K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod"

Transkript

1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL HOFOR Hvidovre Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har i afgørelse af 15. februar 2013 fastsat prisloftet for 2013 for HOFOR Hvidovre Spildevand A/S (herefter HOFOR). HOFOR har den 11. marts 2013 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. For Konkurrenceankenævnet drejer klagen sig om, hvorvidt udgifter til udvidelse af en pumpestation enten kan anses for ekstraordinære udgifter i medfør af prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 3, eller som omkostninger til miljø- og servicemål i medfør af prisloftsbekendtgørelsens 9. Forsyningssekretariatet har påstået afgørelsen stadfæstet. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse. Parternes påstande HOFOR har principalt nedlagt påstand om, at Forsyningssekretariatet skal anerkende, at udgiften på kr. afholdt i 2013 til opgradering af Avedøre Holme pumpestation kan indregnes i prisloftet som omkostninger til opfyldelse af pålagt servicemål, jf. prisloftbekendtgørelsens 9.

2 - 2 HOFOR har subsidiært nedlagt påstand om, at Forsyningssekretariatet skal anerkende, at udgiften på kr. afholdt i 2013 til opgradering af Avedøre Holme pumpestation kan indregnes i prisloftet som en ekstraordinær udgift, jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 3. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om stadfæstelse af afgørelse af 15. februar Den påklagede afgørelse I afgørelse af 15. februar 2013 fastsatte Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, selskabets prisloft for 2013 til 31,86 kr. pr. m³. Følgende fremgår af afgørelsen om prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 3 og 9: Forhøjelse af driftsomkostningerne efter 8, stk. 3 I henhold til prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 3, kan et selskabs driftsomkostninger i prisloftet forhøjes, såfremt selskabet kan dokumentere afholdelsen af ekstraordinære udgifter til eksempelvis erstatninger, som følge af hændelser indtruffet før Forhøjelsen af driftsomkostningerne i prisloftet, jf. 8, stk. 3, kan øges midlertidigt i en periode. Selskabet har i mail af 19. december 2012 ansøgt om en forhøjelse af driftsomkostningerne i prisloftet efter 8, stk. 3. Ifølge de indsendte oplysninger er Hvidovre Kommune i 2006 blevet pålagt at betale halvdelen af anlægsudgifterne til etableringen af en pumpestation ved Avedøre Holme. Området ved Avedøre Holme håndteres delvist af kommunen og delvist af det private Pumpe- og Digelag Avedøre Holme. Pumpestationen ejes af Pumpe- og Digelaget. Pålægget om kommunens betaling af halvdelen af anlægsudgifterne fremgår af en kendelse fra Taksationskommissionen for Københavns Amtsrådskreds, som er afsagt den 9. maj Det fremgår af kendelsen og selskabets oplysninger, at etableringen af pumpestationen skyldes Pumpe- og Digelagets ønske om at sænke vandstanden i Avedøre Holme for at holde dette område ekstra tørt. Således fandtes udvidelsen af lagets pumpekapacitet at være den mest hensigtsmæssige måde at undgå fremtidige vandstigninger på. Ønsket om at undgå disse vandstigninger skyldtes især hensynet til at beskytte fjernvarmeledningerne i området. Baggrunden for Pumpe- og Digelagets ønske om at udvide pumpekapaciteten er ifølge det indsendte, at det er lagets ansvar at holde Avedøre Holme tør. Dette skyldes, at Hvidovre Kommune tidligere udledte regnvand direkte ud i Kalveboderne, hvilket ikke længere var muligt, efter at det blev besluttet at inddæmme Avedøre Holme. Hvidovre Kommune havde således alene ansvar for at sørge for, at regnvandet holdtes under terrænniveau.

3 - 3 Prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 3, kan alene finde anvendelse, såfremt de omhandlede omkostninger til pumpestationen kan anses for at høre til selskabets primære aktiviteter. Det følger af vandsektorlovens 2, stk. 6, nr. 6), og prisloftbekendtgørelsens 1, stk. 2, at spildevandsselskabers primære aktiviteter er transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling. Derudover angiver 1, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) hvilke udgifter, der kan finansieres over spildevandstaksterne. Det følger af bestemmelsen, at spildevandsforsyningsselskaber udelukkende kan takstfinansiere udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af selskabernes spildevandsanlæg og anlæg, der er etableret efter lovens 7a. Forsyningssekretariatet har flere gange både mundtligt og skriftligt bedt selskabet om at redegøre for de faktiske omstændigheder samt aktiviteternes karakter. Ud fra de indsendte oplysninger, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at de indberettede aktiviteter ikke indgår i selskabets primære aktiviteter. Dette er fordi, pumpestationen ikke hører til selskabets aktivmasse, og fordi pumpestationen efter det oplyste ikke er etableret med henblik på transport, behandling og afledning af spildevand. Samlet er der derfor efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke grundlag for at forhøje selskabets driftsomkostninger i prisloftet efter 8, stk. 3. Forsyningssekretariatet har ligeledes behandlet omkostningerne til etableringen af pumpestationen som driftsomkostninger til miljø- og servicemål jf. afsnittet herom nedenfor. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har indberettet og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt. Selskaber kan opnå tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, hvis disse mål er nye i forhold til målene, der var gældende i perioden fra , jf. lovbemærkningerne til 8 i vandsektorloven. Lovgiver har med adgangen til at indregne driftsudgifter til nye miljø- og servicemål givet plads til, at en aktivitetsforøgelse, og deraf følgende nye driftsudgifter, kan udløse et tillæg til prisloftet. Ordet nye kan derfor også omfatte aktiviteter, der eksisterede før 2005, men som har fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens for selskabet. Omkostningerne til disse aktiviteter indregnes i prisloftet som tillæg for miljø- og servicemål efter prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1. Ved miljømål forstås aktiviteter, der går ud over selskabernes normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø, forudsat at aktiviteterne har en så nær sammenhæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes inden for definitionen af selskabets primære aktiviteter. Det fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens 8, at miljømål skal være fastsat af stat eller kommune. Miljømål bliver imidlertid ofte formuleret i

4 - 4 generelle vendinger, og det er ikke altid givet, at målene er tænkt opfyldt af selskaberne. Forsyningssekretariatet har derfor lagt til grund, at det utvetydigt skal fremgå af selskabernes indberettede materiale, at der er sket en vis konkretisering af miljømålene, og at vandselskabers deltagelse i opnåelse af de fastsatte miljømål er besluttet af de statslige/kommunale myndigheder. Ved servicemål forstås aktiviteter, der vedrører den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af at være aftager af selskabets tjenester eller produkter, og som ligger ud over den gældende standard på området. Der fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens 8, at servicemål skal være fastsat kommunalt eller lokalt. Begrebet lokalt skal efter Forsyningssekretariatets opfattelse forstås som selskabernes øverste ledelsesorganer, der har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse. Der vil i de fleste tilfælde være tale om selskabets bestyrelse eller generalforsamling. Begrundelsen er, at tillægget for opnåelse af et servicemål i praksis indebærer, at forbrugerne opkræves flere midler end de ellers skulle betale, og derfor er beslutningen om fastsættelse af målet af en så stor betydning, at den ikke kan anses for at falde under de sædvanlige dispositioner, som er omfattet af selskabets daglige ledelse. Med andre ord er det en nødvendig betingelse, at servicemål er fastsat af selskabets øverste ledelsesorgan, og ikke af selskabets driftsledelse, for at udløse tillæg til prisloftet. Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger i 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål: Forbedring af badevandskvalitet: kr. Dokumenteret Spildevandssikkerhed (DSS): kr. Omkostninger til etablering af pumpestation. Forbedring af badevandskvalitet Målet er efter det oplyste fastsat af Hvidovre Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt Strategiplan 2007 udarbejdet af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, i maj De budgetterede omkostninger skal efter det oplyste gå til forundersøgelser, kontrolovervågning, intelligent styring af afløbssystem mm. Aktiviteten skal bidrage til færre overløb og kælderoversvømmelser samt forbedre badevandskvaliteten i Kalveboderne. Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et miljømål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt. Forsyningssekretariatet fandt ved fastsættelsen af prisloftet for 2012, at det indsendte materiale fyldestgørende dokumenterede, at de indberettede omkostninger medgik til opnåelse af et miljømål, idet der var tale om et nyt mål, som er fastsat af Hvidovre Kommune. Det bemærkes i denne forbindelse, at nogle af de indberettede aktiviteter kan karakteriseres som servicemål, og betingelserne for tillæg herfor er tillige opfyldt.

5 - 5 Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf ligeledes grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet for 2013 herfor på kr. Dokumenteret Spildevandssikkerhed (DSS) Målet er efter det oplyste fastsat af selskabets bestyrelse. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2012, hvor målet blev vedtaget, samt notat om Dokumenteret Drikkevandssikkerhed og Spildevandssikkerhed af 14. april Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et servicemål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt. På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningen på kr. medgår til opnåelse af et servicemål, idet der er tale om et nyt mål, som er fastsat af selskabets bestyrelse. Forsyningssekretariatet finder derfor grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet på kr. Omkostninger til etablering af pumpestation Selskabet har ansøgt om forhøjelse af driftsomkostningerne i prisloftet efter prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 3, på baggrund af omkostninger til etablering af en pumpestation, som ejes af Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme. Forsyningssekretariatet finder ikke, at der er grundlag for en forhøjelse efter 8, stk. 3, jf. afsnittet ovenfor. Forsyningssekretariatet har foretaget en behandling af omkostningerne som driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Idet Forsyningssekretariatet har vurderet, at omkostningerne ikke angår aktiviteter, der ligger inden for selskabets primære aktiviteter, er der heller ikke grundlag for at tildele et tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål herfor. Uanset om omkostningerne var medgået til selskabets primære aktiviteter, bemærker Forsyningssekretariatet, at betingelserne for tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål ikke findes opfyldt. Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan de indberettede aktiviteter således hverken betragtes som aktiviteter til opnåelse af et miljø- eller servicemål, idet aktiviteterne ud fra det oplyste, hverken varetager miljøforbedrende hensyn eller forhøjer serviceniveauet for selskabets kunder ud over den gældende standard på området. Derudover er det ifølge det oplyste ikke tale om et statsligt/kommunalt eller kommunalt/lokalt fastsat mål. Samlet tillæg Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på kr.

6 - 6 Supplerende sagsfremstilling Avedøre Holme Dige- og Pumpelag og Hvidovre Kloakforsyning har indgået en driftsoverenskomst vedr. hovedkanaler, risteanlæg, hovedpumpestation og tværkanaler. Driftsoverenskomsten fremgår af udkast til driftsaftale dateret den 14. august Om baggrunden for aftalen fremgår følgende: I forbindelse med etableringen af digerne, der skal sikre det inddæmmede areal, Avedøre Holme, er udført en række afvandingsanlæg, der dels sikrer inddæmningen mod indsivning og dels sikre regnvandsafledningen fra Avedøre Holme og de bag inddæmningen beliggende oplande. Afvandingsanlæggene benyttes af de to parter: Avedøre Holme Dige- og Pumpelag og Hvidovre Kloakforsyning. Af aftalens punkt 4. c., Bestemmelser vedrørende hovedkanaler og risteanlæg fremgår: HKL [Hvidovre Kloakforsyning] betaler 50 % af AHDP [Avedøre Holme Dige og Pumpelag] specificerede udgifter til drift og vedligeholdelse af hovedkanalerne og risteanlæg inden for et i forvejen aftalt årligt budget. Af aftalens punkt 5. c., Bestemmelser vedrørende hovedpumpestation, fremgår: Udgifter til drift og vedligeholdelse betales af AHDP [Avedøre Holme Dige- og Pumpelag]. Af aftalen punkt 6. c., Bestemmelser vedrørende tværkanaler fremgår: Udgifterne til drift og vedligeholdelse betales af HKL [Hvidovre Kloakforsyning]. Der er udarbejdet vedtægter for Pumpe- og Digelaget. Det følger af vedtægternes 4, stk. 1, at pumpe- og digelagets formål er, at sikre, det i henhold til 1, stk. 1 inddæmmede og tørlagte areal mod vandindtrængen og manglende afvanding. Af vedtægternes 9 fremgår, at Hvidovre Kommunes stemmeret udgør 15 % af samtlige stemmer. Af Notat vedrørende regnskyl den 7. august 2001 udarbejdet af Pumpe- og Digelaget til bestyrelsesmedlemmerne i august 2001, fremgår bl.a., at området den 7. august 2001 blev ramt af et kraftigt regnskyl, der medførte den højeste registrerede vandstand i pumpe- og digelagets historie. Videre fremgår det: Teknikken på pumpestationen fungerede perfekt. Alle 3 pumper samt risterender var i drift, men til trods for dette, steg vandstanden i løbet af ca. 1½ time med 1,13 m over normal kanalvandstand.

7 - 7 Af Hvidovre Kommunes Spildevandsplan fra august 2001 fremgår bl.a.: Udløb U610 er udløb fra Avedøre Holmes dige- og pumpelags anlæg. Deloplandets separate regnvandssystem er tilsluttet dige- og pumpelavets anlæg. Der er p.t. ikke planer om en renovering/udbygning af det separate regnvandssystem. Det fremgår af referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2003 pkt. nr. 6 bl.a.: Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at Pump- og Digelaget Avedøre Holmes projekt ikke har nogen nytteværdi for kloakforsyningen. Det nuværende kloaksystem på og i tilknytning til Avedøre Holme lever fuldt op til de målsætninger, der er angivet i spildevandsplanen samt fastholder tillige en meget høj sikkerhed for opstuvning af regnvand på Avedøre Holme. Taksationskommissionen afsagde den 29. maj 2006 en kendelse angående uenighed mellem Hvidovre Kommune og Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme om den indbyrdes fordeling af udgifterne til en påtænkt udvidelse af pumpekapaciteten i form af en supplerende pumpestation ved Avedøre Holme. Hvidovre Kommune blev pålagt at betale halvdelen af omkostningerne til den påtænkte udvidelse af pumpekapaciteten i form af en supplerende pumpestation ved Avedøre Holme. Af aftale om udredning af forhold mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Forsyning dateret den 13. juli 2012 fremgår for så vidt angår Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme bl.a., at Hvidovre Spildevand A/S overtog rettigheder og forpligtelser tilskrevet Hvidovre Kloakforsyning i udkast til driftsaftale mellem Avedøre Holme Dige- og Pumpelag og Hvidovre Kloakforsyning dateret 14. august Hvidovre Kommune overtog rettigheder og forpligtelser tilskrevet Hvidovre Kommune i vedtægterne for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme. Af protokollat for bestyrelsesmøde i Hvidovre Forsyning A/S, Hvidovre Vand A/S og Hvidovre Spildevand A/S [HOFOR] den 8. august 2012 fremgår af punkt 4, at bestyrelsen godkendte aftale med HK om forskellige forhold. Ved mail af 24. februar 2014 har Hvidovre Kommune oplyst, at udgiften til opgradering af pumpen på Avedøre Holme ikke er en udgift, der skulle betales af Hvidovre Kommune. Det er forsyningens opgave at aflede regnvand.

8 - 8 Parternes argumentation HOFOR har navnlig anført, at pumpestationen er etableret med henblik på afledning af både drænvand og tag- og overfladevand, og den økonomiske fordeling er Tagvand og overfladevand er spildevand, jf. spildevandsbekendtgørelsen nr af 11. december 2007, 4, stk. 1, og 3. Ethvert spildevandsselskab, som har kloakeret for tag- og overfladevand, har ansvaret for håndtering af dette. HOFORs håndtering af regnvand på Avedøre Holme inkl. afledning via pumpestationen er en primær aktivitet. Det regnvand, som udløste Taksationskommissionens afgørelse i 2006, var tag- og overfladevand fra separatkloakeringen på Avedøre Holme med tillæg af tag- og overfladevand fra et 120 ha stort areal nord for motorvejen, som kloakforsyningen havde ansvaret for. Spildevandet ender i hovedkanalen på Avedøre Holme, hvorfra spildevandet pumpes ud over diget. Pumpen er således også etableret med henblik på afledning af spildevand. Hovedkanalen rummer også drænvand fra Avedøre Holme. Ved udvidelsen af hovedkanalen i 1994 lagde man vægt på, at 50 % af vandet i hovedkanalen hidrører fra spildevandstilledningen. Kanalvandet består derfor for 50 % vedkommende af tag- og overfladevand, som hidrører fra systemer, som HOFOR har ansvaret for. Pumpestationen tjener til at udlede kanalvandet til havet, idet området er inddiget. Kanalvandet udgør for 50 % vedkommende spildevand fra forsyningens systemer. Det er uden betydning, at pumpestationen ikke ejes af selskabet. Pumpestationen er en del af spildevandssystemet. Endvidere er pumpestationen afgørende for det serviceniveau, der gælder i skybrudssituationer. Serviceniveauet ved skybrud er normalt fastsat i kommunens spildevandsplan, men pga. vandløbslovens regulering af afvandingen af Avedøre Holme var kommunens beslutning om serviceniveauet underkastet en mulighed for indbringelse for Taksationskommissionen. Taksationskommissionen afgørelse medfører et meget højt serviceniveau, som selskabet er forpligtet til at rette sig efter. Serviceniveauet er dermed pålagt af en statslig instans, som er overordnet kommunen. Der er ingen rimelig tvivl om, at Taksationskommissionens afgørelse fra 2006 vedrører Hvidovre Kommunes Kloakforsyning (HOFOR). Begrebet kommunen i afgørelsen skal læses som Hvidovre Kommunes Kloakforsyning. Kloakforsyningen var indtil udskillelsen en del af kommunens tekniske forvaltning.

9 - 9 Såfremt Hvidovre Kommune havde besluttet at forbedre serviceniveauet mht. oversvømmelser, er der ikke tvivl om, at udgiften ville have været omfattet af prisloftsbekendtgørelsens 9, og det samme må gælde, når en instans, der er beføjet til at træffe anden afgørelse, sætter et sådant serviceniveau. HOFOR har vedrørende tillæg som ekstraordinær udgift navnlig anført, at den aktuelle udgift er knyttet til selskabets hovedaktivitet håndtering af spildevand. Den handler om, at regnvandet skal pumpes hurtigere væk fra Avedøre Holme for at undgå ødelæggelse af fjernvarmeledninger. Den er pålagt lovligt og bindende i henhold til vandløbslovgivningen af den kompetente instans, Taksationskommissionen. Ekstraordinære udgifter skal bæres af Hvidovre Spildevand A/S, der har ansvaret for håndtering af regnvandet på Avedøre Holme. Regningen for den ekstra beskyttelse ved skybrud kan ikke sendes til andre. Forsyningssekretariatet har vedrørende tillæg som servicemål navnlig anført, at udvidelsen af pumpestationen ligger uden for selskabets primære aktiviteter, og udgifterne kan dermed ikke anses for omkostninger til miljø- og servicemål. Endvidere foreligger der ikke en beslutning om gennemførelse af et mål, der er lokalt/kommunalt fastsat. Taksationskommissionens kendelse er ikke udtryk for et statsligt fastsat servicemål. Taksationskommissionen har taget stilling til, hvordan nogle udgifter skal fordeles. Der er ikke fastsat et servicemål. Aktiviteten varetager hverken miljøforbedrende hensyn eller forhøjer serviceniveauet for selskabets kunder. Endvidere lever selskabet op til serviceniveauet i spildevandsplanen, hvorfor ansvaret for en udvidelse herudover må ligge hos det private pumpe- og digelag og Hvidovre Kommune. Forsyningssekretariatet har vedrørende tillæg som ekstraordinære udgifter navnlig anført, at der ikke foreligger en ekstraordinær udgift. Aktiviteten ligger uden for selskabets primære aktiviteter, og der foreligger ikke en forurening eller en erstatning pålagt selskabet, men derimod Hvidovre Kommune. Forsyningssekretariatet har vedrørende anbringende om, at aktiviteten ligger uden for selskabets primære aktivitet uddybende navnlig anført, at pumpestationens hovedformål er at håndtere kanalvand. Definitionen af spildevand samt tag- og overfladevand omfatter ikke kanalvand. Endvidere er pumpestationen ikke ejet af selskabet.

10 - 10 Kommunen er ansvarlig for håndtering af regnvand og vandløbsvand. I de fleste kommuner er forsyningerne ansvarlige for afledning af regnvand fra terræn. Forsyningsselskaber er ikke ansvarlige for regnvand ud over det fastsatte serviceniveau. Dette fremgår af vandløbslovens 2 og 7 sammenholdt med oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside. Selskabet levede før udvidelsen af pumpestationen op til serviceniveauet. En udvidelse er derfor kommunens og det private pumpe- og digelags ansvar. Pumpestationen er blevet udvidet for at håndtere stigning i kanalvandet. Det støttes af notat vedrørende regnskyl af den 7. august 2001, hvoraf fremgår, at pumpe- og digelaget var bekymret for stigningen i kanalvandstanden. Af spildevandsplanen fra 2001 fremgår, at der ikke var planer om renovering og udbygning af regnvandssystemet, og af referat fra Teknikog Miljøforvaltningens møde den 3. december 2003 fremgår, at man ikke vurderede, at pumpestationen ville have en nytteværdi for kloakforsyning. Det private pumpe- og digelag har af egen drift villet forhøje serviceniveauet på Avedøre Holme for at sikre beboerne, herunder Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, udover det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau. Udvidelsen af pumpestationen skal således sikre beboerne mod stigninger i kanalvandstanden. Det falder ikke ind under selskabets primære aktiviteter. En udvidelse er således ikke selskabets ansvar, men kommunens og det private digelags ansvar. At det ikke er i selskabets interesse at udvide pumpestationen, støttes endvidere af Taksationskommissionens kendelse, hvoraf det fremgår, at det er fjernvarmeledningerne, der ønskes beskyttet, samt at det er kommunen, der er ansvarlig for afledning af regnvand fra Avedøre Holme. Taksationskommissionen har alene besluttet, hvorledes udgifterne skal fordeles. Afgørelsens begrundelse og resultat I medfør af vandsektorlovens 8 er der fastsat nærmere regler om prislofter i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen). De driftsomkostninger, der danner udgangspunkt for prisloftet, jf. 5, stk. 1, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges midlertidigt i en periode, såfremt et vandselskab kan dokumentere at skulle afholde ekstraordinære udgifter til f.eks. oprydning efter forureninger eller til betaling af erstatninger, som følge af hændelser indtruffet før 2011, jf.

11 - 11 8, stk. 3. Efter ordlyden af 8, stk. 3, er der ikke hjemmel til at forhøje udgifter til forebyggelse. HOFOR har ikke godtgjort, at man har afholdt ekstraordinære udgifter efter forurening eller betaling af erstatninger eller lignende. Konkurrenceankenævnet tiltræder derfor, at der ikke er grundlag for at forhøje selskabets driftsomkostninger efter 8, stk. 3. Efter prisloftsbekendtgørelsens 9 kan tillæg som følge af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål ske på baggrund af budgetterede omkostninger for de enkelte mål. Taksationskommissionens kendelse af 29. maj 2006 omhandler fordeling af udgiften for etablering af en udvidelse af pumpeanlægget ved Avedøre Holme. Efter Konkurrenceankenævnets opfattelse er der ikke med denne kendelse fastsat miljø- eller servicemål for HOFOR som omhandlet i prisloftbekendtgørelsens 9. Konkurrenceankenævnet finder derfor ikke grundlag for at ændre Forsyningssekretariatets afgørelse. Herefter B E S T E M M E S Forsyningssekretariatets afgørelse af 15. februar 2013 stadfæstes. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Palle Bo Madsen Claus Berg Birgitte Sloth Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes Konkurrenceankenævnet, den 23. juni 2014 Tina Delvig Fuldmægtig

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. Gladsaxe Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (tidligere Lynettefællesskabet I/S) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462 VandCenter Syd A/S (spildevand) (advokat Rene Frisdahl Jensen) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva)

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Ringkøbing-Skjern Vand A/S Att.: Søren Jakobsen Østergade 130 6900 Skjern 14. februar 2013 Sag 12/05954 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Videbæk Vand A/S Att.: Ib Melsen Godthåbsvej 3 6920 Videbæk 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0376 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Krogholmvej 71 3650 Ølstykke 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Svar på spørgsmål vedrørende forbrugerejede forsyningsselskaber Spørgsmål fra Svend Erik Jørgensen (V) er angivet nedenfor efterfulgt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013 Hillerød Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet fastsatte ved afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Lemvig Vand og Spildevand A/S (vand) Att.: Gitte Guldberg Rønbjerghage 31 7620 Lemvig 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0605 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gentofte Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0475 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 10.december 2013 Sag nr. 13/04389 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023428 og 2010-0023429 Rudersdal Forsyning A/S (advokat Line Markert) mod Forsyningssekretariatet (fuldmægtig Mette Clausen) Resume

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Agenda Sluse-projektet Lystrup Oplevelser med ansøgningsprocedurer Er medfiniansieringsbekendtgørelsen hensigtsmæssig og hvordan er det

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023435 Silkeborg Vand A/S og Dansk Vand- og Spildevandsforening (advokat Rikke Søgaard Berth) mod Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Kongensgade 18 Postboks 201 3550 Slangerup 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0255 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kolding Spildevand A/S Att.: Gunnar Hansen Nytorv 11 6000 Kolding 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0144 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 TREFOR Vand A/S Att.: Jørgen Guldborg Kokbjerg 30 6000 Kolding Den 18. december 2013 Sag nr. 13/04893 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere