BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Bro nr. 48 (Ballerup) Bro nr. 42 (Furesø) Bringevej, UF af Jonstrup Å Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf Tlf Dokument nr. : 01 Revision : 0 Dato : Udarbejdet : KAMO Kontrolleret : MANI

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING Rekvirent Baggrund og formål RESUMÉ BASISMATERIALE ANGÅENDE BYGVÆRKET Bygværksbeskrivelse Trafikale forhold TILSTANDSREGISTRERING Henvisning til eftersyn Orienterende besigtigelse Undersøgelsesomfang og -metoder Resumé af registreringer SKADEÅRSAGS- OG UDBEDRINGSVURDERING Vurdering af konstruktionselementer Sammenfatning DISPOSITIONSFORSLAG Indledning Strategi A - Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl Strategi B Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 3,5 t KONKLUSION OG INDSTILLING SIDE 2 AF 32

3 BILAG BILAG 1 GENERALEFTERSYN BILAG 2 FOTOREGISTRERING SIDE 3 AF 32

4 0. INDLEDNING 0.1 Rekvirent Ballerup Kommune Miljø og Teknik - Byg Hold-An Vej Ballerup Furesø Kommune Vej, Park og Forsyning Stiager Værløse 0.2 Baggrund og formål I juni 2011 blev der foretaget generaleftersyn af bygværket, ved generaleftersynet blev følgende konstateret: Udvaskede fuger og forskubbede sten i fløje Erosion i skråninger Revner og gennemsivninger i bærende overbygning Revner og huller i brobelægning Særeftersynet er udmeldt på baggrund af ovennævnte observationer. I forbindelse med særeftersynet er alle synlige konstruktionsdele visuelt besigtiget. SIDE 4 AF 32

5 1. RESUMÉ Ved særeftersynet er observeret følgende væsentlige forhold: Manglende fuger og løse sten i fløje Revner og gennemsivninger i bærende overbygning Manglende fugtisolering Revner og huller i brobelægning På grundlag af ovennævnte observationer må følgende vurderes: Revnerne i den bærende overbygning vurderes at skyldes sætninger i bygværket, samt belastninger fra tunge køretøjer. Defekte og manglende fuger i fløje og vederlag vurderes at være vasket væk af strømmen i vandløbet. Ved opgradering til broklasse 60, bør de nordlige fløje omsættes og bagstøbes, for at sikre mod nedskridning af skråninger og kørebane. Den manglende fugtisolering vurderes at kunne forværre skaderne i den bærende overbygning. Der er opstillet to udbedringsstrategier for bygværket: A. Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl. 60 B. Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 3,5 t Det anbefales, at strategi A snarest bringes til udførelse. De samlede entreprenørog rådgiverudgifter er anslået til ca kr. ekskl. mons. SIDE 5 AF 32

6 2. BASISMATERIALE ANGÅENDE BYGVÆRKET 2.1 Bygværksbeskrivelse Administrative data Bygværks bro nr.: Placering: Kommune: Funktion: 48 (Ballerup) / 42 Furesø Bringevej Ballerup / Furesø UF af Værebro Å Bygværkstype: Murstensbue Brolængde: 2,5 m Brobredde: 6,5 m Areal: 16 m 2 Antal fag: 1 Spændvidde max.: 1,67 m Skæringsvinkel: 100 gon Bygværksbestyrer: Betalingspligtig: Ren- og vedligeholdse: Ballerup Kommune / Furesø Kommune Ballerup Kommune / Furesø Kommune Ballerup Kommune / Furesø Kommune Konstruktiv udformning Bygværket er statisk udformet som en 1-fags buebro, hvor er understøttet på lodrette vægge. Fløjene er udført i en vinkel på 45 grader med det underførte vandløb. Det vurderes, at broen er direkte funderet Anvendte materialer Buen er udført i teglsten med tre skifter med mørtelfuger. Vederlag og fløje er udført i granitsten med mørtelfuger. Over buen og fløjene ligger en dæksten af granit, som ligeledes i sat på konstruktionen i mørtel. Langs vejkanten er der monteret et vejautoværn af type SW 1.1 Brobelægningen er udført som traditionel asfalt vejbelægning. SIDE 6 AF 32

7 2.2 Trafikale forhold Broen er en underføring af Jonstrup Å og den overførte vej er adgangsvej til Flyvestation Værløse. På Figur 1 er vist et oversigtskort over brostedet. Figur 1: Oversigtskort På baggrund af bredden af den overførte vej vurderes broen at skulle lukkes helt ved renoveringsarbejder. Såfremt det ønskes, kan der opsættes en midlertidig interimsbro for lette trafikanter. SIDE 7 AF 32

8 3. TILSTANDSREGISTRERING 3.1 Henvisning til eftersyn Sidste generaleftersyn er udført jf. bilag 1. Tilstandsvurderingen er for hele bygværket bedømt til karakter 2. Der er udmeldt særeftersyn pga. skadesregistreringerne. 3.2 Orienterende besigtigelse Intet at bemærke ud over det i generaleftersynsrapporten anførte. 3.3 Undersøgelsesomfang og -metoder Den 12. januar 2015 udførte Simon Sivebæk og Kasper Mortensen, begge fra Broconsult Rådgivende Ingeniørfirma, teknisk særeftersyn af bygværket. Vejret var overskyet med nogen regn, med temperatur på ca. 5 C, og der var 55 cm vand i vandløbet målt på målepinden opstrøms broen. Ved særeftersynet blev bygværket opmålt og fotoregistreret. Derudover blev foretaget opgravning i rabatten ned til oversiden af teglbuen. 3.4 Resumé af registreringer Fløje Der blev generelt registreret manglende fuger i alle fire fløje. På den nordøstlige fløj blev der registreret flere defekte og manglende fuger, samt begyndende udskridning af den yderste del af fløjen (se Bilag 3, foto 1). På den sydøstlige fløj blev der registreret enkelte revnede og manglende fuger (se Bilag 3, foto 2). På den nordvestlige fløj blev der registreret helt manglende fuger i den nederste halvdel af fløjen (se Bilag 3, foto 3). Derudover var der tegn på udskridning af den nederste del af fløjen og forskubning af enkelte sten (se Bilag 3, foto 4). På den sydvestlige fløj blev der registreret flere defekte og manglende fuger (se Bilag 3, foto 5). En enkelt stor sten sad meget løst og havde ingen sammenhæng til den øvrige konstruktion (se Bilag 3, foto 6). SIDE 8 AF 32

9 3.4.2 Skråninger Der blev registreret uønsket bevoksning tæt på bygværket. Umiddelbart bag den sydøstlige fløj blev der registreret et træ (se Bilag 3, foto 7). Ved den vestlige facade blev der bevoksning over buen og bag den nordvestlige fløj (se Bilag 3, foto 8) Vederlag I det nordlige vederlag blev der registreret flere manglende fuger med vidder op til 50 mm (se Bilag 3, foto 9 og 10). I det sydlige vederlag blev der registreret enkelte manglende fuger (se Bilag 3, foto 11 og 12) Bærende overbygning På den østlige facade blev der registreret en revne i toppen af buen (se Bilag 3, foto 13). Revnevidden blev i toppen af buen opmålt til 12 mm, og revnen fortsatte 0,5-1,0 m på undersiden af buen i et område med tydelige gennemsivninger i form af fugt og skjolder (se Bilag 3, foto 14). Der blev registreret salt- og kalkudtræk ved tidligere udførte mørtelreparationer og i mørtelfuger (se Bilag 3, foto 15). Ved tunnelmidten blev der registreret en grov revne, som var gennemgående fra vederlag til vederlag med revnevidde opmålt til 12 mm (se Bilag 3, foto 16). Der blev registreret revnede mursten ved revnen (se Bilag 3, foto 17). I den vestlige tunnelende blev der registreret en grov revne ved det sydlige vederlag med revnevidde opmålt til 8 mm (se Bilag 3, foto 18). Omkring revnen blev der registreret saltudtræk (se Bilag 3, foto 19) og gennemsivninger (se Bilag 3, foto 20). På den vestlige facade blev der registreret en revne i toppen af buen (se Bilag 3, foto 21). På nær områder med revner og gennemsivninger fremstår teglsten og mørtelfuger i god stand Fugtisolering Ved afgravning i den vestlige rabat blev der registreret et 77 cm jorddække på buen (se Bilag 3, foto 22). Oversiden af buen var pudset op med mørtel, og der blev ikke registreret fugtisolering (se Bilag 3, foto 23), eller andre fugttættende tiltag som fx lermembran på overside af buen. SIDE 9 AF 32

10 3.4.6 Kantbjælker Kantbjælker er udført i granitsten over bue og fløje med højde på mm (se Bilag 3, foto 24). Kantbjælken er ikke høj nok til at holde på skråningerne Autoværn/rækværk Der er registreret autoværn uden rækværk på begge sider af den overførte vej med rammede sceptre (se Bilag 3, foto 25). Der er ikke monteret håndliste eller ande sikring mod lodret fald ved broens facader Belægning På den overførte vej blev der registreret revnet, hullet og ujævn belægning og dårlige afvandingsforhold (se Bilag 3, foto 26) Andre elementer Der blev registreret et betonrør med udløb i åen fra den nordlige skråning opstrøms broen (se Bilag 3, foto 27). Betonkraven omkring enden af røret er knækket. SIDE 10 AF 32

11 4. SKADEÅRSAGS- OG UDBEDRINGSVURDERING 4.1 Vurdering af konstruktionselementer Fløje Omfanget af defekte og manglende fuger i fløjene er størst i den nedre halvdel. Derfor vurderes defekte og manglende fuger at skyldes belastningen fra den stærke strøm omkring konstruktionen i kombination med sætninger i bygværket. De registrerede udskridninger i nordlige fløje, vurderes at skyldes mangelfuld fundering og belastning fra O.F. trafik. Der vurderes, at fugerne bør retableres for at fastholde stenene. Ved opgradering til kl. 60 bygværk, bør de nordlige fløje sættes om og bagstøbes, evt. med ny fundering Skråninger Rodnettet fra bevoksningen omkring bygværket vurderes nogle steder at kunne belaste bygværket. Det vurderes at træerne ved fløjene bør fjernes. Derudover bliver skråningerne over buen ikke holdt tilstrækkeligt tilbage af kantbjælken. Det vurderes, at kantbjælkerne bør forhøjes Vederlag Omfanget af defekte og manglende fuger i vederlagene er størst i den nedre halvdel, omkring vandspejl. Derfor vurderes defekte og manglende fuger at skyldes belastningen fra den stærke strøm omkring konstruktionen. Der vurderes, at fugerne bør retableres for at standse udvaskningen af fuger og bagvedliggende fyld Bærende overbygning Revnerne på tværs i buen vurderes at skyldes sætninger i bygværket. Revnerne tillader passage af fugt gennem konstruktionen og bør derfor lukkes. Revne i buetop, vurderes at være opstået ifm. et tungt køretøj har passeret broen (belastningsrelateret). De registrerede salt- og kalkudfældninger skyldes udvaskning af mørtel pga. gennemsivninger. SIDE 11 AF 32

12 Det vurderes, at revnerne skal lukkes oppefra evt. med en påstøbning, som efterfølgende kan fugtisoleres Fugtisolering Den manglende fugtisolering vurderes at være særdeles kritisk, da fugt uhindret kan passere gennem bygværket. Derved er der stor risiko for frostskader i tegl og mørtelfuger, som kan forårsage revner med nedsat bæreevne til følge. Det vurderes, at bygværket skal fugtisoleres, og at der skal etableres drænende foranstaltninger Kantbjælker Kantbjælkerne er ikke høje nok til at kunne holde på skråningerne. Det vurderes, at skråningerne skal sikres med nye højere kantbjælker, hvorpå nyt broautoværn kan monteres Autoværn Sceptrene, som er placeret over broen, kan ikke være rammet dybere end 70 cm, og da skråningen starter på sceptrenes bagside vurderes det, at autoværnene ikke kan holde til fuld påkørselslast. Det vurderes, at autoværnene bør forstærkes, og at der skal monteres rækværk på autoværnene. Ved støbning af nye kantbjælker, bør der monteres nyt broautoværn (styrkeklasse H2) på kantbjælkerne Belægning Det vurderes, at de registrerede skader på belægningen skyldes ælde og slitage. Broens længdeprofil er uhensigtsmæssigt i forhold til afvanding og bør ændres. Der bør udlægges ny belægning på den overførte vej ifm. fugtisolering af brooversiden Andre elementer Den knækkede betonkrave på drænrør vurderes at være gennemrevnet og nedbrudt og bør fjernes. Der bør etableres ny skråningssikring omkring røret. SIDE 12 AF 32

13 4.2 Sammenfatning Det vurderes, at broens væsentligste skader består af revner i den bærende overbygning. Revnerne er særligt kritiske, da buen er jorddækket og udført uden fugtisolering. Derved vil revnerne ofte være vandfyldte eller fugtige, som kan give risiko for frostskader. En udvikling af revnerne vurderes at påvirke bæreevnen. For at standse skadesudviklingen skal revnerne lukkes oppefra evt. med en påstøbning, hvorpå fugtisolering kan påføres. De manglende fuger i vederlagene kan forårsage løse sten. Der er ikke endnu registreret løse sten i vederlagene, men da vederlagenes integritet er afgørende for broens bæreevne, bør manglende og defekte fuger retableres. I fløjene er der ligeledes registreret defekte og manglende fuger og enkelt steder er der registreret løse sten. Fløjene er ikke direkte afgørende for broens bæreevne, men sikrer mod at skråningerne og kørebane uden for broen skrider i vandløbet. Det vurderes ligeledes, at defekte og manglende fuger retableres. Ligeledes for at sikre skråninger og kørebane mod udskridning, bør kantbjælkerne forhøjes. SIDE 13 AF 32

14 5. DISPOSITIONSFORSLAG 5.1 Indledning I dette afsnit er opstillet to udbedringsstrategier for bygværket: A. Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl. 60 B. Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 3,5 t Ved begge strategier er anvendt en tidshorisont for fremtidige reparationsarbejder på 30 år. 5.2 Strategi A - Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl Teknisk beskrivelse Opbrydning af eksisterende asfaltbelægning Frigravning af bro og fløje Tørholdelse ved fløje og vederlag Omsætning og bagstøbning af nordlige fløje, inkl. evt. fundering Fugning af fløje og vederlag Ramning af betonpæle, bagved eksisterende vederlag Fugttætning af teglstensbue med bitumen sprøjtemembran Støbning af nyt brodæk på rammede betonpæle, inkl. kantbjælker Fugtisolering af brodæk med type IVa, inkl. klemskiner Tilfyldning omkring bro og fløje Opsætning af broautoværn på kantbjælker Udlægning af vej- og brobelægning Ved denne strategi etableres der en ny bro uden om den eksisterende buebro. Derved belastes teglbuen ikke af trafiklasten og vægtbegrænsning af broen undgås derfor. Ved evt. fremtidige sætninger af eksisterende buebro vil dette ikke påvirke trafiksikkerheden. Eksisterende buebro fugttætnes for at standse gennemsivninger og dermed igangværende nedbrydning Tidsplan Renoveringsarbejdet forventes at kunne udføres på uger. SIDE 14 AF 32

15 5.2.3 Trafikale forhold Den overførte vej afspærres totalt i hele byggeperioden. Det forventes, at indgangen til Flyvestation Værløse via Jonstrupvej kan benyttes som alternativ rute i byggeperiode Økonomisk opstilling (prisniveau 2015) Arbejdsplads kr Trafikforanstaltninger kr Miljøforanstaltninger kr Fjernelse af asfaltbelægning kr Frigravning af bro kr Tørholdelse kr Omsætning og bagstøbning af nordlige fløje inkl. fundering kr Fugning af fløje og vederlag kr Ramning af betonpæle kr Sprøjtemembran på bue inkl. geotekstil kr Støbning af brodæk kr Fugtisolering af brodæk kr Kantbjælker kr Tilfyldning omkring bro kr Opsætning af broautoværn kr Udlægning af vej- og brobelægning kr Uforudselige udgifter kr Samlede entreprenøromkostninger kr Projektering og udbud kr Fagtilsyn kr Udlæg: Geotekniker, landmåler mv. kr Samlede entrepriseomkostninger ekskl. moms kr ,00 Udgifterne til renoveringen deles ligeligt imellem Ballerup Kommune og Furesø Kommune. SIDE 15 AF 32

16 5.3 Strategi B Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 3,5 t Teknisk beskrivelse Opbrydning af eksisterende asfaltbelægning Frigravning af teglstensbue Injicering af revner til teglstensbue Fugttætning af teglstensbuen med bitumen sprøjtemembran Udlægning af geotekstil på sprøjtemembran Tilfyldning og opbygning af vejkasse Udlægning af vejbelægning Tørholdelse ved fløje og vederlag Fugning af fløje og vederlag Montering af rørrækværk på eksisterende vejautoværn Skiltning med vægtbegrænsning Denne strategi standser nedbrydningen af teglstensbuen ifm. frost-tø skader. Broen vægtbegrænses til en totalvægt på 3,5 t for at minimere risikoen for skader på brobuen og nye sætninger Tidsplan Renoveringsarbejdet forventes at kunne udføres på 8 uger Trafikale forhold Den overførte vej afspærres totalt i dele af byggeperioden. Det forventes, at indgangen til Flyvestation Værløse via Jonstrupvej kan benyttes som alternativ rute i periode med totalafspærring. SIDE 16 AF 32

17 5.3.4 Økonomisk opstilling (prisniveau 2015) Arbejdsplads kr Trafikforansatltninger kr Miljøforanstaltninger kr Fjernelse af asfaltbelægning kr Frigravning af teglstensbue kr Injicering af revner i teglstensbue kr Sprøjtemembran, inkl. geotekstil kr Tilfyldning og opbygning af vejkasse kr Udlægning af vejbelægning kr Tørholdelse ved fløje og vederlag kr Fugning af fløje og vederlag kr Montage af rækværk på eksisterende vejautoværn kr Skiltning med vægtbegrænsning kr Uforudselige udgifter kr Samlede entreprenøromkostninger kr Projektering og udbud kr Fagtilsyn kr Udlæg kr Samlede entrepriseomkostninger ekskl. moms kr Udgifterne til renoveringen deles ligeligt imellem Ballerup Kommune og Furesø Kommune. SIDE 17 AF 32

18 6. KONKLUSION OG INDSTILLING Bygværkets væsentligste skader vurderes at være revnerne i den bærende overbygning. I kombination med den manglende fugtisolering tillader revnerne fugt i at trænge ned gennem konstruktionen, hvilket medfører at risiko for udvaskning af mørtelfugerne og forvitring af teglstenene. Derudover øger den frie passage af fugt gennem konstruktionen risikoen for frost-tø skader. Såfremt brodækket ikke forstærkes vurderes det, at broen skal vægtbegrænses til en totalvægt på 3,5 t. Bæreevneberegningen er fortaget for murstensbuen ud fra gældende normer sammenholdt med et styrkeestimat for ældre murværk. Derudover er der taget højde for murstensbuens tilstand som styrkemæssigt er reduceret pga. revnerne i toppen af buen. Det andet væsentlige forhold er, at mørtelfugerne i granitvederlagene og -fløjene flere steder er udvasket, hvorved stenene har forskubbet sig. Enkelte steder er der registreret løse sten uden sammenhæng til bygværket. Vederlagenes sammenhæng er afgørende for broens bæreevne. Ligeledes er fløjenes sammenhæng afgørende for sikring imod at skråninger og den overførte vej styrter i vandløbet. Samlet må således indstilles, at strategi A snarest bringes til udførelse. Denne strategi medfører samlede udgifter i 2015 på ca kr. ekskl. moms. SIDE 18 AF 32

19 BILAG 1 GENERALEFTERSYN SIDE 19 AF 32

20 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 DATO: GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Ballerup Kommune Miljø & Teknik, Bestillerteam Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup BRODATA: BRO NR.: 48 STRÆKNING: BRINGEVEJ FUNKTION: UF af Jonstrup Å Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af broerne er udført i henhold til vejdirektoratets vejledning i eftersyn af bygværker. Efterfølgende sider indeholder følgende: Datablad, ejerforhold, driftspligt, geometrisk data og kronologisk oversigt for broen. Generaleftersynsblad for broen Fotoregistrering af broen samt skader der er registreret under eftersynet. 1 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

21 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 DATABLAD DATO: STRÆKNING: FUNKTION: BRINGEVEJ UF AF JONSTRUP Å ADMINISTRATIVE DATA: BYGVÆRKETS NAVN: BYGVÆRKSID.: STATIONERING: OPFØRT I ÅR: OMBYGGET I ÅR: NYPRIS (I 1000KR): 600 DRIFTSPLIGT: BROKONSTRUKTION: Furesø/Ballerup Kom. SAMARBEJDSPARTNER: BETALINGS- FORDELINGSPROCENT: Furesø Kommune SLIDLAG: Furesø/Ballerup Kom. EFTERSYNSANSVARLIG: Furesø/Ballerup Kom. AUTOVÆRN/RÆKVÆRKER: Furesø/Ballerup Kom. PROJEKTERENDE: STYRELSE FOR KRYDSENDE PASSAGE: GEOMETRISKE OG STATISKE: Furesø/Ballerup Kom. BYGVÆRKSID. HOS STYRELSE FOR KRYDSENDE PASSAGE: BYGVÆRKSTYPE: Vejbro UF vandløb GEOMETRI 1: Buebro BYGVÆRKSLÆNGDE: 2,5 m GEOMETRI 2: BYGVÆRKSBREDDE: 6,5 m MATERIALE 1: Granitsten AREAL: 12,0 m 2 MATERIALE 2: Mursten SKÆRINGSVINKEL: 100 gon FUNDERING 1: ANTAL FAG: 1 FUNDERING 2: SPÆNDVIDDE MIN: m AUTOVÆRN: Vejautoværn SPÆNDVIDDE MAX: 1,67 m FUGTISOLERING: OPMÅLT MIN FRIHØJDE: m BROKLASSE: OPMÅLT MAX FRIHØJDE: OPMÅLT FRIBREDDE (OF): OPMÅLT FRIBREDDE (UF): ANDET: KRONOLOGISK OVERSIGT: m m BELASTNINGS- FORUDSÆTNINGER: OPLYSNINGER VEDRØRER: DATO AKTIVITET BEMÆRKNINGER Generaleftersyn m 50 Nyopførelse 2 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

22 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 DATABLAD DATO: DOKUMENTOVERSIGT: DATO FILNAVN BEMÆRKNINGER BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.: af 8

23 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 EFERSYNSBLAD DATO: STRÆKNING: FUNKTION: BRINGEVEJ UF AF JONSTRUP Å VEJRET UNDER EFTERSYNET Skyet, 18 grader INIT: MN TILSTANDSKARAKTERISTIK: ELEMENT TILST. KARR. SKADEREGISTRERING HELE BYGVÆRKET 2 0 FLØJE 2 Udvasket fuger. Sten forskubbet. SKRÅNINGER 2 Bevoksning. Erosion i SØ-hjørne. ENDEUNDERSTØTNINGER 2 MELLEMUNDERSTØTNINGER LEJER BÆRENDE OVERBYGNING 2 Revnet. Gennemsivninger. FUGTISOLERING KANTBJÆLKER 2 AUTOVÆRN, RÆKVÆRK 1 BROBELÆGNINGER 2 Revnet og hullet FUGER ANDRE ELEMENTER ØVRIGE BEMÆRKNINGER: PRIS 1000 kr. Der bør udføres særeftersyn til fastgørelse af reparationsomfang. Broen må anses for at være bevaringsværdig. 4 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

24 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 FOTOARK DATO: STRÆKNING: FUNKTION: BRINGEVEJ UF AF JONSTRUP Å Foto 1: Facade mod vest Foto 2: Facade mod øst 5 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

25 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 FOTOARK DATO: STRÆKNING: FUNKTION: BRINGEVEJ UF AF JONSTRUP Å Foto 3: OF vej set mod syd Foto 4: Revne i facade 6 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

26 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 FOTOARK DATO: STRÆKNING: FUNKTION: BRINGEVEJ UF AF JONSTRUP Å Foto 5: UF vandløb set mod vest Foto 6: Revne midt under bro 7 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

27 GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 FOTOARK DATO: STRÆKNING: FUNKTION: BRINGEVEJ UF AF JONSTRUP Å Foto 7: Udvaskede fuger i fløjvæg Foto 8: Nedskridende sten i fløjvæg 8 af 8 BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR Sankt Peders Stræde 4A Bredgade Roskilde 7400 Herning Tlf.: Tlf.:

28 BILAG 2 FOTOREGISTRERING 1. Nordøstlig fløj. Defekte og manglende fuger og begyndende udskridning af granitsten. 2. Sydøstlig fløj. Enkelte revnede og manglende fuger. 3. Nordvestlig fløj. Manglende fuger og forskubbede sten. 4. Nordvestlig fløj. Forskubbede sten. 5. Sydvestlig fløj. Manglende fuger og løse sten. 6. Sydvestlig fløj. Stor sten uden sammenhæng til resten af konstruktionen. SIDE 28 AF 32

29 7. Østlig facade. Træ umiddelbar bag den sydøstlige fløj. 8. Østlig facade. Udskridning af materialer. 9. Nordligt vederlag. Manglende fuger med op til 50 mm vidde. 10. Nordligt vederlag, manglende vandret fuge. 11. Sydligt vederlag. Manglende fuge. 12. Sydligt vederlag. Manglende vandret fuge. SIDE 29 AF 32

30 13. Østlig facade. Gennemgående revne i buetop. 14. Gennemsivninger i buen i østlig tunnelende. 15. Saltudtræk fra mørtel i buen. 16. Gennemgående revne fra vederlag til vederlag i tunnelmidte. 17. Gennemgående revne i tunnelmidte med revnevidde 12 mm. 18. Revne ved sydligt vederlag i vestlig tunnelende. SIDE 30 AF 32

31 19. Saltudtræk og skjolder ved revne med vestlig tunnelende. 20. Gennemsivninger i buen ved revne i vestlig tunnelende. 21. Revne i buetop på vestlig facade. 22. Afgravning i vestlig rabat. 77 cm til oversiden af buen. 23. Overside af buen. Mursten med mørtelpuds. 24. Østlig facade. Granitsten over bue og fløje. SIDE 31 AF 32

32 25. Vejautoværn i begge sider af vejen. 26. Revnet, hullet og ujævn belægning. 27. Udløb fra betonrør i den nordlige skråning opstrøms broen. Knækket betonkrave. SIDE 32 AF 32

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Rødovre Kommune. Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10. Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å

Rødovre Kommune. Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10. Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å Rødovre Kommune Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10 Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å Udarbejdet af : Broconsult Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02 77 Sags nr. : 175.03 Revision :

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

REFERAT 1. ÅRS EFTERSYN SAG NR.: 370.04 SAG: P-ANLÆG AXELTORV

REFERAT 1. ÅRS EFTERSYN SAG NR.: 370.04 SAG: P-ANLÆG AXELTORV Tid Torsdag d. 24.11.2011, kl. 10.00 Sted Axeltorv, Næstved Deltagere For Næstved Kommune Kathrine Rose (KARO) Niels Pedersen (NIPE) Jan Rasmussen (JARA) For Hovedentreprenør Jens H. Hansen Aps Jens H.

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Teknisk notat. Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december 2015 Vores reference: 21.2922.06

Teknisk notat. Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december 2015 Vores reference: 21.2922.06 Teknisk notat Sweco Danmark A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn 5 års kontrol 10 års kontrol Indstillet til supplerende eftersyn Supplerende eftersyn

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn Indstillet til supplerende eftersyn, skema 5 er vedlagt Foretaget: Konklusion (efter

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st.

Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st. Assens Kommune Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st. Skitseprojekt november 2008 Udgivelsesdato : 5. november 2008 Projekt : 21.2973.01 Udarbejdet : René Kaas Larsen Kontrolleret : Gunner Krusborg Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7297 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Klage vedrørende 4.2 Vinduer er frafaldet. KK oplyser at skaden er anerkendt

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT Stibroer v. Rungstedvej U.F. af kystbanen Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade 11 4000 Roskilde 7400 Herning Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Baseret på disse forslag lod kommunen et skitseprojekt udfærdige af Orbicon.

Baseret på disse forslag lod kommunen et skitseprojekt udfærdige af Orbicon. Formandens beretning til generalforsamling 19. marts 2015: Gennemgående temaer a) Stormflodssikring b) Vejene, herunder vand ved Råmosegrøften Stormflodsikring/klimasikring/kystsikring Sammen med de 9

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Bro 21304, Agdrup Thorsmark B Aalborg Frederikshavn, km 276,892

Bro 21304, Agdrup Thorsmark B Aalborg Frederikshavn, km 276,892 Bro 21304, Agdrup Thorsmark B Aalborg Frederikshavn, km 276,892 Definitionsfaserapport august 2009 Udgivelsesdato : 19. august 2009 Revision : 0 Projekt : 21.2991.45 Dokument nr. : 21304-03 Udarbejdet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Hvidovre Kommune Besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Tilladelse til renovering og forstærkning af bro over Jonstrup Å ved Bringevej

Tilladelse til renovering og forstærkning af bro over Jonstrup Å ved Bringevej BALLERUP KOMMUNE Vej og Park Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune Att. Kamma Louise Møgelvang Ruhrskov Dato:10. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: micr@balk.dk Kontakt: Michala Ryttergaard Sagsnr.:

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

Liz T. Johannesen. Venlig hilsen Liz T. Johannessen Furesø Kommune Byrådssekretariatet 3500 Værløse Telefon 7235 4505 E-mail: ltj@furesoe.

Liz T. Johannesen. Venlig hilsen Liz T. Johannessen Furesø Kommune Byrådssekretariatet 3500 Værløse Telefon 7235 4505 E-mail: ltj@furesoe. Tilbud - Williams Plads Page 1 of 3 Liz T. Johannesen Fra: Bjørn Weitemeier (BJW) [BJW@nyvig.dk] Sendt: 24. april 2007 17:04 Til: Jytte Olander Jensen Emne: RE: Tilbud - Williams Plads Vedhæftede filer:

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger O.F. Møllehøj, Hedehusene Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger Titel: Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden J.nr. 20140054/0055, 791-S099, -S102 SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden Bygningsejer: Boligselskabet Viborg HC Andersensvej 8 8800 Viborg Afdeling: Afdeling:

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Ekskl. tagplader Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige

Læs mere

Modernisering og funktionstilpasning av broer og tunneller Funktionstilpasning av en 3 fags bro i Island. Einar Hafliðason Vegagerðin Ísland

Modernisering og funktionstilpasning av broer og tunneller Funktionstilpasning av en 3 fags bro i Island. Einar Hafliðason Vegagerðin Ísland Modernisering og funktionstilpasning av broer og tunneller Funktionstilpasning av en 3 fags bro i Island Einar Hafliðason Vegagerðin Ísland Foredragets indhold Historisk oversigt Problemstilling Et eksempel

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Designmanual for fauna- og stibroer

Designmanual for fauna- og stibroer Designmanual for fauna- og stibroer Stibro ved Gubsø Faunabro ved Nordskoven/ Nyløkkevej Fauna- og stibro ved Dyrehaven 6620 + 25 Funder - Låsby 6620.R20 Dyrehaven - Nyløkkevej - Gubsø Faunapassage ved

Læs mere

Som tidligere beskrevet i orienteringsbrev af 3.9.2012 skal drænsystemet i sommerhusområdet ved Ahl renoveres.

Som tidligere beskrevet i orienteringsbrev af 3.9.2012 skal drænsystemet i sommerhusområdet ved Ahl renoveres. 1 of 5 Lars Bønløkke 16-10-2012 Sagsnr.: 12/20679 Ellebjergvej 38 Sagsbehandler: 8500 Grenaa Lone Gyldenløve Larson Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Orienteringsbrev vedr. renovering af dræn

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Prioritering af spærringer ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Prioritering af spærringer Prioritering af spærringer og områder I Regionplan for Århus Amt 2005 er de væsentligste spredningskorridorer

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse NOTAT Om trafikafvikling og udførelse, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8136 Oversigt over klagepunkter: A. I tilstandsrapporten er fugernes tilstand, punkt 3.1 på gavlene kun beskrevet med karakteren K1. De er i midlertidig i så dårlig tilstand, at

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere