Rehabiliteringscenter Marselisborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliteringscenter Marselisborg"

Transkript

1 Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium

2 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på For mere information, kontakt: Mette Seeberg Underdirektør Mobil: REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

3 Indhold Tværfaglig Beskæftigelses- & Sundhedsindsats 4-5 Baggrund Tilgange Formål Fagprofessioner & Medarbejderkompetencer 6-7 Målgrupper 8-9 Indsatsmodel Visitation Opstart Progression Optræningsforløb på en virksomhed Marselisborg Udviklingslaboratorier Lærings & vidensdeling Progressionsredskab REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 3

4 Tværfaglig Beskæftigelses- & Sundhedsindsats Baggrund Tilgange Marselisborg har været en aktiv deltager på det arbejdsmarkedspolitiske område siden paradigmeskifte i 2003, hvor der blev indført markante ændringer på beskæftigelsesområdet herunder arbejdsevnebegrebet. Vores værdigrundlag hviler derfor på arbejdsevnemetodens grundsyn. Centralt står respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan noget og kan udvikles ved at handle. Vi mener, at mennesker generelt set kan mere og andet end det, de på et givet tidspunkt har prøvet, og at alle har ressourcer, som kan udvikles. Dette skal gøres i samarbejde med borgeren, hvor borgeren har det primære ansvar for sin egen situation. Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål, der opstilles. Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Vi har gennem vores udviklingslaberatorier indsamlet den praksisviden på området, der har ført til Best Practice i flere af landets jobcentre. På baggrund af disse erfaringer har vi udviklet Rehabiliteringscenter Marselisborg. Grundlaget for de succesfulde resultater i vores udviklingslaboratorier bygger bl.a. på: En tværfaglig sammenhængende sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats En metodetilgang, der har fokus på borgerens ressourcer og potentialer i stedet for barrierer bl.a. ved brug af samtale- & kompetenceudviklingsredskabet PROFIL Et unikt progressionsredskab, der løbende understøtter og dokumenterer borgerens udviklingsproces, hvor såvel den professionelle som borgeren aktivt anvender redskabet gennem forløbet En coachende tilgang, der understøtter udviklingsprocessen samt fremmer borgerens ansvarstagen, selvindsigt og motivation Rehabiliteringscenter Marcelisborg drives som et udviklingslaboratorium, hvilket betyder, at indsatsen løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekten, borgernes progressioner og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. Udviklingslaboratoriernes mål er dels at levere en professionel og effektfuld borgerindsats og dels at sikre, at de velafprøvede og dokumenterede effekter deles med kommunen, så der løbende sker en tilførsel af viden, metoder og redskaber. 4 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

5 Formål Rehabiliteringscenter Marselisborg har tilrettelagt en helhedsorienteret tværfaglig indsats i 3 spor beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt og socialt med fokus på fastholdelse i job. Formålet er at tilbyde en tværfaglig indsats, der giver borgeren mulighed for at udvikle sin arbejdsevne og derved opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet er bygget som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af PROFIL og progressionsredskaberne bliver bekendt med egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen sygdom, redskaber til mestring heraf samt en forståelse for, at man ved hjælp af samtaleforløb, kost- & livsstilsændring og motion kan forbedre sine helbredsmæssige forhold væsentligt. Borgeren vil under forløbet blive introduceret til flere forskelige redskaber, som kan understøtte og hjælpe borgeren til at opnå eller bevare en tilknytningen til arbejdsmarkedet. Alle tværfaglige forløb tilrettelægges individuelt ud fra borgerens specifikke behov. Borgeren vil få en fast faglig koordinator, der vil være tovholder gennem hele forløbet. Koordinatoren vil i samarbejde med borgeren sikre den rette tværfaglige indsats, at der sker en positiv progressionsproces samt understøtte samarbejdet med jobcenteret. Der vil løbende ske en justering af den enkelte borgers indsats, der skal sikre, at opstillede mål opnås gennem en et effektiv og kortest muligt forløb. Indsatsen dokumenters løbende gennem Marselisborgs progressionsmålinger og de enkelte indsatselementer, der samles op og beskrives i Marselisborgs Progressionsrapport. Rehabiliteringscenter 2. Spor Sundhedsfremmende indsats 1. Spor Beskæftigelsesfremmende indsats 3. Spor Social indsats Forløbene vil være en vekselvirkning mellem holdbaserede aktiviteter og individuelle samtaleforløb, hjemmeopgaver, praktikforløb, kost, livsstil og motion samt sideløbende understøttelse af sundheds- og socialfaglig karakter. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 5

6 Fagprofessioner og Medarbejderkompetencer Rehabiliteringscenter Marselisborg består af en bred tværfaglig medarbejderstab, der hver især har specifikke kompetencer inden for enten beskæftigelses-, sundheds- eller socialområdet. Nogle medarbejderprofiler og fagprofessioner anvendes til specifikke opgaver, mens andre er gennemgående og koordinerer den tværfaglige indsats, så der hele tiden sikres en helhedsorienteret indsats. Vi har følgende fagprofessioner og medarbejderkompetencer i Rehabiliteringscenter Marselisborg: Kompetence felter Rehabiliteringscenter Beskæftigelses fremmende indsats Jobsøgning Uddannelses- og erhvervsvejledning Praktik Voksenlærlinge Uddannelse Jobs Revalidering Fleksjob Sundhedsfremmende indsats Motion Mindfullnes Coaching/impowerment Kostvejledning Psykoeducation om misbrugsadfærd Psykoeducation om stress, angst og depression Fysioterapeut Ergoterapeut Psykiater Arbejdsmediciner/læge Psykolog/adfærdsterapeut Social indsats Mentor Hjemmebesøg Praktiske øvelser Hjemmeopgaver tilpasset den enkelte Progressionsværktøj Personlig pleje og hygiejne Socialpædagogisk støtte Netværksgrupper Frivillige korps Forandringsagenter Langvarigt sygefravær er associeret med udstødning fra arbejdsmarkedet. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viste, at 40% af dem, der var sygemeldte i 13 uger eller mere, var tilkendt førtidspension fem år efter sygemelding (Nord Larsen, 1991). I 2000 blev 29 % førtidspensionerede, hvis de havde et sygefravær på mere end et år (Dansk Arbejdsgiverforening, 2002). I 2001 endte 15 % af sager med sygefravær på uger med førtidspension; ved sygefravær på uger endte 25% med førtidspension (Beskæftigelsesministeriet, 2003). 6 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

7 Tværfaglig Medarbejderstab Socialrådgivere Virksomhedskonsulenter Sygeplejesker NLP coaches Erhvervspsykologer Psykoterapeuter Kost- og livsstilrådgivere Mentorer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Udviklingskonsulenter Analysekonsulenter Motion Projektets sundheds- og træningskonsulent arbejder ud fra den traditionelle fysioterapeutiske disciplin med fokus på, hvordan vores krop påvirkes af kost og motion. Vi ved, at motion giver forøget energi, velvære, glæde og optimisme, og det har særligt sygemeldte behov for i en presset situation. Fysisk træning forebygger depression og stress og stimulerer indlæring og hukommelse. Motion har også betydning for den gode nattesøvn, hvilket er afgørende for livskvaliteten og den fysiske og psykiske sundhed. Psykiatrifonden mener, at motion og sund kost bør være en fast del af behandlingsplanen for personer med psykiske sygdomme. Desuden har mange, som indtager psykofarmaka, problemer med overvægt grundet den vægtstigning, som medicinen ofte medfører. Overvægt er ikke bare sundhedsskadeligt, men har også en direkte negativ indflydelse på livskvaliteten. Her er motion et godt redskab til at holde vægten nede. Derfor kombineres indsigten i egen sygdom med konkrete fysiske aktiviteter hverdagsmotion efter den enkeltes evner bistået af fysioterapeuter og træningskonsulenter. Sundhedspersonale Vi har tilknyttet et bredt tværfagligt udvalg af sundhedspersonale lige fra sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog til læge og psykiater. Disse faggrupper vil ud fra en konkret individuel vurdering kunne inddrages i forløbet. Jobcenteret kan dog specifikt anmode om, at en af disse fagpersoner inddrages. Dette skal fremgå af visitationen og vil kunne medføre en merbetaling. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 7

8 Målgrupper Rehabiliteringscenter Marselisborg er udviklet til at kunne håndtere borgere med alle former for problematikker inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Vores erfaringer fra udviklingslaboratorier viser, at en stor del af borgerne har en eller en kombination af følgende problematikker: Sygedagpengemodtagere Borgere i ressourceforløb Ledighedsydelsesmodtagere Kontanthjælpsmodtagere Lidelser i bevægapparatet Lettere psykiske lidelser såsom stress, angst og depression Tungere psykiske lidelser såsom personlighedsforstyrrelser Langtidsledige og margenalisere borgere Misbrugsproblemer Kognitive problemer Sygedagpengemodtagere Ny sygemeldte borgere: Borgere, som er sygemeldt på baggrund af stress, depression, angst eller fysisk sygdom. Kendetegnende er, at målgruppen er i risiko for længerevarende sygefravær samt at udvikle en sygdomsidentitet og derved risikere at blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Ønsket forandring Socialfaglig indsats (Ny) Praksis Virksomheds indsats Borger Læring Sundhedsfaglig indsats Viden Længerevarende sygemeldte: Borgere, der har været langtidssygemeldte og har opbygget en sygdomsidentitet, eller hvor der er risiko for tab af arbejdsidentitet. Gruppen kan endvidere være kendetegnet ved behov for genoptræning af realkompetencer, afklaring af bredt jobmatch eller afklaring af arbejdsevne efter længerevarende sygdom. Tværgående og tværfaglig indsats 8 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

9 Indsatsområder: a) Særligt tilrettelagt tidlig indsats for sygedagpengemodtagere, der via et kortvarigt progressionsforløb kan raskmeldes via bred vurdering. Der udarbejdes en progressionsrapport, der dokumenterer arbejdsevnen b) Særligt tilrettelag tværfagligt indsats med progressionspraktik. Et længerevarende forløb, hvor der arbejdes processuel gennem samtale og optræningspraktik c) Særligt tilrettelagt indsats for langtidssygemeldte (typisk sager over 52 uger), hvor der arbejdes med en målrettet tværfaglig indsats gennem samtale- og virksomhedsoptræning d) Særligt tilrettelagt arbejdsmarkedsrettet jobafklaringsforløb. Der arbejdes med at udvikle de personlige, social og faglige kompetencer, der skal sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Alternativt, i enkelte tilfælde, vurdering af arbejdsevnen i forhold til fleksjob eller førtidspension Revalidering Borgere som jobcenteret har fundet revalideringsberettiget og omfattet af personkredsen i henhold til 46 i lov om aktiv social politik. Her kan Rehabiliteringscenter Marselisborg tilbyde afklaring af uddannelsesmål og udarbejdelse af uddannelsesplan samt etablering af virksomhedsrevalidering, hvor borgeren optrænes inden for et nyt beskæftigelsesområde. Borgere i ressourceforløb Med førtidspensionsreformen skal der etableres ressourceforløb for borgere, der ikke skal have en førtidspension, men i stedet har brug for en længerevarende tværfaglig indsats til at udvikle deres arbejdsevne. Rehabiliteringscenter Marselisborg er med sin tværfaglige opbygning og tværfaglige medarbejderstab parat til at yde en både kort- og langsigtet indsats for borgere i ressourceforløb. Ledighedsydelsesmodtagere Målgruppen af ledighedsydelsesmodtagere er med den nye førtidspensions- og fleksjobreform blevet udvidet til at omfatte borgere, som tidligere fik tilkendt en førtidspension, hvorfor der både er borgere, som er forholdsvist tæt på arbejdsmarkedet, og borgere, som er meget langt fra arbejdsmarkedet. Gennem vores indsatser ser vi to delgrupper: Delgruppe 1: Borgere, som forholdsvis hurtigt vil kunne afklares og herefter vil være parate til udplacering i fleksjob. Det vil sige, at ledigheden ikke skyldes borgerens funktionsevnenedsættelse. Delgruppe 2: Dette vil typisk være borgere med en langvarig ledigheds- og sygdomshistorik. Det er ofte denne målgruppe, der tidligere fik tilkendt en førtidspension, men som efter ny lovgivning har fået tilkendt et fleksjob på få timer. Der er således brug for intensivt udviklingsarbejde for at (gen)skabe en arbejdsidentitet i stedet for en sygdomsidentitet. Kontanthjælpsmodtagere Med kontanthjælpsreformen er den tværfaglige og koordinerende indsats blevet det primære fokus i arbejdet med borgere. Aktivitetsparate borgere over 30 år har en række problemstillinger, der betyder, at der skal gennemføres en grundig og tværfaglig indsats for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. For manges vedkommende er der såvel psykiske som sociale og misbrugsproblematikker, der betyder, at de ikke umiddelbart kan udplaceres i ordinær beskæftigelse. Der er ofte brug for en målrettet optræning på virksomheder over en længere periode. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 9

10 Indsatsmodel Her er to eksempler på borgere med meget forskellige udfordringer og udviklingsforløb. De skitserede forløb kan repræsentere alle grupper af borgere. Eksempel på en langvarig progressionsindsats med optræningspraktik Eksempel på et kortvarigt progressionsforløb uden optræningspraktik Marselisborg afholder visitationssamtale i først kommende uge. Der tages udgangspunkt i rehabiliteringsteamets indstilling Marselisborg afholder visitationssamtale i først kommende uge Såfremt jobcenteret har anmodet om en psykiatrisk vurdering, foranstaltes denne i forbindelse med visitationssamtale Såfremt jobcenteret har anmodet om en psykiatrisk vurdering, foranstaltes denne i forbindelse med visitationssamtale Borgeren starter på holdforløb dagen efter visitationssamtale På holdforløbet arbejdes der både med gruppe- og individuelle forløb. Fokus er på at tilbage vende arbejdsmarkedet. Mentorstøtte Borgeren får udarbejdet sin egen træningsplan af Marselisborgs træningskonsulent umiddelbart efter første samtale Hver uge udarbejdes en progressionsrapport, som bygger på elementerne fra rehabiliteringsplanen Borgeren starter på holdforløb dagen efter visitationssamtale På holdforløbet arbejdes der i både med gruppe- og individuelle forløb. Fokus er på at tilbagevende arbejdsmarkedet Borgeren får udarbejdet sin egen træningsplan af Marselisborgs træningskonsulent umiddelbart efter første samtale Etablering af progressions praktik inden for fire uger/optræning af arbejdsevnen. Evt. med mentorstøtte/fysioterapeut Senest 5 md. fra sagen er visiteret, afholdes rundbordssamtale/ 7a samtale med sagsbehandler Hver uge udarbejdes en progressionsrapport Senest i 12. uge fra første sygefraværsdag afholdes rundbordssamtale/ 7a samtale med sagsbehandler 10 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

11 Visitation Det er jobcenteret der, visiterer borgeren til projektet. Tilbuddet har udarbejdet en fast procedure, som jobcenteret følger ved henvisningen. Dette for at sikre at retssikkerhedsloven overholdes, hver gang en borger visiteres. Opstart I starten af borgerens forløb sætter vi vores stærke socialfaglige praksis i spil med ekspertise og erfaring med de respektive målgrupper og lovgivninger. Sagen gennemgås med borgeren, herunder målet med visitation samt evt. indhentelse af yderligere sagsakter, speciallægeerklæringer m.m. Gennem samtaleforløbet kortlægges borgerens arbejdsmarkedsperspektiv, herunder ressourcer og potentialer, samt hvilke udfordringer der kan være en barriere for, at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende udarbejdes en progressionsplan for det videre forløb. på sigt kan føre til et mere specifikt beskæftigelsesmål. I opstarten arbejdes der på en forventningsafstemning med borgeren, der konkret udmønter sig i en indsats- og forløbsplan. Målet med opstartsfasen er en præcis afdækning af borgerens historik og udfordringer, hvilket skal give ejerskab til det fremadrettede forløb. Progression Forløbet er bygget som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af PROFIL og progressionsredskaberne bliver bekendt med egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen situation, herunder ressourcer og potentialer samt udfordringer og barrierer, der fastholder borgeren i sygdom eller udenfor arbejdsmarkedet. Borgeren opbygger kompetencer og konkrete redskaber til at mestre ovennævnte gennem målrettede tværfaglige indsatselementer, herunder samtaleforløb, gruppeforløb, kost- & livsstilsændring, motion m.m. med det mål, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. For nogle borgere vil et kort tværfagligt forløb kunne bevirke, at de finder deres beskæftigelsesmål eller job og herefter stopper forløbet, idet de overgår til andet forsørgelsesgrundlag. Det kan feks. være voksenlærlinge, SU, A-kasse understøttelse eller lønindtægt. For andre vil der være behov for en udplacering i et virksomhedspraktik, hvor der enten arbejdes med genoptræning af arbejdsevnen eller en mere direkte kompetnceudvikling inden for et nyt beskæftigelsesområde. For nogle borgere vil beskæftigelsesmålet ligge meget længere ude i fremtiden og der skal arbejdes med tværfaglig indsats, der REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 11

12 >Indsatsmodel Optræningsforløb på en virksomhed Målet er således at udvikle bogerens arbejdsevne, arbejdsidentitet og tilføre konkrete realkompetencer og udvikling indenfor specifikke jobfunktioner, som direkte kan anvendes i den videre jobsøgningsproces. Virksomhedsoptræningen er en central metode i vores indsats, hvor anvendelsen heraf tidligt i forløbet sikrer den enkelte borger et kortere og mere effektfuldt forløb målt på opbygning af arbejdsidentitet og jobeffekt. Ved at henlægge en stor del af progressionsprocessen ude på virksomhederne øges borgerens chancer for varig beskæftigelse markant: Borgeren kan ved hjælp af optrningen på virksomheden tilegne sig konkrete realkompetencer, som kan anvendes i den videre jobsøgning og jobmatchningsproces Borgeren kan få afprøvet og udviklet sig og sine kompetencer inden for konkrete jobfunktioner, som borgeren efterfølgende kan søge beskæftigelse inden for enten i optræningsvirksomheden eller i en anden virksomhed Borgeren kan erhverve eller generhverve sin arbejdsevne og arbejdsidentitet Optræningsforløbet er en central del af forklaringen på de relative høje effekter, som Rehabiliteringscenter Marselisborg kan levere, men samtidig er det netop i optræningsfasen på en virksomhed, at den tværfaglige indsats skal aktiveres og vedholdes. Ofte kommer borgerens udfordringer og barrierer netop kraftigt til syne, når de starter i en virksomhed. For mange borgere kan virksomhedsforløbet være angstfyldt, det kan være flere år siden, de sidste har været i beskæftigelse, og enkelte har aldrig haft et job. Derfor indgår den social- og sundhedsfaglige indsats parallelt med, at borgeren er i optræningsforløbet. Dette aftales individuelt med den enkelte borger. Det kan fx være, at borgeren er 2-3 dage om ugen er i praktik og de resterende dage modtager samtaler og deltager i gruppeforløb i rehabiliteringscenteret. Det er endvidere vigtig at bemærke, at vores forløb og indsat ikke altid er lineær. Nogle af borgerne vil have behov for at stoppe i et optræningsforløb, modtage flere samtaler og blive understøttet i at mestre deres udfordringer, hvorefter de er klar til et nyt optræningsforløb i en virksomhed. For os er det vigtigt at levere en helhedsorienteret indsats, der støtter borgeren bedst muligt, så der opnås en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrken i Rehabiliteringscenter Marselisborg er netop, at vi har en bred tværfaglig personalegruppe inden for såvel beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, og at disse kompetencer er til stede i hele borgerens indsatsperiode. Vi slipper ikke borgeren, før sagen er afsluttet. 12 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

13 Myndighedsopgaver Tilbuddet varetager følgende myndighedsopgaver: Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner Udarbejdelse af progressionsplaner Udarbejdelse af lægeattester Etablering af rundbordssamtale Rehabiliteringsplaner kan udarbejdes efter aftale med jobcenteret. Dette kan for eksempel være, hvis jobcenteret pga. af tidspres har brug for, at der inden for en uge udarbejdes en rehabiliteringsplan, så sagen kan forelægges rehabiliteringsteamet. Progressionsplaner vil blive udarbejdet i alle sager, der henvises til Rehabiliteringscenter Marselisborg, idet de er en integreret del af centerets dokumentations- og arbejdsmetode. Lægeattester kan udarbejdes efter aftale med jobcenteret. Dette kan eksempelvis være, hvis en borger er sygemeldt med stress, angst eller depression, og der er tvivl om, hvorvidt borgeren reelt lider af dette. Her kan den psykiatriske lægeattest bruges til vurdering af, om borgeren reelt har en lidelse, der godtgører en sygemelding, eller om borgeren i stedet skal have hjælp efter en anden lovgivning. Endvidere kan den psykiatriske attest også validere, om borgeren har fået stillet den rigtige diagnose, eller om der er tale en egentligt psykiatrisk diagnose, hvor borgeren herefter skal tilbydes en anden relevant behandling via behandlingssystemet. Rundbordssamtale etableres i Rehabiliteringscenter Marselisborg træffer ikke afgørelser om retten til ydelser efter den sociallovgivning. Afslutning/ rundbordssamtale Koordinatoren for den enkelte borger er ansvarlig for, at der iværksættes en rundbordssamtale med pågældendes arbejdsgiver, A-kasse, læge, arbejdsskadestyrelsen og jobcenteret under eller umiddelbart i forlængelse af projektet. Dette med henblik på, at der fremadrettet iværksættes den rette helhedsorienterede indsats, så borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, jf. retssikkerhedslovens 7a. Den tilknyttede socialrådgiver har et indgående kendskab til alle støtteforanstaltninger og vil derfor være behjælpelig med at pege på, hvilke foranstaltninger der evt. ville kunne hjælpe borgeren til at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Varighed Deltagerne møder fire gange om ugen á 4-5 timer i alt timer ugentligt. Der kan i særlige tilfælde aftales anden fremmødefrekvens. Alle aktiviteter er tilrettelagt så de tilgodeser borgerens skånehensyn. Der vil være mulighed for pauser, gåture og at ligge sig ned. Evaluering Alle deltagere vil blive bedt om at udfylde et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne vil blive forelagt jobcenteret. Der vil endvidere blive udarbejdet statistisk materiale til belysning af, hvor mange af deltagerne, der efterfølgende vender tilbage til arbejdsmarkedet. REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 13

14 Marselisborg Udviklingslaboratorier Læring & Vidensdeling - faglig metodeudvikling For at sikre den løbende faglige udvikling og for samtidig at sikre, at de metoder og tilgange, der udvikles i forbindelse med forløbet, reelt kan bringes til anvendes i jobcentret, arbejdes der systematisk med hovedsagligt tre redskaber: Indsatsmodeller Ugeskemaer Fagskemaer Indsatsmodeller Indholdet af forløbet styres af indsatsmodellen, som udvikles specifikt til forløbet. I udviklingen trækkes på Marselisborgs erfaringer fra sammenlignelige projekter og opgaver. Indsatsmodellen udvikles i faser, som den unge oftest skal igennem for at komme i gang med en uddannelse. Indsatsmodellen beskriver ligeledes, hvilke kvalitative progressionsmål de enkelte faser arbejder hen mod. Ligeledes beskriver indsatsmodellen i overskrifter, hvilke aktiviteter, vi antager, vil kunne hjælpe borgeren med at indfri de kvalitative progressionsmål. Ugeskemaer Med udgangspunkt i indsatsmodellen fordeles aktiviteterne ud i ugeskemaer. Ugeskemaerne har primært tre funktioner: Konkretisering af indsatsmodellen Borgerens oversigt over forløbet Medarbejdere i jobcentrets og Marselisborgs fælles referencepunkt Ligesom justeringer af indsatsmodellen formidles til jobcentret sendes forløbets ugeskemaer også. Det giver jobcentret mulighed for at følge med i ugens aktiviteter. Ugeskemaerne er dog ikke statiske og vil blive revideret løbende efter ungegruppens behov. Fagskemaer Modulerne beskrevet i indsatsmodellen og ugeskemaerne konkretiseres i fagskemaer. Fagskemaerne er ligeledes bygget op om forandringsteorien, hvor hvert enkelt skema beskriver formålet med modulet, metodevalget, beskrivelse af gennemførelsen af modulet samt evaluering. Fagskemaerne giver styring i indsatsen og bevirker, at fremadrettede anbefalinger kan bindes op med konkrete beskrivelser og erfaringer. Jobcentrets medarbejdere vil løbende få udleveret fagskemaer, som de selv kan anvende i arbejdet med borgere. På den led sikres det, at de redskaber, metoder og tilgange, der udvikles i laboratoriet, bliver omsat til praksis i jobcentrets egendrift. Læringsmøderne har to overordnede funktioner: Tilpasning af aktiviteter afhængig af ønsket resultat og proces Tilpasning af den praktiske drift afhængig af behovet for aktiviteter. Målgruppen, redskaberne og metoderne gennemgås ud fra læringscirklens principper. Det betyder blandt andet, at eventuelle justeringer i indsatsen gennemføres afhængigt af, hvorvidt de enkelte aktiviteter er i stand til at indfri de forventede målsætninger. De justeringer og ændringer, 14 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

15 som læringsmøderne resulterer i, formidles til jobcentret i form af en samlet mappe, som viser en opgørelse af indfriede resultater og beskrivelser af metoder og redskaber. Mappen bliver løbende opdateret med den seneste viden og læring, som forløbet afstedkommer. Formidling af læring og viden På baggrund af den viden, udvikling og læring, som forløbet bidrager med, udarbejdes der såvel rapporter som gennemførelse af læringsmøder, hvor såvel Marselisborgs medarbejdere som relevante jobcentermedarbejdere deltager. Læringsmappe - vidensdeling mellem jobcenter & Marselisborg FORORD EFFEKTER & RESULTATER Effekter & Resultater Indsatsmodel Metodeudvikling Målgruppe Cases Tilgange Metoder Redskaber PRAKSIS VIDEN Samarbejdsprojekt mellem jobcentret & Marselisborg Jobcentret og Marselisborg har indgået samarbejde om iværksættelse af en målrettet ungeindsats for udsatte unge uden uddannelse og med risiko for permanent forsørgelse. Forløbet skal gennemføres som et udviklingsforløb i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Marselisborg. Indsatsen vil blive opbygget ud fra Marselisborgs LAB (udviklingslaboratorium) model. Modellen vil tage udgangspunkt i eksisterende erfaringer og viden, hvor målet herefter er at afprøve og udvikle tilgange, metoder & redskaber der matcher gruppen af udsatte unge. Med det mål, at den enkelte unge kommer i gang med en uddannelse, alternativt kommer i job. Ved at anvende Marselisborg LAB model vil det være muligt: at gennemføre en fleksibel og differentieret tværfaglig indsats målrettet den enkelte unge at få afdækket / beskrevet målgruppen, opdelt på arketyper, herunder hvilke barrierer og udfordringer, der er kendetegnende for hver arketype at få dokumenteret effektive metoder og redskaber målrettet gruppen af udsatte unge at komme med anbefalinger og opmærksomhedspunkter til ungeindsatsen, generelt og specifikt. at få udsatte unge i gang med uddannelse eller job (Forventet effekt minimum 50 %) Det er aftalt, at den unge knyttes til Marselisborg i en varighed på 12 måneder. Dette ud fra en viden om, at der for denne gruppe er behov for en længerevarende målrettet og vedholdende indsats såfremt at målet skal opfyldes. I forbindelse med opstart og opbygning af ungeindsatsen, herunder afprøvning og udvikling af metoder og redskaber, der matcher udsatte ungegruppen, må det forventes, at de ønskede effekter vil tage længere tid for de unge der visiteres indenfor første halvår af Den opnåede viden og udviklingsarbejdet skulle herefter gerne vise sine potentialer i form af mere målrettede forløb i 2. halvår af 2013 med hertil forbedret resultater. Dette i form af øget motivation, selvindsigt og ansvarstagen hos den enkelte unge samt en professionel tværfaglig indsats, der skal sikre at en større del af målgruppen opnår den ønskede effekt på kortere tid. For at understøtte samarbejdet og videndeling er det aftalt, at der hver 3. måned afholdes læringsmøder mellem Jobcentret og Marselisborg. Marselisborg vil på disse møder fremlægge opnåede erfaringer og viden samt udlevere konkrete redskaber. Målet er endvidere, at møderne giver mulighed for faglig viden deling mellem Jobcentrets sagsbehandlere og Marselisborgs konsulenter. Herudover afholdes der individuelle sagsmøder, efter behov, hvor den enkelte unges forløb gennemgås og hvor den løbende indsats afstemmes. Som en del af vidensdelingen og dokumentationen af ungeindsatsen vil der efter første halvår, til det 3. læringsmøde, blive udarbejdet og udleveret en læringsmappe, hvor den hidtidige viden er samlet og hvor efterfølgende viden kan isættes. Læringsmappen skal ses som et Videns- & Redskabskatalog, til faglig inspiration og hvor konkrete redskaber og metoder kan hentes og anvendes af den enkelte sagsbehandler i deres daglige arbejde. Marselisborg_Udviklingslaboratorie_UngelaB 1 INDSATSMODEL METODEUDVIKLING MÅLGRUPPE CASES TILGANGE METODER REDSKABER Ma Ungela REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 15

16 >Marselisborg Udviklingslaboratorier Progressonsredskab - De små skridt i fokusi I Rehabiliteringscenter Marselisborg arbejdes der, som en fast bestanddel af forløbet, med progressionsmålinger. Progressionsmålingerne anvendes både til at skabe en målrettet dialog med den enkelte unge, men det bruges samtidig også til, at synliggøre den generelle udvikling og sætte spot på udfordrende perioder i et udviklingsforløb. Herunder anvendes progressionsmålinger til at synliggøre de små skridt og de små succesoplevelser. Det er Marselisborgs erfaring, at netop den konkrete drøftelse af, hvordan borgeren placerer sig og udvikler sig i progressionsregistreringerne, giver en konstruktiv og relevant dialog. Opfølgning, dokumentation og styring Et helt centralt element i vores rehabiliteringscenter er en løbende systematisk opfølgning og dokumentation af indsatsen. Derfor indsamles der data vedrørende borgernes baggrundsforhold, hvilke effekter der bliver opnået for de enkelte borgere, deres varighed og ikke mindst deres løbende progression. Progressions-indikatorer Vi har valgt at bruge følgende tre overordnede progressionsgrupper, idet vi har erfaring med at de understøtter udviklingsprocessen for alle vores borgergrupper og at de skaber den fornødne fremdrift mod arbejdsmarkedet. Progressionsgrupper Udvikling Empowerment Fremtid Progressionsindikatorer Mødestabilitet Personlige ressourcer (Selvværd & ressourcer) Mestring ( helbred / udfordringer) Motivation Ansvarstagende Aktiv deltagende Åben for forandringer Fokus på opstillede mål Selvindsigt omkring egne Kompetencer Kan se nye muligheder Arbejdsmarkedsfokus Realistisk omkring fremtidig arbejdsliv Hvert enkel af de tre indikatorgrupper understøttes af underliggende progressionsindikatorer, der tilsammen skal sikre, at den enkelte borger når den ønskede udvikling og opstillede mål. Progressionsredskab 16 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

17 Progression - hvad gør vi i praksis Progressionsværktøjet bruges i forløbet som et procesdynamisk værktøj til at understøtte koordinatoren og det tværfaglige personale i forhold til at afdække, hvilke ressourcer borgeren har i relation til arbejdsmarkedet. Dette sker i samarbejde med borgeren. Det er borgeren der i samarbejde med koordinatoren måler sin egen progression. Denne proces er udgangspunktet for en vurdering af, om borgeren umiddelbart har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om der skal påbegyndes en udviklingsproces med henblik på at forbedre og udvikle arbejdsevnen. Med udviklingsproces menes en proces, hvor borgeren erfarer sin formåen i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være en proces, hvor borgerens ressourcer udvikles, f.eks. gennem deltagelse i aktiviteter (virksomhedsoptræning, kurser, træning, samtaleforløb mv.), som øger borgerens muligheder for selvforsørgelse. Der udarbejdes en progressionsplan for den enkelte borger, som strækker sig over hele forløbet. Dette giver såvel borger som jobcenter indsigt i, hvilke progression der har været igennem forløbet, samt på hvilke områder der er opnået en udvikling, og hvor der stadig er et udviklingspotentiale. Der vil i progressionsplanen blive peget på, hvilke indsatser der eventuelt ville kunne understøtte de områder, hvor der endnu ikke er opnået en progression. I yderste konsekvens kan progressionsplanen også anvendes som dokumentation for, at der ikke længere er mulighed for at udvikle borgerens arbejdsevne. Koordinatoren sikrer, at progressionsplanen har været i partshøring i henhold til forvaltningslovens 19 inden der afholdes afsluttende rundbordssamtale. Hvordan ville verden se ud, hvis borgeren var dårligere Borgeren giver en beskrivelse af, hvilke kompetencer, evner m.v. som vedkommende besidder og tydeliggører dermed, at de har et fundament at bygge på TRIN 3 Hvad skulle der til, for at rykke ét trin mere i retning af 10? Hvad ville borgeren skulle kunne, som vedkommende har svært ved i dag? Hvordan kommer vedkommende derhen? Dette bliver progressionsaftalerne, som borgeren skal arbejde hen mod til næste opfølgning TRIN Hvor vurderer borgeren at han/hun er nu? Hvis målet, der arbejdes hen mod er 10 og 1 er så langt væk fra målet, som man kan forestille sig, hvor vil borgeren så placere sig på nuværende tidspunkt? TRIN 2 Hvor vil borgeren meget gerne være? Fælles fastsættelse af realistisk mål, som der arbejdes hen mod. Det skal være et mål, som kan indfries i løbet af projektperioden, og det skal samtidig være et mål, som er accepteret af både sagsbehandler og borger TRIN 1 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg 17

18 Effekt Evaluering af Marselisborg rehabiliteringscentres indsats på ledighedsområdet i 2012/13 Progression Optræning Praktik m/ job/udd./reva Indsatsmodel 92% gennemførte et virksomhedsforløb 63% Optræning Praktik m/ job/udd./reva 24% Praktik m/ job/udd./reva 9% job/udd./reva 72% afsluttede med succes 63% job/udd./reva 2% Løntilskud 1% Revalidering 6% Uddannelse 28% afsluttet uden succes 17% Sygdom 2% Efterløn / Fleksydelse 2% Andet tilbud 3% Rådighed 4% Uden job/udd./reva 18 REHABILITERINGSCENTER Marselisborg

19 19

20 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Tilbud til Jobcenter Odder

Tilbud til Jobcenter Odder Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side 2 8 - Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere