E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E V E J L E. Juni Birgitte Holm & Mikael Rask

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask"

Transkript

1 E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E V E J L E Juni Birgitte Holm & Mikael Rask

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Vurdering... 3 Projektet i tal... 6 Projektets enkelte dele... 9 Kvalitativ deltagerevaluering Hvordan har indsatsen bidraget til målopfyldelsen? Virksomhedskontakten Regnskab Bilag RESUMÉ Der er til projektet Arbejdsliv, stress & depression et forløb for sygemeldte med diagnoserne stress & depression - af det Lokale Beskæftigelses Råd i Vejle herefter LBR - bevilget kr til forberedelse, gennemførelse samt evaluering i perioden juli 2010 til februar Projektet bevilgedes med op til 90 pladser i alt og max. 40 løbende pladser. Projektet er afsluttet og gennemført i henhold til projektbeskrivelse, tidsplan og udarbejdet budget med mindre tilpasninger. Der har fra Jobcenter Vejle været visiteret 98 deltagere til projektet og i projektet er afholdt 89 visitationssamtaler, hvoraf 77 deltagere er startet i forløb og 66 har gennemført forløbet som planlagt. Projektet var oprindeligt beskrevet med en større vægt på en forebyggende virksomhedsrettet indsats end den faktisk gennemførte. Dette på baggrund af, at LBR s sekretariat anmodede om at vægten i projektet flyttedes over til indsatsen rettet mod den sygemeldte. Der er således kun gennemført virksomhedsvendt aktivitet direkte afledt heraf. Det har været nødvendigt at foretage mindre, budgetmæssige tilpasninger for at kunne gennemføre projektet i henhold til projektbeskrivelsen, idet f.eks. ekstern bistand fra psykolog ikke viste sig mulig at indhente, hvorfor der til projektet har været knyttet fastansat psykolog. Indholdsmæssigt er forløbet fuldt gennemført i henhold til projektbeskrivelsen, dvs. at der indholdsmæssigt er arbejdet med 3 indsatsområder. En arbejdsmarkedsrettet, en psykologisk og en sundhedsfremmende. Sammensætning af målgruppen har været anderledes end oprindelig forventet, da det for at sikre en hensigtsmæssig visitation besluttedes at visitere sygemeldte fra a-kasse, som således har udgjort ca. 1/3 af målgruppen. Endvidere har målgruppen omfattet sygemeldte med mere komplekse psykiatriske problemstillinger end forventet. Som følge af den ændrede målgruppe har projektet i højere grad end forventet arbejdet med etablering af virksomhedspraktikker og der er således for 32 % af de gennemførte forløb etableret virksomhedspraktik. På trods af den ændrede målgruppe er projektet gennemført med en raskmeldingsprocent på 58 %, hvilket er højere end forudsat i projektansøgningen. Økonomisk kommer projektet ud med et mindre merforbrug i forhold til det bevilgede, idet der er bogført udgifter for kr ,07. Merforbruget er dækket af Holm & Rask og ses væsentligst at være et resultat af, at det for at sikre den nødvendige kvalitet i projektet har været nødvendigt at arbejde i små grupper og med en betydelig, ressourcetung, håndholdt indsats. For os, der har gennemført projektet, vurderes forløbet således: Det virkede, det gjorde en positiv forskel og der kan drages erfaringer af forløbet! 2

3 VURDERING Projektets succeskriterier har været knyttet til 3 overordnede områder: 1) Den sygemeldte 2) Beskæftigelsesindsatsen/samfundsmæssigt perspektiv. 3) Samarbejdspartnere I forhold til den sygemeldte ses følgende. Der er udarbejdet løbende deltagerevalueringer samt anonyme, skriftlige slutevalueringer, hvoraf generelt fremgår en meget høj grad af deltagertilfredshed. I relation til den aktuelle samfundsmæssige debat omkring beskæftigelsesindsatsen / aktivering beskriver deltagerne forløbet med udsagn som meningsfuldt, anderledes, støttende, målrettet, hårdt, men det hjalp mig til at træffe et nødvendigt valg. Af skriftlige evalueringer fremgår at 88 % af deltagerne giver udtryk for at projektet ud fra en samlet vurdering i høj grad har været relevant. Et for projektet væsentligt mål har været, at deltagerne skulle opleve, at blive mødt med respekt og i øjenhøjde, da det har været vurderingen, at dette er nødvendigt for at støtte den sygemeldte i en ofte vanskelig erkendelsesproces i forhold til den sygemeldtes fremtid på arbejdsmarkedet. Dette ses absolut at være lykkedes, hvilket fremgår af såvel løbende som afsluttende evaluering. For at sikre at alle deltagere har kunnet være i projektet, er der i gruppesammenhæng arbejdet i mindre grupper på 6-12 personer samtidig med at der i betydelig grad har været anvendt individuelle, coachende samtaler. Dette ses at være nødvendigt i forhold til den konkrete målgruppe, men kræver også relativt mange personaleressourcer. I forhold til beskæftigelsesindsatsen / det samfundsmæssige perspektiv ses følgende. En lille indsats overfor nysygemeldte med stress og depression virker! Indsatsen bør ideelt indeholde både sundhedsfremmende fysiske og psykologiske emner - og disse bør ses som understøttende i forhold til det primære mål, at fremme raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For sygemeldte med et ansættelsesforhold bør indsatsen hurtigst muligt kombineres med eller erstattes af aktiv sygemelding på arbejdspladsen eller delvis raskmelding og kontakt til arbejdspladsen for at understøtte at arbejdsforholdet fastholdes. For sygemeldte uden ansættelsesforhold bør indsatsen hurtigst muligt inddrage anvendelse af virksomhedspraktik for at understøtte processen frem mod raskmelding. Sygemeldte med eksempelvis PTSD, bipolar lidelse eller alvorlige personlighedsforstyrrelser profiterer ikke i samme grad som sygemeldte med stress og depression af den lille indsats. Stress og depression ses, når der kigges på de til projektet henviste, at dække over både kliniske diagnoser veldokumenterede depressive tilstande og mere komplekse situationer, hvor den sygemeldte har ondt i livet og pga. eksistentielle eller sociale udfordringer sygemeldes og sætter arbejdslivet på pause. 58 % af de sygemeldte, der har gennemført projektet Arbejdsliv, Stress og depression er raskmeldte ved udløb af aftaleperioden. Dette ligger lidt over de forventede 55 %. Projektet var oprindeligt målrettet sygemeldte med ansættelsesforhold og korterevarende sygemelding bag sig. Når der ses på projektets resultater viser det sig, at alle raskmeldinger, der genereres via projektet er blandt sygemeldte med under 26 ugers sygefravær på visitationstidspunkt. 3

4 Dette betyder ikke at deltagere med længerevarende sygefravær ikke har haft udbytte af projektet, men ses at være et klart signal om, at tyngden i opgaven stiger med sygefraværets længde og dermed at sygemeldte med længerevarende sygefravær formentlig i højere grad vil profitere af en mere omfattende indsats end den her gennemførte. Projektets varighed var for den enkelte kursist estimeret til 8 uger med mulighed for forlængelse. Forlængelse har især været anvendt i forbindelse med efterfølgende etablering af virksomhedspraktik med henblik på at understøtte og optræne den sygemeldte frem mod fuld raskmelding i situationer, hvor den sygemeldte ikke har haft en arbejdsgiver at vende tilbage til. I hvilket omfang projektet har haft betydning for arbejdsfastholdelse og arbejdsudbud via hurtigere raskmelding kan ikke vurderes entydigt uden en kontrolgruppe, hvilket ikke foreligger. Det vurderes dog entydigt at tidspunkt for raskmelding er fremrykket for de borgere, der er raskmeldt i forbindelse med projektet, idet en væsentlig barriere har været usikkerhed i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet efter raskmelding. I forhold til samarbejdspartnere ses følgende. Beskæftigelsessagsbehandlerne har været gode til at matche målgruppen i forhold til diagnoserne stress og depression. Matchet i forhold til oprindelig målgruppe (sygemeldte med et arbejdsgiverforhold) har været mindre udtalt. Ganske vist har 54 ud af 89, svarende til 61 % af de visiterede været sygemeldt fra et ansættelsesforhold, men kun 9 af disse, svarende til 17 % har haft en reel mulighed for eller ønske om at vende tilbage til seneste arbejdsplads. Det er observeret, at en stor del af de tilbagevisiterede borgeres behandlere ikke ønskede samarbejde i forhold til deltagelse i projektet/tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Holdningen fra disse behandlere har været, at den stress- og depressionsramte skulle undgå deltagelse i beskæftigelsesrettet aktivitet på baggrund af den helbredsmæssige situation. Der ses således ikke sjældent at eksistere en modsætning mellem vurderingen fra beskæftigelsessagsbehandler/ Jobcenter og vurderingen fra behandlersystemet i forhold til, hvorvidt den sygemeldte kan profitere af aktive tilbud/tilknytning til arbejdsmarkedet eller den sygemeldte hjælpes bedst ved at fredes. Det observeres, at den afgørende faktor for tilbagevenden til arbejdspladsen er, at der fortsat er gensidig interesse imellem virksomhed og ansat om kontakt og tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette har i betydelig grad ikke været tilfældet for de sygemeldte, der har været henvist til projektet. I en række situationer, er det projektets vurdering, at en tidligere kontakt til arbejdspladsen efter sygemelding eller ideelt, en tidligere indsats på arbejdspladsen før sygemelding kunne have forebygget eller afkortet et sygefravær og i en række tilfælde have betydet at virksomhed og ansat havde kunnet fortsætte samarbejdet. I de situationer, hvor tilbagevenden til arbejdspladsen ikke var mulig, har der gennem projektet været arbejdet hen mod at parterne skilles på en for såvel virksomhed som ansat tilfredsstillede måde. Det er observeret, at en stor del af de sygemeldte med arbejdsplads således havde behov for orientering i forhold til muligheden for raskmelding i en opsigelsesperiode samt nyorientering i forhold til beskæftigelsesmuligheder. I forbindelse med visitationssamtale, er kursisterne adspurgt, hvorvidt de ønskede inddragelse af fagforening, egen læge og pårørende. En overraskende lille del har ønsket at inddrage de nævnte parter i deres forløb. Det er endvidere observeret, at der i enkelte situationer, hvor den sygemeldte var afklaret i forhold til ikke at ville tilbage til seneste arbejdsplads, har været en holdning fra fagforeningen om, at fortsættelse af sygemelding vurderedes som det optimale for den sygemeldte. Dette ses udelukkende at have været en vurdering af, hvordan den sygemeldte stilles bedst økonomisk i forhold til arbejdsgiver og ses ikke på nogen måde at være baseret på en vurdering af helbredsforhold / uarbejdsdygtighed. 4

5 Dette forlængede processen for arbejdsgiver og den sygemeldte, forlængede sygemeldingen, og medførte frustration for de sygemeldte. 5

6 PROJEKTET I TAL Visitation, fremmødte og gennemførte forløb 1 Max deltagerantal, jf projektbeskrivelse 90 I alt visiterede fra Jobcenter Vejle Heraf mødt til visitationssamtale Heraf startet i projekt Heraf gennemført projekt 66 Visitation ikke mødte og ikke startende Visiteret og indkaldt, men ej mødt 9 Helbred vurdering fra egen læge, psykiater eller psykolog har været den helt afgørende begrundelse Gennemført visitationssamtale, ej startet 12 for at henviste ikke er startet. Heraf tilbagekaldt fra Jobcenter Heraf tilbagevisiteret fra projektet henviste har valgt at raskmelde sig før start, heraf 4 efter visitation i projektet, mens 1 har raskmeldt sig uden forudgående visitation. Enkelte har slet ikke reageret, hvorfor sygedagpengesagen efterfølgende er standset af Jobcenter Vejle. Påbegyndte og afbrudte forløb 2 Startet i forløb, men afbrudt kursister har afbrudt deres forløb før tid. 7 af disse har deltaget i forløbet i ganske få dage, hvorefter de ifølge aftale med behandlersystem og Jobcenter er ophørt. 4 kursister har afbrudt efter længere tids betydeligt ustabilt fremmøde, hvor der løbende har været dialog med Jobcenter om sagen. 1 kursist gennemførte oprindelig henvisningsperiode, men stoppede efterfølgende i aftalt virksomhedspraktik før tid. Alle afbryder projektet efter forudgående dialog med Jobcenter Vejle. Det er projektets vurdering, at 4 ud af 12 afbrydelser ses at være begrundet alene i helbredsmæssige forhold, mens personlige, sociale eller kulturelle forhold har spillet en væsentlig, supplerende rolle ved 8 ud af 12 afbrudte forløb. 1 Gennemførte forløb defineret som forløb, hvor den henviste gennemfører Jobcentrets henvisningsperiode eller raskmeldes før henvisningsperioden er gennemført. 2 Afbrudte forløb defineret som forløb, hvor kursisten ikke gennemfører forløb som aftalt med Jobcenter Vejle. 1 ud af de ikke gennemførte, har gennemført 8 uges forløb, men dropper ud af efterfølgende aftale om virksomhedspraktik. 6

7 Raskmeldte Status arbejdsmarkedstilknytning 66 gennemførte forløb raskmeldte ud af 66 gennemførte forløb svarer til en raskmeldingsprocent på 58 %. Heraf til virksomhed Heraf til virksomhed /delvis Heraf til A-kasse Heraf til anden selvforsørgelse Hertil kommer 4 borgere, som raskmeldes allerede efter visitationssamtale i projektet. Retur til Jobcenter 26 I sager, der fra projektet er sendt retur til Jobcenter Vejle foreligger afslutningsrapport med projektets vurdering og anbefaling af, hvordan den sygemeldte kan støttes med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik ikke afsluttet 2 2 af de 21 praktikker, der er etableret i forlængelse af projektet løber frem til juni 2011 arbejdsmarkedstilknytning efter afsluttet praktik kendes derfor ikke. Etablerede virksomhedspraktikker Heraf raskmeldte Heraf ikke afsluttede Heraf retur til Jobcenter Som redskab i forbindelse med tilbagevenden til beskæftigelse har i forlængelse af forløb været etableret 21 virksomhedspraktikker, 32 % af gennemførte forløb. I 9 ud af 19 afsluttede forløb, svarende til 47 % resulterede praktikken i raskmelding i umiddelbar forlængelse af forløb i virksomheden. Baggrund ved sygemelding 89 visiterede - Totalt og i procent I alt I procent Heraf mulighed for tilbagevenden til arbejdsplads Lønmodtagere % 9 16 % Selvstændige 3 3 % % Fleksjob 4 5 % 0 0 % A-kasse % % Længde af sygemelding ved henvisning 89 visiterede - Totalt og i procent Total Procent Heraf raskmeldt Raskmeldingsprocent 0-13 uger uger uger Over 52 uger Uoplyst I forhold til oprindeligt forventet målgruppe nysygemeldte med ansættelsesforhold og diagnoserne stress samt let til moderat depression - har det for at sikre en hensigtsmæssig visitation været nødvendigt at udvide 3 Anden selvforsørgelse 1 henvist har startet uddannelse på SU og 1 henvist er gået på efterløn. 7

8 målgruppen til også at omfatte sygemeldte fra a-kasse, hvilket ses i at sygemeldte fra a-kasse udgør ca. hver tredje henviste. Tilsvarende er målgruppen i forhold til det forventede ændret, idet 16 % på henvisningstidspunkt har haft en forudgående sygeperiode på over 26 uger. Der er endelig henvist et mindre antal borgere med umiddelbart tungere psykiatriske problemstilling, eksempelvis PTSD og bipolar lidelse som baggrund for sygemeldingen. At kun 17 % af de henviste med et ansættelsesforhold reelt havde mulighed for eller ønske om at vende tilbage til hidtidigt ansættelsesforhold har været en stor overraskelse. Dette forhold ses dels entydigt at vise en betydelig sammenhæng mellem sygemelding og forudgående forløb på arbejdspladsen og dels at understrege nødvendigheden af både en forebyggende indsats på virksomheden samt en tidlig kontakt ideelt rundbordssamtale med inddragelse af relevant tredjepart, f.eks. Jobcenter, fagforening, projekt. En mulig, forebyggende indsats var beskrevet i oprindelig ansøgning til LBR, men blev fravalgt til fordel for en intensiveret indsats rettet mod den sygemeldte. Rundbordssamtaler samt kontakt til den sygemeldtes arbejdsplads har været varetaget gennem projektet, men i mindre omfang end forventet. 8

9 PROJEKTETS ENKELTE DELE Projektet har bestået af 3 dele, en arbejdsmarkedsrettet, en psykologisk og en sundhedsfremmende. 1) Den arbejdsmarkedsrettede del Arbejdsmarkedsforhold a. Der er gennemført dialogbaseret arbejde, gruppearbejde, undervisning samt individuelle samtaler med udgangspunkt i hidtidige erfaringer på arbejdsmarkedet samt drøftelser, gruppearbejde, undervisning og individuelle samtaler med henblik på at klarlægge ønsker og muligheder for beskæftigelse efter raskmelding. Et helt overordnet formål har været med respekt for den sygemeldte at flytte fokus fra helbredsmæssige forhold og begrænsninger og over til fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. 2) Den psykologiske del Der er i den psykologiske del primært arbejdet med psykoedukation og mestringsstrategier, herunder: a. Viden om stress og depression. Herunder hvordan kommer det til udtryk hos den enkelte, samt bevidstgørelse af eget sygdomsforløb. b. Mestringsstrategier c. Hvilke strategier kan anvendes for at mestre aktuel situation imens behandling pågår samt hverdags- og arbejdsliv fremadrettet. d. Arbejde med tilbagefaldsforebyggelse. Herunder identificering af udløsende faktorer og tidlige advarselstegn samt udarbejdelse af konkret handleplan. 3) Den sundhedsfremmende og motiverende del Et delelement i borgerens forløb har været fysisk træning samt undervisning i træningslære. Træningen er foregået i et motionscenter under vejledning af uddannet fysioterapeut. Træningen har haft til henblik at understøtte mestringsstrategier og så vidt muligt afhjælpe eventuelle fysiske barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Planlægningen af træningen er sket i samarbejde med borgeren for at sikre en vigtig forventningsafstemning, skabe medejerskab og øge motivationen for fysisk aktivitet. Der har været en tæt, daglig opfølgning på alle borgere, hvilket dels har skabt tryghed for den enkelte ift. udførelsen af de enkelte øvelser og dels sikret et tillidsbaseret forhold mellem fysioterapeut og den sygemeldte. Den tætte relation har mange angivet som katalysator for motivation og øget ansvar for egen proces. Størstedelen af deltagerne har haft som mål at opnå bedre kondition, vægttab og at blive strammet lidt op. Enkelte har haft ønske om forøgelse af muskelmasse, da de har haft et stort vægttab gennem sygdomsperioden. Yderligere har en stor del af borgerne har haft fysiske problematikker omkring knæ eller ryg. Størstedelen af de borgere, der har haft fysiske problemer, har ikke følt, det var en hindring i forhold til arbejdsmarkedet, men mere en gene i dagligdagen. For hver enkelt borger er der tilrettelagt et individuelt træningsforløb målrettet den konkrete problematik og borgerens ressourcer. Træningslæren har haft til formål at informere og motivere de sygemeldte, hvilket for mange har været en vigtig del af forløbet. Det har givet dem en indsigt i, hvorfor det er vigtigt at dyrke motion i hverdagen, og hvordan dette kan have en positiv effekt på såvel fysisk som psykisk velvære. Nogle har givet udtryk for, at det har motiveret dem til at gå en lang tur, de dage hvor der ikke har været træning. 9

10 Det er vores indtryk at en stor del af borgerne fortsætter med at være fysiske aktive efter endt forløb. Nogle vælger at melde sig ind i et fitnesscenter. Andre har genfundet lysten til at løbe, cykle, spille badminton eller på anden måde holde sig i form gennem fysisk aktivitet. Overordnet giver borgerne udtryk for, at træningen har været et frirum, hvor de har kunnet få tankerne væk fra dagligdagens problemer. De oplever, at de har mere overskud til resten af dagen, hvis de er fysisk aktive i løbet af formiddagen. Den arbejdsmarkedsrettede og psykologiske del er gennemført af konsulenter og psykolog fra Holm & Rask, mens den sundhedsfremmede del er gennemført af fysioterapeuter fra QuickCare. KVALITATIV DELTAGEREVALUERING 4 Der er løbende gennem forløbet gennemført evaluering med de enkelte grupper og kursister, der har gennemført forløb og der er efter afslutning af forløb anmodet om anonym besvarelse af spørgeskema med henblik på belysning af 10 centrale spørgsmål. Resultat af spørgeskemaundersøgelsen ses nedenstående. Spørgsmål (Forkortet se bilag) 1 I hvilken grad har du oplevet at blive mødt i øjenhøjde og med respekt af projektets undervisere 2 Har du gennem projektet oplevet øget livskvalitet og selvværd? 3 Oplever du at have fået et fagligt relevant tilbud, som understøttede din proces frem mod raskmelding? 4 Gav projektet dig indsigt i dine personlige og arbejdsrelaterede reaktionsmønstre? 5 Har du gennem projektet tilegnet dig redskaber, der gør det lettere at genetablere og fastholde kontakt til arbejdsmarkedet? I høj grad eller meget I ringe eller mindre grad Ved ikke eller neutral Undervisningen i arbejdsmarkedsrelaterede emner gav mig redskaber, som jeg har kunnet bruge efter projektets afslutning 7-8 Relevans af fysisk træning Relevans af undervisning ved psykolog Samlet vurdering af projektets relevans Sammenfattende ses resultater at vise et forløb med en høj grad af deltagertilfredshed målt på såvel projektet som helhed som på projektets enkelte delelementer. 4 Spørgeskema vedlagt som bilag 1 og som bilag 2 ses uddrag af kommentarer fra kursister. 10

11 For Holm & Rask har det fra start i forhold til indhold, metode og resultat været et centralt mål at sikre, at kursisten oplevede at blive mødt med respekt samtidig med at tilbuddet generelt vurderedes fagligt relevant og havde en positiv betydning i forhold til den enkeltes fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette synes at være nået. På spørgsmålet, om kursisten vurderer at have fået et fagligt relevant tilbud, som understøttede processen frem mod raskmelding er der dog betydelig usikkerhed i besvarelserne. Dette ses at kunne skyldes enten usikkerhed i forhold formuleringen af spørgsmålet eller helt enkelt, at det for den enkelte er uklart, hvorvidt projektet understøtter raskmelding da projektet jo ikke er behandling, men netop har forsøgt at flytte fokus, således at fremtidig beskæftigelse bliver et fokuspunkt. Endelig kan forklaring på den umiddelbare modsætning mellem besvarelserne af spørgsmål 3 og den samlede vurdering af projektet være knyttet til tilbudsprocessen, hvor det ofte vil være sådan, at den sygemeldte oplever tilbuddet fra Jobcenter som et pres, men over tid oplever det konkrete forløb som positivt. HVORDAN HAR INDSATSEN BIDRAGET TIL MÅLOPFYLDELSEN? Projektets succeskriterier har været knyttet til 3 overordnede områder. 1) Den sygemeldte 2) Beskæftigelsesindsatsen / samfundsmæssigt perspektiv. 3) Samarbejdspartnere Succeskriterier er i projektbeskrivelse formuleret således:: 1) 55 % af de sygemeldte afklares gennem forløbet til hel- eller delvis raskmelding Resultat: 58 % af afsluttede forløb er raskmeldt efter projektet. 2) 45 % forventedes afklaret således, at der foreligger konkret plan, herunder for evt. skift af erhverv eller arbejdsfunktion Resultat: Der er for 33 % af henviste, der har gennemført projekt aftalt og etableret virksomhedspraktik Der er for alle ikke raskmeldte, der har gennemført udarbejdet tilbagemelding til Jobcenter med anbefaling af videre forløb. Der er for alle, der har afbrudt forløb efter at have været reelt aktive i projektet tilsvarende udarbejdet konkret tilbagemelding til Jobcenter ved afbrydelse af forløb 3) Den sygemeldte skal opleve at have fået et fagligt relevant tilbud gennem en sammenhængende indsats, som understøtter processen frem mod raskmelding. Resultat: Af skriftlig evaluering fremgår, at det ikke for den sygemeldte har været klart, at der er tale om sammenhængende indsats, der har understøttet processen frem mod raskmelding. En mulig forklaring herpå ses at være sammenkædningen af spørgsmålet om sammenhængende indsats - som den sygemeldte kobler med Jobcenter og projekt samt proces mod raskmelding som den sygemeldte forbinder med behandlersystem. Og de henviste har kun i beskedent omfang ønsket projektet involveret i forhold til behandlersystem. Samtidig fremgår af skriftlig evaluering at 88 % vurderer, at projektet har været særdeles relevant. 4) Den sygemeldte skal opleve at få indsigt i personlige og arbejdsrelaterede reaktionsmønstre og tilegne sig redskaber, der gør det lettere at genetablere og fastholde kontakt til arbejdsmarkedet. 11

12 Resultat: Af skriftlig evaluering fremgår, at 66 % vurderer, at dette mål er nået. Målet relaterer i høj grad til gennemført psykoedukation ved psykolog et indhold som 77 % har fundet særdeles relevant. 5) Den sygemeldte oplever øget livskvalitet og selvværd pga. øget evne til at mestre eget liv Resultat: Af skriftlig evaluering fremgår, at 66 % finder at dette har været tilfældet. Succeskriterier for projektet, set ift. beskæftigelsesindsatsen formuleredes i projektbeskrivelse således: 1) Afkortning af varigheden af sygemeldingsperiode. Resultat: Afkortning af varigheden af sygeperiode kan ikke entydigt dokumenteres uden kontrolgruppe, som ikke foreligger, men en raskmeldingsprocent på 58 % indikerer en betydelig udvikling i gruppen. På det foreliggende grundlag vurderes det rimeligt at antage at projektet i gennemsnit for de raskmeldte har fremrykket raskmelding med minimum4 uger, idet en uafklaret jobsituation efter raskmelding for mange har været medvirkende årsag til fortsat sygemelding. Projektet har netop i den arbejdsmarkedsrettede indsats haft sit fokus at fjerne denne barriere i forhold til raskmelding samt i den psykologiske del på at øge evnen til at klare den usikkerhed, som raskmelding til et nyt arbejdsliv for mange har betydet. 2) Øgning af antallet delvist raskmeldte. Resultat: Projektet har kun i begrænset grad genereret delvise raskmeldinger, hvilket har været overraskende. Årsag hertil er ganske enkel, idet en overraskende stor del af de visiterede på tidspunktet for visitation enten var opsagt, stod foran opsigelse eller ikke ønskede at vende tilbage til hidtidig arbejdsplads. Alle henviste, der havde mulighed for at vende tilbage til hidtidig arbejdsplads er ved afslutning af projektet helt eller delvis raskmeldte og retur på arbejdspladsen. 3) Tættere dialog mellem sygemeldt, virksomhed praktiserende læge og jobcenter. Resultat: 1. Dialogen med virksomheder, hvorfra de sygemeldte kom, har været begrænset, idet der kun for ganske få deltagere på tidspunkt for visitation har været et reelt arbejdsforhold, og i disse situationer har den sygemeldte i projektperioden arbejdet med plan for tilbagevenden, og selv magtet at håndtere kontakten til en positiv arbejdsgiver. 2. Dialogen med praktiserende læge og andre behandlere har været gennemført i form af deltagelse i rundbordssamtaler ved egen læge eller enkeltstående tilfælde - egen læges besøg i projektet, hvor der blev holdt samtale med samtidig deltagelse af fagforening og Jobcenter. Når den sygemeldte selv har taget initiativ til kontakt, har der været stor velvilje hertil fra såvel Jobcenter, virksomhed som læge og fagforening. 3. Jobcenter Vejle har været involveret i enhver kontakt til virksomhed, læge eller anden behandler. Afhængig af situationen og beskæftigelsesrådgiverens ønske har Jobcentret enten deltaget i forbindelse med rundbordssamtale eller efterfølgende fået orientering om udfald af mødet. Informationsmateriale Der er udformet brochure, der er udleveret af Jobcenter til den sygemeldte ved visitation, enten ved personlig samtale eller i henvisningsbrev til borgeren. Brochuren omhandler blandt andet forløbsindhold, visitation, varighed og samarbejdspartnere. Brochuren var tilgængelig på Holm & Rask s hjemmeside 12

13 VIRKSOMHEDSKONTAKTEN Hvor der ved projektstart forventedes at skulle anvendes betydelige ressourcer i forhold til samarbejde med den sygemeldtes virksomhed med henblik på at sikre bedst mulige tilbagevenden til beskæftigelse, så viste virkeligheden sig at være anderledes. Kontakten til de få virksomheder, hvor der fortsat var gensidig interesse i tilbagevenden, vurderede af den sygemeldte ikke nødvendig. Projektets virksomhedskontakt har derfor knyttet sig til 2 andre forhold, dels kontakt til virksomheder, hvor den sygemeldte var opsagt eller under opsigelse og dels en betydelig indsats i forhold til at etablere og følge op i virksomhedspraktikker, der i samarbejde med Jobcenter Vejle aftaltes med henblik på at understøtte raskmelding Virksomhedspraktikker Projektet har vist, at efter periode med dialogbaseret undervisning, herunder undervisning om arbejdsmarkedet, mestringsstrategier, psykoedukation, tilbagefaldsforebyggelse samt coachende samtaler kombineret med fysisk træning har der for nogle sygemeldte været grundlag for at genoptræne arbejdsevnen med henblik på at fremme raskmelding til ordinær beskæftigelse. Praktikker er typisk etableret efter 8 uger i projektet. Kun i enkeltstående tilfælde har det været muligt eller hensigtsmæssigt at etablere kontakten til arbejdsmarkedet tidligere. For en stor del af de henviste stress- og depressionsramte har perspektivet igen at skulle have kontakt til en arbejdsplads været skræmmende og processen både at understøtte modet og lysten, men også at finde de konkrete muligheder har skullet løbe over tid. Hvilke praktiksteder blev brugt? Aldi, Vejle Plantorama, Vejle DTZ Vejle EUC Lillebælt, Fredericia Coop Superbrugsen Stensballe Clinique Primadonna, Vejle Moving Art, Fredericia Vejle Amts Folkeblad Otto Hansen & Co, Vejle Zjoos, Vejen Credin bageripartner A/S Give Kommunale Tandpleje, Give Søndermarksskolen, Vejle Fitness One, Kolding Tandfeerne, Vejle KM Auto I/S, Vejle Fakta, Børkop Grangården, Jelling Comwell, Kolding DLO Rengøringsservice, Kolding Søstrene Grene, Vejle 13

14 REGNSKAB 5 Der er til gennemførelse af projektet bevilget kr Regnskab for perioden 15.juli juni 2011 Udgiftspost Bevilget Posteret Informationsmateriale ,00 Intern undervisning Coaching Rundbordssamtaler Kørsel ,28 Fysisk træning / ekstern undervisning Eksterne oplægsholdere Efterværn Lokaler & inventar ,93 Administration, revision, forsikringer ,86 Evaluering borgerdel Bevilling / forbrug / projektperiode Bemærkninger til regnskab: Overordnet ses et merforbrug i forhold til det bevilgede. Baggrund herfor ses at være det skift i vægtning af indsatsen, der på initiativ fra LBR-sekretariatet sker mellem 2 bevillingsrunder i LBR. Oprindelige projekt og budget indeholdt en væsentligt mindre borgerrettet indsats og en øget vægtning af forebyggende tiltag over for virksomheder. Behov for personaleressourcer i projektet forhold til den nødvendige, håndholdte indsats undervurderedes budgetmæssigt i forbindelse med dette skift.. Det øgede personaleforbrug slår tilsvarende igennem på budgetposten administration, revision og forsikringer. Misforholdet mellem det bevilgede og det nødvendige har løbende været kendt af Holm & Rask. Valget har været at vedstå tilbud til LBR og gennemføre den indsats, der vurderes nødvendig for at gennemføre projektet med den ønskede kvalitet. Til de enkelte budgetposter bemærkes at: Budgetoverskridelse skyldes væsentligt, at der efter ønske fra Jobcenter er lavet justering og genoptryk af folder. Intern undervisning indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold, træningslære samt psykoedukation. Coaching indeholder omkostninger til gennemførelse af visitation samt løbende individuelle samtaler gennemført af socialrådgiver, vejleder eller psykolog. Posten rundbordssamtaler anvendes i mindre grad end budgetteret. Rundbordssamtaler har primært været anvendt i forhold til Jobcenter, og i mindre grad i virksomhed eller ved egen læge. Baggrund herfor er beskrevet tidligere. Posten eksterne oplægsholdere har ikke været anvendt, idet visiterede kursister ikke har udtrykt behov, der ikke kunne dækkes af de til projektet knyttede medarbejdere. Posten administration indeholder udelukkende eksterne udgifter, mens timeforbrug til administration i øvrigt er knyttet til den primære aktivitet. 5 Se bilag 3 slutdato for regnskab er 15. juni, i det timer til evaluering er indregnet. 14

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere