Rehabiliteringscenter Marselisborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliteringscenter Marselisborg"

Transkript

1 Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium

2 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på For mere information, kontakt: Mette Seeberg Underdirektør Mobil: REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

3 Indhold Tværfaglig Beskæftigelses- & Sundhedsindsats 4-5 Baggrund Tilgange Formål Fagprofessioner & Medarbejderkompetencer 6-7 Målgrupper 8-9 Indsatsmodel Visitation Opstart Progression Optræningsforløb på en virksomhed Marselisborg Udviklingslaboratorier Lærings & vidensdeling Progressionsredskab REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 3

4 Tværfaglig Beskæftigelses- & Sundhedsindsats Baggrund Tilgange Marselisborg har været en aktiv deltager på det arbejdsmarkedspolitiske område siden paradigmeskifte i 2003, hvor der blev indført markante ændringer på beskæftigelsesområdet herunder arbejdsevnebegrebet. Vores værdigrundlag hviler derfor på arbejdsevnemetodens grundsyn. Centralt står respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan noget og kan udvikles ved at handle. Vi mener, at mennesker generelt set kan mere og andet end det, de på et givet tidspunkt har prøvet, og at alle har ressourcer, som kan udvikles. Dette skal gøres i samarbejde med borgeren, hvor borgeren har det primære ansvar for sin egen situation. Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål, der opstilles. Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Vi har gennem vores udviklingslaberatorier indsamlet den praksisviden på området, der har ført til Best Practice i flere af landets jobcentre. På baggrund af disse erfaringer har vi udviklet Rehabiliteringscenter Marselisborg. Grundlaget for de succesfulde resultater i vores udviklingslaboratorier bygger bl.a. på: En tværfaglig sammenhængende sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats En metodetilgang, der har fokus på borgerens ressourcer og potentialer i stedet for barrierer bl.a. ved brug af samtale- & kompetenceudviklingsredskabet PROFIL Et unikt progressionsredskab, der løbende understøtter og dokumenterer borgerens udviklingsproces, hvor såvel den professionelle som borgeren aktivt anvender redskabet gennem forløbet En coachende tilgang, der understøtter udviklingsprocessen samt fremmer borgerens ansvarstagen, selvindsigt og motivation Rehabiliteringscenter Marcelisborg drives som et udviklingslaboratorium, hvilket betyder, at indsatsen løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekten, borgernes progressioner og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. Udviklingslaboratoriernes mål er dels at levere en professionel og effektfuld borgerindsats og dels at sikre, at de velafprøvede og dokumenterede effekter deles med kommunen, så der løbende sker en tilførsel af viden, metoder og redskaber. 4 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

5 Formål Rehabiliteringscenter Marselisborg har tilrettelagt en helhedsorienteret tværfaglig indsats i 3 spor beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt og socialt med fokus på fastholdelse i job. Formålet er at tilbyde en tværfaglig indsats, der giver borgeren mulighed for at udvikle sin arbejdsevne og derved opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet er bygget som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af PROFIL og progressionsredskaberne bliver bekendt med egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen sygdom, redskaber til mestring heraf samt en forståelse for, at man ved hjælp af samtaleforløb, kost- & livsstilsændring og motion kan forbedre sine helbredsmæssige forhold væsentligt. Borgeren vil under forløbet blive introduceret til flere forskelige redskaber, som kan understøtte og hjælpe borgeren til at opnå eller bevare en tilknytningen til arbejdsmarkedet. Alle tværfaglige forløb tilrettelægges individuelt ud fra borgerens specifikke behov. Borgeren vil få en fast faglig koordinator, der vil være tovholder gennem hele forløbet. Koordinatoren vil i samarbejde med borgeren sikre den rette tværfaglige indsats, at der sker en positiv progressionsproces samt understøtte samarbejdet med jobcenteret. Der vil løbende ske en justering af den enkelte borgers indsats, der skal sikre, at opstillede mål opnås gennem en et effektiv og kortest muligt forløb. Indsatsen dokumenters løbende gennem Marselisborgs progressionsmålinger og de enkelte indsatselementer, der samles op og beskrives i Marselisborgs Progressionsrapport. Rehabiliteringscenter 2. Spor Sundhedsfremmende indsats 1. Spor Beskæftigelsesfremmende indsats 3. Spor Social indsats Forløbene vil være en vekselvirkning mellem holdbaserede aktiviteter og individuelle samtaleforløb, hjemmeopgaver, praktikforløb, kost, livsstil og motion samt sideløbende understøttelse af sundheds- og socialfaglig karakter. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 5

6 Fagprofessioner og Medarbejderkompetencer Rehabiliteringscenter Marselisborg består af en bred tværfaglig medarbejderstab, der hver især har specifikke kompetencer inden for enten beskæftigelses-, sundheds- eller socialområdet. Nogle medarbejderprofiler og fagprofessioner anvendes til specifikke opgaver, mens andre er gennemgående og koordinerer den tværfaglige indsats, så der hele tiden sikres en helhedsorienteret indsats. Vi har følgende fagprofessioner og medarbejderkompetencer i Rehabiliteringscenter Marselisborg: Kompetence felter Rehabiliteringscenter Beskæftigelses fremmende indsats Jobsøgning Uddannelses- og erhvervsvejledning Praktik Voksenlærlinge Uddannelse Jobs Revalidering Fleksjob Sundhedsfremmende indsats Motion Mindfullnes Coaching/impowerment Kostvejledning Psykoeducation om misbrugsadfærd Psykoeducation om stress, angst og depression Fysioterapeut Ergoterapeut Psykiater Arbejdsmediciner/læge Psykolog/adfærdsterapeut Social indsats Mentor Hjemmebesøg Praktiske øvelser Hjemmeopgaver tilpasset den enkelte Progressionsværktøj Personlig pleje og hygiejne Socialpædagogisk støtte Netværksgrupper Frivillige korps Forandringsagenter Langvarigt sygefravær er associeret med udstødning fra arbejdsmarkedet. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viste, at 40% af dem, der var sygemeldte i 13 uger eller mere, var tilkendt førtidspension fem år efter sygemelding (Nord Larsen, 1991). I 2000 blev 29 % førtidspensionerede, hvis de havde et sygefravær på mere end et år (Dansk Arbejdsgiverforening, 2002). I 2001 endte 15 % af sager med sygefravær på uger med førtidspension; ved sygefravær på uger endte 25% med førtidspension (Beskæftigelsesministeriet, 2003). 6 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

7 Tværfaglig Medarbejderstab Socialrådgivere Virksomhedskonsulenter Sygeplejesker NLP coaches Erhvervspsykologer Psykoterapeuter Kost- og livsstilrådgivere Mentorer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Udviklingskonsulenter Analysekonsulenter Motion Projektets sundheds- og træningskonsulent arbejder ud fra den traditionelle fysioterapeutiske disciplin med fokus på, hvordan vores krop påvirkes af kost og motion. Vi ved, at motion giver forøget energi, velvære, glæde og optimisme, og det har særligt sygemeldte behov for i en presset situation. Fysisk træning forebygger depression og stress og stimulerer indlæring og hukommelse. Motion har også betydning for den gode nattesøvn, hvilket er afgørende for livskvaliteten og den fysiske og psykiske sundhed. Psykiatrifonden mener, at motion og sund kost bør være en fast del af behandlingsplanen for personer med psykiske sygdomme. Desuden har mange, som indtager psykofarmaka, problemer med overvægt grundet den vægtstigning, som medicinen ofte medfører. Overvægt er ikke bare sundhedsskadeligt, men har også en direkte negativ indflydelse på livskvaliteten. Her er motion et godt redskab til at holde vægten nede. Derfor kombineres indsigten i egen sygdom med konkrete fysiske aktiviteter hverdagsmotion efter den enkeltes evner bistået af fysioterapeuter og træningskonsulenter. Sundhedspersonale Vi har tilknyttet et bredt tværfagligt udvalg af sundhedspersonale lige fra sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog til læge og psykiater. Disse faggrupper vil ud fra en konkret individuel vurdering kunne inddrages i forløbet. Jobcenteret kan dog specifikt anmode om, at en af disse fagpersoner inddrages. Dette skal fremgå af visitationen og vil kunne medføre en merbetaling. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 7

8 Målgrupper Rehabiliteringscenter Marselisborg er udviklet til at kunne håndtere borgere med alle former for problematikker inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Vores erfaringer fra udviklingslaboratorier viser, at en stor del af borgerne har en eller en kombination af følgende problematikker: Sygedagpengemodtagere Borgere i ressourceforløb Ledighedsydelsesmodtagere Kontanthjælpsmodtagere Lidelser i bevægapparatet Lettere psykiske lidelser såsom stress, angst og depression Tungere psykiske lidelser såsom personlighedsforstyrrelser Langtidsledige og margenalisere borgere Misbrugsproblemer Kognitive problemer Sygedagpengemodtagere Ny sygemeldte borgere: Borgere, som er sygemeldt på baggrund af stress, depression, angst eller fysisk sygdom. Kendetegnende er, at målgruppen er i risiko for længerevarende sygefravær samt at udvikle en sygdomsidentitet og derved risikere at blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Ønsket forandring Socialfaglig indsats (Ny) Praksis Virksomheds indsats Borger Læring Sundhedsfaglig indsats Viden Længerevarende sygemeldte: Borgere, der har været langtidssygemeldte og har opbygget en sygdomsidentitet, eller hvor der er risiko for tab af arbejdsidentitet. Gruppen kan endvidere være kendetegnet ved behov for genoptræning af realkompetencer, afklaring af bredt jobmatch eller afklaring af arbejdsevne efter længerevarende sygdom. Tværgående og tværfaglig indsats 8 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

9 Indsatsområder: a) Særligt tilrettelagt tidlig indsats for sygedagpengemodtagere, der via et kortvarigt progressionsforløb kan raskmeldes via bred vurdering. Der udarbejdes en progressionsrapport, der dokumenterer arbejdsevnen b) Særligt tilrettelag tværfagligt indsats med progressionspraktik. Et længerevarende forløb, hvor der arbejdes processuel gennem samtale og optræningspraktik c) Særligt tilrettelagt indsats for langtidssygemeldte (typisk sager over 52 uger), hvor der arbejdes med en målrettet tværfaglig indsats gennem samtale- og virksomhedsoptræning d) Særligt tilrettelagt arbejdsmarkedsrettet jobafklaringsforløb. Der arbejdes med at udvikle de personlige, social og faglige kompetencer, der skal sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Alternativt, i enkelte tilfælde, vurdering af arbejdsevnen i forhold til fleksjob eller førtidspension Revalidering Borgere som jobcenteret har fundet revalideringsberettiget og omfattet af personkredsen i henhold til 46 i lov om aktiv social politik. Her kan Rehabiliteringscenter Marselisborg tilbyde afklaring af uddannelsesmål og udarbejdelse af uddannelsesplan samt etablering af virksomhedsrevalidering, hvor borgeren optrænes inden for et nyt beskæftigelsesområde. Borgere i ressourceforløb Med førtidspensionsreformen skal der etableres ressourceforløb for borgere, der ikke skal have en førtidspension, men i stedet har brug for en længerevarende tværfaglig indsats til at udvikle deres arbejdsevne. Rehabiliteringscenter Marselisborg er med sin tværfaglige opbygning og tværfaglige medarbejderstab parat til at yde en både kort- og langsigtet indsats for borgere i ressourceforløb. Ledighedsydelsesmodtagere Målgruppen af ledighedsydelsesmodtagere er med den nye førtidspensions- og fleksjobreform blevet udvidet til at omfatte borgere, som tidligere fik tilkendt en førtidspension, hvorfor der både er borgere, som er forholdsvist tæt på arbejdsmarkedet, og borgere, som er meget langt fra arbejdsmarkedet. Gennem vores indsatser ser vi to delgrupper: Delgruppe 1: Borgere, som forholdsvis hurtigt vil kunne afklares og herefter vil være parate til udplacering i fleksjob. Det vil sige, at ledigheden ikke skyldes borgerens funktionsevnenedsættelse. Delgruppe 2: Dette vil typisk være borgere med en langvarig ledigheds- og sygdomshistorik. Det er ofte denne målgruppe, der tidligere fik tilkendt en førtidspension, men som efter ny lovgivning har fået tilkendt et fleksjob på få timer. Der er således brug for intensivt udviklingsarbejde for at (gen)skabe en arbejdsidentitet i stedet for en sygdomsidentitet. Kontanthjælpsmodtagere Med kontanthjælpsreformen er den tværfaglige og koordinerende indsats blevet det primære fokus i arbejdet med borgere. Aktivitetsparate borgere over 30 år har en række problemstillinger, der betyder, at der skal gennemføres en grundig og tværfaglig indsats for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. For manges vedkommende er der såvel psykiske som sociale og misbrugsproblematikker, der betyder, at de ikke umiddelbart kan udplaceres i ordinær beskæftigelse. Der er ofte brug for en målrettet optræning på virksomheder over en længere periode. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 9

10 Indsatsmodel Her er to eksempler på borgere med meget forskellige udfordringer og udviklingsforløb. De skitserede forløb kan repræsentere alle grupper af borgere. Eksempel på en langvarig progressionsindsats med optræningspraktik Eksempel på et kortvarigt progressionsforløb uden optræningspraktik Marselisborg afholder visitationssamtale i først kommende uge. Der tages udgangspunkt i rehabiliteringsteamets indstilling Marselisborg afholder visitationssamtale i først kommende uge Såfremt jobcenteret har anmodet om en psykiatrisk vurdering, foranstaltes denne i forbindelse med visitationssamtale Såfremt jobcenteret har anmodet om en psykiatrisk vurdering, foranstaltes denne i forbindelse med visitationssamtale Borgeren starter på holdforløb dagen efter visitationssamtale På holdforløbet arbejdes der både med gruppe- og individuelle forløb. Fokus er på at tilbage vende arbejdsmarkedet. Mentorstøtte Borgeren får udarbejdet sin egen træningsplan af Marselisborgs træningskonsulent umiddelbart efter første samtale Hver uge udarbejdes en progressionsrapport, som bygger på elementerne fra rehabiliteringsplanen Borgeren starter på holdforløb dagen efter visitationssamtale På holdforløbet arbejdes der i både med gruppe- og individuelle forløb. Fokus er på at tilbagevende arbejdsmarkedet Borgeren får udarbejdet sin egen træningsplan af Marselisborgs træningskonsulent umiddelbart efter første samtale Etablering af progressions praktik inden for fire uger/optræning af arbejdsevnen. Evt. med mentorstøtte/fysioterapeut Senest 5 md. fra sagen er visiteret, afholdes rundbordssamtale/ 7a samtale med sagsbehandler Hver uge udarbejdes en progressionsrapport Senest i 12. uge fra første sygefraværsdag afholdes rundbordssamtale/ 7a samtale med sagsbehandler 10 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

11 Visitation Det er jobcenteret der, visiterer borgeren til projektet. Tilbuddet har udarbejdet en fast procedure, som jobcenteret følger ved henvisningen. Dette for at sikre at retssikkerhedsloven overholdes, hver gang en borger visiteres. Opstart I starten af borgerens forløb sætter vi vores stærke socialfaglige praksis i spil med ekspertise og erfaring med de respektive målgrupper og lovgivninger. Sagen gennemgås med borgeren, herunder målet med visitation samt evt. indhentelse af yderligere sagsakter, speciallægeerklæringer m.m. Gennem samtaleforløbet kortlægges borgerens arbejdsmarkedsperspektiv, herunder ressourcer og potentialer, samt hvilke udfordringer der kan være en barriere for, at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende udarbejdes en progressionsplan for det videre forløb. på sigt kan føre til et mere specifikt beskæftigelsesmål. I opstarten arbejdes der på en forventningsafstemning med borgeren, der konkret udmønter sig i en indsats- og forløbsplan. Målet med opstartsfasen er en præcis afdækning af borgerens historik og udfordringer, hvilket skal give ejerskab til det fremadrettede forløb. Progression Forløbet er bygget som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af PROFIL og progressionsredskaberne bliver bekendt med egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen situation, herunder ressourcer og potentialer samt udfordringer og barrierer, der fastholder borgeren i sygdom eller udenfor arbejdsmarkedet. Borgeren opbygger kompetencer og konkrete redskaber til at mestre ovennævnte gennem målrettede tværfaglige indsatselementer, herunder samtaleforløb, gruppeforløb, kost- & livsstilsændring, motion m.m. med det mål, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. For nogle borgere vil et kort tværfagligt forløb kunne bevirke, at de finder deres beskæftigelsesmål eller job og herefter stopper forløbet, idet de overgår til andet forsørgelsesgrundlag. Det kan feks. være voksenlærlinge, SU, A-kasse understøttelse eller lønindtægt. For andre vil der være behov for en udplacering i et virksomhedspraktik, hvor der enten arbejdes med genoptræning af arbejdsevnen eller en mere direkte kompetnceudvikling inden for et nyt beskæftigelsesområde. For nogle borgere vil beskæftigelsesmålet ligge meget længere ude i fremtiden og der skal arbejdes med tværfaglig indsats, der REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 11

12 >Indsatsmodel Optræningsforløb på en virksomhed Målet er således at udvikle bogerens arbejdsevne, arbejdsidentitet og tilføre konkrete realkompetencer og udvikling indenfor specifikke jobfunktioner, som direkte kan anvendes i den videre jobsøgningsproces. Virksomhedsoptræningen er en central metode i vores indsats, hvor anvendelsen heraf tidligt i forløbet sikrer den enkelte borger et kortere og mere effektfuldt forløb målt på opbygning af arbejdsidentitet og jobeffekt. Ved at henlægge en stor del af progressionsprocessen ude på virksomhederne øges borgerens chancer for varig beskæftigelse markant: Borgeren kan ved hjælp af optrningen på virksomheden tilegne sig konkrete realkompetencer, som kan anvendes i den videre jobsøgning og jobmatchningsproces Borgeren kan få afprøvet og udviklet sig og sine kompetencer inden for konkrete jobfunktioner, som borgeren efterfølgende kan søge beskæftigelse inden for enten i optræningsvirksomheden eller i en anden virksomhed Borgeren kan erhverve eller generhverve sin arbejdsevne og arbejdsidentitet Optræningsforløbet er en central del af forklaringen på de relative høje effekter, som Rehabiliteringscenter Marselisborg kan levere, men samtidig er det netop i optræningsfasen på en virksomhed, at den tværfaglige indsats skal aktiveres og vedholdes. Ofte kommer borgerens udfordringer og barrierer netop kraftigt til syne, når de starter i en virksomhed. For mange borgere kan virksomhedsforløbet være angstfyldt, det kan være flere år siden, de sidste har været i beskæftigelse, og enkelte har aldrig haft et job. Derfor indgår den social- og sundhedsfaglige indsats parallelt med, at borgeren er i optræningsforløbet. Dette aftales individuelt med den enkelte borger. Det kan fx være, at borgeren er 2-3 dage om ugen er i praktik og de resterende dage modtager samtaler og deltager i gruppeforløb i rehabiliteringscenteret. Det er endvidere vigtig at bemærke, at vores forløb og indsat ikke altid er lineær. Nogle af borgerne vil have behov for at stoppe i et optræningsforløb, modtage flere samtaler og blive understøttet i at mestre deres udfordringer, hvorefter de er klar til et nyt optræningsforløb i en virksomhed. For os er det vigtigt at levere en helhedsorienteret indsats, der støtter borgeren bedst muligt, så der opnås en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrken i Rehabiliteringscenter Marselisborg er netop, at vi har en bred tværfaglig personalegruppe inden for såvel beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, og at disse kompetencer er til stede i hele borgerens indsatsperiode. Vi slipper ikke borgeren, før sagen er afsluttet. 12 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

13 Myndighedsopgaver Tilbuddet varetager følgende myndighedsopgaver: Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner Udarbejdelse af progressionsplaner Udarbejdelse af lægeattester Etablering af rundbordssamtale Rehabiliteringsplaner kan udarbejdes efter aftale med jobcenteret. Dette kan for eksempel være, hvis jobcenteret pga. af tidspres har brug for, at der inden for en uge udarbejdes en rehabiliteringsplan, så sagen kan forelægges rehabiliteringsteamet. Progressionsplaner vil blive udarbejdet i alle sager, der henvises til Rehabiliteringscenter Marselisborg, idet de er en integreret del af centerets dokumentations- og arbejdsmetode. Lægeattester kan udarbejdes efter aftale med jobcenteret. Dette kan eksempelvis være, hvis en borger er sygemeldt med stress, angst eller depression, og der er tvivl om, hvorvidt borgeren reelt lider af dette. Her kan den psykiatriske lægeattest bruges til vurdering af, om borgeren reelt har en lidelse, der godtgører en sygemelding, eller om borgeren i stedet skal have hjælp efter en anden lovgivning. Endvidere kan den psykiatriske attest også validere, om borgeren har fået stillet den rigtige diagnose, eller om der er tale en egentligt psykiatrisk diagnose, hvor borgeren herefter skal tilbydes en anden relevant behandling via behandlingssystemet. Rundbordssamtale etableres i Rehabiliteringscenter Marselisborg træffer ikke afgørelser om retten til ydelser efter den sociallovgivning. Afslutning/ rundbordssamtale Koordinatoren for den enkelte borger er ansvarlig for, at der iværksættes en rundbordssamtale med pågældendes arbejdsgiver, A-kasse, læge, arbejdsskadestyrelsen og jobcenteret under eller umiddelbart i forlængelse af projektet. Dette med henblik på, at der fremadrettet iværksættes den rette helhedsorienterede indsats, så borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, jf. retssikkerhedslovens 7a. Den tilknyttede socialrådgiver har et indgående kendskab til alle støtteforanstaltninger og vil derfor være behjælpelig med at pege på, hvilke foranstaltninger der evt. ville kunne hjælpe borgeren til at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Varighed Deltagerne møder fire gange om ugen á 4-5 timer i alt timer ugentligt. Der kan i særlige tilfælde aftales anden fremmødefrekvens. Alle aktiviteter er tilrettelagt så de tilgodeser borgerens skånehensyn. Der vil være mulighed for pauser, gåture og at ligge sig ned. Evaluering Alle deltagere vil blive bedt om at udfylde et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne vil blive forelagt jobcenteret. Der vil endvidere blive udarbejdet statistisk materiale til belysning af, hvor mange af deltagerne, der efterfølgende vender tilbage til arbejdsmarkedet. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 13

14 Marselisborg Udviklingslaboratorier Læring & Vidensdeling - faglig metodeudvikling For at sikre den løbende faglige udvikling og for samtidig at sikre, at de metoder og tilgange, der udvikles i forbindelse med forløbet, reelt kan bringes til anvendes i jobcentret, arbejdes der systematisk med hovedsagligt tre redskaber: Indsatsmodeller Ugeskemaer Fagskemaer Indsatsmodeller Indholdet af forløbet styres af indsatsmodellen, som udvikles specifikt til forløbet. I udviklingen trækkes på Marselisborgs erfaringer fra sammenlignelige projekter og opgaver. Indsatsmodellen udvikles i faser, som den unge oftest skal igennem for at komme i gang med en uddannelse. Indsatsmodellen beskriver ligeledes, hvilke kvalitative progressionsmål de enkelte faser arbejder hen mod. Ligeledes beskriver indsatsmodellen i overskrifter, hvilke aktiviteter, vi antager, vil kunne hjælpe borgeren med at indfri de kvalitative progressionsmål. Ugeskemaer Med udgangspunkt i indsatsmodellen fordeles aktiviteterne ud i ugeskemaer. Ugeskemaerne har primært tre funktioner: Konkretisering af indsatsmodellen Borgerens oversigt over forløbet Medarbejdere i jobcentrets og Marselisborgs fælles referencepunkt Ligesom justeringer af indsatsmodellen formidles til jobcentret sendes forløbets ugeskemaer også. Det giver jobcentret mulighed for at følge med i ugens aktiviteter. Ugeskemaerne er dog ikke statiske og vil blive revideret løbende efter ungegruppens behov. Fagskemaer Modulerne beskrevet i indsatsmodellen og ugeskemaerne konkretiseres i fagskemaer. Fagskemaerne er ligeledes bygget op om forandringsteorien, hvor hvert enkelt skema beskriver formålet med modulet, metodevalget, beskrivelse af gennemførelsen af modulet samt evaluering. Fagskemaerne giver styring i indsatsen og bevirker, at fremadrettede anbefalinger kan bindes op med konkrete beskrivelser og erfaringer. Jobcentrets medarbejdere vil løbende få udleveret fagskemaer, som de selv kan anvende i arbejdet med borgere. På den led sikres det, at de redskaber, metoder og tilgange, der udvikles i laboratoriet, bliver omsat til praksis i jobcentrets egendrift. Læringsmøderne har to overordnede funktioner: Tilpasning af aktiviteter afhængig af ønsket resultat og proces Tilpasning af den praktiske drift afhængig af behovet for aktiviteter. Målgruppen, redskaberne og metoderne gennemgås ud fra læringscirklens principper. Det betyder blandt andet, at eventuelle justeringer i indsatsen gennemføres afhængigt af, hvorvidt de enkelte aktiviteter er i stand til at indfri de forventede målsætninger. De justeringer og ændringer, 14 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

15 som læringsmøderne resulterer i, formidles til jobcentret i form af en samlet mappe, som viser en opgørelse af indfriede resultater og beskrivelser af metoder og redskaber. Mappen bliver løbende opdateret med den seneste viden og læring, som forløbet afstedkommer. Formidling af læring og viden På baggrund af den viden, udvikling og læring, som forløbet bidrager med, udarbejdes der såvel rapporter som gennemførelse af læringsmøder, hvor såvel Marselisborgs medarbejdere som relevante jobcentermedarbejdere deltager. Læringsmappe - vidensdeling mellem jobcenter & Marselisborg FORORD EFFEKTER & RESULTATER Effekter & Resultater Indsatsmodel Metodeudvikling Målgruppe Cases Tilgange Metoder Redskaber PRAKSIS VIDEN Samarbejdsprojekt mellem jobcentret & Marselisborg Jobcentret og Marselisborg har indgået samarbejde om iværksættelse af en målrettet ungeindsats for udsatte unge uden uddannelse og med risiko for permanent forsørgelse. Forløbet skal gennemføres som et udviklingsforløb i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Marselisborg. Indsatsen vil blive opbygget ud fra Marselisborgs LAB (udviklingslaboratorium) model. Modellen vil tage udgangspunkt i eksisterende erfaringer og viden, hvor målet herefter er at afprøve og udvikle tilgange, metoder & redskaber der matcher gruppen af udsatte unge. Med det mål, at den enkelte unge kommer i gang med en uddannelse, alternativt kommer i job. Ved at anvende Marselisborg LAB model vil det være muligt: at gennemføre en fleksibel og differentieret tværfaglig indsats målrettet den enkelte unge at få afdækket / beskrevet målgruppen, opdelt på arketyper, herunder hvilke barrierer og udfordringer, der er kendetegnende for hver arketype at få dokumenteret effektive metoder og redskaber målrettet gruppen af udsatte unge at komme med anbefalinger og opmærksomhedspunkter til ungeindsatsen, generelt og specifikt. at få udsatte unge i gang med uddannelse eller job (Forventet effekt minimum 50 %) Det er aftalt, at den unge knyttes til Marselisborg i en varighed på 12 måneder. Dette ud fra en viden om, at der for denne gruppe er behov for en længerevarende målrettet og vedholdende indsats såfremt at målet skal opfyldes. I forbindelse med opstart og opbygning af ungeindsatsen, herunder afprøvning og udvikling af metoder og redskaber, der matcher udsatte ungegruppen, må det forventes, at de ønskede effekter vil tage længere tid for de unge der visiteres indenfor første halvår af Den opnåede viden og udviklingsarbejdet skulle herefter gerne vise sine potentialer i form af mere målrettede forløb i 2. halvår af 2013 med hertil forbedret resultater. Dette i form af øget motivation, selvindsigt og ansvarstagen hos den enkelte unge samt en professionel tværfaglig indsats, der skal sikre at en større del af målgruppen opnår den ønskede effekt på kortere tid. For at understøtte samarbejdet og videndeling er det aftalt, at der hver 3. måned afholdes læringsmøder mellem Jobcentret og Marselisborg. Marselisborg vil på disse møder fremlægge opnåede erfaringer og viden samt udlevere konkrete redskaber. Målet er endvidere, at møderne giver mulighed for faglig viden deling mellem Jobcentrets sagsbehandlere og Marselisborgs konsulenter. Herudover afholdes der individuelle sagsmøder, efter behov, hvor den enkelte unges forløb gennemgås og hvor den løbende indsats afstemmes. Som en del af vidensdelingen og dokumentationen af ungeindsatsen vil der efter første halvår, til det 3. læringsmøde, blive udarbejdet og udleveret en læringsmappe, hvor den hidtidige viden er samlet og hvor efterfølgende viden kan isættes. Læringsmappen skal ses som et Videns- & Redskabskatalog, til faglig inspiration og hvor konkrete redskaber og metoder kan hentes og anvendes af den enkelte sagsbehandler i deres daglige arbejde. Marselisborg_Udviklingslaboratorie_UngelaB 1 INDSATSMODEL METODEUDVIKLING MÅLGRUPPE CASES TILGANGE METODER REDSKABER Ma Ungela REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 15

16 >Marselisborg Udviklingslaboratorier Progressonsredskab - De små skridt i fokusi I Rehabiliteringscenter Marselisborg arbejdes der, som en fast bestanddel af forløbet, med progressionsmålinger. Progressionsmålingerne anvendes både til at skabe en målrettet dialog med den enkelte unge, men det bruges samtidig også til, at synliggøre den generelle udvikling og sætte spot på udfordrende perioder i et udviklingsforløb. Herunder anvendes progressionsmålinger til at synliggøre de små skridt og de små succesoplevelser. Det er Marselisborgs erfaring, at netop den konkrete drøftelse af, hvordan borgeren placerer sig og udvikler sig i progressionsregistreringerne, giver en konstruktiv og relevant dialog. Opfølgning, dokumentation og styring Et helt centralt element i vores rehabiliteringscenter er en løbende systematisk opfølgning og dokumentation af indsatsen. Derfor indsamles der data vedrørende borgernes baggrundsforhold, hvilke effekter der bliver opnået for de enkelte borgere, deres varighed og ikke mindst deres løbende progression. Progressions-indikatorer Vi har valgt at bruge følgende tre overordnede progressionsgrupper, idet vi har erfaring med at de understøtter udviklingsprocessen for alle vores borgergrupper og at de skaber den fornødne fremdrift mod arbejdsmarkedet. Progressionsgrupper Udvikling Empowerment Fremtid Progressionsindikatorer Mødestabilitet Personlige ressourcer (Selvværd & ressourcer) Mestring ( helbred / udfordringer) Motivation Ansvarstagende Aktiv deltagende Åben for forandringer Fokus på opstillede mål Selvindsigt omkring egne Kompetencer Kan se nye muligheder Arbejdsmarkedsfokus Realistisk omkring fremtidig arbejdsliv Hvert enkel af de tre indikatorgrupper understøttes af underliggende progressionsindikatorer, der tilsammen skal sikre, at den enkelte borger når den ønskede udvikling og opstillede mål. Progressionsredskab 16 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

17 Progression - hvad gør vi i praksis Progressionsværktøjet bruges i forløbet som et procesdynamisk værktøj til at understøtte koordinatoren og det tværfaglige personale i forhold til at afdække, hvilke ressourcer borgeren har i relation til arbejdsmarkedet. Dette sker i samarbejde med borgeren. Det er borgeren der i samarbejde med koordinatoren måler sin egen progression. Denne proces er udgangspunktet for en vurdering af, om borgeren umiddelbart har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om der skal påbegyndes en udviklingsproces med henblik på at forbedre og udvikle arbejdsevnen. Med udviklingsproces menes en proces, hvor borgeren erfarer sin formåen i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være en proces, hvor borgerens ressourcer udvikles, f.eks. gennem deltagelse i aktiviteter (virksomhedsoptræning, kurser, træning, samtaleforløb mv.), som øger borgerens muligheder for selvforsørgelse. Der udarbejdes en progressionsplan for den enkelte borger, som strækker sig over hele forløbet. Dette giver såvel borger som jobcenter indsigt i, hvilke progression der har været igennem forløbet, samt på hvilke områder der er opnået en udvikling, og hvor der stadig er et udviklingspotentiale. Der vil i progressionsplanen blive peget på, hvilke indsatser der eventuelt ville kunne understøtte de områder, hvor der endnu ikke er opnået en progression. I yderste konsekvens kan progressionsplanen også anvendes som dokumentation for, at der ikke længere er mulighed for at udvikle borgerens arbejdsevne. Koordinatoren sikrer, at progressionsplanen har været i partshøring i henhold til forvaltningslovens 19 inden der afholdes afsluttende rundbordssamtale. Hvordan ville verden se ud, hvis borgeren var dårligere Borgeren giver en beskrivelse af, hvilke kompetencer, evner m.v. som vedkommende besidder og tydeliggører dermed, at de har et fundament at bygge på TRIN 3 Hvad skulle der til, for at rykke ét trin mere i retning af 10? Hvad ville borgeren skulle kunne, som vedkommende har svært ved i dag? Hvordan kommer vedkommende derhen? Dette bliver progressionsaftalerne, som borgeren skal arbejde hen mod til næste opfølgning TRIN Hvor vurderer borgeren at han/hun er nu? Hvis målet, der arbejdes hen mod er 10 og 1 er så langt væk fra målet, som man kan forestille sig, hvor vil borgeren så placere sig på nuværende tidspunkt? TRIN 2 Hvor vil borgeren meget gerne være? Fælles fastsættelse af realistisk mål, som der arbejdes hen mod. Det skal være et mål, som kan indfries i løbet af projektperioden, og det skal samtidig være et mål, som er accepteret af både sagsbehandler og borger TRIN 1 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 17

18 Effekt Evaluering af Marselisborg rehabiliteringscentres indsats på ledighedsområdet i 2012/13 Progression Optræning Praktik m/ job/udd./reva Indsatsmodel 92% gennemførte et virksomhedsforløb 63% Optræning Praktik m/ job/udd./reva 24% Praktik m/ job/udd./reva 9% job/udd./reva 72% afsluttede med succes 63% job/udd./reva 2% Løntilskud 1% Revalidering 6% Uddannelse 28% afsluttet uden succes 17% Sygdom 2% Efterløn / Fleksydelse 2% Andet tilbud 3% Rådighed 4% Uden job/udd./reva 18 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

19 19

20 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

REHABILITERINGS- CENTER MARSELISBORG

REHABILITERINGS- CENTER MARSELISBORG NYHEDSBREV /12 November 2014 BESKÆFTIGELSE POWER TO THE PEOPLE EMPOWERMENT Empowerment vinder indpas i beskæftigelsesområdet. Se hvad jobcentercheferne mener om empowerment, og læs hvordan Marselisborg

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere