Arriva Vil du vide mere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arriva Vil du vide mere?"

Transkript

1 Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser

2 32

3 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE 4 INFORMATION...SIDE 6 REJSEKORT, BILLETTER OG KORT...SIDE 7 KONTROL AF BILLETTER OG KORT, SAMT KONTROLAFGIFTER... SIDE 10 REJSEBETINGELSER...SIDE 12 ØVRIGE BESTEMMELSER...SIDE 15 IKRAFTTRÆDEN OG BEKENDTGØRELSE...SIDE 15 ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 3

4 Stk. 1 Hvor er Arriva Togs kundeservicekoncept gældende? Ved køb af rejsekort, billet eller kort til rejse med Arriva Tog A/S, herefter benævnt Arriva, gælder dette kundeservicekoncept og forretningsbetingelser for passagerer og deres bagage for rejse med tog og de transportmidler, Arriva kan indsætte i stedet for tog. Dette kundeservicekoncept og disse forretningsbetingelser gælder for rejse på nedenstående strækninger med Arrivas tog: > Aarhus - Skjern > Aarhus - Struer > Thisted - Struer > Struer - Skjern > Esbjerg - Varde - Skjern > Esbjerg - Varde - Nr. Nebel > Esbjerg - Tønder - Niebüll For rejser mellem Danmark og et andet land gælder dette kundeservicekoncept og disse forretningsbetingelser i det omfang, andet ikke følger af de til enhver tid gældende aftaler om international jernbanebefordring, som er tiltrådt af Danmark. På strækningen mellem Tønder og Niebüll gælder dette kundeservicekoncept og disse forretningsbetingelser. Rejser med tog er i øvrigt omfattet af Lov om Jernbane og Passagerrettighedsforordningen, Forordning 1371/2007 af 23. oktober For rejser med tog, der er en del af en pakkerejse, gælder lov om pakkerejser. Stk. 2 Arriva leverer rejser med tog Køreplanlagte rejser med tog Køreplanen er fundamentet i en god rejseoplevelse. Arriva vil altid tilstræbe, indenfor de givne rammer, at tilbyde passagererne en optimal køreplan indeholdende høj frekvens af togafgange på de rigtige tidspunkter, kortest mulig rejsetid og med bedst mulig korrespondance med tilsluttende tog, busser og færger m.v. Arriva udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i køreplaner, i brochurer, ved løbende information på stationer, via Internet og andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan blandt andet forekomme i forbindelse med større planlagte sporarbejder m.v. Arriva kan i disse tilfælde, efter forudgående annoncering, løbende ændre på afgange, ankomster og standsningssteder m. v. Det er passagerens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen, men Arriva vil gøre alt for, på forhånd, at orientere om ændringer på en sådan måde, at ingen rejsende vil blive udsat for overraskelser undervejs på rejsen. Arriva bestræber sig på at overholde de ankomst- og afgangstider, der er angivet i køreplanen. 34

5 Køreplanen kan indeholde særlige bestemmelser om benyttelse af visse tog, herunder eventuel ændring i billetpris. Togstandard Arriva vil altid tilbyde passagererne rene og velsoignerede tog. Vore rengøringsplaner omfatter udvendig som indvendig rengøring af togmateriellet. Arriva har et kontrolsystem, der sikrer, at planlagt rengøringsarbejde udføres i rette omfang. Arrivas kundeservicemedarbejdere vil rapportere og, såfremt det er muligt, afhjælpe ethvert forhold der måtte blive konstateret, mens togene er i drift med passagerer. Herudover vil: alle tog indvendigt, inkl. togets toiletter blive holdt rene og velsoignerede i løbet af driftsdøgnet problemer med indvendigt udstyr og tilbehør i togene, hvor det ikke kan løses umiddelbart, blive udbedret inden 24 timer graffiti blive fjernet hurtigst muligt Sikkerhed i togene Arrivas sikkerhedssystemer vil til stadighed blive forbedret, og Arriva vil være proaktive og åbne i alle aspekter omkring vores sikkerhedshåndtering. Derfor vil Arriva: vedligeholde og videreuddanne togpersonalet i at kunne håndtere nødsituationer og evakueringsrutiner sørge for at alle tog har letforståelig sikkerhedsinformation tilgængelig for passagererne sørge for at alle tog medbringer personale uddannet i udvidet førstehjælp Stationer Arriva har ansvaret for størstedelen af de stationer, Arrivas tog standser ved. De største af disse stationer er bemandet med salgspersonale og med åbningstid i de tidsrum, hvor antallet af rejsende er størst. De øvrige stationer er selvbetjente. Arriva vil altid tilbyde passagererne rene og velvedligeholdte stationer. Arrivas rengøringsplaner omfatter rengøring af stationerne såvel udvendigt som indvendigt. Arriva har et kontrolsystem, der sikrer, at planlagt rengøringsarbejde udføres i rette omfang. Vores kundeservicemedarbejdere vil rapportere og, såfremt det er muligt, afhjælpe ethvert forhold, der måtte blive konstateret i driftstiden. Herudover vil: alle stationer indvendigt, inkl. stationernes toiletter og evt. venterum på perronerne blive holdt rene og velsoignerede i løbet af driftsdøgnet problemer med indvendigt udstyr og tilbehør på stationerne blive udbedret inden 24 timer i de tilfælde, hvor det ikke kan løses umiddelbart graffiti blive fjernet hurtigst muligt ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 35

6 Information Information inden rejsen påbegyndes: Arriva henvender sig til publikum ved aktivt at tilbyde forskellig information, så som: Information på stationer og i tog Telefonservice Web-baseret information Annoncering i regional-/lokalradio Annoncering i relevante aviser sms-service ved planlagte og uvarslede ændringer På denne måde vil det være muligt at få kendskab til de muligheder, rettigheder og forpligtelser samt priser m.v., der gælder ved kørsel i Arrivas tog. Ydermere vil Arriva sikre, at der også er publikumskøreplaner og anden relevant information tilgængelig på samtlige Arriva-betjente stationer samt udvalgte større trafikknudepunkter, turistinformationskontorer, hoteller og øvrige relevante steder. Arrivas køreplaner er ligeledes tilgængelige via Arrivas hjemmeside og rejseplanen.dk. Sluttelig vil Arriva sikre, at der i DSB s landsdækkende køreplan samt i de regionale og kommunale køreplaner er oplysninger om relevante togforbindelser betjent af Arriva og information om, hvor der kan søges yderligere information i det omfang de bliver udgivet. Adressen til Arrivas hjemmeside er mitarriva.dk. Her kan der søges yderligere information, bestilles køreplaner, informationsmateriale og gives ris og ros. Ønskes telefonbetjening kan der ringes til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA) som er åben døgnet rundt på alle dage. Information på stationer: På såvel Arriva-betjente som selvbetjente stationer er der som supplement til elektronisk information opsat store letlæselige og så vidt muligt belyste afgangsplakater med information om planlagte togafgange og togankomster for Arrivas tog. Der vil være koordineret information på stationer, der betjenes af andre togoperatører. Skærme visende information om Arrivas tog, vil ud over at give information om togenes endelige destination, også vise oplysninger om togets forventede ankomst/afgang og standsningssteder. Information i toget: Passagerer i Arrivas tog vil få information om togbetjeningen på den aktuelle strækning. 36

7 Informationen, som vil blive givet over togets skærme vil, ud over information om standsningssted og togets forventede ankomst, give oplysninger om driftsforstyrrelser, foretagne korrektioner, betydning for korresponderende kollektiv trafik m.v. Endvidere vil der, i det omfang informationen er tilgængelig, blive givet oplysninger om korresponderende tog og bussers driftsafvikling. Via højttalerne i toget gives information om næste station. Ydermere vil der blive givet relevant serviceinformation via togets skærme og højttaleranlæg, eksempelvis i forbindelse med planlagte større driftsforstyrrelser i togdriften og ved takstændringer. Arrivas togmedarbejdere, som jævnligt er i togene, er i løbende kontakt med Arrivas driftscenter, og vil derfor altid kunne yde assistance, ikke kun ved uregelmæssigheder, men også i almindelighed. Stk. 3 Rejsekort, billetter og kort Passagerer skal have gyldig rejsehjemmel Arriva transporterer alle, der har gyldigt rejsekort, billet eller kort. Passagererne må selv sørge for ind- og udstigning og medtagning af bagage med mere. Arriva hjælper, så vidt det er muligt, den enkelte rejsende med ind- og udstigning eller at finde plads i toget. Arriva kan i særlige tilfælde afvise passagerer til det enkelte tog, såfremt pladsforholdene betinger det, men Arriva vil bestræbe sig på altid at have tilstrækkelig kapacitet, eventuelt ved at tilbyde alternativ transport, således at ingen passagerer vil blive afvist eller efterladt. Arriva kan udelukke personer fra transport, uanset om de har gyldig billet, hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, togets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger fra vores personale eller de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte tog. Billetter og kort til rejser på Arrivas strækninger Billetter og korts gyldighed fremgår af billetten eller kortet. Billetter og kort må ikke overdrages, når de lyder på navn, eller når rejsen er begyndt eller afsluttet. Billetter og kort giver ikke adgang til et bestemt tog, med mindre der er tale om en specialudflugt, hvortil der er købt en entydig billet. Arriva garanterer ikke alle en ledig siddeplads, men Arriva vil bestræbe sig på at have tilstrækkelig kapacitet så alle, der ønsker at sidde, kan få en siddeplads. Der kan ikke købes pladsbillet til rejser med Arrivas tog. Arriva giver oplysninger om priser, rabatter, gebyrer og kontrolafgifter (se i øvrigt stk. 4) i en særskilt brochure, Rejsen med os. Oplysning om gældende priser m.v. kan også fås ved henvendelse til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA). Der kan ikke foretages rejseafbrydelser på billet eller klippekort. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 37

8 Specielt for rejser inden for et trafikselskabs lokale takstområde For lokale rejser inden for et trafikselskabs takstområde gælder det pågældende trafikselskabs priser og rejseregler, herunder også regler om tilbagebetaling og erstatning. Herudover gælder Arrivas regler for salg, kontrol, forsinkelser m.v. Anvendelsen af Rejsekort til rejser på Arrivas strækninger Rejsekort udstedt af Rejsekort A/S kan benyttes til betaling af rejser i Arrivas tog, undtaget på strækningen mellem Tønder og Niebüll. Prisberegning foregår efter et særligt sæt priser, som er beskrevet i Rejsekort Rejseregler. Aktuelle priser kan findes på rejsekort.dk og rejseplanen.dk. Ved check-ind accepterer kunden Arrivas forretningsbetingelser og at rejsens pris beregnes i overensstemmelse med de priser og rabatter, der gælder for den benyttede korttype og rejse. Ved skift skal der foretages fornyet check-ind. Rejsen anses for afsluttet, når der foretages check-ud. Arriva er forpligtet til at sikre, at der er brugbare check-ind og check-ud standere på den enkelte station. Kan der ikke foretages check-ind eller checkud på en stander, er passageren forpligtet til at opsøge andre check-ind/checkud muligheder på stationen. Passagerer der ikke har foretaget gyldig check-ind betragtes som rejsende uden gyldig billet, og Arriva kan opkræve kontrolafgift. Arriva kan inddrage rejsekort eller foranledige et rejsekort spærret i tilfælde af misbrug eller gentagne tilfælde af manglende check-ud. Kun for rejsekort personligt og rejsekort flex gives der et forudgående varsel om spærring. For nærmere beskrivelse af rejsekort henvises til mitarriva.dk, rejsekort.dk, samt til Rejsekort Kundecenter tlf Billetsalg på stationer Rejsekort, billetter og kort til Arrivas strækninger kan købes på Arrivas og DSB s stationer i disses åbningstider, og der kan købes billetter i automater. Der findes billetautomater på alle Arrivas stationer. Stationerne på Vestbanen (Frisvadvej Varde Vest Boulevarden Hyllerslev Janderup - Billum Oksbøl Baunhøj Vrøgum Jegum Dyreby Henne Outrup Løftgård Lunde Nr. Nebel) er ikke udstyret med billetautomat og der skal benyttes rejsekort eller sms billetter jf. Sydtrafiks anvisninger. Endvidere kan der købes billetter og kort hos Arrivas salgsagenter. En liste over Arrivas billetsalgssteder, med angivelse af åbningstider, findes på Arrivas hjemmeside: mitarriva.dk under punktet Stationsinformation. Passageren skal ved modtagelsen af billetten eller kortet sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Når et billetsalg er lukket ved det pågældende togs afgang, skal billet, på rejsedagen, købes i en billetautomat, via Arrivas I-terminal eller mobiltelefonen, eller der kan rejses på rejsekort, da der ikke kan købes billet i toget. Billetautomaterne betjenes via trykfølsom skærm (finger-touch). Ekspeditionen gennemføres ved at følge anvisningen på skærmen. Afrejsestationen er den station, hvor automaten er placeret. 38

9 Billetter og pladsbilletter som er bestilt i forvejen og tildelt et bookingnummer, kan afhentes og betales i automaten. Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den station, hvor rejsen begynder, må der købes billet til den nærmeste station, hvor den ønskede billet kan købes. Køb i automaten kan betales med alle danske mønter eller med Dankort, VISA/ Dankort, VISA, Mastercard, Maestro og VISA Electron. Automaten tager kort udstedt i udlandet af typen: VISA og Mastercard. Der kan maksimum anvendes 50 mønter pr. betaling Ved møntindkast af et større beløb end billetprisen, giver automaten forskelsbeløbet tilbage i mønter. Ved betaling med kort skal der anvendes pinkode. Betaling med mønter og kort kan ikke kombineres i samme køb. Af hensyn til risikoen for hærværk og indbrud kan der ikke betales med sedler i automaten. Billetsalg i tog Arriva sælger ikke billetter i toget. Billetter og kort til Arriva-betjente strækninger kan købes på Arrivas og DSB s stationer i billetsalgenes åbningstider samt i billetautomaterne. Når det gælder salg eller optankning af rejsekort henvises til Arrivas hjemmeside mitarriva.dk, rejsekort.dk eller Rejsekort Kundecenter tlf for yderligere oplysninger. Bevægelseshæmmede, synshandicappede og andre, som ikke ved egen hjælp er stand til at købe billet, kan købe billet i toget. Arriva udgiver i fællesskab med DSB og DSB Øresund en folder om Handicapassistance. Folderen findes elektronisk på Arrivas hjemmeside og kan endvidere afhentes på Arrivas salgssteder. Billetter solgt via elektroniske kanaler På Arrivas hjemmeside kan der bestilles billetter via rejseplanen.dk til senere afhentning. I Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA), kan der bestilles billetter til udsendelse med post mod gebyr på 25 kr. Betalingen sker med betalingskort. Disse bestillingsmåder omfatter ikke rejser indenfor et lokalt takstområde. På Arrivas hjemmeside mitarriva.dk og via mobiltelefonen kan der købes billetter, som kun er gyldige i Arrivas tog. Arriva tilbyder printselvbilletter i Arrivas webshop, eller som sms-billet via mobiltelefonen. Benyttelsesreglerne for disse printselvbilletter er beskrevet på Arrivas hjemmeside. Printselvbilletten kan alternativt sendes via mobil/sms til passagerens mobiltelefon. DSB/Arriva billetter til rejser over en eller flere trafikselskabsgrænser kan købes via rejseplanen.dk som printselv- eller mobil/sms-billetter. For rejser inden for et lokalt takstområde kan der købes sms-billetter i takt med de lokale trafikselskabers tilslutning til systemet. Arriva henviser til de lokale trafikselskabers egne hjemmesider. Rejsekort kan købes via rejsekort.dk. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 39

10 For en nærmere beskrivelse af rejsekortet henvises til mitarriva.dk, samt til Rejsekort Kundecenter tlf Tilbagebetaling af ubenyttede billetter og kort Arriva giver mulighed for at få tilbagebetalt ubenyttede billetter eller kort mod gebyr. Ubenyttede standardbilletter indland tilbagebetales senest på rejsedagen mod gebyr på 40 kr. 1- og 2 klipsbilletter, samt 10 klipskort, tilbagebetales mod et gebyr på 40 kr. Pendlerkort tilbagebetales senest dagen før første gyldighedsdag mod et gebyr på 40 kr. På rejsedagen skal henvendelse om tilbagebetaling ske på den station, hvor billetten er købt eller hvorfra rejsen skulle foretages. Ubenyttede standardbilletter udland tilbagebetales efter særlige regler mod gebyr på 100 kr. DSB pladsbilletter tilbagebetales indtil dagen før afrejsedagen mod gebyr på 40 kr. For delvis benyttede pendlerkort foretages en reduceret tilbagebetaling for den periode, kortet ikke ønskes benyttet mod et gebyr på 40 kr. Har du et pendlerkort med gyldighed over 59 dage, kan tilbagebetaling kun ske på den station hvor kortet er købt. Der udstedes erstatningskort for bortkommet pendlerkort med gyldighed på over 59 dage. Erstatningskort udstedes alene på den station, hvor kortet er købt, mod et gebyr på 100 kr. Bliver den rejsende på grund af sygdom forhindret i at rejse, kan man i særlige tilfælde mod gebyr på 40 kr. få tilbagebetalt billetten. Dette sker ved henvendelse til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA) eller DSB på tlf inden det planlagte afrejsetidspunkt. De nærmere regler og fremgangsmåden ved tilbagebetaling oplyses i en særskilt brochure om priser og rabatter m.v., Rejsen med os, samt ved henvendelse til Arriva. For billetter med særlige benyttelsesregler kan Arriva fastsætte særlige tilbagebetalingsregler, herunder at billetten ikke kan tilbagebetales. For tilbagebetaling af billetter og kort inden for lokale takstområder gælder de enkelte takstområders regler. Ved anmodning om tilbagebetaling for billetter og kort købt i billetautomater, skal der rettes skriftlig henvendelse til Arriva via Arriva hjemmeside eller pr. post til Arriva Tog, Drewsensvej 1, 8600 Silkeborg. Stk. 4 Kontrol af billetter og kort, samt kontrolafgifter Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldigt rejsekort, billet eller kort, idet det ikke er muligt at købe billet i Arrivas tog. Rejsekort, billetter og kort skal opbevares under hele rejsen. Har passageren ikke uopfordret vist rejsekort, billet eller kort til Arrivas personale, accepterer Arriva kun rejsekort, billetter eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning herom. Klippekort samt 1- og 2 klipsbillet skal være stemplet, inden rejsen påbegyndes, for at være gyldig til den aktuelle rejse. 310

11 Passageren skal selv kontrollere, at der er foretaget check ind af rejsekort eller afstemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) på billet eller kort er korrekt. Arriva vil ved daglige kontroller sikre, at alle check ind og check ud automater samt klippekortautomater til stempling af billetter og kort fungerer, og er korrekt indstillet. Rejsekort, billetter og kort inddrages ved misbrug, herunder ved ubeføjede ændringer. Når det gælder rejsekort sker dette ved elektronisk spærring for kortets gyldighed. En passager, der ikke er i besiddelse af gyldigt rejsekort, billet eller kort, skal på forlangende af Arrivas personale opgive sit navn, adresse, fødselsdag og år samt legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto. Passagerer, der træffes uden gyldigt rejsekort, billet eller kort skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Betaler passageren ikke straks kontrolafgiften, udleveres der en opkrævning på beløbet, og passageren skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift, samt legitimere sig som beskrevet ovenfor. Børn, der træffes uden gyldigt rejsekort, billet eller kort, får en kontrolafgift på 375 kr. Samme takst gælder for hunde, mens afgiften for cykler er 100 kr. Nægter passageren at modtage opkrævningen eller at legitimere sig, kan passageren sættes af toget. Passageren har ikke krav på tilbagebetaling af eventuel allerede foretaget betaling. Kontrolafgiften er samtidig billet til rejsen til den station, passageren oplyser. Kontrolafgiften er kun rejsehjemmel i Arrivas tog. Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter billet eller kort med spærretid (f.eks. pensionistkort) udenfor billettens eller kortets gyldighedstid. Bortfald (eftergivelse) af kontrolafgifter I særlige tilfælde kan kontrolafgiften bortfalde (eftergives). Dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl om, hvorvidt passageren har haft mulighed for at købe gyldig billet. Som eksempel herpå kan nævnes, at billetautomaten, på en i øvrigt selvbetjent station, ikke har virket. Det er ensidigt Arriva, der kan udøve konduite i forbindelse med eftergivelse af kontrolafgifter. Kan passageren efterfølgende, dog senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse, fremvise kort (legitimations-, pendler-, Ungdomskort, WunderCard eller Wild Card), som var gyldigt på tidspunktet og strækningen for udstedelse af kontrolafgiften, eftergives kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Rykkerprocedurer for kontrolafgifter For kontrolafgifter gælder følgende rykkerprocedure og gebyrer: Hvis der indgås en afdragsordning opkræver Arriva et gebyr på 40 kr. pr. afdrag. Hvis der må erindres om betaling, opkræves et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. erindring. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 11 3

12 Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse via eksternt inddrivelsesfirma eller via SKAT. Ved overtagelse af fordringsinddrivelsen beregner det eksterne inddrivelsesfirma sig et gebyr. Dette gebyr tillægges den overdragede fordring. På baggrund af tilføjelsen til fogedretsprotokollen eller ved misligholdelse af betalingsaftaler registreres passageren i RKI Kredit Information A/S. Stk. 5 Rejsebetingelser Hvad kan medbringes i toget? Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medbringe personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende i det omfang, der er plads i toget. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Ski kan dog medbringes i det omfang, der er plads i toget. For medbringning af cykler, er fastsat særlige regler og priser. Barnevogne kan medtages uden særskilt betaling i det omfang, pladsforholdene tillader det. For enkelte tog kan Arriva fastsætte, at barnevogne ikke kan medtages. Oplysninger om medbringning af cykler og barnevogne fås blandt andet i brochuren, Rejsen med os. Hver betalende rejsende kan mod betaling medbringe én hund til børnebillettakst. Små hunde og andre mindre husdyr, der under rejsen transporteres i en håndtaske eller lignende, kan medbringes gratis. Blinde og synshandicappede kan gratis medbringe deres førerhund. Hvem har ansvaret for medbragt bagage Passageren har selv ansvar for medbragt bagage med mere under rejsen og den skade, den måtte forvolde i forhold til Arriva eller tredjemand, medmindre skaden skyldes Arriva. Hittegods Arriva opbevarer hittegods fra stationer og tog i op til 30 dage. Dog afleveres værdifuldt hittegods til politiet snarest muligt. Hittegods kan efterlyses ved henvendelse til en station, hvor der er betjent billetsalg, ved Arrivas personale, til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA) eller via Arrivas hjemmeside. Ved forsendelse af hittegods kan Arriva udover forsendelsesomkostningerne opkræve gebyr på 40 kr. Praktiske forhold på rejsen Arriva udgiver brochurer med informationer om praktiske forhold på rejsen og andre tilsvarende serviceinformationer. Informationer heri er alene af orienterende art og træder ikke i stedet for disse forretningsbetingelser. Passageren er selv ansvarlig for valg af togafgang og skal ved valg af togafgang beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller til et eventuelt forbindelsessted. 312

13 Stillezoner Arriva har indført stillezoner i alle vores tog. I stillezonerne skal alt elektronisk udstyr være på lydløs. Al samtale skal foregå i togets øvrige afdelinger. Forsinkelser Bestemmelserne i dette afsnit har kun gyldighed for rejser i Danmark samt på strækningen Tønder-Niebüll med Arrivas tog. Ved forsinkelser forsøger Arriva at reducere forsinkelsen og reducere generne for passagererne. Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetalingen sker uden gebyr. Bestemmelsen om tilbagebetaling er kun gældende, såfremt billetten er omfattet helt eller delvist af Arrivas takstkompetence. Hvis Arriva ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for videre transport, dækker Arriva passagerens rimelige omkostninger til videre transport til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. Ved vurderingen af, hvad der er rimelig tid lægger Arriva til grund, at Arriva med al fornøden energi og uden ophold søger at tilvejebringe videre transport for alle de passagerer, der er ramt af den pågældende forsinkelse. Passageren skal indhente udtrykkeligt tilsagn fra Arrivas personale til de dispositioner, der træffes af passageren med henblik på videre transport som beskrevet ovenfor. Passageren er i øvrigt under alle omstændigheder forpligtet til at minimere omkostningerne til erstatningsbefordringen. Forsinkelser kan medføre, at forbindelse med andet tog ikke opnås. I vurderingen af, om en forbindelse skal afvente et forsinket tog, inddrager Arriva, hvor lang ventetid, der vil være til den næste forbindelse på den pågældende strækning. Hvis ventetiden er over 1 time, eller det er sidste forbindelse på strækningen den pågældende dag, vil Arriva som hovedregel sikre forbindelse eller tilbyde erstatningsbefordring til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. Arriva dækker ikke passagerens omkostninger til videre transport, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for vores kontrol, så som ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. Arriva yder rejsetidsgaranti Ved mere end 30 minutters forsinkelse i ankomst kan passagerer, som rejser på rejsekort, kontantbilletter eller klippekort, desuden anmode om en erstatningsrejse via Arriva Rejsetidsgaranti. Pendlere er omfattet af Arriva Pendler Rejsetidsgaranti. Mulighederne og vilkårene for både Arriva Rejsetidsgaranti og Arriva Pendler Rejsetidsgaranti er udførligt beskrevet i Arrivas brochure herom og på Arrivas hjemmeside. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 13 3

14 Ved internationale rejser med internationale tog yder Arriva godtgørelse for forsinkelser efter internationale aftaler herom. Arriva yder ikke anden eller yderligere erstatning end ovenfor nævnt som følge af forsinkelser. Klager til Arriva i anledningen af forsinkelsen kan rettes til nærmeste Arrivastation eller sendes til Arriva (se efterstående afsnit om reklamationer). Ved rejser på strækningen Esbjerg Varde Nr. Nebel kan passagererne vælge mellem Arrivas rejsetidsgaranti (som beskrevet ovenfor) eller Sydtrafiks rejsegaranti (som beskrevet på Arrivas hjemmeside mitarriva.dk) Erstatning for skade på personer og bagage Arriva erstatter skade på passagerer, for hvem der ikke på grund af tjenesteforhold til jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren gælder særlige erstatningsregler, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Arriva erstatter endvidere skader på og tab af genstande, som passageren medfører som håndbagage, hvis skaden er følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Erstatning for disse skader kan ikke overstige kr. (pr. 1. januar 2014) for hver passager. Erstatningsbeløbet reguleres hvert år pr. 1. januar. Transportministeren bekendtgør, hvilke reguleringer der skal finde sted. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Reklamationer Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til vores personale i tog eller på stationer, kan sendes til: Arriva Tog A/S, Drewsensvej 1, 8600 Silkeborg eller til Klagen skal være kommet frem til Arriva senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af kopi af originalstemplet billet, kort eller kontrolafgift. Inden for 10 hverdage efter klagens modtagelse kvitterer vi for modtagelsen af klagen og oplyser om dens videre behandling. Inden for 14 dage herefter modtager passageren svar på klagen. Er passageren ikke tilfreds med udfaldet af sagsbehandling, vil afgørelsen kunne indbringes for Ankenævn for Bus, Tog og Metro. Kontaktinformationer kan rekvireres på abtm.dk, hvor vejledning og betingelser er beskrevet. 314

15 Stk. 6 Øvrige bestemmelser Det er ikke tilladt at tage ophold i erhvervsøjemed, optage film eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller lignende uden forudgående tilladelse fra Arriva på Arrivas stationer og i Arrivas tog. Det er forbudt at hindre den automatiske dørlukning i tog. Når tog eller togdel er i bevægelse, er det endvidere forbudt at stige på eller af vognene eller at hjælpe andre dertil eller at åbne vognenes døre. Ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af toget og på de dertil bestemte eller anviste steder på stationer. Der må ikke kastes affald eller andre genstande fra tog. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når virkelig fare foreligger. Misbrug af nødbremse politianmeldes under strafansvar. Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på Arrivas stationer eller i Arrivas tog, skal rette sig efter de forskrifter til opretholdelse af orden og sikkerhed, der meddeles af Arrivas personale, eller som af Arriva er bekendtgjort ved opslag på Arrivas stationer eller i Arrivas tog eller på anden hensigtsmæssig måde. Enhver, der overtræder bestemmelserne kan af Arrivas personale bortvises, om fornødent udsættes, fra Arrivas stationer eller fra Arrivas tog. Arriva vil, hvis det findes nødvendigt, anmode politiet om at bistå i håndhævelsen af Arrivas ordens- og sikkerhedsbestemmelser. Stk. 7 Ikrafttræden og bekendtgørelse Kundeservicekonceptet og forretningsbetingelserne træder i kraft den 19. januar Kundeservicekonceptet og forretningsbetingelserne udleveres gratis ved henvendelse til Arriva, Arrivas, DSB s eller andre togoperatørers billetsalg på stationerne samt hos en Arriva kundeservicemedarbejder. Ligeledes vil det være tilgængeligt på Internettet på Arrivas hjemmeside: mitarriva.dk Arriva Tog A/S Drewsensvej 1 DK-8600 Silkeborg Fax: CVR: Arriva Kundecenter: (70 ARRIVA) Læs mere på: mitarriva.dk ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 15 3

16 ARRIVA BILLETTER NÅR DU HAR FRI HAR VI EN BILLIG BILLET Se mere på mitarriva.dk og køb din billet i Arrivas Netbutik eller på din mobil Scan koden og besøg os på mobilen!

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12 Bilag 6 Salg og service Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Salg af rejser 5 2.1 Salgskanaler 5 2.1.1 Betjent salg 6 2.1.2 Krav til drift og vedligehold på stationer og ved betjent salg 7 2.2 Billettyper

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0170 Klageren: XX 5874 Hesselager Indklagede: DSB Klagen vedrører: Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4.

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. Bilag 5 Liste over typer af kundehenvendelser De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. nr. Hovedpunkt nr. Underpunkt Søgeord 1 Køreplanlægning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0256 Klageren: Advokat XX på vegne af YY 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) INDHOLD Færgen Turkort Færgen Turkort Fanø 3+4-5 Køb, check-in, priser og betingelser Færgen Periodekort

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Oplysninger og billetter Generelt om information til kunder. Regionstog benytter sig af Intelligent Trafikinformations System, ITS. ITS-systemet er med til at

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013 INDHOLD Færgen Periodekort Færgen Periodekort Fanø 2013 3+4-5 Check-in med Færgen Periodekort 4 Sådan bestiller du et Færgen Periodekort

Læs mere