Fagskemaerne giver styring i indsatsen og bevirker, at fremadrettede anbefalinger kan bindes op med konkrete beskrivelser og erfaringer. Jobcentrets medarbejdere vil løbende få udleveret fagskemaer, som de selv kan anvende i arbejdet med borgere. På den led sikres det, at de redskaber, metoder og tilgange, der udvikles i laboratoriet, bliver omsat til praksis i jobcentrets egendrift. Læringsmøderne har to overordnede funktioner: Tilpasning af aktiviteter afhængig af ønsket resultat og proces Tilpasning af den praktiske drift afhængig af behovet for aktiviteter. Målgruppen, redskaberne og metoderne gennemgås ud fra læringscirklens principper. Det betyder blandt andet, at eventuelle justeringer i indsatsen gennemføres afhængigt af, hvorvidt de enkelte aktiviteter er i stand til at indfri de forventede målsætninger. De justeringer og ændringer, 14 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

15 som læringsmøderne resulterer i, formidles til jobcentret i form af en samlet mappe, som viser en opgørelse af indfriede resultater og beskrivelser af metoder og redskaber. Mappen bliver løbende opdateret med den seneste viden og læring, som forløbet afstedkommer. Formidling af læring og viden På baggrund af den viden, udvikling og læring, som forløbet bidrager med, udarbejdes der såvel rapporter som gennemførelse af læringsmøder, hvor såvel Marselisborgs medarbejdere som relevante jobcentermedarbejdere deltager. Læringsmappe - vidensdeling mellem jobcenter & Marselisborg FORORD EFFEKTER & RESULTATER Effekter & Resultater Indsatsmodel Metodeudvikling Målgruppe Cases Tilgange Metoder Redskaber PRAKSIS VIDEN Samarbejdsprojekt mellem jobcentret & Marselisborg Jobcentret og Marselisborg har indgået samarbejde om iværksættelse af en målrettet ungeindsats for udsatte unge uden uddannelse og med risiko for permanent forsørgelse. Forløbet skal gennemføres som et udviklingsforløb i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Marselisborg. Indsatsen vil blive opbygget ud fra Marselisborgs LAB (udviklingslaboratorium) model. Modellen vil tage udgangspunkt i eksisterende erfaringer og viden, hvor målet herefter er at afprøve og udvikle tilgange, metoder & redskaber der matcher gruppen af udsatte unge. Med det mål, at den enkelte unge kommer i gang med en uddannelse, alternativt kommer i job. Ved at anvende Marselisborg LAB model vil det være muligt: at gennemføre en fleksibel og differentieret tværfaglig indsats målrettet den enkelte unge at få afdækket / beskrevet målgruppen, opdelt på arketyper, herunder hvilke barrierer og udfordringer, der er kendetegnende for hver arketype at få dokumenteret effektive metoder og redskaber målrettet gruppen af udsatte unge at komme med anbefalinger og opmærksomhedspunkter til ungeindsatsen, generelt og specifikt. at få udsatte unge i gang med uddannelse eller job (Forventet effekt minimum 50 %) Det er aftalt, at den unge knyttes til Marselisborg i en varighed på 12 måneder. Dette ud fra en viden om, at der for denne gruppe er behov for en længerevarende målrettet og vedholdende indsats såfremt at målet skal opfyldes. I forbindelse med opstart og opbygning af ungeindsatsen, herunder afprøvning og udvikling af metoder og redskaber, der matcher udsatte ungegruppen, må det forventes, at de ønskede effekter vil tage længere tid for de unge der visiteres indenfor første halvår af Den opnåede viden og udviklingsarbejdet skulle herefter gerne vise sine potentialer i form af mere målrettede forløb i 2. halvår af 2013 med hertil forbedret resultater. Dette i form af øget motivation, selvindsigt og ansvarstagen hos den enkelte unge samt en professionel tværfaglig indsats, der skal sikre at en større del af målgruppen opnår den ønskede effekt på kortere tid. For at understøtte samarbejdet og videndeling er det aftalt, at der hver 3. måned afholdes læringsmøder mellem Jobcentret og Marselisborg. Marselisborg vil på disse møder fremlægge opnåede erfaringer og viden samt udlevere konkrete redskaber. Målet er endvidere, at møderne giver mulighed for faglig viden deling mellem Jobcentrets sagsbehandlere og Marselisborgs konsulenter. Herudover afholdes der individuelle sagsmøder, efter behov, hvor den enkelte unges forløb gennemgås og hvor den løbende indsats afstemmes. Som en del af vidensdelingen og dokumentationen af ungeindsatsen vil der efter første halvår, til det 3. læringsmøde, blive udarbejdet og udleveret en læringsmappe, hvor den hidtidige viden er samlet og hvor efterfølgende viden kan isættes. Læringsmappen skal ses som et Videns- & Redskabskatalog, til faglig inspiration og hvor konkrete redskaber og metoder kan hentes og anvendes af den enkelte sagsbehandler i deres daglige arbejde. Marselisborg_Udviklingslaboratorie_UngelaB 1 INDSATSMODEL METODEUDVIKLING MÅLGRUPPE CASES TILGANGE METODER REDSKABER Ma Ungela REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 15

16 >Marselisborg Udviklingslaboratorier Progressonsredskab - De små skridt i fokusi I Rehabiliteringscenter Marselisborg arbejdes der, som en fast bestanddel af forløbet, med progressionsmålinger. Progressionsmålingerne anvendes både til at skabe en målrettet dialog med den enkelte unge, men det bruges samtidig også til, at synliggøre den generelle udvikling og sætte spot på udfordrende perioder i et udviklingsforløb. Herunder anvendes progressionsmålinger til at synliggøre de små skridt og de små succesoplevelser. Det er Marselisborgs erfaring, at netop den konkrete drøftelse af, hvordan borgeren placerer sig og udvikler sig i progressionsregistreringerne, giver en konstruktiv og relevant dialog. Opfølgning, dokumentation og styring Et helt centralt element i vores rehabiliteringscenter er en løbende systematisk opfølgning og dokumentation af indsatsen. Derfor indsamles der data vedrørende borgernes baggrundsforhold, hvilke effekter der bliver opnået for de enkelte borgere, deres varighed og ikke mindst deres løbende progression. Progressions-indikatorer Vi har valgt at bruge følgende tre overordnede progressionsgrupper, idet vi har erfaring med at de understøtter udviklingsprocessen for alle vores borgergrupper og at de skaber den fornødne fremdrift mod arbejdsmarkedet. Progressionsgrupper Udvikling Empowerment Fremtid Progressionsindikatorer Mødestabilitet Personlige ressourcer (Selvværd & ressourcer) Mestring ( helbred / udfordringer) Motivation Ansvarstagende Aktiv deltagende Åben for forandringer Fokus på opstillede mål Selvindsigt omkring egne Kompetencer Kan se nye muligheder Arbejdsmarkedsfokus Realistisk omkring fremtidig arbejdsliv Hvert enkel af de tre indikatorgrupper understøttes af underliggende progressionsindikatorer, der tilsammen skal sikre, at den enkelte borger når den ønskede udvikling og opstillede mål. Progressionsredskab 16 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

17 Progression - hvad gør vi i praksis Progressionsværktøjet bruges i forløbet som et procesdynamisk værktøj til at understøtte koordinatoren og det tværfaglige personale i forhold til at afdække, hvilke ressourcer borgeren har i relation til arbejdsmarkedet. Dette sker i samarbejde med borgeren. Det er borgeren der i samarbejde med koordinatoren måler sin egen progression. Denne proces er udgangspunktet for en vurdering af, om borgeren umiddelbart har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om der skal påbegyndes en udviklingsproces med henblik på at forbedre og udvikle arbejdsevnen. Med udviklingsproces menes en proces, hvor borgeren erfarer sin formåen i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være en proces, hvor borgerens ressourcer udvikles, f.eks. gennem deltagelse i aktiviteter (virksomhedsoptræning, kurser, træning, samtaleforløb mv.), som øger borgerens muligheder for selvforsørgelse. Der udarbejdes en progressionsplan for den enkelte borger, som strækker sig over hele forløbet. Dette giver såvel borger som jobcenter indsigt i, hvilke progression der har været igennem forløbet, samt på hvilke områder der er opnået en udvikling, og hvor der stadig er et udviklingspotentiale. Der vil i progressionsplanen blive peget på, hvilke indsatser der eventuelt ville kunne understøtte de områder, hvor der endnu ikke er opnået en progression. I yderste konsekvens kan progressionsplanen også anvendes som dokumentation for, at der ikke længere er mulighed for at udvikle borgerens arbejdsevne. Koordinatoren sikrer, at progressionsplanen har været i partshøring i henhold til forvaltningslovens 19 inden der afholdes afsluttende rundbordssamtale. Hvordan ville verden se ud, hvis borgeren var dårligere Borgeren giver en beskrivelse af, hvilke kompetencer, evner m.v. som vedkommende besidder og tydeliggører dermed, at de har et fundament at bygge på TRIN 3 Hvad skulle der til, for at rykke ét trin mere i retning af 10? Hvad ville borgeren skulle kunne, som vedkommende har svært ved i dag? Hvordan kommer vedkommende derhen? Dette bliver progressionsaftalerne, som borgeren skal arbejde hen mod til næste opfølgning TRIN Hvor vurderer borgeren at han/hun er nu? Hvis målet, der arbejdes hen mod er 10 og 1 er så langt væk fra målet, som man kan forestille sig, hvor vil borgeren så placere sig på nuværende tidspunkt? TRIN 2 Hvor vil borgeren meget gerne være? Fælles fastsættelse af realistisk mål, som der arbejdes hen mod. Det skal være et mål, som kan indfries i løbet af projektperioden, og det skal samtidig være et mål, som er accepteret af både sagsbehandler og borger TRIN 1 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 17

18 Effekt Evaluering af Marselisborg rehabiliteringscentres indsats på ledighedsområdet i 2012/13 Progression Optræning Praktik m/ job/udd./reva Indsatsmodel 92% gennemførte et virksomhedsforløb 63% Optræning Praktik m/ job/udd./reva 24% Praktik m/ job/udd./reva 9% job/udd./reva 72% afsluttede med succes 63% job/udd./reva 2% Løntilskud 1% Revalidering 6% Uddannelse 28% afsluttet uden succes 17% Sygdom 2% Efterløn / Fleksydelse 2% Andet tilbud 3% Rådighed 4% Uden job/udd./reva 18 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

19 19

20 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel:

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel: Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådets medlemmer Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om førtidspensions- og fleksjobreform Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Evaluering af Arbejde & Sundhed

Evaluering af Arbejde & Sundhed Sundhed og Forebyggelse Dato: 19.06.2016 Sagsnr.: 16/16229 Sagsbehandler: Michael Metzsch Direkte tlf.: 7376 7820 E-mail: mme@aabenraa.dk Evaluering af Arbejde & Sundhed Projektenheden Arbejde & Sundhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere