UCN Teknologi & Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCN Teknologi & Business"

Transkript

1 UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende og medarbejdere. Gennem igangsættelse af udviklingsorienterede sundhedsaktiviteter er det UCN Teknologi & Business vision at øge fokusset på sundhed indenfor områderne. Med fokus på sundhed medvirker UCN Teknologi & Business til at understøtte Det Hele Menneske og er derigennem med til at forbedre den enkeltes læringspotentiale, der igen vil styrke den faglige og personlige udvikling. UCN Teknologi & Business tilbyder en række muligheder for et sundere liv for sine studerende, medarbejdere og kunder. UCN Teknologi & Business ønsker at understøtte bestræbelserne på at gøre det sunde valg til det lette valg, men respekterer det enkelte menneskes ret til at leve sit liv som han eller hun vil. Du kan altid følge med og læse mere om, hvilke sundhedsaktiviteter UCN Teknologi & Business har igangsat og hvilke muligheder, du har for at blive en del af det på eller på intranettet under UCN Teknologi & Business. Kontakt: For at få yderligere oplysninger eller for at komme med forslag til forbedringer eller forslag til nye sundhedsaktiviteter så kontakt udviklingskonsulent Anita Lindkvist Nørbjerg på Teknologi & Business mål: At den generelle sundheds på Teknologi & Business forbedres frem til efteråret 2011 målt i sundhedsspørgeskemaet der udsendes 1 gange årligt. At Teknologi & Business fremstår som et sted der under støtter og giver mulighed for en sund livsstil. : Kost, Rygning, Akohol/, Motion og Stress rygnin g rygnin

2 UCN Teknologi & Business Sets focus on health In 2011 The Danish Company, Sports federation gave UCN Technology & Business their Health certificate, in order to make a special health pro effort for its students and employees. UCN Technology & Business vision is to increase the focus on health within the areas, through the launching of development-oriented health activities. An increased focus on health will help UCN Technology & Business to support The Whole Person and thus help to improve the individuals learning potential, which will strengthen the professional and personal development. UCN Technology & Business offers a range of options for a healthier life for its students, employees and customers. Furthermore, UCN Technology & Business is committed to support efforts to make the healthy choice the easy choice, while respecting the individual s right to live his or her life as he or she wants. You can always read more about new health activities at UCN Technology & Business at or at the intranet under UCN Technology & Business. There you can also read about your options if you decide to be a part of it. Contact: To get further information, to write suggestions about how to improve the existing health activities or to suggest new health activities, you can contact Anita Lindkvist Nørbjerg, development consultant on Technology & Business goals: That the general health of Technology & Business should improve by fall 2011 measured by a health questionnaire sent once a year. The Technology & Business department appears to be a place that supports and allows for a healthy lifestyle. : Diet, Smoking, Alcohol/Abuse, Exercise and Stress rygnin g rygnin

3 Kost Kalorietæller, fedtprocent, fiberholdigt??? UCN Teknologi & Business har gjort det nemmere for dig at få et sundere liv. UCN Teknologi & Business tror på en sund og varieret kost der tager højde for Sundhedsstyrelsens 8 officielle kostråd. De 8 kostråd: 1. Frugt og grønt 6 om dagen 2. Fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 4. Spar på sukker 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød (gode fedtstoffer) 6. Spis varieret 7. Sluk tørsten i vand 8. (30 minutters om dagen) Cafe: Anvender kun gode og sunde råvarer Bager selv alt det brød der serveres Sørger altid for mange og varierende salater Laver udelukket mad fra bunden Lægger vægt på madens dufte og farver Steger udelukket i koldpresset rapsolie Tænker over sukkerindholdet i alle retter Bruger årstidens råvarer Serverer kun pålæg af lavt saltindhold Man kan i cafeen altid vælge mellem kød, fisk, suppe og en vegetarret. I cafeen kan du købe morgenmad og frokost, ved at købe din mad i kantinen vil du således altid have mulighed for at være på den sunde side af din kostplan. Hvis du ønsker at have indflydelse på cafeen på din adresse så bliv medlem af cafeudvalget ved at kontakte Rikke Pedersen på Vi iværksætter løbende aktiviteter med fokus på sund kost og livsstil tilpasset ønsker og behov. For at læse mere om, hvad vi tilbyder gå ind på websiden rygnin g rygnin

4 Diet Calorie Counter, fat and consummation of fibers UCN Technology & Business has made it easier for you to have a healthier life. UCN Technology & Business believes in a healthy and balanced diet and takes into account the Danish Board of Health s eight official dietary guidelines. The 8 Dietary Guidelines: 1. Fruits and vegetables 6 pieces per day 2. Eat fish several times a week 3. Eat potatoes, rice, pasta and brow bread everyday 4. Save on sugar 5. Save on fat especially from dairy products and meat 6. Eat varied food 7. Drink plenty of water every day 8. Exercise 30 minutes every day The Cafe: Applies only good and wholesome ingredients Bakes all the bread that is being served themselves Is always making sure to serve many and varied salads Makes food from scratch Emphasizes smell and colors of the food Roasting is done exclusively with cold-pressed rapeseed oil Thinks of sugar in all areas Using seasonal ingredients Serves cold meat with a minimum salt content In the cafe you can buy breakfast and lunch and choose between meat, fish, soups and a vegetarian dish. By doing this, you will always have the opportunity to be on the healthy side of your diet. If you want to influence the cafe on your address, become a member of the cafe committee by contacting Rikke Pedersen on We implement ongoing activities by focusing on healthy diet and lifestyle adapted to wishes and needs. In order to read more about our offers go on the website rygnin g rygnin g rygnin

5 Rygning UCN Teknologi & Business overholder den gældende rygelovgivning og det er derfor ikke tilladt at ryge indendørs. Ved overtrædelse af ovennævnte, modtager personen en advarsel fra ledelsen og hvis man ikke stopper overtrædelsen, kan det i yderste konsekvens have betydning for sin tilknytning til UCN Teknologi & Business. Rygning og passiv er yderst sundhedsskadeligt og UCN Teknologi & Business ønsker derfor at tilføre ny viden samt igangsætte refleksioner og motivere til nye handlinger orienteret mod et varigt rygestop. Vi organiserer løbende rygestop kurser efter behov og minimum 1 gang årligt. Dette vil blive annonceret på intranettet. Hvis du har behov for øjeblikkelig hjælp til at holde op med at ryge kan du gå ind på websiden og gratis downloade pjecen om Den lille rygestop guide, for at få gode råd til at begynde og bevare dit rygestop. Samtidig kan du gratis tilmelde dig det digitale rygestopprogram hvor du løbende vil få støtte via mail eller sms og hvor du også kan se videoer med andres erfaringer, og få tips og hjælp til at gennemføre dit stop. Smoking UCN Technology & Business complies with the current smoking If you need immediate help to stop smoking, go the website legislation, which means that smoking is not allowed where you can download the brochure your lit- indoors. Smoking and passive smoking is extremely harmful tle guide to non smoking for free. Here you can get advices and UCN Technology & Business wants to bring new knowledge about how to start and maintain your smoking cessation. and initiate reflections, by stimulating new actions ori- Furthermore you can also sign up for the digital stop smoking ented towards a permanent smoking cessation. program at You will get an and a message on your mobile phone which will support you in the process. We at UCN Technology & Business organize regular smoking You will also get tips and help during your smoking cessation, as well as be able to see videos that show other peoples experiences. cessation courses depending on need, minimum one time per year. These will be announced at the intranet. rygnin rygnin g rygnin

6 Alkohol/Misbrug UCN Teknologi & Business har en 0-tolerance, når det gælder ulovlige rusmidler. På den rette tid og sted er det stadig muligt at nyde et glas vin eller øl. Men på UCN Teknologi & Business, må der som hovedregel ikke nydes og det tolereres ikke, at man er påvirket af eller andre rusmidler i arbejdstiden, hvad enten indtagelsen har fundet sted i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Alkohol kan dog nydes i begrænset omfang og med ansvarlighed ved festlige lejligheder eller ved repræsentative formål. UCN Teknologi & Business holder hvert år en sundhedsuge i uge 40, hvor vi sætter særlig fokus på sundhed indenfor. Uge 40 er samtidig Sundhedsstyrelsens uge, hvor de foretager særlige kampagner for at få danskerne til at drikke mindre. I uge 40 vil UCN Teknologi & Business derfor også fokusere på i samarbejde med sundhedsstyrelsen og foretage særlige aktiviteter med for øje. UCN teknologi & Business opfordring: Du opfordres til at følge de anbefalede genstandsgrænser dvs. højest 7 genstande for kvinder og højest 14 genstande for mænd om ugen, maksimalt 5 genstande ad gangen og vær opmærksom på sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om : 1. Intet forbrug er risikofrit for dit helbred 2. Drik ikke for din sundheds skyld 3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd 4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af hvis du drikker mere end 14/21 om ugen 5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed 6. Er du gravid undgå. Prøver du at blive gravid undgå for en sikkerheds skyld 7. Er du ældre vær særlig forsigtig med Handlingsanvisning: Vi har alle som mennesker, medstuderende og kollegaer på UCN Teknologi & Business et medansvar for at hjælpe hinanden. Vær derfor opmærksom på, om en kollega eller medstuderende har brug for hjælp. Det er vigtigt, at du handler. Du opfordres til at henvende dig din nærmeste leder/ studieleder, hvis du bliver opmærksom på et. Uanset hvem du retter henvendelse til, vil informationen blive behandlet med den største diskretion og ledelsen vil i første omgang søge at hjælpe den studerende eller medarbejderen ud af sit. rygnin g rygnin rygnin g rygnin Symptomer på : Drikker mere end planlagt, drikker i det skjulte, bliver irriteret eller aggressiv, når talen falder på, har ofte blackouts, ustabil optræden, dalende arbejdsmoral og pligtfølelse. Beredskab: Du kan altid indhente oplysninger om og rådgivnings- og behandlingstilbud på Derudover har du mulighed for at få gratis anonym rådgivning til personer, der drikker for meget og til pårørende på der samtidig er behjælpelig med at finde vej til hjælp og adresser på steder, der tilbyder behandling.

7 Alcohol/Abuse UCN Technology & Business has a zero tolerance when it comes to illegal drugs. It is still possible to enjoy a glass of wine or beer. At UCN Technology & Business alcohol is as a rule not tolerated. It is not tolerated to be under the influence of alcohol, or any other intoxicants during working hours, no matter whether the intake took place during the working hours or outside the working hours. Alcohol can be enjoyed in limited amounts and responsibly - on special occasions, or for representative purposes. alcohol abuse. No matter who you turn to, the information will be treated with the highest discretion and the management will try to seek help to the student or employee to get out of the abuse. Every year UCN Technology & Business holds a Health week in week 40, with special focus on health in the areas. Week 40 is at the same time the Health week for The Danish National Health Service. Here they conduct special campaigns in order to get the Danish population to minimize the consumption of alcohol. In week 40 UCN Technology & Business will therefore cooperate with The Danish National Health Service and arrange activities with a special focus on alcohol abuse. UCN Teknologi & Business encourage: You are encouraged to follow the recommended drink limits which are maximum 7 drinks for women and maximum 14 drinks for men, per week. You shall not drink more than 5 drinks at the occasion and you should be aware of The Danish National Health Service 7 guidelines about alcohol: 1. No alcohol consumption is risk free for your health 2. For the sake of your health, do not drink alcohol 3. You have a low risk for getting because of alcohol with a consumption of 7 drinks per week for women and 14 for men 4. 1.If you drink more than 14 (women) or 21 (men) drinks per week, you have a high risk of getting sick because of alcohol 5. Stop after drinking 5 drinks at the occassion 6. If are you pregnant then avoid alcohol. If you are trying to get pregnant also avoid alcohol in order to be on the safe side. 7. If you are elderly then be careful with alcohol. Symptoms of alcohol abuse: Drinking more alcohol than planned, drinking alcohol in hidden, getting irritated or aggressive when there is talk about alcohol, often has blackouts, unstable behavior, declined work ethic and sense of obligation. Preparedness: You can always get information about alcohol, counseling and treatment options on People that drink too much, as well as the relatives of the abusers, have the opportunity to get free and anonymous counseling at At Hope they will also help you to get the right help and addresses on which they offer treatment. How to act: As humans, fellow students and colleagues at UCN Technology & Business, we all have a responsibility to help each other. Therefore be attentive about if your colleague or fellow student need help. It is important that you act. You are encouraged to approach your closest leader if you are aware of an rygnin g rygnin rygnin g rygnin

8 Motion Motion gør glad. Motion hver dag giver dig energi og velvære. At være fysisk aktiv giver kvalitet i livet og nedsætter risikoen for sygdomme. Samtidig påvirker det dit humør, din koncentration og dit sociale liv. Der er flere måder at bevæge sig mere på. Du kan bevæge dig mere til og fra arbejde, bevæge dig mere på arbejde og du kan bevæge dig mere i din fritid. UCN Teknologi & Business tilbyder og støtter op omkring alle de førnævnte tilfælde. Der iværksættes derfor løbende en række stiltag på eller med skolen som omdrejningspunkt. Større risici ved fysisk inaktivitet Fysisk Psykisk Hjertekarsygdomme Stress Kræft Depression og angst Rygproblemer Dårligere humør Forhøjet blodtryk Dårlig søvn Sukkersyge Fordele ved at dyrke Fysisk Psykisk Stærkere knogler, led og Godt humør muskler Bedre immunforsvar, Selvtillid reaktionsevne og motorik Færre rygproblemer God søvn Bedre koncentrationsevne UCN Teknologi & Business tilbyder: Rabat på Fitness Idrætsaktiviteter Mail Løbeinstruktør Sportsbeklædning Du kan læse mere om vores mange tilbud og hvordan du kan få del af dem på Dårlige undskyldninger TOP 3 Der findes masser af undskyldninger omkring, der forhindrer en i at komme i gang eller fastholde sin træning. 1. Jeg har ikke tid! Det handler om prioritering og tilrettelægning af din hverdag. For at spare tid kan du cykle eller løbe på arbejde. Du kan også træne mindre, men flere gange og med din familie. 2. Jeg er ikke den sporty type. Der er ingen, der siger, du skal være verdensmester til din idræt og når du først har fundet en idræt der passer dig, finder du ud af, at det er rart at røre sig. 3. Jeg har ingen energi/ Jeg er for træt! Ved at dyrke vil du opleve at få meget mere energi allerede efter træning. Du sover også bedre og får derved endnu mere energi, styrker din koncentration og dit humør næste dag. g rygnin g rygnin

9 Benefits of taking exercise Physical Stronger bones, joints and muscles Improved immune system response abilities and motor skills Mental Good mood Self-Confidence Less back pain Good sleep Better socially Better concentration Exercise Exercise makes you happy. Exercising every day gives you energy and a feeling of wellbeing. Being physically active gives quality to your life and decreases the risk of diseases. At the same time, it affects your mood, your concentration and your social life. There are several ways to exercise more. You can cycle or walk to and from work, move more at work and you can move more in your spare time. UCN Technology & Business offers and supports in all the before mentioned cases. For this reason a continuous series of physical actions on or with the school as the focal point will be launched. Major risks associated with physical inactivity Physical Mental Cardiac Vascular Stress Cancer Depression and anxiety Back problems Worse mood High blood pressur Poor sleep Diabetes UCN Technology & Business offers: Fitness Sports Mail exercise Running instructor Sportswear You can always read more about our offers and how you can be a part of it at Poor excuses - TOP 3 There are plenty of excuses about exercise that prevent one from getting started or maintaining their workout. 1. I have no time! It s about prioritizing and organizing of your everyday life. In order to save 2. time you can cycle or run to work. You can also train less but more often and with your family. 3. I am not the sporty type. Nobody says you have to be a world champion in your sport and once you have found a sport that suits you, you will find out that it is nice to exercise. 4. I have no energy / I m too tired! By exercising you will experience to have much more energy 5. already after training. You also sleep better and therefore gain more energy, strengthen your concentration and your mood the next day. rygnin g rygnin g

10 Stress Hvad er? Hvor meget kan du tåle og hvorfor kan andre tåle mindre eller mere? Stress har forskellige stadier og er ikke ens igennem hele dit liv. UCN Teknologi & Business arbejder bevist med de faktorer, som kan forårsage, og hvordan kan forebygges. Det skal undgås at medarbejdere og studerende på UCN Teknologi & Business rammes af. Den nærmeste leder/ studieleder skal derfor sørge for at forebygge og begrænse et vedvarende arbejdspres, der i værste tilfælde kan udvikle sig til. For at sikre den daglige trivsel fokuserer UCN Teknologi & Business på forebyggelse og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer herunder. Forebyggelse af problemer Forebyggelse af problemer i relation til det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelsen af arbejdsrelateret fokuserer på følgende grundelementer: Balance mellem arbejdsopgaver, deres mængde og tyngde og den tid, der er til rådighed også set over et længere tidsperspektiv, så spidsbelastninger undgås Adgang til relevant information, velfungerende IT-systemer Mulighed for ro og koncentration om arbejdsopgaver, hvor man kan være i fred for forstyrrelser fokus på en kultur hvor der er en god tone med et godt samarbejd rygnin g rygnin g rygnin sklima, hvor alle udviser imødekommenhed og hjælp somhed Fokus på videndeling og kompetenceudvikling i den måde arbejdet organiseres på Viden om hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø, viden om risikofaktorer, viden om og hånd tering - både hos ledelsen, medarbejdere og de studerende Handlingsanvisning: Den enkelte skal udvise åbenhed overfor sin egen situation, turde sige fra samt være opmærksom overfor tegn på. Hvis du udviser symptomer på, er det vigtigt, at du finder ud af, om det skyldes eller ej. Dette kan du gøre ved at kontakte din egen læge, som kan hjælpe med at sætte symptomerne i rette perspektiv og rådgive om det mest hensigtsmæssige i situationen. Derefter opfordres du til som medarbejder på UCN Teknologi & Business at tage kontakt til din nærmeste leder, der sammen med dig vil vejlede om diverse muligheder for at afhjælpe en. Som studerende på UCN Teknologi og Business opfordres enten du selv eller dem, der står dig nær, til at tage kontakt til de 2 generelle studievejledere Gitte Carstens og Juliet Butler, som vil guide dig til at få den rette hjælp.

11 Tilbud/aktiviteter: På websiden har du mulighed for at foretage en test, der kan medvirke til at indikere, om du har symptomer på. Samtidig kan du på websiden gratis downloade hæfter, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan forebygge i din hverdag. UCN Teknologi og Business arrangerer derudover løbende og minimum 2 gange årligt workshops og foredrag for alle interesserede. På biblioteket har du yderligere mulighed for gratis at låne en afspændings og meditations cd. Symptomer på : Fysiske symptomer Psykiske symptomer Adfærdsmæssige symptomer Indre uro Ulyst Søvnløshed Hovedpine Træthed Uengagerethed Hjertebanken Irritabilitet Hyperventilation Mavesmerter Hukommelsesbesvær Aggressivitet Nedsat potens Koncentrationsbesvær Nedsat præstationsevne Hyppige Infektioner Angst Ubeslutsomhed Vægttab Nedsat humoristisk sans Øget brug af stimulanser Forværring af Kronisk Sygdom Depression Øget sygefravær g rygnin g rygnin

12 Stress What is? How much can you tolerate and why others can tolerate less or more? Stress has various stages and they are not the same throughout your life. UCN Technology & Business is deliberately working, with factors which may cause, and how can be prevented. It shall be avoided the employees and students at UCN Technology & Business are hit by. Because of this your closest leader shall try to prevent and limit a continuing work pressure which can in the worst case develop into. To ensure the daily well-being UCN Technology &Business focuses on prevention and handling the physiological work environment including. Prevention of problems: The prevention of problems in relation to the psychical working environment and the prevention of work related focus on the following elements: Balance between the work assignments and the time that is available also in a longer time perspective Access to the relevant information and well functioning IT-systems The opportunity to get peace and quietness to concentrate, and where you will not get disturbed Focus on a culture where there is a good tone with people that cooperate and show obligingness and helpfulness Focus on knowledge sharing and development of compe tence is how the work is organized. Knowledge about what creats a good physiological work environment, knowledge about the risk factors, knowledge about and how to handle this applies for the leaders, as well as the employees and students. g rygnin g rygnin How to act: The individual shall show openness towards its own situation and be attentive to the signs of. If you show symptoms of it is important to find out whether it is caused by or not. Therefore contact your personal doctor who can help you set the symptoms in the right perspective and advice you about what is suitable in the specific situation. Afterwards you are encouraged as an employee at UCN Technology & Business to contact your closest leader who will in cooperation with you try to guide you about the possibilities of reducing the. As a student at UCN Teknologi & Business, we encourage you or those near you to contact the two general career advisors Gitte Carstens and Juliet Butler who will guide you to the right help. Offers/activities On the website you have the opportunity to take a test that can help you to indicate whether you have symptoms of. Furthermore, the website allows you to download free brochures about how to prevent in your life. UCN Technology & Business arrange minimum twice per year workshops and lectures for all those who are interested. You also have the opportunity to borrow for free relaxation and meditation CDs in the library.

13 Symptoms on : Physical symptoms: Psychological symptoms Behavioral symptoms: Inner anxiety Tiredness Sleeplessness Headache Irritability Detached Palpitation Memory difficulties Hyperventilation Stomachache Concentration difficulties Aggressive Reduced potency Anxiety Indecisive Increased infections Decreased sense of humor Increased use of stimulants Weight loss Depression Deterioration of chronic disease rygnin g rygnin rygnin g rygnin

14 Sundheds Agenterne Sammen med Sundheds Agenterne satses der på, at der skal sættes fokus på sundhed med udgangspunkt i motivation og glæde. Sundheds Agenternes primære opgave er, at motivere resten af UCN Teknologi & Business til at tage imod diverse sundhedstilbud og aktiviteter. Samtidig er det Sundheds Agenternes rolle at bidrage til, at Område X får kendskab til de fælles ønsker og behov, der er på UCN Teknologi & Business efter konkrete sundhedstiltag. Der er udvalgt ca. 20 Sundheds Agenter, der består af frivillige medarbejdere og studerende på UCN Teknologi & Business. Hvis du ønsker at blive Sundheds Agent og bistå i arbejdet med at sætte fokus på sundhed på UCN Teknologi & Business, så send en kort ansøgning til udviklingskonsulent Anita Lindkvist Nørbjerg på Health agents Together with the Health Agents the primary focus is health, based on motivation and joy. The primary job of the Health Agents is to motivate the rest of UCN Technology & Business to use the various health services and activities. At the same time the Health Agents also have a role in helping Area X to get knowledge about the common wishes and needs at UCN Technology & Business after specific health interventions have been launched. g rygnin g rygnin Approximately 20 selected Health agents constitute a team made up of a volunteer staff and students at UCN Technology & Business. If you want to be a Health Agent and assist in work with focus on health at UCN Technology & Business, send a brief application to the development consultant Anita Lindkvist Nørbjerg on

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen Novo Nordisk virksomhedscase Martin Kristiansen Et hurtigt blik på Novo Nordisk Ca. 28.000 medarbejdere i 81 lande Verdens førende inden for diabetesbehandling siden 1923 Førende inden for: Blødningsbehandling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2015 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere