Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job"

Transkript

1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1

2 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient. san. publ. Sundhedskonsulent Lene Schramm Petersen cand. scient. san. publ. 2

3 Indhold 1. Indledning og baggrund Projektets formål samt succeskriterier Formål med evalueringen Metodisk tilgang Resultater a Jobcentermedarbejdernes oplevelse af projektet b Borgernes parathed til at påtage sig et arbejde b.1 Arbejdsmarkedsparathed ud fra egenvurdering b.2 Arbejdsmarkedsparathed ud fra aktuel beskæftigelsesstatus c Projektets omkostninger i forhold til udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp c.1 Konklusion på arbejdsmarkedsparathed samt økonomisk afdækning d Borgernes deltagelse i projektet Konklusion Anbefalinger Anvendelse, formidling og læring Bilag 1 - Budget til projektet "Sundhedsfremmende henvisningstilbud" Bilag 2 Beskrivelse af projektet anno Bilag 3 Resultater fra Endorfinejagten Bilag 4 Borgernes profil

4 1. Indledning og baggrund Jobcentret har mulighed for at henvise relevante borgere på sygedagpenge til projekt Sund i Job. Projektets indhold og videngrundlag er beskrevet i projektindstillingen. Projektet har sit forløb fra april 2013 til august 2016 i afdelingen Sundhed & Familie og er forankret i Sundhedscentret. Projektet er finansieret af Vejen Kommunes pulje til forebyggelse på tværs. Budgettet ses af bilag 1, hvor det fremgår, at der er afsat kr. til projektet. Projektet er opstillet således, at: Borgeren bliver modtaget med en motiverende samtale, som skal afklare hvilke tilbud, borgeren vil få mest gavn af. Samtalerne fortsætter igennem borgerens forløb for at fastholde borgeren. Samtalerne kan eventuelt foregå i grupper efter den første samtale og skal også gerne fortsætte som opfølgning efter endt forløb. Leverancerne for projektet er: Tilbud om motiverende samtaler Tilbud om smertehåndtering Tilbud om psykologsamtaler. Som projektet ser ud i 2015, er leverancer udvidet til, at borgerne kan følge ét eller flere af følgende tilbud (se yderlige beskrivelse heraf i bilag 2): Motiverende samtaler: Mere end halvdelen af borgerne har modtaget dette tilbud. Varetages af projektmedarbejderen og varierer i hyppighed og varighed efter behov. Smertemestring: 34 borgere har modtaget dette tilbud. Er udviklet af psykologen og projektmedarbejderen i fællesskab. Psykologsamtaler: Cirka hver femte borger har modtaget dette tilbud. Vægttab via projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet 1 : Cirka en tredjedel af borgerne har modtaget dette tilbud. Er finansieret af projekt Kost- og Motion. Mandemad 8-12 mænd laver mad sammen hver fjortende dag: Varetages af diætisten fra Kost- og Motion samt projektmedarbejderen fra Sund i Job. Endorfinejagten - Et træningstilbud til depressionsramte: Ni borgere har modtaget dette tilbud siden opstart i april Varetages af fysioterapeuten fra Kostog Motion samt projektmedarbejderen fra Sund i Job. Evalueringen heraf har vist meget positive resultater (se bilag 3). Rygestop: Blev i projektets første periode tilbudt via apotekernes rygestopforløb, men er siden januar 2015 tilbudt via rygestoprådgiver på Sundhedscenteret. De første par borgere er henvist hertil fra Sund i Job. Tour de frisk luft - en fælles gåtur fredag formiddag: Mere end halvdelen af borgerne har deltaget i dette tilbud. Sund i Job som en del af et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb: I rehabilteringsteamet bliver der i visse sager lavet aftale om, at borgerens tilknytning til 1 Styrket indsats på kost- og motionsområdet (fremover kaldet Kost- og Motion) er et andet af kommunens projekter indeholdende madlavningshold, motionsstarterhold, individuel kostvejledning og/eller individuel motionsvejledning. 4

5 Sund i Job er en del af den plan, borgeren skal følge i en given periode. Når det vurderes relevant, deltager projektmedarbejderen i møde i rehabiliteringsteamet. Efterværn telefonisk opfølgning efter endt forløb: Cirka en tredjedel af borgerne har modtaget dette tilbud. Denne evaluering er Vejen Kommunes egen evaluering af projekt Sund i Job udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager og sundhedskonsulent Lene Schramm Petersen i samarbejde med udviklingskonsulent Anja Maarslet. Der er indsamlet data fra projektets start til 1. februar 2015 halvdelen af projekttiden er således gået ved skæringsdatoen for denne dataindsamling. I perioden er 117 borgere opstartet i projektet. Heraf er 43 stadig i gang med sit forløb og 74 har fuldført et forløb. 1.1 Projektets formål samt succeskriterier Formålet med projektet er: At medvirke til at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster. Dette skal ske ved at lave sundhedsfremmende henvisningstilbud, som har et beskæftigelsesfremmende mål. Evalueringen er baseret på projektindstillingen og derved de opstillede succeskriterier. Succeskriterierne for projektet er: a. Jobcentermedarbejderne oplever et relevant og brugbart henvisningstilbud. b. 2/3 af deltagerne føler sig klar til at påtage sig et arbejde. c. Projektet er som minimum udgiftsneutralt. Det vil sige, at projektets omkostninger modsvares af besparelser i forhold til sygedagpenge og kontanthjælp. Derudover indeholder evalueringen en kort profil af borgerne i projektet samt en beskrivelse af, hvilke tilbud i projektet borgerne er blevet visiteret til. 2. Formål med evalueringen Formålet med evalueringen er at: Give anbefalinger for den fremtidige indsats på baggrund af evalueringens resultater for, hvorvidt projektet skal videreføres i den nuværende form, tilrettes eller lukkes ned. For at målrette evalueringen så meget som muligt, er det yderligere relevant at vurdere, hvem der kan have interesse for evalueringens resultater, samt hvad disse skal bruge resultaterne til. I dette projekt er det vurderet, at evalueringen skal favne følgende interessenter: direktør samt afdelingschef for Sundhed og Familie, det politiske udvalg for sundhed, kultur & fritid, projektejer, projektleder samt de deltagende medarbejdere. Det er projektleders og projektejers ansvar i samarbejde at forholde sig til, hvordan evalueringen skal udbredes til disse interessenter. 5

6 3. Metodisk tilgang For at vurdere opfyldelsen af succeskriterium a om jobcentermedarbejdernes oplevelse, er der foretaget telefoninterviews med de jobcentermedarbejdere, der har henvist borgere til projektet. For at vurdere opfyldelsen af succeskriterium b, er der anvendt data fra det registreringsskema på borgernes data, som projektmedarbejderen løbende har ajourført. Skemaet indeholder oplysninger om borgernes; køn, alder, henvisningsgrund, uddannelsesmæssige baggrund, helbredsproblematikker, beskæftigelse, egen vurdering af arbejdsmarkedsparathed, tidligere deltagelse i andre tilbud og nuværende tilbud knyttet til Sund i Job. For at vurdere opfyldelsen af succeskriterium c, er registreringsskemaet ligeledes anvendt. Her er bearbejdet data vedrørende borgernes arbejdsmarkedsstatus for klarlæggelse af udgifterne. Derudover er registreringsskemaet anvendt til at give en kort profil af borgerne i projektet samt en beskrivelse af, hvilke nuværende tilbud knyttet til Sund i Job borgerne har anvendt. 4. Resultater 4.a Jobcentermedarbejdernes oplevelse af projektet Succeskriteriet er, at jobcentermedarbejderne oplever et relevant og brugbart henvisningstilbud. Dette er afdækket via telefoninterviews med de 12 jobcentermedarbejdere, der henviser til tilbuddet. Alle de adspurgte medarbejdere mener, at det er et relevant og brugbart henvisningstilbud. Vi ser en stigning i borgere, der har meget omfattende sundhedsproblematikker. Projektet er med til at italesætte dette. Jobcentermedarbejder Borgeren bliver fulgt tæt og det er en vigtig del af det. Det er godt, at der tilbydes efterværn. Jobcentermedarbejder Det er et helt vildt godt tilbud - især hvis borgerens BMI er over 30. Nogle kunne godt bruge en diætist alligevel, selv om de ikke har BMI over 30. Nogle er undervægtige, og jeg har haft nogle, der har sukkersyge med BMI på 29,4, og derfor må de ikke være med. Jobcentermedarbejder Det er godt, at Birgit tager emnerne op at det er hende i stedet for os. På grund af vores myndighedsrolle, er det svært at sige tingene så borgerne ikke misforstår det. Jobcentermedarbejder Jeg henviser til Sund i Job men jeg ved ikke hvad der er hvad (af projekterne Sund i Job og Kost- & Motion). Jobcentermedarbejder. 6

7 Af udtalelserne fremgår det opmærksomhedspunkt, at medarbejderne nævner problematikken med henvisningskrav om BMI over 30 til projekt Kost- og Motion. Efter evalueringen af projekt Kost- og Motion er dette henvisningskrav taget væk. Succeskriteriet er opfyldt. 4.b Borgernes parathed til at påtage sig et arbejde Succeskriteriet er, at 66 % af borgerne føler sig klar til at påtage sig et arbejde. Dette er vurderet ud fra borgerens egen vurdering samt ud fra deres aktuelle beskæftigelsesstatus ved forløbsafslutning. 4.b.1 Arbejdsmarkedsparathed ud fra egenvurdering Som en del af registreringen foretager den enkelte deltager en egen-vurdering af arbejdsparathed ved opstart og afslutning af forløbet. I evalueringen indgår denne egenvurdering som parameter i forhold til projektets succes, men det er vigtigt at understrege, at der ikke foreligger en faglig vurdering af deltagernes arbejdsmarkedsparathed. Det er udtryk for deltagernes egen oplevelse som imidlertid vurderes som meget væsentlig for, at deltagerne kan lykkes med at fastholde eller opnå beskæftigelse. Spørgsmålet i forhold til borgernes arbejdsparathed lyder på Hvor klar føler du dig i forhold til arbejdsmarkedet på en skala fra 0-10, hvor 0 = Har mistet troen på, at det kan lade sig gøre og hvor 10 = Jeg tror på, at jeg straks kan gå i gang og blive på arbejdsmarkedet. Der er registreret data ved 66 ud af de 74 afsluttede borgere. Det er vurderet, at borgerne er klar til at påtage sig et arbejde, hvis han/hun har angivet værdien 8, 9 eller 10. Da borgerne startede i projektet vurderede 15,2 % sig selv som værende arbejdsmarkedsparate. Da de samme borgere afsluttede deres forløb, vurderede 52 % sig selv som værende arbejdsmarkedsparate. Øget arbejdsmarkedsparathed: 51,5 % af borgerne vurderede, at de havde øget/bedret deres arbejdsmarkedsparathed ved forløbsafslutning, set i forhold til da de startede i projektet. Uændret arbejdsmarkedsparathed: 42,4 % af borgerne vurderede, at deres arbejdsmarkedsparathed var uændret ved forløbsafslutning, set i forhold til da de startede i projektet. Mindsket arbejdsmarkedsparathed: 6,1 % af borgerne vurderede, at de havde mindsket deres arbejdsmarkedsparathed ved forløbsafslutning, set i forhold til da de startede i projektet. Konklusion: Vurderet ud fra borgerens egenvurdering, er succeskriteriet på 66 % arbejdsmarkedsparate ikke helt opfyldt på dette tidspunkt i projektet. 4.b.2 Arbejdsmarkedsparathed ud fra aktuel beskæftigelsesstatus Pr. 1. februar 2015 var 117 borgere opstartet i projektet, hvoraf 43 stadig er i gang med et forløb, og 74 har fuldført et forløb. Af de borgere, der har fuldført deres forløb, var én i jobafklaringsforløb da han/hun startede i projektet. De resterende var på sygedagpenge ved start. 7

8 Borgernes beskæftigelse ved forløbsafslutning bliver registreret af projektmedarbejderen. Disse data er registreret ved 73 af 74 afsluttede borgere og ses af figur 1, sammen med data for beskæftigelsen ved borgernes seneste opfølgning (efter 0, 2, 4, 6, 8, 10 eller 12 måneder). Det skal bemærkes, at nogle borgere netop har afsluttet sit forløb og derved ikke er nået til en opfølgning, og andre er nået til én eller flere opfølgninger. Data om beskæftigelse ved seneste opfølgning i figur 1, er således baseret på borgernes seneste opfølgning. Figur 1: Borgernes beskæftigelse ved afslutning og seneste opfølgning (n=73) Forløbets afslutning Ved seneste opfølgning Anm.: Kategorien andet har typisk vist sig at være barsel fra Udbetalingen Danmark. I projektet er det fagligt vurderet, at borgerne er arbejdsmarkedsparate, hvis de er flyttet ud af sygedagpengesystemet, og altså er i en anden kategori end på sygedagpenge. Figur 1 viser, at 23 ud af de 73 afsluttede borgere stadig er på sygedagpenge ved forløbsafslutning. Det betyder, at ved forløbsafslutning er 68,5 % (50 borgere) ude af sygedagpengesystemet og dermed vurderet til at være arbejdsmarkedsparate. Ved seneste opfølgning er yderligere 11 borgere kommet ud af sygedagpengesystemet og hermed er 83,6 % (61 borgere) arbejdsmarkedsparate. Konklusion: Vurderet ud fra borgerens beskæftigelsesstatus, er succeskriteriet opfyldt. Af figuren fremgår det desuden, at en stor del af de afsluttede borgere er kommet et stort skridt videre i deres forløb, ved at deres situation er blevet afklaret, og de er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Der er her tale om de 29 borgere, der ved seneste opfølgning er kommet; i fleksjob, på ledighedsydelse, andet, på dagpenge samt i løntilskud. At så mange borgere er kommet tættere på arbejdsmarkedet giver en forventning om afledte udgifter på andre områder i kommunen. 8

9 Som en del af projektet tilbydes alle borgerne efterværn, det vil sige at borgeren kontaktes med jævne mellemrum for en motiverende snak om det, der er relevant for den enkelte. Endvidere er borgeren til hver en tid velkommen til, og opfordres til, at kontakte medarbejderne efter behov. Såfremt det er relevant genoptages borgeren i et aktivt forløb igen. F.eks. støttende samtale(r) ved psykologen eller motiverende samtale(r) ved projektmedarbejderen. Ifølge arbejdsmarkedschefen er det meget væsentligt, at efterværn er en del af projektet. Dette med henblik på at nedsætte tilbagefaldet af sygedagpengemodtagere, og dermed nedsætte udgifterne hertil. 4.c Projektets omkostninger i forhold til udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp Den økonomiske vurdering er udarbejdet med udgangspunkt i projektets succeskriterium: Projektet er som minimum udgiftsneutralt. Det vil sige, at projektets omkostninger modsvares af besparelser i forhold til sygedagpenge og kontanthjælp. Den måde, hvorpå dette kan vurderes, er, ifølge projektindstillingen, at projektet er udgiftsneutralt, hvis det kan levere følgende besparelser: 2014: kr. netto - 7 sygedagpenge + 1 kontanthjælp 2015: kr. netto - 7 sygedagpenge + 3 kontanthjælp 2016: kr. netto - 6 sygedagpenge + 3 kontanthjælp Dette svarer altså i alt til en besparelse på kr. over de tre år, og der er i budgettet afsat kr. til projektet. I regneeksemplet er der ikke taget højde for, at en person som f.eks. i 2014 vender tilbage til arbejdsmarkedet, og som bliver på arbejdsmarkedet i 2015 og 2016, betyder fortsatte besparelser i 2015 og Da denne midtvejsevaluering er baseret på data fra projektets opstart i april 2013 til 1. februar 2015, anvendes besparelserne for 2014 som beregningsgrundlag for, hvorvidt succeskriteriet er opfyldt eller ej. Der skal altså være mindst 7 borgere, der er flyttet fra sygedagpenge - og mindst én borger, der er flyttet fra kontanthjælp ud i en beskæftigelse, der er uden udgifter for kommunen, for at succeskriteriet er opfyldt for Det er fagligt vurderet, at de beskæftigelsestyper, der er uden udgift for kommunen, er kategorierne i job, på SU og uden indtægt. Borgerne der står uden indtægt er ikke til udgift for kommunen, men det skal bemærkes, at de langt fra er en succes. De står i en meget fastlåst og uafklaret situation, idet de ikke længere har ret til sygedagpenge og ikke er berettiget til kontanthjælp. Efter lovændringen i sommeren 2014 kan man dog ikke længere falde mellem de to stole, da man nu typisk vil overgå til et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb. Til at vurdere hvor mange borgere, der i 2014 er flyttet til kategorierne i job, på SU eller uden indtægt er der pr. december måned 2014 taget et øjebliksbillede af, hvilken beskæftigelse de afsluttede borgere var i på dette tidspunkt. 9

10 Af alle de opstartede borgere er 10 borgere i december 2014 flyttet fra sygedagpenge til at komme i arbejde, 3 borgere er flyttet fra sygedagpenge til at komme på SU og 6 borgere er flyttet til uden indtægt. Idet 19 borgere i projektet i 2014 er flyttet fra sygedagpenge til en beskæftigelse uden udgift for kommunen, er succeskriteriet opfyldt. Det skal bemærkes, at der er stor forskel på, hvornår i løbet af 2014 borgerne har ændret beskæftigelsesstatus nogle i starten af året og nogle i slutningen af året. Derved vil nogle borgere have været uden udgift for kommunen i mange af månederne i 2014 og nogle vil have været uden udgift for kommunen i få måneder i Hvis de 19 borgeres data omregnes til helårsstillinger (altså at borgeren har haft en beskæftigelse, der er uden udgift for kommunen i alle årets 12 måneder) svarer det til i alt 10,6 borgere, og succeskriteriet er stadig opfyldt. 4.c.1 Konklusion på arbejdsmarkedsparathed samt økonomisk afdækning Evalueringen viser, at 52 % af borgerne selv vurderer, at de er klar til at påtage sig et arbejde efter endt forløb i projektet. Det er vigtigt at understrege, at der ikke forelægger en faglig vurdering af borgernes arbejdsmarkedsparathed, men det er et udtryk for borgernes egen oplevelse. Ifølge borgernes beskæftigelsesstatus ved forløbsafslutning ses, at 68,5 % er ude af sygedagpengesystemet og dermed vurderet til at være arbejdsmarkedsparate. Ved borgernes seneste opfølgning er dette øget til 83,6 %. Succeskriteriet, at 66 % af borgerne føler sig klar til at påtage sig et arbejde, er opfyldt. For 2014 skal succeskriteriet, at projektet er som minimum er udgiftsneutralt, vurderes ud fra, om projektet i 2014 har leveret en besparelse på mindst 7 sygedagpengemodtager samt én kontanthjælpsmodtager. 10 borgere er flyttet fra sygedagpenge til at komme i arbejde, 3 borgere er flyttet fra sygedagpenge til at komme på SU og 6 borgere er flyttet til uden indtægt. Idet 19 borgere i projektet er flyttet fra sygedagpenge til en beskæftigelse uden udgift for kommunen, er succeskriteriet opfyldt. 4.d Borgernes deltagelse i projektet Af projektmedarbejderens registreringer om borgerne ved opstart ses følgende profil: Der er pr 1. februar 2015 registreret 117 deltagere i projektet. Gennemsnitsalderen er 43,4 år rangerende fra alderen 21 år til 62 år. 62,4 % af deltagerne er kvinder og 37,6 % er mænd. Gennemsnitsalderen for de deltagende mænd er 47,4 år og for de deltagende kvinder er 40,9 år. 10

11 Andet Øko. Vejleder Kost og motion Samarbejde med eksterne Smertemestrering Motiverende aktivitet Kontakt forløbskoord. Samtale med psykolog Motiverende samtaler Figur 2: Aktiviteter i projekt Sund i Job i absolutte tal Figur 2 viser, hvilke tilbud borgerne i Sund i Job har været henvist til. Heraf ses at de tilbud, der oftest er henvist til er motiverende aktivitet, motiverende samtaler samt projektet Kost og Motion 2. Yderligere information angående uddannelsesbaggrund og helbredsproblematikker kan ses af bilag 4. Heraf kan også ses, hvilke af jobcentrets tilbud borgerne i projektet har været visiteret til inden deres deltagelse i Sund i Job. 2 Projektet Styrket indsats for Kost og Motion er netop blevet slutevalueret. 11

12 5. Konklusion Af det datasæt, som nærværende rapport er baseret på, (data fra projektets start til 1. februar 2015) fremgår det, at 117 borgere er opstartet i projektet. Heraf er 43 stadig i gang med et forløb og 74 har fuldført et forløb. Evalueringen er baseret på projektindstillingen og derved de opstillede succeskriterier, samt en kort profil af borgerne i projektet samt en beskrivelse af, hvilke tilbud i projektet borgerne er blevet visiteret til. Succeskriterier Jobcentermedarbejderne oplever et relevant og brugbart henvisningstilbud. Af svarene fra jobcentermedarbejderne er det fremkommet, at alle disse mener tilbuddet er relevant og brugbart. Succeskriteriet er derfor opfyldt. 2/3 af deltagerne føler sig klar til at påtage sig et arbejde. 52 % af borgerne selv vurderer, at de er klar til at påtage sig et arbejde efter endt forløb i projektet, og over halvdelen af borgerne har øget deres arbejdsmarkedsparathed efter endt forløb. Ud fra borgernes beskæftigelsesstatus ved forløbsafslutning er 68,5 % vurderet til at være arbejdsmarkedsparate. Ved borgernes seneste opfølgning er dette øget til 83,6 %. Succeskriteriet er derfor opfyldt. Projektet er som minimum udgiftsneutralt. Det vil sige, at projektets omkostninger modsvares af besparelser i forhold til sygedagpenge og kontanthjælp. Succeskriteriet er opfyldt Succeskriteriet er opfyldt Succeskriteriet er opfyldt Idet 19 borgere i projektet flyttet fra sygedagpenge til at komme i arbejde, på SU eller uden indtægt er succeskriteriet opfyldt. Profil af borgerne i projektet Gennemsnitsalderen er 43,4 år rangerende fra alderen 21 år til 62 år. 62,4 % af deltagerne er kvinder og 37,6 % er mænd. Gennemsnitsalderen for de deltagende mænd er 47,4 år og for de deltagende kvinder er 40,9 år. Beskrivelse af, hvilke tilbud i projektet borgerne er blevet visiteret til De tilbud, der oftest er henvist til, er motiverende aktivitet, motiverende samtaler samt projektet Kost og Motion. Der er færrest henvist til økonomisk vejledning, kontakt med forløbskoordinator, samarbejde med eksterne og andet. 12

13 6. Anbefalinger Af evalueringens konklusioner fremgår, at alle succeskriterier er opfyldt: Jobcentermedarbejderne oplever et relevant og brugbart henvisningstilbud 2/3 af deltagerne føler sig klar til at påtage sig et arbejde Projektet lever indtil videre op til forventningerne om at være udgiftsneutralt. Det er desuden meget væsentligt, at efterværn er en del af projektet med henblik på at nedsætte tilbagefaldet af sygedagpengemodtagere, og dermed nedsætte udgifterne hertil. Jobcentermedarbejderne henviser borgere til projekt Kost- og Motion via projektmedarbejderen i projekt Sund i Job. De involverede medarbejdere skal gøres opmærksom på, at det tidligere henvisningskrav om BMI over 30 til projekt Kost- og Motion er taget væk. Afdelingscheferne for de involverede afdelinger vurderer derfor, at projektet skal fortsætte som hidtil uden væsentlige ændringer. Der arbejdes mod at konkretisere et tværgående effektificeringsforslag i 2016 for derved at køre projektet i drift efter endt projektperiode. 7. Anvendelse, formidling og læring Det vigtigste ved denne evaluering er ikke selve evalueringsrapporten, men de aktiviteter som evalueringens resultater sætter i gang. Der er derfor udarbejdet anbefalinger til det fremtidige forløb. Ledelsen skal beslutte, hvem evalueringsrapporten skal formidles til internt, hvordan den skal formidles, og hvilken respons der forventes. Endeligt skal ledelsen vurdere, hvorvidt resultaterne af evalueringen skal formidles eksternt til samarbejds-partnere osv. 13

14 Bilag 1 - Budget til projektet "Sundhedsfremmende henvisningstilbud" 2013 i kr i kr i kr i kr. I alt i kr. Medarbejder# 37 timer ugentligt Psykolog# Ansættelse på deltid 15 t/uge (timeløn 327 kr.) Arbejdsplads Anslået Kursus Anslået Kørsel Anslået Materialer Anslået værdi for indkøb af bøger, rekvisitter m.m Ekstra indsatser* i alt Kilde: Udarbejdet af SCK. #: Ansættelser pr *: Ekstra indsatser er f.eks. ekskursion/overlevelsestur i 2014 og 2015 Der er ansøgt om kr. fra puljen, hvorfor der er en positiv difference på kr. 14

15 Bilag 2 Beskrivelse af projektet anno 2015 Projektmedarbejderen i Sund i Job har skrevet følgende beskrivelse af projektet: I Sund i Job er det helt centrale, at der tages udgangspunkt i at tilrettelægge et individuelt forløb til hver eneste borger. Når henvisning sker startes altid med en første samtale med projektmedarbejderen, der tager udgangspunkt i den skriftlige henvisning fra sygedagpengeafdelingen i Vejen Kommune. Første samtale bruges til at kortlægge hvilke sundhedsmæssige problematikker, der måtte være. Dernæst drøftes hvilke områder borgeren er mest klar til at arbejde med. Vi har erfaret vigtigheden af at stille gennemtænkte spørgsmål i denne planlægningsfase. Et eksempel herpå er, at der er stor forskel på, om man spørger en overvægtig borger Kunne du tænke dig at tabe dig? eller om man omformulerer til Er du der, hvor du er parat til at gøre en indsats for at tabe dig? Ud over at aftale det individuelle forløb bruges første samtale også til at orientere om og i givet fald skabe kontakt til andre kommunale tilbud, som kunne være aktuelle. Det kan f.eks. være henvisning til kommunal økonomisk vejledning, kontakt til forløbskoordinator, forslag om henvisning til tilbud for kronikkere eller orientering om lovgivning/tilbud gennem familieafdeling, borgerservice osv. Til brug for denne vejledning er der i projektet udarbejdet viden om -skrivelser til borgerne f.eks. omkring samlivsophør, medicintilskud og lignende. Ofte vil borgere også blive vejledt i at tage kontakt til en bred vifte af andre tilbud, så som fagforeninger, A-kasser, uddannelsesinstitutioner eller patientforeninger. Det videre forløb i Sund i Job kan f.eks. indeholde en eller flere af følgende: Motiverende samtaler Mere end halvdelen af deltagerne i projektet tilbydes en eller flere motiverende samtaler, hvor der typisk arbejdes videre med emner fra den første samtale. Samtalerne varestages af projektmedarbejderen og varierer i hyppighed og varighed efter behov. Ofte bevæger de motiverende samtaler sig i retning af at tænke nye erhvervsvalg og udarbejde en forslagsliste til hvor borgeren i en fremtidig praktik eller i en fremtidig ansættelse kunne agere. Ofte er arbejdet med at finde nye job-idéer fremmed og svært for den enkelte borger. Da processen ikke relaterer direkte til en sundhedsproblematik og arbejdet har vist sig at trække store ressourcer i projektet, er det aftalt, at projektmedarbejderen ikke skal varetage hele processen, men i stedet anbefale at den varetages i andre af Jobcenterets tilbud. Dog vejledes stadig i kortere form, og der er udarbejdet en liste med idéer til metoder til processen, som udleveres til borgeren. Omdrejningspunktet i mange motiverende samtaler er også, at fastholde eller justere i forhold til de aftaler, der blev indgået under den første samtale. 15

16 Vægttab Projekt styrket indsats på kost- og motionsområdet (kaldet: Kost & Motion) Cirka en tredjedel af borgerne i Sund i Job tilbydes et vægttabsforløb. Der er et tæt samarbejde omkring borgerne mellem fysioterapeuten og diætisten i vægttabsprojektet og psykologen. I forlængelse af overvægtsproblematikker og en gruppe normalvægtiges behov for viden om kost og manglende praktisk erfaring med madlavning har de to projekter i samarbejde lave et mandemadlavningshold. Holdet med 8-12 deltager mødes i Sundhedscenterets køkken og laver mad hver fjortende dag. Der er løbende optag og opskrifterne udvælges i samarbejde med mændene. Aktiviteten varetages af diætisten fra Kost & Motions-projektet og projektmedarbejderen fra Sund i Job. Sidstnævnte har i den forbindelse for at øge fleksibiliteten mellem medarbejderne erhvervet hygiejnecertifikat. Støttende samtaler ved projektets psykolog Cirka hver femte borger får støttende samtaler ved projektets psykolog. Der tages under samtalerne udgangspunkt i individuelle problemstillinger og antallet og hyppigheden af samtalerne varierer fra borger til borger. Emnerne for psykologsamtalerne kan bl.a. være mestring af de fysiske, sociale og psykologiske følger af livstruende sygdomme og/eller smerteproblematikker, støttende samtaler vedr. den nye livssituation og identitet (herunder arbejdsidentitet), som en sygdom medfører og støttende samtaler vedr. erkendelsen af egne ressourcer og grænser. Smertemestring Psykologen og projektmedarbejderen har i fællesskab udviklet et smertemestringsforløb. I skrivende stund har dette været aktuelt for 34 borgere. Undervisningen tager udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og målet er at ruste deltagerne til at træffe værdibaserede valg og handle derefter trods kroniske eller langvarige smerter. Undervisning er sket i en grupper på mellem 5 og 12 borgere og lægger, når det er relevant, op til erfaringsudveksling borgerne imellem. Der er tale om undervisning ca. to timer om ugen. Derudover er der mellem hver undervisningsgang opgaver at løse derhjemme. For at sikre kvaliteten af smertemestringsforløbet har medarbejderne deltaget i kurser i ACT og seminar om smerters psykologiske mekanismer og placeboeffekten. Endorfinejagten Der tegnede sig i projektet hurtigt et billede af, at en del af de henviste borgere er deprimerede og ikke mindst, at en del af disse efterlyste en ramme for selv at kunne yde en aktiv indsats for at komme ud af depressionen men ikke var i stand til selv at være igangsættende for aktiviteten netop på grund af deres depression. Personalet i Sund i Job og Kost & Motion arbejdede derfor med at kortlægge evidens for at motion kan bedre depression. Det viste sig, at fem gange motion om ugen med pulsen oppe i 13 minutter bedrer depression og samarbejde de to projekter imellem er derfor etableret træningstilbud til depressionsramte, der føler sig klar til at yde indsatsen med støtte fra medarbejderne. Der er efterfølgende etableret holdtræning to morgener om ugen, hvor fysioterapeuten og projektmedarbejderen træner med gruppen på Sundhedscenteret. Derudover planlægges i 16

17 samarbejde med hver enkelt en plan for yderligere tre ugentlige træninger. Der følges tæt op træningen derhjemme. Siden har 9 borgere været tilknyttet holdet. Effekten måles ved hjælp af psykologisk test, som måler graden af depression. Dette sker ved start, efter tre måneder og efter seks måneder, hvor målet er, at deltagerne er i stand til at varetage alle træninger på egen hånd. Efterfølgende testes efter 6, 12 og 18 måneder. Rygestop I projektets første periode har tilbud om hjælp til rygestop bestået af at skabe kontakt til Apotekernes rygestopforløb. Erfaringen er, at borgerne synes tilbuddet var for svært tilgængeligt. På Sundhedscenteret er nu ansat en rygestopvejleder og de første par borgere er henvist fra Sund i Job. Tour de frisk luft I erkendelse af, at mange af de henviste borgere savner andre at foretage sig noget aktivt sammen med, har der stort set fra start været tilbud om at deltage i en fælles gåtur fredag formiddag. Formålet er at få frisk luft, indgå i et fællesskab og have nogen at sige god weekend til. Turene går til 12 forskellige steder i skove og plantager i Vejen Kommune. Mere end halvdelen af de henviste borgere har i kortere eller længere tid deltaget i gå-turene. Gruppen varierer fra 3 til 20 deltagere. Sund i Job som en del af et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb I Vejen Kommunes rehabilteringsteam bliver der i visse sager lavet aftale om, at borgerens tilknytning til Sund i Job er en del af den plan borgeren skal følge i en given periode. Når det vurderes relevant, deltager projektmedarbejderen i møde i rehabiliteringsteamet. Formålet er dels at være med til at formidle borgerens hidtidige forløb, og dels at tage del i det fremadrettede forløb. Efterværn Alle borgere tilbydes efterværn, når de afsluttes i projekt Sund i Job. Cirka en tredjedel af de afsluttede vælger denne mulighed til. Efterværnet består typisk af, at projektmedarbejderen med varierende mellemrum telefonisk kontakter borgeren. Formålet med den tilbagevendende kontakt er, at fastholde de sundhedsvaner, der er bygget op, mens borgeren var aktiv i projektet. Alle borgere, der tidligere har været aktive i projektet har på eget initiativ adgang til at genoptage kontakten til projektmedarbejderen efter behov. Dette er sket i en håndfuld sager, hvor der typisk har været tale om, at en ny problematik er stødt til. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om telefonisk vejledning er nok til igen at hjælpe på vej eller om borgeren f.eks. skal tilbydes samtale ved projektmedarbejderen og/eller projektets psykolog. Generelt Vi bestræber os på at tilbuddene kan kombineres med andre arbejdsmarkedsrettede tiltag som f.eks. virksomhedspraktik, rådighed i A-kasse og varetagelse af arbejde 17

18 anerkender at et helt centralt element i arbejdet med målgruppen er at skabe en tæt relation til hver enkelt borger dermed skabes fundament for sammen at få øje på centrale problemstillinger og fortroligheden til at kunne italesætte udfordringer uden at borgerne vender projektet ryggen og giver op tror på, at sundhed smitter sådan at forstå, at hvis sundhed lykkes på ét område, får en person troen på at kunne gøre godt for sig selv på andre områder. Planlægning, rækkefølge og ikke mindst timing for de forskellige områder er derfor afgørende i hver enkelt persons proces opsøger hele tiden ny viden og vinkler på sundhed i bred forstand - den tværfaglige personalegruppe i projekterne spiser frokost sammen en gang om ugen og ikke sjældent bruges tiden på at drøfte spørgsmål som Er motivation en egenskab og i givet fald kan denne egenskab trænes lige som andre egenskaber kan? eller Kan symptomer på stress anskues som noget, man kan bruge konstruktivt, i stedet for noget, man bliver syg af? ikke alene tror vi på og oplever at, at positive forventninger skaber positive resultater vi ved, at der er belæg for dette med udspring i forskning i placeboeeffekt vi arbejder målrettet på, at bruge denne viden i alle vores kontakter med borgere. Kort fortalt gør vi alt hvad vi kan for at skabe positive forventninger vi er ikke bange for at sige: Vi ved det virker! 18

19 Bilag 3 Resultater fra Endorfinejagten Opstartstest dato / resultat Midtvejstest dato / resultat Afsluttende test dato / resultat Test efter 6 måneder dato / resultat Test efter 12 måneder dato / resultat Test efter 18 måneder dato / resultat Borger 1 ca Borger 2 ca Borger 3 ca Borger 4 ca Borger 5 ca Borger Borger Borger Borger ca ca ca ca ca Ultimo februar 15 Ultimo april 15 Ultimo april 15 Primo maj Ca Ca Ca Ca Ca Jf. BDI-II test: 0-12 Ingen depression Mild depression Moderat depression >22 Svær depression >40 Hospitalisering 19

20 Bilag 4 Borgernes profil Kort Mellemlang Lang Faglært Ufaglært Ikke oplyst Figur 3: Fordelingen på uddannelsesbaggrund i absolutte tal Fysik Kombination Psykisk ikke oplyst Figur 4: Helbredsproblematikker i absolutte tal Andet Øko. Vejleder Quickcare Fastholdelseskonsulent Forløbskoordinator Strandparken Virksomhedspraktik Zubstanz Vejen ressourcecenter Figur 5: Tidligere deltagelse i absolutte tal

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere