SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon"

Transkript

1 SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering af mobiltelefonitjenester over telenettet (tjenesterne). Signafons tjenester udbydes ikke til kunder bosiddende på Færøerne og i Grønland. 1.2 Tjenesterne giver kunden mulighed for via det almindelige telenet i områder med radiodækning at foretage og modtage opkald til indenlandske og udenlandske fastnet- og mobiltelefonnumre. En beskrivelse af Signafons tjenester findes på Signafons hjemmeside, Uden forudgående aftale kan kunden dog ikke anvende Signafons tjenester ved ophold i udlandet. Kundens forbrug er på forhånd begrænset til kr pr. måned inkl. moms. Når forbruget over dette beløb en given måned, vil tjenesterne automatisk blive spærret for udgående kald og forbrug, indtil kunden har indbetalt skyldige beløb. Se pkt og Tjenesterne udbydes til både forbrugere og erhvervsdrivende. Forbrugere og erhvervsdrivende betegnes begge som kunden. Forbrugere må ikke anvende tjenesterne til erhvervsmæssig brug. Kunden er ikke berettiget til at anvende tjenesterne til formidling af teletrafik for andre. Punkt 2 i disse almindelige betingelser om fortrydelsesret gælder kun for forbrugere. Udbudsbekendtgørelsens 9, 10, 12, 14-16, 18, stk. 2 og 3, og finder ikke anvendelse på aftalen mellem Signafon og en erhvervsdrivende. 1.4 Levering af tjenesterne forudsætter, at kunden selv har nødvendigt udstyr som f.eks. en telefon. Kunden er selv ansvarlig for vedligeholdelse mv. af dette udstyr. 2 Indgåelse af aftale og fortrydelsesret for forbrugere 2.1 Kun myndige personer over 18 år kan indgå aftale med Signafon. 2.2 Aftale om tjenesterne er indgået ved kundens underskrift på Signafons bestllingsblanket. Hvis der ikke er angivet en underskriftdato, er aftalen indgået den dato, hvor Signafon taster kundens ordre i Signafons system. 2.3 Umiddelbart efter aftalens indgåelse sender Signafon et velkomstbrev til kunden med et girokort. Hvis kunden har bestilt et telefonnummer, oplyses dette i velkomstbrevet. Når Signafon modtager kundens indbetaling i henhold til girokortet, sender Signafon et sim-kort til kunden, hvorefter tjenesterne kan tages i brug. 2.4 Hvis udefra kommende tekniske årsager medfører, at kunden ikke kan modtage de bestilte tjenester, eller produkter eller hvis Signafon efter en foretagen vurdering af kundens økonomiske forhold m.v. ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning ved, at Signafon hurtigst muligt giver kunden besked om dette. 2.5 Tilslutningen til telefonnettet er knyttet til kundens telefonnummer, og kunden hæfter for ethvert forbrug af Signafons tjenester, der er registreret på dette telefonnummer. 2.6 Kunden skal oplyse om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse), adresse samt CPR nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Hvis kunden flytter eller ændrer andre forhold, som kunden har oplyst (f.eks. navn eller oplysninger af betydning for betalingsforhold), skal kunden med 30 dages forudgående varsel skriftligt informere Signafon herom ved brug af formular, der fås på Signafons hjemmeside, eller ved henvendelse til Signafons brugerservice. Signafon kan kræve forevisning af bopælsattest og/eller billedlegitimation, hvis det skønnes nødvendigt. 2.7 Kunder, som er forbrugere, har ret til at fortryde aftalen i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. 2.8 Fortrydelsesfristen er 14 dage. 2.9 Fristen for så vidt angår tjenesterne regnes fra datoen på kundens velkomstbrev, som kunden modtager umiddelbart efter, at aftalen indgås (den dag, hvor kunden skrev under på aftalen) Hvis velkomstbrevet er dateret, mandag den 1., har kunden frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdag den 5. juni, kan kunden vente til den følgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal kunden underrette Signafon om, at kunden har fortrudt aftalen. Det er tilstrækkeligt, at kunden sender brevet inden fristens udløb. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at kunden har fortrudt aftalen, skal gives skriftligt til Signafon på den adresse som er angivet på bestillingsblanketten Kunden tiltræder, at den ovennævnte fortrydelsesret for så vidt angår tjenesterne kun gælder, indtil Signafon påbegynder leveringen af tjenesterne, og kunden giver hermed sit samtykke til, at Signafon påbegynder leveringen af tjenesterne til kunden inden fortrydelsesrettens udløb. Leveringen af tjenesterne til kunden anses for påbegyndt ved det tidligste af de to følgende tidspunkter: når Signafon sender en anmodning af sted til en anden operatør om flytning af kundens hidtidige nummer på kundens vegne, eller når kunden fjerner SIM-kortet fra det plastikomslag, som SIM-kortet leveres i. 3 Vurdering af kundens økonomiske forhold 3.1 Signafon kan til enhver tid på baggrund af de af kunden afgivne oplysninger foretage en vurdering af kundens økonomiske forhold, herunder indhente kreditoplysninger fra tredjemand. 3.2 Signafon kan til enhver tid forlange sikkerhedsstillelse fra kunden i form af et kontant depositum eller en uigenkaldelig anfordringsgaranti i et anerkendt pengeinstitut. Depositum forrentes ikke, og kunden afholder alle omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse. 4 Levering 4.1 Signafons tjenester vil være til rådighed for kunden, når kunden modtager et SIM-kort fra Signafon.

2 5 SIM-kort og koder 5.1 Signafon sender et SIM-kort, en personlig PIN-kode og en PUK-kode til kunden. Kunden skal opbevare SIM-kortet og de to koder hver for sig, og kunden er ansvarlig for, at koderne holdes hemmelige. 5.2 Pin-koden anvendes for at sikre, at det alene er den registrerede bruger, der anvender SIM-kortet. SIMkortet spærres automatisk, hvis pin-koden indtastes forkert tre gange i træk. I så tilfælde skal PUK-koden anvendes for at åbne SIM-kortet. Hvis PUK-koden indtastes forkert 10 gange i træk, spærres SIM-kortet permanent, og kunden skal bestille et nyt SIM-kort hos Signafon. Signafon kan opkræve et gebyr for levering af et nyt SIM-kort, jf. Signafons prisliste. 5.3 Hvis kunden mister SIM-kortet, hvis pin-koden uberettiget kommer til andres kendskab, eller hvis kunden har mistanke om dette eller, at SIM-kortet har været eller vil blive misbrugt, skal kunden straks spærre SIM-kortet ved at henvende sig til Signafons brugerservice. Kunden hæfter for forbrug frem til spærring. 5.4 Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet. Dog gælder begrænsningerne i Lov om visse betalingsmidler 11 og 12. Kunden er ikke ansvarlig for uberettiget forbrug på SIMkortet efter det tidspunkt, hvor Signafons brugerservice har modtaget besked om, at SIM-kortet er væk m.v. Signafon bekræfter snarest muligt efter modtagelse af sådan besked, at SIM-kortet er spærret. 5.5 Kunden kan bestille et nyt SIM-kort mod betaling af et gebyr, eller kunden kan få ophævet en spærring på SIM-kortet mod et gebyr, hvis SIM-kortet findes igen, jf. Signafons prisliste. 6 Servicebeskrivelse 6.1 Kunden kan ikke uden forudgående aftale med SIgnafon anvende Signafons tjenester i udlandet. Opkald foretaget af kunden i Danmark kan i visse tilfælde blive ført via et udenlandsk mobilnetværk, og tjenesterne vil derfor i disse situationer ikke være tilgængelig. Hvis kunden efter aftale med Signafon bruger Signafons tjenester i udlandet, er brugen underlagt de vilkår og takster, som gælder for den udenlandske operatør. 6.2 Kunden må udelukkende anvende teleudstyr, som opfylder kravene i Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. 6.3 Kunden skal sikre, at kundens udstyr, der bruges i forbindelse med mobilnetværket, ikke bevirker forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i mobilnetværket. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod. Hvis nødvendigt skal kunden straks afbryde tilslutningen eller i øvrigt standse den forstyrrende adfærd. 6.4 Der kan forekomme ændringer i telenettet og/eller i Signafons tjenester med henblik på at sikre en tilfredsstillende drift af telenettet og/eller Signafons tjenester eller for at imødekomme myndighedskrav. Signafon søger at informere kunden om sådanne ændringer med passende varsel, hvis Signafon skønner, at ændringerne har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesterne. 7 Nummertildeling 7.1 Kunden kan sædvanligvis beholde sit hidtidige mobiltelefonnummer ved skift til Signafon. Kunden bemyndiger i så fald Signafon til ved indgåelse af aftalen på sine vegne at anmode kundens hidtidige operatør om at flytte kundens mobiltelefonnummer til Signafon eller en af Signafon udpeget tredjemand via nummerportabilitet. Signafon kan også tildele kunden et nyt nummer. Ønsker kunden efter eget valg at ændre nummer, kan dette sædvanligvis ske mod betaling af et gebyr, jf. Signafons prisliste. 7.2 Tekniske eller driftsmæssige forhold kan nødvendiggøre, at kunden i særlige tilfælde må tildeles et nyt mobiltelefonnummer. Signafon er berettiget til at gøre dette uden ansvar. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. 7.3 Det kan af hensyn til Signafons aftaler med tredjemand være nødvendigt, at administrationen af kundens mobiltelefonnummer af rent tekniske årsager overføres til en af Signafon udpeget tredjemand. Kunden bemyndiger herved Signafon til på sine vegne at begære kundens mobiltelefonnummer overført fra Signafon eller tredjemand til Signafon eller en anden af Signafon udpeget tredjemand via nummerportabilitet. 8 Oplysningstjenester 8.1 Kunden har mulighed for optagelse i visse offentligt tilgængelige oplysningstjenester (telefonbøger m.v.). Optagelse sker med angivelse af navn, stilling, adresse og mobiltelefonnummer. Kundens data vil tillige blive medtaget på 118-oplysningen, samt eventuelle andre oplysningstjenester. Ønsker kunden at ændre i de angivne data, kan dette ske ved henvendelse til Signafons brugerservice. 8.2 Kunden kan vælge at være optaget i en tjeneste med angivelse af, at mobiltelefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge slet ikke at være optaget (udeladt nummer). 8.3 Signafon er forpligtet til at videregive de i oplysningstjenesten registrerede trafikdata til alle, som fremsætter ønske herom, jf. Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Trafikdata, som efter kundens ønske ikke er optaget i oplysningstjenesten, videregives ikke til tredjemand. 9 Support og driftsforstyrrelser 9.1 Signafon søger at udbedre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er under Signafons kontrol inden for rimelig tid efter, at kunden har anmeldt fejlen til Signafons brugerservice, jf. dog punkt 15. Fejlafhjælpning sker indenfor sædvanlig arbejdstid. 9.2 Signafon er berettiget til at afbryde eller indskrænke kundens brug af tjenesterne, når dette skønnes nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn, eksempelvis ved vedligeholdelse og ændringer m.v. af netværk og/eller Signafons tjenester. Kunden vil modtage meddelelse om planlagte og længerevarende afbrydelser hurtigst muligt. 9.3 Hvis kunden anmelder driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Signafons kontrol, er Signafon berettiget til at opkræve kunden for Signafons udgifter til fejlsøgning, herunder kørsel m.v. 10 Funktioner og faciliteter 10.1 Kundens eventuelle aftale med kundens tidligere operatør om diverse funktioner og faciliteter, herunder bl.a. spærring for opkald, f.eks. opkald til udlandet, spærring af opkald til service 900 tjenester eller

3 spærring i forbindelse med saldokontrolordning eller løbende udsvingskontrol videreføres ikke i forholdet mellem kunden og Signafon. Kunden skal særskilt aftale eventuelle spærrings faciliteter m.v. med Signafon Kunden kan anvende tjenesterne til betaling af visse tjenester. Se bilag 1 om indholdstakserede tjenester og varer Saldokontrolordning dette giver kunden mulighed for at aftale en saldokontrolordning samt et konkret beløb med Signafon. Når kunden har bedt om en saldokontrolordning, og kundens forbrug overskrider det aftalte beløb, vil Signafon automatisk spærre for yderligere forbrug. Kunden kan ophæve spærringen ved henvendelse til Signafons brugerservice ved brug af kode, der meddeles kunden på forhånd. Jf. pkt. 1.2 og 13.6 er der ved indgåelse af aftalen automatisk etableret en saldokontrol på kr pr. måned, der kun kan hæves ved aftale med Signafon. Kunden kan altid kontakte Signafons brugerservice og etablere en saldokontrol med et lavere beløb end kr pr. måned. Hvis kunden ønsker et højere beløb end kr pr. måned, kræver dette aftale med Signafon. Saldokontrolordning og en kvartalsvis justering heraf er gratis. Kunden kan altid ringe til 112 og foretage opkald via operatørforvalg. Forbrug i henhold til saldokontrolordningen omfatter abonnement, udgående tale- og videoopkald, betaling for indholdstakserede tjenester og varer, afsendelse af SMS, afsendelse og modtagelse af MMS samt dataforbrug. Saldokontrol opdateres så ofte som muligt og mindst én gang i døgnet. Den fastsatte beløbsgrænse kan i visse tilfælde overskrides. Endvidere kan der opstå forsinkelse på registrering af forbrug foretaget via roaming. Bemærk at der kan gå op til 30 dage før forbrug foretaget i udlandet er opdateret. Bemærk, at samtlige tjenester bliver lukket ned i det øjeblik, beløbsgrænsen er nået Regningsspecifikation og takstopdelt regning - dette giver kunden mulighed for at vælge mellem forskellige specifikationer af regningen. For nærmere oplysning kontakt Signafons brugerservice Spærring - dette giver kunden mulighed for at spærre for bestemte typer af udgående opkald, f.eks. opkald til udlandet. Jf. pkt. 1.2 er der automatisk spærret for opkald fra og brug af tjenesterne fra udlandet. Denne spærring kan kun hæves ved aftale med Signafon. Kunden kan etablere og ophæve en spærring ved at ringe til Signafons brugerservice og oplyse en kode (kundens ID nummer tildelt af Signafon). Signafon kan endvidere automatisk spærre for opkald til en række nærmere udvalgte lande og destinationer med høje forbrugstakster. Spærring forhindrer aldrig opkald til alarmtjenesten Spærring af opkald til service 900-tjenester kunden er på forhånd afskåret mulighed for at foretage opkald til service 900-tjenester. 11 Priser, gebyrer, fakturering og betaling 11.1 En oversigt med priser for Signafons tjenester og produkter samt gebyrer på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres til kunden i forbindelse med kundens indgåelse af aftalen. Signafon kan ændre priser og gebyrer som angivet i punkt 16. De til enhver tid gældende priser for Signafons tjenester samt gebyrer kan ses på Signafons hjemmeside, eller fås ved henvendelse til Signafons brugerservice Girokort til betaling af oprettelsesafgift fremsendes sammen med velkomstbrevet snarest muligt efter aftalens indgåelse. Ved betaling heraf modtager kunden nyt brev med SIM-kort. I måneden efter kundens ibrugtagning af tjenesterne modtager kunden faktura til betaling af abonnement og forbrug Kundens forbrug af tjenesterne, øvrige afgifter og gebyrer faktureres månedsvis bagud i henhold til den til enhver tid gældende prisliste fra Signafon Abonnementsafgifter faktureres sædvanligvis månedsvis forud. For den første periode fra ibrugtagning og frem til det første månedsskift (eller det andet månedsskift, hvis ibrugtagning sker tæt på et månedsskift) faktureres abonnementsafgift dog bagud. Signafon opkræver abonnementsafgift med virkning fra den dag, hvor kunden første gang bruger SIM-kortet Al fakturering sker ved fremsendelse af en faktura pr. brev eller ved elektronisk fakturering hvor dette er aftalt med kunden. Hvor Signafon fakturerer kunden elektronisk, kan Signafon opkræve kunden et gebyr, hvis kunden i stedet ønsker at få tilsendt en papirfaktura, jf. Signafons prisliste Signafon kan på samme faktura opkræve betaling for ydelser, som Signafon har leveret til kunden under andre aftaler Signafon kan vente med at udstede faktura for en periode, hvis det samlede fakturabeløb er mindre end et af Signafon fastsat minimumsbeløb. I så fald vil beløbet blive medtaget på den næste faktura Medmindre andet er aftalt, skal kunden foretage betaling ved at tilmelde betalinger under aftalen til Betalingsservice. Hvis kunden ikke betaler via Betalingsservice, kan Signafon opkræve kunden et gebyr til dækning af Signafons omkostninger forbundet med håndteringen af alternativ betaling, jf. Signafons prisliste Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling opkræves morarenter fra sidste rettidige betalingsdag, og indtil betalingen sker med den i renteloven fastsatte morarentesats. Signafon opkræver et gebyr på p.t. kr. 100 ved fremsendelse af rykkerbrev. Signafon kan endvidere opkræve kunden inddrivelsesomkostninger og omkostninger til retslig inkasso Kunden skal snarest muligt og indenfor rimelig tid efter datoen anført i fakturaen rette skriftlig henvendelse til Signafon, hvis kunden mener, der er fejl i Signafons betalingskrav i henhold til fakturaen. Rimelig tid er for erhvervsdrivende senest inden 10 hverdage efter forfaldsdatoen. For forbrugere gælder, at de skal rette skriftlig henvendelse til Signafon vedrørende fejl i Signafons betalingskrav senest 30 hverdage efter forfaldsdatoen. Kunden er afskåret fra at gøre indsigelser gældende i forhold til Signafons betalingskrav, hvis kunden ikke har rettet henvendelse til Signafon som ovenfor anført Hvis Signafon skal kreditere kunden beløb, kan Signafon indsætte sådanne beløb direkte på kundens konto. Signafon vil informere kunden om baggrunden for krediteringen. SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER

4 12 Uopsigelighedsperiode og aftalens ophør 12.1 Kunden kan opsige aftalen med 30 dages skriftligt varsel. Dog kan kunden tidligst sende opsigelsesvarsel 5 måneder efter aftalens indgåelse til ophør 6 måneder efter aftalens indgåelse. Signafon kan opsige aftalen med 30 dages skriftligt varsel Opsigelse skal ske pr. eller brev Opgørelse af konto koster 100 kr. 13 Misligholdelse og ophævelse af aftalen 13.1 Begge parter kan til enhver tid hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen og ikke afhjælper misligholdelsen inden rimelig frist efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom. Ophævelse skal ske pr. brev Uanset punkt 13.1 kan Signafon blandt andet til enhver tid afbryde tjenesterne og/eller hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis: (a) Kunden ikke opfylder krav om sikkerhedsstillelse eller krav om at stille et depositum rettidigt, eller kunden overskrider et aftalt kreditmaksimum, (b) Kunden ikke straks efter påkrav betaler forfaldne beløb inden den fastsatte frist eller undlader at give meddelelse om adresseændring, ændrede betalingsforhold m.v., jf. pkt. 2.6, (c) En kunde, som er forbruger, anvender tjenesterne erhvervsmæssigt, herunder fx til formidling af trafik for andre, (d) Kunden ikke straks efter påkrav fra Signafon afbryder tilslutning af udstyr m.v., der giver anledning til forstyrrelser i telenettet, (e) Kunden tilslutter udstyr, som ikke opfylder kravene i Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, (f) Kundens brug af tjenesterne er i strid med gældende lovgivning, herunder krænkelse af tredjemands rettigheder, (g) Kunden erklæres konkurs, der åbnes forhandling om tvangsakkord for denne, kunden standser faktisk eller retligt sine betalinger, eller kundens formueforhold i øvrigt viser, at kunden må anses for ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid, hvor eventuelt konkursbo efter skriftlig frist på minimum 14 dage ikke er indtrådt i aftalen, eller (h) Kunden flytter til udlandet, herunder Færøerne eller Grønland Afbrydelse af tjenesterne vil som hovedregel ske uden forudgående varsel, men med efterfølgende skriftlig underretning af kunden Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, og Signafon ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr, jf. Signafons prisliste, få genåbnet sin adgang til Signafons tjenester Ud over i misligholdelsestilfælde kan afbrydelse ske, hvis (i) kundens forbrug af Signafons tjenester pludseligt og i væsentlig grad overstiger kundens hidtidige gennemsnitlige forbrug, såfremt (ii) kundens saldo når maksimum på kr pr. måned, medmindre andet er aftalt, se pkt. 1.2 og 10.3 (iii) kundens forbrug af Signafons tjenester er usædvanlig højt, hvor (iv) kundens brug af tjenesterne må anses for at være usædvanligt, f.eks. ved usædvanlig aktivitet eller (v) ved kundens manglende reaktion på eller returnering af henvendelser fra Signafon i relation til aftalen. Kunden kan ved sådan afbrydelse rette henvendelse til Signafons brugerservice med henblik på genåbning af sin adgang til Signafons tjenester. Kunden skal indbetale beløb, før genåbning kan ske, hvor det månedlige maksimum på kr er nået. 14 Ansvar 14.1 Signafon er ikke ansvarlig for afbrydelser eller andre driftsforstyrrelser i tjenesterne, som følge af fejl, nedbrud eller ændringer i udstyr og netværk m.v., der ejes eller drives af andre operatører, eller andre forhold, som ikke skyldes Signafons forsømmelse ved forsæt eller grov uagtsomhed. Signafon er ikke ansvarlig for afbrydelser eller fejl i tjenesterne, der skyldes kundens forhold I det omfang Signafon måtte være erstatningsansvarlig over for kunden, er Signafon alene ansvarlig for kundens direkte tab. Signafon fraskriver sig ethvert ansvar for drifts- eller avancetab, tab af data, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser, tab som følge af at Signafons tjenester eller produkter ikke kan benyttes som forudsat eller indirekte tab. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter i forbindelse med anvendelse af en alternativ operatørs tjeneste. Signafons erstatningsansvar overfor kunden kan maksimalt udgøre kr pr. kalenderår uanset tabets årsag eller karakter. Erstatningsbeløb udbetales fortrinsvis ved kreditering på den førstkommende faktura Ved nedbrud, som Signafon er ansvarlig for, er kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode, dog kun hvis beløbet overstiger kr Force majeure 15.1 Signafon er ikke ansvarlig for følger af manglende opfyldelse af forpligtelser efter aftalen, såfremt dette umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuldt på grund af omstændigheder, der ligger uden for Signafons kontrol, såsom brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejke og lockout, herunder blandt Signafons eller underleverandørers medarbejdere, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud m.v. ( force majure ). 16 Ændringer af aftalen, almindelige betingelser og priser 16.1 Afvigelser fra disse almindelige betingelser skal være skriftligt aftalt mellem parterne for at være gyldige. I den forbindelse kan ændringer ikke anses for aftalt mellem parterne ved, at kunden ensidigt foretager ændringer i tilmeldingsblanketten eller de almindelige betingelser. Repræsentanter for Signafon er ikke bemyndiget til at aftale ændringer af aftalen med kunden på vegne af Signafon.

5 16.2 Såfremt kunden ønsker at ændre i omfanget af bestilte tjenester, skal kunden udfylde en Signafon ændringsformular eller bestille nye tjenester via Signafons hjemmeside, Der er forskellige formularer for forskellige services. Formularerne fås på Signafons hjemmeside, eller ved henvendelse til Signafons brugerservice Ændringer af aftalen til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelser, kan af Signafon foretages uden forudgående varsel til kunden Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og/eller gebyrstigninger, meddeles kunden med et varsel på 30 dage. Kunden har ret til at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft Alle ændringer vil blive annonceret på Signafons hjemmeside, Ved væsentlige ændringer til ugunst for kunden, vil kunden blive underrettet enten ved fremsendelse af skriftligt brev direkte til kunden (eventuelt i forbindelse med fremsendelse af faktura), ved annoncering i landsdækkende dagblade og/eller pr. til den adresse, som kunden har oplyst ved indgåelse af aftale med Signafon. 17 Overdragelse 17.1 Kunden kan ikke overdrage aftalen til tredjemand uden Signafons forudgående skriftlige samtykke. Samtykket kan gøres betinget af kundens betaling af et gebyr. Kunden hæfter for alle betalingsforpligtelser under aftalen med Signafon, indtil retmæssig overdragelse er sket. Den hidtidige og den fremtidige kunde aftaler et tidspunkt for overdragelse med Signafon. Den fremtidige kunde er overfor Signafon ansvarlig for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet Signafon er berettiget til at overdrage aftalen til et med Signafon koncernforbundet selskab eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand. 18 Behandling af data og markedsføring 18.1 Signafon vil som led i aftalen foretage behandling af en række data om kunden. Sådanne data kan blandt andet bestå af kundens CPR nummer samt kommunikationsdata hvorved forstås Kundens navn, nummer, adresse, de kaldte numre, SIM-kortets nummer (IMSI), mobiltelefonens nummer (IMEI), dato, varighed, tid og omfang af samtaler, lokaliseringsdata, samt informationer om det net kommunikationen udgår fra eller terminerer i og en forbindelses begyndelse, afslutning og varighed Formålet med behandlingen af dataene er, at Signafon kan opfylde aftalen med kunden, herunder at kundens telefonsamtaler gennemføres. Endvidere behandles dataene til validering og vedligeholdelse af de af kunden afgivne oplysninger, herunder entydig identifikation af kunden samt i op til 5 år - i forbindelse med debitering og fakturering af kunden. Dataene kan endvidere anvendes til markedsføring overfor kunden som angivet nedenfor Kunden giver hermed samtykke til og accepterer, at de personlige data, jf. pkt. 18.1, behandles af Signafon som dataansvarlig med det formål at administrere aftalen med kunden, at udbyde Signafons tjenester, drive Signafon og dets markedsførings-/salgsstruktur og for at opfylde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og regler. Kunden accepterer ligeledes, at Signafon videregiver disse data til tredjemand, indenfor og udenfor EU, til behandling på Signafons vegne i overensstemmelse med samme formål, herunder til Signafons samarbejdsparter samt til politiet, militæret og andre offentlige myndigheder i henhold til gældende lovgivning og regler Signafon kan indhente oplysninger om kunden fra tredjemand, herunder kreditvurderingsbureauer, blandt andet til brug for en vurdering af kundens økonomiske forhold Kunden kan ved at rette skriftlig henvendelse til Signafons brugerservice få oplyst, hvilke oplysninger om kunden, som Signafon behandler, dog med visse lovmæssige begrænsninger. Signafon bestræber sig på at sikre, at alle oplysninger er korrekte. Såfremt oplysninger måtte vise sig urigtige eller mangelfulde eller behandles uretmæssigt, kan kunden gøre indsigelse, og Signafon vil berigtige oplysningerne og afhjælpe forholdet snarest muligt Kunden giver herved sit samtykke til, at Signafon kan behandle egne trafikdata om kunden med henblik på markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester. Kunden kan til enhver tid trække sit samtykke til den nævnte behandling tilbage ved henvendelse til Signafon Signafon påtager sig ikke noget ansvar for udenlandske operatørers brug af kundens trafikdata. 19 Klageadgang 19.1 Klager, der udspringer af aftalen, herunder om forbruget og den krævede betaling, indsendes skriftligt til Signafon, Adelgade 116, 8660 Skanderborg. Signafon træffer normalt afgørelse i sådanne sager senest 3 måneder efter, at klagen er modtaget Signafons afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, telefon Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i overensstemmelse med gældende dansk ret. version 1, 2009 Alle rettigheder forbeholdes Signafon. Adresse: Adelgade 116, 8660 Skanderborg, Danmark, CVR nr Bilag 1 - Indholdstakserede tjenester og varer 1 Indholdstakserede tjenester og varer Signafons tjenester giver kunden mulighed for at betale forskellige indholdstakserede tjenester og varer over sin mobilregning. Kunden kan via tjenesterne både købe tjenester, der leveres direkte til mobiltelefonen samt tjenester eller varer, der anvendes af eller leveres til kunden uafhængigt af mobiltelefonen. De typer af indholdstakserede tjenester, kunden pt. kan købe via mobiltelefonen til levering på mobiltelefonen, er fx ringetoner, spil, grafiske elementer, videoer, yde bidrag via SMS til velgørende formål osv. Se endvidere Signafons hjemmeside sammen med gældende priser, hvor disse er

6 kendte. Kunden kan derudover via mobiltelefonen købe forskellige tjenester, som fx parkering mv. Disse ydelser leveres uafhængigt af mobiltelefonen, jf. beskrivelse heraf på Indholdstakserede tjenester og varer, som kunden kan købe via Signafons tjenester vil ændre sig løbende. Signafon vil løbende søge at opdatere en oversigt over de pågældende indholdstakserede tjenester og varer på 2 Brug af indholdstakserede tjenester Kunden kan købe indholdstakserede tjenester og varer via mobiltelefonen og via SMS, MMS eller WAP. Inden kunden køber tjenesterne oplyses pris, og betaling foretages kun ved kundens forudgående accept. Oftest vil kunden bestille tjenesterne eller varerne, hvorefter kunden vil modtage en ordrebekræftelse med oplysning om pris, vilkår og fx betingelse om, at fortrydelsesret fraskrives, da der sker levering umiddelbart efter. Når kunden accepterer ordrebekræftelsen, gennemføres aftalen. Kunden vil ofte modtage en kvittering via samme tjeneste (SMS, MMS eller WAP), som bestillingen blev afgivet, eller afhængig af udbyderen vil kunden i stedet kunne se forbrug via en internetside eller lignende. Kunden kan altid se sin saldo for kundens forbrug af Signafon tjenester og andre tjenester og varer på 3 Fortrydelsesret Kunden kan i visse tilfælde fortryde køb af indholdstakserede tjenester og varer i henhold til forbrugeraftaleloven. Køb af visse tjenester og varer er dog betinget af, at kunden giver samtykke til, at fortrydelsesretten ophører, når kunden modtager tjenesten. Dette vil fremgå tydeligt i forbindelse med dine køb. 4 Priser Indholdstakserede tjenester eller varer koster altid et beløb i tillæg til det beløb, kunden betaler i forbrugstakst (for sms eller opkald) for at bruge Signafons tjenester til at købe disse. Aktuelle priser oplyses altid særskilt i forbindelse med markedsføring af indholdstakserede tjenester og varer. 5 Beløbsgrænser og spærring (saldokontrol) Kunden kan ifølge brancheaftaler højest købe indholdstakserede tjenester og varer: - for digitale tjenester, der leveres direkte til mobiltelefonen, op til og med kr. 150 for enkeltstående tjenester og op til og med kr. 200 pr. måned. - for almennyttige indsamlinger, op til og med kr. 150 pr. gang, - for tjenester og varer leveret uafhængigt af mobiltelefonen, op til og med kr. 225 pr. tjeneste eller vare, og - for tjenester og varer rettet mod børn og unge, op til og med kr. 75 pr. tjeneste eller vare. Kunden kan aldrig købe indholdstakserede tjenester og/eller varer via Signafons tjenester til et beløb, der overstiger kr pr. måned. Se pkt. 1.2, 10.3 og 16.3 i Signafons almindelige betingelser for så vidt angår en beskrivelse af Signafons saldokontrolordning. Kunden kan altid kontakte Signafons brugerservice og etablere en saldokontrol med et lavere beløb end kr pr. måned. Hvis kunden ønsker et højere beløb end kr pr. måned, kræver dette aftale med Signafon. 6 Andres brug af Signafons tjenester Kunden hæfter for al brug af Signafons tjenester i henhold til aftalen mellem Signafon og kunden. Det vil sige, at kunden også hæfter for brug, køb af ringetoner, parkering, spil, betaling af bidrag til velgørende formål mv., der foretages af andre, som kunden overlader mobiltelefonen til, herunder børn, venner og familiemedlemmer. Dette gælder medmindre der er tale om et decideret misbrug, tyveri eller lignende. Kunden er dog muligvis ikke bundet af sine børns dispositioner, da kunden ikke i alle tilfælde er ansvarlig for sine børns handlinger. 7 Kundens hæftelse for tredjemands misbrug Indholdstakserede tjenester og varer kan købes uden brug af personlig kode. Som udgangspunkt hæfter kunden derfor ikke for andres uberettigede anvendelse af din mobiltelefon og din aftale med Signafon til betaling af indholdstakserede tjenester og varer (misbrugssituationen). Kunden kan blive ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af kundens SIM-kort, kundens PIN-kode og/eller kundens sikkerhedskoder i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, som følger af Lov om visse betalingsmidler 11 og 12. Betalingsmiddellovens 11 og 12 kan findes på Ifølge disse regler hæfter kunden som udgangspunkt for op til kroner som følge af andres uberettigede brug af kundens SIM-kort, hvis kundens PIN-kode har været anvendt. I særlige tilfælde hæfter kunden for op til kroner, fx hvis kunden ikke orienterer Signafon, om at kunden har kendskab til, at andre kender til kundens PIN-kode, eller hvis kunden muliggør uberettiget anvendelse ved groft uforsvarlig adfærd. Kunden hæfter endelig uden begrænsninger, hvis kunden forsætligt eller svigagtigt har medvirket til tredjemands uberettigede betaling via kundens mobiltelefon. Kunden skal sørge for tilstrækkelig sikkerhed omkring sit SIM-kort, sin PIN-kode og sikkerhedskoder. Se pkt. 5 i Signafons almindelige betingelser. 3 Spørgsmål Kunden kan altid kontakte Signafons brugerservice med spørgsmål om brug og betaling af indholdstakserede tjenester og varer. Indholdstakserede tjenester og varer udbydes ikke af Signafon. Derfor kan Signafons brugerservice i visse spørgsmål vedrørende en konkret indholdstakseret tjeneste og vare være nødt til at henvise til andre udbydere.

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere