KOL-PROJEKT. Udarbejdet af Heidi Bendtson & Jette Lind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOL-PROJEKT. Udarbejdet af Heidi Bendtson & Jette Lind"

Transkript

1 KOL-PROJEKT Udarbejdet af Heidi Bendtson & Jette Lind Juni

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning s Formål s Hovedformål s Delmål s Materiale s Målgruppe s Retningslinier/opgaver hos målgruppen s Før udskrivelse til hjemmebehandling s Følge hjem funktionen s Opgaver ved hjemmebesøg s Opgaver ved iltbesøg. s Opgaver ved telefonkonsultationer ved hjemmebehandlingen s Afslutningskriterier for hjemmebehandlingen s Kriterier for behov for indlæggelse hos patienten der er i hjemmebehandling s Bemanding af hotline s Akutte telefonopkald s Akutte hjemmebesøg. s Personale tilknyttet målgruppen s Samarbejdspartner s Implementering s Undervisning og videreformidling af viden på området s Formodede resultater s Fremtidig evaluering s Økonomi s Diskussion s Kilde s Bilag s.13 2

3 1.0 Indledning Der antages at har KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og at antallet er stigende. Indlæggelse med KOL exacerbation er den hyppigste enkelt diagnose på medicinske afdelinger. Sengedage forbruget er mere end fordoblet inden for de sidste 30 år. Patienter med KOL genindlægges hyppigt med excerbation og op mod 20 % genindlægges inden for en måned. (Kilde 1) Udskrivelse, der arrangeres med fortsat pleje, monitorering og behandling i patientens eget hjem og varetaget af sygeplejersker kunne tænkes at øge compliance hos alle parter, der deltager i projektet. Sygeplejeassisteret hjemmebehandling af patienter med KOL exacerbation har andre steder i DK vist sig at være et sikkert og økonomisk alternativ til behandling på sygehus. Derudover udtrykker patienterne ved hjemmebehandling stor tilfreds og trygheden i dagligdagen, når denne mulighed findes. ( Kilde 3 ) På samme tid er det for KOL patienter, der er hjemmeiltbruger, en stor belastning, når deres iltbehandling skal kontrolleres, da de ofte ikke har mange ressourcerne til at komme ind på sygehuset. Det vil med denne funktion være muligt at ilttitrere dem i eget hjem og dermed finde den meste optimale iltdosering for patienten. (Kilde 1) I øjeblikket har SVS ca. 250 patienter med ilt i hjemmet. Sundhedsstyrelsen har påvist i MTV rapport fra 2009, at med mulighed for hjemmeiltkontrol, bliver disse patienter kontrolleret signifikant oftere end ved kontrol i ambulatoriet. Dette giver mulighed for at vurdere patienten i stabil tilstand, og dermed mulighed for hurtigere at kunne seponere ilten igen. Dette kan være en stor fordel for patienten og forhåbentlig gøre det lettere at takle problemerne i eget hjem Projektet giver mulighed for at undervise primære sektor i sygepleje og behandling til KOL patienter. I samarbejde med primær sektor giver det derudover også mulighed for akutte hjemmebesøg ved behov. Dette skulle gerne medføre en oplæring og en kompetenceudvikling af diverse plejegrupper. Projektet forløber i forsøgsperiode på 2½ år og vil blive løbende evalueret i forhold til kompetence og compliance. 2.0 Formål 2.1 Hoved formål At introducere sygeplejebaseret hjemmebehandling af KOL patienter og iltbrugere ud fra lungemedicinsk afd. 651, SVS via kompetenceudvikling af de primære plejegrupper. 3

4 2.2 Delmål - At fremme uddannelsen af sygeplejen inden for KOL området. - At bibringe primær sektor større teoretisk og praktisk viden om pleje, observation og behandling af KOL patienter. - At inddrage patienter/pårørende aktivt i behandlingen - At højne graden af kontinuiteten i behandlingen 3.0 Materiale Patienter der udskrives fra SVS med svær KOL og /eller ringe egenomsorg og/eller iltbruger. 4.0 Målgruppe 5.0 Retningslinier: - Patienter der udskrives fra SVS med svær KOL og /eller ringe egenomsorg. - Undervisning/videreformidling af viden på området til hjemmesygeplejersken i primære sektor vil være det vigtigste fokus område. - Ilt-titrering af patienter med hjemmeilt. Patienten indlægges, modtages og undersøges og initial behandling ihverksættes på vanlig vis efter afdelingens retningslinier. Herfra vil hjemmebehandlingen ihverksættes så tidlig i forløbet som muligt under hensynstagen til flg. - - Patienten er diagnostisk afklaret dvs, der er lavet spirometri, og der er konstateret KOL - Patienten er henvist af lægen i projektet. - Behandlingen er ordineret og iværksat - Patienten er sygdomsmæssigt stabiliseret - Patienten accepterer/ønsker hjemmebehandling - Patienten er kendt iltbruger i hjemmet/udskrives med denne iltbehandling For patienter, der ikke er indlagt, hvor lungesygeplejerske kontaktes via primær-sektor, vil det være nødvendigt at: - Patienten er henvist af egen læge til lungeambulatoriet, som vil vurdere, om patienten kan visiteres til projektet. Følgende forhold kontraindicerer hjemmebehandling: - Svær sygdom ved behov for intravenøs/intensiv behandling - PaO2< 7.2, trods iltbehandling, PaCO2 >7.5 (dog ikke ved habituel forhøjelse), Ph< EKG forandringer eller symptomer tydende på iskæmiske hjerte sygdomme - Ikke-stabile incompenseret Mb. Cordis 4

5 - Påvirket sensorium - Ustabil psykisk/ikke vurderet egnet til behandlingen - Anden svær medicinsk/kirurgisk lidelse - Ikke har telefon i hjemmet - Bosiddende uden for sygehusets optage område Når patienten findes egnet til udskrivelse efter vanlig procedure med forsat behandling i hjemmet med assistance af en lungesygeplejerske, bliver udskrivelsen tilrettelagt således, at sygeplejersken kan følge patienten hjem. Dvs. at lungesygeplejersken i samarbejde med hjemmesygeplejersken kommer og besøger patienten umiddelbart efter, at patienten er kommet hjem. Patienten og sygeplejersken aftaler herefter, hvornår næste hjemmebesøg/telefoniske kontakt skal finde sted. Samtidig arrangeres det, at hjemmesygeplejersken kan være til stede. Hjemmesygeplejersken vil under hele forløbet have mulighed for at kontakte lungesygeplejersken på de telefonnumre som udleveres ved udskrivelsen. Dette vil fungere som en hotline, der på alle hverdage mellem kl og kl vil blive besvaret af en lungesygeplejerske, som kan give gode råd og vejledning. Det vil udfra opkaldets karakter blive vurderet, om det er nødvendig med et akut besøg samme dag, om det kan vente til næste besøg eller om patienten skal ses af egen læge. Når tilstanden er bedret, så patienten selv/ evt. i samarbejde med hjemmesygeplejersken/egen læge kan fortsætte behandlingen, bliver hjemmebehandlings niveauet mindre intensiv. Herefter vil det kun dreje sig om kontroller som vil blive afholdt ca. 1 gang hvert halve år eller efter behov. Typisk vil hjemmebehandlingen dreje sig om en periode på 14 dage med 3-4 hjemmebesøg og 3-4 telefonisk kontakt i den mest intensive periode. Erfaringer fra andre sygehuse viser, at blot muligheden for kontakt til lungesygeplejerske er til stede, skabes der større tryghed og genindlæggelse forhindres (Kilde 2). 5.1 Før udskrivelse til hjemmebehandling - Patienten/familien informeres om tilbudet om hjemmebehandling - Det bliver kontrolleret, at patienten er udstyret med relevant inhalationsmedicin, devises og evt. recepter. - Patientens inhalations teknik kontrolleres - Der er udført spirometri i forbindelse med includering i projektet. - Hvis der fortsat er behov for ilt i hjemmet, kontrolleres at der er relevant iltforsyning i hjemmet - Patienten får udleveret relevant medicin skema - Ved behov for peep-fløjte udlånes dette. - Hjemmesygeplejersken/egen læge bliver informeret om udskr til hjemmebehandling, og der aftales møde med hjemmesygeplejersken. - Der oprettes et faneblad i Harmony, som hedder KOL-projekt med de tiltag, der gøres, inden patienten udskrives fra afdelingen der ordineres i journalen, at patienten deltager i denne behandling. 5

6 5.2 Følge hjem funktionen - Ved udskrivelsen fra afd. 651 sikrer sygeplejersken på afd/lungesygeplejerske, at patienten transporteres hjem på betryggende vis. - Lungesygeplejersken planlægger det 1. besøg i hjemmet samtidigt med udskrivelsen, eller senest den efterfølgende dag. - Lungesygeplejersken sikrer sig ved hjemmebesøget, at der er de tilstrækkelige ressourcer i hjemmet til at hjemmebehandlingen kan iværksættes, og at patienten forstår behandlingsplanen - Ved behov for anden hjælp (pers hyg, rengøring, madlavning mm) bliver dette arrangeret af personalet på afd. og fremover varetaget af hjemmesygeplejen. - Lungesygeplejersken aftaler næste hjemmebesøg/telefonkontakt med patienten i samråd med hjemmesygeplejersken, og noterer dette i patientens behandlingsplan. 5.3 Opgaver ved hjemmebesøg - Patientens tilstand vurderes ift sidste kontakt. Ved tegn på forværring eller, at der ikke er den forventede fremgang, vurderes patienten i samarbejde med den læge, der er tilknyttet projektet/hjemmebehandling. - Det kontrolleres, at patienten har den relevante medicin til rådighed indtil næste besøg. - Der vurderes, om der er behov for justeringer af behandlingen, og evt. konfereres der med lungelægen. - Lungesygeplejersken underviser og vejleder hjemmesygeplejersken, patient og pårørende i sygdom og behandling herunder inhalationsteknik, pep-fløjte, fysisk mobilisering, væske og ernæring. - Der oprettes en mappe til hver enkelt patient, som indeholder observationsskema og diverse informationer til patient, pårørende og hjemmeplejen. Den indeholder også aktuel medicinliste. Mappen udleveres til patienten til brug i hjemmet. (se div. bilag ) - Derudover vil der være en dokumentations mappe liggende hos patienten. Denne mappe er til brug for alle, i den tid patienten er i hjemmebehandling. Denne indeholder også aktuel medicinliste. 5.4 Opgaver ved iltbesøg. Kriterier for at ilt patienten kan modtage besøg af lungesygeplejerske - Patienter, der udskrives fra SVS med svær KOL og /eller ringe egenomsorg og/eller iltbruger. Opgaver i forbindelse med iltbesøgene: - Det sikres, at der er udleveret pjece om retningslinjer og praktiske forhold omkring ilt i hjemmet - Det sikres, at patienten får den ordinerede mængde ilt. 6

7 - Hjemmesygeplejersken, patient og pårørende hjælpes ved det første besøg til rette med de praktisk ting, der kan være omkring iltudstyret evt. læses folder om hjemmeilt igennem med patienten. - Patienten deltager under samme forhold, som gælder for hjemmebehandlingen, og som er beskrevet ovenfor - her kan særlige forhold eks. som at se på den perifere saturation dog være endnu mere vigtigt i forhold til om ilten tidligt kan seponeres. - Patienten ses i lungeambulatoriet 6-8 uger efter udskrivelse til kontrol. Det er aftalt, at lungesygeplejersken må regulerer på ilten op til 1 liter ilt udfra arterie punktur, ellers skal den tilknyttede læge inddrages.(se bilag, der beskriver kriterier for iltregulering og seponering) - Der udfyldes spørgeskema til kontrol/ dokumentation af iltbehovet- dette vil også blive tilføjet i journalen ved hver ændring i iltdosis. (se bilag med skema) 5.5. Opgaver ved telefonkonsultationer ved hjemmebehandlingen - Har forløbet siden sidste kontakt været tilfredsstillende - Hvordan er patientens subjektive vurdering af egen tilstand her bruges bl.a. MRC skalaen.(se bilag) - Er der behov for justeringer af behandlingen. 5.6 Afslutningskriterier for hjemmebehandlingen Patienten afsluttes i den intensive hjemmebehandling, når der er opnået øget compliance i forhold til at kunne leve med KOL både hos patienten og hjemmesygeplejersken. Patienten vil være en del af projektet i de 2½ år projektet løber. Endvidere kan patienten excluderes på lægefaglig vurdering. 5.7 Kriterier for behov for indlæggelse hos patienten der er i hjemmebehandling Absolutte kriterier: - Tiltagende bevidsthedspåvirkning - Tiltagende dyspnøe - Stigende temperatur trods behandling - Forværring i anden lidelse som ikke kan behandles betryggende i hjemmet - Patient/familie er utryg ved fortsat hjemmebehandling. - Ændring i sociale forhold der gør hjemmebehandling umulig - Faldende saturation Relative kriterier: - Stigende behov for pn behandling men fortsat med virkning af medicinen - Tiltagende ekspectoration / evt. tiltagende purulent - Tiltagende dårlig søvn pga. symptomer - Tiltagende ødemer 7

8 - Vigende funktionsniveau pga. åndenød Ved en eller flere af de absolutte kriterier vil det for patienten eller det primærplejepersonale, som er hos patienten, være nødvendig at kontakte egen læge eller vagtlæge for, at patienten kan blive indlagt. Ved en eller flere af de relative kriterier kan lungesygeplejerske kontaktes, så der i samarbejde med evt. lungelæge kan iværksættes behandlingsændring. Der kan også være mulighed for et ekstra besøg, hvis det vurderes at kunne have en gavnlig effekt. Men det vil altid være en vurdering fra hjemmet, hvad der er bedst af gøre! 5.8 Bemanding af hotline Den omtalte hotline vil være åben på alle hverdagen mellem kl , og vil blive besvaret af en de 2 lungesygeplejersker, der er tilknyttet projektet. Der vil kunne ringes på 2 forskellige telefonnumre, men der vil nogle gange blive henvist til et andet nummer. Åbningstid og telefonnummer vil blive udleveret til alle patienter, der er i hjemmebehandling, men også til kontaktpersonerne i den primære sektor. Telefon- og sms- beskeder vil blive besvaret snarest muligt. I ferieperioder og ved sygdom vil telefonen ikke være bemandet. 5.9 Akutte telefonopkald Det er for de akutte telefonopkald nødvendig med følgende kriterier: - Patienten skal være kendt i projektet via lungeambulatoriet - Der er opstået et akut problem, der ligger under de relative kriterier som tidligere beskrevet. - Primær sektor står i problemer ude hos patienten, som de vurderer at lungesygeplejersken kan hjælpe med. - Der vil i første omgang vurderes, om problemet kan klares over telefonen, men ellers vil der være mulighed for et akut hjemmebesøg Akutte hjemmebesøg. Det vil her være de samme kriterier, der gælder for de akutte hjemmebesøg, som også gælder for opkaldene dog skal der tages hensyn til at disse ligger inden for arbejdstiden mellem og Der vil også vurderes, om der er planlagte besøg, der skal flyttes eller om det akutte besøg kan vente lidt. Det skal i den sammenhæng nævnes, at muligheden for kontakt til egen læge/vagt læge eller 112 stadig er gældende. Det skal dog her til siges, at vi her ved projektets start ikke kender behovet for akutte besøg/opkald helt til bunds, og det vil måske blive nødvendigt løbende at vurdere kriterierne for dette. Her vil vi også meget gerne have input fra primær sektor omkring, hvad deres ønsker er omkring dette område, så deres mulighed for kompetenceudvikling er størst mulig. 8

9 6.0 Personale tilknyttet hjemmebehandling/projektet I projektperioden på 2½ år vil der være 2 sygeplejersker tilknyttet og derudover vil den lægelige forankring bestå i en intern special læge, som vil sikre den lægefaglige kvalitet. Der er derudover tilknyttet en sekretær på ca. 10 timer/mdr. Til registrering og andet forefaldende arbejde. Projektejeren er oversygeplejerske for lungemedicinsk afd., og den daglige projektleder er afdelingssygeplejersken og afdelingslægen. 7.0 Samarbejdspartnere. Vi vil igennem dette projekt få mange samarbejdspartnere og vil forsøge at trække på al den erfaring og viden, som hermed kan videre formidles og skabe et godt netværk for patienten. Det drejer sig bl.a. om: - Afd. 651`s øvrige læger - Afdelingens fysioterapeuter/ergoterapeuter samt terapeuter ud i kommunen. - Visiteringen og hjemmesygeplejen - Patientens praktiserende læge - Personalet på lungeambulatoriet - Plejepersonalet på afdelingerne på SVS - Iltfirma (Vital Air) 8.0 Implementering: Selve implementeringen vil foregå i flere faser, men strækker sig over en lang periode da det typisk tager flere måneder at få ny tiltag implementeret og selve handlingen udført i praksis. Ofte er det nødvendig at gentage mange informationer ved flere lejligheder. - Der vil blive sendt skriftligt materiale til ledelsen i div. kommuner for orientering om dette tilbud. - Ved behov arrangeres der informationsmøder til de enkelte plejecentre og plejegrupper. - Der udføres videreformidling hos patienten sammen med primær sektor samt ved udskrivelsessamtaler og lignende.. - Der udarbejdes skriftligt materiale som udleveres til patient målgruppen. Dette materiale følges op med mundtligt information. - Nyopståede problemstillinger tages op løbende med projektlæge og projektleder. - Implementeringsfasen vurderes jævnligt mhp nye tiltag 9

10 8.1 Undervisning og videreformidling af viden på området Der er gennem de sidste mange år, kommet meget ny viden på området omkring de kronisk syge også omkring KOL. Dette vil ændre sig løbende, og for at have den sidste nye viden, samt den viden som bruges af special lægerne indenfor området, vil vi gå udfra de retningslinier, der beskrives via Golden guideline inden for lungeområdet. Dermed sikres den største grad af evidens i behandlingen.(kilde 2) Måden at få det implementeret og videreformidlet på, for at opnå den største effekt og den bedste rollefordeling, vil ske ved hjælp af spredningsmodellen. Det vil sige, at kommunikationen løber lineært over 3 faser: 1. Formulering af budskabet. At øge compliance omkring KOL hos primær sektor og patienten 2. Spredning af budskabet til de aktører, der kan være behjælpelige med dette, og at det kan forgrene sig videre herfra. 3. Implementering af budskabet omkring compliance ude hos patienten sammen med primær sektor. I den sidste fase involveres alle parter, der kan have interesse i at opnå budskabet. Implementeringen skulle gerne medføre en ændret holdning og dermed adfærd. ( se kilde 4 ) Der vil være mange muligheder for at møde os. Det vil være muligt, at der arrangeres korte møder hos primær sektor/ sygeplejersken. Hvis der er specifikke områder, som ønskes belyst eller hvis der er en korrekt oplevelse eller sag, som skal diskuteres til fælles sparring for alle. Dermed håber vi på, at der opnås en større grad af kompetenceudvikling. Derfor vil vi gøre mest muligt for at arrangere tidspunkter hos patienter, hvor den primære sektor kan deltage. Derudover er det altid muligt at kontakte lungesygeplejersken på hotline telefonen. Det er i denne formidlingsprocess vigtig, at lungesygeplejerskerne ser på fortolkningsmodellen, det vil sige at få projektet gjort brugbart og, at budskabet giver en høj grad af mening for deltagerne i projektet.(kilde 4) Vi kan tilbyde vejledning/undervisning i ex: - medicin og inhalationstekning, - motionens betydning, - ernæringens vigtighed, - hvad det betyder at have en kronisk sygdom som KOL Gennem undervisning og vejledning af sygeplejersker i primærsektor, kan der opnås en større forståelse og viden af problemstillinger omkring disse patienter. Dette kan skabe bedre kontinuitet mellem sygehuse og hjemmet, og i den sidste ende være med til at forebygge indlæggelser. Vi vil gerne være behjælpelig med at give patienten mestringsteknikker, så der opnås større egenomsorgskapacitet og øget compliance. Den mestringsteknik, vi overvejende vil gøre brug af er Anthonoskys mestringsteknik, som tager afsæt i patientens egne ressourcer. (kilde 5) 10

11 9.0 Formodede resultater Uden at vi har gennemført en eneste dag af projektet i praksis endnu, er der alligevel nogle resultater, der vil være forventelige. Dette vurderes udfra de resultater, der er opnået andre steder i landet med lignende projekter: - Gennem undervisning og vejledning af sygeplejersker i primærsektor kan der opnås en større forståelse og viden af problemstillinger omkring disse patienter. Dette kan skabe bedre kontinuitet mellem sygehuse og hjemmet og i den sidste ende være med til at forebygge indlæggelser. - Iltbehandling af patienten i hjemmet vil blive kontrolleret oftere, og derved formodes behandlingen bedre justeret, sådan at patientens velbefindende og derigennem livskvalitet øges. Patienten undgår belastende og uoverskuelig transport til og fra lungeambulatoriet. - Der undgås formentlig også afbud i ambulatoriet som ellers ville medfører at lægen + personalet har en del spildtid. - Derudover formodes det, at hvis de kronisk dårlige lungepatienter tilbydes opfølgning umiddelbart efter udskrivelse og en hotline for råd og vejledning til hjemmesygeplejersken. (kilde 1) - Kronisk dårlige lungepatienter har i høj grad brug for tryghed, tæt kontakt og vejledning, og ved planlagte hjemmebesøg vil den primære sektor også få mulighed for direkte sidemands oplæring af en specialist sygeplejerske - Der vil blive fulgt bedre op på og opnås større ensartethed i forhold til patientens behandling og egenomsorgskapacitet. - At dette tilbud viser sig at være rentabel både for den enkelte patient og samfund økonomisk Fremtidig evaluering For at vi kan evaluere på projektet vil vi bruge forskellige fremgangsmåder: I første omgang vil vi udarbejde et spørgeskema, der vil blive udleveret i den nærmeste fremtid til sygeplejersken i primær sektor til de personer, der har lungesygdomme som deres fokusområde, for at få et indblik i, hvad der ønskes af viden og kompetence på området. Vi vil så efter 1 år gentage samme spørgeskema til den samme gruppe for at kunne få en vurdering af, om de har fået denne viden, men også for at se om der så er andre fokusområder, der har brug for at blive belyst. Spørgeskemaerne vil blive udarbejdet i samarbejde med personer fra kvalitetsafdelingen på SVS. Vi vil efter endt hjemmebehandling have et kort spørgeskema, der spørger ind til den subjektive vurdering hos den enkelte patient i forhold til hvilket udbytte de har haft af programmet Udarbejdelse af spørgeskemaet vil også her ske i samarbejde med kvalitetsafdelingen. Vi vil efter et år udlevere et spørgeskema til sygeplejerskerne på afd. 651, om hvorvidt de har oplevet en forbedring og en større livskvalitet hos de KOL patienter, vi har haft kontakt med. 11

12 Derudover vil vi ved alle telefonopkald registrere, hvilke problemområder, der hyppigst bliver spurgt om, så vi løbende kan flytte vores fokusområder. Det vil primært være spørgsmål fra hjemmesygeplejersken, som i første omgang vil blive registreret Økonomi Forventet budget i 2010: kr. dette inkluderer lønninger, kørsel samt diverse indkøb af udstyr, såsom ABL- måler, Pc er mm. Forventet budget i 2011: kr. dette inkluderer lønninger og kørsel. Forventet budget for 2012: kr. dette inkluderer lønninger og kørsel. De afsatte ressourcer aftrappes gennem de 2½ år i takt at primær sektor forventes at overtage opgaverne, dog sådan at ilttitreringen stadig vedbliver at være en sygehusopgave Diskussion Når vi se på de patienter, der er indlagt på lungeafdelingen, er det tydeligt for os, at der også er andre grupper med andre diagnoser såsom pneumonierne, fibrose og lungecancerpatienterne, der kunne have gavn af besøg af en lungesygeplejerske. Der er i projektets start lagt op til at det skal afsluttes ved udgangen af 2012, og vi kan godt stille spørgsmålstegn ved om de mange forskellige grupper og de få ressourcer, der er i kommunerne, om det er et realistisk mål, at de vil kunne udføre dette på et fagligt højt specialiseret niveau Vi har allerede nu haft kontakt med flere praktiserende læger med forskellige spørgsmål ang. KOL. Derfor kunne det være en ide at de praktiserende læger inddrages i opgraderingen af dette område, da de også har tæt kontakt til patienten med KOL. Disse diskussionsspørgsmål vil løbende blive evalueret under projektet, så når vi når frem til år 2012 kan tingene se helt anderledes ud Kildeanvisninger Kilde 1: MTV Sundhedsstyrelsen 2009 Kilde 2:Golden guideline år 2009 Kilde 3: Projekt 2002 sygehus Thy/Mors Kilde 4: Walk the talk og talk the walk ; Anne Marie Hansen og Kristian Eiberg Kilde 5: Antonovsky, Aaron 2005 Helbredets mysterium 12

13 14.0 Bilag Bilag 1: Skema til brug ved telefonkonsultationer Bilag 2: Skema til kontrol ved hjemmebesøg Bilag 3: Vejledning til iltdosering Bilag 4: MRC skala Der vil på alle skemaer være patient id med navn og cpr-nummer. 13

14 Observationsskema til hjemmebehandling af lunge patienter Skema nr: Dato/Intialer / / / / Besøg/telefon / / / / Resperations frekvens Ilttilskud/Timer / / / / Saturation i % med/uden ilt / / / / Bevisthedstilstand MCR-skala Dyspnoe hvile/funktion / / / / Ekspektoration Sekretmobilliserings grad Ekspektorat farve Hoste Temperatur Puls Blodtryk Periere ødemer Søvn Bevægelighed Antibiotika Prednisolon Antal PN inhalationer Inhalationsteknik 1) Normal for pt. 2) Sløret 3) Konfus 1) Normalt for pt. 2) Mere end normalt 3) Generende meget 1) Let 2)Moderat 3) Svær 1) Klar 2) Gult 3) Grønt/brunt 1) Normalt for pt. 2) Forværret 1) Normalt for Pt. 2) Moderat øgning 3) Svær øgning 1) Normalt for Pt. 2) Sover afbrudt 3) Sover stort set ikke 1) Normalt for pt. 2) Bevægelighed nedsat 3) Ingen bevægelighed Cave Penicilin NEJ JA 14

15 In-Check Besøgsdato: Kontaktlæge: Pt.s opfattelse: Alment: Ilt Puls Kulør: O2 sat Vejrtrækning: MRC: m. L/min % O2 sat m. L/min % Exp: Løst/sejt farve: Pep c-pap O2 sat u ilt % Ødem Anstrengelse m. L/min % Søvn: Anstrengelse u ilt % Ernæring Højde Vægt BMI Iltbrug t/døgn S/B m L/min Fysisk formåen Hjælp: reng. pers. andet Iltgener Næse: Ører: Gangdistance: Andre: Socialt: Relevant medicin: Predinisolon Motion: Spiriva Atrovent Berodual/Combivent/Duovent Psykisk formåen Oxis/Serevent/Foradil Humør: Ventoline/Bricanyl/Terbasmin Tobak: Flixotide/Pulmicort Seretide/Symbicort Problemer/tiltag: Nuelin/Theodur Mucomyst tbl/inh. 1) 4) Andet: 2) 5) 3) 6) Incheck: Spirometri: Aftaler: Næste besøg: 15

16 Vejledning til ilt-justering Seponering af hjemmeilt: 1. PaO2 > 7,3 kpa i hvile efter ½ time uden ilttilskud OG: - patienten desaturer ikke <90% ved almindeligt gangtempo - ved SAT 90% -92% da kontrol med a-gas med og uden ilttilskud til dokumentation - ved SAT >92% anvendes udelukkende perifer SAT-måling til dokumentation 2. Patienten er aktiv ryger og har ikke forståelse for risici i forbindelse med brug af ilt - Seponer hjemmeilt efter konf med ansvarlig læge Øgning af ilttilskud i hvile: Ved SAT <90%, eller PaO2 < 7,3 kpa og patienten klinisk ustabil: - Ved tidligere normal PaCO2 indenfor de sidste 3 måneder kan ilttilskuddet øges med ½ltr ad gangen til perifer SAT > 90% - Hvis oplysning om PaCO2 mangler, tages a-gas ½ time efter øgning til SAT > 90% - En CO2 stigning på op til 15% er acceptabel. Ved stigning derover øges ilttilskud kun i samråd med ansvarlig læge. Øgning af ilttilskud ved aktivitet: - Ved kortvarig aktivitet og desaturation til 88% foretages ingen øgning. - Ved længerevarende aktivitet og/eller desaturation < 88% øges ilttilskuddet til SAT > 90%. Ved kendt forhøjet PaCO2 kontrolleres a-gas i hvile med det øgede ilttilskud efter ½ time. Aase Radmer Afdelingslæge SVS Esbjerg

17 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 SPØRGSMÅL TIL KOL PATIENTEN MRC-skala: Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig eller går op ad en lille bakke Jeg går kun langsommere end andre på min alder, eller er nød til at stoppe for at få vejret, når jeg går frem og tilbage Jeg stopper for at få vejret efter ca. 100 m eller efter få minutters gang på stedet Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj af eller på Funktioner der kan udfører, men som udløser åndenød: Går daglige ture på mindst ½ km Grad 1 Foretager selv dagligdags indkøb og bærer poserne selv Grad 1 Går på trapper til mindst 3. Etage Grad 1 Klarer at støvsuge Grad 2 Går daglige ture, men får åndenød i modvind eller i ujævnt terræn Grad 2 Deltager i indkøb men bærer ikke selv poserne Grad 2 Går på trapper til 1-2 etage før pause Grad 2 Går daglige/ofte ture, men må holde pauser Grad 3 Gåture hvor jeg følges med andre Grad 3 Tørrer støv af Grad 4 Vander blomster Grad 4 Mere end 20 minutter om et bad Grad 4 Går kun ture i godt vejr og så kun korte ture (f.eks. kun lidt hen ad fortovet) Grad 4 Har problemer med af- og påklædning Grad 5 Hjælper af og til med at tørre støv af Grad 5 Deltager kun sjældent i sociale begivenheder uden for hjemmet Grad 5 Alle på grad 3 eller derover er velegnede til rehabilitering: KOL patienter med grad 1 og 2 er sandsynligvis fortsat i arbejde, eller går måske i forvejen til en eller anden form for træning. 17

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31.

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, tlf. 79 18 20 00. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb Patientinformation Nyopdaget Diabetes Patientforløb Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken SUKKERSYGE, DIABETES MELLITUS TYPE 1. Beskrivelsen omhandler den akutte indlæggelse på Børne- og ungeklinikken,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Bedre liv med svær KOL

Bedre liv med svær KOL Middelfart d. 6.juni 2013 Bedre liv med svær KOL Opstart d. 1.6.2010-31.12-2012 Indsats for at øge kendskabet til KOL hos både borgere og plejegruppe. Puljeprojekt under den styrkede indsats for patienter

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Neurologisk Afdeling 652

Neurologisk Afdeling 652 Velkommen til Neurologisk Afdeling 652 Patientinformation Velkommen til Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1 Om afdelingen Kontakt - Telefonnummer - Telefontid - Besøgstid Side 5 Telefon TV,

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk nefrologisk - endokrinologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Sygeplejerske

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital 125 I MEA ambulatorium afprøver vi i øjeblikket en ny samarbejdsform i forhold til vores samtaler/aftaler med personer med Type 1 diabetes. Vi kalder den nye samarbejdsform DiaFlex. Formålet med DiaFlex

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Der deltog 142 mennesker i ældrerådets temadag, heraf var 13 kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af ældrerådet. Af de 129 gæster

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling : 7918 2671 Telefon til uddannelseskonsulent: 7818 3537 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder Lunge

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling : 7918 2671 Telefon til uddannelseskonsulent: 7818 3575 Uddannelseskonsulent Lunge medicinsk Ambulatorium

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger Studiespørgsmål og oversigt over emneuger EMNE UGE TOVHOLDER Respiration Dorte G Ernæring og væske Dorte J Mobilisering og lejring Anette Udskillelse Maj-Britt Kredsløb Karin At arbejde med ovenstående

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø 1. Formål og målgruppe Med strukturreformen har kommunen fået et delt ansvar for den patientrettede forebyggelse sammen med Regionen. Den patientrettede forebyggelse

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Sikkerhed i forbindelse med vægttab

Sikkerhed i forbindelse med vægttab Sikkerhed i forbindelse med vægttab Af Thomas Meinert Larsen Forhindring af vægtforøgelse samt introduktion af vægttab er almindeligvis ikke forbundet med nogen særlig sundhedsmæssig risiko, så længe vægtstopperens

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

KOL-projekt Furesø. Delprojekt 2 - Case manager på Herlev Hospital/Furesø Kommune for borgere med KOL 2008-2009.

KOL-projekt Furesø. Delprojekt 2 - Case manager på Herlev Hospital/Furesø Kommune for borgere med KOL 2008-2009. Evalueringsrapport KOL-projekt Furesø. Delprojekt 2 - Case manager på Herlev Hospital/Furesø Kommune for borgere med KOL 2008-2009. Udarbejdet af Karin Gutfelt Jensen, Udviklingskonsulent Nina Vestergaard,

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere