UCN Teknologi & Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCN Teknologi & Business"

Transkript

1 UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende og medarbejdere. Gennem igangsættelse af udviklingsorienterede sundhedsaktiviteter er det UCN Teknologi & Business vision at øge fokusset på sundhed indenfor områderne. Med fokus på sundhed medvirker UCN Teknologi & Business til at understøtte Det Hele Menneske og er derigennem med til at forbedre den enkeltes læringspotentiale, der igen vil styrke den faglige og personlige udvikling. UCN Teknologi & Business tilbyder en række muligheder for et sundere liv for sine studerende, medarbejdere og kunder. UCN Teknologi & Business ønsker at understøtte bestræbelserne på at gøre det sunde valg til det lette valg, men respekterer det enkelte menneskes ret til at leve sit liv som han eller hun vil. Du kan altid følge med og læse mere om, hvilke sundhedsaktiviteter UCN Teknologi & Business har igangsat og hvilke muligheder, du har for at blive en del af det på eller på intranettet under UCN Teknologi & Business. Kontakt: For at få yderligere oplysninger eller for at komme med forslag til forbedringer eller forslag til nye sundhedsaktiviteter så kontakt udviklingskonsulent Anita Lindkvist Nørbjerg på Teknologi & Business mål: At den generelle sundheds på Teknologi & Business forbedres frem til efteråret 2011 målt i sundhedsspørgeskemaet der udsendes 1 gange årligt. At Teknologi & Business fremstår som et sted der under støtter og giver mulighed for en sund livsstil. : Kost, Rygning, Akohol/, Motion og Stress rygnin g rygnin

2 UCN Teknologi & Business Sets focus on health In 2011 The Danish Company, Sports federation gave UCN Technology & Business their Health certificate, in order to make a special health pro effort for its students and employees. UCN Technology & Business vision is to increase the focus on health within the areas, through the launching of development-oriented health activities. An increased focus on health will help UCN Technology & Business to support The Whole Person and thus help to improve the individuals learning potential, which will strengthen the professional and personal development. UCN Technology & Business offers a range of options for a healthier life for its students, employees and customers. Furthermore, UCN Technology & Business is committed to support efforts to make the healthy choice the easy choice, while respecting the individual s right to live his or her life as he or she wants. You can always read more about new health activities at UCN Technology & Business at or at the intranet under UCN Technology & Business. There you can also read about your options if you decide to be a part of it. Contact: To get further information, to write suggestions about how to improve the existing health activities or to suggest new health activities, you can contact Anita Lindkvist Nørbjerg, development consultant on Technology & Business goals: That the general health of Technology & Business should improve by fall 2011 measured by a health questionnaire sent once a year. The Technology & Business department appears to be a place that supports and allows for a healthy lifestyle. : Diet, Smoking, Alcohol/Abuse, Exercise and Stress rygnin g rygnin

3 Kost Kalorietæller, fedtprocent, fiberholdigt??? UCN Teknologi & Business har gjort det nemmere for dig at få et sundere liv. UCN Teknologi & Business tror på en sund og varieret kost der tager højde for Sundhedsstyrelsens 8 officielle kostråd. De 8 kostråd: 1. Frugt og grønt 6 om dagen 2. Fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 4. Spar på sukker 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød (gode fedtstoffer) 6. Spis varieret 7. Sluk tørsten i vand 8. (30 minutters om dagen) Cafe: Anvender kun gode og sunde råvarer Bager selv alt det brød der serveres Sørger altid for mange og varierende salater Laver udelukket mad fra bunden Lægger vægt på madens dufte og farver Steger udelukket i koldpresset rapsolie Tænker over sukkerindholdet i alle retter Bruger årstidens råvarer Serverer kun pålæg af lavt saltindhold Man kan i cafeen altid vælge mellem kød, fisk, suppe og en vegetarret. I cafeen kan du købe morgenmad og frokost, ved at købe din mad i kantinen vil du således altid have mulighed for at være på den sunde side af din kostplan. Hvis du ønsker at have indflydelse på cafeen på din adresse så bliv medlem af cafeudvalget ved at kontakte Rikke Pedersen på Vi iværksætter løbende aktiviteter med fokus på sund kost og livsstil tilpasset ønsker og behov. For at læse mere om, hvad vi tilbyder gå ind på websiden rygnin g rygnin

4 Diet Calorie Counter, fat and consummation of fibers UCN Technology & Business has made it easier for you to have a healthier life. UCN Technology & Business believes in a healthy and balanced diet and takes into account the Danish Board of Health s eight official dietary guidelines. The 8 Dietary Guidelines: 1. Fruits and vegetables 6 pieces per day 2. Eat fish several times a week 3. Eat potatoes, rice, pasta and brow bread everyday 4. Save on sugar 5. Save on fat especially from dairy products and meat 6. Eat varied food 7. Drink plenty of water every day 8. Exercise 30 minutes every day The Cafe: Applies only good and wholesome ingredients Bakes all the bread that is being served themselves Is always making sure to serve many and varied salads Makes food from scratch Emphasizes smell and colors of the food Roasting is done exclusively with cold-pressed rapeseed oil Thinks of sugar in all areas Using seasonal ingredients Serves cold meat with a minimum salt content In the cafe you can buy breakfast and lunch and choose between meat, fish, soups and a vegetarian dish. By doing this, you will always have the opportunity to be on the healthy side of your diet. If you want to influence the cafe on your address, become a member of the cafe committee by contacting Rikke Pedersen on We implement ongoing activities by focusing on healthy diet and lifestyle adapted to wishes and needs. In order to read more about our offers go on the website rygnin g rygnin g rygnin

5 Rygning UCN Teknologi & Business overholder den gældende rygelovgivning og det er derfor ikke tilladt at ryge indendørs. Ved overtrædelse af ovennævnte, modtager personen en advarsel fra ledelsen og hvis man ikke stopper overtrædelsen, kan det i yderste konsekvens have betydning for sin tilknytning til UCN Teknologi & Business. Rygning og passiv er yderst sundhedsskadeligt og UCN Teknologi & Business ønsker derfor at tilføre ny viden samt igangsætte refleksioner og motivere til nye handlinger orienteret mod et varigt rygestop. Vi organiserer løbende rygestop kurser efter behov og minimum 1 gang årligt. Dette vil blive annonceret på intranettet. Hvis du har behov for øjeblikkelig hjælp til at holde op med at ryge kan du gå ind på websiden og gratis downloade pjecen om Den lille rygestop guide, for at få gode råd til at begynde og bevare dit rygestop. Samtidig kan du gratis tilmelde dig det digitale rygestopprogram hvor du løbende vil få støtte via mail eller sms og hvor du også kan se videoer med andres erfaringer, og få tips og hjælp til at gennemføre dit stop. Smoking UCN Technology & Business complies with the current smoking If you need immediate help to stop smoking, go the website legislation, which means that smoking is not allowed where you can download the brochure your lit- indoors. Smoking and passive smoking is extremely harmful tle guide to non smoking for free. Here you can get advices and UCN Technology & Business wants to bring new knowledge about how to start and maintain your smoking cessation. and initiate reflections, by stimulating new actions ori- Furthermore you can also sign up for the digital stop smoking ented towards a permanent smoking cessation. program at You will get an and a message on your mobile phone which will support you in the process. We at UCN Technology & Business organize regular smoking You will also get tips and help during your smoking cessation, as well as be able to see videos that show other peoples experiences. cessation courses depending on need, minimum one time per year. These will be announced at the intranet. rygnin rygnin g rygnin

6 Alkohol/Misbrug UCN Teknologi & Business har en 0-tolerance, når det gælder ulovlige rusmidler. På den rette tid og sted er det stadig muligt at nyde et glas vin eller øl. Men på UCN Teknologi & Business, må der som hovedregel ikke nydes og det tolereres ikke, at man er påvirket af eller andre rusmidler i arbejdstiden, hvad enten indtagelsen har fundet sted i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Alkohol kan dog nydes i begrænset omfang og med ansvarlighed ved festlige lejligheder eller ved repræsentative formål. UCN Teknologi & Business holder hvert år en sundhedsuge i uge 40, hvor vi sætter særlig fokus på sundhed indenfor. Uge 40 er samtidig Sundhedsstyrelsens uge, hvor de foretager særlige kampagner for at få danskerne til at drikke mindre. I uge 40 vil UCN Teknologi & Business derfor også fokusere på i samarbejde med sundhedsstyrelsen og foretage særlige aktiviteter med for øje. UCN teknologi & Business opfordring: Du opfordres til at følge de anbefalede genstandsgrænser dvs. højest 7 genstande for kvinder og højest 14 genstande for mænd om ugen, maksimalt 5 genstande ad gangen og vær opmærksom på sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om : 1. Intet forbrug er risikofrit for dit helbred 2. Drik ikke for din sundheds skyld 3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd 4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af hvis du drikker mere end 14/21 om ugen 5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed 6. Er du gravid undgå. Prøver du at blive gravid undgå for en sikkerheds skyld 7. Er du ældre vær særlig forsigtig med Handlingsanvisning: Vi har alle som mennesker, medstuderende og kollegaer på UCN Teknologi & Business et medansvar for at hjælpe hinanden. Vær derfor opmærksom på, om en kollega eller medstuderende har brug for hjælp. Det er vigtigt, at du handler. Du opfordres til at henvende dig din nærmeste leder/ studieleder, hvis du bliver opmærksom på et. Uanset hvem du retter henvendelse til, vil informationen blive behandlet med den største diskretion og ledelsen vil i første omgang søge at hjælpe den studerende eller medarbejderen ud af sit. rygnin g rygnin rygnin g rygnin Symptomer på : Drikker mere end planlagt, drikker i det skjulte, bliver irriteret eller aggressiv, når talen falder på, har ofte blackouts, ustabil optræden, dalende arbejdsmoral og pligtfølelse. Beredskab: Du kan altid indhente oplysninger om og rådgivnings- og behandlingstilbud på Derudover har du mulighed for at få gratis anonym rådgivning til personer, der drikker for meget og til pårørende på der samtidig er behjælpelig med at finde vej til hjælp og adresser på steder, der tilbyder behandling.

7 Alcohol/Abuse UCN Technology & Business has a zero tolerance when it comes to illegal drugs. It is still possible to enjoy a glass of wine or beer. At UCN Technology & Business alcohol is as a rule not tolerated. It is not tolerated to be under the influence of alcohol, or any other intoxicants during working hours, no matter whether the intake took place during the working hours or outside the working hours. Alcohol can be enjoyed in limited amounts and responsibly - on special occasions, or for representative purposes. alcohol abuse. No matter who you turn to, the information will be treated with the highest discretion and the management will try to seek help to the student or employee to get out of the abuse. Every year UCN Technology & Business holds a Health week in week 40, with special focus on health in the areas. Week 40 is at the same time the Health week for The Danish National Health Service. Here they conduct special campaigns in order to get the Danish population to minimize the consumption of alcohol. In week 40 UCN Technology & Business will therefore cooperate with The Danish National Health Service and arrange activities with a special focus on alcohol abuse. UCN Teknologi & Business encourage: You are encouraged to follow the recommended drink limits which are maximum 7 drinks for women and maximum 14 drinks for men, per week. You shall not drink more than 5 drinks at the occasion and you should be aware of The Danish National Health Service 7 guidelines about alcohol: 1. No alcohol consumption is risk free for your health 2. For the sake of your health, do not drink alcohol 3. You have a low risk for getting because of alcohol with a consumption of 7 drinks per week for women and 14 for men 4. 1.If you drink more than 14 (women) or 21 (men) drinks per week, you have a high risk of getting sick because of alcohol 5. Stop after drinking 5 drinks at the occassion 6. If are you pregnant then avoid alcohol. If you are trying to get pregnant also avoid alcohol in order to be on the safe side. 7. If you are elderly then be careful with alcohol. Symptoms of alcohol abuse: Drinking more alcohol than planned, drinking alcohol in hidden, getting irritated or aggressive when there is talk about alcohol, often has blackouts, unstable behavior, declined work ethic and sense of obligation. Preparedness: You can always get information about alcohol, counseling and treatment options on People that drink too much, as well as the relatives of the abusers, have the opportunity to get free and anonymous counseling at At Hope they will also help you to get the right help and addresses on which they offer treatment. How to act: As humans, fellow students and colleagues at UCN Technology & Business, we all have a responsibility to help each other. Therefore be attentive about if your colleague or fellow student need help. It is important that you act. You are encouraged to approach your closest leader if you are aware of an rygnin g rygnin rygnin g rygnin

8 Motion Motion gør glad. Motion hver dag giver dig energi og velvære. At være fysisk aktiv giver kvalitet i livet og nedsætter risikoen for sygdomme. Samtidig påvirker det dit humør, din koncentration og dit sociale liv. Der er flere måder at bevæge sig mere på. Du kan bevæge dig mere til og fra arbejde, bevæge dig mere på arbejde og du kan bevæge dig mere i din fritid. UCN Teknologi & Business tilbyder og støtter op omkring alle de førnævnte tilfælde. Der iværksættes derfor løbende en række stiltag på eller med skolen som omdrejningspunkt. Større risici ved fysisk inaktivitet Fysisk Psykisk Hjertekarsygdomme Stress Kræft Depression og angst Rygproblemer Dårligere humør Forhøjet blodtryk Dårlig søvn Sukkersyge Fordele ved at dyrke Fysisk Psykisk Stærkere knogler, led og Godt humør muskler Bedre immunforsvar, Selvtillid reaktionsevne og motorik Færre rygproblemer God søvn Bedre koncentrationsevne UCN Teknologi & Business tilbyder: Rabat på Fitness Idrætsaktiviteter Mail Løbeinstruktør Sportsbeklædning Du kan læse mere om vores mange tilbud og hvordan du kan få del af dem på Dårlige undskyldninger TOP 3 Der findes masser af undskyldninger omkring, der forhindrer en i at komme i gang eller fastholde sin træning. 1. Jeg har ikke tid! Det handler om prioritering og tilrettelægning af din hverdag. For at spare tid kan du cykle eller løbe på arbejde. Du kan også træne mindre, men flere gange og med din familie. 2. Jeg er ikke den sporty type. Der er ingen, der siger, du skal være verdensmester til din idræt og når du først har fundet en idræt der passer dig, finder du ud af, at det er rart at røre sig. 3. Jeg har ingen energi/ Jeg er for træt! Ved at dyrke vil du opleve at få meget mere energi allerede efter træning. Du sover også bedre og får derved endnu mere energi, styrker din koncentration og dit humør næste dag. g rygnin g rygnin

9 Benefits of taking exercise Physical Stronger bones, joints and muscles Improved immune system response abilities and motor skills Mental Good mood Self-Confidence Less back pain Good sleep Better socially Better concentration Exercise Exercise makes you happy. Exercising every day gives you energy and a feeling of wellbeing. Being physically active gives quality to your life and decreases the risk of diseases. At the same time, it affects your mood, your concentration and your social life. There are several ways to exercise more. You can cycle or walk to and from work, move more at work and you can move more in your spare time. UCN Technology & Business offers and supports in all the before mentioned cases. For this reason a continuous series of physical actions on or with the school as the focal point will be launched. Major risks associated with physical inactivity Physical Mental Cardiac Vascular Stress Cancer Depression and anxiety Back problems Worse mood High blood pressur Poor sleep Diabetes UCN Technology & Business offers: Fitness Sports Mail exercise Running instructor Sportswear You can always read more about our offers and how you can be a part of it at Poor excuses - TOP 3 There are plenty of excuses about exercise that prevent one from getting started or maintaining their workout. 1. I have no time! It s about prioritizing and organizing of your everyday life. In order to save 2. time you can cycle or run to work. You can also train less but more often and with your family. 3. I am not the sporty type. Nobody says you have to be a world champion in your sport and once you have found a sport that suits you, you will find out that it is nice to exercise. 4. I have no energy / I m too tired! By exercising you will experience to have much more energy 5. already after training. You also sleep better and therefore gain more energy, strengthen your concentration and your mood the next day. rygnin g rygnin g

10 Stress Hvad er? Hvor meget kan du tåle og hvorfor kan andre tåle mindre eller mere? Stress har forskellige stadier og er ikke ens igennem hele dit liv. UCN Teknologi & Business arbejder bevist med de faktorer, som kan forårsage, og hvordan kan forebygges. Det skal undgås at medarbejdere og studerende på UCN Teknologi & Business rammes af. Den nærmeste leder/ studieleder skal derfor sørge for at forebygge og begrænse et vedvarende arbejdspres, der i værste tilfælde kan udvikle sig til. For at sikre den daglige trivsel fokuserer UCN Teknologi & Business på forebyggelse og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer herunder. Forebyggelse af problemer Forebyggelse af problemer i relation til det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelsen af arbejdsrelateret fokuserer på følgende grundelementer: Balance mellem arbejdsopgaver, deres mængde og tyngde og den tid, der er til rådighed også set over et længere tidsperspektiv, så spidsbelastninger undgås Adgang til relevant information, velfungerende IT-systemer Mulighed for ro og koncentration om arbejdsopgaver, hvor man kan være i fred for forstyrrelser fokus på en kultur hvor der er en god tone med et godt samarbejd rygnin g rygnin g rygnin sklima, hvor alle udviser imødekommenhed og hjælp somhed Fokus på videndeling og kompetenceudvikling i den måde arbejdet organiseres på Viden om hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø, viden om risikofaktorer, viden om og hånd tering - både hos ledelsen, medarbejdere og de studerende Handlingsanvisning: Den enkelte skal udvise åbenhed overfor sin egen situation, turde sige fra samt være opmærksom overfor tegn på. Hvis du udviser symptomer på, er det vigtigt, at du finder ud af, om det skyldes eller ej. Dette kan du gøre ved at kontakte din egen læge, som kan hjælpe med at sætte symptomerne i rette perspektiv og rådgive om det mest hensigtsmæssige i situationen. Derefter opfordres du til som medarbejder på UCN Teknologi & Business at tage kontakt til din nærmeste leder, der sammen med dig vil vejlede om diverse muligheder for at afhjælpe en. Som studerende på UCN Teknologi og Business opfordres enten du selv eller dem, der står dig nær, til at tage kontakt til de 2 generelle studievejledere Gitte Carstens og Juliet Butler, som vil guide dig til at få den rette hjælp.

11 Tilbud/aktiviteter: På websiden har du mulighed for at foretage en test, der kan medvirke til at indikere, om du har symptomer på. Samtidig kan du på websiden gratis downloade hæfter, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan forebygge i din hverdag. UCN Teknologi og Business arrangerer derudover løbende og minimum 2 gange årligt workshops og foredrag for alle interesserede. På biblioteket har du yderligere mulighed for gratis at låne en afspændings og meditations cd. Symptomer på : Fysiske symptomer Psykiske symptomer Adfærdsmæssige symptomer Indre uro Ulyst Søvnløshed Hovedpine Træthed Uengagerethed Hjertebanken Irritabilitet Hyperventilation Mavesmerter Hukommelsesbesvær Aggressivitet Nedsat potens Koncentrationsbesvær Nedsat præstationsevne Hyppige Infektioner Angst Ubeslutsomhed Vægttab Nedsat humoristisk sans Øget brug af stimulanser Forværring af Kronisk Sygdom Depression Øget sygefravær g rygnin g rygnin

12 Stress What is? How much can you tolerate and why others can tolerate less or more? Stress has various stages and they are not the same throughout your life. UCN Technology & Business is deliberately working, with factors which may cause, and how can be prevented. It shall be avoided the employees and students at UCN Technology & Business are hit by. Because of this your closest leader shall try to prevent and limit a continuing work pressure which can in the worst case develop into. To ensure the daily well-being UCN Technology &Business focuses on prevention and handling the physiological work environment including. Prevention of problems: The prevention of problems in relation to the psychical working environment and the prevention of work related focus on the following elements: Balance between the work assignments and the time that is available also in a longer time perspective Access to the relevant information and well functioning IT-systems The opportunity to get peace and quietness to concentrate, and where you will not get disturbed Focus on a culture where there is a good tone with people that cooperate and show obligingness and helpfulness Focus on knowledge sharing and development of compe tence is how the work is organized. Knowledge about what creats a good physiological work environment, knowledge about the risk factors, knowledge about and how to handle this applies for the leaders, as well as the employees and students. g rygnin g rygnin How to act: The individual shall show openness towards its own situation and be attentive to the signs of. If you show symptoms of it is important to find out whether it is caused by or not. Therefore contact your personal doctor who can help you set the symptoms in the right perspective and advice you about what is suitable in the specific situation. Afterwards you are encouraged as an employee at UCN Technology & Business to contact your closest leader who will in cooperation with you try to guide you about the possibilities of reducing the. As a student at UCN Teknologi & Business, we encourage you or those near you to contact the two general career advisors Gitte Carstens and Juliet Butler who will guide you to the right help. Offers/activities On the website you have the opportunity to take a test that can help you to indicate whether you have symptoms of. Furthermore, the website allows you to download free brochures about how to prevent in your life. UCN Technology & Business arrange minimum twice per year workshops and lectures for all those who are interested. You also have the opportunity to borrow for free relaxation and meditation CDs in the library.

13 Symptoms on : Physical symptoms: Psychological symptoms Behavioral symptoms: Inner anxiety Tiredness Sleeplessness Headache Irritability Detached Palpitation Memory difficulties Hyperventilation Stomachache Concentration difficulties Aggressive Reduced potency Anxiety Indecisive Increased infections Decreased sense of humor Increased use of stimulants Weight loss Depression Deterioration of chronic disease rygnin g rygnin rygnin g rygnin

14 Sundheds Agenterne Sammen med Sundheds Agenterne satses der på, at der skal sættes fokus på sundhed med udgangspunkt i motivation og glæde. Sundheds Agenternes primære opgave er, at motivere resten af UCN Teknologi & Business til at tage imod diverse sundhedstilbud og aktiviteter. Samtidig er det Sundheds Agenternes rolle at bidrage til, at Område X får kendskab til de fælles ønsker og behov, der er på UCN Teknologi & Business efter konkrete sundhedstiltag. Der er udvalgt ca. 20 Sundheds Agenter, der består af frivillige medarbejdere og studerende på UCN Teknologi & Business. Hvis du ønsker at blive Sundheds Agent og bistå i arbejdet med at sætte fokus på sundhed på UCN Teknologi & Business, så send en kort ansøgning til udviklingskonsulent Anita Lindkvist Nørbjerg på Health agents Together with the Health Agents the primary focus is health, based on motivation and joy. The primary job of the Health Agents is to motivate the rest of UCN Technology & Business to use the various health services and activities. At the same time the Health Agents also have a role in helping Area X to get knowledge about the common wishes and needs at UCN Technology & Business after specific health interventions have been launched. g rygnin g rygnin Approximately 20 selected Health agents constitute a team made up of a volunteer staff and students at UCN Technology & Business. If you want to be a Health Agent and assist in work with focus on health at UCN Technology & Business, send a brief application to the development consultant Anita Lindkvist Nørbjerg on

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Årsberetning. Annual Report

Årsberetning. Annual Report Årsberetning Annual Report 2014 Tekst: Anett Wiingaard Fotos: Jasper Simonsen og Bjarke Ørsted Layout: Eva Tryti Omslag: Eva Tryti Tryk: Clausen Grafisk ApS 2015 GODA God Alkoholkultur Løgstørgade 2 2100

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere HD ( R ) 8. Semester Afhandling Forfatter: Jannie Theilade Vejleder: Bent Høgsted Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere Hvorledes skabes der balance mellem økonomiske nøgletal og menneskelige

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective Techno-Anthropology Teknoantropologi Aalborg University Copenhagen

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Matchbolig your life s companion TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Members profiles 2 Kristoffer Winther, kris046n@stud.kea.dk

Læs mere