Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005"

Transkript

1 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1

2 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig rolle for, hvordan din skole opfattes og er derigennem medbestemmende for skolens fremtidige succes. Måling og redegørelse af, hvad der driver medarbejdertilfredsheden er et vigtigt skridt til at skabe tilfredse medarbejdere. Det handler om den enkelte medarbejder og dennes trivsel på arbejdspladsen. Målet er at skabe de rammer, der efterspørges af den enkelte medarbejder, for derigennem at gøre din skole til et attraktivt sted at være nu og i fremtiden. Formålet med undersøgelsen Det overordnede formål med undersøgelsen er at få et faktuelt indblik i, hvordan medarbejderne på din skole oplever skolen som arbejdsplads, samt at finde ud af, hvordan skolen i fremtiden sikrer tilfredse og motiverede samt loyale medarbejdere. Rapportens resultater skal bruges til at inspirere og kvalificere den debat, skolerne har om, hvor der skal sættes ind for at øge tilfredsheden og motivationen. En debat, der bør tage udgangspunkt i de ønsker og behov, som medarbejderne og lederne oplever i dagligdagen. Modellen bag analysen Medarbejdertilfredshedsanalysen er designet efter modellen bag European Employee Index. Modellen, som ses til højre, er en international standard til måling af medarbejdertilfredshed. Modellen er udviklet og forbedret over en årrække. Anvendelsen af standarden sikrer en valid intern og ekstern sammenligning af din skoles resultater. Internt kan de enkelte enheder og afdelinger sammenlignes på alle parametre, mens der eksternt kan sammenlignes med andre erhvervsskoler og Dansk MedarbejderIndex. Målet med modellen er at forklare, hvorledes tilfredshed & motivation samt loyalitet skabes blandt medarbejderne. Til dette inddrages syv overordnede forklarende forhold (indsatsområder): Image, Overordnet lederskab, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesvilkår samt Faglig og personlig udvikling. Ingen af de overordnede forhold kan måles direkte med ét enkelt spørgsmål. I stedet er der for hvert forhold udvalgt 2-6 spørgsmål, som samlet set antages at dække denne. Undersøgelsen måler ikke kun tilfredsheden, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. MarkedsConsult har således ved hjælp af statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem de syv indsatsområder og den overordnede tilfredshed & motivation. Hvis der er stor sammenhæng mellem et indsatsområde og den overordnede tilfredshed & motivation, kan det udledes, at indsatsområdet er af stor betydning for medarbejderne. Arbejdet med medarbejdertilfredshed Det vigtigste i arbejdet med medarbejdertilfredshed er ikke selve målingen og resultaterne, men at bruge resultaterne som udgangspunkt for en værdiskabende udvikling. Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn- og ansættelsesvilkår Faglig og personlig udvikling Tilfredshed & Motivation Rapporten er grundlaget for det videre arbejde med medarbejdertilfredsheden på skolen. Resultaterne skal inspirere til: At skabe konstruktiv dialog med udgangspunkt i relevante resultater i undersøgelsen. At identificere mulige aktiviteter - til at fastholde styrker på skolen og imødekomme eventuelle indsatsområder. At skabe rammer for handling - fastsætte deadlines og ansvarlige personer for aktiviteter, der skal forbedre udvalgte fokusområder. Når der arbejdes med at højne medarbejdertilfredsheden, skabes en mere attraktiv arbejdsplads. Det skaber grundlag for større tilfredshed for såvel interne som eksterne interessenter begge faktorer bidrager til kompetence-niveauet og værdiskabelsen. Rapportens opbygning Rapporten viser først datagrundlaget og derpå konklusionerne. Herefter illustreres hvor tilfredse og motiverede samt loyale medarbejderne generelt er, efterfulgt af medarbejdernes vurdering af indsatsområderne. Slutteligt fremgår en vurdering af de enkelte spørgsmål bag hvert af indsatsområderne. Vurderingerne er angivet i søjlediagrammer kombineret med prioriteringskort. Loyalitet Indsatsområder Resultatområder MarkedsConsult A/S Side 2

3 Fakta om indsamling og datagrundlag Datagrundlaget til erhvervsskolernes medarbejdertilfredshedsundersøgelse er fremkommet via elektronisk dataindsamling på 16 skoler og blandt medarbejdere. De 8 østjyske skoler (TSØ) har selv varetaget dataindsamlingen, mens MarkedsConsult har haft ansvaret for denne på de andre skoler. Antallet af besvarelser og svarprocenterne på de enkelte skoler fremgår af tabellen til højre. Samlet set har medarbejdere svaret på undersøgelsen, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på %. Til sammenligning var den gennemsnitlige svarprocent i forrige benchmarkingundersøgelse (2003) blandt erhvervsskoler på %. De besvarelser fordeler sig relativt ligeligt efter de enkelte skolers størrelse. Dette sikrer meget valide resultater og en præcis estimering af medarbejdertilfredshedsmodellen. Antal Svar- Skole svar procent 1 90% 84 87% % % 85% 3 83% % 245 % 4 % 110 % 555 % 358 % 212 % 499 % 428 % 311 % Erhvervsskolernes samlet 4226 % Den konkrete usikkerhed ved sammenligning af to skolers resultater er lav. Usikkerheden afhænger både af antallet af svar og svarprocenten. Som eksempel er usikkerheden 1,5 indekspoint i sammenligning af resultater for og EUC Syd. Ved mindre skoler vil usikkerheden være lidt større og omvendt ved større skoler. MarkedsConsult A/S Side 3

4 Konklusioner og anbefalinger Overordnede resultater Den overordnede Tilfredshed & Motivation og Loyalitet for erhvervsskolerne samlet ligger under niveauet for de sammenlignelige benchmarks for undervisningssektoren og den offentlige sektor fra Dansk Medarbejder. Erhvervsskolerne kan derfor med fordel arbejde mere intensivt med at højne medarbejdernes kvalitet i hverdagen. Niveauet for erhvervsskolerne samlet svinger mellem lavt til gennemsnitligt set i forhold til lignende undersøgelser. I den sammenhæng kan der observeres stor variation på både de enkelte måleparametre og skolerne imellem. I sammenligningen med andre skoler skal deres gøres opmærksom på, at store skoler ofte har sværere betingelser for at opnå høje scorer, og der er således en klar tendens til at større skoler generelt opnår lavere resultater. Hvad kendetegner medarbejderne? Ved en opsplitning af loyalitetsbegrebet kan medarbejderne segmenteres efter deres Engagement og Troskab. Segmenteringen af de medarbejdere viser, at 11% kan karakteriseres som ildsjæle. Dette er meget engagerede medarbejdere, som er villige til at yde en ekstra indsats, og som er meget tro overfor deres skole. Andelen af ildsjæle på erhvervsskolerne er lav set i forhold til de meget sammenlignelige benchmarks for undervisningssektoren og den offentlige sektor fra Dansk Medarbejder. Her fremgår henholdsvis 20% og 23% som ildsjæle. Modsat viser segmenteringen, at 10% af medarbejderne på de 16 skoler kan betegnes som på-vejvæk medarbejdere. Dette er groft sagt uengagerede medarbejdere, som i spørgeskemaet har angivet, at de søger andre jobs og ikke forventer at være ansat på skolen om 2 år. Sådanne relativt hårde tilkendegivelser kan dog være et udtryk for frustration og på den baggrund opråb med meget hårde tilkendegivelser i spørgeskemaet. I de sammenlignelige benchmarks for undervisningssektoren og den offentlige sektor fra Dansk Medarbejder fremgår 5% af medarbejderne som på-vej-væk medarbejdere. Den høje gennemsnitlige andel af på-vej-væk medarbejdere på erhvervsskolerne skal tages meget alvorligt og understreger behovet for en fokuseret indsats. Hvordan forbedres medarbejdernes trivsel? Undersøgelsens resultater bør ses i tæt sammenhæng med betydningen af de enkelte forhold. På den måde vil det være muligt at målrette indsatsen på de parametre, hvor betydningen er størst, og hvor indeks (medarbejdernes vurdering) samtidigt indikerer, at der bør gøres en indsats. Analysen viser, at Det daglige arbejde og Image, i undersøgelsens øjebliksbillede, har størst betydning for skabelsen af Tilfredshed & Motivation blandt medarbejderne på de 16 erhvervsskoler. Medarbejderne vurderer Image lavere end Det daglige arbejde, - og på den baggrund kan Image karakteriseres som det overordnede indsatsområde for de 16 erhvervsskoler samlet. Det daglige arbejde og Overordnet lederskab kan på baggrund af henholdsvis meget høj betydning og meget lav vurdering karakteriseres som sekundære overordnede indsatsområder for erhvervsskolerne samlet. Samarbejde og Nærmeste leder er de to overordnede områder, som de 16 skolers medarbejdere er mest positive overfor. Erhvervsskolernes gode resultater på både leder- og samarbejdsdimensionen lover godt for det fremtidige forbedringsarbejde. I henhold til primært Image og sekundært til Det daglige arbejde, og Overordnet ledelse kan der på det specifikke niveau fremhæves følgende fokusområder: Andres opfattelse af skolen som arbejdsplads Medarbejdernes stolthed Det samlede image Arbejdspres Fysisk arbejdsmiljø Den overordnet ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger Ifølge medarbejderes tilkendegivelser vil en forbedring af nogle af ovenstående områder have stor indvirkning på erhvervsskole medarbejdernes samlede Tilfredshed & Motivation og Loyalitet. Det skal understreges, at der er stor forskel på de enkelte skolers resultater. Det gælder både medarbejdernes vurdering af den enkelte skole, samt hvad der har størst betydning for den samlede Tilfredshed & Motivation og Loyalitet. Anbefalingerne til den enkelte skole kan dermed afvige væsentligt fra ovenstående anbefalinger. Resultat-benchmarkingen mellem de 16 erhvervsskoler tydeliggør en række klare forbedringsmuligheder. Det næste skridt er nu at bruge denne samlede viden om erhvervsskole medarbejdere konstruktivt i et endnu dybere benchmarksamarbejde, så udbyttet af den interne læring bliver størst muligt. MarkedsConsult A/S Side 4

5 Tilfredshed & Motivation og Loyalitet Tilfredshed & Motivation Dansk Medarbejder (DMI) 82 Loyalitet Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 5

6 Todeling af Loyalitet Troskab Dansk Medarbejder (DMI) Engagement Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 6

7 Segmentering af medarbejderne Segmentering af medarbejderne Ved at opdele loyalitetsbegrebet i Troskab og Engagement er det muligt at klassificere medarbejderne i fem medarbejdertyper. Høj Ildsjæle Det ideelle er at have en stor andel medarbejdere, der kan kategoriseres som ildsjæle eller kernemedarbejdere. I visse sammenhænge er troskab dog ikke afgørende, når blot der udvises det rette engagement i den periode, medarbejderne er tilknyttet skolen. Det er derfor i nogle sammenhænge acceptabelt at have en vis andel af zappere. Medarbejdere med både lavt engagement og troskab kan karakteriseres som potentielle på-vej-væk medarbejdere. Disse medarbejdere er ikke engagerede i dagligdagen og har desuden angivet i spørgeskemaet, at de søger andre jobs, at de ikke forventer at være ansat på skolen om 2 år, og at de ikke ønsker at anbefale skolen til andre. Engagement Lav Lav Zappere ES samlet 16% På-vej-væk medarbejdere ES samlet 10% ES samlet 11% Kernemedarbejdere ES samlet 57% Sofamedarbejdere ES samlet 6% Troskab Høj 23% 52% 15% 5% 5% Dansk Medarbejder (DMI) 22% 50% 17% 5% 6% 21% % 8% 4% 1% 20% 63% 10% 5% 2% 20% 51% 12% 7% 10% 20% 52% 19% 4% 5% 18% 56% 13% 7% 7% 16% 59% 16% 4% 6% 15% % 2% 6% 6% 13% % 7% 10% 4% 13% 63% 13% 6% 5% 12% % 12% 5% 10% 11% % 13% 6% 6% ES samlet 11% 57% 16% 6% 10% 11% 53% 18% 7% 12% 10% 47% 19% 8% 16% 10% 54% 18% 6% 13% 9% % 16% 5% 9% 9% 55% 20% 6% 10% 3% 58% 22% 5% 12% MarkedsConsult A/S Side 7

8 Tilfredshed & Motivation og Loyalitet Intern og ekstern Benchmarking De to figurer viser Tilfredshed & Motivation og Loyalitet plottet op mod hinanden for forskellige interne og eksterne benchmarking-enheder. 90 Begge figurer illustrerer samlet en flot sammenhæng mellem Tilfredshed & Motivation og Loyalitet. Med andre ord; jo større tilfredsheden og motivationen er, desto større er medarbejdernes loyalitet. Dette understreger vigtigheden af at arbejde med medarbejdernes tilfredshed og motivation. Loyalitet ES Samlet DMI 2005 Offentlig 2005 Undervisning 2005 Benchmarkingen giver desuden et indblik i den meget store variation i enhedernes resultater. Variationen tydeliggør de muligheder skoler og enheder har for at lære af hinanden. Erfaringer fra højt scorende enheder kan med fordel inddrages i forbedringsarbejdet. Forbedringsindsatsen bør specielt koncentreres om de enheder, der har de laveste resultater. Her vil det være lettest at opnå forbedringer Tilfredshed & Motivation Notation Øverste figur: De grønne prikker ( ) viser de 16 deltagende skoler i årets benchmarkingundersøgelse. Den blå ( ) er gennemsnittet for alle medarbejdere fra skoler inkluderet i erhvervsskolernes benchmarkingundersøgelse. Trekanterne ( ) vedrører ekstern benchmarking og refererer til DMI 2005, som er det samlede danske arbejdsmarked (Dansk Medarbejder 2005) og herunder den offentlige sektor samt undervisningssektoren. Loyalitet 90 Nederste figur: De små grå prikker ( ) viser alle målte enheder i årets benchmarkingundersøgelse Tilfredshed & Motivation MarkedsConsult A/S Side 8

9 Indsatsområderne Image Dansk Medarbejder (DMI) Overordnet lederskab Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 9

10 Indsatsområderne Nærmeste leder Dansk Medarbejder (DMI) Samarbejde Dansk Medarbejder (DMI) 83 MarkedsConsult A/S Side 10

11 Indsatsområderne Det daglige arbejde Dansk Medarbejder (DMI) Løn- og ansættelsesvilkår Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 11

12 Indsatsområderne Faglig og personlig udvikling Dansk Medarbejder (DMI) Overordnet prioritering Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet skabes på overordnet niveau af syv forhold: Image, Overordnet lederskab, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling. Denne side er central i rapporten, da det ud fra figuren til højre, fremgår hvorledes den overordnede prioritering bør foretages med hensyn til det løbende forbedringsarbejde. Forhold, der i prioriteringskortet ligger i nederste højre kvadrant kan kategoriseres som primære indsatsområder. Disse forhold bør gives størst opmærksomhed i det løbende forbedringsarbejde. Det er forbedringer af medarbejdernes vurdering på disse forhold, som vil skabe den største forbedring af tilfredsheden, motivationen og loyaliteten. Vurdering Kommunikér Løn & Ansættelsesvilkår Samarbejde Nærmeste Leder Faglig og Personlig Udvikling Overordnet Lederskab Vedligehold Det Daglige Arbejde Image 50 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 12

13 Tilfredshed Tilfredshed alt i alt Dansk Medarbejder (DMI) Hvor tæt er skolen på den ideelle arbejdsplads? Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 13

14 Motivation Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 85 Dansk Medarbejder (DMI) Jeg ser altid frem til at gå på arbejde Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 14

15 Engagement Villighed til at yde en ekstra indsats Dansk Medarbejder (DMI) Jeg tror, mine kolleger synes, jeg yder en god arbejdsindsats Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 15

16 Engagement og Troskab Åbenhed overfor forandringer Dansk Medarbejder (DMI) Jeg ønsker at være ansat på skolen om 2 år Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 16

17 Troskab Jeg leder sjældent efter andre job 82 Dansk Medarbejder (DMI) 90 Jeg vil anbefale andre at søge job på skolen Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 17

18 Image Godt image Dansk Medarbejder (DMI) Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 18

19 Image Andres opfattelse af skolen Dansk Medarbejder (DMI) Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold Vurdering Godt image Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse 13 Andres opfattelse af skolen 55 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 19

20 Overordnet lederskab Samlet opfattelse af overordnet lederskab Dansk Medarbejder (DMI) Evne til at træffe de rigtige beslutninger Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 20

21 Overordnet lederskab Evne til at informere medarbejderne Dansk Medarbejder (DMI) Etik (moral) Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 21

22 Overordnet lederskab Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold 17 Vurdering Samlet opfattelse af overordnet lederskab Evne til at træffe de rigtige beslutninger 16 Evne til at informere medarbejderne 17 Etik (moral) Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 22

23 Nærmeste leder Samlet opfattelse af nærmeste leder Dansk Medarbejder (DMI) Faglig dygtighed Dansk Medarbejder (DMI) 58 MarkedsConsult A/S Side 23

24 Nærmeste leder Evner som leder Dansk Medarbejder (DMI) Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold 19 Vurdering Samlet opfattelse af nærmeste leder 19 Faglig dygtighed 20 Evner som leder Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 24

25 Samarbejde Fagligt samarbejde med kolleger Dansk Medarbejder (DMI) Klimaet blandt medarbejderne Dansk Medarbejder (DMI) 85 MarkedsConsult A/S Side 25

26 Samarbejde Det sociale samvær Dansk Medarbejder (DMI) 63 Specifikt prioriteringskort 85 Kommunikér Vedligehold 21 Vurdering Fagligt samarbejde med kolleger Klimaet blandt medarbejderne 23 Det sociale samvær Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 26

27 Det daglige arbejde Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet 83 Dansk Medarbejder (DMI) Fysisk arbejdsmiljø Dansk Medarbejder (DMI) [Intet resultat] MarkedsConsult A/S Side 27

28 Det daglige arbejde Arbejdspresset Dansk Medarbejder (DMI) Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold 24 Vurdering Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet 25 Fysisk arbejdsmiljø Arbejdspresset 40 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 28

29 Løn- og ansættelsesvilkår Løn i forhold til et lignende job andre steder Dansk Medarbejder (DMI) Øvrige ansættelsesforhold i forhold til andre steder Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 29

30 Løn- og ansættelsesvilkår Tryghed i ansættelsen Dansk Medarbejder (DMI) Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold Vurdering Løn i forhold til et lignende job andre steder Øvrige ansættelsesforhold i forhold til andre steder Tryghed i ansættelsen 50 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 30

31 Faglig og personlig udvikling Muligheder for faglig og personlig udvikling Dansk Medarbejder (DMI) Opmærksomhed omkring faglig og personlig udvikling Dansk Medarbejder (DMI) MarkedsConsult A/S Side 31

32 Faglig og personlig udvikling Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold 30 Vurdering Muligheder for faglig og personlig udvikling Opmærksomhed omkring faglig og personlig udvikling 50 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 32

33 Tillæg med specifikke spørgsmål Vedrører kun de 13 skoler, der har haft de samme specifikke spørgsmål. Prioriteringskortene er baseret på samtlige medarbejdere på de 13 skoler. MarkedsConsult A/S Side 33

34 Nærmeste leder Følger op på resultater i forhold til at nå målene Samlet Giver mulighed for indflydelse og ansvar Samlet MarkedsConsult A/S Side 34

35 Nærmeste leder Er et godt eksempel for værdier og normer Samlet Er lydhør og indgår gerne i dialog Samlet MarkedsConsult A/S Side 35

36 Nærmeste leder Har opstillet klare mål for det daglige arbejde Samlet Specifikt prioriteringskort Kommunikér Vedligehold 22a 24a 18 Samlet opfattelse af nærmeste leder Faglig dygtighed 20 Evner som leder Vurdering 23a 18 21a Følger op på resultater i forhold til at nå målene 21a 20 22a Giver mulighed for indflydelse og ansvar 23a Er et godt eksempel for værdier og normer 25a 24a Er lydhør og indgår gerne i dialog 25a Har opstillet klare mål for det daglige arbejde 55 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 36

37 Det daglige arbejde Modtagelighed for nye ideer og nytænkning Samlet Fordelingen af arbejdsopgaverne Samlet MarkedsConsult A/S Side 37

38 Det daglige arbejde Kvaliteten af arbejdet 82 Samlet Videndeling Samlet MarkedsConsult A/S Side 38

39 Det daglige arbejde Tilstrækkelig information Samlet Specifikt prioriteringskort Kommunikér 29a Vedligehold 24 30a 27a 31a Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet Fysisk arbejdsmiljø Arbejdspresset Vurdering 28a 25 27a 32 Modtagelighed for nye ideer og nytænkning 28a 33 Fordelingen af arbejdsopgaverne 29a 34 Kvaliteten af arbejdet 30a 35 Videndeling 26 31a 36 Tilstrækkelig information 40 Observér Mindre Betydning Prioritér Større MarkedsConsult A/S Side 39

40 Appendiks MarkedsConsult A/S Side 40

41 - Beregning og fortolkning Beregning af indeks Medarbejderne har besvaret spørgsmålene i spørgeskemaerne på en skala fra Efterfølgende er svarene ændret til indeks, som går fra 0 til, hvor 0 er dårligst, og er bedst. Hvis medarbejderen har svaret 1 til et spørgsmål, bliver svaret ændret til indeks-scoren 0. Er svaret 2, bliver svaret ændret til 11,1111 osv. Det faglige samarbejde med dine kolleger Meget dårligt Meget godt På baggrund af besvarelserne beregnes overordnede indeks, som går fra 0 til. De overordnede indeks består af vægtede gennemsnit af svarene på flere spørgsmål (eksempelvis indekset for Tilfredshed & Motivation, som er baseret på fire spørgsmål). 1 8, x = 9 0 Er resultaterne gode eller dårligere? I forbindelse med at kortlægge om en præstation er god, er det nødvendigt at have et sammenligningsgrundlag. På baggrund af en række medarbejderundersøgelser, har MarkedsConsult udarbejdet tommelfingerregelen til højre. Denne regel skal dog tages med forbehold, idet: - Nogle spørgsmål har en tendens til altid at score lavt. Det drejer sig om spørgsmål angående løn, arbejdspres samt information fra den overordnede ledelse. - Spørgsmål angående engagement har en tendens til at score meget højt, da der er tale om en selvevaluering medarbejderen vurderer egen præstation. Specielle omstændigheder på skolen eller i enheden kan desuden gøre, at reglen er uhensigtsmæssig (kriser, usikkerhed mv.). Præstationsbarometer en tommelfingerregel Meget godt ( ) Godt ( ) Gennemsnit ( -) Dårlig (50 ) Meget dårlig (0-50) MarkedsConsult A/S Side 41

42 Prioriteringskortet - Et vigtigt værktøj Identificering af forbedringsområder Høj Et vigtigt værktøj i arbejdet med rapportens resultater er prioriteringskortet, som giver et handlingsorienteret indblik i de områder, der bør opprioriteres i forbedringsarbejdet. Kommunikér Muligheder Vedligehold Styrker Prioriteringskortet viser dels den betydning hver parameter har, dels den vurdering medarbejderne har givet parameteren. På den baggrund opdeles prioriteringskortet i fire kvadranter; Styrker, Primære indsatsområder, Svagheder og Muligheder. Vurdering Styrker er kendetegnet ved både større betydning og høj vurdering. Det er vigtigt at vedligeholde og/eller forbedre parametrene i denne kvadrant, da man herved kan vedligeholde/forbedre den nuværende medarbejdertilfredshed. Lav Mindre Observér Svagheder Betydning Prioritér Primære indsatsområder Større Primære indsatsområder har også større betydning, men medarbejderne vurderer samtidigt disse lavt. En forbedring af disse forhold vil give den største effekt på den samlede tilfredshed. Den større betydning kombineret med en lav vurdering gør, at disse forhold trækker ned i den nuværende tilfredshed. Svagheder har mindre betydning og vurderes lavt af medarbejderne. Disse parametre skal have lavere prioritet, men det skal observeres, at medarbejderne ikke i fremtiden lægger vægt på disse forhold. Muligheder er kendetegnet ved, at medarbejderne ikke tillægger disse forhold stor betydning på trods af, at medarbejderne er meget tilfredse med forholdene. En tilgangsvinkel til disse forhold er kommunikation. Ved at kommunikere den relativt høje vurdering af disse forhold skal det forsøges at få betydningen til at stige, så forholdene kan udvikle sig til styrker. To typer af prioriteringskort Rapporten indeholder to typer af prioriteringskort i form af et overordnet og en række specifikke prioriteringskort. Det overordnede prioriteringskort identificerer de overordnede områder (eksemplificeret med Faktor 1 og Faktor 2 til højre), som skal bearbejdes med henblik på at øge medarbejdernes Tilfredshed & Motivation. De specifikke prioriteringskort bruges til at identificere konkrete forbedringsinitiativer indenfor de overordnede områder. Fokus skal først være på det overordnede niveau, hvor de vigtigste overordnede indsatsområder identificeres. Derefter orienterer man sig på det specifikke niveau, hvor man identificerer mere konkrete indsatsområder. Hvis f.eks. Faktor 2 i figuren til højre er et overordnet indsatsområde, bør man fokusere særligt meget på det specifikke prioriteringskort for Faktor 2, for her at finde konkrete indsatsområder, der kan indgå i forbedringsarbejdet. Forholdene markeret med den røde cirkel vil i det tilfælde være vigtige at arbejde med. Overordnetprioriteringskort Høj Faktor 1 Vurdering Kommunikér Vedligehold Prioritér Observér Prioritér Faktor 2 Lav Mindre Betydning Større Faktor1 Faktor 2 Specifikke prioriteringskort MarkedsConsult A/S Side 42

43 Beregnet betydning/vægt - hvordan og hvorfor? Tankegangen bag den beregnede betydning, tager udgangspunkt i modstående grafer. Tallene er hentet fra en medarbejdertilfredshedsundersøgelse foretaget efter European Employee Index konceptet. De statistiske analyser viste, at den strategiske faktor Det daglige arbejde havde størst betydning for medarbejdernes tilfredshed, mens faktoren Nærmeste Leder havde mindst betydning. Et rødt punkt i graferne angiver en medarbejder. Y-aksen angiver medarbejderens samlede tilfredshed og motivation, mens x-aksen angiver medarbejderens vurdering af henholdsvis Det daglige arbejde og Nærmeste Leder (på en skala mellem 0 og ). Sammenhængen mellem Det daglige arbejde og den samlede tilfredshed og motivation viser følgende: Er medarbejdernes vurdering af Det daglige arbejde lav er medarbejdernes overordnede tilfredshed og motivation ligeledes lav. Tilsvarende ser man, at en høj vurdering af Det daglige arbejde modsvares af en høj samlet tilfredshed og motivation de to faktorer samvarierer i høj grad. Sammenhængen mellem Nærmeste Leder og den samlede tilfredshed og motivation giver et helt andet billede jf. den nederste model-illustration. Medarbejdere, der har vurderet den Nærmeste Leder lavt, kan godt have en høj samlet tilfredshed og motivation. Konklusionen er; at det Daglige arbejde har markant større betydning for den samlede tilfredshed & motivation end Nærmeste leder. Overført til et overordnet prioriteringskort betyder det, at Det daglige arbejde vil opnå en større beregnet betydning/vægt end Nærmeste leder. Tilfredshed & Motivation Tilfredshed & Motivation Det daglige arbejde Nærmeste leder Det skal pointeres, at det er vigtigt at skelne mellem, om medarbejderne har angivet betydningen af de enkelte parametre, eller om den er beregnet. Angives betydningen viser erfaringerne, at næsten alle parametre vil have stor betydning for den samlede tilfredshed. Eksempelvis vil lønnen sandsynligvis betyde meget, men hvis det ikke er denne parameter, der forklarer variationerne i den samlede tilfredshed, er det ikke den rigtige måde at gøre det metodisk. Konsekvensen vil være, at skolen vil rette fokus mod lønnen for året efter at få et stort set uændret samlet tilfredshedsindeks. Ved at beregne betydningen af de enkelte forhold, vil man derimod have et bedre udgangspunkt til at identificere de forhold, som har størst effekt på den samlede medarbejdertilfredshed. Når MarkedsConsult beregner betydningen, kan det således ses, at det f.eks. ikke er Nærmeste leder, som forklarer variationen i de ansattes samlede tilfredshed, eller sagt med andre ord, det er ikke der, der skal justeres, hvis mere tilfredse medarbejdere ønskes. Der bør tilføres ekstra ressourcer, hvor der ses en tydelig sammenhæng mellem en faktor og den samlede tilfredshed. MarkedsConsult A/S Side 43

44 Segmentering af medarbejderne hvordan? Loyale medarbejdere er kun et gode for skolen, hvis loyaliteten resulterer i en adfærd, som er ønskværdig set i skolens perspektiv. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderne har en høj grad af troskab. De skal også være engagerede for at yde en god indsats. Derfor opdeler vi Loyalitetsindexet i to separate index for henholdsvis Troskab og Engagement. Som følge af opdelingen bliver det muligt at inddele medarbejderne i fem forskellige medarbejdertyper. Zappere er kendetegnet ved en lav grad af Troskab og mellem til høj grad af Engagement. Zappere er engagerede i deres arbejde, men vil være tilbøjelige til at forlade virksomheden inden for en overskuelig tidshorisont. Zappere kan f.eks. være personer med et stort behov for nye udfordringer. Sofamedarbejdere er karakteriseret ved en mellem til høj grad af Troskab og en lav grad af Engagement. Sofamedarbejderne ønsker til trods for deres begrænsede engagement fortsat at være ansat på skolen. På-vej-væk medarbejdere er kendetegnet ved en lav grad af både Troskab og Engagement. Det er potentielle eks-medarbejdere, som er på vej til at forlade skolen, hvis der ikke rettes op på de forhold, som er årsagen til det lave Engagement og Troskab. Ildsjæle er kendetegnet ved en høj grad af Troskab og Engagement. Ildsjælene er meget engagerede i deres arbejde og er villige til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt. Desuden har Ildsjælene en høj grad af Troskab (ønsker blandt andet i høj grad fortsat at være ansat om to år). Denne kombination af høj grad af Troskab og Engagement gør Ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. Kernemedarbejdere er karakteriseret ved en mellem til høj grad af Troskab og mellem til høj grad af Engagement - uden at begge dog er høje på samme tid. Kernemedarbejderne er stabile medarbejdere, der vil det godt for skolen uden dog at gå forrest. Høj Engagement Lav Zappere På-vej-væk medarbejdere Kernemedarbejdere Sofamedarbejdere Ildsjæle Lav Troskab Høj Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn- og ansættelsesvilkår Faglig og personlig udvikling Tilfredshed & Motivation Jeg er villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt Jeg tror, mine kolleger synes, jeg yder en god arbejdsindsats Hvis skolens vilkår ændres, er jeg åben overfor forandringer, der berører mig Loyalitet Engagement Troskab Jeg ønsker at være ansat om 2 år Jeg leder sjældent efter andre job Jeg vil anbefale andre at søge job på skolen Indsatsområder Resultatområder MarkedsConsult A/S Side 44

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 90% (1123/1245) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 89% (3987/4504) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (125 besvarelser ud af 152 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (19 besvarelser ud af 144 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (235 besvarelser ud af 281 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (127 besvarelser ud af 153 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

ESB-netværkets MTU 2007

ESB-netværkets MTU 2007 ESB-netværkets MTU 7 Juni 7 Skolerapport Svarprocent: 91% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, Medarbejdertyper, Intern

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (23 besvarelser ud af 274 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Holstebro Svarprocent: % (291 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 215 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 82% (1363/1671) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole. Skolerapport. Svarprocent: 88% (371/422)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole. Skolerapport. Svarprocent: 88% (371/422) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) Præsentation Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Gymnasierne samlet Arbejdsmarkedet generelt

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus Vurdering Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 1 Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 I uge 43 & 44 2012 gennemførte i samarbejde med analysefirmaet Ennova en omfattende elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 89% (127 besvarelser ud af 142 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 89% (127 besvarelser ud af 142 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 EUC Lillebælt Svarprocent: 89% (127 besvarelser ud af 142 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Gammel Hellerup Gymnasium Svarprocent: 77% (83 besvarelser ud af 18 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 1 Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere