UCN Teknologi & Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCN Teknologi & Business"

Transkript

1 UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende og medarbejdere. Gennem igangsættelse af udviklingsorienterede sundhedsaktiviteter er det UCN Teknologi & Business vision at øge fokusset på sundhed indenfor områderne. Med fokus på sundhed medvirker UCN Teknologi & Business til at understøtte Det Hele Menneske og er derigennem med til at forbedre den enkeltes læringspotentiale, der igen vil styrke den faglige og personlige udvikling. UCN Teknologi & Business tilbyder en række muligheder for et sundere liv for sine studerende, medarbejdere og kunder. UCN Teknologi & Business ønsker at understøtte bestræbelserne på at gøre det sunde valg til det lette valg, men respekterer det enkelte menneskes ret til at leve sit liv som han eller hun vil. Du kan altid følge med og læse mere om, hvilke sundhedsaktiviteter UCN Teknologi & Business har igangsat og hvilke muligheder, du har for at blive en del af det på eller på intranettet under UCN Teknologi & Business. Kontakt: For at få yderligere oplysninger eller for at komme med forslag til forbedringer eller forslag til nye sundhedsaktiviteter så kontakt udviklingskonsulent Anita Lindkvist Nørbjerg på Teknologi & Business mål: At den generelle sundheds på Teknologi & Business forbedres frem til efteråret 2011 målt i sundhedsspørgeskemaet der udsendes 1 gange årligt. At Teknologi & Business fremstår som et sted der under støtter og giver mulighed for en sund livsstil. : Kost, Rygning, Akohol/, Motion og Stress rygnin g rygnin

2 UCN Teknologi & Business Sets focus on health In 2011 The Danish Company, Sports federation gave UCN Technology & Business their Health certificate, in order to make a special health pro effort for its students and employees. UCN Technology & Business vision is to increase the focus on health within the areas, through the launching of development-oriented health activities. An increased focus on health will help UCN Technology & Business to support The Whole Person and thus help to improve the individuals learning potential, which will strengthen the professional and personal development. UCN Technology & Business offers a range of options for a healthier life for its students, employees and customers. Furthermore, UCN Technology & Business is committed to support efforts to make the healthy choice the easy choice, while respecting the individual s right to live his or her life as he or she wants. You can always read more about new health activities at UCN Technology & Business at or at the intranet under UCN Technology & Business. There you can also read about your options if you decide to be a part of it. Contact: To get further information, to write suggestions about how to improve the existing health activities or to suggest new health activities, you can contact Anita Lindkvist Nørbjerg, development consultant on Technology & Business goals: That the general health of Technology & Business should improve by fall 2011 measured by a health questionnaire sent once a year. The Technology & Business department appears to be a place that supports and allows for a healthy lifestyle. : Diet, Smoking, Alcohol/Abuse, Exercise and Stress rygnin g rygnin

3 Kost Kalorietæller, fedtprocent, fiberholdigt??? UCN Teknologi & Business har gjort det nemmere for dig at få et sundere liv. UCN Teknologi & Business tror på en sund og varieret kost der tager højde for Sundhedsstyrelsens 8 officielle kostråd. De 8 kostråd: 1. Frugt og grønt 6 om dagen 2. Fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 4. Spar på sukker 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød (gode fedtstoffer) 6. Spis varieret 7. Sluk tørsten i vand 8. (30 minutters om dagen) Cafe: Anvender kun gode og sunde råvarer Bager selv alt det brød der serveres Sørger altid for mange og varierende salater Laver udelukket mad fra bunden Lægger vægt på madens dufte og farver Steger udelukket i koldpresset rapsolie Tænker over sukkerindholdet i alle retter Bruger årstidens råvarer Serverer kun pålæg af lavt saltindhold Man kan i cafeen altid vælge mellem kød, fisk, suppe og en vegetarret. I cafeen kan du købe morgenmad og frokost, ved at købe din mad i kantinen vil du således altid have mulighed for at være på den sunde side af din kostplan. Hvis du ønsker at have indflydelse på cafeen på din adresse så bliv medlem af cafeudvalget ved at kontakte Rikke Pedersen på Vi iværksætter løbende aktiviteter med fokus på sund kost og livsstil tilpasset ønsker og behov. For at læse mere om, hvad vi tilbyder gå ind på websiden rygnin g rygnin

4 Diet Calorie Counter, fat and consummation of fibers UCN Technology & Business has made it easier for you to have a healthier life. UCN Technology & Business believes in a healthy and balanced diet and takes into account the Danish Board of Health s eight official dietary guidelines. The 8 Dietary Guidelines: 1. Fruits and vegetables 6 pieces per day 2. Eat fish several times a week 3. Eat potatoes, rice, pasta and brow bread everyday 4. Save on sugar 5. Save on fat especially from dairy products and meat 6. Eat varied food 7. Drink plenty of water every day 8. Exercise 30 minutes every day The Cafe: Applies only good and wholesome ingredients Bakes all the bread that is being served themselves Is always making sure to serve many and varied salads Makes food from scratch Emphasizes smell and colors of the food Roasting is done exclusively with cold-pressed rapeseed oil Thinks of sugar in all areas Using seasonal ingredients Serves cold meat with a minimum salt content In the cafe you can buy breakfast and lunch and choose between meat, fish, soups and a vegetarian dish. By doing this, you will always have the opportunity to be on the healthy side of your diet. If you want to influence the cafe on your address, become a member of the cafe committee by contacting Rikke Pedersen on We implement ongoing activities by focusing on healthy diet and lifestyle adapted to wishes and needs. In order to read more about our offers go on the website rygnin g rygnin g rygnin

5 Rygning UCN Teknologi & Business overholder den gældende rygelovgivning og det er derfor ikke tilladt at ryge indendørs. Ved overtrædelse af ovennævnte, modtager personen en advarsel fra ledelsen og hvis man ikke stopper overtrædelsen, kan det i yderste konsekvens have betydning for sin tilknytning til UCN Teknologi & Business. Rygning og passiv er yderst sundhedsskadeligt og UCN Teknologi & Business ønsker derfor at tilføre ny viden samt igangsætte refleksioner og motivere til nye handlinger orienteret mod et varigt rygestop. Vi organiserer løbende rygestop kurser efter behov og minimum 1 gang årligt. Dette vil blive annonceret på intranettet. Hvis du har behov for øjeblikkelig hjælp til at holde op med at ryge kan du gå ind på websiden og gratis downloade pjecen om Den lille rygestop guide, for at få gode råd til at begynde og bevare dit rygestop. Samtidig kan du gratis tilmelde dig det digitale rygestopprogram hvor du løbende vil få støtte via mail eller sms og hvor du også kan se videoer med andres erfaringer, og få tips og hjælp til at gennemføre dit stop. Smoking UCN Technology & Business complies with the current smoking If you need immediate help to stop smoking, go the website legislation, which means that smoking is not allowed where you can download the brochure your lit- indoors. Smoking and passive smoking is extremely harmful tle guide to non smoking for free. Here you can get advices and UCN Technology & Business wants to bring new knowledge about how to start and maintain your smoking cessation. and initiate reflections, by stimulating new actions ori- Furthermore you can also sign up for the digital stop smoking ented towards a permanent smoking cessation. program at You will get an and a message on your mobile phone which will support you in the process. We at UCN Technology & Business organize regular smoking You will also get tips and help during your smoking cessation, as well as be able to see videos that show other peoples experiences. cessation courses depending on need, minimum one time per year. These will be announced at the intranet. rygnin rygnin g rygnin

6 Alkohol/Misbrug UCN Teknologi & Business har en 0-tolerance, når det gælder ulovlige rusmidler. På den rette tid og sted er det stadig muligt at nyde et glas vin eller øl. Men på UCN Teknologi & Business, må der som hovedregel ikke nydes og det tolereres ikke, at man er påvirket af eller andre rusmidler i arbejdstiden, hvad enten indtagelsen har fundet sted i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Alkohol kan dog nydes i begrænset omfang og med ansvarlighed ved festlige lejligheder eller ved repræsentative formål. UCN Teknologi & Business holder hvert år en sundhedsuge i uge 40, hvor vi sætter særlig fokus på sundhed indenfor. Uge 40 er samtidig Sundhedsstyrelsens uge, hvor de foretager særlige kampagner for at få danskerne til at drikke mindre. I uge 40 vil UCN Teknologi & Business derfor også fokusere på i samarbejde med sundhedsstyrelsen og foretage særlige aktiviteter med for øje. UCN teknologi & Business opfordring: Du opfordres til at følge de anbefalede genstandsgrænser dvs. højest 7 genstande for kvinder og højest 14 genstande for mænd om ugen, maksimalt 5 genstande ad gangen og vær opmærksom på sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om : 1. Intet forbrug er risikofrit for dit helbred 2. Drik ikke for din sundheds skyld 3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd 4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af hvis du drikker mere end 14/21 om ugen 5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed 6. Er du gravid undgå. Prøver du at blive gravid undgå for en sikkerheds skyld 7. Er du ældre vær særlig forsigtig med Handlingsanvisning: Vi har alle som mennesker, medstuderende og kollegaer på UCN Teknologi & Business et medansvar for at hjælpe hinanden. Vær derfor opmærksom på, om en kollega eller medstuderende har brug for hjælp. Det er vigtigt, at du handler. Du opfordres til at henvende dig din nærmeste leder/ studieleder, hvis du bliver opmærksom på et. Uanset hvem du retter henvendelse til, vil informationen blive behandlet med den største diskretion og ledelsen vil i første omgang søge at hjælpe den studerende eller medarbejderen ud af sit. rygnin g rygnin rygnin g rygnin Symptomer på : Drikker mere end planlagt, drikker i det skjulte, bliver irriteret eller aggressiv, når talen falder på, har ofte blackouts, ustabil optræden, dalende arbejdsmoral og pligtfølelse. Beredskab: Du kan altid indhente oplysninger om og rådgivnings- og behandlingstilbud på Derudover har du mulighed for at få gratis anonym rådgivning til personer, der drikker for meget og til pårørende på der samtidig er behjælpelig med at finde vej til hjælp og adresser på steder, der tilbyder behandling.

7 Alcohol/Abuse UCN Technology & Business has a zero tolerance when it comes to illegal drugs. It is still possible to enjoy a glass of wine or beer. At UCN Technology & Business alcohol is as a rule not tolerated. It is not tolerated to be under the influence of alcohol, or any other intoxicants during working hours, no matter whether the intake took place during the working hours or outside the working hours. Alcohol can be enjoyed in limited amounts and responsibly - on special occasions, or for representative purposes. alcohol abuse. No matter who you turn to, the information will be treated with the highest discretion and the management will try to seek help to the student or employee to get out of the abuse. Every year UCN Technology & Business holds a Health week in week 40, with special focus on health in the areas. Week 40 is at the same time the Health week for The Danish National Health Service. Here they conduct special campaigns in order to get the Danish population to minimize the consumption of alcohol. In week 40 UCN Technology & Business will therefore cooperate with The Danish National Health Service and arrange activities with a special focus on alcohol abuse. UCN Teknologi & Business encourage: You are encouraged to follow the recommended drink limits which are maximum 7 drinks for women and maximum 14 drinks for men, per week. You shall not drink more than 5 drinks at the occasion and you should be aware of The Danish National Health Service 7 guidelines about alcohol: 1. No alcohol consumption is risk free for your health 2. For the sake of your health, do not drink alcohol 3. You have a low risk for getting because of alcohol with a consumption of 7 drinks per week for women and 14 for men 4. 1.If you drink more than 14 (women) or 21 (men) drinks per week, you have a high risk of getting sick because of alcohol 5. Stop after drinking 5 drinks at the occassion 6. If are you pregnant then avoid alcohol. If you are trying to get pregnant also avoid alcohol in order to be on the safe side. 7. If you are elderly then be careful with alcohol. Symptoms of alcohol abuse: Drinking more alcohol than planned, drinking alcohol in hidden, getting irritated or aggressive when there is talk about alcohol, often has blackouts, unstable behavior, declined work ethic and sense of obligation. Preparedness: You can always get information about alcohol, counseling and treatment options on People that drink too much, as well as the relatives of the abusers, have the opportunity to get free and anonymous counseling at At Hope they will also help you to get the right help and addresses on which they offer treatment. How to act: As humans, fellow students and colleagues at UCN Technology & Business, we all have a responsibility to help each other. Therefore be attentive about if your colleague or fellow student need help. It is important that you act. You are encouraged to approach your closest leader if you are aware of an rygnin g rygnin rygnin g rygnin

8 Motion Motion gør glad. Motion hver dag giver dig energi og velvære. At være fysisk aktiv giver kvalitet i livet og nedsætter risikoen for sygdomme. Samtidig påvirker det dit humør, din koncentration og dit sociale liv. Der er flere måder at bevæge sig mere på. Du kan bevæge dig mere til og fra arbejde, bevæge dig mere på arbejde og du kan bevæge dig mere i din fritid. UCN Teknologi & Business tilbyder og støtter op omkring alle de førnævnte tilfælde. Der iværksættes derfor løbende en række stiltag på eller med skolen som omdrejningspunkt. Større risici ved fysisk inaktivitet Fysisk Psykisk Hjertekarsygdomme Stress Kræft Depression og angst Rygproblemer Dårligere humør Forhøjet blodtryk Dårlig søvn Sukkersyge Fordele ved at dyrke Fysisk Psykisk Stærkere knogler, led og Godt humør muskler Bedre immunforsvar, Selvtillid reaktionsevne og motorik Færre rygproblemer God søvn Bedre koncentrationsevne UCN Teknologi & Business tilbyder: Rabat på Fitness Idrætsaktiviteter Mail Løbeinstruktør Sportsbeklædning Du kan læse mere om vores mange tilbud og hvordan du kan få del af dem på Dårlige undskyldninger TOP 3 Der findes masser af undskyldninger omkring, der forhindrer en i at komme i gang eller fastholde sin træning. 1. Jeg har ikke tid! Det handler om prioritering og tilrettelægning af din hverdag. For at spare tid kan du cykle eller løbe på arbejde. Du kan også træne mindre, men flere gange og med din familie. 2. Jeg er ikke den sporty type. Der er ingen, der siger, du skal være verdensmester til din idræt og når du først har fundet en idræt der passer dig, finder du ud af, at det er rart at røre sig. 3. Jeg har ingen energi/ Jeg er for træt! Ved at dyrke vil du opleve at få meget mere energi allerede efter træning. Du sover også bedre og får derved endnu mere energi, styrker din koncentration og dit humør næste dag. g rygnin g rygnin

9 Benefits of taking exercise Physical Stronger bones, joints and muscles Improved immune system response abilities and motor skills Mental Good mood Self-Confidence Less back pain Good sleep Better socially Better concentration Exercise Exercise makes you happy. Exercising every day gives you energy and a feeling of wellbeing. Being physically active gives quality to your life and decreases the risk of diseases. At the same time, it affects your mood, your concentration and your social life. There are several ways to exercise more. You can cycle or walk to and from work, move more at work and you can move more in your spare time. UCN Technology & Business offers and supports in all the before mentioned cases. For this reason a continuous series of physical actions on or with the school as the focal point will be launched. Major risks associated with physical inactivity Physical Mental Cardiac Vascular Stress Cancer Depression and anxiety Back problems Worse mood High blood pressur Poor sleep Diabetes UCN Technology & Business offers: Fitness Sports Mail exercise Running instructor Sportswear You can always read more about our offers and how you can be a part of it at Poor excuses - TOP 3 There are plenty of excuses about exercise that prevent one from getting started or maintaining their workout. 1. I have no time! It s about prioritizing and organizing of your everyday life. In order to save 2. time you can cycle or run to work. You can also train less but more often and with your family. 3. I am not the sporty type. Nobody says you have to be a world champion in your sport and once you have found a sport that suits you, you will find out that it is nice to exercise. 4. I have no energy / I m too tired! By exercising you will experience to have much more energy 5. already after training. You also sleep better and therefore gain more energy, strengthen your concentration and your mood the next day. rygnin g rygnin g

10 Stress Hvad er? Hvor meget kan du tåle og hvorfor kan andre tåle mindre eller mere? Stress har forskellige stadier og er ikke ens igennem hele dit liv. UCN Teknologi & Business arbejder bevist med de faktorer, som kan forårsage, og hvordan kan forebygges. Det skal undgås at medarbejdere og studerende på UCN Teknologi & Business rammes af. Den nærmeste leder/ studieleder skal derfor sørge for at forebygge og begrænse et vedvarende arbejdspres, der i værste tilfælde kan udvikle sig til. For at sikre den daglige trivsel fokuserer UCN Teknologi & Business på forebyggelse og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer herunder. Forebyggelse af problemer Forebyggelse af problemer i relation til det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelsen af arbejdsrelateret fokuserer på følgende grundelementer: Balance mellem arbejdsopgaver, deres mængde og tyngde og den tid, der er til rådighed også set over et længere tidsperspektiv, så spidsbelastninger undgås Adgang til relevant information, velfungerende IT-systemer Mulighed for ro og koncentration om arbejdsopgaver, hvor man kan være i fred for forstyrrelser fokus på en kultur hvor der er en god tone med et godt samarbejd rygnin g rygnin g rygnin sklima, hvor alle udviser imødekommenhed og hjælp somhed Fokus på videndeling og kompetenceudvikling i den måde arbejdet organiseres på Viden om hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø, viden om risikofaktorer, viden om og hånd tering - både hos ledelsen, medarbejdere og de studerende Handlingsanvisning: Den enkelte skal udvise åbenhed overfor sin egen situation, turde sige fra samt være opmærksom overfor tegn på. Hvis du udviser symptomer på, er det vigtigt, at du finder ud af, om det skyldes eller ej. Dette kan du gøre ved at kontakte din egen læge, som kan hjælpe med at sætte symptomerne i rette perspektiv og rådgive om det mest hensigtsmæssige i situationen. Derefter opfordres du til som medarbejder på UCN Teknologi & Business at tage kontakt til din nærmeste leder, der sammen med dig vil vejlede om diverse muligheder for at afhjælpe en. Som studerende på UCN Teknologi og Business opfordres enten du selv eller dem, der står dig nær, til at tage kontakt til de 2 generelle studievejledere Gitte Carstens og Juliet Butler, som vil guide dig til at få den rette hjælp.

11 Tilbud/aktiviteter: På websiden har du mulighed for at foretage en test, der kan medvirke til at indikere, om du har symptomer på. Samtidig kan du på websiden gratis downloade hæfter, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan forebygge i din hverdag. UCN Teknologi og Business arrangerer derudover løbende og minimum 2 gange årligt workshops og foredrag for alle interesserede. På biblioteket har du yderligere mulighed for gratis at låne en afspændings og meditations cd. Symptomer på : Fysiske symptomer Psykiske symptomer Adfærdsmæssige symptomer Indre uro Ulyst Søvnløshed Hovedpine Træthed Uengagerethed Hjertebanken Irritabilitet Hyperventilation Mavesmerter Hukommelsesbesvær Aggressivitet Nedsat potens Koncentrationsbesvær Nedsat præstationsevne Hyppige Infektioner Angst Ubeslutsomhed Vægttab Nedsat humoristisk sans Øget brug af stimulanser Forværring af Kronisk Sygdom Depression Øget sygefravær g rygnin g rygnin

12 Stress What is? How much can you tolerate and why others can tolerate less or more? Stress has various stages and they are not the same throughout your life. UCN Technology & Business is deliberately working, with factors which may cause, and how can be prevented. It shall be avoided the employees and students at UCN Technology & Business are hit by. Because of this your closest leader shall try to prevent and limit a continuing work pressure which can in the worst case develop into. To ensure the daily well-being UCN Technology &Business focuses on prevention and handling the physiological work environment including. Prevention of problems: The prevention of problems in relation to the psychical working environment and the prevention of work related focus on the following elements: Balance between the work assignments and the time that is available also in a longer time perspective Access to the relevant information and well functioning IT-systems The opportunity to get peace and quietness to concentrate, and where you will not get disturbed Focus on a culture where there is a good tone with people that cooperate and show obligingness and helpfulness Focus on knowledge sharing and development of compe tence is how the work is organized. Knowledge about what creats a good physiological work environment, knowledge about the risk factors, knowledge about and how to handle this applies for the leaders, as well as the employees and students. g rygnin g rygnin How to act: The individual shall show openness towards its own situation and be attentive to the signs of. If you show symptoms of it is important to find out whether it is caused by or not. Therefore contact your personal doctor who can help you set the symptoms in the right perspective and advice you about what is suitable in the specific situation. Afterwards you are encouraged as an employee at UCN Technology & Business to contact your closest leader who will in cooperation with you try to guide you about the possibilities of reducing the. As a student at UCN Teknologi & Business, we encourage you or those near you to contact the two general career advisors Gitte Carstens and Juliet Butler who will guide you to the right help. Offers/activities On the website you have the opportunity to take a test that can help you to indicate whether you have symptoms of. Furthermore, the website allows you to download free brochures about how to prevent in your life. UCN Technology & Business arrange minimum twice per year workshops and lectures for all those who are interested. You also have the opportunity to borrow for free relaxation and meditation CDs in the library.

13 Symptoms on : Physical symptoms: Psychological symptoms Behavioral symptoms: Inner anxiety Tiredness Sleeplessness Headache Irritability Detached Palpitation Memory difficulties Hyperventilation Stomachache Concentration difficulties Aggressive Reduced potency Anxiety Indecisive Increased infections Decreased sense of humor Increased use of stimulants Weight loss Depression Deterioration of chronic disease rygnin g rygnin rygnin g rygnin

14 Sundheds Agenterne Sammen med Sundheds Agenterne satses der på, at der skal sættes fokus på sundhed med udgangspunkt i motivation og glæde. Sundheds Agenternes primære opgave er, at motivere resten af UCN Teknologi & Business til at tage imod diverse sundhedstilbud og aktiviteter. Samtidig er det Sundheds Agenternes rolle at bidrage til, at Område X får kendskab til de fælles ønsker og behov, der er på UCN Teknologi & Business efter konkrete sundhedstiltag. Der er udvalgt ca. 20 Sundheds Agenter, der består af frivillige medarbejdere og studerende på UCN Teknologi & Business. Hvis du ønsker at blive Sundheds Agent og bistå i arbejdet med at sætte fokus på sundhed på UCN Teknologi & Business, så send en kort ansøgning til udviklingskonsulent Anita Lindkvist Nørbjerg på Health agents Together with the Health Agents the primary focus is health, based on motivation and joy. The primary job of the Health Agents is to motivate the rest of UCN Technology & Business to use the various health services and activities. At the same time the Health Agents also have a role in helping Area X to get knowledge about the common wishes and needs at UCN Technology & Business after specific health interventions have been launched. g rygnin g rygnin Approximately 20 selected Health agents constitute a team made up of a volunteer staff and students at UCN Technology & Business. If you want to be a Health Agent and assist in work with focus on health at UCN Technology & Business, send a brief application to the development consultant Anita Lindkvist Nørbjerg on

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere