Standard for inddragelse af familie og netværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for inddragelse af familie og netværk"

Transkript

1 Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej Humble Tlf Fax Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje Standard for inddragelse af familie og netværk Politisk målsætning: Det skal være en naturlig del af sagsbehandlingen at inddrage familie og netværk i arbejdet med udsatte børn og unge. Alle, der arbejder med børn og unge i Langeland kommune, inddrager familie og netværk og deres ressourcer. Familie og netværk skal opleve høj grad af inddragelse og løbende information under forløbet, samt at der er en god kommunikation og et velfungerende, helhedsorienteret samarbejde i Børne- og Kulturafdelingen. Initiativer og formkrav til realisering af den politiske målsætning: Målsætning: Med virkning fra den 1. januar 2007, skal der i alle sager foreligge notat i journalen om overvejelser og beslutning i forbindelse med inddragelse af relevant netværk. Inddragelse i afklaringsfasen Det skal vurderes, om der findes ressourcer i familien og/eller det private netværk, der kan bidrage til løsning af problemet. o Møde etableres med forældremyndighedsindehaver for at afdække problemstilling og ressourcer i familie og netværk. Efter faglig vurdering af behov og relevans kan følgende metoder anvendes: o Samtale med barnet/den unge. o Tværfagligt team til yderligere tværfaglig belysning af problemstilling1 o Netværksmøde med inddragelse af det professionelle og private netværk. Netværksmødet skal altid planlægges sammen med forældre. Rådgiver skal overveje: - Hvordan mødet skal forløbe, hvilke mål der er med mødet? - Hvor mødet skal holdes? - Hvem der skal indkaldes? - Hvem indkalder rådgiver og/eller forældre - Skal private og professionelle netværk deltage i samme møde? - Aftale om dagsorden, referat og mødeledelse hvem er ansvarlig, rollefordeling

2 Inddragelse i 50-undersøgelse I forbindelse med 50-undersøgelsen afdækkes muligheder og eventuelle barrierer i familien og netværket. Det kan ske ved: o Samtaler med relevante familiemedlemmer og personer i netværket o Skriftlige udtalelser fra personer i netværket o Samtale med barnet/den unge Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet Der er tale om nye metoder i sagsbehandlingen, hvorfor det må forventes, at metoden vil kræve mere sagsbehandlingstid. Indføres familierådslagning som metode, betyder det uddannelse af samordnere, og kompetenceudvikling af medarbejdere. Evaluering Evaluering af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn. Standard for inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet Politisk målsætning: Langeland Kommune anser forældrenes ansvar og betydning for børnenes udvikling og trivsel som altafgørende. Kommunalbestyrelsen finder det vigtigt, at forældrene ikke får frataget deres ansvar som forældre, idet forældrene har hovedansvaret for deres børns udvikling, trivsel, vilkår og opdragelse. Derfor er målsætningen i Langeland Kommune, at forældremyndighedsindehaveren og barnet inddrages indgående i sagsbehandlingen. Initiativer og formkrav til realisering af den politiske målsætning: Målsætning: Med virkning fra den 1. januar 2007 skal der i alle journalsager være notat for samtaler med forældremyndighedsindehaver og barnet. I alle sager skal forældrene altid have information (skriftligt eller mundtligt) om afklaringsfasens resultat (afsluttes, henvises eller går sagen videre til en 50-undersøgelse). Forældre og børn er medaktører i forhold til sagsbehandlingen. Det betyder de skal have medindflydelse på sagsforløbet og de skal være medbestemmende på mål for indsatsen. Uagtet på hvilket niveau familien deltager, skal inddragelse baseres på en løbende dialog mellem familie og rådgiver, der sikrer, at familien informeres og medinddrages. Fokus på barnet Det er vigtigt, at rådgiver holder fokus på barnet og handler ud fra hensynet til barnets bedste. Redskaber hertil er: o Børnesamtalen o Barnets perspektiv 2/14

3 Formkrav til sagsbehandlingen Forældremyndighedsindehaveren og barnet inddrages under hele indsatsen i følgende faser: o Henvendelse og vurdering o Afklaring o 50-undersøgelse o Udarbejdelse af handleplan o Afgørelse o Iværksættelse o Opfølgning og revurdering af handleplan o Afslutning Henvendelse og vurdering Forældremyndighedsindehaveren og barnet skal føle sig mødt, anerkendt og taget alvorligt via dialog og tillid. Formålet med inddragelse er at få de rigtige oplysninger til at lægge til grund for sagen og styrke retssikkerheden for forældre og barn. o Forældre kan indbydes til netværksmøde eller tværfagligt distriktsmøde. Afklaring Forældre og barn skal være bekendt med det materiale og de beskrivelser, forvaltningen ligger inde med eller ønsker at indhente. o Sagens akter gennemgås sammen med dem, og der udleveres kopi af sagsakter, i det omfang forældre og/eller barnet ønsker det. o Der indhentes samtykke til det videre forløb. 50-undersøgelse Forældremyndighedsindehaveren og barnet inddrages i 50-undersøgelse for at sikre, at alle relevante oplysninger indhentes. Udgangspunktet for inddragelsen er, at forældre og barnet nu engang er de bedste til at fortælle deres egen historie. Samtlige oplysninger skal bruges konstruktivt. Metoder: o Samtale med barnet o Samtale med forældre Oplysninger fra 50-undersøgelsen samt vurderingen af det videre forløb gennemgås med forældre og barn. Det skal sikres, at alle oplysninger, som forældremyndighedsindehaveren eller barnet ikke selv har bidraget med, er familien bekendt. Udarbejdelse af handleplan Forældre og barn skal selv have mulighed for at komme med bud på mål for indsatsen, således at de føler sig forpligtede og betydningsfulde i forhold til løsning af problemer. Herved kan der skabes mulighed for et positivt samarbejde om at løse barnets problem. Afgørelse Forinden der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltning skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge herom. Metode: o Børnesamtalen Forældre og unge over 15 år skal informeres skriftligt om afgørelsen. 3/14

4 Iværksættelse Afhængig af foranstaltningens karakter tilrettelægges samarbejdet med forvaltning, forældre, barnet og leverandøren. Formålet er: o Præsentation af rammer og indhold for foranstaltningen o Forventningsafstemning o Planlægning af det videre forløb Opfølgning og revurdering af handleplan Hver gang der foretages opfølgning og revurdering af handleplan, inddrages forældre og/eller barnet ved samtaler. Afslutning foranstaltningens ophør Ved afslutning eller afbrydelse af en foranstaltning skal forældre og barnet inddrages. Det sker skriftligt eller ved samtale. Samtale med barnet/den unge Rådgiver skal i forhold til barnets alder/modenhed overveje o Hvordan samtalen skal forløbe, hvilke mål der er med samtalen, og hvordan der bedst opnås kontakt o Hvor samtalen skal finde sted, f.eks. på skolen, i barnets hjem eller et neutralt sted o Om der skal være bisidder til stede o Om det er nødvendigt med mere end en samtale Det er altid rådgiver, der har samtalen med barnet. o Er samtalen en del af afklaringsfasen, noteres samtalen i journalen. o Er samtalen en del af 50-undersøgelsen, noteres oplysningerne i undersøgelsesskemaet. o Hvis børnesamtalen ikke finder sted, skal begrundelse for dette noteres i journalen. Samtale med forældre kan finde sted o På forvaltningen o Hjemmebesøg o Skole/daginstitution o Eller neutralt sted Kvalificering af rådgivere Der afholdes mindst en årlig temadag for rådgivere med henblik på at vedligeholde de færdigheder, der er en forudsætning for involvering af forældre og barn i sagsbehandlingen, herunder samtaler med børn. Evaluering Evaluering af de opstillede mål, tidsfrister og metoder foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn 4/14

5 Standard for underretninger Politisk målsætning: Børn, unge og familier med behov for særlig hjælp opspores så tidligt som muligt med henblik på, at problematikkerne kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Alle, der arbejder med børn og unge, er bekendt med signaler på fejludvikling og omsorgssvigt. Ansvarlige i fritidsorganisationer får tilbudt orientering herom. Det er i kommunen smidige og velkendte arbejdsgange, som sikrer god kommunikation mellem normalsystemet og Børne- og Kulturafdelingens børne- og ungesagsbehandlere, således at der tidligt kan indledes en tværfaglig, målrettet indsats eller iværksættes en 50-undersøgelse. Initiativer og formkrav til realisering af den politiske målsætning: Målsætning: Med virkning fra den 1. januar 2007, skal der i alle sager, hvori der er modtaget ikke-anonyme underretninger, være afsendt kvitteringsskrivelse inden for 6 dage. Det er et mål, at samarbejdet mellem normalsystemet og Børne- og Kulturafdelingens børneog ungesagsbehandlere vedrørende underretninger virker efter hensigten, så børn og unge i Langeland Kommune modtager den rette støtte så tidligt som muligt. Vejledning om underretninger Det sikres, at der på det kommunale intranet og på alle arbejdspladser og i frivillige organisationer for børn og unge i Langeland Kommune forefindes en vejledende håndbog, hvori følgende er beskrevet: o Signaler på fejludvikling eller omsorgssvigt. o Hensigtsmæssigheden i at forældremyndighedsindehaveren er bekendt med indholdet i underretningen, før den afgives til Familieafdelingen. o Formkrav i forbindelse med underretninger, tavshedspligtreglerne og oplysningsforpligtelsen. o De særlige procedurer, der er gældende, når underretningen drejer sig om børn, hvis behov for særlig støtte er opstået på grund af mistanke om kriminelle forhold så som vold eller seksuelle overgreb. o Information om, hvor der kan hentes råd, vejledning og sparring i forbindelse med afklaring af, om der er behov for at afgive underretning. o Information om kommunens tværfaglige distriktsgrupper og deres funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen. Metoder, der skal anvendes umiddelbart efter modtagelsen af en underretning: o Administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at der i forhold til skriftlige underretninger afsendes kvitteringsskrivelse senest 6 hverdage efter modtagelsen. o Af kvitteringsskrivelsen fremgår, at underretningen er modtaget ligesom det fremgår, hvilken navngiven rådgiver der fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. o Fast praksis for, at rådgivers næste sagsbehandlingsmæssige skridt i forbindelse med en modtaget underretning er henvendelse til forældremyndighedsindehaveren med henblik på at træffe aftaler om drøftelse af underretningen. 5/14

6 o o o Rådgivers henvendelse til forældremyndighedsindehaver om underretningen skal være sket senest 14 arbejdsdage efter modtagelsen. Henvendelsesformen er skriftlig, telefonisk eller personlig afhængig af underretningens karakter og umiddelbare alvor. Uanset henvendelsesform noteres alle hændelser i journalen. I forbindelse med rådgivers indledende kontakt til forældremyndighedsindehaver om den modtagne underretning sikrer rådgiver sig forældremyndighedsindehavers samtykke til afholdelse af et møde med deltagelse af forældremyndighedsindehaveren, rådgiveren og underretter med henblik på: 1. Uddybning af de forhold og observationer, der har givet anledning til underretningen. 2. Indhentelse af forældremyndighedsindehaverens samtykke til eventuel etablering af tværfagligt samarbejde omkring det konkrete barn. 3. Indhentelse af forældremyndighedsindehaverens samtykke til, at rådgiveren indleder den lovbestemte 50-undersøgelse til afklaring af barnets og familiens eventuelle støttebehov. 4. Indhentelse af forældremyndighedsindehaverens samtykke til, at rådgiveren som led i undersøgelsen indhenter oplysninger om barnet hos de fagpersoner, der i dagligdagen er tæt på barnet i skole, dagtilbud og lignende. 5. Hvis samtykke ikke kan opnås, inddrages leder, der orienterer underretteren om, at sædvanlig procedure ikke kan følges. Indsatser til sikring af, at børne- og ungesagsbehandleren får de relevante og nødvendige oplysninger for at kunne vurdere, hvorvidt det konkrete barn har behov for særlig støtte: o Børne- og ungesagsbehandlergruppen udarbejder særlig henvendelsesskrivelse, der benyttes, når en rådgiver ønsker at indhente oplysninger om et konkret barn. o I tilknytning til henvendelsesskrivelsen fremsendes et følgemateriale, der detaljeret belyser, hvilke områder i barnets dagligdag og funktionsniveau, der ønskes oplysninger om. o Af følgematerialet fremgår det entydigt, at oplysningerne afgives på grundlag af den faglighed og professionelle praksis, der findes i den del af normalsystemet, som afgiver de konkrete oplysninger. o Af følgematerialet fremgår ligeledes, at oplysningerne fremsendes til Familieafdelingen hurtigst muligt og senest 2 uger efter anmodningen. Metoder til sikring af, at underretninger, der modtages anonymt eller fra navngivne, private borgere udløser samme sagsbehandlingsmæssige skridt, som ved underretninger fra fagpersoner i normalsystemet: Anonyme underretninger: o Den myndighedsperson, som i Børne- og Kulturafdelingen modtager en anonym, telefonisk underretning gør ved telefonsamtalens start opmærksom på sin notatpligt og på tavshedspligtsreglerne samt muligheden for eventuelt ikke at kunne overholde et ønske om anonymitet, hvis underretteren er kendt af myndighedspersonen. o Det skriftlige notat formidles umiddelbart efter samtalen til den rådgiver, der fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. o Efterfølgende følges samme sagsbehandlingsmæssige procedurer, der er beskrevet i forhold til underretninger fra fagpersoner i normalsystemet, dog således, at det 6/14

7 indledende møde med forældremyndighedsindehaveren om underretningen ikke omfatter underretteren. Underretninger fra private, navngivne borgere: o Ved telefoniske eller mundtlige underretninger skal den myndighedsperson, som i Familieafdelingen modtager underretningen gøre opmærksom på både sin notatpligt og på tavshedspligtsreglerne. o De skriftlige notater og oplysninger om underretterens navn, adresse og relation til barnet formidles umiddelbart efter samtalen til den rådgiver, der fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. o Herefter følges samme sagsbehandlingsmæssige procedurer som beskrevet under underretninger,der afgives af fagpersoner i normalsystemet, dog således, at det indledende møde med forældremyndighedsindehaveren om underretningen ikke omfatter underretteren. Skriftlige underretninger modtaget fra navngivne, private borgere: o Administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at private borgere, der har afgivet en skriftlig og ikke-anonym underretning senest 6 hverdage efter afgivelsen modtager en kvitteringsskrivelse, hvoraf det fremgår, at Børne- og Kulturafdelingen har modtaget underretningen. o Herefter følges samme sagsbehandlingsmæssige procedurer som beskrevet i forbindelse med underretninger afgivet af fagpersoner i normalsystemet, idet børne- og ungesagsbehandlerens indledende møde med forældremyndighedsindehaveren med henblik på drøftelse af underretningen ikke omfatter deltagelse af den privatperson, der har underrettet. Metoder til sikring af, at tværkommunale underretninger medfører sagsbehandlingsmæssige skridt til videreførelse af de foranstaltninger, der var påbegyndt i fraflytningskommunen: o Administrative procedurer, der sikrer, at der senest 6 hverdage efter modtagelsen af en tværkommunal underretning afsendes kvitteringsskrivelse til fraflytningskommunen. o I kvitteringsskrivelsen, der angiver, at den tværkommunale underretning er modtaget i Børne- og Kulturafdelingens, gøres opmærksom på hvilken børne- og ungesagsbehandler der fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. o I kvitteringsskrivelsen varsles ligeledes, at børne- og ungesagsbehandleren efter indhentelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaveren vil anmode fraflytningskommunen om at få tilsendt yderligere sagsakter herunder specifikt servicelovens 50-undersøgelse og handleplan. o Senest 14 hverdage efter modtagelsen af en tværkommunal underretning iværksættes de sagsbehandlingsmæssige procedurer, der er beskrevet i forhold til underretninger afgivet af fagpersoner fra normalområdet, idet deltagerkredsen i børne- og ungesagsbehandlerens indledende møde med den tilflyttede familie alene omfatterbørne- og ungesagsbehandleren og forældremyndighedsindehaveren. o Ved modtagelse af tværkommunale underretninger, der omhandler forhold, som umiddelbart vurderes som særligt komplekse og alvorlige fremsendes som led i kvitteringsskrivelsen opfordring til fraflytningskommunen om den afgivende børne- og ungesagsbehandlers personlige fremmøde til overlevering af sagen. 7/14

8 Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet Denne standard er samtidig en instruks for sagsbehandling i forbindelse med underretninger. Evaluering Evaluering af de opstillede mål, tidsfrister og metoder foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn Standard for indsats i forhold til unge over 15 år Politisk målsætning: Indsatsen over for unge over 15 år, der har behov for særlig støtte, foregår i nærmiljøet, hvis ikke hensynet til den unges bedste taler for andet. Fritidsforhold og venskaber, netværk samt stabil voksenkontakt er betydningsfulde for denne målgruppe og skal indgå i helhedsvurdering og sikres ved etablering af nødvendige foranstaltninger. Initiativer og formkrav til realisering af den politiske målsætning: Målsætning: Med virkning fra den 1. januar 2007, skal der i alle sager vedrørende børn over 15 år, foreligge notat i journalen om overvejelser og beslutning i forbindelse med inddragelse af nærmiljøet. Metoder i sagsbehandling til synliggørelse af de betydningsfulde faktorer I 50-undersøgelsen skal hovedvægten lægges på afdækning af: o Fritidsforhold o Venskaber (f.eks. via netværkskort, kulturdiagram) o Skole og/eller beskæftigelsesforhold o Stabil voksenstøtte og voksenkontakt o Tilknytning og tilhørsforhold til nærmiljø Senest når den unge fylder 17 år, skal der tages stilling til: o Behov for foranstaltninger efter det fyldte 18. år Der skal være særlig fokus på inddragelse af den unge og den unges ønske. Initiativer i forhold til alternative dagtilbud til målgruppen. I forbindelse med unge, der ikke vil, eller som har svært ved at tage imod kommunens almindelige tilbud for målgruppen, skal der søges etableret et samarbejde med: o Fritidsvejleder o Opsøgende gademedarbejder o UU-vejleder 8/14

9 Forventninger og krav til samarbejdet Kommunen har forventninger og krav til den unges egen indstilling og medvirken i forhold til: o Gensidighed i samarbejdet mellem den unge og Børne- og Kulturafdelingen o Der skal kunne måles en positiv udvikling i forlængelse af indsatsen Kan ovenstående forventninger og krav ikke opfyldes, tager Børne- og Kulturafdelingen stilling til foranstaltningens berettigelse. Særlige foranstaltninger rettet mod målgruppen Individuelle selvstændige lejligheder o I tilknytning til familiehuset etableres individuelle selvstændige lejligheder med mulighed for voksenstøtte efter behov samt deltagelse i fællesaktiviteter. Opgangsfællesskab. o Opgangsfællesskab for 4-6 unge over 15 år. Der skal tilknyttes personale i nogle timer morgen og eftermiddag med mulighed for tilkald efter behov. Der skal ved visitationen tages hensyn til den unges individuelle behov for voksenstøtte. Der skal være mulighed for etablering af fællesrum, hvor der kan afholdes fællesspisning og andre aktiviteter. Fællesrum kan også benyttes som samtale/grupperum. Opgangsfællesskabet skal have mulighed for en akut opredning i fælleslejligheden. Opgangsfællesskabet skal være centralt beliggende i kommunen. tøttekontaktperson.. o Etablering af en støttekontaktpersonordning. Metode Med henblik på at rådgiverne er i stand til at arbejde ud fra målsætningen om, at indsatsen over for unge over 15 år skal foregå i nærmiljøet, skal følgende ske: o Der udarbejdes i første halvår 2008 en afdækning af behovet for antal ansatte støttekontaktpersoner med særlig fokus og kompetence i forhold til målgruppen, herunder behovet for kompetenceudvikling for de fastansatte støttekontaktpersoner og behov for fællesaktiviteter for de unge. o Der udarbejdes i løbet af 2008 en afdækning af behov for opgangsfællesskab for målgruppen. o Der udarbejdes i løbet af 2008 en plan med beskrivelse af opgangsfællesskabets - Placering - Visitation - Indretning - Målgruppe - Personaletilknytning Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet I alle handleplaner for unge over 15 år, skal der være fokus på opstilling af delmål relateret til de særlige fokusområder for målgruppen. Effektmålingsredskabet anvendes som led i den almindelige sagsbehandling, herunder ved opfølgning af indsatsen. Etablering af reelle handlemuligheder for målgruppen i nærmiljøet tilgodeser de politiske målsætninger om, at indsatsen over for den unge skal foregå i nærmiljøet. 9/14

10 Standard for opfølgning og evaluering Politisk målsætning: Langeland Kommune foretager tilsyn og opfølgning på alle iværksatte foranstaltninger senest tre måneder efter iværksættelse af en foranstaltning. Derefter følges op mindst en gang om året. I Langeland Kommune skal mål være så operationelle, at der kan ske en konkret opfølgning på målene i handleplanen i forhold til det enkelte barn. Den vidensopsamling, der sker ved den løbende evaluering af indsatsen over for det enkelte barn, skal anvendes i det fremadrettede arbejde med sårbare børn og unge, således at det sikres, at der er sammenhæng mellem forventet effekt og ressourceforbrug. Initiativer og formkrav til realisering af den politiske målsætning: Målsætning: Med virkning fra 1. januar 2007 foregår tilsyn, opfølgning og evaluering efter de retningslinjer og standarder, der er godkendt i Langeland Kommune. 1. Ved opfølgning skal der med virkning fra 2007 mindst en gang om året være en samtale med barnet, hvor det giver mening i forhold til barnets alder og udvikling. 2. Med virkning fra 1. januar 2007 foretages opfølgning i alle iværksatte foranstaltninger første gang efter 3 måneder og efterfølgende minimum hver 12. måned. 3. I første halvdel af 2007 skal der udarbejdes en skriftlig instruks om tilsyn. 4. Med virkning fra 1. januar 2007 foretages en evaluering af alle nye forebyggende foranstaltninger ifølge effektmålingsmodellen. Der skelnes mellem tilsyn, opfølgning og evaluering. Tilsyn: Ved tilsyn forstås myndighedens løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under en anbringelse uden for hjemmet. Opfølgning: Opfølgning defineres som en regelmæssig tilbagevendende socialfaglig vurdering af, om en foranstaltning opfylder sit formål, eller om indsats og handleplan skal revideres. Der skal ske opfølgning i alle former for foranstaltninger, jf. børneparagrafferne i serviceloven. Evaluering: Evaluering defineres som en systematisk tilbageskuende vurdering af de iværksatte foranstaltninger, herunder forandringer og effekt af en indsats. Grundlaget for evaluering er opfølgning og dokumentation i den enkelte sag. Metoder og initiativer til sikring af tilsyn o Personligt fremmøde på anbringelsesstedet o Indhentning af skriftlige udtalelser fra barnets dagtilbud mv. Metoder og initiativer til sikring af opfølgning o Der udarbejdes metodebeskrivelser og skabeloner for børne- og ungesagsbehandlere til anvendelse ved 50-undersøgelse og handleplaner. o Der fastsættes krav og beskrives mål for opfølgningens indhold og hyppighed. o Der udarbejdes en skabelon for opfølgningsmøder. Metoder og initiativer til sikring af evaluering o Der udarbejdes en systematisk model for evaluering af den samlede indsats over for det enkelte barn og en evaluering af målopfyldelsen for de udarbejdede handleplaner. 10/14

11 Tilsyn o o Tilsyn skal foregå ved børne- og ungesagsbehandlerens personlige besøg mindst en gang om året. Som led i tilsynet skal der indhentes en skriftlig udtalelse fra barnets dagtilbud og andre relevante personer. Mindst en gang om året skal børne- og ungesagsbehandleren have en samtale med det anbragte barn. Det øvrige omfang af tilsynet må afgøres i hver enkelt sag. Opfølgning o Senest 3 måneder efter iværksættelse af en foranstaltning vurderer børne- og ungesagsbehandleren, om indsatsen opfylder sit formål, og om indsatsen og handleplanen i givet fald skal ændres. o Derefter følges op minimum en gang om året. o Opfølgningen skal omhandle det overordnede formål med foranstaltningen og de konkrete delmål, som barnet og familien arbejder med. Mål og delmål vurderes sammen med barnet, familien og leverandøren. o Opfølgningen foregår ved afholdelse af opfølgningsmøder. Børne- og ungesagsbehandleren er ansvarlig for opfølgningsmødet. Formålet med opfølgning er revurdering af handleplan. Evaluering o Efter udarbejdelse af en 50-undersøgelse dokumenteres barnets udgangspunkt og ressourcer i et effektmålingsskema. o Når handleplan er udarbejdet, dokumenteres handleplanens delmål i et effektmålingsskema. o Ved den løbende opfølgning af handleplanen dokumenteres graden af målopfyldelse i effektmålingsskemaet. Når den samlede indsats over for barnets afsluttes eller ophører, vurderes og dokumenteres barnets udbytte af indsatsen i forhold til barnets udgangspunkt. o Den samlede effekt sættes i forhold til foranstaltningernes pris og varighed. Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet Der udarbejdes en årlig plan for børne- og ungesagsbehandlergruppens kompetenceudviklingsaktiviteter. Der afholdes mindst en årlig temadag for børne- og ungesagsbehandlerne med henblik på at vedligeholde de færdigheder, der sikrer en kvalificeret opfølgning og evaluering, og at børne- og ungesagsbehadlerne har en ensartet sagsbehandling. Temadagen skal bidrage til en løbende faglig sparring omkring opstilling af præcise og operationelle mål og delmål. Evaluering Evaluering af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn. 11/14

12 Standard for tidlig indsats Politisk målsætning: I Langeland Kommune er målsætningen i forhold til børn og unge, at hovedvægten lægges på den forebyggende indsats, så børn og unge kan forblive i trivsel. Det er kommunalbestyrelsens grundlæggende opfattelse, at normalsystemet skal involveres og inddrages, så der bliver skabt en helhed og en sammenhæng i arbejdet med børn og unge. Sammenhængen og helheden i arbejdet er betydningsfuld for, at den tidlige indsats får effekt. Børn, unge og familier med problemer tilbydes en indsats så tidligt som muligt. Alle der arbejder med børn og unge er bekendt med mulighederne for tidlig indsats. I Langeland Kommune skal der være smidige og velkendte arbejdsgange, der sikrer god kommunikation mellem medarbejdere i Børne- og Kulturforvaltningen, således at der tidligt kan indledes en tværfaglig, målrettet indsats. Initiativer og formkrav til realisering af den politiske målsætning: Målsætning: Standarden for tidlig indsats skal beskrive sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig hjælp. Der skelnes mellem forebyggelse, opsporing og tidlig indsats. Forebyggelse: Med forebyggelse menes den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for en foranstaltning, jf. børneparagrafferne i serviceloven. Det handler generelt om at forebygge, at problemerne bliver så store, at de ikke kan løses i normalsystemet. Tidlig opsporing: Tidlig opsporing handler om at finde de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter børneparagrafferne i serviceloven. Det er afgørende, at fagpersoner og andre voksne, der arbejder med børn og unge, kender de risikofaktorer, der henleder opmærksomheden på, at et barn har brug for hjælp. Ligeledes er det vigtigt, at man ved, hvor og hvordan man i givet fald handler på faresignalerne. Tidlig indsats:med tidlig indsats menes, at man afhjælper et barns problemer, så snart man har observeret problemet. Indsatsen bør være mindst muligt indgribende over for barnet. En tidlig indsats kan medvirke til, at problemerne ikke vokser sig større, end at de kan afhjælpes i nærmiljøet og inden for normalsystemets rammer. Metoder og initiativer ved forebyggelse og tidlig opsporing Normalsystemet dækker den generelle indsats over for alle børn og unge samt de særlige forebyggende indsatser. Medarbejdere i normalsystemet skal, inden de underretter børne- og ungesagsbehandlergruppen overveje, om og i givet fald Ved særlig forebyggende indsatser forstås bl.a. PPR, sundhedspleje, støtte i dagtilbud og skole mv.hvordan de og deres institution sammen med familien kan afhjælpe problemerne i eget regi. Inden der tages konkrete skridt til tværfagligt samarbejde, skal forældre være inddraget. Ansvaret for forældreinddragelse påhviler den fagperson, der har observeret problemet. Den der ser et problem, har et ansvar. Initiativer til sikring af forebyggelse og tidlig opsporing: o Tværfaglige distriktsgrupper o SSP-samarbejde o Samarbejde med fritidsvejleder, opsøgende gademedarbejder eller UU-vejleder o Åben anonym rådgivning, jf. servicelovens 11 o Tværfaglig kompetenceudvikling o Standard for underretning 12/14

13 Metoder og initiativer ved tidlig indsats Metoder og initiativer ved tidlig indsats retter sig mod risikobørn og sårbare børn. Hensigten er, at man søger at afhjælpe et barns problem, når det observeres, således at problemerne ikke vokser sig så store, at de ikke kan løses i hjemmet og af normalsystemet. Det er nødvendigt, at normalsystemet arbejder helhedsorienteret, opsøgende og rummeligt, så børns problemer kan afhjælpes inden for normalsystemets rammer og muligheder. Initiativer til sikring af tidlig indsats: o Rummelighed i normalsystemet o Inddragelse af PPR, fritidsvejleder, opsøgende gademedarbejder, UU-vejleder, støttekontaktpersoner eller sundhedspleje. o Etablering af samtalegrupper for børn og unge o Generel forældrevejledning Fra 2008 skal der være en årlig temadag, hvor fagpersoner, der arbejder med børn og unge, har mulighed for at deltage i en tværfaglig temadag om underretningspligt, tavshedspligt og tegn på børns mistrivsel. Tværfagligt samarbejde. Rammer, indhold og arbejdsgange for det tværfaglige distriktsgruppesamarbejde er beskrevet i et kommissorium. Aktører inden for det tværfaglige distriktsgruppesamarbejde skal kunne trække på fagpersoner fra Børne- og kulturforvaltningen. Vejledende håndbog. Tværfagligt samarbejde Den vejledende håndbog skal være tilgængelig på det kommunale intranet. Indholdet i håndbogen skal blandt andet beskrive: o Risikofaktorer, der henleder opmærksomheden på, at et barn har brug for hjælp, herunder signaler på fejludvikling eller omsorgssvigt. o Den, der ser problemet, har som hovedregel ansvaret for at inddrage forældre og barn, så problemet søges løst så tidligt som muligt. o o Den, der ser problemet, er ansvarlig for at sikre, at problemet søges løst. Hvilke typer problemer Langeland Kommune forventer, normalområdet løser med udgangspunkt i Sammenhængende Børnepolitik. Opkvalificering af fagpersoner o Tværfaglige temadage for distriktsgrupper o Håndbog o Temadage om underretningspligt mv. Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet Børne- og Kulturafdelingens børne- og ungesagsbehandlere skal anvende en del af deres ressourcer i normalsystemet. Evaluering En gang årligt udarbejder administrationen en opgørelse over antal visiterede foranstaltninger, jf. 52, stk.3, sat i forhold til antal 0-17-årige i Langeland Kommune. 13/14

14 Én gang årligt udarbejder administrationen en opgørelse af alle sager, der er startet på baggrund af en henvendelse fra en fagperson, og det opgøres, hvor mange sager, der har været behandlet på et tværfagligt distriktsmøde, før sagen er overdraget til Familieafdelingen. 14/14

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave 13.12.2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby.

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe den røde tråd i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden.

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 2 Mit oplæg: Baggrunden for Barnets Reform Formål

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik 2

Sammenhængende børnepolitik 2 ESBJERG KOMMUNE Indledning... 3 Kommunalbestyrelsens børne- og familiesyn... 3 Målgruppe... 5 Politiske mål... 5 Operationalisering af de politiske mål... 8 Konsekvenser af de politiske mål...11 Økonomi...12

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 7.08.015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen Pia

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere