BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME

2 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende til 44 mg doxycyclin); ved anbefalet blanding indeholder produktet 8,8 vægt% doxycyclin 2.2 Hjælpestoffer Poly(DL-laktid) 165 mg N-metyl-2-pyrrolidon 285 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til dental gel. 4. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER Doxycyclin er et halvsyntetisk tetracyclin-derivat. Ligesom tetracyclingruppen af antibiotika er doxycyclin et bakteriostatisk antibiotikum med et bredt antimikrobielt aktivitetsområde. Ved kontakt med det vandige miljø (gingivalpochevæske) vil polymeren hærder, hvilket medfører dannelse af et fast, men fleksibelt opblandingssystem inden for de(n) behandlede parodontale lomme(r). Doxycyclin frigives i gingivalpochevæsken for at give en lokal virkning på de mikroorganismer, der er til stede, specielt gramnegative anaerobe bakterier, som er involveret i parodontale sygdomme. Omfanget og varigheden af frigivelsen afhænger af en lang række variabler. Generelt bevares koncentrationer af doxycyclin ud over relevant MIC (6μg/ml) i mindst 7 dage, og koncentrationer ud over den relevante MIC er stadig til stede efter 28 dage i de fleste tilfælde. Ved et klinisk forsøg blev den højeste plasma-doxycyclin-koncentration (0,7 μg/ml) observeret 6 timer efter behandlingen (2-4 angrebne tænder hos hver af 6 hunde). Plasma-doxycyclinkoncentrationer observeret efter 12 timer lå på eller under grænsen for kvantificering (0,1-0,4 μg/ml). Doxycyclin blev ikke detekteret i plasmaprøver taget 24 timer efter behandlingen eller på noget tidspunkt derefter. Alle detektérbare koncentrationer af doxycyclin lå langt under de niveauer, der forbindes med systemisk aktivitet eller toksicitet. Der blev observeret en maksimal koncentration af doxycyclin på 1749 μg/ml i gingivalpochevæsken 12 timer efter behandlingen. 5. KLINISKE OPLYSNINGER 5.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Hunde 5.2 Terapeutiske indikationer, med angivelse af de dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Behandling af parodontale sygdomme hos hunde. Parodontale lommer med en målt dybde på 4 mm er tegn på sygdom, som kan reagere på behandling med HESKA PERIOceutic Gel. Brug af dette produkt som angivet bør medføre forbedret fæstnelse, reduktion i dybden af parodontale lommer, lokal antimikrobiel virkning og forbedret gingival sundhed. Betydelige forbedringer i disse parametre burde være tydelige inden for 2 4 uger efter behandlingen. Reaktionen hos de enkelte hunde afhænger af tilstandens sværhedsgrad og overholdelse af den medfølgende behandling. 5.3 Kontraindikationer HESKA PERIOceutic DA 1

3 Bør ikke anvendes på hunde, som er under 1 år gamle, da anvendelsen af tetracycliner under tandudviklingen har været forbundet med permanent misfarvning af tænderne. Dette produkt er ikke beregnet til brug ved oronasale fistler, periapikale abscesser eller alvorligt beskadigede tænder. 5.4 Bivirkninger (hyppighed og alvorlighed) Ingen kendte. 5.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen Ingen kendte. 5.6 Anvendelse under drægtighed og laktation KONTRAINDICERET PÅ DRÆGTIGE ELLER DIEGIVENDE TÆVER. ANVENDELSE AF PRODUKTET PÅ AVLSHUNDE ER IKKE VURDERET. 5.7 Interaktion med andre veterinærlægemidler og andre former for interaktion Da doxycyclin kan bindes til zink, kan det ikke anbefales at anvende produktet samtidigt med produkter, der indeholder zink (f.eks. klorhexidinopløsninger med zinkgluconat). 5.8 Dosering og indgivelsesmåde Brugsanvisning: Påføres subgingivalt i parodontal(e) lomme(r) ved angrebne tænder. Tænderne skal rengøres og renses for tandsten inden påføring af produktet. Om nødvendigt skal der udføres rodbehandling og débridement på angrebne områder. Produktet påføres, mens dyret er sederet eller bedøvet. Anvend så mange enheder, som er nødvendige for at fylde de parodontale lommer ved angrebne tænder. Hver pose indeholder 2 sprøjter og en stump kanyle. Sprøjte A indeholder polymeropblandingssystemet, og sprøjte B indeholder doxycyclin. Lås sprøjterne sammen. Start med sprøjte A og brug stemplerne i sprøjte A og B til at udveksle materiale mellem sprøjterne cirka 100 gange for at opnå en homogen blanding. Fyld hele blandingen i sprøjte A, adskil sprøjterne og lås den medfølgende, stumpe kanyle fast til sprøjte A. Kanylen kan bøjes i den ønskede vinkel. Anbring forsigtigt kanylen 1-2 mm under gingiva-kanten ved en angrebet tand. Tryk en lille mængde af blandingen ned i hver parodontal lomme med en dybde på 4 mm eller mere. Kontrollér, at lommerne bliver fyldt cirka til gingiva-kanten. Blandingen vil begynde at størkne øjeblikkelig efter påføring; skylning med nogle få dråber vand eller natriumklorid-opløsning vil dog fremme processen. Mens blandingen hærder, kan den eksponerede overflade af produktet trykkes ned i lommen med kanten af en voksspatel eller bagsiden af en curette. Man skal vente cirka sekunder, så polymeren kan hærde, inden man begynder at presse den ind i lommen. Der kan påføres tryk på gingiva-kanten for at undgå utilsigtet at fejlplacere polymeren. Da produktet er biologisk nedbrydeligt, behøver det ikke at blive fjernet ved en senere konsultation. Klienten bør instrueres om at ophøre med børstning af behandlede tænder i cirka to uger efter applikationen. Behandling af parodontale sygdomme kræver et omfattende program med jævnlig fjernelse af tandsten og rengøring, hjemmepleje og dentalhygiejne (dvs. børstning, skylning eller anvendelse af tyggeanordninger) sideløbende med applikation af dette produkt. I alvorlige tilfælde kan kirurgisk indgreb være påkrævet. Den tomme sprøjte B skal placeres i den genlukkelige foliepose for at lette blandingen, dersom det opblandede produkt opbevares. 5.9 Overdosering (symptomer, nødhjælpsprocedurer, modgift) HESKA PERIOceutic DA 2

4 Undersøgelser af måldyr tyder på en bred sikkerhedsmargin. Det er ikke sandsynligt, at der vil forekomme overdosering Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til Ingen kendte Tilbageholdelsestid Ikke relevant Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver veterinærlægemidlet til dyr Vask hænderne omhyggeligt efter brug. Da der forekommer vedvarende frigivelse af doxycyclin i gingivalpochevæsken og saliva, bør hundeejere, som er overfølsomme over for lokalt påførte tetracycliner, undgå kontakt med saliva fra behandlede hunde. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Uforligeligheder (væsentlige) Ingen kendte 6.2 Opbevaringstid, om nødvendigt tillige efter veterinærlægemidlets rekonstituering, eller efter at beholderen er åbnet første gang 18 måneder Opblandet produkt: 3 dage 6.3 Særlige opbevaringsforhold Opbevares ved 2 C-8 C. Opblandet produkt, som ikke anvendes på blandingsdagen, bør opbevares ved stuetemperatur ( 25 C) i den genlukkelige foliepose og anvendes inden tre dage efter opblandingen. Der bør udføres ti ekstra udvekslinger mellem sprøjterne, hvis det opblandede produkt har været opbevaret. 6.4 Emballage (art og indhold) Hver enkelt enhed af HESKA PERIOceutic Gel indeholder to polypropylen-sprøjter: Sprøjte A (450 mg polymer-opblandingssystem) og sprøjte B (51 mg doxycyclinhyclat, PhEur svarende til 44 mg doxycyclin). Ved opblanding i henhold til anbefaling indeholder produktet cirka 0,5 ml 8,8 vægt% doxycyclin-gel). Sprøjten A er varmeforseglet i en indvendig foliepose. Den indvendige pose, sprøjte B, og en stump kanyle er varmeforseglede i den ydre foliepose. Leveres i en æske med 3 enheder (indeholdende 1 ekstra stumpkanyle) eller en æske med 10 enheder (indeholdende 3 ekstra stumpe kanyler). 6.5 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affald fra sådanne Eventuelt ubrugt produkt eller affaldsmateriale skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 7. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Heska UK, Limited HESKA PERIOceutic DA 3

5 P.O. Box 6, 5 George Street Teignmouth, Devon TQ14 8AH, England 8. NUMMER(NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN HESKA PERIOceutic DA 4

6 BILAG II INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE(R) ANSVARLIG(E) FOR IMPORT OG BATCHFRIGIVELSE SAMT BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN HESKA PERIOceutic DA 5

7 A. INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE(R) FATRO S.P.A. Via Emilia Ozzano Emilia Bologna Italien B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet må kun udleveres efter recept. C. FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG BRUG Ikke relevant. D. ANGIVELSE AF DE MRL-VÆRDIER, SOM KAN ACCEPTERES AF FÆLLESSKABET I HENHOLD TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) NR. 2377/90 Ikke relevant. HESKA PERIOceutic DA 6

8 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL HESKA PERIOceutic DA 7

9 A. ETIKETTERING HESKA PERIOceutic DA 8

10 Etikettering til ydre æske med 3 enheder 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel 2. ANGIVELSE AF AKTIV(E) STOF(FER) Aktivt stof: Doxycyclinhyclat, Ph.Eur. 51 mg (svarende til 44 mg doxycyclin). Ved anbefalet blanding indeholder produktet 8,8 vægt% doxycyclin. 3. LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til dental gel. 4. PAKNINGSSTØRRELSE 3 enheder pr. æske 5. DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL Hunde 6. INDIKATION(ER) Behandling af parodontale sygdomme hos hunde. Brug af dette produkt som angivet bør medføre forbedret fæstnelse, reduktion i dybden af parodontale lommer, lokal antimikrobiel virkning og forbedret gingival sundhed. 7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Til subgingival indgivelse. 8. TILBAGEHOLDELSESTID Ikke relevant. 9. EVENTUELLE SÆRLIGE ADVARSLER Vask hænderne omhyggeligt efter brug. Da der forekommer vedvarende frigivelse af doxycyclin til gingivalpochevæsken og saliva, bør hundeejere, der er overfølsomme over for lokalt påførte tetracycliner, undgå kontakt med saliva fra behandlede hunde. 10. UDLØBSDATO Udløbsdato: måned/år 11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C. Opblandet produkt, som ikke anvendes på blandingsdagen, bør opbevares ved stuetemperatur (<25 C) i den genlukkelige foliepose og anvendes inden 3 dage fra opblandingen. Der bør udføres ti ekstra udvekslinger mellem sprøjterne, hvis produktet har været opbevaret. 12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE VETERINÆRLÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE HESKA PERIOceutic DA 9

11 Eventuelt ubrugt eller kasseret materiale bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 13. ORDENE "TIL DYR" Lægemiddel til dyr 14. ORDENE "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN" Opbevares utilgængeligt for børn 15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN OG PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA Indehaver af markedsføringstilladelsen: Heska UK, Limited P.O. Box 6, 5 George Street Teignmouth, Devon TQ14 8AH, England Indehaver af virksomhedsgodkendelsen: FATRO S.P.A Ozzano Emilia Bologna Via Emilia 285, Italien 16. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER 17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch-nummer 18. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG Veterinærlægemidlet må kun udleveres efter recept. 19. SUPPLERENDE OPLYSNINGER HESKA PERIOceutic DA 10

12 Etikettering til ydre æske med 10 enheder 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel 2. ANGIVELSE AF AKTIV(E) STOF(FER) Aktivt stof: Doxycyclinhyclat, Ph.Eur. 51 mg (svarende til 44 mg doxycyclin). Ved anbefalet blanding indeholder produktet 8,8 vægt% doxycyclin. 3. LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til dental gel. 4. PAKNINGSSTØRRELSE 10 enheder pr. æske 5. DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL Hunde 6. INDIKATION(ER) Behandling af parodontale sygdomme hos hunde. Brug af dette produkt som angivet bør medføre forbedret fæstnelse, reduktion i dybden af parodontale lommer, lokal antimikrobiel virkning og forbedret gingival sundhed. 7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Til subgingival indgivelse. 8. TILBAGEHOLDELSESTID Ikke relevant. 9. EVENTUELLE SÆRLIGE ADVARSLER Vask hænderne omhyggeligt efter brug. Da der forekommer vedvarende frigivelse af doxycyclin til gingivalpochevæsken og saliva, bør hundeejere, der er overfølsomme over for lokalt påførte tetracycliner, undgå kontakt med saliva fra behandlede hunde. 10. UDLØBSDATO Udløbsdato: måned/år 11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C. Opblandet produkt, som ikke anvendes på blandingsdagen, bør opbevares ved stuetemperatur (<25 C) i den genlukkelige foliepose og anvendes inden 3 dage fra opblandingen. Der bør udføres ti ekstra udvekslinger mellem sprøjterne, hvis produktet har været opbevaret. 12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE VETERINÆRLÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE HESKA PERIOceutic DA 11

13 Eventuelt ubrugt eller kasseret materiale bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 13. ORDENE "TIL DYR" Lægemiddel til dyr 14. ORDENE "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN" Opbevares utilgængeligt for børn 15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN OG PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA Indehaver af markedsføringstilladelsen: Heska UK, Limited P.O. Box 6, 5 George Street Teignmouth, Devon TQ14 8AH, England Indehaver af virksomhedsgodkendelsen: FATRO S.P.A Ozzano Emilia Bologna Via Emilia 285, Italien 16. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER 17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch-nummer 18. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG Veterinærlægemidlet må kun udleveres efter recept. 19. SUPPLERENDE OPLYSNINGER HESKA PERIOceutic DA 12

14 Etikettering Ydre pose på enkeltenheder 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel 2. MÆNGDEN AF AKTIV(E) STOF(FER) Aktivt stof: Doxycyclinhyclat, Ph.Eur. 51 mg (svarende til 44 mg doxycyclin). Ved anbefalet blanding indeholder produktet 8,8 vægt% doxycyclin. 3. INDGIVELSESVEJ(E) Til subgingival indgivelse. 4. BATCHNUMMER Batchnummer 5. UDLØBSDATO Udløbsdato: måned/år 6. ORDENE "TIL DYR" Lægemiddel til dyr 7. SUPPLERENDE PUNKTER Gennemlæs nøje den vedlagte indlægsseddel Opblandet den: Åbnes ved at rive her Opbevares ved 2 8 C. Opblandet produkt, som ikke anvendes på blandingsdagen, bør opbevares ved stuetemperatur (<25 C) i den genlukkelige foliepose og anvendes inden tre dage fra opblandingen. Der bør udføres ti ekstra udvekslinger mellem sprøjterne, hvis produktet har været opbevaret. Mærkning Indvendig pose Batchnummer: Udløbsdato: Mærkning Sprøjte A Sprøjte A 450 mg polymer-opblandingssystem Batchnummer: Udløbsdato: måned/år Mærkning Sprøjte B Sprøjte B 44 mg Doxycyclin Batchnummer: Udløbsdato: måned/år HESKA PERIOceutic DA 13

15 B. INDLÆGSSEDDEL HESKA PERIOceutic DA 14

16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel 2. ANGIVELSE AF AKTIV(E) STOF(FER) Det aktive stof er doxycyclinhyclat, Ph.Eur. Hver enkelt enhed af HESKA PERIOceutic Gel indeholder sprøjte A (450 mg polymeropblandingssystem) og sprøjte B (44 mg doxycyclin), som ved blanding giver cirka 0,5 ml doxycyclin-gel. Hver enkelt enhed indeholder desuden en stump kanyle. Fås som æske med 3 enheder (indeholdende 1 ekstra stump kanyle) eller æske med 10 enheder (indeholdende 3 ekstra stumpe kanyler). HESKA PERIOceutic Gel leveres i et system med to sprøjter, som skal blandes inden brug. Sprøjte A indeholder polymer-opblandingssystemet, og sprøjte B indeholder det aktive stof (doxycyclin). Når produktet er opblandet, udgør det en flydende opløsning af doxycyclinhyclat svarende til 8,8% doxycyclin-aktivitet. Opblandingen påføres subgingivalt i de parodontale lommer på angrebne tænder, og doxycyclin frigøres langsomt fra polymeren og giver en lokal antimikrobiel virkning. Produktet er ikke irriterende og kan nedbrydes biologisk 3. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA Indehaver af markedsføringstilladelsen: Heska UK, Limited P.O. Box 6, 5 George Street Teignmouth, Devon TQ14 8AH, England Indehaver af virksomhedsgodkendelsen: FATRO S.P.A Ozzano Emilia Bologna Via Emilia 285, Italien 4. DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL Hunde 5. INDIKATION(ER) Behandling af parodontale sygdomme hos hunde. Brug af dette produkt som angivet bør medføre forbedret fæstnelse, reduktion i dybden af parodontale lommer, lokal antimikrobiel virkning og forbedret gingival sundhed. Parodontal sondedybde i lommer 4 mm er tegn på sygdom, som kan reagere på behandling med HESKA PERIOceutic Gel. Betydelige forbedringer i disse parametre burde være tydelige inden for 2 4 uger efter behandlingen. Reaktionen hos de enkelte hunde afhænger af tilstandens sværhedsgrad og overholdelse af den medfølgende behandling. 6. DOSERING FOR HVER ENKELT DYREART Anvend så mange enheder, som er nødvendige for at fylde de parodontale lommer ved angrebne tænder. 7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) HESKA PERIOceutic DA 15

17 Påføres subgingivalt på parodontale lommer ved angrebne tænder. Tænderne skal rengøres og renses for tandsten inden påføring af produktet. Om nødvendigt skal der udføres rodbehandling og débridement på angrebne områder. Produktet påføres, mens dyret er sederet eller bedøvet. Anvend så mange enheder, som er nødvendige for at fylde de parodontale lommer ved angrebne tænder. Hver pose indeholder 2 sprøjter og en stump kanyle. Sprøjte A indeholder polymeropblandingssystemet, og sprøjte B indeholder doxycyclin. Lås sprøjterne sammen. Start med sprøjte A og brug stemplerne i sprøjte A og B til at udveksle materiale mellem sprøjterne cirka 100 gange for at opnå en homogen blanding. Fyld hele blandingen i sprøjte A, adskil sprøjterne og lås den leverede stumpe kanyle fast til sprøjte A. Kanylen kan bøjes i den ønskede vinkel. Anbring forsigtigt kanylen 1-2 mm under gingiva-kanten ved en angrebet tand. Tryk en lille mængde af blandingen ud i den enkelte parodontale lomme i en dybde af 4 mm eller mere. Kontrollér, at lommerne bliver fyldt cirka til gingiva-kanten. Blandingen vil begynde at størkne øjeblikkelig efter påføring; skylning med nogle få dråber vand eller natriumklorid-opløsning vil dog fremme processen. Mens blandingen hærder, kan den eksponerede overflade af produktet trykkes ned i lommen med kanten af en voksspatel eller bagsiden af en curette. Man skal vente cirka sekunder, så polymeren kan hærde, inden man begynder at presse den ind i lommen. Der kan påføres tryk på gingiva-kanten for at undgå utilsigtet at fejlplacere polymeren. Da produktet er biologisk nedbrydeligt, behøver det ikke at blive fjernet ved en senere konsultation. Klienten bør instrueres om at ophøre med børstning af behandlede tænder i cirka to uger efter applikationen. Behandling og kontrol af parodontale sygdomme kræver et omfattende program med jævnlig fjernelse af tandsten og rengøring, hjemmepleje og dentalhygiejne (dvs. børstning, skylning eller anvendelse af tyggeanordninger) sideløbende med applikation af dette produkt. I alvorlige tilfælde kan kirurgisk indgreb være påkrævet. Den tomme sprøjte B skal placeres i den genlukkelige foliepose for at lette blandingen, dersom det opblandede produkt opbevares. Vask hænderne omhyggeligt efter brugen. 8. RÅD OM KORREKT ANVENDELSE KLINISK FARMAKOLOGI: Doxycyclin er et halvsyntetisk tetracyclin-derivat. Ligesom tetracyclingruppen af antibiotika er doxycyclin et bakteriostatisk antibiotikum med et bredt antimikrobielt aktivitetsområde. Ved kontakt med det vandige miljø (gingivalpochevæske) vil polymeren hærde, hvilket medfører dannelse af et fast, men fleksibelt opblandingssystem inden for de(n) behandlede parodontale lomme(r). Doxycyclin frigives i gingivalpochevæsken i 28 dage for at give en lokal virkning på de mikroorganismer, der er til stede, specielt gramnegative anaerobe bakterier, som er involveret i parodontale sygdomme. Ved et klinisk forsøg blev den højeste plasma-doxycyclin-koncentration (0,7 mikrogram/ml) observeret 6 timer efter behandlingen (2-4 angrebne tænder hos hver af 6 hunde). Plasma-doxycyclinkoncentrationer observeret efter 12 timer lå på eller under grænsen for kvantificering (0,1-0,4 mikrogram/ml). Doxycyclin blev ikke detekteret i plasmaprøver taget 24 timer efter behandlingen eller på noget tidspunkt derefter. Alle detektérbare koncentrationer af doxycyclin lå langt under de niveauer, der forbindes med systemisk aktivitet eller toksicitet. Der blev observeret en maksimal koncentration af doxycyclin på 1749 μg/ml i gingivalpochevæsken 12 timer efter behandlingen. 9. KONTRAINDIKATIONER Bør ikke anvendes på hunde, som er under 1 år gamle, da anvendelsen af tetracycliner under tandudviklingen har været forbundet med permanent misfarvning af tænderne. Bør ikke anvendes på HESKA PERIOceutic DA 16

18 drægtige eller diegivende tæver. Anvendelse af produktet på avlshunde er ikke vurderet. Dette produkt er ikke beregnet til brug ved oronasale fistler, periapikale abscesser eller alvorligt beskadigede tænder. 10. BIVIRKNINGER Ingen kendte. 11. TILBAGEHOLDELSESTID Ikke relevant. 12. EVENTUELLE SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C. Opblandet produkt, som ikke anvendes på blandingsdagen, bør opbevares ved stuetemperatur (<25 C) i den genlukkelige foliepose og anvendes inden 3 dage efter opblandingen. Der bør udføres ti ekstra udvekslinger mellem sprøjterne, hvis det opblandede produkt har været opbevaret. 13. EVENTUELLE SÆRLIGE ADVARSLER Vask hænderne omhyggeligt efter brug. Da der forekommer vedvarende frigivelse af doxycyclin i gingivalpochevæsken og saliva, bør hundeejere, som er overfølsomme over for lokalt påførte tetracycliner, undgå kontakt med saliva fra behandlede hunde. Interaktioner: Da doxycyclin kan bindes til zink, kan det ikke anbefales at anvende produktet samtidigt med produkter, der indeholder zink (f.eks. klorhexidinopløsninger med zinkgluconat). 14. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Eventuelt ubrugt produkt eller affaldsmateriale bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 15. DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF INDLÆGSSEDLEN 16. ANDRE OPLYSNINGER HESKA PERIOceutic DA 17

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Oxyglobin 130 mg/ml infusionsvæske,opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktivt stof Hæmoglobin glutamer-200 (okse)- 130 mg/ml 2.2

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MS-H Vaccine øjendråber, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 dosis (30 µl) indeholder: Mycoplasma synoviae-stamme MS-H,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, oral suspension til brug i drikkevand, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder : Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Recocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME [Version 7.3, 04/2010] BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN RHINISENG Injektionsvæske, suspension til grise. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktivt

Læs mere

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz.

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg, Spot-on, opløsning til små hunde ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg, Spot-on, opløsning til mellemstore hunde ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Neocolipor, injektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof (Aktive stoffer): Per dosis à 2 ml: E.coli adhesin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 0. D.SP.NR. 09519 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Doxycyclin 2care4 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fevaxyn Pentofel, injektionsvæske, suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis med 1 ml (engangssprøjte): Aktive stoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/18 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer: Equin influenzavirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Procox indeholder 0,9 mg/ml emodepsid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol 8,5 mg/ml 0,9 mg/ml

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer: Equin influenzavirus

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN COXEVAC injektionsvæske, opløsning til kvæg og geder. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning i 1 ml: Aktivt stof: Inaktiveret Coxiella burnetii, stamme Nine

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Soludox Vet., pulver til oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Soludox Vet., pulver til oral opløsning 19. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Soludox Vet., pulver til oral opløsning 0. D.SP.NR 22736 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Soludox Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 gram pulver indeholder:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Novaquin 15 mg/ml oral suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 425 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 665 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 1040 mg tyggetabletter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml.

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml. 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25099 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Karidox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning pr. ml: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Florgane, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 26482 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Florgane 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Florfenicol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Quadrisol, oral gel 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Quadrisol 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Quadrisol oral gel indeholder: 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Vedaprofen 100 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til PRODUKTRESUMÉ 1 1. SPECIALITETENS NAVN Nobivac Bb lyofilisat og solvens, suspension til kat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis (0,2 ml) rekonstitueret suspension indeholder: Aktive

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amdocyl, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Amdocyl, oralt pulver 21. september 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amdocyl, oralt pulver 0. D.SP.NR. 28811 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amdocyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. gram: Aktivt stof: Amoxicillin 697 mg som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CLYNAV, injektionsvæske, opløsning, til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver 0,05 ml dosis indeholder: Aktivt stof: puk-spdv-poly2#1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 [Enkeltdosispipetter] 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Profender 30 mg/7,5 mg spot-on, opløsning til små katte Profender 60 mg/15 mg spot-on, opløsning til mellemstore katte Profender

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Prac-tic 56,25 mg spot-on opløsning til meget små hunde Prac-tic 137,5 mg spot-on opløsning til små hunde Prac-tic 275 mg spot-on opløsning til mellemstore

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand. Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat 800 mg svarende til 697 mg amoxicillin.

PRODUKTRESUMÉ. for. Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand. Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat 800 mg svarende til 697 mg amoxicillin. 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Octacillin Vet., pulver til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 22735 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Octacillin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 gram pulver

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis AR-T DF injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktive stoffer - Protein

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax FeLV, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Aktivt stof FeLV rekombinant Canarypox

Læs mere

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte.

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dosis svarende til

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Suprelorin 9,4 mg implantat til hunde

INDLÆGSSEDDEL Suprelorin 9,4 mg implantat til hunde INDLÆGSSEDDEL Suprelorin 9,4 mg implantat til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Onsior 6 mg tabletter til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt stof: Robenacoxib 6 mg Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nexgard Spectra 9 mg/2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg Nexgard Spectra 38 mg/8 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 25. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 0. D.SP.NR. 0071 1. LÆGEMIDLETS NAVN Terramycin-Polymyxin B 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Oxytetracyclin 5 mg/g som oxytetracyclinhydrochlorid

Læs mere