P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år"

Transkript

1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal iværksættes et forsøg i 2014, som inddrager viden om empowerment og derigennem understøtter jobcentrenes arbejde med at sikre borgeren indflydelse på sin egen situation. Hvad er empowerment? Empowerment kan defineres som evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation 1. I litteraturen hersker der dog stor variation i anvendelsen af ordet empowerment, og den konkrete tilgang til begrebet formes i høj grad af de forskellige fagdiscipliner, den optræder i. På sundhedsområdet handler empowerment eksempelvis typisk om at understøtte og udvikle patienternes ressourcer og kompetencer, så de bliver mere tilfredse, trygge og involverede i deres forløb. Hermed kan der opnås en mere effektiv drift med høj sikkerhed og kvalitet i behandlingen. Den sundhedsprofessionelles evne til at skabe overblik og gode relationer til patienten fremhæves som afgørende faktorer for empowermentprocessen. På socialområdet betyder empowerment typisk at give udsatte borgere misbrugere, hjemløse, udsatte unge, m.fl. mere beslutningskraft i deres eget liv. Det sker fx gennem projekter, hvor borgerne får en helhedsorienteret indsats ift. helbred, boligsituation, familie, mv., hjælp til at se egne ressourcer og hvor borgeren inddrages så meget som muligt i processen. På beskæftigelsesområdet kan empowerment betragtes som et modsvar på den tendens til, at systemets regler og produktion bliver det centrale omdrejningspunkt for indsatsen, hvilket medfører risiko for, at borgerens ejerskab og engagement går tabt. Det forventes, at borgere, der i højere grad er engagerede og tager ansvar for deres egen situation, vil få større udbytte af beskæftigelsesindsatsen og dermed oftere overgå til job eller uddannelse. I dette projekt defineres empowerment som en proces, hvor borgeren får indflydelse på indsatsen og derigennem tager medejerskab til sin vej mod job eller uddannelse. Med indflydelse forstås, at indsatsen tilrettelægges på borgerens præmisser og med borgeren som aktiv medspiller. Borgeren skal inddrages hele vejen igennem og have indflydelse på alle vigtige beslutninger vedr. indsatsen mål, indhold og tempo. 1 Ordbogen over det danske sprog,

2 Medejerskab indebærer, at borgeren er engageret i indsatsen og tager ansvar for sin egen situation. En forudsætning herfor er, at borgeren får hjælp til at tage ansvar. Hvis borgeren i højere grad skal være en aktiv medspiller, kræver det, at sagsbehandleren samtidig går fra at arbejde for borgeren til at arbejde sammen med borgeren. Det indebærer, at sagsbehandleren indtager en mere coachende, motiverende og anerkendende rolle i forhold til borgeren. Der skal skabes en tillidsfuld relation mellem sagsbehandleren og borgeren, hvor borgeren får hjælp til at få overblik over sine muligheder og hjælp til at benytte mulighederne. Målgruppe Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år 2, og personer, der er tilkendt ressourceforløb, og som enten er fyldt 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse. Formål På kort sigt er projektets mål, at den enkelte borger får indflydelse på indsatsen og tager medejerskab til sin vej mod job. Projektets langsigtede mål er, at flere modtagere af langvarig kontanthjælp og personer i ressourceforløb kommer helt eller delvist i job. Succeskriterier Borgerne kommer i job eller fleksjob (flere timer og længere perioder) Der er progression ift. borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet Borgerne får systematisk adgang til indsatser på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet Borgerne oplever, at de har indflydelse i deres samarbejde med sagsbehandleren om indsatsen Kommunerne får erfaring med at tilrettelægge en indsats, hvor borgeren har indflydelse på indsatsens mål og indhold. Kommunerne får erfaring med at tilbyde konkrete indsatser til borgerne på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet Minimumskrav til projekterne For at komme i betragtning skal projektet leve op til en række minimumskrav for projekternes indhold og organisering. 1. Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold Borgeren skal opleve at indsatsen tager udgangspunkt i dennes egen problemdefinition og ønsker. Indsatsen skal tilrettelægges så borgeren har indflydelse på de løsninger, der skal iværksættes. Indsatsen skal baseres på frivillighed og et tillidsfuldt forhold mellem borgeren og sagsbehandleren. Samtidig er det en forudsætning for arbejdet med empowerment, at borgeren har et håb/drøm om, på sigt at blive helt eller delvist selvforsørgende. 2 Et kontanthjælpsforløb nulstilles ved en kalendermåned uden kontanthjælp, dvs. en borger i projektet skal have modtaget kontanthjælp i to år uden at have haft en kalendermåned uden kontanthjælp i samme periode. 2

3 Når kommunen visiterer borgere til projektet skal den enkelte tilkendegive, at han eller hun vil gøre en indsats for at komme i job på længere sigt. Borgeren behøver ikke forpligte sig på at deltage i konkrete aktiviteter på forhånd. Borgeren kan dog ikke vælge at være passiv over en længere periode. Kommunen kan i givet fald vælge at lade personen udgå af projektet. Kommunen kan ikke sanktionere borgeren, hvis denne ikke ønsker at tage i mod en indsats eller ikke deltager i de aftalte aktiviteter. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en forsøgsbekendtgørelse herom. Kommunen skal understøtte, at borgeren er motiveret og matches med de rette aktiviteter. Kommunen skal som minimum sikre at borgeren gennem hele projektperioden har indflydelse på: o Hvad der er beskæftigelsesmålet o Hvilke indsatser der skal igangsættes, herunder rækkefølge og tempo o Hvor hyppigt og hvordan der skal være kontakt mellem borgeren og sagsbehandleren o Valg af mentor 2. Tværgående indsatser og netværk Borgernes indflydelse i indsatsen sikres ved, at hver kommune udarbejder en indsatsvifte med relevante indsatser inden for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet til rådighed for borgerne, så denne i samarbejde med sagsbehandleren kan sammensætte sin egen indsats. Arbejdet med indsatsviften er en kontinuerlig proces, hvor sagsbehandleren og mentoren løbende støtter og motiverer borgeren til at vælge og deltage i relevante indsatser og aktiviteter. Kommunens indsatsvifte skal indeholde relevante indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Eksempelvis følgende indsatser: Boks 1: Kommunens indsatsvifte Beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettet indsats Enkeltpraktikker og virksomhedscenter på centrale områder på arbejdsmarkedet som a) natur/grønt område, b) byggeri/teknik, c) sundhed/omsorg, mv. Sundhedsområdet Helbredsafklaring i form af samtaleforløb med kommunens sundhedskoordinator Mestringsforløb i forhold til fysiske smerter og lettere sindslidelser (angst, depression mv.) Socialpsykiatriske tilbud Søvn, kost og motion Hjælp til at borgeren kan opnå en livsstil, der understøtter en tilværelse med job, fx gruppeforløb med vejledning i søvn, kost og motion samt tilbud om fysisk træning på hold. Socialområdet Bostøtte eller støtte-kontaktperson Familieindsats Hjælp til at løse problemstillinger vedr. børn og familie, herunder familierådgivning, kursus i styrkede forældrekompetencer, støttepersoner vedr. børn, støtte ift. skole og institutioner mv. Misbrugsbehandling og forebyggelse af misbrug 3

4 Bolig Hjælp til egen bolig hvis borgeren er hjemløs. Hjælp til at få en tryg og stabil boligsituation, hvis borgerens nuværende bolig er helt utilsvarende. Økonomi Hjælp ift. gæld, lægge budget og få bedre økonomi. Netværk Mulighed for at indgå i sociale relationer og fællesskaber ved at henvise til kommunale mødesteder og/eller tilbud fra civilsamfundet/frivillige organisationer, fx besøgsvenner, netværk og aktiviteter i sportsforeninger. 3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet En vigtig forudsætning for borgerens engagement og ejerskab er, at den enkelte er i stand til at overskue indsatsen og opleve denne som meningsfuld. Borgeren skal derfor have en indsatsplan, der fungerer som det gennemgående redskab for den løbende opfølgning og samtidig giver borgeren overblik over sin samlede situation. Kommunen skal give hver borger én plan, der samler den enkeltes planer på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det er borgerens plan. Den skal derfor være overskuelig og forståelig for borgeren. Planen skal indeholde et jobmål, beskrivelser af de valgte indsatser fra indsatsviften og en oversigt over borgerens vigtigste kontaktpersoner. For personer i ressourceforløb benyttes indsatsdelen i borgerens rehabiliteringsplan. De indsatser, som borgeren deltager i på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, vil således være en del af borgerens ressourceforløb. For kontanthjælpsmodtagere kan kommunen arbejde videre med eksisterende tværgående planer eller kommunen kan vælge at benytte og evt. tilpasse den skabelon, som er udviklet fra centralt hold, jf. bilag 1. Kommunen skal desuden tage stilling til, om man vil benytte tværgående teams til at give anbefalinger til mål og indsatser for borgeren. Den koordinerende sagsbehandler har ansvaret for, at der gennem hele forløbet følges op på borgerens aktiviteter, at planen opdateres og udleveres fysisk til borgeren. Planen skal indeholde en beskrivelse af mentorens rolle og opgaver. 4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver Alle borgere i projektet skal have en koordinerende sagsbehandler og tilbydes en mentor. Der skal være en klar rolle- opgavefordeling mellem den koordinerende sagsbehandler og mentoren. Sagsbehandlerens opgave er at støtte og hjælpe borgeren med at tilrettelægge indsatsen, herunder opstille jobmål, få overblik over mulighederne i kommunens indsatsvifte, vælge relevante aktiviteter og løbende følge op på borgerens aktiviteter. Samtidig skal have den koordinerende sagsbehandler motivere og stille krav til den enkelte om, at være aktiv og engageret i sit eget forløb. Mentorens opgave er at hjælpe borgeren med at realisere planen. Mentoren skal støtte borgeren i at påbegynde og gennemføre de aftalte aktiviteter. 4

5 Kommunen skal sikre, at borgeren har mulighed for adgang og kontakt til den koordinerende sagsbehandler. Som minimum skal borgeren have den koordinerende sagsbehandlers direkte telefonnummer og oplysninger om, hvornår denne kan træffes. Kommunen skal altid tilbyde en mentor, der kan hjælpe og støtte borgeren til at påbegynde og gennemføre de aftalte aktiviteter. Kommunen skal sikre løbende opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere og mentorerne, så de er i stand til at anvende en anerkendende og coachende tilgang over for borgeren. Opfølgning, processtøtte og evaluering Kommunen skal udpege én projektleder, der har ansvaret for implementering og drift af projektet samt forankring på tværs af forvaltningerne gennem hele projektperioden. Projektlederen skal have adgang til ressourcer på alle de forvaltningsområder, der fremgår af indsatsviften. Herudover skal der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Projektet skal omfatte minimum 100 projektdeltagere pr. kommune hen over projektperioden. Alle deltagerne skal være visiteret til projektet et halvt år før projektets afslutning. Kommunerne forpligtes desuden på følgende initiativer, jf. bilag 2: Borgernes aktiviteter og progression skal løbende registreres i et særligt itværktøj, der stilles til rådighed fra centralt hold. Kommunen skal deltage i a) et indledende møde mellem kommunaldirektøren og direktionen i STAR b) seminar til kvalificering af projekterne, c) opstartsmøder for projektledelse og koordinerende sagsbehandlere, d) løbende netværksmøder og fælles projektledermøder, e) midtvejsstatus og slutevaluering. Kommunerne forpligter sig desuden på at deltage i udvikling og test af et screenings- og samtaleunderstøttende værktøj. Økonomimodel Der er i reformen afsat 25,4 mio. kr. til et 2-årigt forsøg heraf 2 mio. kr. til opfølgning og evaluering af projekterne. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge om at få del i. Hvis der kommer mange kvalificerede ansøgninger kan der evt. tilføjes yderligere midler til ansøgningspuljen fra de puljer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer. Kommunerne kan få tilskud på kr. pr. deltager i projektet. Ved ansøgningen skal kommunerne tilkendegive, om projektet målrettes 1) uddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere under 30 år) eller 2) job (kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere, der er fyldt 30 år eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse). 5

6 Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter: Opbygning af organisatorisk kapacitet: Fx frikøb ressourcepersoner til projektledelse, udvikling og administration samt frikøb af sagsbehandlere. Implementering af projektet: Fx mulighed for tilkøb af processtøtte og supervision af sagsbehandlere. Kompetenceudvikling af sagsbehandlere og mentorer i fx borgerinddragelse, motivationsarbejde samt tværfagligt samarbejde mellem forvaltningerne og mellem kommunen og det regionale sundhedsvæsen. Køb af mentorstøtte og social- og sundhedsfaglige kompetencer såsom psykologer, sundhedskoordinator mv. I begrænset omfang ydes der tilskud til etablering af nye tilbud. Der ydes ikke tilskud til overhead (lokaler, it, mv.) Tilskuddet betales i to lige store rater ved hhv. projektstart og efter midtvejsstatussen. Hvis projektet efter en konkret vurdering ikke lever op til minimumskravene kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbageholde udbetalingen af 2. rate. Der vil bl.a. blive lagt vægt på visitationen af deltagere og borgernes oplevede empowerment. I så fald vil projektet blive bedt om at udarbejde en plan for, hvordan indsatsen kan komme tilbage på sporet samt deltage i en tæt dialog om projektets fremdrift. Hvis planen ikke vurderes at være fyldestgørende kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering helt eller delvis undlade at udbetale anden rate. Videre proces Ansøgningspuljen udmeldes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. Kommunerne skal herefter udarbejde og fremsende deres ansøgninger til beskæftigelsesregionerne senest 30. april 2014 med henblik på at kommer i gang i 1. oktober Efter ansøgningsfristen igangsættes en proces med udvælgelse af kommunale projekter. 6

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 29. maj 2013 MLJ, LN, HEN ESDH-sag: [sagsnummer] Side 1 af 13 Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: I. Indledning

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere