Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp."

Transkript

1 Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning med særligt fokus på socialt sårbare personer, men hvor der tilbydes rådgivning til alle, som henvender sig med behov for rådgivning indenfor alle de traditionelle juridiske discipliner, som retshjælpsorganisationer normalt rådgiver om. Foreningen driver et kontor, som enhver borger kan rette henvendelse til med henblik på at modtage juridisk rådgivning. Henvendelse kan ske telefonisk, pr. e- mail eller ved personligt fremmøde. Foreningen er velgørende, og et eventuelt overskud i et regnskabsår kan udelukkende anvendes til at understøtte foreningens normale drift, eller efter Civilstyrelsens nærmere anvisninger. 2. Medlemmer Enhver, der har været bruger af foreningens retshjælpstilbud, eller er enig i foreningens formål kan efter ansøgning herom optages som medlem i foreningen. Bestyrelsen afgør ved almindeligt flertal om en ansøger kan blive medlem. Et afslag skal ikke begrundes. Det er en betingelse for medlemskab, at et medlem til enhver tid har en e- mailadresse, hvor vedkommende kan kontaktes. Et medlem af bestyrelsen er tillige medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen eller efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning til enhver tid ekskluderes af foreningen. En eksklusion kræver ikke nogen begrundelse. En eksklusion træder i kraft ved bestyrelsens beslutning herom. Eksklusion af et medlem skal for at stå ved magt godkendes på førstkommende generalforsamling, såfremt det ekskluderede medlem skriftligt anmoder bestyrelsen herom, indenfor samme frist som gælder for at fremkomme med forslag til behandlingen på generalforsamlingen.

2 Såfremt generalforsamlingen beslutter, at der skal betales kontingent, medfører manglende rettidig betaling af kontingent eksklusion af foreningen. 3. Ordinær Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang i hvert regnskabsår, senest i marts måned. Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamlingen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske ved brug af e- mail. Bestyrelsen kan beslutte at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Bestyrelsen kan tillige beslutte, at der under en elektronisk generalforsamling skal afgives stemme elektronisk. Bestyrelsen drager omsorg for, at den elektroniske generalforsamling afholdes på betryggende vis, og vejleder foreningens medlemmer om, hvordan de deltager i den elektroniske generalforsamling. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent i. Ethvert medlem af foreningen med undtagelse af medlemmer af bestyrelsen kan virke som dirigent på generalforsamlingen. Foreningens daglige leder kan tillige virke som dirigent. b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse d. Stillingtagen til eventuelle forslag e. Fastsættelse af kontingent. i. Indtil andet måtte blive besluttet af generalforsamlingen opkræves intet kontingent for medlemskab af foreningen. f. Valg til bestyrelsen og eventuelt suppleanter. g. Aflønning af bestyrelsen. h. Valg af en revisor, som kan være medlem af foreningen, men ikke af bestyrelsen i. Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt d) Stillingtagen til eventuelle forslag skal med navns nævnelse tilstilles formanden for bestyrelsen senest 14

3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fremkommet senere end denne frist kan ikke behandles. Forslag under dagsordenens punkt i) Eventuelt kan ikke sættes til afstemning. Bestyrelsen bestemmer ved indkaldelsen rækkefølgen af punkterne på dagsordenen. Alle beslutninger pa generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i foreningens vedtægter. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for medlemskab erhvervet senest 40 dage før generalforsamlingen har adgang til denne. En juridisk person skal forud for generalforsamlingen oplyse bestyrelsesformanden om, hvem der pa generalforsamlingen optræder pa dennes vegne. Afstemninger på generalforsamlingen sker efter dirigentens nærmere bestemmelser. Dog kan ethvert medlem på generalforsamlingen stille forslag om, at afstemninger på generalforsamlingen sker hemmeligt. Generalforsamlingen træffer beslutning herom med almindeligt stemmeflertal. Afstemning om, hvorvidt afstemninger på generalforsamlingen skal være hemmelige, sker ved håndsoprækning. Dirigenten offentliggør resultatet af en afstemning straks efter dette foreligger. Foreningen opbevarer eventuelt skriftligt eller digitalt afstemningsmateriale i 5 år. Ingen kan som fuldmægtig pa en generalforsamling repræsentere mere end ét medlem udover sig selv. Der skal til dirigenten afleveres skriftlig og underskrevet fuldmagt. En fuldmagt er kun gyldig til én generalforsamling. Over det pa generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten straks efter generalforsamlingen. 4. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved beslutning af et flertal i bestyrelsen, og skal herudover afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 25 % af foreningens medlemmer, dog mindst 10 medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med sædvanligt varsel.

4 5. Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse pa 3 eller flere medlemmer. Generalforsamlingen bestemmer antallet af bestyrelsesmedlemmer, som altid skal være et ulige tal. De valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler selv bestyrelsesposterne imellem sig. Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal vælges et antal suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen drager omsorg for, at retshjælpen til enhver tid ledes af en eller flere personer, som er uddannet cand.jur. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens rådgivere er tilstrækkeligt kvalificerede til at rådgive brugerne af foreningens tilbud. Alene jurastuderende og jurister kan virke som rådgivere i foreningen. Bestyrelsen drager endvidere omsorg for, at rådgivningen i Retshjælpen til enhver tid omfatter de sagsområder, der er omfattet af retshjælp ved advokater pa trin 2 og 3, og at bistanden i hver enkelt sag som minimum har et omfang svarende til retshjælp pa trin 1. Bestyrelsen drager omsorg for, at rådgivningen ydes vederlagsfrit for klienterne og at retshjælpen kan kontaktes telefonisk mindst 20 timer om ugen. Foruden formanden består bestyrelsen af en næstformand og en kasserer, samt eventuelt en sekretær. Formanden kan ikke bestride posten som foreningens kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Et mindretal i bestyrelsen har krav pa at få sin afvigende mening optaget i en bestyrelsesprotokol. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår, indtræder en eventuel suppleant. Er der ingen suppleant valgt fortsætter den resterende bestyrelse som eventuelt omfordeler bestyrelsesposterne. Foreningen tegnes af formanden eller af den øvrige bestyrelse. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

5 6. Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 7. Revision og regnskabsår Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af årsregnskabet finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal inden generalforsamlingen forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor og skal pa generalforsamlingen være tilgængelig for alle medlemmer. Generalforsamlingen kan beslutte, at revisor skal være en registreret eller statsautoriseret revisor. 8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af nærværende vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer pa en generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der senest skal afholdes 5 uger senere, hvor vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kan træffes med almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der skal i indkaldelsen redegøres for de foreslåede vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af foreningens opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, som besluttes pa den opløsende generalforsamling. Dog skal overskydende tilskudsmidler ydet af Civilstyrelsen tilbagebetales til Civilstyrelsen før en udlodning i øvrigt sker.

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere