Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008"

Transkript

1 Strukturplan 1 - Renseanlæg September 28

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål...3 Indhold...3 Nuværende struktur og anlæg... 4 Hovedtal for anlæggene...4 Anlæggenes tilstand...5 Modeller for fremtidig spildevandsstruktur... 7 Beskrivelse af modeller...7 Økonomisk vurdering...8 Måbjerg BioEnergy...12 Miljøvurdering og recipientbelastning...13 Samlet vurdering...16 Anbefaling og investeringsplan...17 Overordnet investeringsplan...17 Ordforklaring...18 Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 2 af 18

3 Indledning I forbindelse med sammenlægningen af Holstebro, borg og erup Kommune skal myndigheden Holstebro Kommune udarbejde en samlet spildevandsplan for den nye kommune. Som driftsansvarlig har Vestforsyning Spildevand A/S udarbejdet nærværende Strukturplan 1 Renseanlæg for den fremtidige udbygning og placering af rensningsanlæggene i kommunen. Denne Strukturplan 1 Renseanlæg behandler alene placeringen af de fremtidige renseanlæg og er grundlaget for Strukturplan 2 Distributionsanlæg. Den kommende Strukturplan 2 vil omhandle de resterende infrastrukturelementer i spildevandsforsyningen. Denne Strukturplan 1, og dermed valget af placeringen af de fremtidige renseanlæg, er afgørende for arbejdet med den kommende Strukturplan 2. Der er gennemført en analyse af mulige alternativer for den fremtidige spildevandsstruktur for så vidt angår placeringen af renseanlæg. Der er foretaget en vurdering af den mest optimale struktur ud fra såvel økonomiske, driftsmæssige og miljømæssige parametre, under hensyntagen til den forventede byudvikling med bolig og erhverv. Der er analyseret modeller, der går fra en opretholdelse af den nuværende struktur over en delvis decentral struktur til en mere vidtgående centralisering, hvor spildevandsrensningen fra hele kommunen håndteres på to renseanlæg. De økonomiske vurderinger har udgangspunkt i de nuværende krav til renseanlæg. Fremtidige, i dag ukendte udlederkrav, krav affødt af klimaudviklingen m.v. kan betyde, at de beregnede investeringsplaner skal justeres og/eller fremrykkes. Formål Formålet med strukturplanen for rensningsanlæggene er at udpege den optimale, fremtidige struktur for spildevandsrensningen at bidrage med oplysninger til den fremtidige spildevandsplan, samt at danne grundlag for Strukturplan 2. Det er ikke strukturplanens formål at opstille en detaljeret aktivitets- og tidsplan for realiseringen af den udpegede struktur. Den valgte struktur vil derfor efterfølgende blive analyseret i detaljer i forbindelse med den årlige budgetlægning, og i granskningen af de enkelte projekter. Indhold Denne rapport indeholder et resumé af det gennemførte tekniske arbejde med strukturplanen for rensningsanlæggene, som er gennemført med bistand fra EnviDan A/S. Den afsluttende vurdering af det foreliggende arbejde er udført med bistand fra Plan & Projekt A/S. Efter denne indledning er givet en kort beskrivelse af den nuværende struktur og af de nuværende rensningsanlæg. Efterfølgende er givet en beskrivelse og vurdering af de opstillede modeller for den fremtidige struktur. Endelig er der afslutningsvis draget en konklusion samt opstillet en anbefaling. For detaljerede oplysninger og analyser henvises til rapporten Fremtidig spildevandsstruktur planlægning, EnviDan september 28 Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 3 af 18

4 Nuværende struktur og anlæg Hovedtal for anlæggene Spildevandsrensningen i Holstebro Kommune er i dag baseret på en decentral struktur bestående af seks renseanlæg. Det største er Holstebro Centralrenseanlæg () med tilladt 188. PE, mens det mindste er Renseanlæg med tilladt 8 PE. og erup Renseanlæg har begge en dimensioneret kapacitet, der er større end den tilladte kapacitet. Der er en god reservekapacitet i forhold til den tilladte på anlæggene, på nær i erup, som er fuldt udnyttet. Spildevandet på fordeler sig med % husspildevand og 75 % industrispildevand. Afhængigt af udviklingen i byens industri kan reservekapaciteten på ca. 3. PE blive udnyttet. Der forventes ikke væsentlige ændringer af belastningerne på anlæggene, ud over på. Levnedsmiddelindustrien har haft planer om udvidelse på op til 33. PE, hvilket stort set kan klares inden for den nuværende kapacitet. PE Kapacitet Gl.erup Kommune % 1 Belastning i forhold til dimensioneret kapacitet 75 5 Gl.borg- Kommune Gl.Holstebro Kommune Tilladelse Udnyttelse Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 4 af 18

5 ton Slam ton TS Den årlige slamproduktion er vist på figuren. Tørstofindholdet varierer på anlæggene mellem 15 % og 27 % afhængigt af afvandingsmetoden. Der er ikke væsentlig forskel i slamproduktionen pr. PE på anlæggene, som ligger mellem 2-22 kg TS pr. PE. Den samlede slammængde på anlæggene, som er ton TS/år, forventes at stige til 4.2 ved en øget belastning på ca. 33. PE. Den følgende figur viser de specifikke driftsudgifter, det vil sige i forhold til den godkendte kapacitet (PE). Der er væsentlige forskelle i de primære driftsudgifter, som omfatter udgifter til el, kemikalier, afgifter, slamhåndtering og løn. kr./pe Driftsudgifter De meget lave udgifter på er udtryk for stordriftsfordelen, hvor især lønandelen og udgifter til slamhåndtering er lave. Endelig skal påpeges, at nettoudgiften i Holstebro er lav på grund af egenproduktionen af el på anlægget. Anlæggenes tilstand Der er ikke konstateret lugt- eller støjproblemer for nogle af de eksisterende anlæg. Det eneste anlæg, der er påvirket af beliggenheden, er minde Rensningsanlæg, hvor vind- og strømforholdene påvirker procestanken. Generelt overholder alle anlæg de gældende udlederkrav for de enkelte anlæg med en rimelig margen. år Skønnet restlevetid Ud fra en teknisk gennemgang vurderes anlæggene, ved en løbende vedligeholdelse, at have restlevetider, før større investeringer skal afholdes, på mellem 3 og 2 år. Der er tale om gennemsnitlige restlevetider. Holstebro Centralrenseanlæg er fra 1948 men er løbende renoveret, vedligeholdt og udvidet, således at anlægget i dag fremstår i en meget god stand, alderen taget i betragtning. Inden for de næste otte år forventes dog løbende investeringer primært i forbindelse med: Rådnetanke og gasmotor Nyt laboratorium SRO opdateringer Bioforafvanding og ny slutafv. Primær- og procestanke Diverse ~3 mio. kr. ~2,5 mio. kr. ~1, mio. kr. ~1 mio. kr. ~6,5 mio. kr. ~3,5 mio. kr. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 5 af 18

6 Såfremt den fremtidige belastning fra industri og almindelig beboelse overstiger eksisterende kapacitet, skal der ske en udvidelse af proces- og efterklaringsafsnittene. På længere sigt, det vil sige efter anlæggets levetid er overskredet i 222, skal forventes etablering af et nyt rensningsanlæg til en samlet investering på ca. 33 mio. kr. erup Renseanlæg er fra 1972, men løbende renoveret og udvidet, og fremstår generelt som et ældre, men velholdt anlæg. Inden for de næste fire år forventes dog løbende investeringer primært i forbindelse med: SRO opdateringer Ny centrifuge Opstuvningsproblematik m.v. ~1,2 mio. kr. ~2 mio. kr..~ 3 mio. kr. På længere sigt, det vil sige efter anlæggets levetid er overskredet i 22, skal forventes etablering af et nyt rensningsanlæg til en samlet investering på ca. 28 mio. kr. borg Renseanlæg er fra 1978, men løbende renoveret og udvidet, og fremstår generelt som et ældre, men velholdt anlæg. På længere sigt, det vil sige efter anlæggets levetid er overskredet i 22, skal forventes etablering af et nyt rensningsanlæg til en samlet investering på ca. 18 mio. kr. minde Renseanlæg er fra 1997 og fremstår i hovedtræk som et nyere anlæg, der bærer præg af en god vedligeholdelse. Det forudsættes, at der skal etableres en efterklaringstank inden for de kommende 2 år. Efterklaringstank ~3,5 mio. kr. På længere sigt, det vil sige efter anlæggets levetid er overskredet i 228, skal forventes etablering af et nyt rensningsanlæg til en samlet investering på ca. 1 mio. kr. Renseanlæg er fra 1988 og er løbende renoveret. Renseanlægget fremstår generelt som et ældre, men velholdt anlæg. På længere sigt, det vil sige efter anlæggets levetid er overskredet i 218, skal forventes etablering af et nyt rensningsanlæg til en samlet investering på ca. 11 mio. kr. Renseanlæg er fra Renseanlægget fremstår generelt som et ældre og nedslidt anlæg. Forbehandlingen er utidssvarende, og der er konstateret revner i kanalbeton, der med tiden kan udvikle sig kritisk. Rotorbeluftningen på anlægget er dyr i drift og aerosoldannelsen fra overfladebeluftningen er uhensigtsmæssig. På kort sigt, det vil sige efter anlæggets levetid er overskredet i 21, skal forventes etablering af et nyt rensningsanlæg til en samlet investering på ca. 5 mio. kr. Ved en fortsættelse med den nuværende struktur med seks renseanlæg skal der, over den -årige betragtningsperiode, forventes en total renovering af rensningsanlæggene svarende, til en samlet investering på ca. 47 mio. kr Skø nnet investering over betragtningsperioden Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 6 af 18

7 Modeller for fremtidig spildevandsstruktur Beskrivelse af modeller I planlægningen er arbejdet med følgende tidsperspektiv: Planperiode: Perspektivperiode: Vision: Efter 216 Model A1: Centralisering af spildevandsrensningen baseret på og minde Renseanlæg. De øvrige fire renseanlæg i erup, borg, og nedlægges, med overpumpning af spildevandet til det eksisterende. Model A1: Model A2: Plan: (28-211) Perspektiv: ( ) Vision: (efter 216) Plan- og perspektivperioden er valgt, således at disse perioder er sammenfaldende med perioder for spildevandsplanlægningen og 4- årige regnskabsperioder. Den samlede betragtningsperiode er år. Ved opstilling af mulige løsningsmodeller for den fremtidige struktur for spildevandsrensningen i Holstebro Kommune er der valgt følgende modeller: Model : Eksisterende spildevandsstruktur med seks renseanlæg. Plan: (28-211) Perspektiv: ( ) Vision: (efter 216) Model A2: Centralisering af spildevandsrensningen baseret på et nyt beliggende ved Naur og minde Renseanlæg. De øvrige fire renseanlæg i erup, borg, og nedlægges med overpumpning af spildevandet til det eksisterende. Spildevandet overpumpes fra det eksisterende, der opretholdes som buffer, til det nye ved Naur. Model B: Delvis centralisering af spildevandsrensningen baseret på, erup og minde Renseanlæg samt nyt borg Renseanlæg. De øvrige to renseanlæg og Renseanlæg nedlægges, med overpumpning af spildevandet til det nye borg Renseanlæg. Model B: Plan: (28-211) Perspektiv: ( ) Vision: (efter 216) Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 7 af 18

8 Økonomisk vurdering I forbindelse med de økonomiske vurderinger er der primært set på investeringer samt driftog vedligeholdelsesudgifter. Vurderingerne vedrører kun økonomien i forbindelse med renseanlæggene og ikke øvrige økonomiske forhold i spildevandsforsyningen. Som det fremgår af figurerne, øges det samlede investeringsomfang ved de centrale løsninger A1 og A2. Dette skyldes investeringer i transportanlæg. Ligeledes ses, at den væsentligste del af investeringerne ligger efter 215, hvilket primært skyldes etablering af nyt anlæg i Holstebro på dette tidspunkt Investeringer Transportanlæg Moderniseringer Nye rensningsanlæg Investeringer: Af de følgende figurer fremgår de forventede, akkumulerede investeringer i de fire opstillede modeller over den - årige betragtningsperiode. 2 O A1 A2 B Note: De økonomiske vurderinger er alle baseret på, at der på længere sigt etableres et nyt i alle modeller. Dette er en konservativ vurdering, idet det eksisterende muligvis kan udbygges og moderniseres for en mindre investering end forudsat ved etablering af et helt nyt anlæg. En udbygning af det eksisterende vil dog i alle modeller medføre, at der med stor sandsynlighed skal etableres bufferlagre opstrøms i ledningsnettet. Samlet set anses denne mulighed, hvis den kan gennemføres, at kunne reducere investeringsomfanget i alle modeller med op imod 1 mio. kr Til 215 Til 232 Investeringer O A1 A2 B En afklaring af om en sådan løsning er mulig vil først kunne foretages tæt på den nødvendige, gennemgribende renovering. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 8 af 18

9 Af de følgende figurer fremgår den tidsmæssige fordeling af investeringerne i de forskellige modeller. I alle modeller ligger den væsentligste investering i perioden , hvor der etableres et nyt renseanlæg i Holstebro Årlige investeringer - Model Årlige investeringer - Model A Årlige investeringer - Model A 1 15 Årlige investeringer - Model B Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 9 af 18

10 Driftsudgifter: De årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter efter 216 er angivet i de følgende figurer. 8 Akkumuleret drift og vedligehold år 75 Årlig udgift efter endt udbygning Drift og vedligehold pr. år - efter 216 Drift Vedligehold O A1 A2 B Som det fremgår af figuren, vedrørende de årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter, er disse mindst i de to centrale modeller A1 og A2 og højest ved fortsættelse med en decentral struktur. Af den følgende figur fremgår de akkumulerede drift- og vedligeholdelsesudgifter over den -årige betragtningsperiode. Bemærk, at størrelsen heraf, over betragtningsperioden, er knap dobbelt så stor som de forventede investeringer O A1 A2 B Samlet økonomi: Der er på baggrund af de opgjorte investeringer samt drift- og vedligeholdelsesudgifter gennemført en økonomisk vurdering, hvor investeringer er afskrevet og forrentet over levetiden og tillagt drift- og vedligeholdelsesudgifter. Det skal understreges, at de økonomiske vurderinger kun indeholder de økonomiske forhold for renseanlæggene og ikke den samlede økonomi for Vestforsyning Spildevand A/S. Som det fremgår af den følgende figur, er der ikke meget store forskelle på de årlige udgifter. Men det er dog tydeligt, at de centrale løsninger giver de laveste omkostninger, hvilket naturligvis skyldes stordriftsfordele for drift og vedligehold, og herunder specielt hvis der ikke finder en udflytning af sted. 5 O A1 A2 B Afskrivning og forrentning Drift Vedligehold Af de følgende figurer fremgår udviklingen i de samlede, årlige udgifter i de fire modeller. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 1 af 18

11 Årlige udgifter - Model Årlige udgifter - Model A Årlige udgifter - Model A Årlige udgifter - Model B Som det fremgår for alle modeller, kommer der på længere sigt en markant stigning i de årlige udgifter vedrørende renseanlæggene, hvilket er på tidspunktet, hvor der etableres et nyt. Når denne markante stigning finder sted, skyldes det, at de eksisterende anlæg er afskrevet og herunder at tidligere mindre investeringer er straksafskrevet og/eller finansieret via henlæggelser. Det vil sige, de nye finansielle omkostninger forbundet med investering i et nyt ikke erstatter eksisterende afskrivninger. Der vil naturligvis fremadrettet, og inden for lovgivningens rammer, kunne henlægges til de kommende markante investeringer, men der må forventes at finde en markant lånefinansiering sted. Dette forhold er helt uafhængig af den fremtidige model. På længere sigt stiger de årlige omkostninger i forhold til i dag med ca. 4 mio. kr., såfremt alle nyinvesteringer skal lånefinansieres. Dette svarer til en stigning på ca. 5,5 kr./m 3 behandlet spildevand, eller en stigning fra den aktuelle pris på 15,8 kr./m 3 til ca. 21 kr./m 3. Model repræsenterer en fortsættelse med den nuværende decentrale struktur, hvor der også på sigt bliver tale om en markant ændring i de årlige udgifter. I den følgende figur er den årlige besparelse (positiv eller negativ) for de forskellige modeller sammenlignet med Model. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 11 af 18

12 1 Årlige besparelse i forhold til Model Model A1 Model A2 Model B Måbjerg BioEnergy Vestforsyning Spildevand A/S har indgået aftale om, at alt spildevandsslam fra alle renseanlæg i kommunen kan behandles på Måbjerg BioEnergy. Der er planlagt en løsning, hvor der etableres transportledning fra til Måbjerg BioEnergy. 5 Såfremt alt slam skal behandles på Måbjerg BioEnergy, skal der ikke investeres i nyt rådnetank anlæg på. Dette forudsætter, at slambehandlingen på Måbjerg BioEnergy foranstaltes inden for den nærmeste årrække, idet eksisterende rådnetanke og gasmotor er ved at være udtjent. I forbindelse med den fremtidige spildevandsstruktur vil der således kunne spares omkring 3 mio. kr. til rådnetanke såfremt slambehandlingen skal ske på Måbjerg BioEnergy uanset strukturmodel Som det fremgår af figuren giver alle modeller større eller mindre besparelser i forhold til en fortsættelse med den nuværende struktur. De største besparelser opnås ved Model A1, den centrale løsning i forbindelse med det eksisterende. Med en central spildevandsstruktur svarende til Model A1 eller Model A2 bliver behandlingen af slam fra alle kommunens renseanlæg på Måbjerg BioEnergy nemmere og billigere. Der spares en uhensigtsmæssig og dyr slamtransport via veje. Behandlingen af slam på Måbjerg BioEnergy taler derfor for den centraliserede løsning. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 12 af 18

13 Miljøvurdering og recipientbelastning % 1 Rensningsgrad - P % 1 Rensningsgrad - N Rensningsgrader: Ud over teknik og økonomi er miljøforhold et helt centralt element ved udpegning af den fremtidige struktur for renseanlæg I de følgende figurer er vist den nuværende rensningsgrad på de eksisterende renseanlæg. Rensningsgraden er udtryk for, hvor meget kvælstof (N) og phosfor (P) der renses fra på renseanlæggene. Resultaterne viser, at store renseanlæg har en bedre effektivitet i miljømæssig forstand. Som det fremgår af figurerne har den største rensningsgrad 1. % 9 1 O A1/A2 B Rensningsgrad - P % 1 Rensningsgrad - N Af de følgende figurer fremgår rensningsgraden under ét i de fire vurderede modeller O A1/A2 B 1 Vedrørende kvælstof er der ikke angivet tal for Renseanlæg, da der ikke findes pålidelige data. Som det fremgår øges rensningsgraden for såvel kvælstof (N) som for phosfor (P) ved etablering af nye renseanlæg. Der er ingen væsentlig forskel på de alternative nye modeller hvad angår phosfor (P), men for kvælstof ses, ud over en forbedring i forhold til Model, en forbedring ved en centralisering. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 13 af 18

14 Recipientforhold: Den overvejende del af de eksisterende seks renseanlæg har Storå og dermed Nissum Fjord som slutrecipient. erup Renseanlæg udleder til Limfjorden. Skærbæk Å Ved betragtning af recipienter er der i det følgende skelnet mellem nærmiljø og fjernmiljø. Nærmiljøet er de lokale recipienter hvortil der udledes fra renseanlæggene og fjernmiljøet er Limfjorden og Nissum Fjord. Storå Storå Råholm Grøft Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 14 af 18

15 Et udtryk for belastningen af nærmiljøet er Belastningsgraden, det vil sige ton N eller P pr. 1. m 3 vand i den lokale recipient. Dette er illustreret på de følgende figurer for de nuværende renseanlæg. Ton/1. m3 15, 1, 5, Belastningsgrad N - Nærmiljø Grøft) og erup Renseanlæg (Skærbæk Å) væsentlig. For de øvrige renseanlæg er belastningsgraden derimod beskeden, hvilket skyldes at de øvrige renseanlæg har Storå som recipient. Ses de opstillede modeller under ét, reduceres belastningsgraderne mest ved de centrale modeller. Ton/1. m3,1,8 Belastningsgrad - Nærmiljø N P nuværende udledning eller udledningen ved en fortsættelse med de nuværende seks renseanlæg. Kg/år Total reduktion N - Fjernmiljø,,6,4 2.5 A1/A2 B Ton/1. m3 1,,75,5, Belastningsgrad P - Nærmiljø,2, a1/a2 B Dette skyldes, at der ved en centralisering eller delvis centralisering overflyttes udledning fra borg og erups renseanlæg til Storå. Kg/år Total reduktion P - Fjernmiljø, Som det fremgår, er belastningsgraden af nærmiljøet for borg Renseanlæg (Råholm Ses på den samlede ændring i belastningen af fjernmiljøet, det vil sige, Limfjorden og Nissum Fjord, er der fordele ved de centrale modeller. De følgende figurer viser reduktionen i de årlige udledninger af kvælstof og phosfor for de opstillede modeller i forhold til den A1/A2 Som det fremgår, opnås den største reduktion i de samlede udledninger til fjernmiljøet ved de centrale modeller. B Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 15 af 18

16 Samlet vurdering De gennemførte vurderinger har haft fokus på to centrale modeller (Model A1 og A2) og en decentral løsning (B). Hovedresultatet af de gennemførte vurderinger er samlet i det følgende skema hvor fordele ved en central model i forhold til en decentral model er kort beskrevet. Hårde emner Emne Nærmiljø Fjernmiljø Investeringer Driftsudgifter Samlet årlig økonomi Fordele Belastningen af nærmiljøet reduceres ved realisering af en central model Reduktionen af kvælstof er større ved en central model Samlet set er en central model ca. 2-4 mio. kr. dyrere Samlet set er en central model ca mio. kr. billigere En central model medfører årlige udgifter, der efter forrentning og afskrivning er 1,7-4, mio. kr. billigere Samlet set opnås ved en central model bedre miljø for færrest årlige udgifter og en sikrere fremtid. Den centrale model kan være baseret på etablering af et nyt anlæg ved eller udflytning til en placering ved Naur. I begge situationer opretholdes det eksisterende og den eneste forskel på de to centrale modeller er en samlet merinvestering på knap 15 mio. kr. Hertil kommer øgede drift- og vedligeholdelsesudgifter til transportanlæg. Samlet set er en udflytning til Naur ca. 2,3 mio. kr. dyrere i årlige udgifter. Bløde emner Driftsstabilitet Driftsoptimering Eksterne uheld Transport Skærpede krav Måbjerg BioEnergi En central model vil, p.g.a. størrelsen af anlægget, være mere robust over for variationer i stof- og hydrauliske belastninger Driftsovervågning og avanceret styring vil være udpræget og lettere ved en central model, hvilket giver mulighed for at følge processerne tæt og dermed sikre en optimal drift I forbindelse med eksterne uheld, f.eks. kemisk belastning fra virksomheder er et centralt anlæg mere robust på grund af fortyndingseffekten Ved centralisering vil lastbiltransport af spildevandsslam blive mindre end en reduktion af støj, partikel og CO 2 -udslip til følge En central model vil bedre og billigere kunne imødegå kommende, skærpede krav En central model reducerer udgifter til transport af spildevandsslam til Måbjerg BioEnergy Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 16 af 18

17 Anbefaling og investeringsplan Ved gennemførelsen af den centrale model for renseanlæggene opnås samlet set det bedste miljø for de færreste penge. Det anbefales at den fremtidige struktur for renseanlæggene baseres på en centralisering omkring og minde Renseanlæg at den valgte centrale struktur efterfølgende analyseres i detaljer i forbindelse med den årlige budgetlægning og ved granskning af kommende projekter omkring at de detaljerede analyser gennemføres med henblik på at foretage et endeligt valg, dels af om det er muligt ved løbende modernisering og udvidelser at undgå etableringen af et helt nyt anlæg, og dels af om etableringen at et nyt anlæg i givet fald skal ske ved det eksisterende eller ved en udflytning til Naur. Overordnet investeringsplan I den følgende figur er vist den tidsmæssige fordeling af investeringer på hovedelementer i den centrale model A1. Moderniseringerne i de første år er aktiviteter på. Det skal understreges, at såfremt Måbjerg BioEnergy etableres, spares hovedparten af disse investeringer i moderniseringer Ledning erup-holstebro Ledning borg- Ledning -Holstebro Ledning - Nyt renseanlæg Moderniseringer Investeringerne i nyt rensningsanlæg viser den forudsatte, samlede nyetablering på og i 228 et nyt anlæg i minde. Som det endvidere fremgår etableres der over en periode lednings- og transportanlæg for bl.a. tilslutningen af erup og Renseanlæg til. Årlig investering - Model A Såfremt der bliver tale om en udflytning til Naur, bliver der i perioden , tale om en yderligere investering på ca. 33 mio. kr. i transportanlæg, men investeringen i renseanlægget reduceres med ca. 18 mio. kr. Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 17 af 18

18 Ordforklaring Belastningsgrad: F.eks. antal ton N i forhold til vandgennemstrømningen i m 3 i recipienten. Fjernmiljø: Den slut recipient, f.eks. fjord, hvor udledningen fra renseanlægget ender med at løbe ud i. : Holstebro Centralrenseanlæg Straksafskrevet: En investering der afskrives i samme år som den afholdes. Total-N: Total mængde kvælstof Total-P: Total mængde phosfor TS: Tørstofindhold Henlæggelse: Dvs. det beløb, der i år forud for en investering skal afholdes, indregnes i de forudgående års tariffer. Nærmiljø: Den recipient, f.eks. å, renseanlægget udleder direkte til. PE: Personækvivalenter Recipient: Bæk, å, fjord eller lignende hvor til det rensede vand fra renseanlægget tilføres. Rensningsgrad: Udtryk for hvor effektivt et renseanlæg er. Eksempelvis tilføres der 1 kg N til renseanlægget og der er 4 kg N tilbage i vandet efter renseanlægget, det vil sige rensningsgraden er 96 % SRO: Styrings, regulerings- og overvågningsanlæg Udarbejdet for Vestforsyning Spildevand A/S af Plan & Projekt A/S Side 18 af 18

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015 Holbæk Forsyning Koncernen Bestyrelsesmødet den 24. september 2015 Pkt. 10, bilag 10.2 Holbæk Forsyning A/S Strukturplan for renseanlæg September 2015 Udarbejdet til: Holbæk Forsyning A/S Udarbejdet af:

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg. Rekvirent. Rådgiver. Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg. Rekvirent. Rådgiver. Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Rekvirent Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Telefon: 64 82 82 82 E-mail: post@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Byggeri og Miljøteknik Munkehatten 9 5220

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Juni 2000 Forord For bare 5-6 år siden var de fleste renseanlæg i Danmark mekanisk-biologiske. Målinger og registreringer blev nedskrevet i driftsjournaler,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Risiko for reduktion af husdyrproduktionen med op til 40 %

Risiko for reduktion af husdyrproduktionen med op til 40 % Ringkøbing Amt Risiko for reduktion af husdyrproduktionen med op til 40 % 34,6 k g P /ha 20 kg P/ha Husdyrproducenter Situation 2004 / Reference A (Alan s) Senario A Figur 1 Udledning se Bilag Energi 2004

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Fremtidig spildevandsstruktur - Planlægning

Fremtidig spildevandsstruktur - Planlægning Assens Kommune Fremtidig spildevandsstruktur - Planlægning Natur i Assens Kommune Assens Renseanlæg Holmehave Renseanlæg Aarup Renseanlæg 30.11.07/22.02.08 107 1495 Assens Kommune Fremtidig spildevandsstruktur

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi.

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi. Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 4. november 2015 Ny finansieringsstrategi og takster

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tilstanden i landets kloaksystemer

Tilstanden i landets kloaksystemer maj 2008 Tilstanden i landets kloaksystemer - om vedligeholdelse og fornyelse af det danske kloaknet Resumé Det danske kloaknet udgør et vigtigt fundament i den infrastruktur, der sikrer, at danske familier

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008 Ikast-Brande Kommune Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune December 2008 COWI A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon 96 13 72 30 Telefax 97 41 30 28 www.cowi.dk Ikast-Brande Kommune Overordnet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 RENSEANLÆGSSTRUKTUR... 4 2 STATUS... 4 2.1 Spildevandsforsyningens renseanlæg... 4 2.2 Krav

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Bilag 1 Bilag 1 1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger 1.1.1 Omkostninger ved eksist. udbygning af renseanlæg > 15.000 PE

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning

Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Viborg Kommune Juni 2008 / juli 2008 Klient: Viborg Kommune Teknisk Forvaltning Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Telefon: 87 87 87 87 Telefax: 87 25 21 00 Rådgiver:

Læs mere

Opstartsmøde - Måløv Rens

Opstartsmøde - Måløv Rens Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Opstartsmøde - Måløv Rens Grontmijs rolle i projektet Møde 19.02.2015 Grontmijs rolle er at angive retning for strategivalg Angive retning i forhold til den fremtidige

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-12-2015 Mødetid: 10:30 til 12:00 med efterfølgende julefrokost Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Mads Rubæk Sørensen Fraværende: Referent:

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til spildevandsplan

Forslag til Tillæg 1 til spildevandsplan Skive Kommune Forslag til Tillæg 1 til spildevandsplan Fremtidig Spildevandsstruktur Etablering af transportledningerne Hvidbjerg-Skive, Balling-Skive, Råkilde-Debel (Fur), Eskov-Selde Renseanlæg og Sdr.

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 Slamdisponering

Bilag 2 Slamdisponering 30.11.07/22.02.08 107 1495 Assens Kommune Fremtidig spildevandsstruktur - Planlægning 1 af 12 Bilag 2 Slamdisponering Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Assens Kommune Februar 2008 30.11.07/22.02.08

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Direkte tlf.: 88 43 75 11 Mail: bor@tonfor.dk Sags id: 14-1253 Dok. nr.: 000106278 Dato: 12-11-2014 R E F E R A T Emne: Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Afholdt dato: 12. november

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

Ringkøbing Fjord Nissum Fjord - Limfjorden Krav om reduceret udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra landbruget.

Ringkøbing Fjord Nissum Fjord - Limfjorden Krav om reduceret udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra landbruget. Ringkøbing Fjord Nissum Fjord - Limfjorden Krav om reduceret udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra landbruget. Konsekvens 40 % reduktion af husdyrproduktionen 34,6 k g P /ha Røgrenser Situation

Læs mere

Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse

Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse ) %* Til adm. direktør Hjalte Aaberg Teknik- og Miljøforvaltningen 24. september 2012 Vibeke Iversen

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Rensningsanlæg ved Rødkærsbro Mejeri

Rensningsanlæg ved Rødkærsbro Mejeri Rensningsanlæg ved Rødkærsbro Mejeri Tillæg nr. 37 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd September 2000 j.nr. 8-50-11-2-10-98 Tillæg nr. 37 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Den økonomiske levetid for en engangsinvestering: Max. akkumulerede K 0 af grænsenettobetalingerne.

Den økonomiske levetid for en engangsinvestering: Max. akkumulerede K 0 af grænsenettobetalingerne. NRQRPLVNOHYHWLG8GVNLIWQLQJVSUREOHPHW NRQRPLVNOHYHWLG I investeringsafsnittene har vi udelukkende behandlet investeringer som værende fordelagtige i hele investeringens levetid. Gennem reparation og vedligeholdelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020

Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020 Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020 Indhold Kolofon... 0 CFD - økonomi 2014-2020... 1 PSO... 2 Tolke... 2 Konsulenter... 3 Kompetencecenter... 4 CFD i alt... 4 Investeringer... 4 Kolofon Rettet til nyt navn

Læs mere

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder &9(+)8316à():%61)*367=2-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med fremskaffelse og distribution af fjernvarme. Områdets udgifter skal lovgivningsmæssigt

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Orientering om projekter m.v.

Orientering om projekter m.v. Bilag til pkt. 11 Lynettefællesskabet I/S Direktionen Orientering om projekter m.v. Dato: 4. september 2012 Fra: Torben Knudsen Kopi til: Alle I det følgende er givet en status på de vigtigste af de projekter

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark ELEVATORER & FORBEDRINGER Tirsdag den 1. december 2015 ved Advokat Troels Flethøj Thygesen, Jordan Løgstrup 1 Elevator eller ikke elevator? Mit indlæg er rettet imod beslutningstageren.

Læs mere

Energioptimering af de kommunale bygninger.

Energioptimering af de kommunale bygninger. Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet

Læs mere

Erfaringer med etablering og drift af decentrale anlæg. Jan M. Jørgensen Driftschef SK Forsyning A/S DANVA Temadag 8.

Erfaringer med etablering og drift af decentrale anlæg. Jan M. Jørgensen Driftschef SK Forsyning A/S DANVA Temadag 8. Erfaringer med etablering og drift af Jan M. Jørgensen Driftschef SK Forsyning DANVA Temadag 8. december 2011 Hvem og hvad er SK Forsyning Slagelse kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj) 77.457

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Køkkenkværne energi der går i vasken?

Køkkenkværne energi der går i vasken? Køkkenkværne energi der går i vasken? V/ Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S repræsentant for Komité for Spildevand, DANVA 1 Hvorfor drøfte køkkenkværne? Stigende efterspørgsel flere henvendelser

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning

Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Bilag 10 Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Vejen Kommune Juli 2007 Klient: Vejen Kommune Vej, Park og Forsyning Højmarksvej 20 6670 Holsted Telefon: 79 96 50 00 Telefax: 79 96 50 06 Rådgiver: EnviDan

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere